tirsdag 27. september 2011

Nr. 214: Guddommen!

Nr. 214:

Guddommen!

Grunnteksten sier både i den greske og hebraiske skrivemåten: hellig ånd, legg merke til skrivemåten, med små bokstaver og uten personlig pronomen foran.
Det er en katolsk tilføyelse for at det skulle stemme med Keiser Konstantin sin treenighetslære som han fikk igjennom da kirken ble en institusjon og ikke en levende kirke og Guds menighet.
Menigheten skulle være sannhetens støtte og grunnvoll. Konstantin var en avgudsdyrker hele sitt liv og brukte kirken som et redskap for å beholde sin politiske makt og for å holde Romerriket samlet. (Den romersk-katolske kirke var i begynnelsen mer enhetlig, først i år 1054 ble den delt mellom øst og vest.) Paven var under keiseren da Romerriket gikk under, men pavedømmet vokste seg sterkt og hadde også makten over øst europa helt til 1054, m.a.o. Pavedømmet overlevde Romerriket som en maktfaktor. Ja, faktisk helt opp til vår tid er den katolske kirke regnet som det største og mest toneangivende kristne samfunn.
Fra tidlig begynte det noen få ultraspesielle kristne å hevde treenighetslære, men de var noen svært få sjeler. Da de første kristne var stort sett bare jøder som ikke trodde på noen treenighet og de som ble vunnet for evangeliet fikk samme tro og lære. 1. og 2. generasjonskristne hadde samme tro og lære, selv om 2.generasjons kristne var stort sett hedningkristne. Det var i 3. og 4. generasjon kristne at disse villfarelsestankene gjorde seg gjeldende. Det hadde Paulus også forutsagt skulle skje at frafallet skulle komme og nye og ubibelske lærer skulle vinne innpass etter hans bortgang, bl.a. treenighetslæren, kirkelig hierarki, evig brennende helvete, skjærsilden, bønn for døde og helgendyrkelse m.m.

Når det gjelder kvinnelige eldste og pastorer, har det faktisk vært ukjent helt opp til vår tid, men nå er også kristne som kan være homo og lespisk kommet til. Man må helt tilbake til de gamle hedenske og babylonske religionene for å finne kvinnelige prester, homo og lespisk som var involvert i avgudsdyrkelsen samt treenighetslæren har opprinnelse fra de gamle hedenske religionene. Slik er frafallet modent for dom, da alle frafalne kirker og menigheter skal gå inn i den store skjøge omtalt i Johannes Åpenbaring 17-18.

Den hellige ånd er ingen egen person, det finner vi ut av ved å la Guds ord tale for seg selv. Ikke vanskeligere enn som så.

1.) Den hellige Ånd er ikke nevnt i skriften med eget navn da han er Guds kraft!

2.) Den hellige Ånd er uten egen vilje, da han tar fra Kristus og gir til oss!

3.) Den hellige Ånds navn er “Jesus”. Da den hellige Ånd er Jesu Kristi Ånd!

4.) Den hellige Ånd er en del av Gud Fader da Gud Fader er Ånd!

5.) Gud skal du tilbe, men aldri den hellige Ånd da han hverken er Gud eller en person.

6.) Den hellige Ånd har alltid vært hos Gud Fader da han er Ånd.

7.) Etter oppstandelsen fikk Jesus Ånden av Faderen for å gi den til oss.

8.) Vi skal aldri møte Ånden i himmelen som en egen person, men være fylt av Ånden der som vi trenger det her.(Da skal vi alle være pinsevenner i fra hjertet).

9.) Protestantene kan ikke forklare om den hellige Ånd, derfor må en bare tro selv om en ikke kan forklare og forstå.

10.) Katolikkene er noen hakk bedre, de kan ei heller kan forklare dette, men de kaller det for et mysterium som de ikke kan forstå men må godta.

11.) Vi kan erfare Ånden, da han er en del av Gud og Gud er Ånd og det er gjennom vår Ånd og hans Ånd vi mennesker kan og skal kommunisere og ha felleskap.

12.) Mange har gjennom årens løp forkastet treenighetslæren, men det er ikke blitt påaktet.

Dette var kort tolv punkter som jeg vil kort forklare litt om og rundt.

1.) En person uten eget navn, vil jeg ikke tro er noen egen person, men treenighetslæren hevder det motsatte akkurat som Jesus only lærerne gjør det.

2.) Vi leser gjennom hele skriften at den hellige Ånd oppfører seg som en tjener da han aldri har en egen vilje og agenda, men gjør alt etter som Kristus og Gud Fader vil. Guds ånd er allesteds nærværende og virker der han får komme til, men tvinger seg aldri på og frem. Ergo, Ånden er Guds kraft, visdom og på den måten han, Guds ånd, meddeler seg til oss.
Joh. 16:13, men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. 14 Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder. 15 Alt det Faderen har, er mitt; derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner eder.
Alle har en ånd, men vi mennesker kan ikke sende vår ånd avgårde, men det kan Jesus og Faderen da de er ubegrenset i tid, rom og sted. Åndens egenvilje er ikke dens egen, det er Jesu og Faderens vilje. Guds hellig ånd er som en tjener som blir sendt i Guds og Jesu tjeneste. Derfor skal ikke den hellige ånd tilbes, men Faderen og Sønnen. Vi skal heller ikke be eller befale i den hellige ånds navn men kun i Jesu navn.
Vi får Ånden når vi er lydige, Ånden trekker seg unna når vi er ulydige. Det blir som når vi følger trafikkreglene, det går oss godt når vi følger trafikkreglene og dårlig når vi ikke følger dem.

Vi kan tro at Ånden har en egen vilje og egen agenda når vi leser i 1. Kor. 12 om nådegavene. Men vi må forstå det slik at Ånden vet det skjulte i oss mennesker og derfor deler han ut de nådegavene som passer best for oss, ikke de vi tror vi nødvendigvis trenger og selv alltid ønsker å ha. Vi kan ikke bygge en lære på ett skriftsted, men på hva skriften samlet sier om en ting, ellers kommer vi inn i samme villfarelse som treenighetslæren og Jesus Only læren er bygget på!

3.) Vi leser i misjonsbefalingen i den norske bibel som er feil oversatt angående dåp, følgende. Matt. 28. 19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Men vi leser at de første kristne døpte mennesker alltid til Jesus Kristus. Ånden er knyttet til Kristus i den nye pakt likesom han i den gamle pakt var knyttet til Gud Fader. Vi må også ta med at Ånden er i hele bibelen nevnt som Guds Ånd og i den nye pakt kommer det frem at han også er Jesu Kristi Ånd. I grunnteksten står det følgende: Matt. 28. 19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til karakteren til Gud. Det er det samme som Paulus sier i Kol. 2. 9 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Hvem er alt knyttet opp til? Jesus, ergo døpte de første kristne som Jesus selv lærte og sa.


Her er de skriftstedene som viser i hvilket navn de første kristne døpte:
Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.
Ap.gj.10. 48.Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.
Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.

4.) Gud er Ånd og Gud gir oss av sin Ånd. Ergo, Ånden er en del av Faderen selv!
Tar man en bøtte av havet, så er det like mye igjen i havet, havet rommer langt utover hva vi kan forstå med vår forstand, likeledes er det med Gud og hans ånd, det er uendelig. Rent matematisk har verdenshavet en begrensning, mens Gud har ingen begrensning.

5.) Vi leser gjennom hele skriften at en skal tilbe Gud Fader og i den nye pakt så finner vi at Jesus også kan tilbedes etter oppstandelsen da han har et navn som er over alle navn p.g.a. gjenløsningsverket. Det er et faktum at tilbedelse av den hellige ånd først ble innført like etter kirkemøtet i Sardica, 343 e.kr. For øvrig diskuterte katolikkene hvem de skulle ta opp i treenigheten om de skulle ta Maria, eller den hellige ånd. Problemet var at de ikke kunne godta en kvinne i treenigheten, så valget falt på den hellige ånd. Da gikk den hellige ånd fra å bli Guds hellige ånd til å bli en egen person i guddommen. Maria ble senere tatt opp i guddommen på 1950 tallet. For katolikkene er det 4 personer i guddommen da Maria også er født uten synd og har evig liv i seg akkurat som Jesus. Det er en villfaren lære som vi ikke skal gå mer inn på her akkurat nå.
For øvrig var Pelle Karlsson den som innførte tilbedelse av hellig ånd og bønn til ånden da han besøkte Hedmarktoppen på 70-tallet blant pinsevenner. Karismatikerne har deretter hengt seg på. Før det var det totalt ukjent område det å be eller tilbe den hellige Ånd blant protestanter. Det ble sett på som katolsk villfarelse, men nå forenes de om dette da de tror på den samme ubibelske treenighetslæren som leder inn i okkultisme og videre inn demonisk aktivitet!

6.) Gud er Ånd og på det grunnlaget er det rett å si at Ånden alltid har vært hos Faderen som en del av ham selv.

Joh. e. 4. 24 Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.

Det står jo rett ut skrevet i Joh 4<24 at "Gud er Ånd" og like så at: "Herren, det er Ånden og der Ånden Er, der er frihet" jf 2.Kor 3:17, Dette vil si at Ånden er tilknyttet Gud som en del av den evige Ene sin helhetlige personlighet ved siden av den person av Gud som bærer betegnelsen Faderen og Sønnen. På samme vis kan man si at Gud er Kjærlighet, Gud er Bevissthet, Gud er Fred, Gud er Visdom og Gud er Sannhet. Gud "Er" altså sine kvaliteter og sitt vesen.. og "har" de ikke på samme vis som sine skapninger. 7.) Ap. gj. 2. 33 Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører. Etter Jesus var stått opp, ble han satt inn igjen i den stand han hadde før han ble menneske, om enn ikke enda herligere! 8.) I himmelen skal vi aldri møte Ånden, men Gud skal være alt i alle. På hvilken måte? Ved at vi er mer fylt av Ånden enn noen gang, vær du sikker, Hallelujah! 1. Kor. 15. 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle. Vi leser at Ånden kom over Jesus i en dues skikkelse og på pinsefestens dag som tunger av ild over disiplene. Ergo hevder treenighetslærene at Ånden er en person. Dette har ingenting med en person å gjøre, men et tegn for de utenforstående at Gud er på ferde på en overnaturlig måte og sanksjonere det med et tegn som var der og da. F. eks de som opplever Åndens dåp erfarer ikke ildtunger som regel, men det var den ene gangen for å gjøre til kjenne at nå var Ånden kommet for alle. Og når Ånden kom over Jesus, var det første og siste gang at Guds Sønn kom ned til vår jord for å leve et prikkfritt liv i vårt sted da han oppfylte lovens krav og bud for vår skyld og døde en død i vårt sted. 1. Kor. 14. 22 Så er da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro; den profetiske tale derimot er ikke for de vantro, men for de troende. Joh. e. 12. 28 Fader, herliggjør ditt navn! Da kom en røst fra himmelen: Både har jeg herliggjort det og skal atter herliggjøre det. 29 Folket som stod der og hørte det, sa da at det hadde tordnet; andre sa: Det var en engel som talte til ham. 30 Jesus svarte og sa: Ikke for min skyld kom denne røst, men for eders skyld. Vi ser at Gud åpenbarer seg selv enkelte ganger som et tegn og for å gjøre til kjenne at nå skjer det noe helt ekstra ordinert. 9.) Protestanter er som regel enda mer ekstreme enn Katolikkene når det kommer til lærespørsmål. Deres syn på treenigheten er svermerisk og okkult! 10.) Katolikkene som innførte treenighetslæren har også holdt fast på noe av det opprinnelige synet på Guddommen da de lærer at den hellige Ånd er et kjærlighets bånd mellom Faderen og Sønnen, men så kan de ikke forklare dette med treenigheten derfor gjør de det til et mysterium som de gjør med det meste som de ikke kan forklare som nattverden etc. 11.) Vi mennesker er annerledes en dyrene, plantene etc. da vi er åndsvesener og er som Gud og har en Ånd som Gud har derfor kan vi kommunisere, dele samfunn og felleskap på et helt annet plan enn hva Gud kan med alle andre av sine skapninger. 2. Kor. 13. 12. "Den Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet, og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle". Salme 8. 6 Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham. 7 Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter, 8 får og okser, alle tilsammen, ja også markens dyr, 9 himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier. 10 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden! Filip. 2. Er det da nogen trøst i Kristus, er det nogen kjærlighetens husvalelse, er det noget Åndens samfund, er det nogen medfølelse og barmhjertighet, 12.) Det er mange opp gjennom århundrene som har forkastet treenighetslæren, men med det totalitære styret som på mange måter kristenheten er, så er ikke det alltid like lett å stå for sannheten og blir lett sett på som unormal. Isaac Newton var en av dem og var klar over at Gud er kilden til all sannhet, og i samsvar med den dype ærefrykt han hadde for sin skaper, ser det ut til at han brukte mer tid på å søke den sanne Gud enn på å utforske vitenskapelige sannheter. En undersøkelse av alt det Newton skrev, viser at av omkring 3 600 000 ord var bare 1 000 000 brukt på vitenskapelige emner, mens omkring 1 400 000 var brukt på religiøse emner. I sine skrifter beskjeftiget Newton seg mye med treenighetens læren. Ett av hans viktigste bidrag til bibelgranskingen på den tiden var hans verk AN. Historical account Den mindre delen av denne avhandlingen var vigd 1. Tim 3: 16 som lyder ( ifølge King James Version ): Og uomtvistelig stor er gudsfryktens hemmelighet: Gud ble åpenbart i kjødet, rettferdiggjort i Ånden, sett av engler, forkynt blant hedningene, trodd i verden, opptatt i herlighet. Newton viste hvordan det var blitt foretatt en liten forandring i den greske tekst. Ordet Gud ble satt inn og setningen kom til å lyde: Gud ble åpenbart i kjødet. Han påpekte at de ikke hadde kjennskap til en slik forandring. På grunnteksten står det Kristus åpenbart i kjød og hvem er Kristus, jo den salvede Messias. Hvorfor offentliggjorde ikke Newton dette mens han levde. Den tiden kan kanskje forklare dette. De som skrev imot treenighetslæren ble fortsatt forfulgt i England. De som gjorde det kunne bli straffet med å miste sitt arbeid eller fengselsstraff. En trykksak som angrep treenighetslæren ble beslaglagt og brent etter ordre fra overhuset. En 18 år gammel student som var anklaget for å fornekte treenighetslæren ble hengt i Skottland. Dette skjedde på 1600 tallet. Da Newton undersøkte en læresetning, lot han alltid Bibelen være prøvesteinen. Newton gjorde dette klart da han drøftet kirkens bekjennelsesskrifter: Den krever ikke at vi skal godta dem på grunn av kirkemøtenes myndighet. Selv kirkemøtene har feilet og kan feile i trosspørsmål og det de har vedtatt som nødvendig for å oppnå frelse er uten kraft eller myndighet hvis det ikke kan påvises at det er hentet fra Bibelen. Som et annet argument for å kaste treenighetslæren sa Newton: den lære at Sønnen er av samme vesen som Faderen er uforståelig. Den ble ikke forstått på kirkemøtet i Nikea og den er heller ikke blitt forstått siden. Newton fant derfor at han på grunnlag av bibelens vitnesbyrd, logikk og den autentiske lære som ble forkynt i den første kristne tid, kunne han ikke godta treenighetslæren. Han trodde fullt og fast på Jehova Gud som den øverste overherre og anerkjente Jesu Kristi stilling ved hverken å forringe ham som Guds sønn eller å opphøye ham til den stilling hans Far innebar. Det er tydelig hvilken konklusjon Newton her kommer til og det framgår alltid tydelig av hans skrifter hvordan han så på forholdet mellom Faderen og Sønnen. Et annet sted sier han derfor at bønner kan rettes til Gud i Lammets navn, men ikke til Lammet i Guds navn. Leo Tolstoj ble så frustrert over treenighetsdogmets mangel på rasjonalitet, at han forkastet det. Det burde alle andre tenkende mennesker også gjøre, hverken ordene treenighet, triade eller noe annet som indikerer at Gud er tre eller en i tre eller tre i en står i skriften, men at Gud er èn. Hvem er den eneste sanne Gud, noe som de lærde og bedre viten stridens om. Men det er ikke så vanskelig da Guds ord gir et samlet og meget enkelt svar på dette, spesielt i det nye testamente. Det er kun en Gud Fader, ingen andre, selv ikke sønnen er som Faderen da Jesus har en begynnelse noe som ikke Gud Fader har. Uten Faderen hadde ingenting vært, selv ikke Sønnen Jesus Kristus derfor sier Jesus det gang på gang at Faderen er større enn meg, og ikke motsatt! Dette er bare et kort lite utdrag som viser at hele treenighetslæren og Jesus only læren er et makkverk og som har sitt opphav ikke i Guds ord men i hedenske religioner og kirkemøter og ved det er det blitt en felles kristen tro, da tenker jeg på treenighetslæren. Men sannheten er at treningslæren er som Jesus only læren er, demoners lære som kommer i fra Satan selv som ønsket å være Gud Fader lik. Forkast treenighetslæren og alle andre lærer som ikke stemmer med den hellige skrift, det er min anbefaling og ønske til deg kjære venn. Handle nå før det er for sent og støtt opp om dem som står for Herren og lærer i sannhet Guds ord. Newton mente som jeg mener: Gud er overalt - han utgjør det rom og den tid vi eksisterer i. Synes det er litt tåpelige når enkelte hevder at den hellige ånd er et mysterium, og gjerne er det et mysterium, men man må da allikevel ha lov å debattere og undersøke hva skriften sier og tidligere forkynnere hevdet og hva de første kristne praktiserte og forkynte ang. dette mysterium. Hvorfor tåler de ikke å høre andres undersøkelser og hvorfor kan de ikke selv også undersøke nøye om dette og andre mysterier i Bibelen men kun avfeie uten videre? Når de ikke vet selv, da burde de heller lukke munnen igjen og la andre som vet noe mer få lov til å formidle Guds sannhet! Ellers er dette med Gud egentlig ikke så vanskelig hadde vi ikke hatt en 1700 år lang tåkelegging og fordreining av sannheten når det gjelder et så viktig og enkelt spørsmål som går på Gud og Guddommen! De første kristne debatterte heftig og grundig ang. kristne spørsmål og Bibelens lære og hvorfor skal vi ikke gjøre det i dag, kanskje er det enda viktigere i dag da skriften er blitt så forkludret og mange bibelvers er blitt så feil oversatt at en vanskelig kan forstå hva som egentlig er betydningen i ordet. Det er skremmende og det er meget viktig å være klar over dette. Jeg har i min tid i pinsebevegelsen f.eks. aldri hørt forkynnelse hvorfor de første kristne døpte i Jesu navn og at hvorfor vi ikke skal følge dette, og ang. treenigheten blir det aldri tatt opp skriftsteder som taler imot denne læren, bare for, osv. osv. 5. Mosebok 6. 4 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. Korrekt oversatt blir; Hør Israel, Jehova er deres Gud og han er en enhet. Hvem er denne enheten? Faderen og Sønnen og de har en felles Ånd som i grunnteksten ikke skrives med personlig pronomen foran, men følgende; hellig ånd! Med stor bestyrtelse må en se hvilket tåkete mysterium mennesker har gjort Gud til. Treenighetslæren kommer ikke direkte fra Bibelen. Selv Luther måtte innrømme det. Hvor kom så denne læren fra? Det er i hvert fall ingen hemmelighet. I boken “Who’s Who in Church history” leser vi at i menigheten i Alexandria, Egypt, og gjennom de alexandrinske kirkefedrene ble det en sammenblanding av hellenistisk filosofi og kristendom idet de tok inn i seg både Platons og Aristoteles undervisning. Begge levde i før-kristen tid. Historien om dette er vel dokumentert. Quintus Septimius Florens Tertullian er regnet som treenighetslærens far og den første som, om Gud, brukte det latinske ordet, trinitas. Han levde fra år 160 til 230. Men han trodde også at Jesus sto under Faderen og at det var en tid da universets skaper sto alene og så siden skapte seg en sønn. Denne treenighetens far ville i dag bli regnet som en vranglærer av treenighetslærerne. Ingen av apostlene kjente til treenighetslæren. Den kom altså mer enn hundre år etter at de var borte. treenighetslæren ble motsagt av fire etterfølgende biskoper av Rom, og det pussige er at alle disse hører til det den Katolske kirke kaller “den pavelige suksesjon”. Det er Eleutherus, Victor, Zephyrinus og Calixtus. Tertullian selv sa at de fleste troende på hans tid var sjokkert over hans tale om tre i en. Jfr. “AntiNicene Church Fathers” 3.bind: “De slynger stadig dette imot oss at vi preker to eller tre guder, mens de regner seg selv for å være de som tilber én Gud.” Dette var 150 år etter Paulus, og fremdeles trodde majoriteten av de troende på den jødiske forståelsen av Gud, og derved forkastet treenighetslæren og angrep Tertullian. Og det er fordi denne lære ikke kommer fra Guds Ord, men fra gresk filosofi og mystisisme. Den er da av sine egne forkjempere kalt et mysterium man ikke kan forstå. Gjennom fire kirkemøter, Nikea i år 325, Konstantinopel i 381, Efesus i 431 og Kalkedon i 451 prøvde kirkens menn å finne ut hvem Jesus egentlig er. Og fra disse kom den trinitarianske trosbekjennelse som er overlevert til oss. Hele bekjennelsen er en teologisk, hedensk, filosofisk og grammatikalsk lapskaus. Men til denne ble det knyttet en forbannelse, en Anatema klausul; “Den som vil bli frelst, må tenke slik om treenigheten”. Straks etter begynte henrettelsene av de som ikke trodde slik. Noe som den Katolske Kirka og andre institusjonerte kirker og menigheter alltid har gjort. I dag er det ikke henrettelser, men en streng boikott og sensur linje mot de som får åpenbart at Gud ikke er tre, men èn. Og denne ène Gud har en Sønn som har en Ånd, omtalt i skriften som en Ånd som er hellig. Derfor står det om den Hellige Ånd følgende i grunnteksten; hellig ånd. Hvorfor ikke holde seg til skriften og la alle fabler, kirkemøtedoktriner og alt annet fare la hen og gå? Det er bare vidunderlig og herlig spør du meg! Etter å ha studert dette, så har jeg bl. a funnet ut av mange Adventister trodde rett om dette i begynnelsen av Advent bevegelsen. Her er noe hentet fra nette: En av mange sitater fra en kjent adventistpioner kan være en av forklaringene på hvorfor mange av dagens adventistpastorer nå aksepterer treenighetsdogmet: ”Treenighets-forkjempernes store feilgrep når de argumenterer dette temaet, er: De ser ingen for skjell på det å benekte treenighetslæren og det å benekte Kristi guddom... og de tar hvert utrykk som henviser til Kristi preeksistens som en bekreftelse på treenighetslæren. Skriften gir en mengde dokumentasjon på Kristi preeksistens og på hans guddommelighet, men er fullstendig taus hva angår treenighetslæren”. J. H. Waggoner, Review and Herald, November 10, 1863. Under bønn til Gud og opplyst av Hans Ånd, ble de første adventistene ledet til å gjenoppdage en rekke viktige bibelske sannheter Guds folk måtte ta imot for å kunne bevares gjennom endetidens voldsomme religiøse forførelse og frafall. Disse budskapene måtte forkynnes for at reformasjonen tilbake til Skriften kunne sluttføres. Dette er budskap som er like aktuelle for både kristenheten som for de kirkefremmede. De samme grundige bibelstudiene, inderlige bønnene og kjærlighet til Guds åpenbaring, som ledet pionerne til å oppdage bibelske sannheter reformasjonen hadde oversett, ledet dem også til å forkaste treenighetsdogmet, som de ikke fant noe bibelsk belegg for. Ingen av nåtidens adventistteologer vet noe disse pionerende ikke hadde kjennskap til, det er vel heller motsatt. Adventistpioneren E.G. White formulerer det ryddig og greit i en av sine svært mange uttalelser om Kristi forhold til sin Far. “The man Christ Jesus was not the Lord God Almighty”. (Ms. 150, SDA Bible Commentary Vol. 5, p. 1129. (Oversatt: “Mennesket Kristus Jesus var ikke Herren Gud den Allmektige”.) Pionerene aksepterte uproblematisk Skriftens lære om at Jesus, Guds Sønn både var og er like guddommelig som sin Far, at han var Guds Sønn fra evighet av og at han skal tilbes. De så på ham som frelser fra synd, at han ble likestilt med sin Far og derfor kan bære tittelen Gud, siden Faderens navn er i ham, og at han er opphøyet og gitt all makt i himmel og på jord, og at han er denne verdens skaper, uten selv å være skapt. De betraktet heller ikke Guds og Kristi Ånd, Den Hellige Ånd, som bare en upersonlig og nøytral kraft. Samtidig var de altså tindrende klare på at treenighetsdogmet representerte ubibelsk lære og var en kunstig filosofisk forklaring som motsa en rekke bibelske utsagn. Nåtidens dom fra enkelte i adventistsamfunnets ledersjikt også i Norge, er imidlertid at pionerne tok feil hva angår sin forkastelse av treenighetsdogmet. Denne kritikken rammer kjente adventistpionerer som James White, Joseph Bates, John N. Andrews, J.N. Loughborough, Uriah Smith, J.H. Waggoner, S.N. Haskell. Roswell F. Cottrell, John G. Matteson, Alonzo T. Jones, Ellet J. Waggoner, W.W Prescott, James E. White, William C. White, M.C. Wilcox og en rekke andre av adventbevegelsens tidlige ledere og pastorer. Boken “Ved Tidehverv”, utgitt i annet opplag av adventistsamfunnet i Norge så sent som i 1960, skrevet av adventistpastor T.S. Valen, inneholder en solid gjennomgang av adventistsamfunnets daværende lære. Boken viser naturlig nok en klar tro på Kristi preeksistens og guddom, men gir selvfølgelig ingen indikasjon på at forfatteren trodde på eller var påtvunget til å tro på treenighetsdogmet. Denne læren var nemlig ikke en del av vårt samfunns trossystem på det tidspunkt. Vi ser ikke bort fra at pastor T.S.Valens standpunkt også gjelder en rekke norske adventistpastorer som forkynte etter siste verdenskrig. Grunnet omtalte læreendring ville trolig ingen av dem blitt tillatt å stå på en adventisttalerstol i dag. Følgende godt publiserte uttalelse fra adventistprofessor George Knight kan være et eksempel på nevnte konsekvens av denne teologiske helomvendingen. Pastor Knight underviser ved adventistenes teologiseminar på Andrews University. Sitatet er hentet fra bladet “Ministry”, som er adventistsamfunnets offisielle tidsskrift for adventistpastorer. Denne påstanden er ikke bare èn privatpersons tilfeldige tolkning av denne teologiske endringens effekt, men reflekterer en holdning og et handlingsvedtak som nå er filtrert ned til alle administrasjonsnivåer i adventistsamfunnet. Professor George Knights observasjon: “De fleste av syvende-dags adventismens grunnleggere ville ikke vært i stand til bli medlemmer av vår menighet i dag, hvis de måtte akseptere vårt kirkesamfunns grunnleggende trospunkter. Spesielt ville de fleste ikke kunne være enige i trospunkt nr. 2, som omhandler treenighetsdogmet”. Ministry, Oktober 1993, side. 10. Vi merker oss at noen norske adventistledere går langt mer autoritært til verks, ved at de forbyr mennesker å bli døpt, være medlemmer og kunne stå på våre talerstoler hvis de ikke aksepterer denne nye trosendringen, selv om personene aksepterer og lever etter alle de bibelske sannhetene adventistsamfunnet ellers står for. For å kunne presse denne nye læren inn i adventistenes tro, har noen klart å finne et par uttalelser fra pioneren Ellen G. White, som med sterk motivasjon og liberal legning, kan tolkes til å nærme seg en av treenighetsdogmets refleksjoner. Disse sitatene har vært med oss hele tiden, uten at de ble ansett å åpne døren til denne læren, og gjør det da heller ikke. Man må faktisk “kjøre slalåm” gjennom både Bibelen og E.G. Whites skrifter, for å unngå dokumentasjonen som gjør treenighetsdogmet uakseptabelt for adventister. Alfa og Omega frafallet. I 1904 skriver E.G. White at det åpenbart fra Gud for henne at før Jesus kommer igjen, vil det finne sted et uhyggelig frafall blant adventister. Det hun kaller “dødelige falske læresetninger” (eng: “deadly heresies”), ville ble introdusert og akseptert. Hun fikk se at personer ville stå på våre talerstoler (les: tillatt og godkjent til å stå der, siden ingen slipper til på adventistenes talerstoler før deres lære er godkjent av ledelsen), med Satans falske forkynnelsesfakkel i sin hånd, og at bøker ville bli skrevet blant oss, som forfektet ubibelsk lære. Hun kalte dette endetidsfrafallet for “Omega-frafallet”, og viste til at det i sak og innhold var knyttet opp til et teologisk frafall som fant sted på hennes egen tid, kalt “Alfa-frafallet”, og som hadde å gjøre med en falsk lære om guddommen publisert i boken “Det Levende Tempel” skrevet av adventisten dr. John Harvey Kellogg. Få adventister har tydeligvis studert problemet knyttet til dr. Kelloggs guddomslære, og har derfor heller ikke sett at hans panteistiske ideer er ankret i hans publiserte bekjennelse av at han hadde begynt å tro på treenighetsdogmet. Den guddomsteologi dr. Kellogg forfektet, ble naturlig nok voldsomt imøtegått av E.G. White, og hun fikk av Gud vite at en lignende villfarelse ville gjenta seg i endetiden som alt nevnte “Omega-frafall”, og at det kom til å gjøre enorm skade på vårt kirkesamfunn. Hun skriver at hun skalv av fortvilelse når dette ble vist henne. Vi er noen hundre adventister også i vårt land, og trolig mange titalls tusener på verdensbasis, som føler det på samme måte, siden vi dessverre må innse at dette forventede og profeterte frafallet ikke lenger tilhører framtiden. For å kunne gi historisk bakgrunn til temaet, velger vi å inkludere i denne artikkelen noen sitater fra nevnte EGW. Nytt lys kan aldri gå på akkord med tidligere gudgitte bibelske sannheter. Treenighets-dogmet gjør nettopp det. Noen uttalelser fra pioneren E.G. White. “Satan arbeider med menn i høytstående stillinger for å fjerne grunnlaget for vår tro. Brødre! Skal vi tillate at dette skjer?” Manuscript 125, 1903, Review and Herald, vol 4, p 578. “La pionerene identifisere sannheten. Når Guds kraft bevitner hva som er sannhet, da skal denne sannheten i all evighet bestå som sannhet. Ingen senere antakelser, som motsetter seg det lys Gud har gitt, må aksepteres. Noen vil stå fram med tolkninger av Skriften som de selv anser å være sannhet, men som ikke er det,” (Preach the Word, s. 5, skrevet i 1905, også gjengitt i Counsels to Writers and Editors, s.31-32.) “Hovedpunktene i vår tro som vi i dag holder fast på, ble bygd på klippegrunn. Punkt etter punkt ble klart identifisert og alle brødrene var enige. Våre medlemmer var forenet i sannheten. Det var noen som kom med merkelige doktriner, men vi var aldri redde for å møte og motsi dem. Vår erfaring ble på en fantastisk måte bekreftet ved åpenbaringen av Guds Ånd.” (E.G.W. Manuscript Releases bind. 3, s. 413 - skrevet i 1903.) “Som et folk må vi stå fast på plattformen av evige sannheter som har motstått alle tester og prøver. Vi må holde fast på de sikre pilarene i vår tro. Sannhetsprinsippene som Gud har åpenbart for oss er vår eneste faste grunnvoll. Disse sannhetene har gjort oss til det folket vi er og tiden som er gått har ikke redusert budskapets verdi.” (E.G.W. Special Testimonies, Series B, no. 2 s. 51, skrevet i 1904, også gjengitt i Counsels to Writers and Editors, s. 52) “Ikke en eneste sannhetslinje som har gjort syvende-dags adventister til hva de er, må bli svekket. Vi har mottatt sannhetens landemerker, erfaringer og plikter og vi må stå faste i å beskytte våre prinsipper...” (E.G. White, Testimonies for the Church, volume 6, s. 17, skrevet i 1911.) “Gud har gitt meg lys vedrørende våre blader... Han har sagt at de døde skal tale. Hvordan kan det skje? Ved at deres arbeid skal følge dem. Vi må repetere pionerens ord i vårt arbeid, de som visste hva det kostet å søke etter skjulte sannheter og som arbeidet med å legge grunnlaget for vår tro. De beveget seg framover trinn for trinn under ledelse av Guds Ånd. En etter en ble disse pionerne lagt til hvile. Budskapet ble gitt meg: La det som disse menn har skrevet bli reprodusert... La sannhetene som er vår grunnvoll bli holdt levende for vårt folk.” Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-er-den-hellig-aand

lørdag 24. september 2011

Nr. 200: Hvor jeg vil hen i forkynnelsen! Hva er visjonen for Smyrna Oslo?

Nr. 200:

Hvor jeg vil hen i forkynnelsen! Hva er visjonen for Smyrna Oslo?

Ord. 11. 25 Den som velsigner, skal trives, og den som lesker andre, han blir selv lesket.

Jeg får mailer og telefonoppringninger fra forskjellige folk. Det er de underligste påstander en får høre, og mange vet mye mer om meg og min familie og Smyrna Oslo enn jeg selv vet! Alt dette er i det store og hele ikke noe annet enn mennesker med et veldig stort ego som vet bedre enn Gud selv om alt for mye, derfor går det som regel like fort ut som det kommer inn. Dette gjelder selvsagt ikke normale formaninger, men rare, spekulative formaninger som hører hjemme i søppelkassa.

Vil si at på en måte har livet mitt egentlig dreid seg om å leve for andre enn meg selv. Føler at livet har vært gangske strømlinjeformet om jeg ikke føler selv at jeg er strømlinjeformet. Dette kommer nok av at jeg har trent hardt og målbevisst som fotballsparker i ungdommen og lært meg å bite tennene sammen og ikke gi etter for svakheter som vil hindre meg i framgangen. Alltid gått på jobb, levd for familien og den tjenesten Gud har gitt meg. Alle oppgaver og alt annet har jeg stort sett alltid gjort etter beste evne, selv før jeg ble frelst. Derfor kan jeg si som Apostelen Paulus at jeg har levd mitt liv med god samvittighet. Men som Paulus sier om seg selv, så må også jeg si at jeg er ikke dermed frikjent, for Gud ser det skjulte og det er han som er dommer over såvel det dulgte som det åpenbare.

Ap.gj. 23. 1. Da så Paulus fast på rådet og sa: Brødre! med all god samvittighet har jeg ført mitt levnet for Gud inntil denne dag.

Men jeg har langt igjen, enda! Derfor ønsker jeg og lever jeg som Paulus sier til Filipenserne. Og hvem har ikke langt igjen? Jeg vet om ingen som ikke har det.

Fil. 3. 12 Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det, eftersom jeg og er grepet av Kristus Jesus. 13 Brødre! jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det. 14 Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut efter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. 15 La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn; og om I er anderledes sinnet i noget, da skal Gud også åpenbare eder dette; 16 bare at vi, så langt som vi er kommet, holder frem i samme spor!

Jeg har gjort mange feil, om jeg aldri har gjort de virkelig store blemmene så langt jeg vet, ikke kommet i gapestokken f.eks. ang. det moralske. Men jeg og alle andre trenger Guds nåde like mye hver dag da vi alle er syndere freslt av Jesu nåde og enda mer nåde trenger vi for å gå videre med Herren.

Ved et skifte

Nå føler jeg at vi er ved et skifte på mange måter. Vi har arbeidet nesten natt og dag i 2 år med nettsiden. Etter min vurdering så er det den aller beste nettside på kristenfronten her i Norge, f.eks. når det gjelder innhold og hva en får servert for å kunne utvikle seg sunt og rett på det åndelige området. Jeg er meget fornøyd blitt, og kommer ikke til å arbeide så mye med nettsiden nå, bortsett fra å begynne med bibelkommentarene igjen og skrive litt på bloggen etter hvert som det kommer inn nye spørsmål og hvis noe spesielt kommer opp!

Hva som ligger foran

Det er mye som ligger foran. Hva vil skje? Jeg har en visjon og en drøm om noe. Ting begynner veldig ofte med en lengsel, tanke og ide. Det er mange som ser negativt på det vi driver med, men Gud har lovd på en spesiell måte å være med oss troende, og i særdeleshet de som går Herrens vei 100 %.

2. Krøn. 16. 9a For Herrens øine farer over all jorden forat han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham.

Min erfaring er at når en har fått et kall, oppgave og tjeneste av Herren, så vil han også være med på en spesiell måte. Og gjør en feil og mislykkes, så kan en siden dra veksel på det. Vil kort fortelle litt om dette her.

Smyrna Oslo for 20 år siden

Jeg hadde reist som forkynner i pinsebevegelsen med anbefaling fra Filadelfia Oslo både som fritidsforkynner og heltidsforkynner over hele Norge. Før vi startet Smyrna Oslo for 20 år siden så hadde jeg besøkt ca. 100 forskjellige menigheter og mesteparten pinsemenigheter, men også noen frie venner, Maranta, misjonsforbundet og Frelsarmeen. Så jeg var da i slutten av 20 årene og “erfaren”. Men dessverre så var jeg ikke “erfaren” nok når problemene og prøvelsene kom. Jeg valgte den enkleste og dummeste løsningen, ikke bra!

Ordspr 24:10 Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.

Gud var god da vi drev Smyrna Oslo første gang, alt la seg til rette på mange måter bedre enn nå. Vi hadde folk med oss og den økonomiske støtten var også bedre enn nå, det meste var godt. Vi hadde fått dreis på virksomheten med å leie også eget lokale nede i byen i IOGT`s lokaler i Møllergate 38 i 2. etg. Men hva gjorde JEG? Det som jeg ikke burde og skulle gjøre. Vi hadde kjøpt en liten men dyr leilighet på Vestli, beliggenheten var super, nær en koselig barnehage og flotte naturområder utenfor døren. Ikke noe å si på det. Men det dumme var at vi kunne fått kjøpt en treroms leilighet til samme prisen som vi takket nei til, hvor dum kan en være, den lå riktignok på et annet sted, men allikevel. Dette var nok Guds ledelse, men vi var begge ulydige. Leiligheten vi kjøpte hadde bare et soverom.(det var det som var det egentlige problemet, kun 1 soverom og at vi hadde vært ulydige og dumme å ikke kjøpt den andre leiligheten).
I 1992 ble kona mi arbeidsledig og overtallig i DNB der hun jobbet og jeg var også uten jobb da vi drev Smyrna Oslo. Vi kunne få leiet en leilighet lengre nede i Vestlisvingen og leie ut vår egen leilighet og alt la seg til rette, så på tross av litt feil valg underveis, så la Gud sin velsignelse til, for han er trofast om vi er troløse. Da hadde vi to barn, de to jentene våre. Minstemann var ikke født da.
Det var underlig hvordan vi kunne få leid den leiligheten. Jeg ba til Herren om hans ledelse. Da jeg var på biblioteket på Stovner, falt mine øyne på annonsen i Vårt Land om den fire roms leiligheten til utleie, og vi kunne få den. Men hva gjorde jeg? Deprimert og lei som jeg var, så sa jeg nei takk, og vi avsluttet prosjektet Smyrna Oslo. Vi tenkte å ta en pause og leide ut leiligheten vår som vi senere solgte med stort tap, og så flyttet vi for en liten tid var planen i alle fall, til Karmøy. Denne perioden ble en tid på 12-13 år, snakk om lang pause.

Men Gud gir ikke opp, takk og lov og pris for det! Vi hadde det egentlig alle tiders på Karmøy, men innerst inne så følte spesielt jeg på at vi ikke var i Guds fullkomne vilje med våre liv, noe som vi nok ikke var heller. Om en har arbeid, hus, hjem og bil og alt er bare godt, så er det ikke ytre ting som sier om en er i Guds vilje, men inni hjertet om alt der er på plass. Det er det aller viktigste om en vet om en er i Guds vilje eller ikke.

Jeg begynte derfor rundt 2002/03 å se etter et egnet sted for oss å flytte tilbake til Oslo. Selvfølgelig var ikke det så enkelt da vi hadde bygget oss et meget godt hus på Karmøy med 100 kvm2 terrasse og dobbelgarasje med egen loftstue etc. gode jobber hadde vi og alt var egentlig bare velstand. Men ikke i mitt hjerte, der hadde jeg en gnagende følelse at vi ikke tjente Herren i hans fullkomne vilje med våre liv.

Etter hvert kom jeg over en leilighet på Skullerud på nettet som passet utmerket for oss. Den skulle bygges og jeg reiste over med fly i februar 2004 og skrev kontrakt med BN meglerne og Gud la alt til rette med finansene også selv om det aller meste av vår kapital var bundet opp i det nye huset som vi hadde bygget på Karmøy. Vi hadde da bestemt oss for Oslo.
Vi flyttet til Oslo august 2005 og regner med å bo her i hovedstaden resten av vårt liv og drive Smyrna Oslo hvis ikke Herren skulle lede annerledes, hvem vet?

Sluttpakke på Hydro

Da var alt bestemt for Oslo og familien var enige om det, etter mye frem og tilbake. Da vi hadde skrevet kontrakt, bestemte ledelsen på Hydro at de ville nedbemanne og de skulle utlyse noen sluttpakker. Jeg var en av de heldige som fikk, og den var meget god da jeg hadde jobbet på Hydro i 10 år og de dekket 13 mnd. lønn og de dekket også transport av våre eiendeler over til Oslo som ble på 30-40 tusen. En slik velsignelse var virkelig herlig, slik at vi kunne ta det litt med ro da vi kom til Oslo, og vi kunne søke etter jobb i ro og mak uten et økonomisk press, det var herlig!

Vi gikk inn i pinsebevegelsen igjen, noe som jeg egentlig ikke ville, men kona ville. Det var greit men det var ikke Guds vilje, Guds fullkomne vilje. Som det ofte skjer, så ble det noen problemer og da fikk jeg anledning med familiens velsignelse å starte Smyrna Oslo igjen i september 2009, nesten 20 år etter vi avviklet Smyrna Oslo juni 1992. Er ikke Herren god? JAAAA!!!!!!!!!

Nå er vi i Guds 100 % vilje, Hallelujah!

Det er selvfølgelig ikke alt som går vår vei, men veldig mye. Men den indre roen og tilfredstillelsen er der. Det er som en indre drivkraft og visshet, på tross av ytre omstendigheter som er skiftende og usikre. Hva er da på programmet videre? Det vet jeg ikke til fulle, men noe har vi lykkes med, noe har vi ikke lykkes med.

Predik. 11. 1. Send ditt brød bort over vannet; for i tidens løp skal du finne det igjen.

Jeg vet som sagt ikke alt, men både min hustru og jeg har gode jobber her i Oslo, og vi har et nytt og godt hus her på Mortensrud, men det er meningen om et år at vi skal selge her og flytte til Hellerudtoppen da vi skal bygge nytt hus og forhåpentligvis det siste huset vi bygger. Har bygget en leilighet og dette blir det tredje huset jeg bygger eller er ansvarlig for og er de første som flytter inn i, be for dette at alt legger seg til rette både med byggingen, salg av bolig her på Mortensrud og det økonomisk, du som har tro på det vi holder på med her i Smyrna Oslo.

Hva som står foran

Hva som står foran? Noe har jeg av tanker og idéer.
Skal kort nevne noe av det som er blitt bra, og hva jeg har av tanker og drømmer. Tror Gud har lagt ned i mitt hjerte og sinn, det som senere skal frem og vil være til velsignelse og til hjelp for mange!

Hva vi har lykkes med

1.) Vi har klart med Guds hjelp å etablere oss igjen her i hovedstaden, det takker vi Gud for.

2.) Vi er kommet i gang med menigheten Smyrna Oslo igjen og har lagt et grunnlag for menigheten på alle områder, også på det læremessige plan.

3.) Vi har bygget opp i løpet av to år det som må være Norges mest innholdsrike nettside med videoundervisning, bibelkommentarer, bibeloversikt, artikler, linker, bøker, to blogger en på norsk og en på engelsk etc. Dette er bare vidunderlig og herlig!

Hva vi ikke har lykkes med men ønsker å lykkes med

1.) Samle så mange mennesker rundt menigheten og virksomheten at det blir en etablert virksomhet med å kunne samles som en menighet, ikke bare som et felleskap.

2.) Leie og senere kjøpe vårt eget lokale, vi har leid i 1 1\2 år på Sinsen hos Esperanto, men vi klarte ikke å samle så mange at det var forsvarlig å leie, derfor har vi virksomheten stort sett hjemme her hos oss i huset vårt. Ønsker å fortsette når vi flytter nærmere byen om et år til Hellerudtoppen med møtevirksomhet der, men aller helst leie eget lokale, be for det du som har tro på og for virksomheten vår.

3.) Kjøpe eget lokale rundt Alna bydel som er vårt “kjerne” område som jeg kjenner Gud har talt til meg om at virksomheten skal gå ut i fra. Men vi ønsker ikke å binde oss 100 % til dette, da det er Oslo BY vi skal nå først og fremst!

4.) Lykkes med å få skrevet ferdig bibelkommentaren og alt annet på nettet. Ønsker å fortsette mer med videoundervisning på nettet med et eget panel som jeg vil kalle for Studie i Guds ord eller noe slikt.

Dette er kort fortalt hva vi har gått igjennom og hva som står foran, og be for oss, støtt oss økonomisk og støtt opp om virksomheten om mulig med å komme på møtene og anbefal oss til andre. Gud velsigne deg og dine i den Herren Jesus Kristi navn.

Her fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 6. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,

Å ta på seg Guds fulle rustning og kjempe i åndskampen kan være et slit og hardt arbeid. Men Jesus har ikke kalt oss til sofaslitere, men til arbeide i hans vingård, som lemmer på hans legeme, som frivillige medhjelpere og aktive kristne i menighet og kirke. Mye har preg av arbeid.
Slik er det også med bønn. Det er ikke meningen at bønnen skal være en fritidssyssel kun når man ikke har annet å gjøre. Det lønner seg å sette av tid til bønn, men bønn er også hvile. Jesus sier til sine trette soldater for evangeliet og fredens sak: ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.” Matt.11,28.

19 også for meg. Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet,

Paulus ville forkynne på en rett måte evangeliets hemmeligheter. Her ligger det mye. For å nevne noen sannheter her så er det Jesu død på Golgata som beseiret Satan. Men dette er bare en begynnelse for alle Guds hemmeligheter.

20 som jeg er sendebud for også her i fengslet. Be om at jeg ved evangeliet må få frimodighet til å tale slik jeg skal.

Nå satt han i fengslet, dette var et ledd i Guds plan. Da fikk han tid og anledning til å skrive de brevene vi har av hans hånd i dag. Uten hans “avbrekk” hadde vi nok ikke hatt alle de gode brevene. Det at Gud tillater ting skje, selv det negative er som oftest et ledd i hans store og betydningsfulle plan og hensikt (sitat slutt).

Er Smyrna Oslo berettiget?

Er Smyrna Oslo et alternativ blant mange eller alternativet? Det kan jeg selvfølgelig ikke til fulle svare for, men hvem andre? De aller fleste menigheter, kirkesamfunn og bevegelser er blitt liggende etter på veien og går ikke videre med Gud på den måten som Gud vil og det er gitt løfter og muligheter til oss i Kristus. De samarbeider heller med en horebukk som Jan Hanvold, med en frafallen Luthersk statskirke som godtar t.o.m. homoseksuelle og eller hele den Lutherske bevegelse godtar barnedåp m.m. Jo, Smyrna Oslo er Gud villet, det er jeg fullt overbevist om. Får ikke håpe og tro at det som skjedde når Guds Sønn, Jesus Kristus gråt over Jerusalem da de ikke kjente sin besøkstid skjer igjen her nå i Oslo? Det er mange, mange som tror det samme som oss, men da er det også viktig, riktig og nødvendig at en støtter opp om oss på alle måter og ikke sender penger Visjon Norge og andre frafalne og forføreriske kristne virksomheter og menigheter. Støtt Herrens tjenere og det vil gå både deg selv godt og de som du støtter. Alle er vi i behov og trenger hverandres hjelp, støtte og forbønn ikke minst i denne på mange måter Antikristelige tid der alt drar seg til for et klimaskift og en forandring i hele verden som verden aldri før har sett eller kommer til å se igjen.
Først med Antikrist fremtreden i 7 år, deretter skal Guds Sønn Jesus Kristus regjere og styre denne jorda i 1000 år med alle sine. Ta er valg i dag, ta et valg nå, hvem vil du tjene? Vil du tjene Herren og være ham lydig? Eller vil du gå på den bredde vei som leder til ulykke? Eller den smale vei som fører til livet? Den som er i sammen med Jesus og alle hans hellige. Valget er ditt kjære venn, hverken jeg eller noen andre kan eller må ta det valget for deg. Du selv avgjør hvordan ditt liv blir både her i tiden og i den kommende tidsalder. Som man sår, slik høster en. Dette er bibelens ugjenkallelige ord og budskap til oss alle, her er ingen fritatt! Selv ikke jeg som forkynner dette!

Gal. 6. 7 Far ikke vill! Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste. 8 For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. 9 Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett. 10 La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!

Gleden ved å modnes

Jeg har på ingen måte tenkt tanken på å legge ned Smyrna Oslo eller nettsidene våre. Vi har nå tre nettsider. Det er hjemmesiden vår og to blogger, en på norsk og en på engelsk. Alt går vår vei, på tross av ytre omstendigheter. Jeg har erfart at det Gud kaller deg inn i, vil en trives med. Men det vil også komme dager en kunne tenkt å avslutte alt. Ikke minst når en står i ledelsen og i fronten. Men hva er alternativet? Det finnes ikke så langt jeg kan se det, det vil i hvert fall bli meget vanskelig med min forkynnelse å gå inn i en etablert menighet da de aller fleste menigheter og kirkesamfunn er såpass kontrollerende og vil aldri godta min forkynnelse da den bryter på flere punkter med deres oppfatning, uansett hvilken menighet eller kirkesamfunn det vil være.

Jeg tror f. eks at hele den karismatiske bevegelse er mer eller mindre okkult. Treenighetslæren og Jesus only læren er like ubibelske. Dåp i tre titler eller tre benevnelser er ubibelsk og totalt grammatikalsk feil, de første kristne døpte mennesker i den Herre Jesus Kristi navn, slik skal menigheten gjøre det til alle tider!

Et evig brennende helvete der Gud skal pine og torturere mennesker i all evighet er Katolsk middelalder lære. Guds ord taler om at alle vantro skal bli tilintetgjort etter dommen foran den hvite trone. Gjengifte er synd og ingen gjengiftede forkynnere kan bekle en talerstol etc. hvilken menighet eller kirkesamfunn godtar en slik forkynnelse og lære? Ingen som jeg vet om, derfor må det bli Smyrna Oslo for familien Christensen livet ut, hvor er alternativet? Det finnes ikke så langt jeg vet.

Gud er god

Jeg er klar over at for mange vil jeg bli misoppfattet og mislikt da jeg taler der andre tier og lærer feil. Jeg tror på ingen måte at jeg er bedre enn andre og ikke kan ta feil. Men når en er blitt hellig overbevist om noe, og en finner det å stemme med skriften, da er det også med frimodighet og glede jeg holder frem Guds ord. Den som taler han skal tale som Guds ord. Derfor blir det så feil å tillegge meg så mange meninger at jeg er negativ og vet alt best selv som flere hevder. Jeg vet ikke alt best selv, men Gud har vist med mange ting i Guds ord og ellers i livet som mange ikke ser. Da blir det et skisma og for enkelte vanskelig å takle og tåle det som jeg holder frem da det ikke stemmer med deres religiøse og forutinntatte meninger og synspunkter, men dette lever jeg med da jeg vet av egen erfaring at det ikke er alltid like lett å la seg bli overbevist av nye sannheter og nye oppfatninger.

Vi stevner frem.

Satser på å holde frem i den tjenesten og oppgaven Gud har gitt oss, og videreutvikle den og ta enda nye og riktige trossteg med Herren og med menigheten Smyrna Oslo. Jeg vet ikke hva fremtiden vil bringe, men Gud er trofast og god, og han står bak sitt eget ord og den som går hans vei, har han lovt å støtte. Ja støtte kraftig når en er helt overgitt til ham!

Kol. 4. 17 Og si til Arkippus (les Jan Kåre Christensen): Gi akt på den tjeneste som du har mottatt i Herren, at du fullbyrder den.

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus

fredag 23. september 2011

Nr. 199: Den annen død!

Nr. 199:

Den annen død!

Her er Guds ord klart, den annen død er når alle som rammes av den annen død, vil bli totalt utslettet og bli borte for alltid. Den annen død er annerledes en den første død. Den første død er første “akt” mens den annen død er siste “akt” for mennesket. Ingen som har tatt imot Jesus vil bli rammet av den annen død, bortsett fra dem som “mister” frelsen langs veien og ikke får del i sluttfrelsen!

Den annen død kommer etter oppstandelsen og dommen. Følgende skriftsteder viser det: "Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem; og de blev dømt, enhver etter sine gjerninger. Og døden og Hades (dødsriket) blev kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis noen ikke fantes oppskrevet i livsens bok, da blev han kastet i ildsjøen." (Åp.20,13-15.) Den orden hvori disse siste ting forekommer, er følgende. Les fra 11. vers. Den store, hvite tronen viser sig, jorden og himmelen viker bort for dommerens åsyn, de døde, små og store, står for Gud både havet og jorden og Hades har utlevert sine døde - den endelige dom finner sted, de hvis navn ikke finnes i livsens bok, kastes i ildsjøen, dette er den annen død!

Hva vil da skje med menneskene? Total utslettelse akkurat som det skjedde med Sodoma og Gomorra, lærer skriften.

Mange protestanter tror at de som ikke blir frelst, skal pines i et brennende helvete i all evighet. De har latt seg villede av et katolsk dogme, som er fremmed for Guds Ord, og leser inn i Bibelen en hedensk tradisjon.
Betydningen av ordet evig. Problemet er at de ikke er oppmerksomme på hva Skriften mener med "evig" og "pine." Ord er alltid symboler på noe annet enn seg selv. Ordet "bil" består av tre bokstaver men selvfølgelig kan ingen sette seg inn i disse bokstavene og kjøre. Ordet er ikke bilen. Hvis vi ikke vet noe om den virkeligheten symbolordet henviser til, kan vi heller ikke tolke ordet rett. Slik er det med ordet "evig" i Bibelen. Hvis vi tolker dette ordet å la det bety det vi i Norge mener med evig, tvinges vi til å misforstå grunnteksten. Vi må først forstå hva ordet betyr på originalspråket. På gresk er ordet "aion" og "aionos". På hebraisk "olam". Disse ordene henter sin tidsangivelse fra begrepene de er knyttet til i grunnteksten, men sier ikke i seg selv noe om lengden på tid. En meningsparallell er våre uttrykk lengre, større eller mindre. Disse ordene er uten mening alene. De må knyttes til noe for å uttrykke et forhold.

Bibelens "evig", kan derfor bety alt fra svært kort tidsperiode til uendelig tidsepoke. Et eksempel er de tre dagene Jonas var i fiskens mage. Guds ord kaller tiden "evig" i Jonas 2,7. Det var en kort evighet, men føltes nok uendelig lang for opplevelsens hovedperson.

En forståelse av den relative betydningen av "evig", blir vesentlig, for å kunne tolke Bibelens budskap. Spesielt viktig blir denne innsikten når vi skal studere hva Skriften sier om fortapelsen.

I Matt. 25,46 leser vi: "Og disse (de fortapte) skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv." Her mener da noen at siden evig liv varer bestandig, må pinen også være uten ende.

Gjennom læren om skjærsilden, har den katolske kirke gitt kristenheten en grusom arv å bære, og som det har vist seg vanskelig å ta et oppgjør med. Det står ikke pine i Bibelens grunntekst. Ordet på gresk er "kolasis", som ikke under noen omstendighet kan bety pine. Men i lojalitet til skjærsilden, gis ordet en mening det ikke har. "Kolasis" betyr "tukt", "straff" eller "tilrettevisning", ikke pine. Når Bibelen skal beskrive lidelse, pine eller smerte, benyttes ordet "basanismos" eller "basanos". Altså er ikke pinen evig, men straffen eller konsekvensene av å si nei til frelsen, er evig eller for alltid.

I Ap. 14,11 leser vi i mange bibeloversettelser, at antikrist og skjøgen skal pines i all evighet. I Ap. 17,16, står det at den samme skjøgen skal "brenne opp med ild." Hvordan harmonerer "pines i all evighet" med "brennes opp med ild?" Hvis holdningen i katolsk teologi legges bort og grunnteksten får komme til syne, forsvinner problemet. Skjøgen skal motta en straff som er evigvarende og ødelegges med en ild som brenner så lenge det er noe å brenne. Når noe er brent opp, er det ikke noe mer å brenne. Straffen er "evig fortapelse borte fra Herrens ansikt." 2 Tess 1,9

De fortapte skal bli til aske, står det i Mal.4,3. De skal tilintetgjøres. Når ilden er evig og uslokkelig, betyr det at ingen makter å slokke den før alt er oppbrent. Ordet evig er da knyttet til tiden det tar å brenne opp.
Sodoma og Gomorra brant med evig ild.
I Juda brev i det nye testamentet, kap.1 ,7, forteller Bibelen at de utbrente byene Sodoma og Gomorra "ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild." Brenner disse byene ennå? Josephus, som skrev i det første århundre, omtaler Sodoma, som han sier ligger nær Dødehavet og engang var en stor og rik by. Han presiserer, at restene og konturene av den oppbrente byen ennå (i hans tid) kunne sees, og dette gjelder også de fire andre byene Gud ødela med ild. Bevisene er bekreftet med våre egne øyne sier han, og forteller at det som blir plukket opp derfra kun er aske. (The Jewish War, side 273). Byen hadde sluttet å brenne. Ilden var evig til alt var brent opp.
I dag er området en ørken akkurat slik Jeremias forutså det.
Ikke langt fra Masada, finnes et område som ikke ligner noe man kan finne andre steder i Israel, med unntak av de fire andre byene Gud lot brenne på Lots tid, som også menes lokaliserte.
Når man går inn i området, sees straks restene etter strukturer som vanskelig kan være produsert av naturen selv. Restene av murer og bygninger med fasade er lett synlige. Brystvern på murene, støttepallisandere og bue konstruksjoner kan vanskelig tilskrives tilfeldigheter. Vindusformasjoner, gatesystemer og restene av ziggurater og sfinkser indikerer en by som engang var velstående og godt befestet.
Alle restene etter Gomorra er i størknet aske og overstrødd med innkapslede svovelkuler som lett lar seg antenne når de åpnes. Tidligere amerikanske analyser, viser at det dreier seg om 95,72% svovel iblandet små mengder av kjemiske stoffer som vil være med å forårsake ekstremt høye temperaturer.

Foreløpige studier av fenomenet, indikerer at svovel ikke er lokalisert noe annet sted på kloden i den form som er funnet her.

Det dreier seg altså om svovelkuler som ikke er ferdig utbrente og som er omgitt av et lag med rødlig materiale av en hard, nålformert (som en kråkebolle) krystallisert kapsel..
Ulike leksika beskriver nettopp både farge og krystallisk kapsel når svovel brenner og slukker (størkner) langsomt.

"Og da skal dere tråkke ned de ugudelige. De skal være som aske under fotsålene deres." Mal. 4,3
Hvor lå byene som brant?

Bibelen sier at byene Gud lot brenne med ild og svovel fra himmelen, ikke lå nede i dalen som i dag er Dødehavet. 1.Mosebok 10,19 og 14,3.8 forteller at fem byer (hvorav Sodoma var en) utgjorde kanaaneernes østgrense og lå slik til at innbyggerne måtte dra fra byene og til Siddimdalen, som idag er Dødehavet. Byene kunne ikke være i den dalen når man måtte dra fra dem til dalen.

Noen arkeologer tror Moabittbyene som er gravd ut på sydøstsiden av Dødehavet er restene etter de brente byene. Det blir vanskelig å samstemme disse påstandene med Skriften. Emittene bodde i Moab, ikke kanaaneeme, som Bibelen sier var innbyggerne. Mange ubrente rester er funnet i disse byene. Det har nok vært branner der, men ilden kom ikke fra Gud, for da ville alt vært aske som Bibelen sier.
Hvordan Gud ødela disse byene med ild og svovel, kan du lese i 1.Mosebok kap.19 og 5.Mosebok 29,23. I dag er området en ørken hvor ingen bor. Jeremia forutså det, og skriver i Jer.50,3940 at disse byene skulle bli som Babel, en ørken, og at ingen mer skulle bo der.
Men den mest interessante teksten er 2 .Pet. 2,6: "Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i fremtiden."
Den evige ilden var sloknet. Den brant så lenge det var noe å brenne. Den er et eksempel på straffen i en evig ild, leste vi i Judas brev. Et forbilde på de ugudelige i framtidens fortapelse. Alt skal bli til aske. Og som et forbilde kan vi i dag oppfylle ordene i Mal.4.3: "Og da skal dere (de frelste) tråkke ned de ugudelige. De skal være som aske under fotsålene deres..."

Vil til avslutning på denne artikkelen ta med mine bibelkommentarer Judas brev 7 Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild.

Det er ille med synd, men synd avler synd. Til slutt blir synden moden.
Jakob 1. 15 Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.
Vi gjør klokt i å se alvorlig på den aller minste synd og det aller minste feilgrep. Judas begynte med å stjele av kassen og senere forrådet han Jesus for noen lusne sølvpenger. I Sodoma og de tre andre byene på slettelandet var synden overmoden og den ble straffet med en evig ild sier skriften som var total utslettelse for aldri mer å stå opp igjen, det eneste vi ser i dag er ildens virkninger.
Slik vil det gå med alle ugudelige, de vil bli totalt utslettet som Sodoma og Gomorra som vi finner i 1.Mosebok 19 sier skriften som er den evige ild! Gud gjør med sin skapning akkurat det han selv vil og har forutbestemt.

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=en-dag-skal-gud-fader-utrydde-og-utslette-alle-onde

Nr. 198: Be regelmessig og strukturert til Gud!

Nr. 198:

Be regelmessig og strukturert til Gud!

1. Tess. 5. 17 bed uavlatelig.

Grunnteksten: adialeiptós oversatt: ustanselig, uten remisjon.

Dette var et stort fremmedord og det er de som forstår dette bedre enn meg. Men slik jeg ville oversatt dette ordet i 1. Tess. 5. 17 hadde blitt slik.
Be strukturert og metodisk alltid!

Altså skal vi be regelmessig og forvente i lønnkammerbønn at Herren vil se og ut i fra der vil alle våre opplevelser med Gud komme. Da tenker jeg på hva Jesus lærte oss i Bergprekenen. Alt begynner i lønnkammeret med Herren og vi må stadig vende tilbake til lønnkammerbønnen. Vi trenger stillhet og ro i vårt kristenliv. Selvsagt skal vi be sammen med andre også, men lønnkammerbønnen er nødvendig og kan ikke erstattes av felles bønn.

Matt. 6. 5 Og når I beder, skal I ikke være som hyklerne; for de vil gjerne stå og bede i synagogene og på gatehjørnene, for å vise sig for menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn. 6 Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare. 7 Og når I beder, skal I ikke ramse op mange ord som hedningene; for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. 8 Gjør derfor ikke som de! for eders Fader vet hvad I trenger til, før I beder ham.

Herren vil at vi skal be metodisk, strukturert og uavhengig av “vær og vind”.

Vi skal ikke be mye en dag og lite neste dag. En dag kjenner vi Herren er veldig nær og neste dag er han ikke nær. Det er viktig da at vi omprioriter og ber jevnt og regelmessig hver dag. Da kommer og er vi inne i det bønnelivet Gud har for oss. Daniel ba slik og opplevd så mye med Gud som få andre er forunt å oppleve. Og det er det som er å be uavlatelig, og be regelmessig og strukturert.

Daniel 6. 11 Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt op, gikk han inn i sitt hus; der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøide han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han hadde gjort før.

Vi skal be tre ganger om dagen hele året i gjennom og ellers holde på med våre vanlige sysler. Ikke mye enkelte dager og lite andre dager. Be uavlatelig er egentlig en feil oversettelse som så mye annet i bibelen etter hva jeg forstår, men for all del, det er et herlig ord.

Det er den jevne strøm med Gud som Daniel levde etter og som vi skal leve etter. Slik ba mange av bibelens menns og kvinner, også Kong David.

Salme 55. 17 Jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse mig. 18 Aften og morgen og middag vil jeg klage og sukke, så hører han min røst.

Jeg elsker å fokusere på det å be da det er så herlig, stort og viktig. Det er den troendes åndedrett. Og ha Daniel som et forbilde her som hadde Gudstjeneste for seg selv regelmessig, og sikker om kvelden med familie og venner? Og det var sikker også de som kom til ham ellers da han da var ca. 80 år gammel og når han ba så ba også de som besøkte ham med ham. Komme til Daniel var også å alltid få være med på en bønne og tilbedelse stund.

Lev et disiplinert bønneliv og alltid ha seier!

Når vi leser dette ordet på grunnteksten så er det også oversatt med å få seier med å ikke be på slump. Vi skal ikke be på slump!

Efes. 6. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.

Vi skal bli stående etter å ha overvunnet alt, og det får vi med å leve som Daniel som ba 3 ganger regelmessig og med disiplin om dagen.

Når den herlige Metodist vekkelsen brøt frem så la de vekt på å leve metodisk, derfor metodister. De hadde herlige seirer med Gud og var sterke i ham, men i dag er mange svake og skrøpelige og dør før tiden da de ikke lever metodisk og tillater synd i sine liv istedenfor å søke Herren alene.
Det blir en film, trening og annet som kommer alltid i veien slik at en ikke lever metodisk og strukturert.

Bønn tre ganger om dagen

Som allerede nevnt sa ba Daniel tre ganger om dagen og det gjorde også disiplene da de bl. a gikk opp til templet ved bønnens time og der helbredet de den lamme mann.

Ap.gj. 3. 1. Men Peter og Johannes gikk sammen op i templet ved bønnens time, som var den niende.

Metodisten her vårt forbilde

Metodismen, kristen (protestantisk) bevegelse, et av de største protestantiske kirkesamfunn med ca. 70 mill. tilhengere. Metodistkirker i ca. 100 land er sluttet sammen i Metodistkirkens Verdensråd (eng. World Methodist Council). Den største enkeltkirke er United Methodist Church med ca. 14 mill. medlemmer. De nordiske og baltiske land utgjør ett bispedømme, se også Metodistkirken i Norge.
Navnet metodist går tilbake til en studentforening som ble dannet i Oxford i 1729, og hvor John Wesley var leder. Den ble kalt Den hellige klubb og medlemmene «bibelmøll» eller «metodister», det siste fordi de ønsket å arbeide metodisk med studier og sosialt arbeid og gjennomføre regelmessig bibellesning og altergang.

Lære av verden!
DISIPLIN
De som vil oppnå noe i denne verden disiplinerer seg og setter seg mål. En som skal være med i OL eller WM forbereder seg til mesterskapet, og slik skulle vi kristne også leve. Men da åndelige relatert. Be 3 ganger om dagen gjorde Daniel, skulle ikke vi ha han som forbilde? Paulus underviste flere ganger om det samme.

1. Kor. 9. 24 Vet I ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare én får prisen? Løp da således, forat I kan vinne den! 25 Hver som er med i veddekamp, er avholdende i alt, hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. 26 Jeg løper da ikke som på det uvisse; jeg fekter ikke som en som slår i været; 27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

Hvorfor er det så mye problemer og sykdom blant de troende i Norge og generelt? En er for lite disiplinert og for mye selvopptatt.

Hemmeligheten til et lykkelig og godt kristenliv er hvordan du vandrer med Gud, borte fra menigheten. Vi alle trenger menigheten, og skriften oppfordrer oss til å ikke holde oss borte fra menigheten.

Her fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.

Å ha omtanke for hverandre er et av de sikreste kjennetegn på at en er en levende kristen. Det er smittende å være god og da blir det naturlig for nestemann å være likeså. Vi heier hverandre frem og skryter av hverandre.

25 Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.

Den menigheten som en tilhører viser en trofasthet imot på alle plan. Vi oppmuntrer hverandre til å gjøre gode gjerninger og ha nådegaver i bruk i våre liv og i menigheten (sitat slutt).

Jeg har vært topptrent og jeg vet at når jeg spilte gode kamper var når jeg hadde hatt en god treningsuke og når jeg hadde hatt en dårlig treningsuke ble det som regel en dårlig kamp.
Her er det som det er på det åndelige område. Vi må lære oss å pleie omgangen med Gud i stillhet og leve nær Herren. La bønnelivet ditt være regelmessig og strukturert, hver dag hele uka igjennom. Lev som Daniel som ba når han sto opp og hadde en stille stund med Gud, så gjorde han sin vanlige dult. Til middag var det ikke bare mat, men også bønn og Guds ord, når andre dro på trening, kino og ut på restaurant på kvelden ba Daniel. Lev slik og vær lykkelig, ha Daniel som ditt forbilde, han er mitt!

Muslimene og jøder ber regelmessig, men det er også kristent å gjøre det samme. La oss ikke være så selvsentrerte og opptatt med våre egne problemer, men be regelmessig og strukturert, gjerne tre ganger om dagen. Dette er min oppfordring og med glede anbefaler jeg alle å leve på denne måten.

Vi kan variere i våre lønnkammerbønn, der både å tale i tunger, lovsynge og komme med nødsbønner er riktig og godt. Men lær deg også å be mye for andre en deg selv og dine egne behov, de vil Gud ta seg av når en ber for andre mange ganger. Vil oppfordre alle til å også gå i forbønn for andre. Forbønn er bønn som er foretatt på vegne av andre. Den intercessor bruker bønn til å kommunisere med Gud, sender en forespørsel på vegne av noen andre eller på vegne av en gruppe mennesker. Mange religioner inkluderer en slags tradisjon for forbønn, både for den enkelte tilbedere og for grupper, og mange opplever forbønn en viktig og oppfylle en del av deres religiøse praksis.

Fordi forbønn krever en følelse av medlidenhet for andre, noen mennesker tror at det er en viktig måte å bidra til det samfunn som de lever i. Forbønn er også markert forskjellig fra personlig bønn eller meditasjon, som kan være viktig for selvutvikling, men ikke nyttig for verden generelt. På en måte er dette slags bønn en uselvisk handling av veldedighet, ved hjelp av en relasjon med Gud for å hjelpe noen andre, som intercessor er bokstavelig talt noen som ber eller tar saken en annen.

1. Tim. 2. 1. Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker, 2 for konger og alle dem som er i høi verdighet, forat vi kan leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet. 3 For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

Det er flere bønner og måte å be på, her er en “standard” type bønn som vi alle burde hatt som en mønsterbønn. Kunne ha fortsatt enda mer her, men får stoppe. Vil oppfordre den enkelte til å komme inn i et strukturert og regelmessig liv med Gud i bønn og forbønn! Å be slik Guds ord forordner er strukturert “arbeidsmåte” for å nå målet! Tidebønner er et dårlig alternativ som den katolske kirka utfører( 8 ganger om dagen), tre ganger om dagen er bedre, det er også tidebønner. Jeg ber alltid før jeg f. eks begynner å arbeide, det er også veldig godt!

Relatert link: http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-164-be-og-fa-bnnesvar-alltid.html

torsdag 22. september 2011

Nr. 196: Din synd skal finne og “lønne” deg!

Nr. 196:
Din synd skal finne og “lønne” deg!

Bilde av Jan Hanvold som lever i åpenbar synd med å være gjengiftet som en troende.
4M 32:23
Men dersom dere ikke gjør dette, da synder dere mot Herren, og dere skal vite at deres synd skal finne dere.

2Sam 12:5-7
5 Da ble David mektig vred på den mannen, og han sa til Natan: Så sant Herren lever: Den mannen som har gjort dette, skal dø, 6 og lammet skal han betale firedobbelt, fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet. 7 Da sa Natan til David: Du er mannen! Så sier Herren, Israels Gud: Jeg salvet deg til konge over Israel, og fridde deg ut av Sauls hånd.

Her fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 6. 7 Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste.

Dette med å høste gjelder for alle mennesker til alle tider. Både før, under og etter loven. Det heter også i Mose lov at din synd skal finne deg. Ingen kan gå med skjulte synder i liv og hjerte, alt vil en høste for før eller siden.

8 Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden.

Hebr 10, 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. (se: 2 Peter 2:20, Matt 12:45)
Det kommer klart frem i NT at dette er en pågående konflikt så lenge vi fortsatt er i naturen (kjødet), men at livet i Ånden er vår tilstand forent i Gud. Kjødet er reelt selv etter frelsen og mange opplever motsetningen mellom loven i kjødet og Ånden i større eller mindre grad. Ved bønn, faste, tro og kamp går man fra livet i naturen - ved å legge kjødet dødt - til livet i Jesus og Ånden. Her kommer Den Hellige Ånd oss til hjelp for vi bygges opp i tro, nådegaver og kraft etter hvert som vi vokser og modnes i tro. Her må alle overgi seg helt til Jesus og legge alle byrder på Ham (Rom 8:26, 8:34, 1 Joh 2:1, Matt 11:28-30). Her må vi alle være salt og lys, hjelpe og veilede hverandre i kjærlighet.

9 La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.

Viser du godhet, vil du høste godhet. En dag kan du få gi, en annen dag er det du som trenger å få. Da vil du få rikelig igjen om du har sådd rikelig.
Men forvaltningen gjelder også min CHRONOS tid. Har jeg forvaltet min tid rett når det gjelder å søke Gud, har jeg funnet den rette balanse mellom arbeid og hvile, engasjement i og utenfor hjemmet, engasjement i menigheten? Gud har noe han vil lære oss også her. Men da må vi begynne hos ham.
Vi leser aldri i Bibelen at Jesus hadde det travelt. Han hadde tid for alle selv om han hadde mye å gjøre. Men så gjorde han bare det hans himmelske far hadde bestemt. Og det ser ut til at vissheten om hva det var, fikk han i de stille morgenstundene da han var alene med sin himmelske far.

10 Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen.

Legg merke til språkbruken: våre søsken i troen. Det er helt naturlig i en familie at det er et helt spesielt forhold til mor og far og til den jeg er gift med. Det er også helt naturlig at jeg kjenner en større nærhet til en bror og en søster enn til andre mennesker. Hvis jeg lukker øynene, kan jeg nok si at jeg skulle elske alle like mye, at jeg ikke skulle ta mer hensyn til min bror enn til en tigger på søppelhaugen i Bangkok. Men det er ikke slik livet er. Jeg behøver ikke glemme tiggeren på søppelhaugen i Bangkok fordi om søsteren min har større plass i hjertet mitt. Dessuten ville jeg bli revet helt i stykker hvis alle verdens mennesker skulle ha like stor plass i lommeboka mi som barna mine. Sunn logik og sunn menneskelig tenkning er også åndelig (sitat slutt).

Det er åndelig som naturlige lover. Selv om Pastor Åge Åleskjær på OKS lærer at dette ikke gjelder oss i den nye pakt, han sier det kun er GT lære at din synd skal finne deg, så er det å tro på løgn å tro på på en slik villere! Vi må alle gjøre regnskap for våre synder, før eller siden.

1. Tim.5.24:Noen menneskers synder er synlige for alle og går foran dem til dommen, hos andre følger de etter. 25 På samme måte er også de gode gjerninger synlige, og er de det ikke, skal de komme for dagen.

Jeg har angrepet Pastor Jan Hanvold, men hans synder er bare toppen på et isfjell av synder godtatt og akseptert i dagens kristen Norge. Hans synd er synlig for alle, og ingen reagerer på den horkarlen. Han har selv sagt at han er skyld i 2 havarerte ekteskap samt at han også fordømmer dem som ikke godtar at han er gjengift. Dette er en abnorm, syk og farlig mann som er sterkt preget av åndsmakter og et uregjerlig kjød. Lever vi ikke rent med Gud er vi som rustne rør der vannet hvor det kommer til har rust med seg og vi blir farlige for andre. Hvor lett er det ikke da for alt annet av humbug og bedrag i Guds menighet å få komme til her i Norge. Men hans synd vil før eller siden finne ham og slå han og hans virksomhet overende da Visjon Norge er og forblir et Satans bedrag og forførelse.

1. Pet. 4. 17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen?

Vi som er blitt et Guds barn ved troen på Jesus, vil bli vanskelig frelst. Og dommen skal begynne med Guds menighet, hvorfor ikke innse at det er så mye synd og ulydighet i Guds menighet at Jesus ikke får komme til slik han vil?

Det er viktig å forstå at hvis Ananias og Saffira hadde levd i dag så kunne de med sin gavmildhet og raushet gått inn i hvilken som helst menighet og blitt trofaste støttepartnere på Visjon Norge. Men blant de første kristne falt de begge to døde om (Ap.gj. 5). Når Satan regjerer og virker blant menighetene i Norge, da er vi virkelig ille ute!

Guds ord står fast, som vi sår høster vi. Dette er en lov som gjelder alle mennesker om en tror på den loven eller ikke.
Bibelen er helt klar på at det vi sår, det høster vi - og det er jo ganske logisk også: om du sår poteter, vil du ikke høste bananer! Nei, du vil høste poteter, for det var jo det du sådde! De gjerningene du gjør, de sår du og de vil du også høste!
"Bær da frukt som svarer til omvendelsen." Matt 3:8

Synd er ulydighet mot Gud. Ulydigheten ødelegger forholdet vårt til Gud.
I begynnelsen skapte han mennesket i sitt bilde. Det betyr at vi ble skapt til å leve i fellesskap med Gud (1 Mos 1,27). Dette fellesskapet forutsatte absolutt lojalitet fra mennesket. Når da mennesket valgte å lytte til Guds motstander Djevelen, "misset" de målet (1 Mos 3). Siden den dagen kan det virke som om vi alle er født slik at vi fortsetter å bomme på målet med livet. Synden oppsto altså en gang i vår forhistorie, og har fulgt menneskeslekten siden.

Og nå er synd blitt så akseptert at vi ikke lengre virkelig klarer å se forskjell på synd og rettferdighet i mange tilfeller, tragisk?

Men rettferdighet løfter både enkeltindivider, menigheten og et helt samfunn opp. Derfor lønner det seg å gå Guds vei og gjøre opp synden.

Veien til Gud går gjennom et rettferdig liv

Ord. 14. 34 Rettferdighet løfter et folk til ære, men synderens skjensel er tung å bære.

Det lønner seg å tro på Gud, det lønner seg å gå Guds vei både her i tiden og for all fremtid!

Verden vil alltid bedras, ikke minst i denne endetiden der satan har så mange strenger å spille på og så mange muligheter som bys menneskene av underholdning, fri sex, sport, karriere, film, teater, musikk osv. Men spørsmålet er da, vil menigheten også bedras? vi klarer ikke å avsløre og få fjernet de mest elementære synder, de homosexuelle er kommet for å bli iden norske statskirke og gjengifte blant i frikirkelige er kommet for å bli selv om det er direkte i mot Guds ord. Hvor skal dette ende? Jeg aner ikke.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse.

Nå vender vi tilbake til hva vi ellers finner i Guds ord av sannhet og lærdom. Vi finner det samme i en Profet i GT som ofte blir sammenlignet med Johannes, profeten Daniel. 12. 10 Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå.
Verden er håpløst fortapt, men hvordan er det med de kristne? Går de videre og videre med Herren? Dessverre så viser det seg at alt for ofte blir en liggende etter på veien. Men for den som går med Herren skal vandringen bli herligere og herligere. Som troende så ligner vi mer og mer på Jesus ettersom vi vandrer med ham.

12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.

Vi som mennesker vil få lønn som fortjent hos Herren. Det er viktigere å samle skatter i himmelen enn på jorden. Det er mer dyrebart enn alt. Bibelen gir anvisning også her.
Matt. 6. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

Alfa er den første bokstaven i det greske alfabetet akkurat som A er i det norske. Og Omega er den siste i det samme alfabetet akkurat som Å er i det norske.
Jesus er Guds første skapning og som den siste skal han stå frem på støvet. Han er den første og den siste. Han er A og Å, med alt det innbefatter.
Hebr. 12. 2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Vi leser her igjen som mange andre plasser at Jesus er både opphavsmann og fullender. Den todelingen med Jesus er noe som går igjen. Ved hans død og ved hans liv, siste Adam, det andre menneske etc.

14 Salige er de som vasker sine klær, så de får rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.

Vi ser opp på mennesker som får noe til. Vi synes synd på mennesker som mislykkes. Vi tenker og snakker som mennesker. Men det som er virkelig å mislykkes er å unnlate å ta imot Jesus, og å virkelig å lykkes er å ta imot Jesus. Og hvis en når frem en dag, da har en lykkes mer enn noen andre.

15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som elsker løgn og taler løgn.

Nå er det de som leser dette verset slik som at det står noen utenfor og er slik som disse. Det stemmer ikke, det er disse som lever slik og gjerne vil tro. Men de vil aldri nå frem, om de tror. Som lever her som nevnt. Paulus taler i 2. Tim. 3 om de som lever i synd. Men de skal faktisk mange av dem også elske Gud, men det er noe de elsker mer enn Gud: “sine lyster”.
2. Tim. 3. 4 svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud (sitat slutt).

Vi kan ikke lure Gud!

Om en Pastor eller Evangelist sier at en kan som skilt gifte seg på nytt mens den andre ektefellen lever, så holder det ikke mål innforbi Gud når Guds ord sier noe annet. Det er mange Pastorer og Evangelister som har ledet mange mennesker til fortapelse med å skjule synd. Vi kan aldri skjule synd, synd er synd om den er begått i år 0 eller nå.

Vi er blitt for moderne for Gud.

Vi er blitt for moderne for Gud, men synd er synd uansett! Du er mannen fikk Kong David høre, den tiltale fra Gud er vi i dag ikke lydhøre fra. Vi kan ikke proklamere og bekjenne vekk Guds ord, lever vi i synd må vi gjøre opp vår synd. Det er det eneste som holder. Er en gift på nytt som en troende eller gift med en fraskilt kan en ikke bekjenne eller proklamere dette bort. En må gjøre opp sin synd og forlate den en lever med hvis det ikke er et ekteskap som tåler Guds ords lys på seg.

Synd skiller oss i fra Gud

Synd er å bomme på målet, som en fotballsparker som sparker utenfor mål, kanskje han er svært nær og da sier vi at det var synd. Akkurat på samme måte skjer med oss når vi ikke treffer innforbi de rammer som Gud har gitt oss gjennom sitt ord. Det vi gjør utenforbi blir synd. Altså holder vi oss så nær Guds ord og Jesu befaling skyter vi blink, mens holder vi oss til egne oppfatninger og gjør valg som Bibelen taler imot blir det synd.

Synd – et ord og tema som ikke passer i vår tid. Selv i våre menigheter snakker vi lite om synd. Det meste er tillatt. For noen er alt tillatt. Konsekvensen av dette er at da behøver vi heller ikke frelse. Hva er det da igjen av evangeliet? Vi skal lese hva Bibelen sier:
Rom 3:10-12 .. som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste.
Rom 3:19-20.. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd.
Dette gjelder oss alle. Vi er alle syndere ifølge Bibelen. Den sier at det er ikke en rettferdig, ikke en eneste.
Synden skiller oss fra Gud. Som vi leste så var hensikten med loven som vi finner i det gamle testamente, å vise at vi er alle skyldige for Gud. Gud kan ikke se gjennom fingrene med synd. Synd må sones. Syndens lønn er døden. I GT var det slik at enten måtte mennesker dø, eller så måtte dyr dø i menneskers sted. Det var en symbolhandling, for som det står: blodet av lyteløse bukker og kalver kunne ikke ta bort synder.
Hvordan skulle da Gud få opprette samfunnet med menneskene igjen, slik som det var fra skapningens begynnelse? Gud er jo både kjærlig og rettferdig. Hvordan kunne det forenes? Johs. 3,16 gir svar på det. Han ga seg selv som et lyteløst offer. I Hebr. 9,12 står det: Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning.
Han gjorde det en gang for alle, også for deg og meg. ”En gang for alle” også i betydningen: at han behøver ikke å gjøre det flere ganger.
Betyr dette da at alle mennesker automatisk er frelst? Nei. Her kommer det inn i bildet at vi er skapt i Guds bilde med en egen fri vilje. Gud tvinger ingen, likesom du heller ikke ville tvinge noen til å elske deg. Guds ord sier i Joh 1:12: Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
Vi har et fritt valg.
Hva gjør synden med oss?
Først og fremst:
- Den skiller oss fra Gud,fra samfunnet med ham.
- Vi har ingen fred – Der er ingen fred for den ugudelige.
- Gir oss skyldfølelse – dårlig samvittighet.
- Vi kommer ikke til himmelen, når vi forlater denne verden.
- Vi er fortapte.
Men ved å ta imot Jesus og takke for at han har sonet min synd i mitt sted, opplever vi det motsatte av det som er nevnt ovenfor:
- Vi får samfunn med Gud.
- Vi får oppleve det som Jesus sier i Joh 14:27: Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!
- Vi får altså fred med Gud i en god samvittighet. Ingen skyldfølelse, fordi han tok vår skyld og straff på seg.
- Vi kommer til himmelen – ikke fordi vi har gjort det så bra, men for Jesu skyld.
Men er vi fullstendig ferdige med synden, når vi har tatt imot Jesus?
Nei, det er vi ikke. Vi lever fortsatt i verden, og Satan er denne verdens fyrste. Vi kan bli overlistet og falle i synd, men det står så godt i 1Joh 2:1: Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.
Vi må skille mellom det å falle i synd, og det å leve i synd. Det siste er alvorlig og kan føre til frafall fra Gud. Vi kjenner beretningen om kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i hor. Jesus sier til henne: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer! Jesus tilga henne, men samtidig sa han at hun ikke måtte fortsette å synde.
Mange mennesker, også kristne mennesker, går og bærer på skyldfølelse for uoppgjorte forhold, og så bygger det på seg med nye ting som ikke tåler dagens lys.
- Ting som er sagt, men ikke var sant.
- Misunnelse.
- Baktalelse.
- Svart arbeid.
- Gjengifte.
- Gifte seg med en fraskilt.
- Abort.
- Homofil praksis
- osv. Du vet det best selv
Vi må være ærlige og oppriktige og si at alt dette er synd. Bibelen er tydelig på det. Det er alvorlig. Vi setter vår evige salighet på spill.
Dette er tøffe ting. Jeg dømmer ingen. Det er verken min eller deres sak. Men hvor lenge skal vi fortie Guds ord, eller skyve det under teppet? Men det som er viktig for meg å si, er at vi har en nådig og barmhjertig Gud som ikke støter bort noen som kommer til ham. Han kaller også på de frafalne og sier at han vil lege deres frafall. Det er herlig å komme ut i friheten. Oppleve gleden ved å være tilgitt og rettferdiggjort for Jesu skyld.
Til slutt vil jeg sitere det som Karsten Isachsen skriver under den 13.august i boken ”Livsglede – En huspostill”.
”Sementerte synder.
Det menneskesinn som er foldet rundt sine synder, sine onde skatter, det er samtidig lukket for det ord, den ånd og den kraft Gud ønsket å legge inn.
Når jeg er blitt lojal mot mine synder, er jeg nødt til å holde Gud på en armlengdes avstand. Jeg kan da fortsette å høre forkynnelse år ut og år inn, men intet skjer. Evangeliet preller av.
Jeg kan ha meninger om alt mulig innenfor kirken, jeg kan bli med i den store gruppen som alltid rister på hodet over kirkens mange og synlige svakheter. Men mitt arrangement er ufarlig for meg selv, jeg risikerer ikke noe, kastes ikke mer ut i oppgjør og oppbrudd. I stedet for å eie en levende tro, eier jeg sementerte synder.
Når evangeliet forkynnes, så kommer ikke troen, men tåken. Det er derfor det er alvorlig med mine synder: De skader ikke bare den gangen de skjer. De har en fortsatt virkning i et menneskesinn. Ubekjente synder er en åndsmakt sterk nok til å forme et menneskeliv, sterk nok til rotfeste forbitrelsen i et sinn, sterk nok til å stenge Jesus ute for godt.
For et slikt menneske er maksimum av tro å ha meninger om kristendom. Men ånden og kraften og nerven og varmen og blodet – det som renser og forsoner – det er ikke lenger etterspurt
For et slikt menneske er det ikke bare å be Gud om tilgivelse og så ferdig med det. Det er ikke lettvint. Men en ny frihet og fornyet selvrespekt er innen rekkevidde hvis Jesus får komme frem gjennom tåken, får komme gjennom de lukkede dører, får komme inn i det innerste fortvilelsens rom. Og det blir ingen orden på et menneskes tro før Jesus har fått ryddet opp i det forknytte.
Etter vi har tatt imot Jesus trenger vi fremdeles en daglig fornyelse og omvendelse. Jesus taler tydelig om disse tingene i Bergprekenen i Matteus 5: ”Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.”
Hadde Jesus opphevet loven, Kunne vi ha sluttet fred med våre synder. Men han har oppfylt loven for at vi i stedet skal få slutte fred med vår Gud.
Er det lenge siden du snakket med din Gud?
Er det lenge siden at Jesus fikk komme inn til deg i din ensomhet?
Syndene, de ubekjente syndene, gjør jo alltid et menneske ensomt. Og forbitret. Men det er fred underveis til et mørbanket sinn som vil bryte opp og vende tilbake til sin Gud.
Husker du beretningen om den fortapte sønn i Bibelen? Han som kom til seg selv og brøt opp og dro hjem til sin far?
Mens han ennå var langt borte, så hans far ham og løp ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham. ” (Så langt Karsten Isachsen)
Til slutt vil jeg minne om dette:
Jes 1:18: Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

Det fortelles om at da Leonardo Da Vinci skulle male det berømte maleriet Nattverden, hadde han vært i en heftig krangel med en venn og han malte han som Judas. Da han skulle male Jesus fikk han det ikke til og skjønte at han måtte be denne vennen om tilgivelse og vende om fra sin synd. Da han hadde gjort opp med vennen, gikk det fint å male Jesus.

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

onsdag 21. september 2011

Nr. 195: 1000 års-riket!

Nr. 195:

1000 års-riket!

Vi har Guds rike som vi kaller for riket for Israel eller 1000 års-riket. Ved Jesu gjenkomst blir dette riket etablert. Det var nær ved å bli etablert ved Jesu første komme, men da jødene ikke ville ta imot kongen i dette riket, ble tilbudet om det trukket tilbake. Det var da kallet gikk ut til hedningene fordi jødene forkastet sin Messias.
Dette riket vil ha Jerusalem og Israel som sitt utgangspunkt, men det vil strekke seg over hele verden. Det vil heller ikke være et rike som helt ut greier å få underlagt seg hele verden. På slutten av dette rikets tid vil det bli et verdensomspennende opprør mot riket. Denne tidsperioden vil ende med dom.
Ved Jesu gjenkomst vil han renske ut alt det som ikke hører med til hans rike. "Menneskesønnen skal utsende sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt det som volder anstøt, og dem som gjør urett (ikke holder Jesu Torah)... Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Faders rike. Den som har ører, han hører." (Mat.13,41 og 43.)

Jødene skal være prester og konger i dette riket: Jesus skal være kongen, og de 12 apostlene skal sitte i templet i Jerusalem og styre over Israels 12 stammer. (Mat.19,28.) Den kristne menighet skal ha overordnede oppgaver i rikets tid. Jesus skal være hodet for den kristne menigheten. Jesus skal styre både ut ifra himmelen og ut ifra Jerusalem.
Riket for Israel er en viktig frelses-historisk fase av Guds rike. Det er det riket som all bibelsk profeti omhandler. Det er et konkret og historisk rike. Det skal opprettes i Israel med Jerusalem som sin hovedstad. Messias skal være konge i dette riket. Det skal styres med rett og rettferdighet. Det skal strekke seg utover i all verden. Det skal bestå i 1000 år.
Etter den tid kommer de kommende tidsperioder med sitt eget teologiske innhold. De kjenner vi ikke så meget til. "for at han i de kommende tidsaldere kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus." (Ef.2,7.)

Da Jesus kom første gangen, kom han bl.a. med det mandatet å opprette riket for Israel i Israel. Det er en spesiell periode der både Messias og nye åndelige prinsipper skal gjennomføres- først i Israel og senere i hele verden. Det som skal kjennetegne denne perioden, er bl.a. følgende:

1.) Messias skal være konge.
2.) De troende jøder og hedninger skal styre sammen med Messias.
3.) Folkene skal måtte underlegge seg Messias og hans styre.
4.) Det skal være et rettferdig styre. "men han skal dømme de ringe med rettferdighet, og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden, og han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med sine lebers ånde." (Es.11,4.)
5.) Det skal være en fredstid ut over hele verden.

E.W Bullinger beskrev riket for Israel på følgende måte:

1.) Det har Messias som sin konge.
2.) Det er fra himmelen og under himmelen på jorden.
3.) Det er begrenset i sin funksjon.
4.) Det er politisk i sitt område.
5.) Det er jødisk og eksklusivt i sin karakter.
6.) Det er nasjonalt i sitt aspekt.
7.) Det er det spesielle emne for G.T.s profeti.
8.) Det er husholdningsmessig i sin karakter. (Se Companion Bible.s.155 i Appendiks.)

Dette styret og dette riket var godt kjent gjennom profetenes mange utsagn om dette. "Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet det Herrens hus står, være grunnfestet (etablert) på toppen av fjellene (rikene) og høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolkene skal strømme til det. Og mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom la oss gå opp til Herrens berg, til Jakob Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier. For fra Sion skal lov (Torah) utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal dømme mellom folkeslagene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mer lære å føre krig." (Es.2,1-4.)

"Hør på meg, mitt folk. Vend øret til meg, du min menighet. For Torah (Guds undervisning) skal utgå fra meg, og min rett vil jeg sette til et lys for folkene. Min rettferdighet er nær. Min frelse bryter fram, og mine armer skal hjelpe folkene til rette. På meg skal øyene (kontinentene) vente, og på min arm skal de bie." (Es.51,4-5.)

Riket for Israel har både et himmelsk og et jordisk utgangspunkt. Det styres både fra himmelen og fra Jerusalem. Derfor er det også kalt for "himlenes rike". De prinsippene som det bygger på, er av himmelsk natur. "Opphøyet er Herren, for han bor i det høye. Han fyller Sion med rett og rettferdighet." (Es.33,5.)

Moses Maimonides (Rambam), som er en av jødenes store rabbinere, avsluttet sitt store verk: Mishneh Torah med en beskrivelse av Messias og Messias-riket på følgende måte: "enhver som ikke tror på ham (Messias) eller ikke ivrig venter på hans komme, benekter ikke bare profetenes Skrifter men også Skriftene i Torahen og Moses skrifter- han som er vår lærer."

Ved Jesu første komme hadde dette riket kunne ha blitt etablert dersom jødene hadde tatt imot kongen i dette riket, som er Jesus fra Nasaret. Jødene fikk tilbudet om opprettelsen av riket som KALL, MULIGHET og UTFORDRING. Jesus kunne bare tilby dem riket. Han kunne ikke tvinge det inn på dem.
Tiden var også kommet til at riket kunne ha blitt etablert. I følge Daniels profeti om de 70 åruker (Dan.9,24-27.) skulle det gå 483 år fra dette dekretet om å gjenreise og ombygge Jerusalem og til Messias skulle stå fram.. Det er det samme som de 69 årsuker (69 ganger 7 er 483 år.). Når vi setter begynnelsen av dette dekretet til år 445 før Messias, kommer vi til 32 etter Messias.
(Det er flere oppfatninger hva som er det korrekte årstallet for Jesu død. Både årene 30, 31, 32 og 33 har vært nevnt som det korrekte året.
Vi skal i det følgende nevne noen forhold til som tilsier at år 32 er det korrekte året. Vi vet fra NT, at det ble et mørke over hele landet fra den sjette og til den niende time (Mat.27,45), og det til tross for at det var FULLMÅNE i Israel på dette tidspunktet. Det hadde dermed skjedd noe helt ekstraordinært.

Historieskriveren Thallus skrev i året 52 etter Messias at et mørke dekket hele jorden i påsken i året 32. En annen historiker, Phlegeon, skrev at dette mørket varte i 3 timer, fra den sjette og til den niende time.
Dette blir sterke bevis på at Jesus døde i år 32 etter Messias.
Både døperen Johannes og Jesus sa at dette riket var nær på Jesu tid "I de dager stod døperen Johannes fram i Judeas ørken (landsbygden) og sa: Omvend dere, for Guds rike er nær." (Mat.3,1-2.)

"Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himmelens rike er kommet nær." (Mat.4,17.)

Jesus la fram det læremessige innholdet for riket i Bergprekenen og i sine taler. Når han snakket rett ut uten lignelser var det riket for Israel han snakket om. Når han talte i lignelser var det rikets hemmeligheter han utla. Disse går bl.a. ut på at opprettelsen av riket var blitt utsatt på grunn av at jødene ikke ville ta imot Jesus og hans undervisning. Det som var nært som et tilbud, ble trukket tilbake.

Profetene hadde store problemer med å forene lidelsesiden og herlighetssiden ved Messias. De kjente ikke til og kunne ikke ane at jødene ikke ville ta imot Messias og riket, når kongen først var kommet. "Om denne frelse (frelsen i den messianske menighetens tid) var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere (jødene) skulle få, i det de ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herlighetene deretter." (1.Pet.1,10-11.)
De kjente ikke til at det skulle komme en tid på ca. 2000 år der riket skulle bli utsatt og jødene skulle bli satt til side som hovedbærerne for Guds planer i verden. Denne tiden kaller vi for den kristne menighets tidsperiode.
Profeten Daniel fikk riktignok et syn om at riket skulle opprettes i forbindelse med de 10 kongene i endens tid, men han kunne ikke ane at det skulle gå 2000 år fra den tid da Messias kom første gangen og til dette kunne la seg realisere. "Og i disse kongers dager (de 10 kongene) vil himmelens Gud opprette et rike, som ikke skal ødelegges i tidsaldrene, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk (enn jødefolket). Det skal knuse og gjøre ende på de andre riker, men selv skal det stå fast i tidsalderen." (Dan.2,44.)
(En god del er her hentet fra nettet, men jeg står inne for det).

Menighetens oppgave under 1000 års riket

Dette må bli det mest interessante? Les om det i den relaterte linken, der jeg legger den ut helt ved slutten av denne artikkelen!

Men kort fortalt så vil menigheten bli delt i tre (3).

1.) De som ikke holder mål, vil gå fortapt i sammen med de vantro.

2.) De aller fleste vil ikke være med å styre, men vil være en del av det Kongerike av prester som er under Herrens kommando.

3.) En del vil være med å styre og komme først tilbake med Jesus på hester for å nedkjempe Antikrist og hans sammensvorne ved Harmageddonslaget for deretter å styre over en by, to, fem eller ti byer. Har du tenkt å være med å styre byer, forbered deg i ånden på det, og tenk på hvilken by du vil være med å styre. Skriften oppfordrer oss alle til å forberede oss på den kommende tidsalder og gjøre oss skikket til oppgavene og gjerningene.

Når vi leser Guds ord nøye, spesielt Matteus evangeliet ser vi at det er hele tiden konsekvenser selv for en troende. Det er ikke en gang frelst alltid frelst. Det er mange som blir regnet å være en del av menigheten men ikke er det. Og det er de som er en del av menigheten, men som ikke vil få full lønn. Og det er de som ingen regner med, som vil få full lønn. Det er kun Gud som kjenner hjertene!

Matt. 22. 11 Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklædning på. 12 Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde. 13 Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnidsel. 14 For mange er kalt, men få er utvalgt.

Denne hadde kommet så langt at han var kommet innenfor, men manglet bryllupskledning, den rene fine drakten som er de helliges rettferdige gjerninger. Hvis en er gjengiftet som troende, eller er gift på nytt med en fraskilt, lever som homo eller lespisk men regner seg som en troende, vil alle disse syndene utelukke en til å få del i sluttfrelsen selv om en en gang har kjent Jesus. Man kan ikke som kristen leve et dobbeltliv, en må omvende seg om en vil frelses fra synden. Det hjelper ikke å bekjenne synden uten å omvende seg konkret fra den syndige handlingen, f.eks. er man gift med en fraskilt, det er først når man forlater den fraskilte parten og lever enten som enslig eller forliker seg med sin første ektefelle at en viser omvendelsen i samsvar med Skriften. Det er den som holder ut inntil enden som skal bli frelst sa Jesus selv ved flere anledninger. Alle typer synd holder oss utenforbi sluttfrelsen selv om en blir akseptert i og av menigheten. Det er Gud og kun han som skal avgjøre alt til slutt om vi får del i sluttfrelsen.

1. Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. 11 Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Ved inngangen til 1000 års riket vil Jesus etter seieren ved Harmageddon holde dom over folkeslagene hvordan de har opptrådt overfor Guds eiendomsfolk Jødene og ved at de har delt landet. Ved avslutningen av 1000 års riket vil det bli et kort siste oppgjør og et siste revolt med Satan som da vil bli sluppet løs etter 1000 år i fengsel. Dette oppgjøret vil bli slått ned med en gang, men vi ser at mennesket i seg selv er uforbederlig og fort lar seg forføre hvis ikke Kristus kommer til med sin Ånd.

1000 års riket er forgården til himmelen, og Jesus sa vi skulle be at hans rike skulle komme. Det skjer ved hans 1000 årige styre, men det er først når Gud skaper en ny himmel og en ny jord at dette kommer til å skje 100 %, selv 1000 års riket om det er vidunderlig og herlig, så har det sine begrensninger og vil avslutte med dom.

Jeremias 23. 3. Og jeg vil selv samle resten av mine får fra alle de land jeg har drevet dem bort til, og jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker, og de skal være fruktbare og bli mange.

Dette er ved inngangen til 1000 års riket og Herren vil samle alle Israels 12 stammer til et i Israel, hvilken dag og hvilken fremtid?

Under 1000 års riket vil vi holde sabbat, feire løvhyttefesten og ofre i templet ikke for synden skal bli fjernet, men en påminnelse om at vi alltid trenger Jesu rensende blod som eneste botemiddel imot synd.

1. Joh. b. 1. 6 Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten; 7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 8 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; 9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 10 Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss.
Selv under 1000 års riket trenger vi Jesu rensende blod og ikke minst i dagens samfunn trenger vi dette blod til renselse og tilgivelse og frelse.


Jesus åpenbares, men ikke for syndens skyld. - Så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Heb 9,28. Da er det fredsfyrsten av Juda som kommer. - En ung løve er Juda. Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige. 1M 49,9. Juda fyrsten er den rettmessige arving til Davids trone i Jerusalem. Profeten Sakarias forteller at Jesus skal være konge over hele jorden. - Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dag skal Herren være én og hans navn ett. Sak 14,9. Det er rike begivenheter som blir løftet frem i profetboken. På samme måten som ypperstepresten ikke ble værende inne i det høyhellige, men ble på nytt synlig for folket, slik er også Jesu gjenkomst. - På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Sak 14,4. Via Kedrondalen og den Gyldne port vil Jesus komme inn på tempelområdet. I dag har muslimene murt igjen muren og laget gravsted på østsiden mot Oljeberget for å hindre Juda fyrsten sitt inntog til sin trone. Men det vil bli noen geografiske endringer som rydder alle hindringene bort. - Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør. Sak 14,4. Juda fyrsten som kommer, har vært i Jerusalem før. Bare se på hans naglemerkede hender! Det er presten som ga seg selv for folket. Ingen Fredsfyrste er som Jesus! - Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone, og freds råd skal det være mellom dem begge. Sak 6,13. Han som ga seg selv for deg, vil også være din konge!

Når vi ser det lille landet Israel og hvor mye som Araberne og Muslimene har av land, så er faktisk det henimot 1000 ganger større land når vi tar med de områdene som Palestin-Araberne har okkupert av Israel på Vestbredden og Gaza. Med at sør i Israel har Araberne med Egypt okkupert Sinai halvøyen. Ved Dødehavet og øst over har Jordan Araberne okkupert deler av det landet som Israel skal ha i 1000 års riket og som Gud har gitt dem. Nordover har Libanon og Syria okkupert områder som også Gud har gitt til Israel da Israel skal bli en nasjon under Kristus fra Nilen i sør til Eufrat i nord.

Israel er landet fra elv til elv, det ser vi i flagget, fra Nilen til Eufrat. 1MO 15,18 På den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: "Til din ætt* har Jeg gitt dette landet, fra elven i Egypt til den store elven, elven (floden) Eufrat.

For å stadfeste det som står skrevet om Israels grenser så nevnes disse grensene første gang i 1.Mos.15.18, for der står det: Den dag gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt gir jeg dette land, fra Egyptens elv like til den store elv, elven frat.(Eufrat) Og vi vet jo denne elven Frat ligger ved Irak. Så nevner han i v.19-21 en del folkeslag og deres land skulle innesluttes i pakten. Her nevner Herren Hetittene som er dagens Tyrkere. De bodde ved Hebron men flyktet senere til de tyrkiske områdene Altså så skal Israel faktisk gå fra Egyptens grenser,opp hele dagens palestina inkl. Gaza til Tyrkia, Libanon,og en del av Syria og over til Iraks grense, ved elven Eufrat. Legg også merke til at det står også om ammorittene. Dette er faktisk Jordan i dag. Her har faktisk Gud gitt en pakt til jødene at Israel skal bli så stort en dag.Israel eide dette store landet en gang, men mistet det ved land flyktighet. I dag har Israel begynt å innta sitt land som Gud har gitt dem. Stykke for stykke vil han gi dem tilbake det de eier. Norge eller andre verdens nasjoner har ikke slik pakt med Gud. Det er bare jødene som har. Hadde ikke Gud overvåket denne pakten, hadde Israel vært utslettet for lenge siden. Israel som mennesker har ikke kraft og styrke i seg selv til å holde de andre nasjonene unna, men ved Guds styrke og hjelp vokter han over sitt folk.

Relatert link: http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-siktemalet-med-var-helliggjrelse.html