onsdag 21. september 2011

Nr. 195: 1000 års-riket!

Nr. 195:

1000 års-riket!

Vi har Guds rike som vi kaller for riket for Israel eller 1000 års-riket. Ved Jesu gjenkomst blir dette riket etablert. Det var nær ved å bli etablert ved Jesu første komme, men da jødene ikke ville ta imot kongen i dette riket, ble tilbudet om det trukket tilbake. Det var da kallet gikk ut til hedningene fordi jødene forkastet sin Messias.
Dette riket vil ha Jerusalem og Israel som sitt utgangspunkt, men det vil strekke seg over hele verden. Det vil heller ikke være et rike som helt ut greier å få underlagt seg hele verden. På slutten av dette rikets tid vil det bli et verdensomspennende opprør mot riket. Denne tidsperioden vil ende med dom.
Ved Jesu gjenkomst vil han renske ut alt det som ikke hører med til hans rike. "Menneskesønnen skal utsende sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt det som volder anstøt, og dem som gjør urett (ikke holder Jesu Torah)... Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Faders rike. Den som har ører, han hører." (Mat.13,41 og 43.)

Jødene skal være prester og konger i dette riket: Jesus skal være kongen, og de 12 apostlene skal sitte i templet i Jerusalem og styre over Israels 12 stammer. (Mat.19,28.) Den kristne menighet skal ha overordnede oppgaver i rikets tid. Jesus skal være hodet for den kristne menigheten. Jesus skal styre både ut ifra himmelen og ut ifra Jerusalem.
Riket for Israel er en viktig frelses-historisk fase av Guds rike. Det er det riket som all bibelsk profeti omhandler. Det er et konkret og historisk rike. Det skal opprettes i Israel med Jerusalem som sin hovedstad. Messias skal være konge i dette riket. Det skal styres med rett og rettferdighet. Det skal strekke seg utover i all verden. Det skal bestå i 1000 år.
Etter den tid kommer de kommende tidsperioder med sitt eget teologiske innhold. De kjenner vi ikke så meget til. "for at han i de kommende tidsaldere kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus." (Ef.2,7.)

Da Jesus kom første gangen, kom han bl.a. med det mandatet å opprette riket for Israel i Israel. Det er en spesiell periode der både Messias og nye åndelige prinsipper skal gjennomføres- først i Israel og senere i hele verden. Det som skal kjennetegne denne perioden, er bl.a. følgende:

1.) Messias skal være konge.
2.) De troende jøder og hedninger skal styre sammen med Messias.
3.) Folkene skal måtte underlegge seg Messias og hans styre.
4.) Det skal være et rettferdig styre. "men han skal dømme de ringe med rettferdighet, og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden, og han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med sine lebers ånde." (Es.11,4.)
5.) Det skal være en fredstid ut over hele verden.

E.W Bullinger beskrev riket for Israel på følgende måte:

1.) Det har Messias som sin konge.
2.) Det er fra himmelen og under himmelen på jorden.
3.) Det er begrenset i sin funksjon.
4.) Det er politisk i sitt område.
5.) Det er jødisk og eksklusivt i sin karakter.
6.) Det er nasjonalt i sitt aspekt.
7.) Det er det spesielle emne for G.T.s profeti.
8.) Det er husholdningsmessig i sin karakter. (Se Companion Bible.s.155 i Appendiks.)

Dette styret og dette riket var godt kjent gjennom profetenes mange utsagn om dette. "Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet det Herrens hus står, være grunnfestet (etablert) på toppen av fjellene (rikene) og høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolkene skal strømme til det. Og mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom la oss gå opp til Herrens berg, til Jakob Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier. For fra Sion skal lov (Torah) utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal dømme mellom folkeslagene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mer lære å føre krig." (Es.2,1-4.)

"Hør på meg, mitt folk. Vend øret til meg, du min menighet. For Torah (Guds undervisning) skal utgå fra meg, og min rett vil jeg sette til et lys for folkene. Min rettferdighet er nær. Min frelse bryter fram, og mine armer skal hjelpe folkene til rette. På meg skal øyene (kontinentene) vente, og på min arm skal de bie." (Es.51,4-5.)

Riket for Israel har både et himmelsk og et jordisk utgangspunkt. Det styres både fra himmelen og fra Jerusalem. Derfor er det også kalt for "himlenes rike". De prinsippene som det bygger på, er av himmelsk natur. "Opphøyet er Herren, for han bor i det høye. Han fyller Sion med rett og rettferdighet." (Es.33,5.)

Moses Maimonides (Rambam), som er en av jødenes store rabbinere, avsluttet sitt store verk: Mishneh Torah med en beskrivelse av Messias og Messias-riket på følgende måte: "enhver som ikke tror på ham (Messias) eller ikke ivrig venter på hans komme, benekter ikke bare profetenes Skrifter men også Skriftene i Torahen og Moses skrifter- han som er vår lærer."

Ved Jesu første komme hadde dette riket kunne ha blitt etablert dersom jødene hadde tatt imot kongen i dette riket, som er Jesus fra Nasaret. Jødene fikk tilbudet om opprettelsen av riket som KALL, MULIGHET og UTFORDRING. Jesus kunne bare tilby dem riket. Han kunne ikke tvinge det inn på dem.
Tiden var også kommet til at riket kunne ha blitt etablert. I følge Daniels profeti om de 70 åruker (Dan.9,24-27.) skulle det gå 483 år fra dette dekretet om å gjenreise og ombygge Jerusalem og til Messias skulle stå fram.. Det er det samme som de 69 årsuker (69 ganger 7 er 483 år.). Når vi setter begynnelsen av dette dekretet til år 445 før Messias, kommer vi til 32 etter Messias.
(Det er flere oppfatninger hva som er det korrekte årstallet for Jesu død. Både årene 30, 31, 32 og 33 har vært nevnt som det korrekte året.
Vi skal i det følgende nevne noen forhold til som tilsier at år 32 er det korrekte året. Vi vet fra NT, at det ble et mørke over hele landet fra den sjette og til den niende time (Mat.27,45), og det til tross for at det var FULLMÅNE i Israel på dette tidspunktet. Det hadde dermed skjedd noe helt ekstraordinært.

Historieskriveren Thallus skrev i året 52 etter Messias at et mørke dekket hele jorden i påsken i året 32. En annen historiker, Phlegeon, skrev at dette mørket varte i 3 timer, fra den sjette og til den niende time.
Dette blir sterke bevis på at Jesus døde i år 32 etter Messias.
Både døperen Johannes og Jesus sa at dette riket var nær på Jesu tid "I de dager stod døperen Johannes fram i Judeas ørken (landsbygden) og sa: Omvend dere, for Guds rike er nær." (Mat.3,1-2.)

"Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himmelens rike er kommet nær." (Mat.4,17.)

Jesus la fram det læremessige innholdet for riket i Bergprekenen og i sine taler. Når han snakket rett ut uten lignelser var det riket for Israel han snakket om. Når han talte i lignelser var det rikets hemmeligheter han utla. Disse går bl.a. ut på at opprettelsen av riket var blitt utsatt på grunn av at jødene ikke ville ta imot Jesus og hans undervisning. Det som var nært som et tilbud, ble trukket tilbake.

Profetene hadde store problemer med å forene lidelsesiden og herlighetssiden ved Messias. De kjente ikke til og kunne ikke ane at jødene ikke ville ta imot Messias og riket, når kongen først var kommet. "Om denne frelse (frelsen i den messianske menighetens tid) var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere (jødene) skulle få, i det de ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herlighetene deretter." (1.Pet.1,10-11.)
De kjente ikke til at det skulle komme en tid på ca. 2000 år der riket skulle bli utsatt og jødene skulle bli satt til side som hovedbærerne for Guds planer i verden. Denne tiden kaller vi for den kristne menighets tidsperiode.
Profeten Daniel fikk riktignok et syn om at riket skulle opprettes i forbindelse med de 10 kongene i endens tid, men han kunne ikke ane at det skulle gå 2000 år fra den tid da Messias kom første gangen og til dette kunne la seg realisere. "Og i disse kongers dager (de 10 kongene) vil himmelens Gud opprette et rike, som ikke skal ødelegges i tidsaldrene, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk (enn jødefolket). Det skal knuse og gjøre ende på de andre riker, men selv skal det stå fast i tidsalderen." (Dan.2,44.)
(En god del er her hentet fra nettet, men jeg står inne for det).

Menighetens oppgave under 1000 års riket

Dette må bli det mest interessante? Les om det i den relaterte linken, der jeg legger den ut helt ved slutten av denne artikkelen!

Men kort fortalt så vil menigheten bli delt i tre (3).

1.) De som ikke holder mål, vil gå fortapt i sammen med de vantro.

2.) De aller fleste vil ikke være med å styre, men vil være en del av det Kongerike av prester som er under Herrens kommando.

3.) En del vil være med å styre og komme først tilbake med Jesus på hester for å nedkjempe Antikrist og hans sammensvorne ved Harmageddonslaget for deretter å styre over en by, to, fem eller ti byer. Har du tenkt å være med å styre byer, forbered deg i ånden på det, og tenk på hvilken by du vil være med å styre. Skriften oppfordrer oss alle til å forberede oss på den kommende tidsalder og gjøre oss skikket til oppgavene og gjerningene.

Når vi leser Guds ord nøye, spesielt Matteus evangeliet ser vi at det er hele tiden konsekvenser selv for en troende. Det er ikke en gang frelst alltid frelst. Det er mange som blir regnet å være en del av menigheten men ikke er det. Og det er de som er en del av menigheten, men som ikke vil få full lønn. Og det er de som ingen regner med, som vil få full lønn. Det er kun Gud som kjenner hjertene!

Matt. 22. 11 Da nu kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklædning på. 12 Og han sa til ham: Min venn! hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædning på! Men han tidde. 13 Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor! Der skal være gråt og tenners gnidsel. 14 For mange er kalt, men få er utvalgt.

Denne hadde kommet så langt at han var kommet innenfor, men manglet bryllupskledning, den rene fine drakten som er de helliges rettferdige gjerninger. Hvis en er gjengiftet som troende, eller er gift på nytt med en fraskilt, lever som homo eller lespisk men regner seg som en troende, vil alle disse syndene utelukke en til å få del i sluttfrelsen selv om en en gang har kjent Jesus. Man kan ikke som kristen leve et dobbeltliv, en må omvende seg om en vil frelses fra synden. Det hjelper ikke å bekjenne synden uten å omvende seg konkret fra den syndige handlingen, f.eks. er man gift med en fraskilt, det er først når man forlater den fraskilte parten og lever enten som enslig eller forliker seg med sin første ektefelle at en viser omvendelsen i samsvar med Skriften. Det er den som holder ut inntil enden som skal bli frelst sa Jesus selv ved flere anledninger. Alle typer synd holder oss utenforbi sluttfrelsen selv om en blir akseptert i og av menigheten. Det er Gud og kun han som skal avgjøre alt til slutt om vi får del i sluttfrelsen.

1. Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. 11 Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Ved inngangen til 1000 års riket vil Jesus etter seieren ved Harmageddon holde dom over folkeslagene hvordan de har opptrådt overfor Guds eiendomsfolk Jødene og ved at de har delt landet. Ved avslutningen av 1000 års riket vil det bli et kort siste oppgjør og et siste revolt med Satan som da vil bli sluppet løs etter 1000 år i fengsel. Dette oppgjøret vil bli slått ned med en gang, men vi ser at mennesket i seg selv er uforbederlig og fort lar seg forføre hvis ikke Kristus kommer til med sin Ånd.

1000 års riket er forgården til himmelen, og Jesus sa vi skulle be at hans rike skulle komme. Det skjer ved hans 1000 årige styre, men det er først når Gud skaper en ny himmel og en ny jord at dette kommer til å skje 100 %, selv 1000 års riket om det er vidunderlig og herlig, så har det sine begrensninger og vil avslutte med dom.

Jeremias 23. 3. Og jeg vil selv samle resten av mine får fra alle de land jeg har drevet dem bort til, og jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker, og de skal være fruktbare og bli mange.

Dette er ved inngangen til 1000 års riket og Herren vil samle alle Israels 12 stammer til et i Israel, hvilken dag og hvilken fremtid?

Under 1000 års riket vil vi holde sabbat, feire løvhyttefesten og ofre i templet ikke for synden skal bli fjernet, men en påminnelse om at vi alltid trenger Jesu rensende blod som eneste botemiddel imot synd.

1. Joh. b. 1. 6 Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten; 7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 8 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; 9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 10 Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss.
Selv under 1000 års riket trenger vi Jesu rensende blod og ikke minst i dagens samfunn trenger vi dette blod til renselse og tilgivelse og frelse.


Jesus åpenbares, men ikke for syndens skyld. - Så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Heb 9,28. Da er det fredsfyrsten av Juda som kommer. - En ung løve er Juda. Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige. 1M 49,9. Juda fyrsten er den rettmessige arving til Davids trone i Jerusalem. Profeten Sakarias forteller at Jesus skal være konge over hele jorden. - Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dag skal Herren være én og hans navn ett. Sak 14,9. Det er rike begivenheter som blir løftet frem i profetboken. På samme måten som ypperstepresten ikke ble værende inne i det høyhellige, men ble på nytt synlig for folket, slik er også Jesu gjenkomst. - På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Sak 14,4. Via Kedrondalen og den Gyldne port vil Jesus komme inn på tempelområdet. I dag har muslimene murt igjen muren og laget gravsted på østsiden mot Oljeberget for å hindre Juda fyrsten sitt inntog til sin trone. Men det vil bli noen geografiske endringer som rydder alle hindringene bort. - Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør. Sak 14,4. Juda fyrsten som kommer, har vært i Jerusalem før. Bare se på hans naglemerkede hender! Det er presten som ga seg selv for folket. Ingen Fredsfyrste er som Jesus! - Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone, og freds råd skal det være mellom dem begge. Sak 6,13. Han som ga seg selv for deg, vil også være din konge!

Når vi ser det lille landet Israel og hvor mye som Araberne og Muslimene har av land, så er faktisk det henimot 1000 ganger større land når vi tar med de områdene som Palestin-Araberne har okkupert av Israel på Vestbredden og Gaza. Med at sør i Israel har Araberne med Egypt okkupert Sinai halvøyen. Ved Dødehavet og øst over har Jordan Araberne okkupert deler av det landet som Israel skal ha i 1000 års riket og som Gud har gitt dem. Nordover har Libanon og Syria okkupert områder som også Gud har gitt til Israel da Israel skal bli en nasjon under Kristus fra Nilen i sør til Eufrat i nord.

Israel er landet fra elv til elv, det ser vi i flagget, fra Nilen til Eufrat. 1MO 15,18 På den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: "Til din ætt* har Jeg gitt dette landet, fra elven i Egypt til den store elven, elven (floden) Eufrat.

For å stadfeste det som står skrevet om Israels grenser så nevnes disse grensene første gang i 1.Mos.15.18, for der står det: Den dag gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt gir jeg dette land, fra Egyptens elv like til den store elv, elven frat.(Eufrat) Og vi vet jo denne elven Frat ligger ved Irak. Så nevner han i v.19-21 en del folkeslag og deres land skulle innesluttes i pakten. Her nevner Herren Hetittene som er dagens Tyrkere. De bodde ved Hebron men flyktet senere til de tyrkiske områdene Altså så skal Israel faktisk gå fra Egyptens grenser,opp hele dagens palestina inkl. Gaza til Tyrkia, Libanon,og en del av Syria og over til Iraks grense, ved elven Eufrat. Legg også merke til at det står også om ammorittene. Dette er faktisk Jordan i dag. Her har faktisk Gud gitt en pakt til jødene at Israel skal bli så stort en dag.Israel eide dette store landet en gang, men mistet det ved land flyktighet. I dag har Israel begynt å innta sitt land som Gud har gitt dem. Stykke for stykke vil han gi dem tilbake det de eier. Norge eller andre verdens nasjoner har ikke slik pakt med Gud. Det er bare jødene som har. Hadde ikke Gud overvåket denne pakten, hadde Israel vært utslettet for lenge siden. Israel som mennesker har ikke kraft og styrke i seg selv til å holde de andre nasjonene unna, men ved Guds styrke og hjelp vokter han over sitt folk.

Relatert link: http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-siktemalet-med-var-helliggjrelse.html

Ingen kommentarer: