lørdag 10. september 2011

Nr, 205: Synde mot den hellige Ånd!

Nr. 205:

Synde mot den hellige Ånd!

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder.

Hva er synd, jo at en ikke vil ta imot Jesus og noen av jødene ville gå tilbake til loven etter at de hadde anerkjent Jesus som frelser. Dermed var det lenger ikke frelse å få da de stilte seg utenfor nåden. Om en prøver å holde deler av loven hjelper heller ikke for Gud. Adventistene påstår at man må holde sabbatsbudet og matforskriftene som en del av frelsen, dette er vranglære og like motbydelig for Herren som å leve i åpenbar synd.

27 Forferdelig er det vi da har i vente: dommen og Guds brennende ild som skal fortære dem som står ham imot.

Guds ord står fast og det forandrer seg ikke, og dommen hører Herren til.
Josva 1. 18 Hver den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud, hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare modig og sterk!»

28 Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord.

Moseloven var rettferdig og den var god. Den viser oss også hvordan Gud ser på synd, urettferdighet og hovmodighet. Han dømmer det på samme måte som dets opphav Satan.

29 Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds Sønn under fot, vanhelliget paktsblodet som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd?

Dette her er et underlig ord for dagens kristne. Men Gud hater synd like mye i GT som i NT. Når noen vender seg bort i fra Kristus håner en nådens Ånd. Har en først lært Kristus å kjenne så leser vi i Jakob. 4. 5 Eller tror dere det er tomme ord når Skriften sier: Med hellig iver krever Gud den ånd han har latt bo i oss.
Hvem synder mot den Hellige Ånd og håner nådens Ånd?
De som vender seg bort i fra Kristus etter å ha lært ham å kjenne!
Hvem kan få tilgivelse etter å ha hånet nådens Ånd og syndet mot den Hellige Ånd?
Hvem kan få tilgivelse etter å ha drevet hor, hatt et ondt øye, baktalt, løyet og med mer?
Alle som vender seg til Kristus før en går ut av tiden vil motta 100 % renselse og tilgivelse. Det avgjørende er om en omvender seg til Kristus og blir satt i forbindelse med ham. Kristus tilgir all synd bare en vender seg til ham!

30 Vi kjenner jo ham som har sagt: «Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde.» Og videre: «Herren skal dømme sitt folk.»

Men når vi nå har gått inn i dybdene i Hebreerbrevet er det mange viktige lærdommer å ta med seg. Disse her var mennesker som en gang kjente Jesus og trodde på den frie nåden i Kristus. Men vendte tilbake til Jødedommen eller deler av loven. De var med det like langt borte fra Gud som tyver, drapsmenn, horkarler, baktalere og andre som levde i synd.

31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!

Hvem er dette sakt til? Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!
Det er sagt til mennesker som vendte seg bort i fra Kristus etter først å ha lært ham å kjenne. Og det var ikke såkalt store synder de gjorde, men de holdt loven eller deler av loven. Vi har også slike åndelige retninger som dette i Norge som Adventister, enkelte Lutheraner og andre som vil holde loven eller deler av loven. Hvordan ser Gud på disse? Med avsky og han vil ikke vedkjenne seg dem. Da hvis en vil holde loven eller deler av loven som en troende.
Gal. 5. 4 Dere som vil bli rettferdige for Gud ved loven, er skilt fra Kristus, dere er falt ut av nåden.

32 Men tenk nå tilbake på den første tid, den gang dere fikk lyset og siden holdt ut i de lidelsene dere hadde å kjempe med.

Menigheten i Jerusalem hadde en gang blitt forfulgt av de personene og de som førte den lære som de nå var i ferd med å vende tilbake til å leve og tro som. Derfor skulle de se tilbake på sine tidligere erfaringer og forstå at det var og er en dyp åndskonflikt mellom Jødedommen (les Loven) og de kristne (les den frie nåden i Kristus).

33 Snart ble dere hånet og plaget for øynene på folk, snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme.

Vi har så godt kildemateriale her da vi har Apostelgjerningene i Bibelen. Den forteller oss at de første kristne led store tap og ble forfulgt av datidens åndelige ledere i Israel. Men det var og er først og fremst en åndskonflikt der Jødene dypest sett tjener Satan inntil de omvender og tror på Kristus, da blir de Guds tjenere og Guds barn. Slik er det egentlig med alle mennesker. Enten er en frelst og født på nytt og tjener Gud og Kristus. Eller en lever borte fra Gud og Jesus, og er Satans tjenere. Om en er et religiøst menneske eller lever i åpenbar synd, så er en like langt borte fra Gud viss en ikke er frelst og født på nytt!
Joh. e. 14. 6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

34 Dere led med dem som satt i fengsel, og fant dere med glede i at det dere eide, ble røvet fra dere. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som varer.

Fremdeles har vi kildestoff til å hevde dette i apostelgjerningene at de måtte tåle sterk forfølgelse og motstand men de aktet det som en glede og ære.
Ap.gj. 5. 40 og kalte inn igjen apostlene, som ble pisket og fikk forbud mot å tale i Jesu navn. Så lot de dem gå. 41 De forlot Rådet og gledet seg over at de var funnet verdige til å bli vanæret for Jesu navns skyld.

35 Kast ikke fra dere frimodigheten! For den gir stor lønn.

Hvilken frimodighet er det vi ikke skal kaste bort og benytte oss av?

v. 19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen.

Den frimodigheten vi har i Jesu blod å komme innfor vår Far og Gud skal vi aldri kaste bort men bruke daglig og flere ganger om dagen både alene og sammen med andre troende.

36 Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovt.

De hadde sett tegn, under og mirakler. Sjeler blitt frelst, utfridd og demonbesatte hadde kommet i frihet. Men nå var det om å gjøre å få opp motet, vende blikket mot Jesus igjen og ikke gå fortapt. Da trengte de utholdenhet og få fokuset på Jesus og ham alene igjen.

37 For ennå er det bare en kort stund,
så kommer han som komme skal,
og han skal ikke dryge.

Det er ganger at ting føles som en evighet når det allikevel er snakk om noen få øyeblikk. Følelse livet og vår subjektive erfaring vil lure oss og få oss til å miste troen, håpet og fokuset på Jesus.
5. Mosebok 28. 65b. Der skal Herren gi deg et skjelvende hjerte, sviktende syn og en motløs sjel. 66 Ditt liv skal henge i en tynn tråd. Dag og natt skal du leve i angst og aldri være trygg for ditt liv. 67 Om morgenen skal du si: «Bare det var kveld!» og om kvelden: «Bare det var morgen!» Slik angst skal du kjenne i ditt hjerte, og så forferdelig er det du får se.
Følgene av synd og ulydighet er alltid de samme!

38 Min rettferdige skal leve ved tro; men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham.

Her trengtes det tro igjen. Vi møter i neste kapitel et helt kapitel om tro og de forskjellige trosheltene i gamle testamente og vi får dvele der med tro gjennom er helt kapitel.

39 Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går fortapt; vi er av dem som tror og berger vår sjel.

Valget er vårt. Ansvaret er vårt. Gud har ingen favoritter og ingen ser han ned på. Alle stiller vi likt og må regne med omkostningen og skulle vi ikke nå frem kan vi kun gi en person skylden for det: en selv!

Fra mine bibelkommentarer Markus 3. 22 De skriftlærde som var kommet fra Jerusalem, sa: «Han er besatt av Beelsebul! Det er ved hjelp av herskeren over de onde ånder at han driver de onde åndene ut!»

De skriftlærde visste best den gang og de vet også best i dag. De sa at Jesus var besatt av Beelsebul, at han var full av hat og løgn. Slik tenker alltid de religiøse som i sannhet ikke kjenner Israels Gud som er den eneste sanne Gud.

23 Da kalte han dem til seg og talte til dem i lignelser: «Hvordan kan Satan drive ut Satan?

Jesus henvendte seg til deres fornuft, tanke og ånd. Vil Satan, han som er ond gjøre gode gjerninger? Det var hans mål fra tidens morgen å besette og innta mennesker. Skulle han da drive ut seg selv?

24 Om et rike kommer i strid med seg selv, kan det riket ikke bli stående,

I Guds rike er det prinsipper av underordning. Slik er det også i Satans rike. Satan som den øverste, høvdingen, den onde og som opererer under mange andre navn. Under seg er alle hans demoner som er falne engler.

25 og om et hus kommer i strid med seg selv, kan det huset ikke bli stående.

Satan har eksistert lengre enn menneskene. Selv i hans rike er det prinsipper som følges for at han skal kunne utføre sine onde gjerninger. I enkelte kriminelle gjengmiljøer som driver med onde ting, er det noen som står over andre. Selv i den ondes rike og i de onde menneskenes miljøer er det prinsipper som de følger som er Guds prinsipper.

26 Har nå Satan reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, kan han ikke bli stående. Da er det ute med ham.

De burde forstå at hadde Jesus overtatt Satans rolle med å være en av hans men gjorde det samme som Profeten før han og som Gud hadde behag i. Da hadde Satans dager vært talte.

27 Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke. Da kan han plyndre huset hans.

Dette verset tror jeg kan sees på flere måter. Når vi i bønn og overgivelse går innfor Gud med våre liv, vil vi kunne seire også i det åpenbare når vi skal hanskes med problemene og utfordringene. Det sikter også til Jesu seier på Golgata!

28 Sannelig, jeg sier dere: Alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de enn spotter.

Hvor stor er Guds nåde? Uendelig stor, omfangsrik og omfattende. Jesus døde for alle synder til alle tider. Rom.5. 8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

29 Men den som spotter Den hellige ånd, får aldri i evighet tilgivelse, men er skyldig i evig synd.»

Her er et av de mest mistolkede og feiltolkede skriftsteder i hele Guds ord.

Det var mange som hevdet, spesielt blant lederskapet i Israel at Jesus var besatt. De fornektet med andre ord Jesus som Messias og Guds sønn. Med en slik innstilling er de skyldig i en evig synd. Så lenge en går med en slik innstilling og formening er en evig fortapt. Det er noe selv ikke Guds Ånd kan overprøve og gjøre noe med. Å spotte den Hellige Ånd er å ikke ville eller ha ønske om å omvende seg, og en holder fast ved synden og vil ikke omvende seg. Da er en skyld i evig synd. Tenk bare på Judas og Peter, begge sviktet Jesus, og Peter t.o. m. ved å banne og sverge på at han ikke kjente Jesus. Hadde Judas omvendt seg før han la løkka rundt halsen hadde han fått tilgivelse. Og hadde ikke Peter omvendt seg hadde han gått evig fortapt.

Vi kan få tilgivelse for absolutt all form for synd uansett hvor heslig og alvorlig den er hvis en omvender seg og ber om nåde og tilgivelse. Det må en omvendelse og erkjennelse til, da er alt mulig for Gud, lærer Guds ord oss.

30 Dette sa han fordi de hadde sagt: «Han er besatt av en uren ånd.»

Men de går med den innstillingen om Jesus; Han er besatt av en uren ånd.

Men når de omvender seg, uansett fra hvilken synd er det tilgivelse og nåde å få. Selv mange som en gang sto Jesus imot og sa slike ting om han at han var fra Satan, full av hat og løgn ble frelst og fikk nåde hos Gud.

Ap.gj.6. 7 Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen.

Men tilgivelse er knyttet til omvendelse. En gjengifte troende vil ikke få tilgivelse før han går ut av det forholdet og en homoseksuell vil ikke få tilgivelse før han omvender seg. Men når en omvender seg og ber om nåde, er det nåde å få for alle syndere og synd. Men det må skje i dette livet eller er det for sent (sitat slutt).

Egentlig er dette veldig enkelt og alvorlig, kort forklart: Synd mot DHA er å sjå kva som er rett men nekta å fylgja ljoset. Dersom ikkje personen "gjev etter" for det ljos han har fått , vil det vera det same som å stengja DHA ute. Det finst veldig mange eksempel på det i Skrifta. Sitat fra Torstein Langesæter Verdi Debatten på Vårt Land.

Ap.gj. 5. er en klassisk eksempel på det å synde imot den hellige Ånd:

v. 1. Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom, 2 og han stakk til side noget av pengene med sin hustrus vitende, og bar frem en del og la det for apostlenes føtter. 3 Da sa Peter: Ananias! hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulde lyve for den Hellige Ånd og stikke til side noget av pengene for akeren? 4 Var den ikke din så lenge du hadde den, og var den ikke i din makt da den blev solgt? Hvorfor har du satt dig denne gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke løiet for mennesker, men for Gud. 5 Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og opgav ånden. Og stor frykt kom over alle som hørte det; 6 og de unge menn stod op og la ham til rette og bar ham ut og begravde ham. 7 Så gikk det omkring tre timer; da trådte hans hustru inn, uten å vite hvad som var skjedd. 8 Peter tok da til orde og sa til henne: Si mig: Var det for denne pris I solgte akeren? Hun sa: Ja, for denne pris. 9 Da sa Peter til henne: Hvorfor er I dog blitt enige om å friste Herrens Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal bære dig ut. 10 Og straks falt hun om for hans føtter og opgav ånden, og da de unge menn kom inn, fant de henne død; og de bar henne ut og begravde henne hos hennes mann. 11 Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette.

Legg merke til følgende, det å synde mot Ånden er å synde mot Gud. Vi leser i v. 3 Da sa Peter: Ananias! hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulde lyve for den Hellige Ånd og stikke til side noget av pengene for akeren?
Her ble Ananias beskyldt for noe han hadde gjort ved å lyve ang. et salg av eiendom da han ville beholde noe selv og latet som han hadde gitt hele beløpet som han altså ikke hadde gjort, og kjærlighet til pengene gjorde at han syndet mot Ånden. Vi leser i v. 4 b Du har ikke løiet for mennesker, men for Gud.
Her holder Peter frem at har en løyet for Gud og det å lyve for Ånden er det samme som å lyve for Gud. Det er ikke noen forskjell på det.

Hva er det å lyve imot Ånden? Det er å stå Gud og Guds kall imot. Jesus sier det selv i Joh. e. 6.

v. 63 Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv. 64 Men det er nogen av eder som ikke tror. For Jesus visste fra først av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulde forråde ham. 65 Og han sa: Det var derfor jeg sa eder at ingen kan komme til mig uten at det er gitt ham av Faderen.

Judas sto Guds kall imot og syndet imot den hellige Ånd. Men Jesus spurte han hvorfor svikter du menneskesønnen med et kyss. Det er sak samme å synde imot Jesus og Faderen. Dette er noe dessverre alle mennesker gjør før eller siden, men det finnes tilgivelse for dette når vi leser at vi får del i en evig synd? Ja, alt får vi tilgivelse for, hvis vi vil omvende oss og ikke er blitt forherdet i våre hjerter. Jesus har tatt alt på seg på Golgata, inklusive å synde imot hans og Faderens Ånd.

Her fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 9. 11 Men Kristus er kommet som øversteprest for de frelsesgoder som vi nå har. Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke hører denne skapte verden til.

Jesus gikk inn i selve originaltemplet i himmelen. Dette gjorde han kort tid etter oppstandelsen. Da i det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke hører denne skapte verden til.

12 Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og således vant han en evig forløsning.

Blod av bukker og kalver hadde siden Moses inntil Jesus blitt ofret fra millioner av dyr. Det hadde gitt en midlertidig overbærenhet fra Guds side.
I grunnteksten og 1930 oversettelsen står det ikke at han vant. Men: 12 og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Det riktige er at han fant.

13 Riktignok er det slik at blodet av bukker og okser gjør hellig og ren i det ytre, likeså vann med asken av en kvige, når det blir stenket på dem som er blitt urene.

Det gav en midlertidig overbærenhet fra Guds side, da han ventet med å sende sin egen Sønn som et fullkomment og lyteløst offer, er hva Guds ord sier. Men etter Jesus er det et hån mot Gud selv å ofre noe hva det måtte være etter den gamle pakt.

14 Hvor mye mer skal da ikke Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Kristus har jo i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et lyteløst offer for Gud.

Legg merke til ordlyden: Hvor mye mer og andre plasser sier forfatterne hvor mye bedre osv. Jesus er både mye mer en alt hva som ble brakt frem for Gud etter den gamle pakts ofringer og han er uendelig mye bedre da han er et fullkomment og lyteløst offer som Gud Faderen selv har vedkjent og godkjent (sitat slutt).


Legg merke til at Jesus bar seg selv frem som et evig offer, med det menes at Jesu offerblod tar bort synden – all synd – når en kommer til ham.

De underligste utlegninger.

En utleggelse går ut på det er forskjell å synde imot Jesus og Ånden. Den neste er at hvis en banner og sverter Jesus, da er det tilgivelse og få. En går ut på hvis en snakker stygt om Jesus, så kan en få tilgivelse. Hvis en snakker stygt om Herrens vitner kan en kanskje få tilgivelse, spesielt hvis en gir dem penger etterpå. Alt dette er med å skape splittelse og manipulering når en forstår skriften feil og ikke praktiserer den rett.

Fariseerne sto imot Guds kall, enkelte av dem sa at Jesus var demonbesatt. Men alle disse syndene fikk mange av dem tilgivelse for? Det står at mange av prestene og andre ble lydige imot troen.

Ap.gj. 6. 7 Og Guds ord hadde fremgang, og tallet på disiplene i Jerusalem øket sterkt, og en stor mengde av prestene blev lydige mot troen.

Hvorfor kom de til Jesus – de som hadde syndet imot Ånden? Jo, hvis en omvender seg, så får en tilgivelse uansett hva en har gjort, bare en omvender seg og ber om tilgivelse.

Konklusjon:

Synd imot Ånden er å stå Guds kall imot eller når en kjenner og vet at Gud virker og forkaste det, sverge på det eller hva annet en måtte gjøre.
Men alt dette, uansett fortid, finnes det og er det fullkommen renselse, tilgivelse og legedom for i Kristus Jesus.

1. Joh. b. 1. 7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

Dette er bibelens underbare og herlige budskap.
Det er pastorer, vanlige menighetsmedlemmer og jeg vet ikke hvem, men de forbanner meg, tillegger meg meninger og holder på. Noen sier t.o.m. at jeg er en villeder og mye annet rart. Ja, de har rett til det dersom det jeg sier ikke er i tråd med Bibelens ord, men i motsatt tilfelle vil det si at det er å stå Gud imot når en ikke vil lyde skriftens ord. Det sier også Jesus at forkaster de dere så forkaster de meg. Og Jesus sa det selv at hvis de forkastet ham, så forkastet de Faderen. Men hva lærer skriften mer? At dette finnes det tilgivelse for, hvis en ønsker, innser det og omvender seg i fra alt dette.

Jeg har skrevet imot flere, bl. a. “Pastor” Jan Hanvold, men hvis han omvender seg er det håp. I dag lever han i synd, som så mange andre gjør. Jeg kjenner ikke hans hjerte, eller noen andres hjerter. Men jeg vet, selv den som lever i det verste skuespillet og det verste humbugen, finnes det tilgivelse for. Alt i Kristus Jesus, bare en gjør som den bortkomne sønn. Kommer til seg selv, omvender seg og går til Far i Jesu navn med alle sine synder, for å omvende seg og ikke leve lengre i synd. Hanvod f. eks kan ikke bekjenne sin synd uten å omvende seg også, nå synder han imot den hellige Ånd hver dag for han lever i synd! Det gjør alle som ikke har omvendt seg og søkt Herren på nytt igjen!

Hvor er det blitt av Maria og Stephan fra Sverige som påpekte dette med gjengifte osv. Jo de ble ikke lenger godtatt på kanalen til Hanvold og det er flere som har fått sparken ettersom de ikke ville underordne seg hans lære. Slikt kan vi som kristne ikke gå god for, skriften sier med klare ord at i de siste tider skal det komme lærere som klør folk i ørene med en forkynnelse som ikke maner til sann og inngripende omvendelse fra horeri, flerkoneri, gjengifte, som det florerer av blant dem som kaller seg forkynnerne. Når da forkynnerne er så blinde og skal lede andre, leder de vill, og hjorden lar seg helt villede også og hele menigheten står altså i fare for å miste lysestaken som Åpenbaringsboken taler om til menigheten i Sardes (mener jeg det står). Det er en meget alvorlig situasjon som vi må gjøre alt for å unngå. Lever du i dette, må du straks gå til Herren med livet ditt og ta et skikkelig oppgjør med all humbug som djevelen har lurt deg inn i og gjøre opp slik at Guds ånd kan virke i og gjennom deg.

Koste hva det koste vil, livet her på jorden er så kort, ta et oppgjør og du har himmelen i vente og et liv med Kristus her på jorden.

Relatert link: http://blog.janchristensen.net/2011/04/nr-67-er-det-mulig-for-kristne-slukke.html

Ingen kommentarer: