torsdag 1. september 2011

Nr. 201: Reaksjoner på forkynnelsen min, positivt og negativt!

Nr. 201:

Reaksjoner på forkynnelsen min, positivt og negativt!

Ap.gj. 20. 18 Da de var kommet til ham, sa han til dem: I vet hvordan min ferd iblandt eder var hele tiden fra den første dag jeg kom til Asia, 19 at jeg tjente Herren med all ydmykhet og under tårer og prøvelser som jeg måtte utstå ved jødenes efterstrebelser; 20 hvorledes jeg ikke holdt tilbake noget av det som kunde være eder til gagn, men forkynte eder det og lærte eder det offentlig og i husene, 21 idet jeg vidnet både for jøder og for grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. 22 Og nu se, bundet av Ånden drar jeg til Jerusalem, og vet ikke hvad som skal møte mig der, 23 men bare at den Hellige Ånd i by efter by vidner for mig og sier at bånd og trengsler venter mig. 24 Men for mig selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus: å vidne om Guds nådes evangelium. 25 Og nu, se, jeg vet at I aldri mere skal se mitt åsyn, alle I som jeg gikk omkring iblandt og forkynte riket. 26 Derfor vidner jeg for eder på denne dag at jeg er ren for alles blod; 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd. 28 Så gi da akt på eder selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte eder til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod! 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig. 31 Våk derfor, og kom i hu at jeg i tre år ikke holdt op, hverken natt eller dag, å formane hver eneste en med tårer! 32 Og nu overgir jeg eder til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å opbygge eder og gi eder arvelodd blandt alle dem som er blitt helliget. 33 Jeg attrådde ikke sølv eller gull eller klær av nogen; 34 I vet selv at det jeg selv trengte, og de som var med mig, det har disse hender arbeidet for. 35 I alle deler viste jeg eder at således bør vi ved strevsomt arbeid ta oss av de skrøpelige og komme den Herre Jesu ord i hu, som han selv har sagt: Det er saligere å gi enn å ta. 36 Da han hadde sagt dette, falt han på kne og bad sammen med dem alle. 37 De brast da alle i sterk gråt, og de falt Paulus om halsen og kysset ham; 38 men mest sørget de over det ord han hadde sagt, at de aldri mere skulde se hans åsyn. Derefter fulgte de ham til skibet.

Paulus levde det han preket, og møtte motstand. De falske profetene levde ikke det de preket, og levde godt av det. Slik var det blant de første kristne, hvor mye mer i dag?

2. Kor. 11. 6 men er jeg enn ulærd i tale, så er jeg det dog ikke i kunnskap; tvert imot har vi alltid lagt den for dagen for eder i alle stykker. 7 Eller gjorde jeg synd da jeg ydmyket mig selv forat I skulde ophøies, idet jeg uten vederlag forkynte eder Guds evangelium? 8 Andre menigheter skattla jeg, idet jeg tok lønn av dem for å tjene eder, og da jeg var hos eder og kom i trang, falt jeg ikke nogen til byrde; 9 for det jeg manglet, det utfylte brødrene som kom fra Makedonia, og i alle måter har jeg holdt mig og vil holde mig fra å falle eder til byrde. 10 Så sant Kristi sannhet er i mig: Denne ros skal ikke frarøves mig i Akaias bygder! 11 Hvorfor? fordi jeg ikke elsker eder? Det vet Gud! 12 men det jeg gjør, vil jeg og herefter gjøre for å avskjære dem leiligheten som søker en leilighet, forat de skal finnes like med oss i det som de roser sig av. 13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger.

Her fra Maktmennesket i menigheten – et lite utdrag ved Edin Løvås
… Så vidt jeg fatter, blir psykopatenes ofre sjelden tatt på alvor. I mange tilfeller blir de utmanøvrerte allerede i innledningsfasen, dersom de våger å søke hjelp, og undertrykkerne får greie på det. I 2. Korinterbrevet skriver Paulus om falske apostler, og han beskriver den lammelse som har grepet menigheten og dens ledere i forhold til disse. ”Dere tåler jo at noen gjør dere til slaver, utsuger og fanger dere, behandler dere overlegent, slår dere i ansiktet” (2. Kor 11,20).

Dette er det som skjer med våre brødre og søstre i Kristus rundt om i hjemmene, i de små kristne fellesskapene og i menighetene. Gang på gang har jeg spurt meg selv: Gjelder ikke hyrdetjenesten også for psykopatenes ofre? Det står jo: Vær hyrde for den Guds hjord som er hos dere! Ha tilsyn for den” (1 Pet 5,2). Det sies jo også at ”vi skal ta oss av de svake” (1 Tess 5,14). Og at ”vi som er sterke må bære svakhetene hos dem som er svake” (Rom 15,1).

For meg ser det ut som om hele dette veldige problemområdet er tåkelagt. Det virker som om lederne er grepet av lammelse. Iblant lurer jeg på om hyrdene er like redde som hjorden, og om det er tilfelle, skal jeg ikke bebreide noen. For ingen ting – bortsett fra Satan selv – er så skremmende som når disse ”glupske ulver trenger seg inn ” (i lokalmenigheten, i menighetens ledelse eller inn i menigheten, Ap 20,29)(sitat slutt).

Det er noe som forundrer meg virkelig – det er å se at historien gjentar seg igjen og igjen.

Pred. 9 Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen.

Vi som vil følge Jesus, har løfter. Ikke bare gode løfter her på jorden, men alt er med på å forme, danne og fostre oss. Slik at vi igjen kan fostre og istandsette andre igjen. Det er derfor vi kan lese om oss selv i Guds ord da historien gjentar seg.

Her er et eksempel på en mail som jeg har fått av mange andre.

Etter å ha sett gjennom linksiden din må jeg si jeg er lettere sjokkskadet, og har vanskelig for å tro at du kan stå inne for alt du linker til. Jeg kan vel knapt komme på en vranglære som ikke er representert der, samtidig som du innimellom humbugen har strødd lenker til gode, solide bibellærere som står skarpt imot slik vranglære som fornektelse av treenigheten og helvete (sitat slutt).

Selvfølgelig ikke noe Guds ord og korrigering, men bare et angrep uten innhold! Blir beskyldt for å være vranglærer uten noen form for korreksjon fra Guds ord og en invitasjon til dialog, bare eder og galle. Slik er det stort sett dessverre over hele fjøla! Men vranglærerne og de som viker fra Guds ord i liv og lære evner å leve godt av “evangeliet”. Hvorfor er det slik? Jesus sier noe veldig lærerikt.

Matteus 13: 24 – 30 Han framsatte en annen illustrasjon for dem og sa: «Himlenes rike er blitt lik en mann som sådde god sæd i åkeren sin. Mens folk sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da strået skjøt opp og frambrakte frukt, da kom også ugresset til syne. Husbondens slaver kom da bort og sa til ham: ’Herre, sådde du ikke god sæd i åkeren din? Hvordan har det da kommet ugress i den?’ Han sa til dem: ’En fiende, et menneske, har gjort dette.’ De sa til ham: ’Vil du da at vi skal gå ut og sanke det sammen?’ Han sa: ’Nei; for at dere ikke, mens dere sanker ugresset sammen, skal komme til å rykke opp hveten sammen med det. La begge deler vokse sammen inntil høsten; og i høsttiden vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det opp; gå så og samle hveten i mitt forrådshus.’»
36 – 43 Etter at han så hadde sendt folkeskarene bort, gikk han inn i huset. Og hans disipler kom til ham og sa: «Forklar oss illustrasjonen om ugresset i åkeren.» Som svar sa han: «Den som sår den gode sæd, er Menneskesønnen; åkeren er verden; og den gode sæd, det er rikets sønner; men ugresset er den ondes sønner, og fienden som sådde det, er Djevelen. Høsten er en avslutning på en tingenes ordning, og høstfolkene er engler. Derfor, liksom ugresset blir sanket sammen og brent opp med ild, slik skal det være i avslutningen på tingenes ordning. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut fra hans rike alt som er årsak til snubling, og dem som øver lovløshet, og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne så klart som solen i sin Fars rike. La den som har ører, høre.

Det vil komme en oppgjørets time, da vil det bli åpenbart for alle hvem som tjente og tilhørte Gud eller ikke. Selvfølgelig burde og skulle langt flere blitt og vært klar over hvem som er de sanne Herrens vitner og hvem som er de falske og som bedrar. Men Jesus selv sier det: “La begge deler vokse sammen inntil høsten”. Dette er en lignelse, og den forteller oss at selv Jesus sier at vranglærere og forførerne vil virke for “Gud” og enkelte vil ha millionlønn og mange tilhenger rundt seg sier Paulus da han sier de skal lokke disipler etter seg.

Med andre ord, Jan Kåre, det er helt normalt dette vi nå ser. Falske profeter og maktmennesker lever godt på godtroende og forførte troende. Slik før, slik i dag og slik inntil Jesus kommer igjen!

Derfor må og skal mitt fokus være dette, som alle andre sanne forkynnere av Guds ord må og skal legge seg på hjertet. Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 4. 17 Si til Arkippus: Pass på den tjenesten du har fått for Herren, så du fullfører den.

Det ser ut som Arkippus har etterfulgt Epafras som menighetens Forstander?! Han fikk den oppfordringen av Paulus å fullføre tjenesten. Det kan være de som ville ha Epafras tilbake. Men det var nok ikke Guds vilje. Vekkelsesmøter skal bli avløst av bibeltimer og menighetens medlemmer på bli studenter i Guds ord. Da er det en rett åndelig utvikling.

Dette sier Jesus til meg, og alle andre som tjener Herren og følger ham i denne tiden: “Pass på den tjenesten du har fått for Herren, så du fullfører den”.

Det er det jeg\vi gjør, står mitt i det arbeidet og den tjenesten Gud har satt oss i!

At ting i denne verden er mange ganger urettferdig og leit, det er noe som vi bare må regne med og slik har det alltid vært og det er først når Jesus kommer tilbake og oppretter sitt rike at alt vil bli rettferdig og godt. Før det vil det være mye urett, mye kjødeligheter og Satan vil ha et brohode inn i menigheten og de aller fleste kirker. Skal vi da gi opp eller bli frustrerte? Nei, alt er ikke imot normalt som Leif Juster sa det, men “normalt” når t.o.m. de falske profeter og andre forførere har det trivelig og godt, selv i Guds menighet!

Fullfør du din tjeneste er Herrens ord til meg og alle andre som vil tjene Herren i denne tiden. Og akt på deg selv, læren og din tjeneste, så vil en ha en blomstrende og herlig tjeneste, selv mitt i et frafall og på mange måter mørk endetid!

Min erfaring er at det er så mye kjødelighet og forfeilet kristendom og kristen forkynnelse, at Satan er mange ganger en større virkelighet for mange troende enn hva Jesus og Guds ord er det! Hva er grunnen? Fordi at menighetens medlemmer er åndelig feite og late? Nei, hovedgrunnen er nr. 1 fordi at forkynnerne har sviktet og forkynnerne har sviktet Jesus.

2. Tim. 2. 20 Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også kar av tre og ler, og nogen til ære, andre til vanære. 21 Holder da nogen sig ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.

Ved å lytte til de som forfører og villeder, så vil de troende til slutt miste også sin frelse og samfunn med Herren, Ved å lytte til god forkynnelse og smelte i sammen med den, vil vi bære frukt, frukt som varer.

Lukas 8. 15 Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og holder det fast i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i tålmodighet.

De vil bære frukt som gjør at Guds sanne menighet går fra seier til seier på tross av alt det som er negativt og forførisk. Gud være lovet inntil evig tid.

Lukas 8. 8 Og noget falt i god jord; og det vokste op og bar frukt i hundre fold. Da han sa dette, ropte han: Den som har ører å høre med, han høre.

Derfor er min klare oppfordring og livsmotto, tjene Herren alltid uansett!!

Josva 24. Men synes I ikke om å tjene Herren, så velg idag hvem I vil tjene, enten de guder eders fedre dyrket på hin side elven, eller amorittenes guder, i hvis land I bor! Men jeg og mitt hus vi vil tjene Herren.

Videre må vi ta innover oss å tjene Herren og ha “vekkelse” i sitt liv er også en prøvsom og tøff affære, både for oss selv og de vi har rundt oss. Vi står da i en konstant åndskamp, der det foregår et “spill” med oss og rundt oss.

1 kor 4. 7 Hvem har satt deg høyere enn andre? Hva annet har du enn det du har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du som om det ikke var en gave? 8 Men dere er allerede så mette! Dere er alt blitt så rike! Dere er blitt konger, men uten oss! Ja, var dere bare blitt konger, så kunne også vi hersket sammen med dere! 9 Men for meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte, stilt fram som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker. 10 Vi er dårer for Kristi skyld, dere er kloke i Kristus. Vi er svake, dere er sterke. Dere får ære, vi får skam.

Paulus som var den “største” opplevde å bli satt lengst “nederst”. Dessverre så er det noe av vår lodd, men da er det godt å vite at alle før oss har også kjent på dette. Hvis ikke så hadde jeg virkelig trodd at vi var på ville veier, men så er vi midt i Guds vilje med det vi holder på med og den tjenesten og menigheten Gud har satt oss inn i, Hallelujah!

Dårlige rykter, usanne rykter, beskyldninger og m.m. må en regne med. For en tid tilbake ringte en Forstander og beskyldte meg for å være full av bitterhet og hat. Da med ingen begrunnelse selvfølgelig. Hva er dette? Hersketeknikk og atter hersketeknikk. Beskyldninger om noe som selvfølgelig ikke er sant, en annen Evangelist sendte mail til meg og sa jeg manglet fullstendig sosiale antenner! Hva skal en si til slik stygg prat og løgn beskyldninger? Det er ikke alltid lett å vite, men det aller beste som regel er å riste støvet av seg, legge det bak seg og gå videre med Gud og tjene Herren i trofasthet og åpenhet!

For mange er jeg sikkert på en ytterste høyre fløy men allikevel midt i Guds vilje og jeg\vi har det som plomma i egget. Egentlig så kan jeg\vi ikke få det bedre, men allikevel slike beskyldninger, hvorfor? Jeg\vi står i en åndskamp og taler Herrens ord på en slik måte som få andre, derfor også motstanden og slike tomme beskyldninger når det ikke er noe feil å finne. Det er alltid Satans strategi, å sverte Herrens sanne vitner. Når det ikke er noen feil å finne, så gjør Satan det samme som han alltid har gjort. Setter andre mennesker opp imot en som går Satans ærend. Satan spør ikke om de tror på Jesus, det gjør han også. Men hva er du fyllt av og disponibel for? Disse såkalte lederne er uten tvil fyllt av andre åndsmakter enn de som er fra Gud!

Aril Svartdahl og lederskolen

For noen år siden, det var vel i 2007\8? Da Kristenbloggen var helt ny kom jeg kom i kontakt med Aril Svartdahl, jeg viste ikke at det var han. Men når jeg leste hva han skrev og hvor arrogant og primitivt han svarte meg så tenkte jeg at dette var en som aldri hadde vært født på nytt men var vokst opp i et pinsehjem uten å kjenne Jesus. Han hadde ingen fanaring på åndelig ting, bare arrogant og drev med hersketeknikk etc. Han er leder for lederskolen? Det forteller meg at vi er langt på natt rent åndelig sett her i Norge, spesielt innforbi den frikirkelige delen av Norsk kristenhet.

Jeg skriver dette for at du som vil tjene Herren i denne tiden og har opplevd Jesus ikke skal miste motet men gå på og videre i Jesu navn. Vi har løfter på at vi ikke bare skal ha solskinnsdager og medgangsbølger, men motstand og mye annet som koster for kjødet, men er herlig for åndslivet fordi da blir en så liten og svak i seg selv og ydmyk samtidig. Dette er Herrens vei for oss, å holde oss ydmyke og nede. Men når Herren finner det for godt, så opphøyer han oss og lar oss kjenne Hans Salvelse og Glede, vidunderlig og herlig er hans skjønne og herlige navn! Jesus er og forblir stor, stol på ham og sett din litt til ham, og du vil erfare seier i hans dyrebare navn og bli stående etter å ha overvunnet alt!

DET ER VEKKELSESLUFT OVER LANDET

Det er vekkelsesluft over landet,
ilden faller igjen og igjen.
Guds allmektige hånd
bryter lenker og bånd.
Kraften strømmer fra himmelen.

Jubeltoner nu høres i landet.
Nasareeren Jesus er her.
Nådegaver han gir
syke helbredet blir.
Enn i dag han den samme er.

Vekkeropet nu lyder i landet:
Jesu gjenkomst for døren er nær.
La Guds ild brenne klart
i din sjel underbart,
og stå rede i hvite klær.

Aage Samuelsen

Vil skrive noe mer om samme emne under spørsmål 200 bl. a. Dette får være nok for denne gang!

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kristne-i-norge-soverhttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kristne-i-norge-sover

Ingen kommentarer: