tirsdag 18. september 2012

Nr. 471: Hvorfor er Dan stamme utelatt i Johannes Åpenbaring?

Nr. 471:

Hvorfor er Dan stamme utelatt i Johannes Åpenbaring?

Davidsstjernens seks tagger eller «spisser», symboliserer skapelsesberetningen om at Gud brukte seks dager på å lage jorden og på den syvende hvilte han. De seks taggene pluss midten utgjør syv, som er jødenes hellige tall. Tidlig var det den syvarmede lysestaken menorahen, som var jødenes foretrukne symbol for skapelsen. Forskere og arkeologer antar nå at jødene begynte å bruke davidsstjernen fra rundt år 300 e.Kr. De to trekantene hadde da allerede i lengre tid vært et indisk symbol på samhørighet mellom en gud og mennesker. Vi finner også tilsvarende heksagram-figurer i andre kulturer og i andre tidsperioder. En omdiskutert teori går ut på at davidsstjernen var den gamle jødiske kong Davids monogram. Fordi vokaler ikke inngår i hebraisk skriftspråk ble David D–V–D. På gammelhebraisk skrives bokstaven D (dalet) som en likesidet trekant, og man tror da at kong David flettet samme de to D-ene til denne stjernen. Stjernen har også tolv sider, som symboliserer de tolv stammene i Israel som ble forent av kong David. David stjernen er en av de aller fineste og eldste symboler som går 3000 år tilbake i tid. Og en finner faktisk denne stjernen inngravert flere plasser i Israel.Dan stamme er utelatt i Johannes Åpenbaring, men hvorfor? De 144 000 har en spesiell oppgave, det er å forkynne ikke dom, men frelseDan stamme er utelatt i Johannes Åpenbaring, men hvorfor? De 144 000 har en spesiell oppgave, det er å forkynne ikke dom, men frelse og det kommende 1000 årsriket der Jesus er Kongenes Konge og Herrenes Herre. Og lov og rett skal utgå i fra Jerusalem der Israel skal være det ledende folket i sammen med de hellige som skal styre med Jesus. Dette er forkynnelsen om riket!

Dan betyr: et hebraisk navn som betyr «han dømte».

De 144 000 store oppgave er ikke å forkynne dom, men frelse. Derfor må vi forstå det symbolsk da Johannes Åpenbaring er kommet til oss i bilder og tegn. Johannes Åpenbaring 1. Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham forat han skulde vise sine tjenere det som snart skal skje; og han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes.

Det symbolske står veldig sentralt i Johannes Åpenbaring. Det må vi da også forstå er logisk da Apostelen fikk se ting som for han og alle andre i den dakjente verden var ukjent. «Problemet» med Dan stamme er egentlig ikke så vanskelig hvis en skjønner dette og leser Johannes Åpenbaring i sin sammenheng at den er skrevet på den måten som den er skrevet på.

Utbredelse av navnet Dan er også interessant da denne stammen er allikevel intakt like mye som de andre stammene, vær du sikker!

Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til fornavnet Dan i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.

Land Blant landets menn Blant guttebarn

Antall Prosent Rangering Antall Prosent Rangering Færøyene Dan 75 (2006) 0,32 % 75. - (2006) - (> 70.) Sverige Dan 22 846 (2006) 0,5 % 88. - (2006) - (> 100.) Tsjekkia Dan 1 798 (2006) 0,04 % 136. 69 (2006) 0,13 % 70. USA Dan 152 476 (1990) 0,1 % 179. - (2005) - (> 500.) Norge Dan 2 119 (2006) 0,09 % 198. 5 (2006) 0,02 % 396. Færøyene Dann 18 (2006) 0,08 % 252. - (2006) - (> 70.) Frankrike[8] Dan 1 927 (2004) 0,01 % 444. 71 (2004) 0,02 % 401.

Dan stamme er «med» men allikevel utelatt p.g.a. betydning av navnet de bærer. Dommen og straffen tok Jesus på seg, og de som ikke har akseptert den dommen. Erfarer nå til fylle hva det vil si å «bære» dommen selv da den store trengsel og dommen går over nasjonene og hele verden. Jesus selv talte om dette flere plasser, blant annet her i Matteus 24. 20 Men bed at eders flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten! 21 for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu, og heller ikke skal bli. 22 Og blev ikke de dager forkortet, da blev intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet.

Hele Johannes Åpenbaring må forståes også som et tegn, ikke alt skal og må tas bokstavelig. Da ender enn i villfarelse, og intet skriftsted er gitt i skriften til egen tolkning og mening sa Apostelen Peter fritt oversatt: Åp 1:1 Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham forat han skulde vise sine tjenere det som snart skal skje; og han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, Åp 12:1 Og et stort tegn blev sett i himmelen: en kvinne, klædd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner, Åp 12:3 Og et annet tegn blev sett i himmelen, og se, en stor ildrød drage, som hadde syv hoder og ti horn, og på sine hoder syv kroner, Åp 13:13 og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine. Åp 15:1 Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: syv engler som hadde de syv siste plager; for med dem er Guds vrede fullendt. Åp 16:14 for de er djevle-ånder som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges, store dag. Åp 19:20 Og dyret blev grepet, og sammen med det den falske profet, han som for dets øine hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets billede; disse to blev kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

Fra mine bibelkommentarer Markus 13. 1. Da Jesus var på vei ut fra templet, sa en av disiplene til ham: «Mester! Se, for noen steiner og noen byggverk!» Templet i Jerusalem var enormt. Det hadde stått flere templer der. Salomos tempel var det første, videre det gjenoppbygde etter bortførelsen til Babylon, det såkalte Serubabels tempel. Og nå det som ble kalt Herodes tempel. Selve bygningen rundt var også meget stor med Tempelplassen som lå i Jerusalem på høyden Moria. Der lå også administrasjonsbygningene som Salomo bygde. Man mener at tempelplassen var like bak det stedet hvor Klippemoskeen ligger nå, men den nøyaktige beliggenheten er omdiskutert. Før den tid hadde David hatt sitt palass på den andre høyden, Sion. I romertiden lå flere andre viktige bygninger på eller ved Moria, som søylegangene og Antoniaborgen. Begge templene hadde to store rom eller saler, det hellige og det aller helligste, og de hadde også sidebygninger med flere rom. Det skal bygges to templer til i Jerusalem. Det første til Antikrist, 2. Tess 2, Joh. Åp 11 og det andre og siste til Jesus Kristus, Esek. 40-48. 2 Han svarte: «Ja, ser du disse veldige bygningene? Det skal ikke bli stein tilbake på stein; alt skal rives ned.» Denne profetien gikk i oppfyllelse i år 70. Keiser Titus ødela deretter det jødiske tempelet og alt annet i år 70 e.Kr. Ifølge historiker Josefus var den jødiske befolkningen da mellom 5 og 7 millioner, men ble kraftig redusert av forfølgelse, ca. 1 Mill jøder ble drept i Jerusalem i år 70 ved ødeleggelsen av staden. 3 Da han satt på Oljeberget rett overfor templet, og Peter, Jakob, Johannes og Andreas var alene med ham, spurte de ham: Her var Jesus på Oljeberget som han for opp i fra og skal komme tilbake til ved inngangen til 1000-årsriket. Det blir en herlig fremtid for Jødene og alle andre som tror på Gud og hans sønn, Jesus Kristus. 4 «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet når alt dette skal fullbyrdes?» Her var hans nærmeste disipler samlet, Peter, Jakob, Johannes og Andreas. To brødre par som hadde fulgt Mesteren og Rabbien Jesus Kristus de 3 1\2 år av hans offentlige tjeneste. De var opptatt av når det skulle skje og han gir mange detaljer senere i sin endetids tale. 5 Jesus tok til orde og sa: Pass på at ikke noen fører dere vill! Jesu første og viktigste advarsel til sine disipler var å ikke å bli ført vill i troen. Vi lever i en tid der andre religioner gjør seg gjeldende, men forførelsen vil komme innenfra de evangeliske menigheter lærer Guds ord. Ap.gj. 20. 29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke hjorden. 30 Og blant dere selv skal noen menn stå fram og fare med vrang lære for å trekke disiplene med seg. 6 For mange skal komme i mitt navn og si: «Det er meg.» Og de skal villede mange. Når de sier at de skal komme i mitt navn. Så menes det at de sier de er utsendt og ledet av Gud. Men de holder seg ikke til skriftens ord verken i liv eller lære. De er oppøvd sier Peter. Disse falske Profetene som holder på i dag er dyktige, flinke og vet hva de holder på med. Det er mange falske Profeter, ikke minst innforbi pinsekarismatiske kreter. Men de sprer seg ut over i alle kristne menigheter og bevegelser som åpner opp for dette. Satan lar seg ikke be to ganger før han setter i gang! 7 Når dere hører om kriger, og det går rykter om krig, da la dere ikke skremme! Dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Dette Jesus taler her er også trøstens og formanede ord til oss som hans brødrer og søstrer at vi ikke skal la oss bli forurolige over det som skjer. Selv krig og rykter om krig vil vare ved, og hvor store fremskritt menneskene gjør på alle plan. 8 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være jordskjelv mange steder, og hungersnød. Dette er begynnelsen på fødselsveene. Selv store fremskritt for menneskene på alle plan skaper ikke fred mellom menneskene, det skal eskalere i endetiden alle disse tingene som Jesus nevner her. Krig, rykter om krig, jordskjelv, hungersnød og etc. 9 Vær på vakt! De skal overgi dere til domstolene, de skal piske dere i synagogene, dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min skyld og stå som vitner for dem. Vær på vakt sier Jesus igjen og igjen. Det lurer farer på alle plan om en blir forfulgt eller ikke. Satan vet han har liten tid igjen og vil enten prøve med forfølgelse eller forførelse! 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag. Legg merke til ordlyden, her nevner Markus evangeliet. I Matt 24. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jødene, spesielt de 144.000 som Åpenbaringsboka taler om skal i endetiden forkynne evangeliet om riket – 1000 årsriket. Men vi som troende hedninger men også Jesus troende Jøder har forkynnelsen om evangeliet og korset i sentrum. 1.Kor.1. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 11 Men når de fører dere bort og overgir dere til myndighetene, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si. Si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd. Vi skal ikke gå rundt å være bekymret for noe eller noen, men våke og be. Alle utfordringer og vanskeligheter som kommer i vår vei har Gud gitt oss en ressurs til dispensasjon. Sin egen Ånd, den Hellige Ånd som skal gi oss de rette ordene i rette tid i enhver anledning. 12 Bror skal angi bror og sende ham i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død. En skulle trodd at så mye forkynnelse som det er om kjærlighet at det hadde skapt mer kjærlighet. Men det er sannheten til kjærligheten som mangler, da blir resultatet deretter. Normløshet skaper harde og kalde hjerter. 13 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut helt til slutt, skal bli frelst. Dette gjelder alle frelste og troende til alle tider å holde ut til slutt skal bli frelst og berget. Men allikevel spesielt Israel og Jesus troende mennesker som Antikrist, den Falske Profet og hele verden ville forsøke å utrydde. Det som Hitler mislykkes med vil Antikrist gjøre alt for å lykkes med. Åpenb. 14. 12 Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud (Israel) og troen på Jesus (alle som tror på Jesus). Dette er Satans største mål å få utryddet Israel og alle Jesus troende, da spesielt når Antikrist kommer til makten i sammen med den Falske Profet. Men under den store trengsel som er en periode på 7 år delt i to perioder på 3 1\2 år. Det er Profeten Daniel som taler om det gjenstår en årsuke på 7 år i Daniel 9. Når det gjelder de 70 års uker er hver uke på 7 år. Daniel så i et syn hvor han så engelen Gabriel komme til ham med et budskap. 70 år er tilmålt ditt folk. Hvilket folk? Jo, israelittene. Vi vet jo at Daniel på den tid var bortført til Babylon. Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet fyrste står frem. Dan.9,25. Nehemias fikk det så at han skulle reise til sitt hjemland og bygge opp igjen Jerusalem. Kongen gav ham lov til det. Dette var i år 445 f.kr. Gabriel hadde sagt at det skulle ta først 7 uker som = 49 år for å istandsette byen, og så skulle det gå 62 uker hvor en salvet skulle komme, altså Jesus. 62*7=434år+ 49 år= 483 år med 360 dager i året. Dvs. at når vi deler 483 med 7 får vi 69 uker. Nå legger vi merke til at det var for jødene det gjaldt. Etter at Jesus døde for oss alle, stoppet jødenes tidsregning på 69 årsuker. Nå lever vi i hedningenes tidshusholdning. den har som sagt vart i 2000 år. Når de frelste blir opprykket inn i himmelen, begynner altså den siste årsuken som gjenstår for jødene. Denne årsuken på 1 uke som er 7 år kalles også for den store trengsel. I denne perioden skal Gud konsentrere seg om jødene. På 1 dag skal de bli frelst. Nøyaktig i den 69 uken, 483 år etter at ordet om Jerusalem skulle oppbygges stod Jesus fram. Det står i Gal 4,4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn... Han kom på den rette dag og time 14 Men når dere ser «den ødeleggende styggedom» stå der den ikke skulle stå – forstå det, den som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Den ødeleggende styggedom hva det er og hvilket innhold det er taler Paulus om i 2.Tess. 2. 3b Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. 4 Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud. Når den GT ofringene blir gjenopptatt i Jerusalem igjen, de som Jesus har avskaffet med sitt offer på Golgata. Hebr.10. 12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. Da må de som er i Judea og ellers er Jøder som har sitt liv kjært, flykte opp i fjellene og over mot Jordan til klippebyen Petra og der en kan gjemme seg. Dette er Jesu klare oppfordring til sine landsmenn etter kjødet, Jødene. 15 Den som er på taket, må ikke gå ned og inn i huset for å ta med seg noe, Selv de som er oppe på taket og hvilket gjøremål en har. Fly for ditt livs skyld, Antikrist og verdens vrede over Israel og Jødene vil bli meget stor. 16 og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Antisemittisme er en vanlig betegnelse for rasemessig begrunnet hat mot jøder. Begrepet oppstod i 1879 da tyskeren Wilhelm Marr definerte jødene som en egen rase. Marr innførte benevnelsen antisemittisme som en eufemisme for det tyske Judenhass, det vil si «jødehat». I normal språkbruk benyttes derfor begrepet antisemittisme bare om hat mot mennesker med jødisk opprinnelse. I arabiske land som motarbeider staten Israel har man imidlertid argumentert for å utvide begrepet til også å gjelde mennesker av arabisk herkomst. Begrunnelsen deres er at både hebraisk og arabisk tilhører den semittiske språkfamilien. Kritikerne av denne omdefineringen mener at den representerer en sammenblanding av et lingvistisk begrep med et politisk begrep. Antijudaisme, som er en religiøst motivert fiendtlig holdning til jødedommen, er beslektet med antisemittismen, som er et nyere fenomen og i første rekke rasemessig motivert. Antisemittisme er egentlig et dårlig ord, antijødisk eller anti Israel er egentlig et riktig ord. 17 Stakkars dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! Nå er det ingen hemminger lengre. Ingen lover eller samvittigheten som holder igjen. Alt er tillatt og blir lov. Her et anarkiet og Antikrist som råder grunnen. 18 Men be om at det ikke må hende om vinteren! Det er vanskeligere om vinteren enn om sommeren å flykte. Når en blir premiert for å drepe, forfølge og angi alle troende, da i særdeleshet Jøder og Jesus troende. Er mørke som har overtatt fullstendig. 19 For i de dager skal det bli slike trengsler som det ikke har vært siden Gud i begynnelsen skapte verden, og som det heller aldri mer vil bli. Dette vil skje i midten av den store trengsel, de siste 3 1\2 åra lærer skriften. Da vil det være Jakobs trengsel sier Jeremia 30. 7 Ja, stor er denne dagen, dens like finnes ikke. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal berges ut av den. 20 Om ikke Herren forkortet den tiden, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for deres skyld som han har utvalgt, har han forkortet den tiden. Hadde Antikrist, den Falske Profet, Satan, hans demoner og alle andre ugudelige mennesker fått holde på lenge nok hadde ikke et eneste menneske blitt igjen etter Satans og hans allierte herjinger, blitt tilbake. Satans mål og hans tanker er vi ikke uvitne om sier Paulus. Her er og forblir Satans sanne program og hensikter om han også går snikveier for å oppnå sine mål og hensikter. Joh.10. 10a Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. 21 Om noen sier til dere: «Se her er Messias» eller: «Se der er han», så tro det ikke! Når en sier at en er Messias så skjønner de aller fleste at en er på ville veier. Men en kommer som en reformator og med fremmed lære. Samtidig så tillatter en kjødets gjerninger i livet sitt, så er en kommet inn i den villfarelsen som Jesus anvender her. Den Pinse\ karismatiske bevegelse står i så måte sterkt her med alle sine falske lære setninger og en samtidig tillatter kjødets gjerninger over en lav sko. 22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill. Selv under og tegn i seg selv skal vi ikke følge, ikke minst i endetiden og under den store trengsel. Satan skal få ild til å fare ned og Simon trollmannen kunne fly flere meter opp i luften. Men dette er endetidens villfarelse som vil bre om seg selv inn blant troende og blant Jødene. 23 Vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd. Jesus advarer oss igjen. Vær på vakt og vær åndelige edrue. De store vekkelser som er blitt profetert om har vist seg å være en bløff. At en gjør evangeliet populært. har vært mislykket. Antikrist har kommet til makten og all religion ved siden av hans og den Falske Profet vil bli forsøkt utryddet. Slik er det Babylon får sin dom også som vi finner i Åpenbaringen 17-18. 24 Men i de dager, etter denne trengselstid, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Selv himmellegemene vil komme ut av kontroll når atombomber, natur katastrofer og forfølgelse mot Jødene og Jesus troende blir fullt ut akseptert og forsvart. En vil få belønning for å drepe, angi og forfølge Jøder og Jesus troende. 25 Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Disse stjernene som skal falle ned tror jeg ikke er først og fremst fysiske stjerner. Men da er mørket som råder fullt ut og det er Satan og hans demonhær som nå er i himmelrommet som innvandrere og angriper Jorden. Åpenb.12. 12b For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen. 26 Og de skal se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Hvem er denne Menneskesønnen er ikke vanskelig å vite; det er Jesus Kristus. Han vil bli menneskene og denne Jordens redningsmann. Miljøbevegelser, politiske partier og alt annet vil ikke kunne redde noen. Kun Jesus Kristus. 27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ende til himmelens ytterste grense. Hvem er disse utvalgte som skal samles? Alle troende gjelder dette men i særdeleshet Jødene som da vil bli samlet i sitt eget land som Gud gav dem gjennom fedrene for flere tusen år siden. 28 Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Fikentreet er et bilde på Israel. Dommerne 9. 10 Da sa trærne til fikentreet: «Kom du og vær konge over oss!» Er det også et ordspill om diverse trær. Dette er noe av bibelens biled språk. 29 Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at han er nær og står for døren. Når Israel fikk sitt land igjen som Gud har gitt dem. Etter det så skal det skje at alle andre land som ikke er frie skal oppleve det samme som Jødene. Først Jødene, så hedningene er noe som går igjen i hele Guds ord. Slik også under 1000-årsriket, først blir Jødene dømt og deretter velsignet. Slik også med alle andre hedninger og hedning nasjoner. 30 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Dette som her skjer vil bli komprimert og utviklingen i endetiden vil gå så fort at før en har oppfunnet en ting før neste står på døren og banker. Det som en brukte hundrede og tusener av år for å gå til neste fremskritt vil kun ta en kort tid i endetiden. 31 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Det står ikke dette i grunnteksten. Der står det følgende: Himmel og jord skal kunne forgå, men ikke mine ord skal kunne forgå. Det sikreste vi har er og forblir Guds ord. 2.Pet.1. 16 Det var jo ikke oppdiktede sagn vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.» 18 Vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. 19 Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud. 32 Men den dag eller time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen. Den dagen og time kjenner ingen mennesker. Å begynne å angi Jesu åpenbarelse i skyen for å hente menigheten og de videre hendelser er kun Faderen som er den eneste som er fra evighet og som er den sanne og evige Gud. Det er kun han som vet nøyaktig tider for disse begivenheter, selv Sønnen Jesus Kristus vet ikke alt. 33 Vær på vakt og våk! For dere vet ikke når tiden er inne. Vi må leve som om hver dag er den siste og være rede hver time og stund. Slik levde de første kristne og vi skal leve akkurat slik i dag. 2. Tim.4. 8 Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet. 34 Det er som når en mann skal reise utenlands: Før han drar hjemmefra, overlater han styre og stell til tjenerne og gir hver av dem en oppgave, og pålegger dørvokteren å våke. Vi alle blir oppfordret til å være tro og fullføre vår tjeneste. Ut i fra det vil vi få belønning både innfor Kristi domstol og hvor mye vi vil bli betrodd å styre og regjere i sammen med Jesus under 1000-årsriket. 35 Våk da! For dere vet ikke når husets herre kommer, enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen. Vi vet ikke dagen eller timen, men tiden skal vi kjenne og forstå. Amos 3. 7 For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene. 36 Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende. Alle blir oppfordret til ikke å sove. Spesielt nå i endetiden når så mye skjer skal vi være våkne. Den moralske og læremessige utglidningen er stor, derfor vil også det være anstrengende for åndelivet å være en levende troende. Daniel gjorde det riktige som vi alle må og skal gjøre. Daniel 1. 8 Daniel satte seg fore at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han bad den øverste hoffmannen om å få slippe å gjøre seg uren. 37 Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk! Gud har ingen favoritter. Men alle gis vi muligheter for å bli med og være hans sanne barn. Oppfordringen blir gitt til alle: Våk og vær rede!

Sluttkommentar: Dan stamme drev også med avgudsdyrkelse, men det gjorde alle de andre også. Så det blir etter min mening helt feil å dra dette inn her. Det har med det budskapet de skal forkynne å gjøre. De skal forkynne ikke evangeliet, men evangeliet om riket som Jesus selv sa i Matteus 24. 14 Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme. (dette skriftstedet har ingenting med menighetens oppgave, men hva de 144 000 skal forkynne og Israel).

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-492-hvor-er-sa-de-ti-tapte-stammer.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-297-israel-utvelgelse-navrende.html http://janchristensen.net/index2.php?side=video

Ingen kommentarer: