søndag 12. mars 2023

Nr. 3193: Les gratis Norges beste oversettelse av det nye testamentet på vår hjemmeside!

Nr. 3193:

Les gratis Norges beste oversettelse av det nye testamentet på vår hjemmeside!

 

Arne Jordly utga i 2011 sin egen versjon av NT, kalt Det største mennesket.

 

 


 

http://www.janchristensen.net/Det-storste-mennesket.pdf

 

Er begeistret og stolt over mange ting vi har fått til.

En av dem er at du kan lese gratis det jeg vil betegne som den «beste» oversettelsen av det nye testamentet her i Norge.

Det er Arne Jordly sin oversettelse.

Den er meget korrekt, med er meget rikt og godt språk.

Les den gratis.

Arne Jordly utga i 2011 sin egen versjon av NT, kalt Det største mennesket.

http://www.janchristensen.net/bibelen.php?side=bibel-hoved

 

Vi arbeider hele tiden for å gjøre ting bedre og komme med nye ting.

 

Vil du være med å støtte og be?

 

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

 

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

 

 

 

 

Arne Jordly utga i 2011 sin egen versjon av NT, kalt Det største mennesket.

 

 

 

http://www.janchristensen.net/bibelen.php?side=bibel-hoved

 

Er begeistret og stolt over mange ting vi har fått til.

En av dem er at du kan lese gratis det jeg vil betegne som den «beste» oversettelsen av det nye testamentet her i Norge.

Det er Arne Jordly sin oversettelse.

Den er meget korrekt, med er meget rikt og godt språk.

Les den gratis.

Arne Jordly utga i 2011 sin egen versjon av NT, kalt Det største mennesket.

http://www.janchristensen.net/bibelen.php?side=bibel-hoved

 

Vi arbeider hele tiden for å gjøre ting bedre og komme med nye ting.

 

Vil du være med å støtte og be?

 

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

 

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

 

 

 

 

Nr. 3192: Vi har nå klaget forskjellsbehandlingen vedrørende eiendommen i Slyngveien 9 innfor Statsforvalteren!

 Nr. 3192:

Vi har nå klaget forskjellsbehandlingen vedrørende eiendommen i Slyngveien 9 innfor Statsforvalteren!

 

Vi har ingen formening om muren i Slyngveien 9 skal bli stående eller rives.

Det er denne enorme forskjellsbehandlingen vi er imot, ikke noe annet!

PBE ga tillatelse til tiltaket i 2020.

Det ble ikke vurdert opp mot § 6,5 men kun for vegloven §19.

Dispensasjonen var begrunnet i at muren fungerer som et sikringstiltak.

Selve godkjennelsen er ikke rett etter lovverket?

 

Muren er vel 3 ganger større enn vår, og bygget slik at hvis denne muren er lovlig. Hvordan kan de da si at vår mur er ulovlig?

Tilgrenset trapp, men ikke nødvendig for disse å søke om dette heller. Mens andre blir behandlet på vært tenkelig måte.

Dette skjønner ikke vi!

 

Fikk denne mailen ifra Statsforvalteren

 

 


 

Vi svarte her:

Angående Slyngveien 9

Helt ny sak da her er det grov forskjellsbehandling.

Oslo 11/3. 2023

Sak hos Statsforvalter nr. 2023/8357

Denne saken er prinsipiell viktig da plan og bygningsetaten gir enkelte astronomiske dispensasjoner og godkjennelser. Som her i Slyngveien 9.

Mens andre som i vår sak. Er det ubetydelige overskridelser som blir forfulgt på verst tenkelig måte.

Med bøter, rettsaker, vedtak, pengetrekk og annet helt utidig og meningsløs og stygg «oppfølgning» som en «ulovlighet» sak.

Der en fra PBE sin side fullstendig prøver å overkjøre de som en mener driver med «ulovligheter!»

 

Det er denne vanvittige og totalt onde forskjellsbehandling som egentlig er ikke for noen verdens ting.

I våre øyne er det som PBE driver med totalt meningsløst, at vi vil klassifisere dette som galskap, tyranni og ondt!

https://psykologtidsskriftet.no/debatt/2019/03/meningslost-arbeid

 

Det vi har bygget er til gunst for alle slik at fyllmasse ikke siger ut i veibanen som det gjorde før vi bygget vår lave mur (da i forhold til muren i Slyngveien 9.)

Det er en form for regelrytteri som er både ond, utidig og hysterisk!

 

Slik opptreden som PBE legger for dager passer seg ikke i et sivilisert samfunn

 

Selv om den alminnelige klagefristen på tre uker er oversittet, jf. forvaltningsloven § 29.

Så er denne saken viktig da PBE overkjører oss for en overskridelse som er fullstendig bagatellmessig i forhold både til loven (deres eget regelverk).

Samt, i forhold til mange andre eiendommer. Ikke minst denne enorme muren i Slyngveien som er vel 3 ganger større enn vår mur som PBE driver med regelrett utidig og hensynsløs forskjellsbehandling som er imot Norsk lov og hva en kan forvente hvordan opptre i et sivilisert samfunn.

Vi klager denne forskjellsbehandling innfor Statsforvalteren.

 

Vi mener at PBE driver med krenkende og hensynsløs adferd.

Dypest sett er dette brudd på Norsk lov.

 

Hva hensikten er med dette er vanskelig å forstå og godta da her i vår sak er det kun bagatellmessige overskridelser.

Mens her i denne saken er overskridelsene enorme.

Her er det gitt dispensasjon og godkjennelse.

Hos oss for en overtredelse som er betydningsløs.

Er det gitt avslag, bøter, vedtak, heftelser på eiendom, bil og alt som en kan finne på å lage livet mest mulig vanskelig for oss.

Her tar en alle midler i bruk for en overskridelse som er ubetydelig.

Det som PBE holder på med, er både forskjellsbehandling og totalt meningsløst i vår disfavør!Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Fotodokumentasjon:

 

 
torsdag 9. mars 2023

Nr. 3190: Er det Menigheten eller Israel som er Jesu Kristi brud?

 Nr. 3190:

Er det Menigheten eller Israel som er Jesu Kristi brud?

 

http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

 

Bilde av Abrahams tjener Elieser som får overtalt Rebekka til å bli med til Kanaans land for å gifte seg med Isak. Dette er et bilde på menigheten og Jesus.

 

 


Joh.e. 3. 29 Han som har bruden, er brudgommen. Men brudgommens venn som står og hører på ham, blir fylt av glede av brudgommens røst. Denne gleden er nå fullstendig.

 

Her står Døperen Johannes som en representant for alle hellige i GT. Som er ikke bruden, men brudgommens venn.

 

Dette emnet har jeg ikke studert noe spesielt, men vil prøve å se på dette for om mulig å komme til noe klarhet i dette.

Det er slik jeg forstår det, kommet noen som mener at bruden er Israel, ikke menigheten.

Men hva sier egentlig skriften?

 

Her fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 19. 7 La oss glede oss og juble og gi ham æren. Tiden er kommet for Lammets bryllup! Hans brud har gjort seg i stand,

 

Johannes Åpenbaring er ikke i kronologisk rekkefølge 100 % om vi kan se en klar linje fra en begivenhet og til neste. Nå har vi som menigheten feiret bryllup og blitt Jesu brud for evig og alltid. Men som en brud skal ut på et bryllup reise skal menigheten ned på jorden for å utføre gjerninger i sammen med sin brudgom; Jesus Kristus.

Judas b. 14 Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.»

 

8 og hun har fått en drakt av skinnende rent lin.  – Linet er de helliges rettferdige gjerninger.

 

Dette at linne er de helliges rettferdige gjerninger sikter hen til hvordan vi har levd våre liv som frelste. Vi vil bære et skinn på og i våre herlig gjorte legemer, alt etter som vi har levd som frelste. Noen vil ha et sterkt skinn, andre svakere. Alt ettersom vi har levd som troende.

1. Kor. 15. 35 Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp; hva slags legeme har de?» 36 Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. 37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. 38 Gud lar det så få den skikkelse som han ville, hvert enkelt slag får sin. 39 Heller ikke har alle levende vesener samme slags kjøtt. Det er forskjellig for mennesker, fe, fugler og fisk. 40 Og det finnes himmelske legemer og jordiske legemer, og de himmelske legemer har én glans, de jordiske en annen. 41 Sol, måne og stjerner gir forskjellig skinn. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans. 42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det som blir sådd, er forgjengelig, men det som står opp, er uforgjengelig. 43 Det blir sådd i vanære, men det står opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, men det står opp i kraft.

 

9 Så sier han til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.»

 

Salig er det å få høre budskapet om Jesus. Men du blir virkelig salig når du tar imot det og aksepterer han som din personlige frelser og Herre. Livets viktigste valg er hvordan du stiller deg ovenfor Jesus Kristus. Det er her du vil bli bedømt av Gud Fader hvordan du forholdt deg til hans Sønn.

1. Joh.b. 5. 10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn. 11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, eier livet, men den som ikke har Guds Sønn, eier ikke livet.

(sitat slutt.)

 

2 Kor. 11. 2 For jeg er sjalu på dere med en gudelig sjalusi, fordi jeg har lovet dere bort til en mann. Og jeg vil fremstille dere som rene jomfruer for Kristus.

3 Men jeg er redd for at dere muligens, slik Eva lot seg forføre av slangens list, i deres sinn vil avvike fra deres renhet i Kristus.

 

1930 oversettelsen:

2 Kor. 11. 2 For jeg er nidkjær for eder med Guds nidkjærhet; jeg trolovet eder jo med én mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus; 3 men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også eders tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus.

 

Det er slik Guds ord fremstiller saken mellom oss og Jesus!

 

Da mellom oss kristne – menigheten og Jesus.

Vi er i en trolovelse tid, der vi vil bli prøvd om vi er verdige Jesus.

Bryllupet vil skje i Himmelen – det nye Jerusalem mens den store trengsel foregår.

Der vi kommer tilbake med Jesus ved avslutningen på den store trengsel, og inngangen til 1000 års riket.

Da for å regjere med Jesus – i 1000 år.

Israel vil da ta imot Jesus og vil ikke være Jesu brud.

De vil da regjere over hele Israel ifølge det løfte gitt til Abraham og flere ganger til Israel som vi finner i GT.

 

Jeg er enig med Thoralf Gilbrandt som sa noe slikt fritt sitert.

Menigheten «sogner» under Jesus.

Israel «sogner» under Gud Fader.

 

Nå er det mange år siden Gilbrandt døde, men slik jeg forsto Gilbrandt. Var at det er forskjellen på menigheten og Israel, og på tidshusholdningene.

 

Vi som menigheten skal styre i sammen med Jesus under 1000 årsriket. Bl.a. over alle byene under 1000 årsriket, vi er bruden som regjerer i samme med Jesus.

 

Lukas 19. 11 Til dem som hørte dette, fortsatte han å tale i en lignelse, for da de nærmet seg Jerusalem, trodde de at Guds rike skulle komme til syne i neste øyeblikk.

12 Så sa han: “Et fremtredende menneske dro til et fjerntliggende land for å ta til seg de som er av riket og så vende tilbake.

13 Da kalte han til seg ti slaver, gav dem ti miner*  *1 mine = ,5 kg gull

14 Men borgerne satte ham lavt og sendte en delegasjon til ham for å si: ‘Vi vil ikke ha deg som hersker over oss.’

15 Men det skjedde at han kom tilbake og overtok riket som sitt. Og han kalte til seg de slavene som han hadde gitt pengene for å finne ut hvor mye de hadde tjent på sin virksomhet.

16 Da stod den første frem for ham og sa: ‘Herre, med én mine har jeg tjent ti.’

17 Da sa han: ‘Godt gjort, min gode slave. Fordi du har vist deg å være trofast i lite, skal du ha fullmakt over ti byer.’

18 Den andre kom og sa: ‘Herre, se — med én mine har jeg tjent fem.’

19 Han sa til ham: ‘Da skal du ha fullmakt over fem byer.’

20 En annen kom og sa: ‘Se — Herre, her har du minen din. Jeg hadde gjemt den i et tøystykke.

21 Jeg var redd for deg. For jeg visste at du var et strengt menneske som ikke tar inn av det du har lagt ut, men som høster av det du ikke har sådd.’

22 Da sa han: ‘Ditt eget utsagn dømmer deg, du onde slave, fordi du visste at jeg var et strengt menneske som ikke tar inn av det jeg har lagt ut, men som høster av det jeg ikke har sådd.

23 Hvorfor satte du ikke heller pengene i banken? Da kunne jeg, når jeg kom, fått dem tilbake med renter.

24 Deretter sa han til dem som stod ved siden av: ‘Ta minen fra ham og gi den til ham som har ti miner.’

25 Men da sa de: ‘Men, Herre, han har ti miner.’

26 Og han svarte: ‘Den som har, skal få. Men den som ikke har, skal bli fratatt også det han har.’

27 Men de blant mine fiender som ikke ville at jeg skulle være konge over dem, skal dere føre hit og drepe foran øynene på meg.’”

28 Da det var sagt, dro de opp mot Jerusalem.

 

Jesus talte om at vi skulle ha fullmakt over byer og regjere med ham.

 

2 Tim. 2. 11 Dette er et troverdig ord: Hvis vi dør med ham, skal vi også leve med ham.

12 Hvis vi holder ut, skal vi også herske med ham. Og hvis vi fornekter ham, skal også han fornekte oss.

13 Men hvis vi er troløse, forblir han trofast. For ingen kan fornekte seg selv.

 

Slik jeg leser bibelen, så er det lite og ingen støtte for at Israel er Bruden.

Det er vanskelig å se at dette er noe en finner støtte for i det nye testamente.

 

Jeg holder meg her til hva Thoralf Gilbrandt sa, at menigheten.

De som er blitt frelst i fra pinsedag til Jesus kommer igjen.

Om de er jøder eller hedninger, det er Jesu Brud.

Samtidig, det er ikke slik at jeg har et bibelsyn som ikke kan diskuteres og en kan komme med motargumenter imot. Det hadde vært kjedelig!

 

Vil ta til slutt et eksempel i fra GT som forteller hvem som er bruden. Jeg bygger ikke utelukkende min undervisning på dette. Men det støtter oppunder dette min undervisning og lære.

 

1 Mosebok 24. 1. Abraham var nå gammel og langt ute i årene, og Herren hadde velsignet Abraham i alle ting.  2 Da sa Abraham til sin tjener, han som var den eldste i hans hus og rådet over alt det han hadde: Kjære, legg din hånd under min lend,så vil jeg la dig sverge ved Herren, himmelens Gud og jordens Gud, at du ikke skal la min sønn ta sig en hustru av døtrene til kana'anitterfolket, som jeg bor iblandt,men du skal dra til mitt eget land og til min slekt og hente en hustru til min sønn Isak.  5 Tjeneren sa til ham: Men om nu kvinnen ikke vil følge mig hit til dette land, skal jeg da føre din sønn tilbake til det land som du er kommet fra?  6 Abraham svarte: Vokt dig for å føre min sønn tilbake dit!  7 Herren, himmelens Gud, som førte mig bort fra min fars hus og fra mitt fedreland, og som talte til mig, og som svor mig til og sa: Din ætt vil jeg gi dette land, han skal sende sin engel foran dig, så du kan hente en hustru til min sønn derfra.  8 Men dersom kvinnen ikke vil følge dig, da skal du være løst fra denne din ed til mig; bare du ikke fører min sønn tilbake dit!  9 Da la tjeneren sin hånd under Abrahams, sin herres lend og lovte ham dette med ed. 10 Så tok tjeneren ti kameler av dem som hørte hans herre til, og drog avsted, og han hadde med seg alleslags kostelige ting som hørte hans herre til; han tok avsted og drog til Mesopotamia, til Nakors by. 11 Og han lot kamelene legge seg utenfor byen ved brønnen ved aftenstid, den tid da kvinnene pleier å komme ut og hente vann. 12 Og han sa: Herre, min herre Abrahams Gud! La det lykkes for mig idag, og gjør miskunnhet mot min herre Abraham! 13 Se, nå står jeg her ved denne kilde mens døtrene til mennene i byen kommer ut for å hente vann. 14 La det nå bli så at den pike som jeg sier således til: Hell på din krukke, så jeg kan få drikke, og som da sier: Drikk, og jeg vil også gi dine kameler å drikke - at hun er den du har utsett for din tjener Isak, og av det vil jeg skjønne at du har gjort miskunnhet mot min herre. 15 Og se, før han hadde holdt op å tale, hendte det at Rebekka, en datter av Betuel, som var sønn til Milka og Nakor, Abrahams bror, kom ut med sin krukke på skulderen. 16 Det var en meget vakker pike, en jomfru, som ingen mann var kommet nær. Hun gikk ned til kilden og fylte sin krukke og steg op igjen. 17 Da løp tjeneren henne i møte og sa: Kjære, la mig få drikke litt vann av din krukke! 18 Og hun sa: Drikk, herre! Og hun skyndte seg og tok krukken ned i sin hånd og lot ham få drikke. 19 Og da hun hadde latt ham drikke så meget han vilde, sa hun: Jeg vil også hente vann til dine kameler, til de har fått nok. 20 Og hun skyndte seg og tømte sin krukke i vanntrauet og løp atter til brønnen efter vann og lot alle hans kameler få drikke. 21 Og mannen så på henne og undret seg, men tidde stille for å få vite om Herren hadde latt hans reise lykkes eller ikke. 22 Da så kamelene hadde drukket, tok mannen en gullring som veide en halv sekel, og to armbånd som veide ti sekel gull, og la dem om hennes armer. 23 Og han sa: Hvem er du datter til? Kjære, si mig det! Er det rum nok i din fars hus, sa vi kan overnatte der. 24 Hun svarte: Jeg er datter til Betuel, som er sønn til Nakor og Milka. 25 Så sa hun til ham: Det er fullt op både av halm og fôr hos oss, og det er også rum til å overnatte. 26 Da bøide mannen sig ned og tilbad Herren 27 og sa: Lovet være Herren, min herre Abrahams Gud, som ikke har tatt sin miskunn og sin trofasthet fra min herre! Herren har ført mig på rette vei til min herres frender. 28 Men piken sprang hjem til sin mor og fortalte alt dette. 29 Rebekka hadde en bror, som hette Laban; han sprang ut til mannen der ute ved kilden. 30 For da han så ringen og armbåndene som hans søster bar, og hørte sin søster Rebekka si: Således talte mannen til mig, gikk han ut til mannen, og se, der stod han hos kamelene ved kilden. 31 Og han sa: Kom inn, du Herrens velsignede! Hvorfor står du her ute? Jeg har jo gjort huset i stand, og der er rum for kamelene. 32 Så gikk mannen inn i huset og lesste av kamelene; og Laban gav kamelene halm og fôr og kom med vann til ham og de menn som var med ham, til å tvette føttene i. 33 Og de satte frem mat for ham; men han sa: Jeg vil ikke ete før jeg har båret frem mitt ærend. Og Laban sa: Tal! 34 Da sa han: Jeg er Abrahams tjener; 35 og Herren har storlig velsignet min herre, så han er blitt rik, og han har gitt ham småfe og storfe og sølv og gull og træler og trælkvinner og kameler og asener. 36 Og Sara, min herres hustru, fødte min herre en sønn på sine gamle dager; og ham har han gitt alt det han eier. 37 Og min herre lot mig sverge og sa: Du skal ikke la min sønn ta sig en hustru av døtrene til kana'anitterfolket, i hvis land jeg bor; 38 men du skal gå til min fars hus og til min slekt og hente en hustru til min sønn. 39 Da sa jeg til min herre: Men om nu kvinnen ikke vil følge mig? 40 Men han sa til mig: Herren, for hvis åsyn jeg har vandret, skal sende sin engel med dig og la din reise lykkes, sa du finner en hustru til min sønn av min slekt og av min fars hus. 41 Da skal du være løst fra din ed til mig, når du kommer til mitt folk; og vil de ikke gi dig henne, så er du også løst fra eden til mig. 42 Så kom jeg da idag til kilden, og jeg sa: Herre, min herre Abrahams Gud! Å, om du vilde la denne min reise lykkes! 43 Se, nå står jeg her ved denne kilde; la det nå bli så at om en ung pike kommer ut for å hente vann, og jeg sier til henne: Kjære, la mig få litt vann av din krukke, 44 og hun da sier til mig: Drikk du, og jeg vil også hente vann til dine kameler - så er hun den kvinne som Herren har utsett for min herres sønn. 45 Før jeg hadde holdt op å tale således ved mig selv, se, da kom Rebekka ut med sin krukke på skulderen, og hun gikk ned til kilden og øste op vann; da sa jeg til henne: Kjære, la mig få drikke! 46 Og hun skyndte seg og tok sin krukke ned og sa: Drikk, og jeg vil også la dine kameler få drikke. Så drakk jeg, og hun lot også kamelene få drikke. 47 Og jeg spurte henne: Hvem er du datter til? Hun svarte: Jeg er datter til Betuel, som er sønn til Nakor og Milka. Da satte jeg ringen i hennes nese og armbåndene på hennes armer. 48 Og jeg bøide mig ned og tilbad Herren, og jeg lovet Herren, min herre Abrahams Gud, som hadde ledet mig på rette vei til å finne min herres brordatter til hustru for hans sønn. 49 Dersom I nå vil vise godhet og trofasthet mot min herre, da si mig det, og hvis ikke, da si mig det, så jeg kan vende mig til en annen kant, til høire eller til venstre. 50 Da svarte Laban og Betuel og sa: Dette kommer fra Herren; vi kan intet si dig, hverken ondt eller godt. 51 Se, der står Rebekka; ta henne og dra bort og la din herres sønn få henne til hustru, som Herren har sagt! 52 Da Abrahams tjener hørte disse ord, bøide han sig til jorden for Herren. 53 Og tjeneren tok frem sølvsmykker og gullsmykker og klær og gav Rebekka; og hennes bror og hennes mor gav han også kostelige gaver. 54 Så åt de og drakk, han og de menn som var med ham, og de blev der om natten. Men da de stod op om morgenen, sa han: La mig nå fare hjem til min herre! 55 Da sa hennes bror og hennes mor: La piken bli hos oss en tid, en ti dager eller så! Siden kan du reise. 56 Men han sa til dem: Hold mig ikke tilbake, nu da Herren har latt min reise lykkes! La mig få ta avsted, så jeg kan komme hjem til min herre! 57 Da sa de: La oss kalle på piken og spørre henne selv! 58 Så kalte de på Rebekka og sa til henne: Vil du reise med denne mann? Hun svarte: Ja, det vil jeg. 59 Så lot de Rebekka, sin søster, og hennes fostermor og Abrahams tjener og hans menn reise. 60 Og de velsignet Rebekka og sa til henne: Vår søster, bli til tusen ganger ti tusen, og måtte din ætt ta sine fienders porter i eie! 61 Og Rebekka og hennes piker gjorde seg ferdig, og de satte sig på kamelene og fulgte med mannen og tjeneren tok Rebekka med sig og drog avsted. 62 Isak var nettop kommet tilbake fra en vandring til brønnen Lakai Ro'i; for han bodde i sydlandet. 63 Og Isak gikk ved aftenstid ut på marken for å ha en stille stund og da han så op, fikk han se nogen kameler som kom gående. 64 Og da Rebekka så op, fikk hun øie på Isak; og hun skyndte seg og steg ned av kamelen. 65 Og hun sa til tjeneren: Hvem er denne mann som kommer oss i møte på marken? Tjeneren svarte Det er min herre. Så tok hun sløret og tilhyllet sig. 66 Og tjeneren fortalte Isak alt det han hadde gjort. 67 Og Isak førte henne inn i sin mor Saras telt; han tok Rebekka hjem, og hun blev hans hustru, og han hadde henne kjær. Så blev Isak trøstet i sorgen over sin mor.

Alt hva Gud gjør senere i alle husholdningene, gjennom tiden. Det vil en finne skjult tilstede i 1 Mosebok. Slik også med Jesus og bruden.

 

I kapittel 22 møter vi Abraham som offrer Isak som er et forbilde – kanskje det sterkeste i hele bibelen. Et forbilde på Jesu offerdød for hele menneskeheten.

 

I kapitel 23 dør Sara som er et bilde på at Israel ikke bare forkastet Jesus. Men også de første kristne sitt budskap om riket og evangeliet.

 

I kapitel 24 møter vi her at Elieser – som er bilde på Den hellige ånd. Finner en brud for Isak.

I kapitel 15 får vi vite navnet på denne tjeneren.

 

1 Mosebok 15. 1. Nogen tid derefter kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold; din lønn skal være meget stor.  2 Og Abram sa: Herre, Herre, hvad vil du gi mig? Jeg går jo barnløs bort, og den som skal ta mitt hus i eie, er Elieser fra Damaskus.

 

Her møter vi at Rebekka som et bilde på menigheten – blir hentet til Isak i fra «hedningeland» til Isak som bodde i løftes landet som her er et bilde på himmelen.

 

I kapitel 25 møter vi Abraham som igjen gifter seg. Da med Ketura og får også nye barn.

 

1 Mosebok 25. 1. Og Abraham tok sig atter en hustru; hun hette Ketura.  2 Med henne fikk han Simran og Joksan og Medan og Midian og Jisbak og Suah.  3 Og Joksan fikk sønnene Sjeba og Dedan; og Dedans barn var assurerne og letuserne og le’ummerne 4 Og Midians barn var Efa og Efer og Hanok og Abida og Elda'a; alle disse var Keturas barn.  5 Og Abraham gav Isak alt det han eide.

 

Sluttkommentar:

 

For meg er det vanskelig ut i fra Guds ord å få det til at det er noen andre en menigheten som er Jesu brud.

Selv når vi leser Efeserbrevet 5 sammenligner Apostelen Paulus menigheten med bruden. Der forholdet mellom oss og Jesus, er egentlig ekteskapet er et bilde på menigheten og Jesus.

At det er Israel som er bruden, det kan jeg ikke se er dekning for i Guds ord.

Det er de som er frelst – født på nytt i fra pinsefestens dag inntil Jesus henter menigheten hjem til Himmelen – det nye Jerusalem.

Som er bruden!

 

Det er ikke til å komme i fra at her snakker vi om nåde over nåde. Vi som hedninger var uten håp, uten Gud, borte i fra løftene. Vi var så langt borte som mulig. Ikke er vi bare kommet nær ved Jesu blod. Vi er hans brud, hvor stor og herlig dette er, vil vi måtte trenge en hel evighet for å trenge inn i!

onsdag 8. mars 2023

Nr. 3191: Det er de som hevder at jeg er ensidig og har lav selvinnsikt, men når de offentlige etater oppfører seg som et syndikat der alle beskytter og verner hverandre, hvordan forholde seg da til slike spesielle mennesker?

 Nr. 3191:

Det er de som hevder at jeg er ensidig og har lav selvinnsikt, men når de offentlige etater oppfører seg som et syndikat der alle beskytter og verner hverandre, hvordan forholde seg da til slike spesielle mennesker?

 

https://www.sokelys.com/har-anket-til-lagmannsretten/

 

Det offentlige Norge med domstoler, myndigheter og her Oslo Kommune.

Kriminaliserer lovlig bygget mur.

Da er det ille blitt, Norge fremstår som det «nye» diktaturet og politistat. Denne muren her er lovlig etter plan og bygningsetatens eget regelverk, men rives skal den.

 


 


Har fått noen tilbakemeldinger. For det meste er de positive

 

Men også noen negative der jeg har fått høre at jeg er ensidig.

Jeg har egentlig kun den Himmelske blogg som jeg får anledning til å si hva jeg mener.

Eneste hederlige unntaket som også har skrevet om vår sak, er nettstedet Søkelys. Det er jeg meget glad for, all honnør til Kjell Andersen og Søkelys, takk.

https://www.sokelys.com/

 


Vi har hvis bygget en mur som det hevde er «ulovlig», selv om den ikke er det i forhold til plan og bygningsetatens eget regelverk.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

Vi ble også veiledet av plan og bygningsetaten muntlig hvordan bygge muren.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

At jeg da påpeker dette, og vil ikke innrette oss etter plan og bygningsetaten pålegg, er jeg da ensidig og har lav selvinnsikt?

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

La meg ta noen eksempler på fusk, løgn og fantestreker av de meget spesielle menneskene i det offentlige Norge.

De blunker ikke engang når de lyver, så korrupt og ille er Norge.

At Norge og Nordmenn slår seg på bryste og tror de er bedre enn andre er en farse av en annen verden.

Norge er gjennom korrupt i denne saken.

Pressen og andre er med på dette da de skriver så lite kritisk.

Men lar heller seg bruke til å forsvare de arrogante og meget spesielle myndighetene som er her i Norge.

Tenk også, her lyver de og rotter seg i sammen imot oss for kun en skarve mur.

Da har en sunket dypt når en lar seg bruke til å være kjeltring for dette.

 

Dommen i fra Oslo Tingrett i 2018 var oppdiktet, løgn og korrupt!

https://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2403-norsk-rettsvesen-fremstar-for.html


Det er denne saken jeg nå står i. Nå var dette tredje gang jeg er blitt dradd til retten for egentlig ingenting. Hovedpunktet under disse forhandlingene passet jeg på å at var «vanntett» da jeg også skrev på forhånd om dette, og snakket vel og lenge om det i retten. Men hva gjør Dommeren? Dette var den uredelige dommer Edvards Os. Jo, han dikter inne en løgnhistorie at jeg ikke har forstått hva jeg er blitt fortalt. Det minner meg om hva Jesus og disiplene ble utsatt for av løgner. Da Jesus hadde stått opp så ble vaktene som «sov» betalt å betale for å si at hans disipler hadde stjålet hans legeme. Løgnene til vaktene til graven for Jesus og tingrettsdommer Edvards Os er av samme alen.

 

Matt. 28. Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.  2 Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte sig på den.  3 Og han var som et lyn å se til, og hans klædning var hvit som sne; 4 og av frykt for ham skalv de som holdt vakt, og de blev som døde.  5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! jeg vet at I søker efter Jesus, den korsfestede; 6 han er ikke her; han er opstanden, som han sa; kom og se stedet hvor han lå!  7 Og gå avsted i hast og si til hans disipler at han er opstanden fra de døde. Og se, han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham. Se, jeg har sagt eder det!  8 Og de gikk i hast bort fra graven med frykt og stor glede, og løp avsted for å fortelle hans disipler det.  9 Og se, Jesus møtte dem og sa: Fred være med eder! Men de gikk frem og omfavnet hans føtter og tilbad ham. 10 Da sa Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få se mig. 11 Men mens de var på veien, se, da kom nogen av vakten inn i byen og fortalte yppersteprestene alt det som var skjedd. 12 Da kom disse sammen med de eldste og rådslo, og de gav stridsmennene mange penger 13 og sa: I skal si: Hans disipler kom om natten og stjal ham bort mens vi sov. 14 Og om det skulde komme landshøvdingen for øre, da skal vi tale vel med ham, og lage det så at I kan være trygge. 15 De tok da pengene, og gjorde som de blev lært; og dette rykte kom ut blandt jødene, og har holdt seg til denne dag.

 

Jesus hadde stått opp, men for at dette ikke skulle komme ut. Så ble det en motaksjon på dette. Da med løgner at disiplene hadde stjålet hans legeme. Dette ble vitnet av noe som sov. I vårt tilfelle er det tilsvarende løgner da det er mennesker som ikke har hørt samtalen min med vår saksbehandler, som sier at den aldri har funnet sted. Og har den funnet sted, så vet de hva som er blitt sagt, men ikke meg.

 

Her skriver jeg om saken:

Edvards Os skriver:

 

DOM fra Oslo tingrett 11 desember 2018

 

Saken gjelder gyldigheten av avslag på dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd. 

 

Før muren ble satt opp, var saksøker i kontakt med saksbehandler Lange i kommunen. De hadde to telefonsamtaler. Han spurte bl.a. om oppføring av mur på den gamle muren. Det kan ikke utelukkes at det i samtalen oppsto misforståelser eller uklarheter. Saksøker oppfattet det slik at han ble fikk bekreftet at det tiltaket ikke var søknadspliktig når det allerede var en mur der, og uansett burde kommunen ha veiledet på en annen måte ved å stille spørsmål, samt forklare hva som forutsettes og hva som må sjekkes. Den aktuelle saksbehandleren kjente eiendommen godt gjennom sin befatning med den opprinnelige byggesaken for de fire eneboligene og ferdigattesten for dette tiltaket. Kommunens veiledning har vært mangelfull og saksøker har derfor vært i god tro når han satte opp støttemuren.

 

Til støtte for påstanden har saksøkte i det vesentlige anført: 

Klager viser til at muren ikke medfører vesentlig ulempe. Vi er ikke enige i dette, siden det må anses som en vesentlig ulempe at hensynene bak planen vesentlig tilsidesettes. Det er for øvrig heller ikke et selvstendig argument for dispensasjon at ulempene er små, se Sivilombudsmannens uttalelse i SOM-2011-1023. Det må foreligge klare og relevante fordeler ved tiltaket for at det skal kunne gis dispensasjon. Fravær av ulemper er ikke nok.

 

Betydning av veiledningen fra kommunen. Tiltakshaver har oppfattet kommunens veiledning slik at støttemuren ikke var søknadspliktig. Slik veiledning gis på grunnlag av den informasjonen som tiltakshaver gir, og muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen. I dette tilfellet er det et stort avvik mellom hva som er tillatt etter regelverket, og hva som er oppført. Vi kan ikke se at det er sannsynliggjort at kommunen har gitt samtykke til en mur av denne størrelsen, plassert i regulert veigrunn. Tiltakshaver må selv bære risikoen for å ha oppført søknadspliktige tiltak uten tillatelse.

(sitat slutt).

 

Her er en triade av løgner, usannheter og fordreininger av sannheten. At en seriøs dommer kan skrive slik skjønner jeg ikke i det hele tatt.

 

For å ikke gå inn på alt her, så legger jeg ved mitt skriv til Oslo tingrett som Edvards Os overhode ikke tror på.

 

Sluttinnlegg/dokumentasjon til Oslo Tingrett, vedrørende sak imot PBE i Oslo, Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet             Oslo 21/11-2018

 

Rent juridisk er det Fylkesmannen stadfestelse av PBE vedtak vi klager på og vil ha omgjort til at vi får beholde bod, trapp og mur som det står i dag. At ikke PBE vedtak om vandalisering av vår eiendom ikke blir opprettholdt. Men omgjort til at alt skal bli stående uten forandring.

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

 

       Oslo kommune skriver dette i sitt vedtak.

 

Ingen brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11

 

Staten bestrider at det foreligger brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11. 

 

Saksøker hevder å ha fått muntlig godkjenning til å oppføre støttemuren fra kommunen flere ganger. Staten viser til Plan- og bygningsetatens brev av 30. januar 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling hvor det angis at saksbehandleren det henvises til ikke har sagt at en mur av denne størrelsen plassert i regulert veigrunn er unntatt søknadsplikt. Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren. 

Forvaltningens veiledningsplikt må ses i lys av at veiledning i hovedsak foregår muntlig over telefon, og at opplysninger gis på et generelt grunnlag på bakgrunn av den informasjonen som tiltakshaver gir. Muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen, og tiltakshaver må selv bære risikoen for å ha oppført søknadspliktige tiltak uten tillatelse.

(sitat slutt).

 

Legg merke til at denne prosessen med veilederplikten som Oslo kommune mener de har gjort riktig, er stadfestet av Statsforvalteren og Sivilombudsmannen.

 

      «Saksøker hevder å ha fått muntlig godkjenning til å oppføre støttemuren fra kommunen flere ganger.»

 

Ja, jeg har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

 

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.

Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

 

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

 

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.

Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

 

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.

Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA!

 

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.

Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

 

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

 

PBE sier imidlertid noe annet nå, nemlig:

«Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren.»

 

Oslo kommune har ikke overhørt denne samtalen.

Det har kun jeg og Kaja Lange Aubert, ingen andre.

 

Når Oslo kommune begir seg ut på å forklare hva som er blitt sagt i en telefonsamtale som de ikke har overhørt. Så gjør de to store feil her.

For det første så lyver de, og etterpå fantaserer de noe som de mener er blitt sagt. Dette i seg selv, gjør at hverken Oslo kommune, Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen har noen troverdighet når de kan tillatte seg å begå slike brølere. Dette er også imot Norsk lov og vanlig anstendighet å dikte ting inn i et dokument.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3186-anke-til-lagmannsretten-muren.html

 

Tenk her, hadde Tingrettsdommer Edvards Os ikke vært en løgndommer og åpenbart korrupt. Så hadde han fremlagt saken som at dette er min versjon, og Kaja Aubert Lange husker ikke noen som helst påstår hun.

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

 

Men hva gjør Os? Dikter opp forhold som ikke eksiterer da han aldri har overhørt disse telefonsamtalene. Mannen er åpenbart full av løgn som holder på slik. Dette er det offentlige Norge.

 

Dommen i fra Oslo Tingrett i 2023 var oppdiktet, løgn og korrupt!

Tingrettsdommer Ole Christian Wenstøp Sørensen feilaktige dom Oslo tingrett

Det er flere forhold her, bl.a. dette er direkte løgn.

 

«Christensen er av namsmannen oppfordret til å gi opplysninger om sine økonomiske forhold, noe han ikke har gjort.

Namsmannen har derfor i forbindelse med utleggsforretningen benyttet gjeldende livsoppholdssatser ved beregning av utleggstrekkets størrelse.
Etter de opplysninger Christensen har gitt synes det sannsynlig at det har skjedd endringer i hans løpende ytelser som kan ha betydning for utleggstrekket.

Under forutsetning av at Christensen gir opplysninger og dokumenterer sine økonomiske forhold legger retten til grunn at namsmannen ved den videre behandling av utleggstrekket kan vurdere trekkets omfang.»

 

Her lyver de igjen så det suser!

 

For det først, jeg har sendt inn alt og mere til om våre utgifter og inntekter.

Dette skriver de også at det sannsynligvis har skjedd forandringer.

Alle disse opplysningene om både daværende og nåværende inntekter og utgifter er sendt inn. Dette kan med letthet dokumenteres.

 

Dernest, så har de alle opplysningene de vil ha om meg, mine inntekt ekter og utgifter. Alt har de opplysninger om.

I dagens samfunn der en også bruker apper, kort og alt er registrert.

Det er ikke en eneste ting som ikke er registrert, selv når vi handler i Sverige er alt registrert på bankkort. Her lyver de ikke bare så det suser, men det er en mega løgn som ethvert tenkende menneske kan avsløre hvis de vil.

Alt er sendt inn, og alt er også tilgjengelig hvis de ønsker det.

Her lyver de at jeg ikke har sendt inn. De skriver direkte løgn her:

«Christensen er av namsmannen oppfordret til å gi opplysninger om sine økonomiske forhold, noe han ikke har gjort!»

 

Dette har jeg gjort og hadde dialog med en saksbehandler som de kan få alle opplysningene de trenger hvis de ikke gidder selv å sjekke sine løgn-påstander!

 

Sluttkommentar:

 

Det er ikke bare at de lyver og fordreier faktum. De er manipulative og alt hva vi skriver og påstår vrenger og frir de på akkurat som det passer dem.

Uansett hva vi kommer med av faktum, så bruker de ting imot oss.

At vi har en gammel Audi A8 som er 25 år, den er en sikker og god bil som min kone kan bruke. Men vi trenger da egentlig hver vår bil, og jeg som bussjåfør trenger faktisk 2 biler da vår Audi A8 er ikke pålitelig. Da er denne BMW i3 en sikker bil som vi aldri har hatt noe tull med.

Jeg trenger faktisk disse bilene, eller så må jeg selge eventuelt begge bilene og kjøpe en ny bil.

Vi kan ikke ha denne Audien på 25 år som er slik at den er til tider mer på verksted enn på veien.

Men å frata oss denne BMW i3 er egentlig å frata oss mulighet å komme på jobb.

Jeg som bussjåfør må være tidligere på jobb enn andre, og slutter selv å kjøre når andre ikke kjører.

Det som det offentlige og myndighetene holder på med ovenfor oss er ikke noe annet enn rett ut ondt, tyrannisk og meget mørkt!

De lyver, fordreier og manipulerer.

Uansett hva vi kommer med, så fordreier de det slik at selv selvfølgeligheter. Blir fremstilt alltid til vår ugunst.

Dette er ikke noe annet enn rett ut ondt og mørkt å lyve slik de gjør.

De har ikke tatt oss i noen løgner noen gang.

Men disse offentlige tjenestemenn og kvinner, er blitt avslørt gang etter gang. De får holde på slik da alle instanser forsvarer hverandre som en mafiagjeng!

Dette er Norge, skammelig!

 

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2950-skriv-til-statsforvalteren-der.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-saken-var.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3128-det-er-fritt-frem-for-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3115-det-er-et-narrativ-som-det.html