lørdag 30. april 2011

Nr. 127. David Wilkerson døde tragisk, var det Guds straffedom?

Spørsmål 127:

David Wilkerson døde tragisk, var det Guds straffedom eller Herren som tok ham hjem?

Svar:

Jeg vet en ting, at David Wilkerson hadde tre (3) store hull i sin teologi.

1.) Han godtok gjengifte av troende uten “lovlig” grunn.

2.) Han samtale med den hellige Ånd som i ytterste grad er okkultisme!

3.) Hans forsvar for Israel og jødene var mangelfult!

David Wilkerson døde tragisk, var det Guds straffedom eller Herren som tok ham hjem?
Var hans dagers tall fulle?
David Wilkerson døde tragisk! Guds ord sier i Hebr. 13.7 at vi skal ta lærdom og gi akt på hvordan de som går foran oss døde. Var det noe som Gud ville si oss her? Har hørt gjennom årene at de som har fordømt Jesus only læren sa om Branham som døde på samme måte som Wilkerson at dette var Guds straff! Er det ikke likt for alle? Jeg er ikke Gud, heldigvis for det. Men Wilkerson hadde også usunn teologi som jeg vet om!

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 13. 7 Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro!
Dette er skrevet til menigheten i Jerusalem som hadde hatt mange virkelig gode åndelige ledere. Enkelte var også døde eller var ikke lengre til stede i Jerusalem. Ta lærdom av dem og lev deretter.

17 Vær lydige mot deres ledere og rett dere etter dem! For de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere.
Gud har satt Hyrder i Guds menighet. Vi skal vise dem respekt og det gjør de seg fortjent til med å være gode forbilder og eksempler. De skal en dag legge frem regnskap for våre liv da vi vil få igjen hvordan vi brukte våre liv til som frelste.
2. Kor. 5. 10 For vi skal alle fram for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legemet, enten godt eller ondt.

Dette fra mine bibelkommentarer. Vi skal nøye gi akt på utgangen og deres død. Jeg er blitt lært til å se med ringakt på Branham som døde tragisk som Wilkerson. Hvordan døde Branham? Død18. desember 1965, Branham og hans familie (alle unntatt hans datter Rebekka) var William tilbake til Jeffersonville, Indiana fra Tucson, Arizona for Christmas helligdager. Om tre miles øst for Friona, Texas (ca 70 miles sør-vest for Amarillo på US Highway 60 ), like etter mørkets frembrudd, bil som kjører vestover i østgående kjørefelt traff en Branhams bil head-on. [ 46 ] Føreren av bilen var beruset, og døde på stedet, det samme gjorde den andre passasjeren i forsetet. Branham levde i 6 dager etter ulykken, men døde den 24 desember 1965 kl 04:49 på Northwest Texas Hospital i Amarillo (oversatt med Googel verktøy fra engelsk).

David Wilkerson lærte også og praktiserte vranglære så langt jeg vet om det. Han ba til den Hellige Ånd og anerkjente den Hellige Ånd som en egen Gud ved siden av Faderen og Sønnen som er vranglære.
Han godtok gjengifte selv når det var åpenbart at det var synd. Guds ord lærer at den skyldige part kan ikke gifte seg på nytt, da er det hor. Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han bryter ekteskapet.

Skal en følge argumentasjonsrekka til de som fordømmer og sier at Branham døde p.g.a. han var ulydig, hva da med Wilkerson som døde på samme måte under samme tragiske omstendigheter?

Husker når trosbevegelsen kom så var en veldig opptatt med dette, og Pastor Jan Hanvold sier at han skal leve til han er 120 år. Noe jeg tror han aldri kommer til å gjøre da han er en falsk profet og lever i hor.

For å komme tilbake til hva Guds ord lærer, så tror jeg det er kun Herren som gransker nyrer og hjerter. Hva skal vi da si? For meg er i hvert fall mennesketilbedelse og menneske beundring veldig farlig, det er 100 % ubibelsk. Vi må få lov å sette et kritisk søkelys på alle Guds menn og kvinner, vi driver ikke med helgen dyrkelse og salig kåring som den Katolske Kirka gjør?

Wilkerson tragiske og snare død som en leder, bør reflektere og få oss til å tenke at menneske beundring er og forblir feil. Wilkerson hadde også sin mangelfull teologi og der han tok åpenbart feil.

1. Kor. 10. 12 Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller.

legg merke til deres død og utgang sier skriften. Døde Branham fordi han var ulydig? Da må vi følge tankerekken og ikke beundre noen mennesker mer enn Jesus og Guds ord.

Har ikke det hele svaret her, men at Wilkerson hadde ting som ikke holdt mål. Det vet jeg, var det så pass alvorlig for Gud dette? Hadde Gud advart ham personlig? Det er slike spørsmål som er viktige å stille seg og ta innover seg at vi har å gjøre med en Gud som er en fortærende ild!

Kathryn Kuhlman døde fordi hun var ulydig, gikk ned til Paven som er en falsk profet og fikk hans velsignelse. Jimmy Swaggart fikk det fra Gud at hun ville dø, det var ikke uten grunn. Her om hennes død: I juli 1975 ble hun diagnostisert med hjerte-problemer hun hadde et tilbakefall i november, mens hun bodde i Los Angeles. Som et resultat, hadde hun åpen hjertekirurgi i Tulsa, Oklahoma der hun døde i februar 1976, da hun var 69 år gammel. En alt for tidlig død for en helbredelse Evangelist.

Er dette Guds straffedom? Det vet jeg ikke, men det gjelder å ha rent mel i posen og til nærmere vi lever Gud, til mer krever han av oss!

Derfor er det alltid om å gjøre å se hva Guds ord sier. Og ikke holde oss til mennesker som lærer i strid med Guds ord. Hvis det skal gå bra, det er kun Guds ord og Jesu lære som vi skal beundre og stole på 100 %!
Vi kan aldri stole på mennesker, men alene på Guds ord og Kristus. Da kan vi at Herren vil oppfylle sine løfter for oss. At han vil ta oss hjem og ta oss hjem på en verdig måte.

Jeg er overbevist at Wilkerson er i Paradis nå, men vil han få full lønn? Det skal ikke vi spekulere i, men at denne store menneske beundringen vi nå ser. Det blir litt for mye for meg, han var også et menneske med en del usunn teologi. Det er sannheten om vi liker det eller ikke!

Elsket Wilkerson Jødene?

Han ba til den hellige Ånd og det er okkultisme. Jeg vet ikke, men at Gud tok ham bort før han hadde fylt 80 år virker utenkelig for meg.

http://fmh-child.org/S5.22.11.html

fredag 29. april 2011

Nr 82: Dåp i faderens, sønnen og den hellige ånds navn!

Spørsmål 82:

Hvorfor døpte de første kristne inklusiv Apostlene som gikk med Jesus kun og alltid i Jesu navn?

Svar:

Matteus 28. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

For å forstå dette rett, så må vi “tenke” litt jødisk. For jødene var ikke et navn bare et navn, men det står for noe.
Faderen er ikke noe eget navn.
Sønnen er ikke noe eget navn.
Den Hellige Ånd er ikke et eget navn. Men det er tre titler på noen eller noe. Det var Faderen som sendte Sønnen og den Hellige Ånd som Salvet og utrustet ham.
Hvem skal vi identifisere oss med i dåpen og hvem vil Faderen vi skal identifisere oss med i dåpen? Og hva skal vi få i dåpen?

Vi skal identifisere oss med Jesus i dåpen. Og det er Ånden vi skal få i dåpen eller løfte om Ånden.

Her om identifisering: Rom. 6. 2 Slett ikke! Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? 3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? 4 Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. 5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.

Hva løfte vi skulle få: Ap.gj. 2. 38 Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.

Når vi leser slik og jeg forklarer det slik, hvilket navn skal vi da døpe i? Det er ikke så vanskelig. Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 3. 17 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.

Alt skal vi gjøre i Jesu navn. Preke i Jesu navn, be for syke i Jesu navn, døpe mennesker i Jesu navn og alt annet. Og enda igjen nevner Paulus med takk til Gud Fader. Elsker en Faderen så gjør en alt med takk. Et barn kan være i opposisjon til sin Far, men når en modnes lærer en som oftest å også være takknemlig og en ser alt annerledes.

Da er det store spørsmålet, hadde de første kristne og de som hørte på dette Jesus sa, forstått det han sa? Å døpe i sitt navn? Og å adlyde ham? Vi finner at det er et navn som det kommer frem at vi skal forkynne i og sette vårt håp og litt til. Hvilket navn? Jesu navn, det største og mektigste av alle navn.

Hvilket navn døpte de første kristne?

Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.
Ap.gj.10. 48.Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.
Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.

Hvilket navn er det største og som vi skal preke, be og døpe i? Det er og forblitt Jesu navn. Dette står Faderen bak og den Hellige Ånd sanksjonerer dette.

Ap.gj. 10. 38 nemlig at Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Dåpen i Jesu navn etter en er kommet til tro med full neddykkelse er den eneste dåpen som det nye testamente lærer.

Fra mine bibelkommentarer Efes. 4. 3 Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen:

Kristne er ett i ham – som grenene på vintreet. Dermed skal du og jeg søke å bevare denne enheten i en atmosfære som binder sammen. Den onde er ute etter å skape konflikt og splittelse. Vår onde natur vil lett sette opp gjerder. Den ufreden vi av og til kan kjenne inni oss, kan få oss til å frembringe ufred mellom kristne brødre og søstre. «Salige er de som skaper fred,» sa Jesus. Og Paulus minner om at vi skal søke å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. Vi trenger ikke bli like. Gud har skapt oss forskjellige, og vi kan ha ulike meninger om allmenne spørsmål. Den virkelige, fruktbare enheten skapes når vi vokser nærmere Jesus.

4 Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt,

Alle kristne er et i Jesus. Vi er hverandres lemmer og Jesus er hode.
1Kor 12: 13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke. Alle får vi del i hans Ånd, her og nå. Men når vi kommer til himmelen får vi del i den samme Ånd da i fylt mål. At noen gjør den Hellige Ånd til en egen person og en egen Gud er 100 % ubibelsk og brudd på all grammatikalsk språkbruk. Den Hellige Ånd er en del av Gud selv, ikke en egen person. 1. Joh. b. 4. 13 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd. Legg merke til ordlyden, det står ikke personen, men av. Det indikerer og forklarer at Ånden er en del av Gud selv, ikke en egen person, Amen. Et felles håp har vi. Det er himmelen og det kommende livet som venter oss. Vi skal bli Jesus lik og se ham som han er. Hvilken dag og hvilken fremtid!

5 én Herre, én tro, én dåp,

En Herre, det er Jesus Kristus. De første kristne bekjente kun en Herre, sønnen Jesus Kristus. Det lå i de første troende begrep og forståelse. En tro. Vi har ikke mange slags tro, men troen er noe vi dypest sett kommer til, ikke noe som vi oppnår eller erverver. Det ligger der allerede som en øy ute i havet, det gjelder bare å komme der for å bli berget for tid og evighet. En dåp. Det er kun en dåp i bibelen. Det er etter vi er kommet til tro og bli døpt i den Herre Jesu navn med fyll og hel neddykkelse. Reist opp for å vandre med Jesus. Dåpen symboliserer vår forening med Jesus, at vi legger bort og er døde bort fra det gamle. Synden og loven. Vi blir begravet med Jesus og står opp med ham for å leve med Gud og la Jesus prege og leve i og gjennom oss 100 %.

6 én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.

Gud Fader, Jahve, Elohim, Adonai og andre navn forteller oss om hvem som er den eneste sanne Gud. Det er han som er den eneste sanne Gud og vår Far. At han er over og gjennom og i alle samtidig er det ved sin egen Ånd. Denne Ånd kan vi få i et rikere og rikere liv med Herren, både her i tiden og i det kommende rike.

Dåpen i Jesu Kristi navn er den bibelske og ene dåpen Guds ord taler om. Ingen andre.

Lk.24.47: ”Og at i hans NAVN skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Og dere er vitner om dette.”
Og dette forsto alle hans disipler og apostler. Derfor sto apostelen Peter, som av Jesus i Mt.16.19 hadde fått nøklene til himlenes rike, frem på pinsedag og talte på vegne av dem alle:
Ap.gj.2.38: ”Omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi NAVN til syndenes forlatelse, så skal dere få den Hellige Ånds gave.”
Ap.gj.8.12 og16 bringer oss til vekkelsen i Samaria hvor Jesu apostel Filip forkynte ”evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi Navn” og døpte dem ”til den Herre Jesu Navn”.
Ap.gj.10.48 bringer oss til Kornelius hus hvor de første hedninger ble døpt: ”Og han (Peter) bød at de skulle døpes i Jesu Kristi NAVN.” For v.43: ”Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved HANS NAVN”
Ap.gj.19.5 bringer oss til Efesus og Paulus forkynnelse: ”Da de hørte dette lot de seg døpe til den Herre Jesu NAVN.”
Kol.3.17: ”Og alt dere gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu NAVN…”
Ap.gj.4.12: ”Og det er ikke frelse i noen annen; for det er heller ikke noe annet NAVN under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.”
Navnet Jesus betyr: Jehova frelser. Jesus var Jehova kommet i kjød og profetert om i Es.45.23: For meg skal hvert kne bøye seg
Tomas faller ned for Jesus og sier i Joh.20.28: Min Herre og min Gud
Paulus på Damaskusveien: ”Hvem er du Jehova… Jeg er Jesus."
Kol.2.9 og 1.19: ”I ham bor hele guddommens fylde legemlig"
Kol.2.12: ”Idet dere ble begravet med HAM i dåpen, og i den ble dere og oppreist med HAM"
Rom.6.3-4: "Alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død. Vi ble altså begrevet med HAM ved dåpen…”
Hør hva Ordet sier til advarsel: Kol.2.8: ”Se til at det ikke må være noen som gjør dere til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, etter menneskenes lære, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.”

Kan noen tro at Jesus valgte ut sine apostler og sendte dem ut og knyttet sin yppersteprestelige bønn til deres forkynnelse – at de 10 dager senere skulle begynne med å forføre 3000 i dåpen?

Og hvordan kunne da de første kristne holde trolig fast ved apostlenes lære: Ap.gj.2.42 og menigheten bli bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll (Ham gir alle profetene det vitnesbyrd – og Jesu Kristi Ånd er profetordets vitnesbyrd) Efes.2.20

Og hvorfor hadde Paulus samme dåp (til hedningene) som Peter til de omskårne? Fordi Gal.1.11-12: "Jeg kunngjør dere brødre at det evangelium som er blitt forkynt vede meg ikke er menneskeverk; for heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring” … Gal.1.8: ”…Om noen forkynner et annet evangelium enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet” Hvilken advarsel til alle forkynnere!

Mt.16: Jesus gir Peter nøklene.

Og her er noen av de historiske referanser og konklusjoner som noen av verdens ledende leksika (Encyclopedia) har tatt:

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 11. utgave, Bind.3 side 365-366: “Det var katolikkene som I det 2.århumdre forandret dåpsformularet fra navnet Jesus Kristus til ordene Fader, Sønn og den Hellige Ånd” Og i Bind 3, side 82: ”Overalt slås det fast i de gamle kilder at dåpen fant sted i Navnet Jesus Kristus.”
CANNEY ENCYCLOPEDIA OF RELIGION, side 53.. ”De første menigheter døpte alltid i den Herre Jesu Navn frem til utviklingen av treenighetslæren i det 2.århundre.”
1913 CATOLIC ENCYCLOPEDIA, bind 2, side 365 – her medgir katolikkene at det var de som endret på dåpen.
HASTINGS ENCYCLOPEDIA OF RELIGION, bind 2, sidene 377-378-389: Den kristne dåp ble utført ved bruk av Navnet Jesus. Bruken av treenighetsformularer av hvilken som helst sort ble ikke brukt i den tidlige kirkehistorie, dåpen var alltid i Jesu Kristi Navn helt frem til Justin Martyr da treenighetsformularet ble brukt”. Hastings sier i bind 2, side 377 i en kommentar til Ap.gj. 2.38: ”NAVN var et eldgammelt synonym for person. Betaling ble alltid utført i en persons navn for å bekrefte eierskapet. Derfor ble en som var døpt i Jesu Kristi Navn hans personlige eiendom.” Sammenlign med 1.Kor.3.23: ”Dere hører Kristus til”.
NEW INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA, bind 22, side 477: “Uttrykket “treenighet” kom den Romerske kirkefader Tertullian.”
THE ENCYCLOPEDIA OF RELIGION AND ETHICS, James Hasting, side 384: ”Der er ingen bevis for (at de i den første menighetstid) brukte treenighets navnet.”

Dåpen er av aller største betydning. Jesus sier i Mrk.16.16: ”Den som tror og blir døpt (med den dåp bibelen taler om) skal bli frelst, men den som ikke tror (og for en slik blir det jo ikke aktuelt å bli døpt) skal bli fordømt.”

Den Åndelige mening og forening.
Eis = inn i… Jesu Kristi navn
Gal.3.26-27: ”Alle er dere jo Guds barn ved troen på Jesus Kristus; for dere, så mange som er døpt til Kristus har ikledt dere Kristus.” … Som du er omsluttet av vannet, nå omsluttet av Kristus.

Dåpen er en befaling.
Joh.15.14: ”Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg byder dere”
Salme 119.4: ”Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye.”
Rom.1.5..Paulus taler om sin aposteltjeneste ..”for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til hans navns ære.”
Lk.16.17: ”Ikke en tøddel…forgå” Joh.10.35: ”Skriften kan ikke gjøres ugyldig”
Mt.15.9: ”De dyrker meg forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud.”

Ekteskap med Jesus:
Rom.7.1-4: Ekteskap og pakten med Kristus. V.4… Rom.6.3 les: Dåpen til døden.
Rom.6.6: For at syndelegemet skulle bli til intet.
V.5: Foreningen i 4 ting: Død – begravelse – oppstandelse – vandre i et nytt levnet.

Sedertrestokkene i Templet.
2.Krøn.2.16: De måtte hugges (dø) i Libanon(verden) fraktes til havet (dåpen) settes inn i Templet (delaktiggjort i et nytt liv)
Joh.2.19-21: ”Bryt dette Tempel ned og på 3 dager skal jeg gjenreise det” ”Dere er et Tempel for Den Hellige Ånd ”. – ”Vi ble oppreist med ham” = Den dagen Jesus sto opp sto vi opp, både hodet og legemet sto opp.

Utgangen fra Egypt:
Blodet og Dåpen. 1.Kor.10.2: ”De ble alle døpt til Moses i skyen og i havet” Skystøtten ledet dem rett til havet… der var ingen omvei – to klipper sperret.
I vannet druknet Egypterne, de gamle slavedriverne og Farao.
5.Mos.18.15 og Ap.gj.3.22: ”En profet likesom meg…”

Noa og arken:
1.Pet.3.20-21: les.. I vannet forgikk den gamle verden. Det var da vannet kom at arken ble til frelse og gjennom den kom de til vandringen i den nye verden.

Navnet:
Ap.gj.15.17: ”Alle hedningefolkene som mitt navn er nevnt over”
Mt.10.22: ”Dere skal hates av alle for mitt navns skyld”
Åp.3.8-11: ”Du har ikke fornektet mitt navn… fri deg fra den prøvelsens stund…"

Familienavnet:
Efes.3.14-15: ”Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, som hele den himmelske og jordiske familie er navngitt etter.” (K.J.)
Hele legemet må ha samme navn som hodet. Bruden samme navn som brudgommen.
Alle de som kom til troen, omtalt i NT ble døpt på samme måte.
Treenighetsdåpen knytter folk til pavekirken. Dåpen i navnet utestenger fra medlemsskap i Skjøgen og hennes døtre.
Åp.22.4: "Hans navn skal være på deres panner."

Her for relatert artikkel: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Daapen-i-den-Herre-Jesu-Navn
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Daapen-i-den-Herre-Jesu-Navn

Nr. 72: Hva eller hvem er den hellige ånd?

Spørsmål 72:

Hva eller hvem er den hellige ånd?

Svar:

1. Kor. 2. 11 Hvem vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. 12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. 13 Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. For det som hører Ånden til, tolker vi med ord som hører Ånden til. 14 Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis.

Det er grammatikalsk feil og ubibelsk å gjøre den Hellige Ånd til en egen person.

Når vi ser på det rent grammatikalske så blir det helt feil å gjøre en Ånd til en egen person.

Dernest ut i fra hva bibelen lærer så har vi en Ånd, slik er det også med Gud. Den Ånd som vi har er akkurat det samme som Gud, vil noen av oss si at vår Ånd er en egen person ved siden av oss selv? Selvfølgelig ikke! Det å tro at Ånden er en egen person begynte litt etter Apostlene døde, og videreutviklet seg ved den Katolske Kirka på 300-tallet og utover. Når den protestantiske bevegelse kom ved Luther så ble faktisk dette enda mye verre!

Den Katolske Kirka har holdt fast på sin lære fra 600 tallet. Der finner vi faktisk en bedre og rettere forståelse av den Hellige Ånd en blant protestantene i det store og hele.

Vi må også ta med at bibelen er skrevet uten kapitler, vers og store og små bokstaver. Det er også forvirrende for mange.

Egenskapene til Ånden er de samme som hos Faderen og Jesus da det er deres felles Ånd.

Når vi erfarer Ånden så er det Faderen og Jesus vi erfarer.

Joh. e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» 22 Judas, ikke Iskariot, sier til ham: «Herre, hva kommer det av at du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden?» 23 Jesus svarte: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Vi skal ta bolig i den troende sier Jesus. Hver er vi? Faderen og Sønnen. På hvilken måte? Ved Ånden. Hvem utforsker og åpenbarer alt som er i Faderen og Sønnen? Den Hellige Ånd, Guds virksomme kraft og Ånd.

1. Joh. b. 4. 13 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd.

Legg merke til ordlyden som slår hele treenighetslæren under føttene på de som tror på den vranglæren. Av sin Ånd sier Apostelen Johannes. Når en gir av sin Ånd, da er det en del av seg selv, dette er forståelig og rett grammatikalsk.

Kan ikke forstå hvordan en kan tro på Jesus Only læren eller treenighetslæren etter hva jeg har undervist her!

Det samme sier Jesus, at han også skulle gi av sin Ånd.

Ap.gj. 2. 33 Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette er det dere ser og hører.

Vi legger merke til ordlyden, at det er snakk om at den Hellige Ånd er en del av Faderen og Sønnen da den Hellige Ånd er deres felles Ånd. Derfor møter vi igjen og igjen i skriften at den Hellige Ånd omtales som Guds og Kristi Ånd.

<> - Lukas 3:21,22,EN

I en tale som apostelen Paulus holdt for noen filosofer i de gamle Hellas, omtalte han Gud som <>. Paulos slo fast at det er den Gud <>, og som ’gir alle liv og ånde og alle ting’. (Apostlenes gjerninger 17:24-28) Hvordan utfører Gud alt dette? Han gjør det ved hjelp av sin hellige ånd, eller virksomme kraft og sin elskede sønn, Jesus Kristus.
Bibelen forteller også at Bud har en ’veldige dynamisk energi og stor kraft’.(Jesaja 40:26) Ja, Gud skapte hele universet, noe som vitner om hans dynamiske energi og kraft.

Kraft i virksomhet

Bibelen setter Guds ånd i sammenheng med bevegelse, noe lignende den elektriske strømmen som sendes ut av et batteri som er i bruk. (1.Mosebok 1:2) Guds hellige ånd er altså hans utsendte energi, hans virksomme kraft.
Noen ganger omtaler Bibelen den hellige ånd som noe som utfører en bestemt oppgave, eller som noe som er på et annet sted enn de Gud er. (Matteus 28:19,20; Lukas 3:21,22; Apostlenes 8:39; 13:4; 15:28,29) Noen som har lest slike skriftsteder, tror at den hellige ånd har en egen identitet som er atskilt fra Gud. Hvorfor bruker Bibelen et slikt språk? Eksisterer den hellige ånd atskilt fra Gud?
Den Allmektige Gud eksisterer på et helt annet plan enn sitt materielle skaperverk. Han er en ånd og usynlig for våre begrensede sanser. (Johannes 4:24) Bibelen sier at Gud bor i himlene, og at han derifra betrakter menneskeheten nøye. (Salme 33:13,14) Dette er forståelig. Skaperen må være større enn de grunnstoffene han arbeider med. Han er herre over dem, former dem og har kontroll over dem. – 1.Mosebok 1:1
Fra sin usynlige bolig kan Gud få ting til å skje når som helst og hvor som helst. Han trenger altså ikke å være på det stedet der hans virksomme kraft opererer. Han kan sende sin ånd for å få utført en oppgave. (Salme 104:30) Dette er nokså lett å forstå for oss i dag, med tanke på at vi kan betjene husholdningsapparater ved hjelp av trådløse fjernkontroller. I dag kjenner vi til slike usynlige krefter som elektrisitet og infrarøde stråler. På samme måte kan Gud gjøre hva enn bestemmer seg for, ved hjelp av sin usynlige hellige kraft, eller ånd, uten at han forflytter seg fra sted til et annet. – Jesaja 55:11
I bibelsk tid var dette kanskje vanskelig å fatte. Det at den hellige ånd blir omtalt som en atskilt kraft, hjelpe utvilsomt lesere til å forstå hvordan Gud anvender sin kraft, selv om han ikke er personlig til stede der den virke. Når Bibelen sier at den hellige ånd har gjort det eller det, sier den i virkeligheten at Gud har latt sin kraft virke på personer eller ting for å gjennomføre sin vilje.

Forskjellige måter som den hellige ånd virker på

Gud brukte den hellige ånd til å skape alt det levende og det livløse. (Salme 33:6) Han brukte den også til å ødelegge en generasjon som var voldelig og ikke angret, i en vannflom. (1.Mosebok 6:1-22) Og han brukte den samme virksomme kraft til å overføre sin Sønns dyrebare liv til den jødiske jomfru Marias morsliv.- Lukas 1:35.
Noen ganger har mennesker fått kraft av denne ånden til frimodig og uredd å fortelle fiender sannheten - ofte med fare for sitt liv. (Mika 3:8) Og Bibelen inneholder der mange eksempler på at menn og kvinner fikk spesiell innsikt eller forståelse ved hjelp av denne kraften. Særlig gjelder dette når det er profetier inne i bildet. Siden ikke noe menneske med nøyaktighet kan forutsi framtiden, viser dette på en enestående måte at det er ånden som har vært i virksomhet. – 2.Peter 1:20,21.
Denne ånden kan også gi enkeltpersoner mirakuløse evner. Det var for eksempel denne kraften som gav Jesus myndighet over naturkreftene og makt til å helbrede sykdommer og til og med til å oppreise de døde.(Lukas 4:18-21; 8:22-26, 49-56; 9:11) Det var ved hjelp av denne ånden de første kristne ble organisert og satt i virksomhet for å tjene Guds vitner for hele jorden. Apostlenes gjerninger 1:8; 2:1-47; Romerne 15:18,19; 1.Korinter 12:4-11.

Guds kraft brukt for oss

Er det mulig for Guds tjenere på jorden i dag å få noe av denne ubegrensede energikilden?
Ja! Gud gir et visst mål av hellig ånd til sitt folk for at de skal kunne forstå og utføre hans vilje. Han gir av sin ånd til dem som oppriktig og i bønn ber ham om den, har det rette motiv og innretter seg etter hans krav, (1.Korinter 2:10-16) Denne ånden kan utruste ufullkomne mennesker med <>, slik at de kan tjene Gud trofast til tross for hindringer. Så det er klart at alle de som frykter Gud, ønsker å få og ha Guds ånd permanent boende. – 2.Korinter 4:7; Lukas 11:13; Apostlenes gjerninger 15:8; Efeserne 4:30.
Om kort tid vil Gud bruke denne dynamiske kraft til å gjøre ende på all urettferdighet og lidelse i denne onde verden og derved helliggjøre sitt store og hellige navn. Den hellige ånd kommer til å øve en god innflytelse på hele verden, og alle vil tydelig se dens frukt, noe som vil herliggjøre dens Opphavsmann. – Galaterne 5.22,23; Åpenbaringen 21.3,4

Famling i blinde

Når jeg hører treenighetslærene forklare om treenigheten så er det som noen som famler i blinde. Det oppleves som ille. Jesus only er hakket og to bedre, men det er ikke i samsvar med Guds det heller.
Her fra den Katolske Kirka forklare treenigheten: Den Hellige Treenighets mysterium er det grunnleggende mysterium i kristen tro og kristent liv. Gud alene kan gi oss å kjenne det, og Han åpenbarer seg som Fader, Sønn og Hellig Ånd.

Vi kan med andre ikke vite, bare Gud kan forklare da det er et mysterium.

Ananias og Saffira

Vi leser om i Apostelgjerningene om Ananias og Saffira som løy for den Hellige ånd. Men så sier Peter følgende. Ap.gj. 5. 4 Kunne du ikke ha beholdt den? Den var jo din. Og når du så hadde solgt, bestemte du ikke selv over pengene? Hvordan kunne du finne på å gjøre dette? Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud.»
Det å lyve i det skjulte, er å lyve for Gud. Hvordan kan en gjøre dette med den hellige ånd til å bli en ekstra Gud og en ekstra person?

Gud skal være alt i alle

Når Gud skal være alt i alle fullt ut i evigheten og nå er han alt i alle i menigheten. På hvilken måte er dette da? Ved sin Ånd. Dette skulle være veldig klart å forstå. Og når den hellige ånd kom på pinsefestens dag var det over 120 sjeler. Hvordan kunne dette skje? Ved at Guds Ånd er virksom, ikke bar i en person. Men i og over alle der de åpner seg opp for ham. Hadde han vært en person, så kunne han kun vært i en. Men da Gud er Ånd og den Hellige Ånd er hans virksomme kraft, da kan han være tilstede i mange samtidig. Det som gjør dette litt absurd, er at slike elementære ting på en forklare på nytt igjen da treenighetslæren er vært en villære som de aller fleste har fått inn med “morsmelka” og da sitter den så godt og spikret fast. Ta ut en “rustet” spiker er verre en alt, det er dette jeg erfare med den banale og “dumme” treenighetslæren!

Treenighetslæren er en 1. April “lære”

Det er ikke bibelsk substans for å hevde at den hellige ånd er en ekstra Gud eller en egen person. Det er grammatikalsk ukorrekt å hevde dette. Jødene trodde ikke på treenighetslæren. De første kristne hverken lærte eller trodde på treenighetslæren. Hvor kommer den læren da i fra?

1. Tim. 4. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet.

Til mer en tror på treenighetslæren, til frekkere og vanskeligere er de til å bli tilrettevist. Når frafallet kom inn i menigheten, som begynte etter de første kristne. Så kom også denne lære til syne som så mange andre vranglærer.

Hvem taler?

Vi leser flere plasser at den hellige ånd taler, men hvem taler? Vi møter det ordet å tale flere plasser i skriften, her er et eksempel:

Hebr. 12. 24 til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod.

Vi leser at Jesu blod taler sterke en Abels blod. Ergo, vi må prøve å forstå bibelens eget billedspråk, og ikke trekke noe i fra eller legge noe til.

Kneteologi!

Tror ikke heller vi alltid kan diskutere oss frem til dette og sammenligne grunntekster og alt annet. Dette stopper opp for mange, da er det kun en ting som hjelper. Det er å bøye kne og hjerte for Jesus. Vi leser i:

2. Pet. 1. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd.

Jeg står på mitt, og det gjør også andre. Har diskutert med så mange om dette, det aller beste er da å be og søke Herren selv. Og overlate uenighetene til Herren og godta at ikke alle vil bøye seg for Guds ord og sannheten.

Ap.gj. 28. 23 De avtalte en dag med ham og kom dit hvor han bodde; de var enda flere enn første gang. Han forklarte alt for dem og vitnet om Guds rike. Ut fra Moseloven og profetene forsøkte han å overbevise dem om Jesus, fra tidlig morgen til sent på kveld. 24 Noen av dem lot seg overbevise av hans ord, mens andre var vantro. 25 De kunne ikke bli enige og gikk fra hverandre, mens Paulus sa dette ene ord: «Det var rett, det som Den Hellige Ånd talte gjennom profeten Jesaja til deres fedre:
26 Gå og si til dette folket: Dere skal høre og høre og ikke forstå,
se og se og ikke skjelne. 27 For dette folks hjerte er blitt sløvt.
Ørene deres er blitt tunghørte, og øynene har de lukket til,
så de ikke ser med øynene, ikke hører med ørene,
ikke forstår med hjertet, og ikke vender om, så jeg får lege dem.

Selv for Paulus var det krevende med mennesker mange ganger, men da overlot han dem til Herren. Det er Guds ord som skal overbevise og opplyse oss. Og det er det Guds ord som forvandler og viser oss vei.

Ap.gj. 20. 32 Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan oppbygge dere og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget.

Her har jeg holdt frem Guds ord og på den måten som jeg tror det sak forståes. Tar med til slutt de første kristnes “trosbekjennelse”:

1. Kor. 8. 4b. vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.

mandag 25. april 2011

Nr. 67. Er det mulig for kristne å slukke ut ånden?

Spørsmål 67:

Er det mulig for kristne å slukke ut ånden, som er panten på arven og det evige liv?

Svar: Ja, dette sier skriften:

1. Tess. 5. 19 Utslukk ikke Ånden.

Vi skal være brennende i Ånden men kan slukke ut Ånden hvis vi ikke passer oss og tar oss i vare.

Akkurat som en brannmann er Satan og hans åndehær over for oss troende, han gjør alt for den ild som Gud har tent i våre hjerter og liv skal bli slukket.

Men indirekte så er vi som “evangeliske” kristne også blitt forført da den Katolske Kirka har innført så mye av sine lærer også blant oss protestanter. For å nevne noen Katolske læresetninger som mange protestanter tror på:

• Frelse i barnedåp.
• Frelse og saliggjøring i sakramenter.
• En Treenig Gud.
• Et evig brennende helvete.
• Avlat eller gi seg ut av “problemene” sine.
• En udødelig sjel.
• Be for og til mennesker som er døde.
• Biskoper og prester som kirkelig overhoder.
• Helgener og forkynnere som ikke skal “røres”. De står over oss andre.
• Paver og overhoder som skal styre er imot det alminnelige prestedømme. Paven er ufeilbarlig, så er også mange Forstandere og andre kristne ledere.
• Statskirker der både frelste og ufrelste tilhører samme menighet.

Dette er med å utslukker ånden uten vi er klar over det er så mye fremmed og villfaren lære som er kommet inn blant oss evangeliske kristne.

Rom. 16. 17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter. 19 For ordet om eders lydighet er kommet ut til alle; derfor gleder jeg mig over eder, men jeg ønsker at I skal være vise til det gode og rene for det onde. 20 Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

Det er fremfor alt synd, vantro og vranglære som utslukker Ånden i våre liv.

1.) Synd. Hvis vi tillater synd inn i våre liv, så vil det utslukke Ånden.

2.) Vantro. På en spesiell måte så kaller Gud oss til å vandre og leve i tro. Uten tro er det umulig å være til behag for Gud.

3.) Fremmed lære. Det er virkelig mye fremmed lære fullt ut akseptert blant de evangeliske kristne og det er ikke Mormonene og Jehovas Vitner som er verst her om de får mest fokus. Det er den Katolske Kirka og den villfarne karismatiske bevegelse som står for ca. 90 % av villfaren lære som påvirker troende på en negativ måte. Har listet opp ti punkter som en kunne har kommentert med flere egne A4 ark.

Når det gjelder den karismatiske bevegelse kunne jeg skrevet en bok på 1000 sider om deres vranglære og en like stor bok om alle deres falske profetier som aldri har slått til og annet falsk av ytringer. Men jeg orker og vil ikke skrive den, de som er forført vil fortsette å gå på den vei. Og de som går med Gud trenger ikke høre mer en det som egentlig allerede er tilgjengelig for å bli opplyst om sannheten.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse.

Nå vender vi tilbake til hva vi ellers finner i Guds ord av sannhet og lærdom. Vi finner det samme i en Profet i GT som ofte blir sammenlignet med Johannes, profeten Daniel. 12. 10 Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå.
Verden er håpløst fortapt, men hvordan er det med de kristne? Går de videre og videre med Herren? Dessverre så viser det seg at alt for ofte blir en liggende etter på veien. Men for den som går med Herren skal vandringen bli herligere og herligere. Som troende så ligner vi mer og mer på Jesus ettersom vi vandrer med ham.

12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.

Vi som mennesker vil få lønn som fortjent hos Herren. Det er viktigere å samle skatter i himmelen enn på jorden. Det er mer dyrebart enn alt. Bibelen gir anvisning også her.
Matt. 6. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

Alfa er den første bokstaven i det greske alfabetet akkurat som A er i det norske. Og Omega er den siste i det samme alfabetet akkurat som Å er i det norske.
Jesus er Guds første skapning og som den siste skal han stå frem på støvet. Han er den første og den siste. Han er A og Å, med alt det innbefatter.
Hebr. 12. 2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Vi leser her igjen som mange andre plasser at Jesus er både opphavsmann og fullender. Den todelingen med Jesus er noe som går igjen. Ved hans død og ved hans liv, siste Adam, det andre menneske etc.

14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.

Vi ser opp på mennesker som får noe til. Vi synes synd på mennesker som mislykkes. Vi tenker og snakker som mennesker. Men det som er virkelig å mislykkes er å unnlate å ta imot Jesus, og å virkelig å lykkes er å ta imot Jesus. Og hvis en når frem en dag, da har en lykkes mer enn noen andre.

15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.

Nå er det de som leser dette verset slik som at det står noen utenfor og er slik som disse. Det stemmer ikke, det er disse som lever slik og gjerne vil tro. Men de vil aldri nå frem, om de tror. Som lever her som nevnt. Paulus taler i 2. Tim. 3 om de som lever i synd. Men de skal faktisk mange av dem også elske Gud, men det er noe de elsker mer enn Gud: “sine lyster”.
2. Tim. 3. 4 svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud.

lørdag 23. april 2011

Nr. 66. Kan Satan helbrede syke gjennom mennesker(healere)?

Spørsmål 66:

Kan Satan helbrede syke gjennom mennesker(healere)?

Svar:

Den “vanligste” helbredelsen for healere er at en sykdom “flyttes” rundt i kroppen da det som regel er åndsmakter som står bak “sykdommen”. Personen er ikke virkelig syk, men det er åndsmakter som står bak, f.eks. når de sitter i magen og andre steder. Så flytter healeren dem bort (han er selv besatt\innfiltrert) og de vil dukke opp et annet, sted eller healeren “tar” imot dem. Satan eller demonene gir seg ikke så lett. Det er kun bønn i Jesu navn som er symptomfri og der en blir virkelig helbredet og fri.

Men Satan opererer også gjennom helbredelsespredikanter som Benny Hinn, Rodney Howard-Browne, Kenneth Copeland og andre.
Jesus selv nevner dette i bergpreken:

Matt. 7. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

Jesus nektet ikke at de hadde helbredet og det hadde skjedd ting i hans navn. De hadde t.o.m. hatt nådegaver i funksjon. Når Rodney Howard-Browne profeterer over Jan Hanvold som lever i åpenbar synd, da burde og skulle alle og enhver forstå at vi har å gjøre med falske forkynnere og falske profeter og forførende ånder. Jesus sier selv at mange falske profeter skal oppstå i endetiden.

Matt. 24. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.

Når flere såkalte evangeliske kristne, pinsemenigheter og pinseforkynnere samarbeider og går god for falske profeter som for eksempel: Jan Hagen, Åge Åleskjær, Ulf Ekman, Arnfinn Clemetsen, og Jan Hanvold, skjønner vi at vi er langt inne i endetiden og på det åndelige område er det mørkt.

Satan opererer gjennom disse, som han operert gjennom Kong Saul. Kong Saul var en frafallen, men Gud angrer ikke sine nådegaver, derfor skjer det også vitterlig ting ved deres “tjeneste”. Når de en gang har kjent Guds godhet, nåde og kraft, men vender seg bort i fra Herren, så har de mange ganger flere av nådegavene i funksjon i sitt liv. En tungetaler vil kunne tale i tunger, selv når han vender seg bort i fra Kristus og Guds ord, tenk på det!
Jeg har snakket med frafalne pinsevenner som selv sier de fremdeles taler i tunger.

Paulus underviser noe av det samme til Tessalonikerne.

2. Tess. 2. 9 Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen. 12 Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten.

Vi ser at Satan også gjør tegn, han får t.o.m. ild til å falle ned fra himmelen, han har sine “underverker” som UFO er mange andre ting som vil få menneskene begeistret for det “overnaturlige” og det som vi ikke kan forklare!

2 Kor 11,13-15 Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.

For å ikke gjøre dette komplisert, så tror jeg disse som driver med healing, kan skape schizofreni og åndelig apati (alt blir latterlig, dumt og likegyldig).
Her fra Wikipedia schizofreni: Psykisk lidelse preget av psykose (vrangforestillinger, hallusinasjoner), uorganisert tale og «negative symptomer». Negative symptomer kan være avflatede følelser, mangel på vilje, manglende evne til nytelse, oppmerksomhetssvikt, utarmet(fattig) tale og språk, og stereotyp atferd (hensiktsløs, repeterende atferd). Symptomene må være til stede over en periode på minst 1 måned og være knyttet til minimum en 6-måneders periode med nedsatt fungering. Lidelsen kommer som oftest til uttrykk som auditive hallusinasjoner (pasienten hører stemmer), paranoide eller bisarre vrangforestillinger, eller desorganisert(forvirret) tale og tenkning, og ledsages av betydelig sosial eller yrkesmessig dysfunksjon. Symptomene oppstår vanligvis i ung voksen alder, med en total livstidsprevalens på rundt 1 %. Diagnosen er basert på pasientens selvrapportering av opplevelser og på observert atferd. Det finnes ingen laboratorieprøver som kan påvise schizofreni.

Derfor advarer jeg imot all healing og forbønn uten i Jesu navn og med forkynnere som lever et helligt liv i samsvar med Guds ord. Derfor mener jeg at healere, falske profeter og alle andre som utfører åndelige tjenester, som ikke lever i samsvar med Guds ord, er falske profeter som vi må ta avstand i fra!

Det er manipulering og bedrag det som healere holder på med. De er menneskekjennere som “vet” hva som skal til. De har en veldig sterk intuisjon som de bruker til sin egen fordel. Det er “erfarings kunst” de manipulerer menneskene med for å få dem dit de selv vil og ønsker. Dypest sett er det Satan som står bak, ikke Gud!

Her et eksempel på en annonse fra en Healere: Hei, jeg heter xxxxx, og jeg kan hjelpe deg med ulike problemstillinger som måtte dukke opp i livet ditt. Jeg har hele livet hatt en meget god intuisjon og bruker tarot kortene som en åpner for å kunne gi deg en meget sikker rådgivning. Når jeg spår, så legger jeg ut kortene, og kombinert med min intuisjon får jeg opp inntrykk som sier noe om hva det er som ligger rundt deg, og de muligheter eller hindringer som ligger i dine omgivelser. Dette danner grunnlaget for den videre spådom. En samtale foregår på følgende måte; Du oppgir navn, stjernetegn, og fødselsår, og hvilke områder i livet du ønsker jeg skal se nærmere på. Du kan hele tiden stille spørsmål, og jeg vil rådgi deg i forhold til hva jeg får opp. Denne konsultasjonen vil medføre at du sitter med mer innsikt i forhold til hvilke muligheter som kommer for deg fremover. Min jobb er å skaffe en trygghet, og støtte som gjør deg sikrere på de valg du skal ta i fremtiden.
Denne formen for rådgivning, er meget sterk og nyttig for mange i forbindelse med endring i jobb, økonomi og kjærlighet. Denne kunnskapen ved siden av sin egne intuisjon vil gjøre at man har fått belyst situasjonen fra flere sider, og derved kan handle med større grad av sikkerhet. Jeg ser frem til å hjelpe deg

Apostelen Peter sier om disse:

2. Pet. 2. 14 De er stadig på utkikk etter skjøger og kan ikke få nok av synd. De forfører ubefestede sjeler, og de kan kunsten å kare til seg. Under forbannelse er de.
1930 overs. 14 de har øine som er fulle av skjøgen og umettelige i synd; de forlokker ubefestede sjeler; de har et hjerte som er opøvd i havesyke, de forbannelsens barn!

De kan kunsten å kare til seg og de er oppøvd sier Apostelen. Tror vi har fått med oss mye her nå og får avslutte svaret her.

Se her for relatert artikkel: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Jannes-og-Jambres
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Jannes-og-Jambres

fredag 22. april 2011

Nr. 65 Kan en kristen bli frelst om han eller hun tar selvmord?

Spørsmål 65:

Kan en kristen bli frelst om han eller hun tar selvmord?

Svar:
Personlig mener jeg at dette kan diskuteres og er selvfølgelig en av de aller verst tenkelige situasjoner! Alle må arbeide alvorlig for både seg selv og andre for å hindre en slik ulykksalig utgang av livet.
Ifølge Guds ord er det kun Herren som har lov til å gi og ta liv, og dette gjelder mest sannsynlig også vårt eget liv. Jamfør budet: du skal ikke slå i hjel, som er ett av de ting som Jesus tok opp i bergpreken og som står i de ti bud. Det står også at vi er Kristi treller og tilhører ikke lenger oss selv, men vi er dyrt kjøpt med Kristi dyrebare blod. Så om en Kristen tar sitt eget liv, blir det som om en del av Kristi kropp blir drept, siden alle Kristne er en del av Kristi legeme. Slikt sett kan det ses på som en alvorlig synd at en kristen tar livet sitt, og for den som tar livet sitt blir det nærmest umulig å be om eller få tilgivelse for denne synden etterpå, da døden er inntrådt.
Konklusjonen er: Flere skriftsteder kan tolkes slik at det ikke er lov for en kristen å ta selvmord, og ingen skriftsteder forsvarer at en kristen kan ta selvmord.

Jeg vet om troende som har tatt selvmord, og jeg tror at de gikk frelst hjem til Herren. Men jeg finner ikke belegg for dette i skriften eller Guds ord.
Jeg skal nevne et eksempel som jeg kjenner til. Det var et eldre ektepar der jeg kommer fra, Karmøy, som levde som brennende kristne. Hun bar også frem budskap i menigheten under Guds kraft. Men hun fikk dessverre kreft og døde. Da ble mannen i dette ekteskapet så deprimert og ensom over lang tid at han til slutt druknet seg selv. Dypt tragisk, men allikevel tror jeg han gikk frelst hjem til Jesus da han var i et slikt mørke og så ingen utvei. Men dette er ingen ønsket situasjon for noen. Som kristen har vi et ansvar å hjelpe hverandre i nød og motgang og slik hindre mennesker å begå selvmord.

Satan vil også gi mennesker slike tanker om selvmord og vi er ikke uvitne om hans tanker sier Paulus. Og vi skal ta enhver tanke til fange under lydigheten imot Kristus og Guds ord.

2. Kor. 10. 3 Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. 4 For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. 6 Vi står klar til å straffe all ulydighet, så snart dere har nådd fram til full lydighet.

I trosbevegelsen, spesielt på 80-tallet var det flere som tok selvmord etc. Da den Katolske Kirka forfulgte millioner på millioner av gjenfødte troende kom døden som en befrielse for mange! Og det var dem som kastet seg selv uten forbi stupet og drepte seg selv på andre måter. Men hør hva Jesus sier: den som holder ut til enden skal bli frelst. Da kan en spørre seg: holder en kristen som tar selvmord egentlig ut? Gir ikke egentlig han/hun opp sitt eget liv og flykter unna sine egne og denne verdens lidelser? Det står skrevet om de kristne at de går inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Kristne er kalt til et liv i lidelse på jorden, men er samtidig lovet et evig liv i Guds nærhet i neste liv, som er evig.

Jeg vil prøve å nevne noen årsaker til at så sterke konflikter og vanskeligheter kan oppstå i kristne miljøer. Det er selvfølgelig mange grunner for det. Mange som søker til kristne menigheter har allerede store psykiske problemer. Kompetansenivået er lavt i det kristne miljøet for å håndtere slike mennesker som har det ytterst vanskelig. Mange mennesker vil heller ikke ha hjelp, kun oppmerksomhet. Problemene ligger på et nivå som egentlig er åndelig relatert etc. Det er en veldig lang liste å nevne her.

Min erfaring er også at vi som troende ikke forstår sammenhenger alltid. Den Danske presten Nikolai Frederik Severin Grundtvig sa; “først menneske, så kristen”. Der ligger det mye. Jeg kan nevne to eksempler fra mitt liv for å forklare dette.


Jeg\vi har “startet” Smyrna Oslo to ganger her i Oslo. Begge gangene har vi gått ut i fra en pinsemenighet for å starte menigheten. Den første gangen var i 1990 da vi gikk ut av en større menighet. Da under sømmelige og gode forhold.

Andre gang var i 2009 da vi gikk ut fra en mindre menighet. Da under ekle forhold da Forstanderen der fikk menigheten til å gå imot oss med en vemmelig og manipulernde måte. Jeg ønsket en samtale med ham for å klargjøre opp ting men han ville ikke, og spilte menigheten opp imot oss. Jeg inviterte ham minst fem ganger til et oppklaringsmøte. Men det var blankt nei. Mye mer kunne jeg skrevet her. Han sa før vi gikk ut veldig mange pene ord men jeg hadde et kall fra Gud til å gjøre det jeg gjorde. Etterpå vendte han seg 100 % imot meg\oss på en slik kritikkverdig måte at jeg vil si at forstanderen der har trekk som gjør at en får en aning om at vedkommende er psykopat eller har trekk imot dette. Jeg sier ikke at vedkommende er det, da det er kun en lege eller kyndig person som kan stille en slik diagnose. Men at det finnes mange slike psykopater ute i kristne Norge og ellers, det er jeg overbevist om.

Jeg kunne nevnt mange med navn, men da blir det personfokusert. Det viktigste er at du og jeg lærer oss å avsløre dem, da det alltid vil dukke opp nye. Om Enevald Flåten ble avsatt, så kommer det flere slike som ham, du skjønner hva jeg mener!

Kristne kan ha store sjelelige avvik, som er en god nok grunn til at de aldri skulle eller burde hatt offentlige møter før de har vært under behandling og blitt fri. Slike bør ikke tjene som Hyrde, fordi det er her de kan gjøre mer skade. Reiser de som omreisende forkynnere, så er de ikke så “farlige”. At det er mange som “søker” seg til predikantyrket som er psykopater, det er jeg overbevist om. De albuer seg frem og kommer frem også. Ikke med Guds hjelp, men spisse albuer og fagre og lokkende ord. Jeg betviler ikke at også mennesker har møtt Gud gjennom dem, men de lager mer problemer rundt seg enn velsignelse, fordi de ikke er frie selv.

Her fra Wikipedia om dette: Psykopati (fra gresk psyche "sjel", "liv" og pathos "lidende") er en personlighetsforstyrrelse som karakteriseres av en svikt eller total mangel på grunnleggende sosiale ferdigheter og følelser som medfølelse og empati. Personer som lider av psykopati er utpreget egosentriske.
Psykopat (av psykopati, også kjent som sosiopat) er en diagnostisk betegnelse på et syndrom av abnormale personlighetstrekk. Vanlige kjennetegn er at personer med en slik lidelse kan ved første inntrykk virke sympatiske, intelligente og sjarmerende, men som ved nærmere kontakt viser seg å være manipulerende, løgnerske og impulsive. Utad kan en psykopat være vellykket, med en godt betalt jobb og godt rykte etc, mens en innad viser seg å ha en utiltalende oppførsel. Det er ofte de nærmeste, familie/nære venner som merker det og får oppleve psykopatens virkelige personlighet.
Det kan ta lang tid, før de viser sitt "virkelige jeg", og det kan skje fortløpende. De er drevet av sterk trang til å tilfredsstille egne behov og lyster og viser nedsatt evne til å føle empati og frykt. Dette kommer til uttrykk gjennom manglende hemninger i å utnytte andre personer og til å involvere seg i risikabel adferd. Andre vanlige symptomer er aggresjonsproblemer, manglende evne til langsiktig planlegging, nedsatt forståelse for ansvar og moral, logiske brister, patologisk løgnaktighet med mer.
Man legger til grunn både sosiale og psykobiologiske faktorer for utvikling av psykopati. Omsorg- og oppdragelsessvikt i barndom så vel som nedsatte nevrale funksjoner i forbindelse med impulskontroll og opplevelse av frykt er blant de fremste forklaringer på lidelsen.
For bruk av diagnosen psykopati kreves det at man oppnår 25 poeng på en skala, av 40 mulige. Manglende forståelse for lidelsen hos pasienten selv og dermed motvilje gjør behandling vanskelig. Det finnes ingen effektiv behandling spesifikt for lidelsen, men gruppeterapi og adferdsterapi har hatt en viss effekt. Enkelte medikamenter kan hjelpe mot eventuelle generelle aggressive symptomer.

Vi må forstå at i kristne miljøer og menigheter så er det ikke bare en plass en møter Gud. Men der har en også sine venner og sosiale omgangskrets. Da å bryte med dette for f.eks. et trosgrunnlag, og samtidig miste eller det blir en omveltning av den sosiale strukturen i sitt liv. Det er meget omfattende. Slike ting som dette legger vi alt for lite vekt på og tar alt for lite opp i forkynnelsen slik at en er klar over dette. Her kunne mye vært sagt. Men det er en av grunnene til mye problemer og selvmord i kristne miljøer, det er at vi ikke lever som Grundtvig sa; “Først menneske, dernest en kristen”.

Jeg vil til slutt ta med hva en broder sa til meg. Han kom bort og sa at han var 100 % enig i pinsebevegelsen lære om dåp etc. men han kunne ikke bli pinsevenn da hele hans familie og omgangs krets var Lutheranere. Det ligger mye her på det menneskelige planet som vi kunne grepet fatt i og vært mer klar over. Vi kunne dermed spart oss selv og mange andre for mange problemer, og samtidig vært klar over at årsak og virkning er to sider av samme sak.

Statistikken sier at det er mange vanskeligheter blant de troende. Men vi har en Gud som vi tror har løsning på absolutt alle problemer. Menigheten bør være et sted der en kan komme for å bli satt i frihet. Guds ord sier følgende som jeg vil sitere helt til slutt. Et ord du kan tygge på og ta til deg:

Joh. e. 8. 36 Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
Han sier også i denne sammenhengen at den som gjør synd er syndens trell. Så det er frihet fra synd han snakker om her, en frihet vi får når vi kan komme innfor Gud selv og be om tilgivelse for syndene våre- og få tilgivelse for dem i Jesus navn. Den som tror på Jesus som Guds sønn, og blir døpt, kan få tilgivelse for syndene sine.
Den endelige konklusjonen er: en kristen bør ikke ta sitt eget liv, da dette livet er dyrt kjøpt med Kristi dyrebare blod på korset. En kristen tilhører ikke lenger seg selv, men Gud. Og bare Gud har rett til å gi og ta liv. En kristen er kalt til å elske sin neste som seg selv. Kjærlighetsbudet som Jesus kom med oppfyller hele loven og profetene. Hvordan kan en kristen som tar livet sitt elske sin neste? Det er umulig å elske når en er død, og hvis en i familien tar livet sitt kan det skape samvittighetskvaler og problemer for de som er igjen. Selvmord er derfor en egoistisk handling som ikke kan forsvares ut i fra Guds ord.