fredag 16. september 2011

Nr. 210: Siktemålet med vår helliggjørelse!

Nr. 210:

Siktemålet med vår helliggjørelse!

Rom. 8. 29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin Sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken. 30 Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også erklært rettferdige, og dem som han har erklært rettferdige, har han også herliggjort.

Guds mål med oss er at vi alle skal ligne vår frelser og Herren, Jesus Kristus. Dette er selvfølgelig ikke gjort i en håndvending, men Guds mål er klart. Vi leser at vi skal bli herliggjort. Hva er det? Slik jeg ser det så er det at Gud har sier og herredømme på alle områder i vårt liv, ingen plasser der han ikke er Herre og har styringen.

Guds tanke er noe langt mer en bare at vi skal bli frelst. Men vi er her i tiden under “utdanning” og opplæring for vår fremtidige tjeneste for Herren, er du klar over det? Det burde du være da dette er et meget sentralt tema i Guds ord! Herren vil istandsette oss og gjøre oss dugelige til all god gjerning og ha som mål at vi skal være hans forlengede arm i denne verden og den kommende tidsalder, vil du gjøre deg skikket eller bli med strømmen og mengden på den brede vei? Valget er ditt, men undervisningen som er her på bloggen og hjemmesiden vår; janchristensen.net er av beste kvalitet til å bli skikket for den kommende tidsalder.

Her kommer 10 punkter som viser oss viktigheten og betydningen av dette viktige og forsømte tema.

1.) Som vi sår høster vi, det er en Guddommelig lov!

1. Kor. 15. 35 Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?» 36 Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. 37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. 38 Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.
39 Ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk. 40 Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen. 41 Én glans har solen, en annen har månen og en annen igjen har stjernene. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans.
42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. 43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. 44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.
Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet: 45 Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. 46 Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. 47 Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. 48 Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. 49 På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. 50 Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. 51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet.

I oppstandelsen er det å få igjen det en sådde her, bare i en annen og herligere drakt og form! Vi leser i Guds ord at alle som tar imot Jesus blir Guds barn. Dette var reformasjonenes store og viktige sannhet. Men det finnes minst 3 kategorier frelste, eller hvordan sluttfrelsen blir for dem. Dette var reformasjonenes store og viktige sannhet, men det har gått på bekostninger av andre sannheter.
Dette er selvfølgelig et meget omfattende emne og som en ikke til fulle får vite før den enkelte skal stå innforbi Gud med sitt liv. Men la meg ta de tre kategoriene kort og selvfølgelig noe forenklet.

a.) De som oppleve frelsen, men ikke holder ut inntil enden. Eller som går fra å være sanne Guds barn til å bli falske profeter etc. Altså, en når ikke frem til “perleporten”. En blir en frafallen i ordets rette forstand, og vil dele lodd med de vantro. Jeg har talt imot mange pinse\karismatikere, de er inne på denne veien. De startet mange av dem herlig, men er blitt forledet i troen og tror at en kan erstatte etterfølgelse med alt annet. Jesus sier at den som ikke hver dag tar opp sitt eget kors og følger ham, er ikke ham verd. Her faller mange igjennom. Vi leser i Matteus 7 om disse som en gang var under Herrens ledelse og endte opp som falke profeter. Her har en mange som jeg kunne også ha nevnt med navns nevnelse men vil la det gå i fra meg da jeg har langt viktigere ting å få sagt.

b.) De som blir frelst, men dog som gjennom ild. Hele livsverket eller mesteparten blir brent opp men en blir allikevel frelst. Her finner en veldig mange, mon tro ikke at det er veldig mange Lutheranere og andre? De vil slik jeg ser det, ikke være med å styre under 1000 års riket på samme måten som de som Herren betror en Styrende oppgave under sitt Millenium. Alle som blir frelst under den store trengsel, kommer i denne kategorien + alle som ikke “oppnår” å få full lønn. Det står om de at de skal “kun” være tilbedere, ikke være av de “betrodde”.

NB! Det står følgende i Johannes Åpenbaring 20. 4 Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år. 5 Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første opstandelse.

Dette er feil oversettelse, da det står i grunnteksten at disse skal regjere etter 1000 år. Det er brukt dette ordet på Gresk: meta som betyr etter, men er oversatt feil. Det er oversatt med men skulle vært oversatt etter. Alle skal til slutt regjere og bli Konger, men dette vil skje etter Herren skaper en ny himmel og en ny jord. Riktig oversettelse blir slik: “og de blev levende (med inngangen til 1000 års riket) og regjerte med Kristus etter de tusen år”.

c.) Så har en de som helhjertet følger Gud og Lammet, her er de “få” men “betrodde”. Jesus selv vil utvelge dem, som skal få styre over fra 1 by til 10 byer ifølge Lukas 19 og Matteus 25. Hvor store skal byene være under 1000 års riket og hvor mange mennesker vil gå inn i denne tidsalder? Vi leser at bare under de 2 store krigene som jeg legger ut under mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring vil halvparten av Jordens befolkning dø. Dernest alle andre segl, vredesskåler, doms basuner og den kommende dom ved Josafats dal omtalt i Matt. 25 og Joel 3. Så må vi regne med Max 1 milliard mennesker, dette er mine egne tanker men jeg mener også da å ha Guds Ånd. Skal gå inn i 1000 års riket.

Israel er i dag ca. 13 millioner Jøder, da kjent. Men det er nok flere da de 10 tapte stammer ikke er kjent, kommer vi da opp i 50 millioner Jøder? Det høres ikke så underlig ut? Og tar vi med at det er kanskje 10 eller 100 millioner av alle frelste gjennom tidene som har vært Jesus tro gjennom hele livet og holder mål? Jeg vet ikke? Men at det gjennom tidene er blitt frelst 1 – 2 - 3 milliarder mennesker? Men ut av dem så er sikker bare noen få av dem som virkelig er Jesus tro? Hvor mange er fylden av hedninger? Antallet kjenner kun Gud, men vi kan få lov å ha en mening og forestilling uten å si at den nødvendigvis er helt sikker!

Matt. 7. 13 Gå inn gjennom den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den; 14 for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.

Dette gjelder egentlig ikke menneskene generelt, men til alle disipler. Vi leser i innledning til Bergprekenen at han underviste sine disipler, egentlig ikke verden. Men den kan og har sikker også en dobbel betydning.

Matt. 5. 1. Og da han så folket, gikk han op fjellet, og da han hadde satt sig, kom hans disipler til ham. 2 Og han oplot sin munn, lærte dem.

Av alle disipler er de aller fleste på den bredde vei, da mener jeg ikke at de går fortapt. Men at de ikke er Jesus sine etterfølgere på den måten som Gud finner behag i og de vil få full lønn og få erfare Kristus livet til det fulle?

2. Joh. b. 8 Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn!

Dette er selvfølgelig nye tanker for de aller fleste, jeg har ikke hørt så mye forkynnelse om dette selv, men personlig er jeg overbevist at dette holder mål innforbi Gud med denne utleggelsen. Skulle du ikke være enig, så la det ligge og søk Herren på nytt igjen slik at han kan få tale til deg. Det kan godt være at en tar feil da vi alle sitter fast i våre tanker og tankebygninger som vi alle er blitt opplært i og tror på.

2.) Disiplenes fremste og viktigste tanker dreide seg om det kommende Gudsrike!

Markus 10. 35 Jakob og Johannes, Sebedeus-sønnene, kom til ham og sa: «Mester, det er noe vi vil be deg gjøre for oss.» 36 «Hva er det jeg skal gjøre for dere?» spurte han. 37 De svarte: «La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet, den ene på din høyre side og den andre på din venstre!» 38 Men Jesus sa til dem: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg drikker, eller bli døpt med den dåpen jeg døpes med?» 39 «Det kan vi,» svarte de. Jesus sa til dem: «Det begeret jeg drikker, skal dere drikke, og den dåpen jeg døpes med, skal dere bli døpt med. 40 Men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som det er gjort i stand til.»

Vi leser igjen og igjen at disiplene var opptatt med det kommende Guds riket fremfor noe annet. Selv når Jesus hadde stått opp og gitt dem oppdraget med å gå ut å forkynne evangeliet, så var de opptatt med riket, det lå i deres bevissthet som selve siktemålet med all Guds gode gjerning. Likesom det negative var knuttet til Herrens dag.

Ap.gj. 1. 6 Mens de var samlet, spurte de ham: «Herre, vil du på den tid gjenreise riket for Israel?» 7 Han svarte: «Det er ikke deres sak å kjenne de tider og stunder Faderen har fastsatt av sin egen makt. 8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.»

Herre spurte de, gjenreiser du riket for Israel? Det vil Herren gjøre når han selv kommer tilbake og hedningens tider er det ute med.

Lukas 21. 24 og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende.

3.) De aller fleste troende vil bo i det nye Jerusalem under 1000-årsriket.

Joh. Åpenb. 3. 12 Den som seirer, vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud – og også mitt nye navn. 21. 2 Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.

Det nye Jerusalem vil komme over det jordiske Jerusalem, og da vil alle frelste ha fått herlighetslegemet sitt og er blitt forvandlet.

Fil. 3. 21 han som skal forvandle vårt fornedrelses-legeme, så det blir likt med hans herlighets-legeme, efter den kraft hvormed han og kan underlegge sig alle ting.

Da de aller fleste troende vil bli frelst som gjennom ild og forvandlings prosessen er ikke kommet så langt at Herren vil betro dem en by eller å regjere med ham, før etter 1000 års riket. Så vil de da være i en form for “opplærings-periode” under det kommende rike. Vi leser om dette flere plasser i Guds ord at de ikke tok vare på muligheten de hadde i Kristus, derfor taper de lønnen og muligheten til å styre og herske fult ut med Kristus under 1000 års riket.

Lukas 19. 20 Og en annen kom og sa: Herre! se her er ditt pund, som jeg har hatt liggende i et tørklæ; 21 for jeg fryktet for dig, fordi du er en streng mann; du tar op det du ikke la ned, og høster det du ikke sådde. 22 Han sier til ham: Efter din egen munn dømmer jeg dig, du dårlige tjener! Du visste at jeg er en streng mann, som tar op det jeg ikke la ned, og høster det jeg ikke sådde; 23 hvorfor satte du da ikke mine penger ut hos pengevekslerne? Så hadde jeg, når jeg kom, fått dem tilbake med renter. 24 Og han sa til dem som stod ved hans side: Ta pundet fra ham og gi det til ham som har de ti pund! 25 - De sa til ham: Herre! han har jo ti pund! - 26 Jeg sier eder at hver den som har, ham skal gis; men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har.

Jeg vet ikke hvor mange dette det gjelder av de frelste, men at det er mange, det er jeg fullt overbevist om. Frelsen og livet med Gud gikk ikke tapt, men lønnen og å regjere med Kristus i 1000 år gikk fløyten!

4.) De mest trofaste, hengivne, kompetente og rettskafne vil regjere med Kristus.

2. Tim. 2. 9 Det lider jeg for, ja, jeg er bundet som en forbryter. Men Guds ord er ikke bundet. 10 Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal nå fram til frelsen i Kristus Jesus og få evig herlighet. 11 Dette er et troverdig ord: For døde vi med ham, skal vi også leve med ham. 12 Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. 13 Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.

De mest trofaste vil få hele “pakken”. Frelsen, livet med Gud, full lønn og regjere med Kristus i 1000 år.

Joh. Åpenb. 20. 6 Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år (de er noen frelste som skal regjere med ham i 1000 år, “de privilegerte og uttatte”. Mens hovedmengden er innfor Gud i tilbedelse og “opplæring” for å “ta igjen” det de ikke fikk med seg her på jorden).

Noen vil regjere over 1 by, noen 5 eller 10 byer. Alt etter som Kristus setter oss over og vi har vært ham tro og hengiven. Dette kan vi lese om flere plasser i Guds ord, de to nærmeste avsnittene vi har er fra Lukas og Matteus. Siden dette er så enormt viktige avsnitt for å forstå hva jeg vil ha sagt, så henviser jeg det til i Matteus 25. 14-30 og gjengir det i Lukas 19 det hele, for viktighetens skyld.

v. 12 Han sa da: En mann av høi byrd drog til et land langt borte for å få kongemakt og så komme tilbake igjen. 13 Han kalte da ti av sine tjenere for sig, og gav dem ti pund og sa: Kjøpslå med dem til jeg kommer igjen. 14 Men hans landsmenn hatet ham, og skikket sendemenn avsted efter ham og lot si: Vi vil ikke at denne mann skal være konge over oss. 15 Og det skjedde da han hadde fått kongemakten og kom tilbake, da bød han at de tjenere han hadde gitt pengene, skulde kalles for ham, forat han kunde få vite hvad hver av dem hadde vunnet. 16 Da kom den første frem og sa: Herre! ditt pund har kastet av sig ti pund. 17 Og han sa til ham: Vel, du gode tjener! fordi du har vært tro i det små, skal du råde over ti byer. 18 Og den annen kom og sa: Herre! ditt pund har gitt fem pund. 19 Også til denne sa han: Vær du herre over fem byer! 20 Og en annen kom og sa: Herre! se her er ditt pund, som jeg har hatt liggende i et tørklæ; 21 for jeg fryktet for dig, fordi du er en streng mann; du tar op det du ikke la ned, og høster det du ikke sådde. 22 Han sier til ham: Efter din egen munn dømmer jeg dig, du dårlige tjener! Du visste at jeg er en streng mann, som tar op det jeg ikke la ned, og høster det jeg ikke sådde; 23 hvorfor satte du da ikke mine penger ut hos pengevekslerne? Så hadde jeg, når jeg kom, fått dem tilbake med renter. 24 Og han sa til dem som stod ved hans side: Ta pundet fra ham og gi det til ham som har de ti pund! 25 - De sa til ham: Herre! han har jo ti pund! - 26 Jeg sier eder at hver den som har, ham skal gis; men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har. 27 Men disse mine fiender som ikke vilde at jeg skulde være konge over dem, før dem hit og hugg dem ned for mine øine!

Legg merke til at i v. 27 er det ikke Lammet vi ser, men Løven av Juda stamme som regjerer med Jernstav.

Joh. Åpenb. 19. 15 Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, forat han med det skal slå hedningene; og han skal styre dem med jernstav, og han treder vinpersen med Guds, den allmektiges, strenge vredes vin.

Jesus skal styre og regjere med jernstav, derfor ser vi at han i biledelig tale sier at han skal hugge ned de som ikke ønsker å ha ham som Konge og den som regjerer fra Jerusalem og Israel av under 1000 års riket.

Jesaja 2. 2 Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det. / 3 Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. 4 Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.

5.) Alle troende skal til slutt bli Konger og være Kristus like.

Joh. Åpenb. 22. 5 Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet!

Alle troende vil til slutt bli herlig forenet, storslåtte og innta den posisjonen som er for alle, når en først får del i slutt frelsen. Det er når Herren skaper en ny himmel og jord og Jesus overgir alt tilbake til Faderen at alle vil få erfare at Gud ved sin Ånd skal fylle alt i alle, selv den “sløveste” kristen vil være mer brennende en noen er her i dag.

Joel 3. 15 Smi eders hakker om til sverd og eders vingårdskniver til spyd! Den veke si: Jeg er en helt!

6.) Lengden på riktes tid er 1000 år.

Joh. Åpenb. 20. 7 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel.

Vi møter riket flere plasser i Guds ord, både i det gamle og i det nye testamentet. Men det er i Åpenbaringsboka 20 at vi får opplysning og det kommer frem at dette riket skal vare i 1000 år, dette riket som mange av bibelens menn og kvinner har sett i Ånden. Da vil det være en virkelighet for oss alle.

Daniel 2. 44 Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig; 45 for du så jo at en sten blev revet løs fra fjellet, men ikke med hender, og knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hvad som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning.

7.) Israel er folket som skal herske i sammen med Kristus og menigheten.

Rom. 11. 22 Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hogd av. 23 Men også de andre skal bli podet inn dersom de ikke holder fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem inn igjen. 24 Du ble hogd av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige grenene kunne bli podet tilbake på sitt eget oliventre?
25 Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob, 27 og dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres.

Selv om menigheten og Israel er 2 forskjellige størrelser i skriften, så skal det være en forening mellom disse 2 Guds rike folkene under 1000 års riket. Israel vil misjonere, mens de av de hedning kristen som Herren har tatt ut skal styre over hele jorden. Noen over 1 by, andre over 5 eller 10 byer.

8.) Vi må forstå forskjell på menighets oppdrag og Israels oppdrag.

Matt. 24. 14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
Markus 13. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

Israel og spesielt de 144 000 som Herren skal sette et segl på skal forkynne til fylle evangeliet om riket. Før Herren tar dem opp til himmelen, etter deres oppdrag er lykkelig utført ved slutten av den store trengsel. Men menigheten skal få erfare og oppleve at Ordet om Korset skal gå og nå ut til hele jordens befolkning før Jesus kommer og henter oss hjem til seg. Da vil vår gjerning være over på jorden, foreløpig. Menigheten viktige oppdrag er å forkynne evangeliet, ordet om korset, men i undervisningen ut i fra Guds ord, så forkynner vi også evangeliet om riket.

9.) Det er Gud som skal dømme og bedømme oss til slutt!

Rom. 14. 12 Så skal altså hver enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv.

Dette er skrevet slik at vi skal passe aller mest på våre egne liv og jeg vet ikke hvor og hvem Herren skal plassere til å styre i sammen med ham under 1000 års riket, men jeg har et inderlig ønske og en stor forhåpning å være med i sammen med min familie og alle i menigheten Smyrna Oslo.
Paulus dømte ikke seg selv engang, når det gjaldt om han holdt mål innforbi Gud. Dette kjenner vi egentlige ikke til fulle selv engang, da det er kun Gud som kjenner oss fullt ut!

1. Kor. 4. 1 Slik skal hvert menneske se på oss, nemlig som Kristi tjenere og forvaltere av Guds hemmeligheter.
2 Ellers kreves det av forvaltere at de må bli funnet å være trofaste.
3 Men for meg betyr det lite om jeg skulle bli dømt av dere eller av en menneskelig domstol. Heller ikke dømmer jeg meg selv.
4 Med meg selv vet jeg jo ikke om noe, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort. Den som dømmer meg, er Herren.
5 Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer, Han som både skal føre mørkets skjulte ting fram i lyset og åpenbare hjertenes råd. Da skal den enkelte få sin ros av Gud.

10.) Hvorfor er det nesten ikke undervist om dette?

Joh. e. 16. 12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.

Dette har dessverre vært et oversett tema og emna, viktigheten av og de belønningene og forretten det er å gå med Gud 110 % og være ham total overgitt og lydig. Det lønner seg alltid, å gå Guds vei til det fulle både her i tiden og den kommende verden. Dette har jeg erfart og vil anbefale det også til deg, og alle andre medvandrere på denne jorden, da i særdeleshet mine nåde søsken!


1. Tim. 4. 8.b gudsfrykten er nyttig til alt; den har løfte for det liv som nu er, og for det som kommer.

Vil du være med under 1000 års riket? Da må du holde ut inntil slutt og oppleve sluttfrelsen. Skal du regjere med Kristus og styre minst 1 by? Jeg kan ikke gi noen lovnad på dette selvfølgelig. Men overgir du deg i fra NU av og resten av ditt liv 110 % i Herrens hender er muligheten større for å erfare dette og få full lønn en om du ikke overgir deg til Kristus helt. Valget er ditt, valget er mitt, vi skal den enkelte avlegge regnskap og få troskapslønn. Nådelønnen er å bli frelst, troskapslønnen er å få regjere med Kristus under hans Millenium.

Det største er å bli frelst!

Det er selvfølgelig lov å stile spørsmål med dette jeg her formidler, men det aller største er å få oppleve sluttfrelsen, uansett.

1. Joh. b. 3. 2 I elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbaret hvad vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er.

Vi kan i dag falle, og bli liggende. Vi kan alle komme på avveier på det åndelige område. Det er fremdeles en mulighet for at vi ikke når himmelen. Derfor står det at det er først når vi kommer innforbi “perleporten” i det nye Jerusalem og vi mottar Kronen, at vi er sluttfrelst. En dag håper jeg å nå frem i sammen med min familie og millioner av andre. Vil du svare Ja, og bli med og helt deg overgi? Dette er noe du, og bare du selv kan svare ja eller nei til. La ditt svar bli JA I DAG, HER OG NÅ! DET VIL DU GARANTERT ALDRI ANGRE PÅ!

Jeg er glad jeg svarte ja den dagen Jesus kom og viste meg sin vei.
Den levende vei.
Jeg er glad jeg svarte ja da Jesus ba meg lukke opp.
Jeg er glad jeg svarte ja da Jesus sa jeg skulle følge Ham.
Nå er valget ditt, vil du svare ja kjære venn eller fortsette på din villsomme vei som ikke fører frem!
Jeg er glad jeg svarte ja, derfor ikke utsett valget mer men svar ja du også og kom og la deg frelse og bli forvandler kjære venn!


Relatert artikkel: http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-107-hva-venter-oss.html

Ingen kommentarer: