onsdag 8. mai 2019

Nr. 2462: PBE her i Oslo fremstår som de driver med «Norges-rekord» i forskjellsbehandling overfor oss der alt vi gjør er ille, mens andre får dispensasjon når det gjelder uansett hva de gjør eller bygger!

Nr. 2462:
PBE her i Oslo fremstår som de driver med «Norges-rekord» i forskjellsbehandling overfor oss der alt vi gjør er ille, mens andre får dispensasjon når det gjelder uansett hva de gjør eller bygger!
Vi hadde et møte med PBE her i Oslo, der de kom med et møtereferat og vi har gitt vårt tilsvar. Her er møtereferatet og vårt tilsvar.
Dato: 06.05.2019  Deres ref.:   Vår ref.: 201609223-69 Oppgis alltid ved henvendelse  Saksbeh.: Nils-Henrik Henningstad   Arkivkode: 531

Byggeplass: KROKSTIEN 2C Eiendom: 143/104/0/0     Tiltakshaver: JAN KÅRE CHRISTENSEN Adresse: KROKSTIEN 2 C, 0672 OSLO Søker: FERDIGATTEST BYGGESAK AS Adresse: Postboks 9385 Grønland, 0135 OSLO Tiltakstype: Mur/støttemur Tiltaksart: Oppføring

Møtereferat - Krokstien 2 C Dato for møtet: 11.04.2019 kl. 13:30
Møtedeltakere: 
Tiltakshaver: Jan Kåre Christensen og Berit Nyland Christensen
Tiltakshavers advokat: Knut Magne Howlid
Fra Plan- og bygningsetaten: Nils Henrik Henningstad og Lena Amdal.

Agenda for møtet Det var i 2014 og 2016 søkt om oppføring av støttemur og bod på gjeldende eiendom, i tilknytning til hus C. Tiltakene ble ikke tillatt, men både muren og boden var allerede oppført. 
Det ble den 9. mars ytret et ønske om møte mellom tiltakshaver og Plan- og bygningsetaten av tiltakshavers advokat, vedrørende tilbakeføring av støttemur og massene som er oppfylt. På bakgrunn av dette kalte Plan- og bygningsetaten inn til møte for å avklare hva som kan tillates på eiendommen.
Det ble etter møtet, den 12.04.2019 og 15.04.2019, sendt inn ytterligere opplysninger fra tiltakshaver.
Plan- og bygningsetatens svar og kommentarer
Støttemur ut mot vei Det er oppført en støttemur som i følge våre kart er plassert delvis inne på regulert veigrunn. Den har også en høyde som går utover det reguleringsplanen § 6.5 tillater. 
Saksnr: 201609223-69 Side 2 av 4

Uavhengig av hvor stor del av muren som er plassert inne på veigrunn, kan ingen del av denne godkjennes med en slik plassering. Muren må trekkes inn på boligregulert del av eiendommen, for å kunne vurderes. Ved å plassere muren inne på boligregulert del av eiendommen, samt redusere høyden til 0,5 meter slik at den er i tråd med reguleringsplanen vil den kunne godkjennes. Den vil være avhengig av dispensasjon fra vegloven § 29.
Det er nylig godkjent en endring av uteområdet ned mot vei på nabohuset Krokstien 2 B, hvor det fra Plan- og bygningsetaten ble gitt tydelige føringer for hvor store terrenginngrep som kan tillates, og at det ikke vil bli gitt dispensasjon for overskridelser av planens bestemmelser.
Utvendig frittstående bod Tiltakshaver opplyste i møtet om at de disponerer areal fra naboeiendommen, og at utnyttelsen derfor er lavere pr. dags dato sammenlignet med situasjonen ved søknadstidspunkt for boden. Den er likevel fortsatt avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om grad av utnytting.
For at Plan- og bygningsetaten skal kunne gi dispensasjon etter pbl. kapittel 19, må hensynet bak bestemmelsen ikke bli vesentlig tilsidesatt og det må samlet være en overvekt av objektive fordeler sammenlignet med ulempene ved å gi dispensasjonen. Ettersom eiendommen nylig har fått oppført fire nye eneboliger opp mot tillatt utnyttelse, i tråd med planen, vil overskridelser utover planens bestemmelser praktisk talt umiddelbart vurderes til å være en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak bestemmelsen, ettersom man da tillater en utnyttelse utover det planen og eiendommen tillater. Hvis eiendommen har fått overført areal fra naboeiendommen slik at grunnlaget for beregning av utnyttelse er blitt større, vil dette føre til en mindre overskridelse av utnyttelsen på eiendommen. Ut i fra den dokumentasjonen som er sendt inn fremstår det som at arealene bare er tinglyst, og vil derfor ikke kunne legges til grunn i en beregning av utnyttelse. Dette arealet må i så fall overføres fra naboeiendom til Krokstien 2, for å kunne påvirke beregningen av utnyttelsen.
Vi vil likevel anbefale på bakgrunn av dette å gjøre en ny beregning av utnyttelsen på eiendommen, og se om det er mulig å omprosjektere den eksisterende boden slik at den er i tråd med reguleringsplanens bestemmelser. Slik boden fremstår på tegninger, som to boder, kan det være mulig å fjerne halvparten av denne og fortsatt opprettholde funksjonen som utvendig bod på eiendommen. Selv om vi har forståelse for at de arealene av kjelleren som leies ut også har behov for bodplass, er boligen godkjent som en enebolig og har derfor kun krav om en bod.
Trapp ned til vei Trapp ved siden av støttemur ned til vei er også til dels plassert i areal regulert til veigrunn. Dersom trappen trekkes inn på boligregulert eiendom, og ikke øker utnyttelsen på eiendommen, vil det være mulig å prosjektere og plassere denne slik at den kan tillates.
Lignende saker i området Det ble i møtet vist til enkelte adresser i området, hvor det var støttemurer av tilsvarende størrelse og/eller høyde som på Krokstien 2 C, og stilt spørsmål til hvorfor det ikke kan godkjennes murer av lignende størrelse på Krokstien 2C.
I etterkant av møtet er det også sendt en rekke dokumenter som omhandler dette fra tiltakshaver. Det er av tiltakshaver sammenstilt en betydelig liste med eksempelsaker der det er gitt
Saksnr: 201609223-69 Side 3 av 4

dispensasjon for ulike overskridelser, bl.a. grunnet overskridelse av byggegrenser, avstand til vei,  samt en rekke saker der ulovligheter ikke er fulgt opp videre slik det er gjort på tiltakshavers eiendom. Dette er en betydelig mengde saker, og vi har dessverre ikke ressurser på nåværende tidspunkt til å gi en tilbakemelding på hvert eneste eksempel, sett opp mot tiltakshavers eiendom.
Det ble i møtet også vist til Stormyrveien 9 C, sak 201316839, hvor det er gitt dispensasjon for å oppføre en bod som gir eiendommen en utnyttelse på U=0,3. I nevnte byggesak er det sendt inn en utregning som viser at utnyttelsen som %-BYA på denne eiendommen er 61,3 %. Denne eiendommen er regulert av en liten gjenværende del av en gammel plan, S-2850 (se illustrasjon), vedtatt 09.04.1986. Selv om Plan- og bygningsetaten har forståelse for at man ønsker å sammenligne sin egen eiendom med andre eiendommer i nærområdet, er altså Stormyrveien 9 C omfattet av et annet plangrunnlag, med andre bestemmelser, og med en annen beregningsmåte for utnyttelse (U-grad) enn det S-4220, småhusplanen, bestemmer for Krokstien 2 C. Disse sakene er derfor juridisk ikke sammenlignbare, og det er ikke grunnlag for at en kan forvente en lignende utnyttelse innenfor et annet plangrunnlag – selv om de ligger nært hverandre i luftlinje.
Lignende saker hvor plassering av mur i vei er et problem Plan- og bygningsetaten ønsker å belyse at problemstillingen med plassering av en ulovlig mur på veigrunn ikke er en unik situasjon i Krokstien 2 C. Til eksempel er det i sak 201806484, 201815270, samt i ulovlighetssak 201717539 i Tamburveien 10 også vært oppført en mur på regulert veigrunn. Denne lar seg heller ikke godkjenne, og vil også måtte fjernes igjennom oppfølging i ulovlighetssaken. 
Videre saksgang Som det er vurdert i de foregående byggesakene, samt klagesaksbehandling både av Byutviklingskomiteen og Fylkesmannen i Oslo og Viken, kan ikke støttemuren plassert på veigrunn godkjennes. Denne må fjernes, og om det fortsatt er et ønske om mur må den omsøkes med en plassering på boligregulert eiendom. Ved søknad om en slik mur, vil vi anbefale å prosjektere i tråd med reguleringsplanen hva gjelder terrengbestemmelser, ettersom vi er særdeles restriktive med å gi dispensasjon fra disse.
Vi anbefaler også at boden reduseres i størrelse, samt at tomtearealet på naboeiendommen som er tinglyst arealoverføres til deres eiendom slik at det kan legges til grunn i en utregning av utnyttelsen. Dette vil kunne medføre, sammen med en reduksjon av størrelsen, at utnyttelsen på eiendommen ivaretar reguleringsplanens bestemmelser og derfor ikke blir avhengig av dispensasjon for utnyttelse.
Saksnr: 201609223-69 Side 4 av 4

Såfremt trappen plasseres utenfor regulert veigrunn, vil plasseringen av den sannsynligvis kunne godkjennes med mindre den vesentlig tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen i veiloven § 29, eller kommer i konflikt med avstand til naboeiendommen.
Vi gjør oppmerksom på at referatet er en gjensidig orientering. Den gir ingen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen. Etter avtale med møtedeltagerne er referatet ferdig utarbeidet i etterkant av møtet. 
Har dere eventuelle tilbakemeldinger til referatet ber vi dere om å sende de inn skriftlig senest én uke etter at dere mottar referatet. 
Plan- og bygningsetaten Avdeling for byggeprosjekter Nord/Øst

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 06.05.2019 av:

Nils-Henrik Henningstad - saksbehandler

Kopi til: FERDIGATTEST BYGGESAK AS, Postboks 9385 Grønland, 0135 OSLO, byggesak@ferdigattest.no
Svar – tilleggskommentarer til Møtereferat - Krokstien 2 C Dato for møtet: 11.04.2019 kl. 13:3

Oslo 8/5-2019

Vår ref.: 201609223-69 godkjent av Nils Henrik Henningstad

Skal være kort her da vi har allerede indirekte svart på mesteparten her til dere i vårt svar på deres mail fra 29.4.19. men kommer kun med noen små kommentarer. Vårt svar ble sendt 3.5.19

1.)  Møte vi hadde den 11.4. var fruktbart og godt, det synes vi ikke kommer frem her i denne mailen. Svaret preger av å være av den gamle sorten fra «skyttergraven!» Møte var godt, mailen vi fikk som skal være et møtereferat står ikke i stil etter vår oppfatning. Faktisk det best møte vi har hatt med PBE siden Kaja Aubert Lange var vår saksbehandler, siden det har det egentlig vært som den svarte natta og hatt med PBE å gjøre inntil møte som er referert til.

2.)  Grunnen for at vi ikke vil etterkomme deres pålegg om å flytte av mur er overhode ikke nevnt i dette skrivet. Det er virkelig ille at dette ikke blir nevnt. Vi har som sagt fått tilsagn å bygge muren som vi har bygget av dere gjennom vår daværende saksbehandler, Kaja Aubert Lange. Det er ikke noe som tilsier at vi skal gå tilbake på dette av noe som kommer frem i dette skrivet og alt annet som dere har brukt av argumentasjoner. Tvert imot, at mur, trapp og bod skal stå som det står i dag synes vi bare forsterkes mer og mer.

3.)  Synes det blir søkt å si at husene er nylig oppført når vi har bodd her i siden 2012, 6 ½ år, da er de ikke nylig oppført.

4.)  At boden skal rives, deler av den når den allerede er kun 11 kvm2 høres søkt ut. Den er allerede så minimal, og liten. Begynne å rive en så liten bod, det er imot all fornuft. Enten så får den stå, eller så er det like greit å rive hele boden. Den er da er laget som en liten sportsbod og det er tatt en plankevegg i midten som deler den i to. Dette er en liten sportsbod som overhode ikke passer å dele. Det er ikke to boder, men en liten sportsbod som er innvendig delt med en skilleveg.

5.)  Når vi ikke får sammenligne noen eiendommer med vår i Oslo by, er også søkt. Når nabo og så pass mange andre har fått lov å sette opp det meste, faktisk utnytter de tomten så mye at med deres argumentasjon så er det som å si at hvis en kjører en Tesla så gjelder ikke fartsgrensene. Men kjører en Skoda, så gjelder de.
Når vi hører på deres argumentasjon, om at egentlig ingen eiendommer på Hellerudtoppen er sammenlignbare. Så er det en umulighet å få noe igjennom, da har dere bare bestemt at dere skal fortsette å være vrange og umulige overfor oss!

6.)  Vi sendte inn et drøs med såkalte ulovlighets saker, vi trenger ikke gå lengre enn til vår nabo i Krokstien 2 d som også har en ulovlig mur. De får da til å få dispensasjon selv om den er mye lengre og mer omfattende. Skjønner ikke at det er mulig å gjøre slik forskjell på folk. Det er helt, helt uforståelig da dette gjelder faktisk samme eiendom. Hvorfor dette ikke er sammenlignbart er for oss ikke til å fatte. Muren der er da mye større og lengre enn vår, og over 0.5 meter, den er vel 135 cm, og vel over 20 meter lang. Samme gårds og bruksnummer, hva skal da til for at den ikke er sammenlignbar? Dere finner nok på noe, og når vi parerer dette så er det alltid noe nytt. Uansett hva vi gjør, så er det galt. Hva andre gjør her i Oslo by, så er det meste rett selv om de får disp 57 ganger i større utstrekning enn oss og saken ble avsluttet nylig. Det er ufattelig hvilket lavmål av argumentasjon som PBE har lagt seg på!

7.)  Det er søkt å si at vår mur er så ille og kan ikke under noen omstendighet godkjennes. Den er kun 18 cm «for langt ute». Samt at den er bygget etter PBE anvisning og rettledning her i Oslo, ved fru Aubert Lange.
Andre har murer nedover og oppover og ved siden, rett og slett overalt som ligger høyer enn vår. Mer ute i veibanen enn vår og er større etc. Vår mur skiller seg ikke på noen som helst måte ut. Bortsett fra at før vi bygget muren var det 80 cm til veibanen, nå er det 1 meter. Samt før rant det dritt og annet ut i veibanen og nedover av moll, sørpe og vann. Nå er fyllmassen på vår eiendom, med andre ord, alt er mye, mye bedre. Rive dette med den argumentasjonen som dere legger til grunn blir som å skyte seg selv og andre i foten. Det er fordummende og helt, helt unødvendig!

8.)  Å sammenligne naboeiendommen vår, i Krokstien 2 b er en umulighet. Vi har bygget en mur etter PBE veiledning, om enn muntlig. Da er de ikke sammenlignbare da de har ikke bygget noe som helst der enda, og vi bygget vår mur for 5 år siden. Her blir det som å snakke om den snøen som falt for 5 år siden og sammenligne det med snøen som sikkert kommer neste år. Det er ikke sammenlignbart. Som å sammenligne epler og bananer, det er to forskjellige frukter og kan ikke sammenlignes. Kun epler med epler og bananer med bananer. Vi skal sammenlignes med de som bygget før den såkalte småhusplanen da vi ble veiledet ble aldri denne planen engang nevnt. Eneste som ble nevnt under samtalen var andre murer i Stormyrveien at vår ikke ble høyere enn dem, noen den ikke er. Den er faktisk over en halv meter lavere enn de som vi ble sammenlignet med.

9.)  Veldig glad for at dere nevner en slik sak som i Tamburveien. Der er det sågar bekymringsmelding i fra Brann- og redningsetaten. Hos oss er det stikk motsatt. Når sykebilen kom her da vår datter trengte akutt hjelp, så klarte de ikke finne veien og komme frem i Krokstien. Men de kjørte ned i Stormyrveien, brukte trappa vår og den innkjørselen. Uten at vi hadde hatt trapp og den veien å komme, så hadde de ikke funnet frem. Jo, det bare igjen vitner om at PBE her i Oslo ikke vil oss noe godt, og la det som er hensiktsmessig være som det er. At bod, trapp og mur må stå urørt hadde vært det absolutt beste. Eiendommen og såkalt ulovligheten i Tamburveien og vår er som å sammenligne epler og bananer, det går ikke an. De har virkelig et stort problem, for oss er muren og slik trappa er, en velsignelse. Sammenligne dette som dere her gjør bare vitner om at dere trenger å komme på befaring, og se at all den argumentasjonen dere kommer med faller i «fisk».

10.)                     Hele skrivet er egentlig atter igjen som et skriv imot oss, der en overhode ikke ønsker å komme oss i møte. For oss så fremstår PBE mål å gjøre ting mest mulig vanskelig for oss. Selv om våre dispensasjoner som vi trenger er minimale opp imot hva andre får. Her ønsker dere atter igjen å være vanskelige, da blir det selvfølgelig ikke lett! Når nærmeste nabo i Stormyrveien har fått dispensasjon 57 ganger mer enn oss og de får beholde. Samt at dere gjør det som dere kan for at vi skal rive, hva mer skal vi da gjøre? Søknaden vi sendte gjennom Ferdigattest AS var så god og omfattende, at den ikke gikk igjennom når jeg har lest flere hundre andre saker her i Oslo. Både lovlige og ulovlighetsaker, det skjønner jeg virkelig ikke annet enn at dere må begynne å legge godsiden til, ikke vrangsiden. Så går det helt utmerket med det vi har bygget da den dispensasjonen vi trenger er så godt som ikke noe, den er av ubetydelig art som vår advokat Knut Howli har påpekt!

11.)                     Dere skriver at vi skal tilbakeføre alt som det var før. Deretter skal vi søke på nytt, og noe av dette kan bli godkjent med en halvert bod, omformet trapp og bygge en ny mur. Boden kan bli godkjent med å «innlemme» de 4 kvm2 i Krokstien 2 a – d. For det første så vil dette bli så dyrt at etter vi har rivet alt og fått alt tilbake til hva det var før, at vi kan bare glemme alt annet. Det blir for dyrt da vi har allerede brukt opp våre oppsparte midler på advokat, regjeringsadvokat, dommere og søknandsprosses til Ferdigattest og annet. Resten skal da brukes på å få eiendommen tilbakeført etter deres mening. Hvis vi da skal igjen begynne å bygge trapp, mur og bod som da er blitt godkjent. Etter ny behandling og alt er tilbakeført, så er det bare å glemme å bygge noe mer, da er det ikke mer midler å hente og vi er også såpass lei av denne saken. Å begynne å bygge her på nytt ser vi på som ikke relevant! Vi får da få bort trappa som dere ønsker å få tauet tilbake som vi hadde før?

Hva dere kommer med av påstander som vi skal gjøre, er ikke noe annet enn stygt, ondt og primitivt i våre øyne. Helt unødvendig å fjerne det som er bygget. Som er så godt og ikke til hinder for noen, selv ikke buss, bossbil eller brannbil. Tvert imot, for en brann eller sykebil er det mye bedre med en trapp opp i fra Stormyrveien enn at de skal kjøre inn på tunet i Krokstien 2 som det står stort sett alltid biler og andre ting som gjør at det vil være vanskelig for slike kjøretøy. For vår sikkerhet er faktisk det vi har bygget en must.

12.)                     Mener at det eneste riktig er at dere kommer opp på befaring med oss, ikke skjult befaring denne gangen som forje gang. Slik at dere ved øyensyn kan se at alt det vi har bygget er ikke noe annerledes eller dominerende på noen som helst måte i forhold til alle andre.

13.)                     Siden alt vi gjør, søker med profesjonelle søkere og ellers har lagt ned så pass mye arbeid og penger ned i det. Samt når andre levere inn en søknad nærmest skrevet på «kjøkkenbordet» og de får alt igjennom. Da blir det vanskelig for oss alt det vi gjør, for uansett så er det ikke godt nok. Eller så er det ikke relevant, etc. Hvordan skal vi nå frem med en ny søknad? Det blir en umulighet med en slik gjennom tverr og vanskelig innstilling overfor oss. Hadde dere lagt godviljen til, behandlet oss likt som alle andre. Så hadde saken vår vært i «mål» for lenge, lenge siden. Vi ser det slik at det som er vanskelig her. Alt det vi har bygget er kjempebra.
Men det er bare det at PBE ser på det vi har gjort med uvilje og ønsker at det ikke skal bli godkjent da av uforståelige grunner vil at alt med oss skal komme i kategorien ulovlighetssaker.

14.)                     Vi sender inn vel 50 dispensasjonssaker til dere, og dere prøver å dra ut av de sakene er de som ikke fikk allikevel dispensasjon. Uansett hva vi kommer opp med, så bruker dere alt imot oss, aldri noe for oss. Hvordan skal vi da kunne vinne frem? Selv om vår avhengighet av dispensasjon er nesten ubetydelig. Mens andre som har opptil 57 ganger mer fått utnyttet tomten, får dispensasjon. Flere andre har murer som er nesten klin opptil asfalten, men vi har en meget god avstand på 1 meter. Da skal det sees på med mest vanskelige øyne da den ligger visstnok ute i veibanen. Hva da med de andre?

15.)                     Av alt dere har kommet med av påstander og argumentasjoner, så stadfester det i våre øyne bare mer og mer at problemet her er egentlig kun en ting. PBE uvilje overfor oss, ikke noe annet!

16.)                     Det hevdes f.eks. at Stormyrveien 9 c og andre eiendommer ikke er juridiske sammenlignbare. Da er spørsmålet hvilken paragraf eller regelverk det står i?
En ulovlighet er en ulovlighet. Er klar over at noen eiendommer har forskjellige utnyttelsesgrad etc. Men overskrider man denne, så trengs det dispensasjon for å få det godkjent. Av all argumentasjon som PBE har fremlagt for oss, kan vi i det store og det hele kun se en vesensforskjell på vår eiendom og andres. Det er at PBE strekker seg langt overfor andre i det store og det hele her i Oslo. Overfor oss strekker de seg ikke i det hele tatt. Når andre får dispensasjon er det bare som «forventet». Når vi får avslag, så har vi enten misforstått eller tatt oss til rette. PBE her i Oslo fremstår som nesten håpløse overfor oss slik vi har erfart det! De er overhode ikke interessert å komme oss i møte, selv om de er så gromme og medgjørlige overfor de fleste andre. Her er urettferdigheten og forskjellsbehandlingen større enn størst. 57 ganger er ikke noe å regne med i det store og det hele? Eneste forskjellen som vi leser er at de hadde lov å utnytte tomten sin 25 %, mens vi 24 %. De utnyttet den til 61.3 %, og vi til 24.6 %, at dette ikke er sammenlignbart når de avsluttet det hele i 2018 er ikke lett for «vanlige» folk å forstå når PBE bare slenger ut at det ikke er juridisk sammenlignbart når en ikke tar seg bryet med å forklare det heller. Da er det ikke lett å forstå og skjønne hva PBE egentlig mener heller, når de stort sett aldri forklarer noe heller slik vi kan om mulig forstå.

17.)                     Dere sammenlignet vår eiendom med den i Tamburveien 10. Her kjører det rutebuss forbi huset vårt 2 ganger i timen og vi har aldri hørt en lyd om at det var noe problem. Ikke brøytebil eller noe annet. Mens i Tamburveien 10 er det totalt annerledes. De har fått påpekning av offentlige myndigheter. Da skjønner vi at det er et problem å bygge «ulovlig». Men hos oss, det skjønner vi virkelig ikke. Se her for hva Brann og redningsetaten sier om eiendommen i Tamburinveien.18.)                     Det står også om nevnte eiendom følgende: «BYM har vært på befaring i Tamburveien 10 og bemerker følgende: Støttemuren er satt opp 1,0-1,3 meter fra tidligere gjerde mot vei, som da også gjør at muren går over eiendomsgrensen flere meter langs veien ned mot hjørnet. Veien er blitt tilsvarende smalere og asfalt er skåret av og lagt på innsiden av muren for øyeblikket. Det er ikke god sikt eller plass til større kjøretøy inn på.»

Hos oss er alt stikk motsatt, at de får problemer er forståelig da det også er dårlig sikt og de har tatt seg til rette. Vi har overhode ikke tatt oss til rette, vi ringte ned til Kaja Aubert Lange hos PBE her i Oslo, og fikk klar og god veiledning. Vi bygget som anbefalt og etter veiledning, og det vi har bygget er fantastisk bra og ingen har dårlig sikt her eller noe annet da faktisk veibanen er blitt større og bredere etter vi bygget vår mur. Sammenligne dette som dere gjør i mailen deres, er for oss like uforståelig som alt annet dere har gjort og gjør i denne saken!
Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

4 kommentarer:

Jan Kåre Christensen sa...

På hvilken måte?
Jeg har alt mitt på det tørre.
Du får være konkret.

Anonym sa...

Kjipe greier. Hva skjer nå? Må du rive muren innen 1.6? Hva skjer hvis du ikke gjør det? Dagsbøter? Jan Erik

Jan Kåre Christensen sa...

De truer med dagbøter etc.
Men hvis de det gjør, så bryter de løfte om at vi skulle få bygge vår mur oppå gammel mur!

Be er det eneste jeg kan si!


Jan Kåre Christensen sa...

Det er ikke tvil. Du har tatt deg til rette, og argumentet med Kaja Augbert Lange er overhode ikke relevant. Ikke kan du bevise at hun har gitt deg muntlig tillatelse, og ikke kan hun huske dette selv. Ergo. Du kan ikke fortsette å late som om det er opplest og vedtatt at du har fått muntlig tillatelse.
Muligens lyver du om dette.
Dette er samtaler som skjedde for flere år siden, og du kan ikke bevise at de har skjedd, og Kaja Augbert kan ikke bekrefte det. På tide å si det som det er:
Du bygde muren, boden og trappe uten tillatelse og på tross av at naboer advarte deg.
Det du opplever er ikke noe større urett enn det andre har opplevd når de har gjort tilsvarende. Du kan nok like godt sette i gang rivning.
Uansett navn på saksbehandler vil resultatet bli det samme. De har låst seg nå.
Dette skriver du, og for noe pølsevev.

Jeg har ikke tatt meg til rette, og alle naboer har skrevet under. Selv Roar Telje skrev under før han drev hat- og underskriftskampanje imot oss.
Alle i tilsvarende situasjon her i Oslo by har fått dispensasjon for lignende forhold.
Kaja Aubert Lange tar en hvit løgn med å si at hun ikke husker!