tirsdag 11. september 2012

Nr. 467: Pastor Sten Sørensen fra Karmøy er gjengiftet som troende og lever i hor. Det hjelper ikke å være «Israel-fan» og leve imot Guds ord!

Nr. 467:
Pastor Sten Sørensen fra Karmøy er gjengiftet som troende og lever i hor. Det hjelper ikke å være «Israel-fan» og leve imot Guds ord!

Pastor Sten Sørensen er hva Guds ord sier en horkarl men fremdeles forkynner han Guds ord til sin egen og andre undergang, Sørensen er en gammel horkarl på snart 60 år ifølge Guds ord da han stakk uten for «hors» skyld og giftet seg på nytt! Alt som Pastor og som troende! For en motbydelig kristendom som vinner mer og mer terreng her i Norge, her avbildet av nevnte horkarl i følge Guds eget ord! Og hvem står han sammen med? Den motbydelige Emanuel Minos som går god for alt som er falskt og uekte for Gud!


Alt på hjemmesiden vår og bloggene våre er gratis! Men å produsere dette er ikke gratis. Du får høre undervisning og forkynnelse som ingen andre steder i Norge og ellers. Vil du være med å støtte arbeidet og tjenesten? Du har mulighet her til å gi:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845 eller 1204 33 59280

De gjengiftetde i menigheten kan en ikke tale imot lengre da det er blitt for mange av dem!

Før da det var en og annen som var skilt og gjengiftet både blant troende og ikke troende heiset de troende flagg. Men i dag er en blitt helt stille om det, og sier en noe. Så forsvarer enn denne grove synden alltid, spesielt innforbi de frikirkelige. Det er noen lutheranere og Katolikere som holder igjen, og noen ytterst få frikirkelige som meg. Men i det store og det hele er dette fullt ut akseptert. Og skulle enn tale imot dette Satans verk som det er. Så er det over og ut med den som holder frem Guds ord, snakk om «broderkjærlighet». Det er rett og slett ikke lov å tale imot gjengifte som synd i dag ser det ut som?!

Evangelist Emanuel Minos illustrerte dette på Visjon Norge, for en feig hykler han og likesinnede er!

Dette var noe jeg kom ut med når jeg skrev på verdi debatten på Vårt Land før jeg ble stengt ute da jeg holdt frem Guds ord og den klare lære om bl.a. gjengifte når en selv er skyld i ekteskapsbrudd. Jeg er også blitt stengt ute på kristenbloggen og av KS av noenlunde samme grunn. Nå har jeg ikke det som ble skrevet på VL da de har forandret bloggen men her er noe fra Lydmisjonen som skrev noe om det: Emmanuel Minos – En bedrager? Kommentert ved Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Emmanuel Minos ble spurt på Visjon Norge av ekteparet Hallman fra Sverige om: Det er riktig og lovlig for en forkynner å være skilt og gift opp igjen. Kommentar: Burde ikke være noe problem med å gi et klart svar på spørsmålet! Til det svarte han at det ville ikke han svare på da det var for vanskelig å svare på det. Kommentar: Det er vanskelig å få seg til å tro at spørsmålet er for vanskelig å svare på, Bibelen har en klar tale, hva skilsmisse og gjengifte går ut på!

Etter mitt skjønn, så kreves det egentlig kun et ja eller nei, og nei er det bibelske svaret.

Kommentar: Man må si seg enig med Jan Kåre Christensen, at Bibelen gir ikke noe samtykke i gjengifting etter en skilsmisse. Emmanuel Minos burde ha gitt et klarere svar på dette spørsmålet, litt mer fyldig og innholdsrikt, innholds givende. Kommentar i parentes: (Mener at Emmanuel Minos sa følgende: Én mann for én kvinne – Eller var det, det motsatte? Én kvinne for én mann.) Uansett er det selvsagt slik ekteskapet skal fungere, ikke flere verken den ene eller den andre veien. Er ikke Emmanuel Minos da med og legaliserer for synd, og han er ikke skikket å være forkynner da han ikke evner å svare på et slikt elementært viktig emne

Kommentar: Hva som er årsak, til at ikke Emmanuel Minos svarte verken et ”JA” eller ”NEI?” Er ikke enkelt å svare på, derfor kan det være til dels vanskelig å ta en avgjort stilling til saken. Derfor er det også vanskelig å avgjøre hvor vidt han er skikket til å være forkynner, eller ikke, men han burde i hvert fall ha gitt et klart svar. ”JA!” eller ”NEI! «Vil være for langt å gå, om man sier at han ikke er skikket til å være forkynner, han er tross alt den klareste av pinsebevegelsens gjenlevende forkynnere i denne tiden. Vårt Land 30. 07. 2008. Debattinnlegg: Jan Kåre Christensen. Dette er fra når Emanuel Minos ble intervjuet av ekteparet Hallman på Visjon Norge og ikke kunne svaret på et så elementært spørsmål så å si at han er mer en villeder en veileder og ingen høvding i den åndelige verden, mer som en tragedie. O, at heltene skulle falle! Det kunne vært bedre å tilbragt sitt otium under palmene for Minos & Co. enn å villedet her i Norge? Kan ikke se at det er mange i Norge som virkelige evner å tale Guds ord i en slikt omfang at synden og mørke blir avslørt, og lyset fra himmelen og Ordet blir det som veileder oss videre på veien! Her er hva Guds ord sier om de skal forkynne Guds ord: 1. Pet. 4. 11 Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen. 2. Tim. 4. 1. For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike: 2 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. 4 De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. 5 Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.

Ingen som er gjengiftet som troende skulle være Pastorer eller bibel-lærere

Jakob sier i sitt brev kapittel 3:1: «Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For vi vet at vi skal få desto strengere dom».

Ansvaret er meget stort å være forkynner. Det er en stor forskjell å være et vanlig menighetsmedlem og å være forkynner. Men det er ikke dermed sakt at en er mer elsket av Gud, men det har med å være tro over det ansvarsområde Gud har gitt en. Jeg tror at Gud vil tilgi alle enhver synd. Men her er det andre ting som må komme i betraktning, som forkynner innehar man et spesielt ansvar. Ville noen i en profan sammenheng tillatt en pedofil å arbeide med barn? Nei. Like klar er Skriften på at vi ikke skal tillate at en gjengiftet forkynner skal forkynne for andre mennesker med et Pastoral og lærer ansvar. At en er Evangelist som bl.a. Frank Mangs var etter han ble fraskilt, kan vi tillatte. Men ikke bli innsatt som Pastor, Hyrde eller eldste. En skal ikke være leder for flokken og hjorden, men være selv under et form for tilsyn. Men når en innehar et embete som forkynner, så kreves det mye. Derfor sier Jakob at ikke mange skal være forkynnere. Derfor kan ikke en forkynner ta seg friheter bare på egen bekostning, han har et spesielt ansvar over Gud og sine medmennesker.

Når det gjelder ekteskapet, så er det ikke tillatt for en forkynner å gifte seg opp igjen under noen omstendighet, da diskvalifiserer han seg for det embete han har fått. Det er som en idrettsmann hogger bena av seg, han er ikke lengre skikket til å være idrettsmann, om han så gjerne vil. En forkynner skal være èn kvinnes mann ser vi Paulus underviser om gang etter gang. (1. Tim. 3.2 og Titus 1:6). Skulle noe være uklart her, så anbefaler jeg å sende inn et spørsmål til bloggen vår eller skrive noe selv der. Dette burde og skulle vært en felleskristen forståelse der ikke gjengiftetde fikk og kunne dra land og strand runde. Det er åndsmakter, demoniske sådanne som følger i fotsporet av løs seksual- og moral liv. Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk. 4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk. 5 Det blir helliget ved Guds ord og bønn.

Det er ikke snakk om A og B kristne. Ekteskapet er en Gudgitt ordning som også viser forholdet mellom Kristus og menigheten. Derfor ligger det i selve naturen her, at det stilles så store krav. Gud står bak sitt ord, derfor er dette et forbilde på noe enda større og rikere. Vårt forhold til Jesus og hans forhold til oss. Vær derfor nøye med både den du gifter deg med og at du ikke tilsøler ditt liv her. Ved at du lever i samsvar med Guds ord her, er den beste forutsettingen at du vokser som troende. 1. Tess. 4. 1. For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! 2 Dere vet jo hvilke påbud vi gav dere fra Herren Jesus. 3 For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; 4 enhver skal vite og vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære, 5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. 6 Og ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham i disse ting. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne. 7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. 8 Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin Hellige Ånd.

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».

Vi leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».

Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligeste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann». På samme måte som at Skriften sier at det er demonisk og forførisk å nekte en forkynner og tilsynsmann å gifte seg (1. Tim. 4:1), er det å komme under de samme negative forholdene å akseptere og tillatte at forkynnere gifter seg på nytt mens ektefellen lever. Det er kun ved død at det kan være riktig for en tilsynsmann å gifte seg på nytt igjen, og da med ei som ikke er fraskilt! Bl.a. Derek Prince som var en flott bibellærer giftet seg med ei fraskilt, dette var selvfølgelig aldri Guds vilje. Får bare håpe at han ble frelst om han gjorde imot Guds vilje.

Vedkommende som er gjengiftet må aldri stå i en Hyrde og Pastoral rolle, eller være lærer for andre som bibel-lærer eller eldste!

En liten surdeig syrer hele deigen lærer Guds ord

«Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!» (1 Kor 5,5) Fortsatt feires påske i Israel på gammelt vis. Huset renses for surdeig. Frysen blir tømt og vaska. Den samme grundighet utføres med kjøleskap, skuffer og skap. Alle spor av gammel surdeig skal bort. I butikker gjemmer de bort eller fjerner all gjærbakst. De følger Herrens befaling i (2 M 12,19): ”I sju dager skal det ikke finnes surdeig i deres hus.” Om Israels barn kan være ivrige på å holde symbolikken ved like, er det få som skjønner hva det egentlig er tale om.

Usyret brød er brød som ikke er hevet. Det er derfor raskt å lage. Dette symboliserer utgangen av Egypt. De skulle være reiseklare og ete i hast (2 M 12,11). Slik taler det usyrede brød sammen med reisekledningen at vi skal være reiseklare. Snart er vi ved målet. Snart kommer Jesus igjen! Fest ikke teltpluggene for godt! Surdeigen brukes også som bilde på vrang lære. Jesus advarer mot fariseernes og saddukeernes lære (Mat 16,11-12). Den er som surdeigen. Blandes bare litt av denne vranglære inn i våre hjertes lære, ødelegges hele troen. Saddukeerne var den tids liberale teologer som prøvde å gjøre Gud fornuftig. Jesus passet ikke inn hos dem. Fariseerne var den tids konservative, men som ikke hadde forstått sitt hjertes store forderv, og håpet på en blanding av egen vilje, Guds kraft og Guds nåde. Jesus passet ikke inn hos dem heller. Denne fariseiske lære ser vi Paulus tar oppgjør med i Galaterne (Gal 5,9). Her var det en lære som satte en betingelse for Jesu nåde. Det skal ikke mer enn en betingelse til, så er hele nåden ødelagt. Blandes gjerninger inn i troen, ødelegges troen. En surdeig syrer hele deigen. Dette hjelper oss til å forstå hva Paulus har på hjertet her.

Paulus er konkret og forklarer hva surdeigen er. Vi kan dele den i to. 1. ”I det hele høres det om hor blant dere”. 2. ”Og dere er oppblåste!”

Sadukeernes surdeig Den første konkretiseringen er en variant av saddukeernes lære. Denne lære var preget av verdens tankegang, og tilpasset Guds ord til fornuften. I Korint var det noen i menigheten som levde etter Guds lov. Det skjedde med dem som med så mange andre, de innordnet seg ikke etter det 6. bud. ”Du skal ikke bryte ekteskapet”. Det var ikke et syndefall, men et valg hvor de bevisst satte Guds ord til sides. Det ble heller ikke tatt oppgjør med det i menigheten. Disse ble fortsatt sett på som kristne brødre. Det er vanskelig å si nei til synd som kommer oss så nær i menighet eller familie. Vi har så lett for å bli så fornuftige da! Akkurat som saddukeerne. Men Paulus vil rope til oss: Litt surdeig syrer hele deigen! Dette forgifter hele forholdet til Gud. Forståelsen av påskelammet betydning vil en ikke kunne tilegne seg uten omvendelse. Å rense bort surdeigen, er ikke å rense bort synden. Da vil ingen forstå dens betydning. Det er å vende seg til den falske lære som godtar synden. ”Samklang mellom liv og lære”, synger Mathias Orheim. Han har et viktig poeng. Likevel vil jeg hevde: Lære og liv kan ikke skilles ad. Det finnes dem som lærer en ting, men lever noe annet. De lyver om sin lære. Vi lærer alltid det vi lever. Det er livet som viser vår lære. Sier vi med vår munn noen annet, lyver vi. Det samme gjelder hva vi sier til dem som lever i synd. Sier vi til dem at de fortsatt er Guds barn uten at de omvender seg, har vi akseptert deres lære. Det er mye hor blant de troende i dag i form av gjengifte, og dessverre Pastorer som Sten Sørensen og mange, mange andre går foran som elendige og skrekkelige forbilder.

Sluttkommentar: Pastor Sten Sørensen er en meget travelt opptatt mann og har tillitt innforbi store deler av kristen Norge selv om han stakk fra sin første kone og giftet seg på nytt! Uansett så er han ikke skikket for noen tjeneste i Guds menighet ved å være gjengiftet som en kristen og Pastor. Og det er i dag i kristen Norge lagt lokk på dette da nesten ingen forkynner om dette. Eller underviser om hva Guds ord sier om dette emne! Da nesten bortsett fra noen få, og de kommer som regel alt for lite frem med hva de står for og tror på. For meg så fremstår den Norske kristenheten mer og mer som menigheten i Laodikea som Jesus stor uten forbi og banket på for å komme inn for å gi dem øyensalve (se mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring om menigheten i Laodikea). Hvor skal dette ende? Det aner jeg ikke, men jeg vet hva jeg vil. Jeg vil si som Josva; «Jeg og mitt hus vi vil tjene Herren!».

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-401-det-er-narsissistisk-og-falsks.html http://janchristensen.net/Guds_ord_om_ekteskap_skilsmisse_og_gjengifte_3.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr442-er-gjengiftetde-forkynnere-verre.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-447-et-profetisk-milj.html

2 kommentarer:

Anonym sa...

Må vi bare akseptere at gjengifte er kommet inn i vårt samfunn, og i kristenheten?

Jan Kåre Christensen sa...

Nei!
Men samtidig, Guds ord har advart oss om at i endetiden skal en ta til ekte, og gi til ekte.
Hele tiden får enn ikke nok av sex og nye partnere!
Dette foregår nesten like mye i menigheten som i verden!
Ingen skal nektes noe, hvis en får høre at en må leve i sølibat etter et samlivsbrudd!
Da er det så synd på vedkommende.
Det gjør meg kvalm!
Det er ikke sant, det er hva Guds ord sier.
Blir en skilt, skal en leve enslig eller forlike seg, ferdig arbeid!