onsdag 8. mars 2023

Nr. 3191: Det er de som hevder at jeg er ensidig og har lav selvinnsikt, men når de offentlige etater oppfører seg som et syndikat der alle beskytter og verner hverandre, hvordan forholde seg da til slike spesielle mennesker?

 Nr. 3191:

Det er de som hevder at jeg er ensidig og har lav selvinnsikt, men når de offentlige etater oppfører seg som et syndikat der alle beskytter og verner hverandre, hvordan forholde seg da til slike spesielle mennesker?

 

https://www.sokelys.com/har-anket-til-lagmannsretten/

 

Det offentlige Norge med domstoler, myndigheter og her Oslo Kommune.

Kriminaliserer lovlig bygget mur.

Da er det ille blitt, Norge fremstår som det «nye» diktaturet og politistat. Denne muren her er lovlig etter plan og bygningsetatens eget regelverk, men rives skal den.

 


 


Har fått noen tilbakemeldinger. For det meste er de positive

 

Men også noen negative der jeg har fått høre at jeg er ensidig.

Jeg har egentlig kun den Himmelske blogg som jeg får anledning til å si hva jeg mener.

Eneste hederlige unntaket som også har skrevet om vår sak, er nettstedet Søkelys. Det er jeg meget glad for, all honnør til Kjell Andersen og Søkelys, takk.

https://www.sokelys.com/

 


Vi har hvis bygget en mur som det hevde er «ulovlig», selv om den ikke er det i forhold til plan og bygningsetatens eget regelverk.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

Vi ble også veiledet av plan og bygningsetaten muntlig hvordan bygge muren.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

At jeg da påpeker dette, og vil ikke innrette oss etter plan og bygningsetaten pålegg, er jeg da ensidig og har lav selvinnsikt?

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

La meg ta noen eksempler på fusk, løgn og fantestreker av de meget spesielle menneskene i det offentlige Norge.

De blunker ikke engang når de lyver, så korrupt og ille er Norge.

At Norge og Nordmenn slår seg på bryste og tror de er bedre enn andre er en farse av en annen verden.

Norge er gjennom korrupt i denne saken.

Pressen og andre er med på dette da de skriver så lite kritisk.

Men lar heller seg bruke til å forsvare de arrogante og meget spesielle myndighetene som er her i Norge.

Tenk også, her lyver de og rotter seg i sammen imot oss for kun en skarve mur.

Da har en sunket dypt når en lar seg bruke til å være kjeltring for dette.

 

Dommen i fra Oslo Tingrett i 2018 var oppdiktet, løgn og korrupt!

https://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2403-norsk-rettsvesen-fremstar-for.html


Det er denne saken jeg nå står i. Nå var dette tredje gang jeg er blitt dradd til retten for egentlig ingenting. Hovedpunktet under disse forhandlingene passet jeg på å at var «vanntett» da jeg også skrev på forhånd om dette, og snakket vel og lenge om det i retten. Men hva gjør Dommeren? Dette var den uredelige dommer Edvards Os. Jo, han dikter inne en løgnhistorie at jeg ikke har forstått hva jeg er blitt fortalt. Det minner meg om hva Jesus og disiplene ble utsatt for av løgner. Da Jesus hadde stått opp så ble vaktene som «sov» betalt å betale for å si at hans disipler hadde stjålet hans legeme. Løgnene til vaktene til graven for Jesus og tingrettsdommer Edvards Os er av samme alen.

 

Matt. 28. Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.  2 Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte sig på den.  3 Og han var som et lyn å se til, og hans klædning var hvit som sne; 4 og av frykt for ham skalv de som holdt vakt, og de blev som døde.  5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! jeg vet at I søker efter Jesus, den korsfestede; 6 han er ikke her; han er opstanden, som han sa; kom og se stedet hvor han lå!  7 Og gå avsted i hast og si til hans disipler at han er opstanden fra de døde. Og se, han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham. Se, jeg har sagt eder det!  8 Og de gikk i hast bort fra graven med frykt og stor glede, og løp avsted for å fortelle hans disipler det.  9 Og se, Jesus møtte dem og sa: Fred være med eder! Men de gikk frem og omfavnet hans føtter og tilbad ham. 10 Da sa Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få se mig. 11 Men mens de var på veien, se, da kom nogen av vakten inn i byen og fortalte yppersteprestene alt det som var skjedd. 12 Da kom disse sammen med de eldste og rådslo, og de gav stridsmennene mange penger 13 og sa: I skal si: Hans disipler kom om natten og stjal ham bort mens vi sov. 14 Og om det skulde komme landshøvdingen for øre, da skal vi tale vel med ham, og lage det så at I kan være trygge. 15 De tok da pengene, og gjorde som de blev lært; og dette rykte kom ut blandt jødene, og har holdt seg til denne dag.

 

Jesus hadde stått opp, men for at dette ikke skulle komme ut. Så ble det en motaksjon på dette. Da med løgner at disiplene hadde stjålet hans legeme. Dette ble vitnet av noe som sov. I vårt tilfelle er det tilsvarende løgner da det er mennesker som ikke har hørt samtalen min med vår saksbehandler, som sier at den aldri har funnet sted. Og har den funnet sted, så vet de hva som er blitt sagt, men ikke meg.

 

Her skriver jeg om saken:

Edvards Os skriver:

 

DOM fra Oslo tingrett 11 desember 2018

 

Saken gjelder gyldigheten av avslag på dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd. 

 

Før muren ble satt opp, var saksøker i kontakt med saksbehandler Lange i kommunen. De hadde to telefonsamtaler. Han spurte bl.a. om oppføring av mur på den gamle muren. Det kan ikke utelukkes at det i samtalen oppsto misforståelser eller uklarheter. Saksøker oppfattet det slik at han ble fikk bekreftet at det tiltaket ikke var søknadspliktig når det allerede var en mur der, og uansett burde kommunen ha veiledet på en annen måte ved å stille spørsmål, samt forklare hva som forutsettes og hva som må sjekkes. Den aktuelle saksbehandleren kjente eiendommen godt gjennom sin befatning med den opprinnelige byggesaken for de fire eneboligene og ferdigattesten for dette tiltaket. Kommunens veiledning har vært mangelfull og saksøker har derfor vært i god tro når han satte opp støttemuren.

 

Til støtte for påstanden har saksøkte i det vesentlige anført: 

Klager viser til at muren ikke medfører vesentlig ulempe. Vi er ikke enige i dette, siden det må anses som en vesentlig ulempe at hensynene bak planen vesentlig tilsidesettes. Det er for øvrig heller ikke et selvstendig argument for dispensasjon at ulempene er små, se Sivilombudsmannens uttalelse i SOM-2011-1023. Det må foreligge klare og relevante fordeler ved tiltaket for at det skal kunne gis dispensasjon. Fravær av ulemper er ikke nok.

 

Betydning av veiledningen fra kommunen. Tiltakshaver har oppfattet kommunens veiledning slik at støttemuren ikke var søknadspliktig. Slik veiledning gis på grunnlag av den informasjonen som tiltakshaver gir, og muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen. I dette tilfellet er det et stort avvik mellom hva som er tillatt etter regelverket, og hva som er oppført. Vi kan ikke se at det er sannsynliggjort at kommunen har gitt samtykke til en mur av denne størrelsen, plassert i regulert veigrunn. Tiltakshaver må selv bære risikoen for å ha oppført søknadspliktige tiltak uten tillatelse.

(sitat slutt).

 

Her er en triade av løgner, usannheter og fordreininger av sannheten. At en seriøs dommer kan skrive slik skjønner jeg ikke i det hele tatt.

 

For å ikke gå inn på alt her, så legger jeg ved mitt skriv til Oslo tingrett som Edvards Os overhode ikke tror på.

 

Sluttinnlegg/dokumentasjon til Oslo Tingrett, vedrørende sak imot PBE i Oslo, Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet             Oslo 21/11-2018

 

Rent juridisk er det Fylkesmannen stadfestelse av PBE vedtak vi klager på og vil ha omgjort til at vi får beholde bod, trapp og mur som det står i dag. At ikke PBE vedtak om vandalisering av vår eiendom ikke blir opprettholdt. Men omgjort til at alt skal bli stående uten forandring.

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

 

       Oslo kommune skriver dette i sitt vedtak.

 

Ingen brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11

 

Staten bestrider at det foreligger brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11. 

 

Saksøker hevder å ha fått muntlig godkjenning til å oppføre støttemuren fra kommunen flere ganger. Staten viser til Plan- og bygningsetatens brev av 30. januar 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling hvor det angis at saksbehandleren det henvises til ikke har sagt at en mur av denne størrelsen plassert i regulert veigrunn er unntatt søknadsplikt. Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren. 

Forvaltningens veiledningsplikt må ses i lys av at veiledning i hovedsak foregår muntlig over telefon, og at opplysninger gis på et generelt grunnlag på bakgrunn av den informasjonen som tiltakshaver gir. Muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen, og tiltakshaver må selv bære risikoen for å ha oppført søknadspliktige tiltak uten tillatelse.

(sitat slutt).

 

Legg merke til at denne prosessen med veilederplikten som Oslo kommune mener de har gjort riktig, er stadfestet av Statsforvalteren og Sivilombudsmannen.

 

      «Saksøker hevder å ha fått muntlig godkjenning til å oppføre støttemuren fra kommunen flere ganger.»

 

Ja, jeg har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

 

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.

Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

 

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

 

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.

Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

 

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.

Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA!

 

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.

Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

 

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

 

PBE sier imidlertid noe annet nå, nemlig:

«Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren.»

 

Oslo kommune har ikke overhørt denne samtalen.

Det har kun jeg og Kaja Lange Aubert, ingen andre.

 

Når Oslo kommune begir seg ut på å forklare hva som er blitt sagt i en telefonsamtale som de ikke har overhørt. Så gjør de to store feil her.

For det første så lyver de, og etterpå fantaserer de noe som de mener er blitt sagt. Dette i seg selv, gjør at hverken Oslo kommune, Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen har noen troverdighet når de kan tillatte seg å begå slike brølere. Dette er også imot Norsk lov og vanlig anstendighet å dikte ting inn i et dokument.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3186-anke-til-lagmannsretten-muren.html

 

Tenk her, hadde Tingrettsdommer Edvards Os ikke vært en løgndommer og åpenbart korrupt. Så hadde han fremlagt saken som at dette er min versjon, og Kaja Aubert Lange husker ikke noen som helst påstår hun.

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

 

Men hva gjør Os? Dikter opp forhold som ikke eksiterer da han aldri har overhørt disse telefonsamtalene. Mannen er åpenbart full av løgn som holder på slik. Dette er det offentlige Norge.

 

Dommen i fra Oslo Tingrett i 2023 var oppdiktet, løgn og korrupt!

Tingrettsdommer Ole Christian Wenstøp Sørensen feilaktige dom Oslo tingrett

Det er flere forhold her, bl.a. dette er direkte løgn.

 

«Christensen er av namsmannen oppfordret til å gi opplysninger om sine økonomiske forhold, noe han ikke har gjort.

Namsmannen har derfor i forbindelse med utleggsforretningen benyttet gjeldende livsoppholdssatser ved beregning av utleggstrekkets størrelse.
Etter de opplysninger Christensen har gitt synes det sannsynlig at det har skjedd endringer i hans løpende ytelser som kan ha betydning for utleggstrekket.

Under forutsetning av at Christensen gir opplysninger og dokumenterer sine økonomiske forhold legger retten til grunn at namsmannen ved den videre behandling av utleggstrekket kan vurdere trekkets omfang.»

 

Her lyver de igjen så det suser!

 

For det først, jeg har sendt inn alt og mere til om våre utgifter og inntekter.

Dette skriver de også at det sannsynligvis har skjedd forandringer.

Alle disse opplysningene om både daværende og nåværende inntekter og utgifter er sendt inn. Dette kan med letthet dokumenteres.

 

Dernest, så har de alle opplysningene de vil ha om meg, mine inntekt ekter og utgifter. Alt har de opplysninger om.

I dagens samfunn der en også bruker apper, kort og alt er registrert.

Det er ikke en eneste ting som ikke er registrert, selv når vi handler i Sverige er alt registrert på bankkort. Her lyver de ikke bare så det suser, men det er en mega løgn som ethvert tenkende menneske kan avsløre hvis de vil.

Alt er sendt inn, og alt er også tilgjengelig hvis de ønsker det.

Her lyver de at jeg ikke har sendt inn. De skriver direkte løgn her:

«Christensen er av namsmannen oppfordret til å gi opplysninger om sine økonomiske forhold, noe han ikke har gjort!»

 

Dette har jeg gjort og hadde dialog med en saksbehandler som de kan få alle opplysningene de trenger hvis de ikke gidder selv å sjekke sine løgn-påstander!

 

Sluttkommentar:

 

Det er ikke bare at de lyver og fordreier faktum. De er manipulative og alt hva vi skriver og påstår vrenger og frir de på akkurat som det passer dem.

Uansett hva vi kommer med av faktum, så bruker de ting imot oss.

At vi har en gammel Audi A8 som er 25 år, den er en sikker og god bil som min kone kan bruke. Men vi trenger da egentlig hver vår bil, og jeg som bussjåfør trenger faktisk 2 biler da vår Audi A8 er ikke pålitelig. Da er denne BMW i3 en sikker bil som vi aldri har hatt noe tull med.

Jeg trenger faktisk disse bilene, eller så må jeg selge eventuelt begge bilene og kjøpe en ny bil.

Vi kan ikke ha denne Audien på 25 år som er slik at den er til tider mer på verksted enn på veien.

Men å frata oss denne BMW i3 er egentlig å frata oss mulighet å komme på jobb.

Jeg som bussjåfør må være tidligere på jobb enn andre, og slutter selv å kjøre når andre ikke kjører.

Det som det offentlige og myndighetene holder på med ovenfor oss er ikke noe annet enn rett ut ondt, tyrannisk og meget mørkt!

De lyver, fordreier og manipulerer.

Uansett hva vi kommer med, så fordreier de det slik at selv selvfølgeligheter. Blir fremstilt alltid til vår ugunst.

Dette er ikke noe annet enn rett ut ondt og mørkt å lyve slik de gjør.

De har ikke tatt oss i noen løgner noen gang.

Men disse offentlige tjenestemenn og kvinner, er blitt avslørt gang etter gang. De får holde på slik da alle instanser forsvarer hverandre som en mafiagjeng!

Dette er Norge, skammelig!

 

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2950-skriv-til-statsforvalteren-der.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-saken-var.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3128-det-er-fritt-frem-for-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3115-det-er-et-narrativ-som-det.html

Ingen kommentarer: