lørdag 17. september 2011

Nr. 197: Dyrest merke!

Nr. 197: Dyrest merke!

Vi er blitt alt for avmålte og intetsigende i alt det vi holder på med. Leser en avisene Dagen, Norge i Dag, VL, KS og andre aviser så blir en drept av kjedsommelighet. Det er det samme opp og opp igjen og aldri og sjelden noe nytt som bringer oss inn i den åndskampen vi alle står i.

Skal en få opp varmen i et kaldt rom, må en sette på strøm eller gass. Lager en mat, kan det også skje at det koker over eller at maten blir brent. Men opp imot å spise kald mat, er det allikevel bedre med brent mat hvis en er skikkelig sulten. Slik er det også på det åndelige området, det er bedre at en av og til går for langt og sier og gjør ting som kunne vært ugjort.

Chipen kommer, men når?

For et par år siden kom jeg i min egen bank her i Oslo (vanligvis har jeg all forbindelse med denne banken på Vestlandet), og der hadde de ikke kontanter. Nå er de i ferd med å innføre dette slik jeg har forstått det, hva står vi foran da?

Det pengeløse samfunn.

Når en får et pengeløst samfunn, hvordan skal en da betale og kunne tilkjennegi at en er den en er? Så trenger en ikke nøkler til sitt eget hjem eller sin egen bil, en har en chip som en åpner opp alt med. Men så kan noen stjele denne chipen, hva får en da?

En bitteliten brikke operert inn enten i pannen eller på høyre hånd sier Guds ord.

Faktisk, vi står foran dette i Norge i dag og ingen kristne aviser skriver om dette, hvorfor? Denne verdens Ånd har grepet de kristne så til de grader at en ikke reagerer og følger med lengre, hvor langt på natt er vi kommet spør jeg meg selv?

Alt om dette kan du finne i mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring.

RFID brikken

Hentet fra nettet: RFID-brikker brukes både som elektronisk identifikator og som tyverisikring. Det finnes brikker for alle typer materialer. Vi lagrer informasjon i brikken for identifikasjon, i henhold til norsk RFID standard.

Tyverisikringen fungerer slik: Ved innlevering blir et alarmbit i brikken slått på, og ved utlån blir denne alarmbiten slått av. En alarmport ved utgangen gir lyd- og lysalarm dersom et materiale passerer med alarmbit aktivt.

Brikkene har en rekkevidde til alarmportavstand på inntil 90-145 cm. Rekkevidden avhenger av type alarmport, forhold på installasjonsstedet, brikketype samt materialtype hvor brikkene er påsatt. Brikkens lesbarhet i skranke/ selvbetjening/automater vil kunne variere på grunn av ovennevnte forhold (sitat slutt).

Alt dette kommer og er i ferd med å komme, og de kristne sover og er ikke oppdatert. Hvorfor er en blitt så apatisk og sløv? Nå må en si i fra og opplyse de kristne om at dette er det profetert om i Johannes Åpenbaring og vi er i ferd med å gå inn i det som står skrevet.

Det pengeløse samfunn.

Hentet fra VG-Debatt, skrevet av Open Your Eyes:

Nærmer vi oss slutten på penger? Like før weekenden var det en reportasje på TV2 med utgangspunkt i at Kemneren i Oslo gikk ut offentlig med et ønske om at pengesedler over kr. 500,- fjernes helt og holdent! Det var også et ønske om at handel over kr. 1.000,- med kontanter skulle forbys. Med andre ord, skal du kjøpe noe som koster kr. 1.100,- så MÅ du betale elektronisk med kort.

Nå mente en representant for Finansdepartementet at tiden ikke var inne for å gå så lavt, men ga uttrykk for at en grense på kr. 40.000,- er noe man vurderer. Med andre ord, skal du kjøpe noe for kr. 41.000,- så MÅ du enten bruke kort, eller betalte gjennom banksystemet.

Motivasjonen for disse ønskene er selvfølgelig i første omgang å fjerne muligheten for å bruke svarte penger ved større kjøp. Men, hvis jeg var innehaveren av en butikk og måtte leve under disse forholdene, da ble jeg vel i stedet motivert til selv å ta imot pengene svart?

Uansett, dette emnet blir stadig bragt på bane av byråkrater og politikere. Det går sakte men sikkert mot et pengeløst samfunn for å gjøre det “umulig” å handle svart på noen som helst måte.

Når vi har kommet dit blir penger kun tall på en dataskjerm ellet på ditt kontoutdrag. Du får aldri noen mulighet for faktisk å se disse pengene. Man har da også fjernet muligheten for et “run” mot bankene da kontanter ikke er lovlig lenger. Dette kan nok være EN ANNEN grunn til at “makten” ønsker å fjerne pengene.

Men, når penger kun er blitt noen tall på et papir eller på en dataskjerm, og den pengemengden som landet sitter på, (og som ikke en gang er bakket opp av gull) ikke lenger har noen interesse for noen som har kontanter, da har vi alle kommet i den endelige situasjonen da landets myndigheter kan kontrollere hver eneste en av oss gjennom økonomien. Penger er blitt til “poeng” som staten faktisk kan bestemme over gjennom noen tastetrykk.

DA har vi alle blitt potensielle slaver av staten og vår frihet med noen tastetrykk blir da til historie (sitat slutt). Hva får vi da?

Det totalitære samfunn.

Fra Wikipedia: Eit totalitært regime, eller totalitarisme, er ei styreform der regimet prøver å kontrollere flest mogleg personlege, økonomiske og politiske aspekt av livet til befolkninga.

Benito Mussolini var den første til å bruke omgrepet totalitært med ei positiv vinkling for å beskrive sitt eige diktatur. Eit kjenneteikn for totalitarisme er statens totale krav på statsborgarane sine.

Eit totalitært system skil seg dermed ikkje berre frå demokratia, men òg frå autoritære system, ved at det ikkje berre slår ned på opposisjonelle rørsler, men også krev aktiv og positiv oppslutning om regimet både i det private og det offentlege livet. Formålet vil dermed vere å gjennomføre store endringar i heile samfunns-strukturen, og ikkje berre å halde på makta.

Totalitære system har vore tufta på ulike ideologiar og målsetjingar, til dømes:

å restrukturere samfunnet for å innføre eit heilt nytt økonomisk system, som under kommunismen generelt og stalinismen og maoismen spesielt
å institusjonalisere rasisme, som under nazismen
å reformere den menneskelege naturen gjennom fundamentalistisk religionsutøving, som til dømes under talibanstyret i Afghanistan
å vinne herredøme over andre statar, som til dømes nazismen og stalinismen gjorde
Verktøya som makthavarane nyttar i slike regime er hemmeleg politi, propaganda og undertrykking av all open kritikk mot regimet, ofte gjennom terror. Formålet vil ofte vere å få alle til å underkaste seg éin ideologi, eitt parti eller éin leiar (sitat slutt).

Jeg stopper her, og vil bare anbefale mine bibelkommentar fra Johannes Åpenbaring på det aller sterkeste for deg som vil vite sannheten.

Når alle må ha en databrikke eller Chip som er laserskutt inn i kroppen enten i pannen eller på høyre hånd for å kunne kjøpe, ta ut penger, åpne opp døra til huset, jobben og alt annet, hva da? Hvordan kommer dette til å skje?

Satan vil la noen få “utvalgte” begynne med dette! I Canada er det utviklet en mikrobrikke som kan settes inn under huden i pannen eller på høyre. Det var meningen å innføre dette, men det ble stoppet av de kristne i Canada, takk og lov og pris for det!

Når de har prøvd ut dette, godtatt og akseptert det. Og alle andre forståelse Peer-er og alle andre vise og kloke i denne verden har funnet alle fordeler med det. Datatilsynet og alle andre instanser godtar det. Da vil politikerne og hele samfunnet med Bankvesenet i spissen først si at nå er det mange fordeler med dette. De som da ikke vil dette, vil etter hvert bli tvunget til å ha en laser Chip på kroppen som identifiserer dem. Er dette å overdrive? Alt ligger klart og det er ønskelig av mange å ta dette i bruk. Både de som er naive og de som med fullt overlegg vet at dette er Satans renkespill mot alle mennesker for å fange alle i sitt garn, tenk så nære er vi dette at de aller fleste er blitt stilltiende overfor dette forferdelige uvesenet som er i ferd med å komme over oss alle, spesielt i den vestlige og “kristne” verden. Hva er løsningen?

Opplyse og tale om og imot dette.

Hva er å opplyse? Det er å informere og bekjentgjøre noe for andre. Det er dette som dessverre de aller fleste kristne er i ferd med å gjøre, som er deres oppgave. Jesaja sammenligner det med å være som en vakthund som slutter å gjø og være en vakthund, der er de troende kommet i en alt for stor grad.

Jesaja Esaias 56.10-11 beskriver: “Israels vektere er blinde alle sammen, de vet intet. Alle sammen er de stumme hunder, som ikke kan gjø; de ligger og drømmer og holder av å sove; de er grådige hunder, de blir aldri mette. De er hyrder som ikke forstår å gi akt; alle sammen har de vendt seg til sin egen vei, hver til sin egen vinning, fra den første til den siste.”

Vakthundene, som før varslet fiender og inntrengere, er sluttet å gjø, de sover og drømmer om vekkelser og egen vinning. Hvem overtar da Guds menighet?

De falske profeter som Jesus profeterte skulle komme.

Matt. 24. 11 Mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.

I Matt. 24 er han inne på dette i løpet av kapitlet tre ganger og da som hovedtemaet.
v. 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill ( 1. gang).
v. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill (2. gang).
v. 24 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig. 25 Se, jeg har sagt eder det forut. 26 Om de da sier til eder: Se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut; se, han er inne i kammerne, da tro det ikke (3. gang).

Jesus nevnte jordskjelv, naturkatastrofer, Israels gjenopprettelse, tegn i sol og måne kun 1 gang, mens religiøs forførelse altså 3 ganger. Da må og bør vi studere dette, i sin fulle bredde og dybde!

Tror og er overbevist at Guds folk fra katolikkene og pinsevenner er blitt forledet i sin tro. Det hjelper ikke å være oppriktig og mene at vi har rett fordi vi er så mange etc. Det eneste som holder er hva skriften, og skriften alene sier.

Falske profeter i Det Gamle Testamente

Det var flere falske profeter i GT, alle har de noe å fortelle oss da flere av dem også er nevnt i NT. La oss stoppe med tre fra GT og tre i fra NT.

1.) Nimrod, oldebarnet til Noa: 1. Mosebok 10. 8 Og Kus fikk sønnen Nimrod; han var den første som fikk stort velde på jorden. 9 Han var en veldig jeger for Herrens åsyn; derfor sier folk: En veldig jeger for Herrens åsyn som Nimrod.
Men dette er en gedigen oversettelsesfeil i den norske bibelteksten. I grunnteksten står det ikke veldig jeger for Herrens åsyn. Men IMOT HERREN. Han viste til og med knyttneven mot Herren og foraktet alt det som Gud sto for. Det var Nimrod som var det selvgode og fortreffelige menneske som viste bedre en Gud. Han var som en antikrist, han ville ha alt på sin egen måte og ha sin egen religion. Antikrist betyr egentlig isteden for Kristus, og ikke først og fremst mot Kristus ut fra det greske språk. Han undertrykte andre på bekostning av seg selv. Han albuet seg frem og kom frem. Som Jan Hanvold og mange andre gjør, albuer de seg frem. Bibelen beskriver han som en falsk profet.

2.) Bileam: Han var en hedensk spåmann fra Petor ved Eufrat. (Jos 13,22). Han var en underlig åndelig blandingstype som f.eks. Emanuel Minos og andre er. Han hadde et klart Kristus vitnesbyrd, men gikk ikke av veien for å åpne opp for alt annet. Det gjorde han med Israels barn da han fikk dem til å drive hor for at han selv skulle få økonomiske fordeler. Bibelen beskriver han som en falsk profet.

3. Hananja: Hananja betyr "Herren er nådig". Men nåden som er fra Gud og nåden som kommer fra mennesket selv kan ikke sammenlignes. Vi møter Hananja i Jeremias som en lykkeprofet som sier rett ut at å leve i synd har ingen konsekvenser, akkurat som nåde-forkynnelsen til Åge Åleskjær og dessverre mange andre. I Jeremias 28 profeterte Hananja falskt ved å si at Israels barn skulle kunne være to år i Babel, men Guds ord ved profeten Jeremias sa 70 år. Hananja ble drept samme år som han profeterte falskt. Den nå avdøde Aril Edvardsen kom alltid med en ny og falsk profeti i Sarons Dal de 30 år av sin siste levetid og ingenting av hva som er blitt profetert har skjedd. Bibelen beskriver Hananja som en falsk profet.

Falske profeter i det nye testamente

4.) Apgj. 13. 6 “Efterat de nu hadde vandret gjennem hele øen like til Pafus, traff de på en trollmann, en falsk profet, en jøde ved navn Barjesus”.
Denne Barjesus var sympatisk imot nesten alle, bortsett fra Herrens sanne vitner som Paulus.
8 “Men Elymas – trollmannen, som navnet hans betyr – motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen. 9 Da ble Saulus, som også het Paulus, fylt av Den hellige ånd. Han så trollmannen rett inn i øynene 10 og sa: «Du djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiende av alt som er rett, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete? 11 Se, nå legger Herren sin hånd på deg: Du skal være blind en tid og ikke se solen.» Straks falt det skodde og mørke over ham, og han famlet omkring og lette etter noen som kunne leie ham. 12 Da guvernøren så det som skjedde, ble han helt overveldet av Herrens lære og kom til tro”.
Når noen går sterkt imot min forkynnelse og andre som holder frem Guds ord så er de i ferd med å bli falske profeter. Det er flere som har gått imot meg i det siste. Kan nevne en Pastor Bjørn Olav Hansen som jeg vil advare imot som manipulerende og kynisk. Bibelen beskriver Berjesus som en falsk profet.

5.) 2. Tim. 4. 14 Kobbersmeden Aleksander gjorde mig meget ondt; Herren vil lønne ham efter hans gjerninger. Denne kobbersmeden lagte kvalme og bråk for Paulus. Når han kunne så svertet han ham. Det å sverte Herrens sanne vitner, uten grunn, det er å gjøre vondt, sier skriften. Denne smeden prøvde å få Paulus dømt for noe han ikke hadde gjort. Det med å ønske dom og død over Herrens vitner er med å sette en selv i fare, ja i livsfare. Jeg kjenner en som het Mydland, i ungdommen på Karmøy, som gikk kraftig i mot meg helt uten grunn. Jeg sa til kona at: “han tror jeg kommer til å dø, for det han har gjort er så alvorlig”, og dagen etter leste jeg dødsannonsen i avisen. Jeg visste ikke at han hadde vært syk av en dødelig kreftdiagnose, stakkars mann. Det er ikke bare Ananias og Saffira som døde under Guds dom, det kan skje igjen. Her gjelder det å trå varsomt og passe seg og se hva Guds ord sier. Guds ord lærer at denne Aleksander var en falsk profet.

6.) Jødene som folkegruppe sto Paulus imot. De lagde mest mulig kvalm og hindret ham i hans tjeneste for Gud. På mange måter er det riktig å si at jødene i begynnelsen slik de gikk frem overfor de troende og de første misjonærene som Paulus, sto de Gud imot og ødela for dem mest mulig med å hindre dem. De la falske planer, brukte mobb imot dem og hindret dem på alle måter. 2. Tess. 1. 5 - et varsel om Guds rettferdige dom - forat I skal finnes verdige til Guds rike, det som I og lider for, 6 så sant det er rettferdig for Gud å gi dem som trenger eder, trengsel til vederlag, 7 men eder som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler, 8 med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium.
Det var her jødene som mot bedre vitende sto Paulus og hans medarbeidere imot. Det var flere enn en person, men en gruppe. Av og til får vi et kollektivt ansvar når vi er med i en kollektiv gruppe som står sannheten og Guds sendebud imot. Dette kan en si gjelder flere. Vi kan nevne hvordan katolikkene har motarbeidet de sanne troende de siste 1700 år. Vi kan nevne muslimene som har motarbeidet de sanne troende. Vi kan nevne flere ganger hvordan flere grupper og grupperinger har kollektivt gått imot Herrens vitner og det kristne budskapet. Vi har alle et ansvar for å bryte ut av et kollektiv når dette er ødeleggende og står Kristus imot. Disse jødene som gikk imot Paulus her nevner skriften som falske profeter.

Etter en kort gjennomgang her, så må vi dra flere konklusjoner. Det er at det er mange falske profeter ut å går, jfr Matt.24:11. Man blir ikke bare en falsk profet ved selv å lære og leve feil. Men også ved å støtte falske profeter og ikke ta avstand fra dem. Man står i fare for å være en falsk profet ved å stå Herrens tjenere imot, dette er alvorlig! Man blir også en falsk profet selv med å være med i et kollektiv eller en gruppe av mennesker som står sannheten imot og arbeider imot Herrens vitner bevisst. Forstår vi derfor hvor omfattende og alvorlig Jesu undervisning er? Dette var som en ploggspiss i Jesu undervisning. Vi trenger å ta det til hjerte og sinn.

Paulus nevnte at det skulle fremstå følgende etter sin død:

Apgj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.

Dette lever vi midt i nå. De skal føre forvendt tale og lokke disiplene etter seg. Hvem skal tilsynelatende ha fremgang i tiden før Herren kommer? De falske, det står rett ut! De skal lokke disiplene etter seg. De som skulle hatt disiplene altså de troende under sin forkynnelse har det ikke. Men hvem har “de”? De falske! Dette er dessverre noe som gjør seg gjeldende, derfor legg deg det på sinn og hjerte. Det som “vokser” er mange ganger fra Satan. Det som “krymper” er mange ganger i fra Gud, det er skriftens lære!
De skal tillatelig ha “draget” på de troende da de gir dem det de ønsker og ikke trenger i forkynnelsen. De skal klø folk i ørene sier Paulus, med det menes at de skal gi dem akkurat hva de selv ønsker, ikke noe omvendelse og omkostninger ved å bli en troende og følge Jesus. Kan fort nevne at de skal godta homoseksualitet, gjengifte, lesbisk livsførsel, feil forkynnelse da alt er like bra, alt som er in etc.

Den klassiske pinsevekkelse og siden den karismatiske ”vekkelse”, som begge oppsto i det 20. århundre, har hatt en enorm påvirkning på kristenheten over hele verden. Alle kirkesamfunn og menigheter er berørt på en eller annen måte. Den klassiske pinsevekkelsen begynte i 1901 og den karismatiske ”vekkelsen” ca. 60 år senere. Disse to, som i utgangspunktet var så helt forskjellige, har nå smeltet sammen og er i dag verdens største kristne bevegelse etter den katolske kirka.
Den vekkelse som begynte i 1901 i Topeka, Kansas, USA med at Den Hellige Ånd falt over lengtende og bedende elever i en bibelskole og hvor Agnes Osman og så Charles Parham ble de første som talte i tunger, spredte seg og kom snart til Los Angeles og en liten menighet i Asuza Street med den fargede pastor Seymour. Derfra spredtes den til hele verden og kom tidlig (1906) til Norge og videre i Skandinavia og Europa ved metodistpastor T.B. Barratt. Vekkelsen var preget av Den Hellige Ånd med hellighet både i det indre og det ytre, overgivelse til Guds ledelse, radikal og kompromissløs forkynnelse på Ordets grunn og avstandstaken fra alle former for allianser som brøt med Guds Ord.
Den karismatiske ”vekkelsen” begynte på 1960 tallet. Den har i hovedsak intet med den Hellige Ånd å gjøre, men er en gigantisk forførelse og oppfyllelse av Bibelens profetier om endetiden og Jesu egne forutsigelser om det første og viktigste tegn på endetiden: ”Se til at ikke noen fører dere vill! – For falske messiass’er og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det forut.” (Mt.24.4,24) Men la meg samtidig understreke at den første pinsevekkelse fremdeles har livskraft og lengtende troende over hele verden opplever en bibelsk og ekte fylde av den Hellige Ånd. Det falske har alltid gått parallelt med det ekte.

Forførelsen, kalt den karismatiske ”vekkelse” hadde før 1960 - tallet sine forløpere. En av dem var den mangeårige lederen for PWC, (pinsevennenes verdenskonferanse) David du Plessis (1905-1987). Så sentral var hans posisjon at han fikk tilnavnet ”Mr.Pentecost” (Herr Pinse). Hans enorme innflytelse i pinsebevegelsen gjorde ham attraktiv for den katolske kirkes forførende agenter og han ble nær venn av ikke mindre enn tre paver og ble av kardinal Bea invitert til den tredje sesjonen av det andre Vatikankonsil i 1963-65 og siden til seks av møtene i WCC (kirkenes verdensråd). Jeg husker selv hvordan pinsevenner skrøt av dette og trodde at pinsevekkelsen skulle vinne innflytelse i Vatikanet. Det ble det motsatte. Mt.Pentecost hyllet jomfru Marias åpenbarelse i Medjugorje i Jugoslavia og besøkte selv stedet.
Den karismatiske vekkelsens talsmenn hevder selv at denne ”vekkelsen” ble født i og med at den episkopale presten Dennis Bennett fra California den 3.april 1960 hevdet å være blitt døpt i den Hellige Ånd og talte i tunger. Senere på 60-tallet var han hovedtaler under sommerstevnet i Sarons Dal. Sarons Dal og evangelist Arild Edvardsen ble den karismatiske vekkelses innfallsport til Norge og Skandinavia.
Fra 1940 tallet hadde helbredelsespredikanter som William Branham, Oral Roberts, Gordon Lindsey, A.A.Allan, Tommy Hicks, T.L.Osborne og andre virket delvis og med stor suksess på siden av den organiserte pinsebevegelsen. En ny bevegelse; ”Full Gospel Business Men’s Fellowship International” under ledelse av Demos Shakarian åpnet opp for disse helbredelsespredikantene. Snart tonet denne bevegelsen ned betydningen av det å ha en bibelsk lære og hevdet i sitt blad ”Voice” at Gud aldri hadde ment at Full Gospel Business Men eller pinsevennene skulle ha monopol på dåpen i den Hellige Ånd. Til fordel for sitt syn fant de i den kjente engelske pinsepredikanten og trosforkynneren Smith Wigglesworth’ profeti fra 1936. Her forutsa han en kommende pinsevekkelse hvor David du Plessis skulle spille en stor rolle. Ingen profetier kan imidlertid sette Guds klare ord tilside. Den karismatiske ”vekkelsen” holder ikke mål innfor Guds Ord.

Den karismatiske ”vekkelses” historie er historien om endetidens verste villfarelse og Satans forsøk på å kopiere de ekte nådegaver og de ekte tjenestegaver. Kjente forkynnere som Poul Yonggi Cho, Harold Bredesen, Juan Carlos Ortis, Morris Cerullo, Kennth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Ulf Ekman, Åge Åleskjær, Jan Hanvold, Oasebevegelsen og mange andre har forsterket villfarelsen og vært bidragsytere til den stadig mer læreløse og økumeniske vei ”vekkelsen” har tatt.

Arild Edvardsen stoppet tidlig utgivelsen av det heftet den tidligere katolske presten Lionel Coeckelberghs fra Bryssel hadde skrevet og utgitt på Troens Bevis forlag. Heftet het: ”Er det store frafall TILBAKE TIL ROM foran våre dører?”. Og nettopp dette frafallet, som boken advarer imot, har kommet for fullt og i dette har den karismatiske villfarelsen spilt en viktig rolle. Det viktige katolske konsilet i 1956, det 2. Vatikankonsil, hadde gitt en åpning for forbrødring med andre kirkesamfunn og ble betegnet som en profetisk oppfyllelse. Dette ble forsterket ved de påfølgende sesjoner i konsilet. Denne verdensomspennende økumeniske kirke som tar sin tydelige form i dag advarte alle gamle pinsepredikanter mot. Det var et klassisk tema under alle stevner og konferanser. Og Coeckelbergs konkluderer sitt hefte slik: ”Nærværet av sanne kristne vil ikke bli tålt innen menneskenes universelle kirke. Troende fra alle kristne kirkesamfunn hvis menigheter har gått sammen med den store universelle kirke, vil måtte forlate sine menigheter om de ikke ønsker å få sitt navn strøket ut av livets bok. Det eneste reserverte sted for alle sanne kristne vil være utenfor leiren hvor de kommer til å fullbyrde Jesu legemlige lidelser. På dette sted, utenfor leiren, vil alle oppriktige og sannhetskjærlige mennesker møte hverandre og nyte fullstendig samfunn i Ånden og fred i sine hjerter…”. Hittil har det vært lite samling utenfor leiren, men desto mer innenfor den religiøse frafalne leir med pavekirken i sentrum. Og allianselinjen synes i dag å strekke seg ut over den katolske kirke og omfavne også andre religioner. Hvem skulle tro at pinsepredikanter ville tale varmt til forsvar for Koranen og Allah?

Den nye pinsevekkelsen, den karismatiske, som også fikk navnet ”Den tredje bølge” (1.pinsedag.2. Den klassiske pinsebevegelse.3.Den karismatiske) fikk snart innpass i de tradisjonelle kirker og ikke minst i den katolske kirke. Kardinal Suenens fikk sin ”Åndsdåpsopplevelse” og talte i tunger og mange andre fulgte, hundretusener av katolikker talte i tunger. Pave Johannes Paul den 2. har utgitt en handbok, ”Ut Unum Sint” (At de må være ett). Her instruerer han i hvordan de Romerskatolske skal sette Vatikanets nye økumeniske plan i funksjon. I juni 2000 koordinerte det fransiskanske universitetet i Staubenville, Ohio en konferanse kalt ”Celebrate Jesus 2000”. (Jesusfeiring 2000) Kjente katolske og karismatiske ledere og talere deltok og innbydelsen gikk ut til: Den karismatiske vekkelse, katolikker, protestanter, pinsevenner og uorganiserte menigheter.

Som forkynnere var bl.a. John Arnott (leder i Vinyard og Torontovekkelsen), Tom Forrest (internasjonal leder for Evangelisering 2000, og selv under ledelse av Vatikanet), Pat Robertson (leder av Christian Network og velkjent pinsevenn) Jack Hayford, (leder for pinseretningen: the Foursquare Gospel og internasjonalt kjent karismatisk konferansetaler og bibellærer), Katolsk Biskop Sam Jacobs, John Kilpatrick (Pastor i Brownsville Assemblies of God, Pencecola), Fransiskaneren Michael Scanlan, Tomas Trask (generalsekretær i pinsebevegelsen The Assemblies of God) Stephen Hill (kjent fra Pensacola- vekkelsen og møter i norske pinsemenigheter) og flere andre promoterte prester og predikanter.

Hvilken sammenblanding, denne uhyggelige utviklingen av den såkalte karismatiske ”vekkelsen” har norske pinseledere og andre vært klar over i lengre tid, men få eller ingen har våget å advare. Ingen våger vel lenger å se nærmere på Toronto ”vekkelsen” eller Pensacola ”vekkelsen” hvor tusener av norske pinsevenner og karismatikere valfartet til.

En ny type pastorer og forkynnere har litt etter litt overtatt menighetene. Ambisiøse og hungrende etter suksess og ivrige etter å få sine drømmer oppfylt av de mange profetord som er uttalt over dem. Mange er utdannet ved de karismatiske bibelskolene i USA eller andre land, eller i norske og svenske bibelskoler hvor undervisningen er dominert av den karismatiske forkynnelse.

Mange ting kunne vært skrevet for å dokumentere dette og den utvikling som har ført til den tilstand som nå råder også i våre skandinaviske land. Jeg har i mange artikler og undervisningskassetter underbygd hvorfor jeg mener at de tilstander Paulus beskriver i 2.Kor.11. 3-4 om en slange som listig forfører og forderver og dårer de troende til å følge en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium. Dette oppfylles i dag i den karismatisk - ekumeniske bevegelsen.

Den ilden som tente apostlene og de første kristne på pinsedag og som så kom igjen med styrke i 1901 og utover er så vesensforskjellig fra den ild som kom med den karismatiske ”vekkelsen”. Denne nye ilden skaper et opplevelsesfellesskap og ikke et samfunn av troende bygd på apostlenes lære og kompromissløst knyttet til Ordets sannheter. Den nye ilden brenner ikke opp synd, vranglære, kompromissets ånd, Babylon og religiøs-politisk sammenblanding. Men den retter sin ild og kraft mot de som vil følge Ordet, den apostoliske lære, hellighet, radikal omvendelse og bibelsk tjeneste og menighetsliv. Det er en ild som antenner og anvender verdsliggjort sangstil, rock, teater, sport, dans og annen slags verdslig underholdning. Ilden i deres lovsang skremmer de som er født i Åndens atmosfære og som kjenner den ekte liflige og opphøyde form for tilbedelse. Den nye ”vekkelsen” frøs ut de gode gamle troende, åndsfylte og de bibeltro forkynnerne. Og vi ser i dag at pinsebevegelsens organer er dominert av dette frafallet som de kaller ”vekkelse”.

I disse karismatiske møtene er jeg overbevist om at ingen av pinse pionerne ville trives. De var døpt i ”den Hellige ånd” og ikke i ”en annen ånd”.

Denne vekkelsen har ødelagt menigheter, forkynnere, eldstebrødre, bibelskoler, sang- og musikkliv, møteformer, tilbedelse, nådegaver, synet på hellighet og atskillelse, misjon, kirkevekst, konferanser, stevner, kristne blad og tidsskrifter osv. Det er tragisk når nådegaver stadfester løgn og falsk lære. Det er et alvorlig signal når ”åndsdåpen” gjorde hundretusener av katolikker til enda mer pavetro, Maria tilbedende og helgendyrkende katolikker, når episkopale prester ble enda mer sakramentale, når lutheranere ble enda mer overbevist om sin barnedåpslære og annen villfarende lære. Redsel for å ta et oppgjør med alt dette har lammet nesten alle ektefødte pinsevennledere og vitner.

Men har du vært frelst og fylt med den Hellige Ånd i mer enn 20 år så ta deg tid til å tenke etter på den enorme utviklingen som har funnet sted. Tør du innfor Gud og hans Ord si at du er tilfreds med det som har skjedd?

Og du som har blitt frelst de senere år. Du har vel knapt hørt god, gammeldags apostolisk forkynnelse. Du tror at det du opplever i de karismatiske møtene er ekte pinsevekkelse og lar deg rive med. La deg ikke bedra lenger. Over hele verden pågår det nå en sann bibelvekkelse av den gamle og ekte sorten hvor en bibelsk forkynnelse trekker opp de gamle retningslinjene og grensene mot verden og de falne religiøse kirker markeres og hvor Bibelens profetiske advarsler om endetidens åndsvillfarelser og falske vekkelser tas på alvor.

Men du som ennå har åndelig gangsyn vet vel at der er noe i Bibelen som kalles ”den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige”, og den er det verd å kjempe for? (Jud.1-2) Jeg vil komme med et siste spørsmål, det er:

Vekter hvor langt på natt er vi?

Esaias` 21:11, stilles spørsmålet: ”Vekter, hvor langt er det på natten?” I vår tid er det i aller høyeste grad aktuelt å reise et likelydende spørsmål. Vi ser stadig hvordan Bibelens profetier som er knytta til Jesu gjenkomst får sin oppfyllelse.

Jødene vender tilbake til Israels land (Jer. 16:14-16; Esek.11:17), og nettopp det sammen med at de har fått sin nasjonale selvstendighet, er det største tegnet på Jesu snare komme (Matt.24:32-34). Samtidig tar det store frafallet form, spesielt i Vestens land. Dette baner vei for Antikrist (2.Tess. 2:1-12). En lunken kristenhet sammen med representanter for alle verdens religioner, vil i sin tid lojalt underordne seg dette supermennesket. En person som kan ordne opp i menneskehetens problemer av politisk, sosial, kulturell og religiøs karakter er hva ugudelige personer sammen med frafalne, venter på.
Men før dette ”syndens menneske” står fram, skal Gud iverksette sin evakueringsplan for Jesu disipler. Alle som er rensa i Guds Sønns blod og lever i forventningen av Hans komme, skal få flytte inn i Himmelske boliger (Joh. 14:1-6). Så skal bruden gjennom Lammets bryllup forenes med sin kjære Frelser, og deretter skal hennes plass alltid være i Jesu nærhet (1.Kor. 15:51-55; 1.Tess. 4:13-18).
I dagens samfunn står homofile og lesbiske og gjengiftede predikanter fram og utbasunerer sin påståtte legning, taler åpent om sin synd (som Pastor Jan Hanvold) og skjemmes ikke over å praktisere sine unaturlige samlivsformer og leve i sammen med en som ikke er sin ektefelle da gjengifte er å drive hor. Gjennom et stortingsflertall har denne aktuelle menneskegruppe fått rettsvern og en egen partnerskapslov og stakkers den Prest eller Pastor som ikke godtar gjengifte og gifter folk både 1, 2 og flere ganger. Men Guds Ord lærer at homofili er synd, Guds ord lærer at gjengifte er synd og at dette skal være særlig utbredt i tiden før Jesu gjenkomst (3.Mosb. 18:22; 1.Mosb. 19; Lukas 17:28-30). Jeg har lært å kjenne en hellig Gud, som hater synd, men elsker synderen. Derfor vil Han gjennom sin Sønns dyre blod utfri ethvert frelsessøkende menneske fra alle lenker og bånd.
Det er snart en generasjon siden fosterdrap blei legalisert i Norge. Et uønsket barn kan bli fjerna ved abort. Det finnes dem som kaller dette familieplanlegging. Han som troner i Det høye – hvordan ser Han på dette? Jo, Han sier klart at et foster er et påbegynt liv. La oss gi akt på Herrens ord til profeten Jeremias i kap.1 og vers 5: ”Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene.” Er det ikke mulig at flere av de om lag 300.000 barna som er blitt valgt bort i kraft av abortloven kunne vært profeter og ellers tjenere for Gud den allmektige? Selvfølgelig, men de fikk aldri se dagens lys.
Ja, endetidstegnene er mange og tydelige. Krig og krigsrykter, hunger og jordskjelv preger hver eneste nyhetssending. Verdensåndens isende vind slår mot menigheten med det resultat at mang en brennende kristen blir et offer for satans listige angrep. Temperaturen på den kjærlighet man en gang var i besittelse av har sunket til et faretruende lavt nivå. Ondskapen i verden tiltar på alle måter. Men den som elsker Jesus, fortviler ikke. Han (hun) vet at alt dette varsler at snart kommer Han, som komme skal.
Vekteren svarer oss at det er snart midnatt! Derfor bør vi hellige oss for Kristus, så vi i sannhet kan være verdens lys og jordens salt! Da kan vi bringe håp og trøst til fortapte menneskesjeler. Vi vil peke på Jesus og si: ”Se der Guds lam, som bærer verdens synd!”

Relatert link: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

Ingen kommentarer: