torsdag 20. desember 2018

Nr. 2363: For Gud er veldig ofte det som er ringaktet og lite påaktet i denne verden, stort og betydningsfullt for ham, det er bare å se på den Ondes interesse rundt det hele!


Nr. 2363:


Bilde av lagdommer Øystein Hermansen som skriver følgende i dommen imot meg angående Hat-Pastor Jan Aage Torp oppramsinger; «Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist.»
Det gjorde jeg i Borgarting Lagmannsrett og sa at tallene er hinsides og ikke dokumenterte. At en dom som er til de grader løgnaktig gjør dette til et justismord, intet annet.

Se her:  http://justismord.janchristensen.net/


Lukas 10. 17 Og de sytti kom glade tilbake og sa: Herre! endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn! 18 Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. 19 Se, jeg har gitt eder makt til å trede på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade eder; 20 dog, gled eder ikke over dette at åndene er eder lydige, men gled eder over at eders navn er opskrevet i himmelen!

1 Kor. 1. 18 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft; 19 for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. 20 Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? 21 For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, 22 eftersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. 26 For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; 27 men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, 28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud. 30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Kontrastene til hva Gud står for og hva denne verden står for, er formidable, selv om vi lever i en kultur i den vestlige verden som er preget av kristendommen i en 2000 år lang historie!

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 6. 5 har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter,
Vi er født og blir bevart ved Guds ord. Guds ord er godt og det forener oss som troende. Vi som troende er verdens mest privilegerte mennesker da vi har smakt den kommende verdens krefter.
(sitat slutt).

Skriften sier at vi som troende – Jesus troende – har «den kommende verdens krefter.»
Det er overmåte stort, men samtidig er det i denne tidsalder og i denne husholdning en fiende som hater det vi har opplevd da han ikke skal være med i den kommende verden. Da er han utradert i sammen med alle som fulgte ham en gang for alle, ved at Gud Fader og vir Herre Jesus Kristus beseiret ham på korsets tre.

Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 2. 14 Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset.

Gjelden ble bare større og større til eldre man ble og å ta seg i sammen gjorde som regel vondt verre. Loven har egentlig kun hatt en hensikt, vise oss våre sanne stilling og natur. Rom.3. 20 Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne.

Men Kristus kom med hvit maling og gjorde alt nytt billedlig talt. Alle våre synder i fortid, nåtid og fremtid henger på Golgata. De vi vet om og de vi ikke vet om. Er dette god preking? Det mener jeg. De er spikret der og kommer ikke videre. Han strøk det ut og bort.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

Satan og demoene hadde has på våre liv. Vi var i mørke og trivdes i mørke og var Satans eiendom. Men de ble avvæpnet og stilt frem som løgnere, anklagere og uten reel makt. Satan og demonen hadde fått herjet lenge og grundig nok. Men ikke lengre, nå var de beseiret. Seieren er fullkommen. Gud Fader er tilfredsstilt gjennom Jesu verk på Golgata. Vi har fått syndene tilgitt og Gud kan ta oss til nåde og adoptere oss inn i sin familie som hans egne barn. Og Satan og demonen har ingen reel makt lengre, de lever på lånt tid!  

Jesus nullstilte loven for oss TROENDE. Den gjelder ikke lengre for oss, kun nåden i Kristus Jesus.
(sitat slutt).

Skriften sier klart og tydelig følgende; «Han (Jesus) avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

Hebreerbrevet 2. 8 alle ting la du under hans føtter. For idet han underla ham alle ting, undtok han intet som ikke er ham underlagt; men nu ser vi ennu ikke at alle ting er ham underlagt.

Legg merke til hva skriften sier følgende; «men nu ser vi ennu ikke at alle ting er ham underlagt.»

Ikke lat er underlagt Sønnen enda, men det er ikke lenge før, Hallelujah!

Hvorfor er det så enorm «interesse» rundt og i omkring meg og den Himmelske blogg? Uten tvil så har det med den åndelige slagkraften vi har, som gjør at Satan skjelver og Himmelen gleder seg storlig!

Med andre ord, det vi holder på med, å fremme Jesunavnet, Guds ord og at det er et kommende Gudsrike som skal herske og regjere for alltid. Det som profeten Daniel så, at en sten som rammet det falske Gudebildet, og som skulle regjere og herske for evig og alltid.

Daniel 2. 31 Konge, du så i ditt syn et stort billede; det var et veldig billede, og dets glans var overmåte stor; det stod like foran dig, og det var forferdelig å skue. 32 Billedets hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken og lendene av kobber, 33 benene av jern og føttene dels av jern og dels av ler. 34 Mens du så på billedet, blev en sten revet løs, men ikke med hender, og den rammet billedet på føttene, som var av jern og ler, og knuste dem. 35 Da knustes på én gang både jernet, leret, kobberet, sølvet og gullet, og det blev som agner fra treskeplassene om sommeren, og vinden tok det så det ikke fantes spor efter det. Men stenen som rammet billedet, blev til et stort fjell, som fylte hele jorden. 44 Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig; 45 for du så jo at en sten blev revet løs fra fjellet, men ikke med hender, og knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hvad som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning.

Jeg skrev i overskriften følgende: «For Gud er veldig ofte det som er ringaktet og lite påaktet i denne verden, stort og betydningsfullt for ham, det er bare å se på den Ondes interesse rundt det hele!»

Bare tenk det harmløse jeg har skrevet og talt på nettet. At en horkarl og narreapostel er ekkel, lever i hor og er narsissistisk som er som barnemat imot hva som ellers blir skrevet og talt av andre daglig.

Saken imot meg og den Himmelske blogg har gått alle rettsinstanser som er mulig.

1.)  Først var jeg og hat-Pastor til mekling i forliksrådet, som ikke førte frem.

2.)  Så ble det «rettsak» i Oslo tingrett der jeg og den Himmelske blogg fikk en bot for å ha skrevet «for mye» om hat-Pastor Jan Aage Torp. Dette var ikke i siktelsen å «skrive for mye». Det ble ikke drøftet i retten, med andre ord, tidenes justismord.

3.)  Saken kom til Borgarting Lagmannsrett der jeg bestred hat-Pastor Jan Aage Torp tall som hinsides og ikke dokumenterte. Lagdommer Øystein Hermansen løy i sin dom imot meg at jeg ikke tok ordet i rettsaken selv om vi har det på tape. Snakk om et justismord.

4.)  Så ble saken anket Norsk Høyesterett og avvist da staten og hat-Pastoren hadde fått det som de ville.

5.)  Saken ble også anket innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og dessverre avvist også der. Med andre ord, denne «fillesaken» har gått igjennom alle rettsinstanser. Og det hele har endt opp med tidenes justismord for å om mulig få tatt meg og den Himmelske blogg. Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse iscenesatt av narreapostel Jan Aage Torp med en fiktiv anmeldelse som har dessverre har nådd frem med.

Sluttkommentar:

Hat-Pastor Jan Aage Torp skriver i dag om meg på Facebook at jeg er med Levi Fragell og andre og hetser han og diverse andre. De menneskene han nevner kjenner jeg ikke, vet ikke engang hvem de er. At jeg hetser de og han er så totalt useriøst å skrive at det er umulig å kommentere dette absurde innlegget av Hat-Pastor og narreapostel Jan Aage Torp.
Han skriver videre løgnaktig at jeg er straffedømt bare fordi jeg har fått en liten minimal bot. Snakk om å lyve i all offentlighet. Mannen er helt oppspist av hat, bitterhet og synd.

Hebr. 12. 15 Og gi akt på at ikke nogen viker tilbake fra Guds nåde, at ikke nogen bitter rot skal vokse op og volde men, og mange bli smittet ved den, 16 at ikke nogen er en horkarl eller en vanhellig som Esau, som for en eneste rett mat solgte sin førstefødselsrett.

Dette passer perfekt på hat-Pastor og narreapostel Jan Aage Torp.

Han lever i hor som Esau, han er vanhellig, har solgt frelsen for å leve med ei ny dame. Han er besmittet av en biter rot som volder skade overalt der han kommer frem og til.

Faksmile fra hat-Pastor og narreapostel Jan Aage Torp Facebook side i dag.


Illustratør Kristin B. Bruun av Jan Aage Torp og hans sønn Andreas som han har drevet et ukjent antall demoner ut av etter Andreas vitnesbyrd.

onsdag 19. desember 2018

Nr. 2362: Kritikken imot meg har vært sterk urettferdig, da jeg aldri har påpekt noe annet enn hvilken standard, og hva som kreves av en Ordets forkynner, med hensyn til bl.a. at han ikke skal være gjengiftet som en troende!


Nr. 2362:
Kritikken imot meg har vært sterk urettferdig, da jeg aldri har påpekt noe annet enn hvilken standard, og hva som kreves av en Ordets forkynner, med hensyn til bl.a. at han ikke skal være gjengiftet som en troende!

Satan og alle andre Antikristelige krefter jobber på spreng for å få stoppet meg. Ikke minst den forkynnelsen jeg har imot synd i menigheten, der oppadgiftede forkynnere får boltre seg fritt vilt. Dette elsker Satan fremfor alt, at det er mennesker som lever etter hans vilje som opptrer i Guds menighet som om de tilhører Gud, men spiller på lag med vår fiende Satan.
Satan har åpenbart brukt Hat-Pastoren Jan Aage Torp her, i allianse med både den ene og den andre.
Heldigvis lyktes han ikke, jeg skriver like uhindret som før.
Bilde av han som egentlig står bak alle våre anklager som vi får som troende, Satan. Derfor er også et av hans navn motstander eller anklager.
En av de andre få tekstene i GT hvor Satan figurerer finner vi i Jobs bok. Her møter vi djevelen, her kalt Anklageren, blant Guds rådgivere.

Djevelen bringer anklagen mot Gud at Job´s fromhet er falsk, og bare basert på egeninteresse. Satan får da frata Job alt han har, for å se om hans tro er ekte. Her møter vi et tema som videreføres i NT, om djevelen som kan prøve vår tro (Matt 4,1 ff, Åp 2,10).

Senere møter vi Satan i rollen som den som vil ødelegge for Guds folk når David fristes til å gjennomføre folketelling (1 Krøn 21) og som anklager mot øverstepresten (Sak 3,1. 
Her er Torp en forkjemper for den Onde.
Joh.e. 8. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

1 Mosebok 3. 1. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: I skal ikke ete av noget tre i haven?

Satan er en løgner og holder oss mennesker i et bedrag der evigheten er utelatt fra hans «glansbilde» av denne verden!

Det ser så «ekstremt» ut det som jeg har gjort å advare og forkynne imot gjengifte blant forkynnere. Men hvorfor denne veldige motstanden? Det er fordi jeg har berørt Satans brohode inn i Kristi legeme, forkynnere som lever og vandrer i mørke. Som er med dette og sprer åndelig gift inn blant oss troende med sitt liv i synd som skriften sier de lever i.

Jeg har aldri forkynt imot at «vanlige» mennesker er gjengifte. Har aldri nevnt engang troende med navn som er gjengifte, kun og utelukkende forkynnere, sanger og de som har et tilsyns-embete som skriften sier det. Utelukkende kun offentlige forkynnere og sangere som påvirker andre og lever et liv i full offentlighet.

Da å få høre at jeg driver med sjikane, hets og mobbing er ikke noe annet enn Satan sine løgner som han er en mester til.

Hele skriften gir et samlet vitnesbyrd for å nevne og advare imot offentlige forkynnere, dette er noe som er bibelsk, sunt og rett.

Jeg er ikke ute etter å advare imot samfunns utglidninger, hvilket politisk parti du skal velge eller hvilken fotball lag du skal heie på. Alt dette kommer jeg litt borti når jeg skriver. Men dette er ikke av vesentlig betydning. Det er hva som fremmer Guds rike og hva som er i overstemmelse med GUDS EGET ORD, IKKE NOE ANNET KJÆRE VENNER!

Derfor er det uberettiget kritikk vi har fått og får for en stor del, noe som Satan som den løgner han er. Er med å trigge og får frem!

Her i fra avisen Dagen som skriver om at jeg er imot gjengiftede forkynnere som er mitt eneste mål med det jeg skriver. Ikke hvordan den menige mann lever, men hvordan forkynnere og Hyrder i Guds menighet lever og opptrer.


Jan Kåre Christensen tok med seg sin velbrukte bibel da han i går tok plass i vitneboksen i sal 519 i Oslo tingrett. Rettens medlemmer, tilhørerne og pressen i den knøttlille og overfylte rettssalen ble vitne til noe så sjeldent som en teologisk debatt om skilsmisse og gjengifte.

Christensen og hans advokat Brynjar Meling baserte hele sitt forsvar på at de karakteristikkene som tiltalte har kommet med på nettet om pastor Jan-Aage Torp, kun er religiøse meningsytringer. De ulike ordene og uttrykkene som ble brukt, ble forsvart med høytlesning fra den skinninnbundne boken Christensen hadde med seg. Bibelreferansene fløy frem og tilbake mellom forsvarerens plass og vitneboksen.

Ord som «horkarl» ble forklart ut fra det religiøse språket som Bibelen selv bruker, eller «Kanaan-språket» som Christensen selv benevnte det som fra vitneboksen. Han fremholdt at Det nye testamentet betegner personer som skiller seg og gifter seg med en annen enn sin opprinnelige ektefelle, på denne måten. Derfor mener Christensen at han kun har kritisert en velkjent og svært profilert kristen leder for å ikke leve i pakt med den kristne tro.

Kristin B. Bruun på Dagens kommentar side:

Jeg tror etter egen høyst ufrivillig erfaring med pastor Jan-Aage Torp at retten har vært "vinklet" i sitt syn. Jeg er en privatperson uten noen historikk med pastor Torp, som plutselig oppdaget at jeg ble hengt ut på hans Facebookside i full offentlighet, med påstander om at jeg har begått straffbare forhold. Pastoren ville hjelpe vedkommende med dette, og han betegnet vedkommende som en inspirasjon for ham og hans kone.
Da jeg kontaktet ham privat og ba ham være så snill å støtte dette mennesket privat og unnlate å involvere meg, var han forsåvidt hyggelig, men en måned senere hadde han ikke etterkommet mine gjentatte, høflige henstillinger om å slette de usanne og ærekrenkende påstandene om meg fra sine sider, hvor jeg blir identifisert.

Tvert om, han skrev et eget blogginnlegg om meg, hvor jeg ble fremstilt som en stalker og insinuerte at jeg hadde gjort det samme mot ham som den personen han fikk rettens medhold mot.

Det er ikke et sant ord i dette, og da jeg igjen kontaktet ham etter en måneds taushet og ba ham vennlig om å slette påstandene om meg, å dementere det han selv har påstått og å beklage, svarte han med å blokkere meg.

Så mye for den forfulgte pastoren. "Pastor" betyr forresten hyrde (gjeter), altså en veileder for dem som søker Gud. Jeg er rystet over hvor lite domstolene ser av hvem de har med å gjøre.

Sluttkommentar:

Satan og alle andre Antikristelige krefter jobber på spreng for å få stoppet meg. Ikke minst den forkynnelsen jeg har imot synd i menigheten, der oppadgiftede forkynnere får boltre seg fritt vilt. Dette elsker Satan fremfor alt, at det er mennesker som lever etter hans vilje som opptrer i Guds menighet som om de tilhører Gud, men spiller på lag med vår fiende Satan.