lørdag 27. mai 2023

Nr. 3224: Statsforvalter blir ikke ferdig med saken innen ankefristen til Høyesterett mandag 5. juni!

 Nr. 3224:

Statsforvalter blir ikke ferdig med saken innen ankefristen til Høyesterett mandag 5. juni!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Saken vår med hensyn til trekk vil bli avgjort av Høyesterett da Statsforvalteren ikke blir ferdig med omgjørelses vedtaket p.g.a. sykdom etc.

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-anker-dommen-i-lagmannsretten-inn-for-hoyesterett/

 

Bilde fra Høyesterett her i Hovedstaden

 
 

Vi hadde håpet på at Statsforvalteren skulle komme med omgjørelses vedtaket innen 5 juni da det er dagen som ankefristen går ut.

Da må vi betale 7.500, - kr for anken til Høyesterett.

Dessverre gikk ikke dette i denne overgrepsaken imot oss.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3152-saken-imot-oss-er-virkelig.html

 

Fikk denne mailen ifra Statsforvalteren.

 

Hei,

 

Jeg viser til henvendelse 19.05.23 og telefonsamtale med Karin Sand Oftedal her.

Vi jobber med gjennomgangen av saken din.

Dette arbeidet har dessverre blitt noe forsinket.

Henrik Høibråten er midlertidig borte, og arbeidet er overtatt av andre ansatte ved vårt kontor.

Vi håper å kunne gi endelig svar i løpet av 2-3 uker, kanskje raskere.  

 

Med vennlig hilsen

Odd Meldal
seksjonssjef

 

Sluttkommentar:

 

Nå går denne overgrepsaken imot oss i to retninger.

Der Statsforvalteren arbeider med omgjørelses vedtaket.

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3217-vi-haper-pa-avgjrelse-fra.html

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-vil-vurdere-muren-i-krokstien-2-c-pa-nytt-pa-basis-av-sporsmalet-om-urettferdig-behandling/

 

Så blir saken avgjort med hensyn til lovligheten av pengekrav og ta min kones bil etc.

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3223-saken-vedrrende-trekk-av.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3185-dommen-ifra-oslo-tingrett-der.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3114-na-kreves-min-kones-bil-vi.html

onsdag 24. mai 2023

Nr. 3223: Saken vedrørende trekk av feriepenger etc. sendt Norsk Høyesterett!

 Nr. 3223:

Saken vedrørende trekk av feriepenger etc. sendt Norsk Høyesterett!

 

Bilder i fra Borgarting Lagmannsrett.

Alt til Norsk Høyesterett blir sendt gjennom Lagmannsretten 

 

Saken er også inne til avgjørelse hos Statsforvalteren

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3217-vi-haper-pa-avgjrelse-fra.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3214-fremdeles-ikke-hrt-noe-i-fra.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3204-na-har-jeg-virkelig-troen-at-vi.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3204-na-har-jeg-virkelig-troen-at-vi.html

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-vil-vurdere-muren-i-krokstien-2-c-pa-nytt-pa-basis-av-sporsmalet-om-urettferdig-behandling/

 

 

Anke


til

Høyesterett

 

 

 

Ankende part:

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2C

0672 Oslo

Prosessfullmektig:

Selvprosederende

Ankemotpart:

Oslo kommune v/ordføreren

Rådhuset

0037 Oslo

 

Prosessfullmektig:

Oslo kommune Innkrevingsetaten

 

 

Innledning

 

Borgarting lagmannsrett avsa 2. mai 2023 kjennelse i sak nr. 23-054883ASK-BORG/04.

 

Avgjørelsen ble forkynt for ankende part 2. mai 2023 Anken er dermed rettidig.

 

Anken gjelder saksbehandlingen.

 

Ankebegrunnelse

 

Den første saksbehandlingsfeilen som gjøres gjeldende er at både namsmannen, tingretten og lagmannsretten konsekvent kun har tatt i betraktning ankende parts inntekter, og ikke hans utgifter. Alle instanser har oversett ankende parts utgifter. Utgiftene er dokumentert og lagt både til namsmannen (i namsmannens portal og per e-post) og i anken. Dersom instansene ikke hadde mottatt noe dokumentasjon på ankende parts utgifter, så skulle de bedt om en avklaring på dette. Ankende part oppfatter at namsmannen, tingretten og lagmannsretten ikke har vært lyttende og har oversett dette helt bevisst og ikke gjort noe for å avklare hvilke utgifter ankende part har. 

 

Videre anføres det at både tingretten og lagmannsretten har utvist en bevisst skjevhet i hvilke momenter som er vektlagt i kjennelsene. Det er kun lagt vekt på forhold som er til ankende parts ugunst og motpartens gunst. Lagmannsretten har sett helt bort fra den klare forskjellsbehandlingen som har vært i denne saken i ankende parts disfavør. Det vises til eksempler der andre har fått innvilget dispensjoner i saker som må anses tilnærmet like som ankende parts sak, og i saker der inngrepene har vært langt større enn i ankende parts sak. Denne forskjellsbehandlingen er svært viktig, og er ikke nevnt i lagmannsrettens kjennelse i det hele tatt. Dette illustrerer skjevheten i hvilke momenter som er vektlagt i kjennelsen. Denne skjevheten illustreres også ved at lagmannsretten har gjort et stort poeng ut av ankende parts anførsel som gjaldt foreldelse av kravet. Dette var ikke et stort poeng fra ankende parts side, men heller en opplysning som hørte til det samlede sakskomplekset. Dette er etter ankende parts syn et bagatellmessig forhold som er blåst opp i lagmannsrettens kjennelse. Motsetningsvis har lagmannsretten sett helt bort fra de viktige poengene i saken, og særlig da den nevnte forskjellsbehandlingen.

 

Videre anføres det at lagmannsretten ikke har lagt tilstrekkelig vekt på betydningen bilen har for ankende part. Selv om bilen ikke er verdt mye rent økonomisk, har den stor bruksverdi for ankende part. Ankende part er avhengig av bilen for å komme seg til og fra jobb. Ankende part har ofte skift som starter kl. 4 på morgenen og varer til sent på kvelden. På disse tidspunktene er det ikke mulig å reise kollektivt. Tingretten og lagmannsretten har lagt for stor vekt på at ankende part har en reservebil. Den andre bilen ankende part eier en gammel reservebil, som ikke er til å stole på. Det å ha en trygg og fungerende bil er en sikkerhet for at ankende part kommer seg på jobb i rett tid.

 

Endelig anføres det som en saksbehandlingsfeil at saken kun har vært behandlet skriftlig, og uten muntlig forhandlinger, både i tingretten og lagmannsretten. Dette har gjort at det ikke har vært befaring, vitneførsel eller muligheter til å fremme innsigelser mv. Saken har derfor ikke vært forsvarlig/tilstrekkelig opplyst. Uten vitneførsel og kontradiksjon, har det kun vært dommerens subjektive oppfatning som har kommet frem i avgjørelsen. En slik behandling av saken er ikke forsvarlig i et rettsikkerhetsperspektiv. Det burde i det minste vært muntlig forhandling i tingretten.

 

Etter ankende parts syn reiser saken spørsmål av betydning utenfor den foreliggende sak, samt at det foreligger tungtveiende hensyn som taler for at anken bør prøves, jf. tvisteloven § 30-5. Det vises til at saken ikke har vært forsvarlig opplyst når det ikke for noen instanser har blitt holdt muntlige forhandlinger. Det vises også til at ankende part i byggesaken klart har blitt forskjellsbehandlet når det ses hen til andre sammenlignbare saker, hvilket innebærer at saken er av prinsipiell karakter. Saken er samlet sett av svært stor betydning for ankende part.

 

Vedlegg 1 er orientering.

Vedlegg 2 er noen artikler ifra Søkelys

Vedlegg 3 er noen artikler ifra den Himmelske blogg

Vedlegg 4 våre anklager imot PBE, er denne enorme og rigide forskjellsbehandlingen i vår disfavør

Vedlegg 5 Vår tidligere Saksbehandler Kaja Aubert Lange som veiledet oss hvordan bygge muren.

Vedlegg 6 Det er PBE og det offentlige som har bryte Norsk lov

Vedlegg 7 Vi har regnet med at saken imot oss var foreldet, da Namsmannen avviste kravet som foreldet i 2020

Vedlegg 8 saken burde vært avvist

Vedlegg 9 noe utdrag ifra Oslo Kommune sine egne hjemmesider fra saken mellom oss og overgriperne.

Vedlegg 10 Parolen og fremgangsmåten til PBE er at vi skal tas, for egentlig ingenting.

Vedlegg 11 Vi opplever at Namsmannen kjører to løp

Vedlegg 12 Sendt Namsmannen angående mine utlegg, ikke bare inntekter. I fjor. Sendt og lagt inn i deres portal. Alt er gjort korrekt i fra min side.

 

 

Jeg legger ned slik påstand:

 

            Lagmannsrettens kjennelse oppheves.

           

             

Oslo, 24/5. 2023

 

_______________________________

                                                             Jan Kåre Christensen

 

 

 

Denne anken er satt opp 22. mai 2023 ved rettens kontor, jf. tvisteloven § 11-5 sjette ledd. Ankende part har etter dette supplert anken og inngitt de ovennevnte billagene.

 

Borgarting lagmannsrett, 22. mai 2023

 

Larbi Saaliti


juridisk utreder

 

 

torsdag 18. mai 2023

Nr. 3216: Spare det beste og nest beste av kjødet og det gamle menneske er ingen god og farbar vei for Jesu etterfølgere!

 Nr. 3216:

Spare det beste og nest beste av kjødet og det gamle menneske er ingen god og farbar vei for Jesu etterfølgere!

 

Vi alle står i fare for å bedra oss selv som det er dypest sett det Kong Saul gjorde.

På mange måter kan en si at Verdens mennesker soler seg i skinne av at Norge har vedtatt og godtatt mange ugudelige og til dels blasfemiske lover.

Da sett i forhold til Guds ord og Guds bud.

Samtidig, de troende er ikke hakke bedre.

Da de innbiller seg og tror fordi ting er allment akseptert av andre «evangeliske» troende, så er det godtatt og tillatt.

Men det er det ikke.

Det er kun det som stemmer med Guds ord som er Guds gode og rette vilje.

Alt utenfor Guds ord, er ikke i samsvar med Guds gode og fullkomne vilje.

Dagens frikirke Norge er som Kong Saul, som sparer det beste og nest beste av bytte. Men det som er ute i periferien av synd og umoral, blir i det store og det hele advart imot. Dette er ikke etter Guds ord.

Her får Saul dommen av Samuel

 

 

1 Sam. 15. 1. Samuel sa til Saul: Det var mig Herren sendte for å salve dig til konge over hans folk, over Israel; så lyd nå Herrens ord!  2 Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg vil hjemsøke Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la sig i veien for ham da han drog op fra Egypten.  3 Gå nå avsted og slå Amalek, og slå med bann alt hvad hans er; spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og får, både kamel og asen.  4 Så kalte Saul folket til våben og mønstret dem i Tela'im; det var to hundre tusen mann fotfolk og ti tusen mann fra Juda.  5 Da Saul kom til amalekittenes by, la han et bakhold i dalen.  6 Og Saul sa til kenittene: Gå bort, skill eder fra amalekittene og dra ned, så jeg ikke skal ødelegge eder sammen med dem! For I gjorde vel imot alle Israels barn da de drog op fra Egypten. Så skilte kenittene lag med amalekittene.  7 Saul slo amalekittene og forfulgte dem fra Havila til bortimot Sur, som ligger østenfor Egypten.  8 Og han tok Agag, Amaleks konge, levende til fange, og alt folket slo han med bann og drepte dem med sverdets egg.  9 Men Saul og folket sparte Agag og det beste og det næstbeste av småfeet og storfeet og lammene - alt som så godt ut - og vilde ikke slå dem med bann; men alt det fe som var ringe og usselt, det slo de med bann. 10 Da kom Herrens ord til Samuel, og det lød således: 11 Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge; for han har vendt seg bort fra mig og ikke holdt sig efter mine ord. Da optendtes Samuels vrede, og han ropte til Herren hele natten. 12 Morgenen efter stod Samuel tidlig op for å møte Saul; da kom nogen og sa til Samuel: Saul er kommet til Karmel, og der har han reist seg et minnesmerke; siden vendte han om og drog videre ned til Gilgal. 13 Da nu Samuel kom til Saul, sa Saul til ham: Velsignet være du av Herren! Jeg har holdt mig efter Herrens ord. 14 Men Samuel sa: Hvad er da dette for en bræken av småfe som lyder for mine ører, og hvad er det for brøl av storfe jeg hører? 15 Saul svarte: De har ført dem med fra amalekittene; for folket sparte det beste av småfeet og av storfeet for å ofre det til Herren din Gud; men resten har vi slått med bann. 16 Da sa Samuel til Saul: Hold op, så vil jeg forkynne dig hvad Herren har talt til mig inatt! Han sa til ham: Tal! 17 Samuel sa: Da du var ringe i dine egne øine, blev du hode for Israels stammer, og Herren salvet dig til konge over Israel. 18 Og Herren sendte dig avsted og sa: Gå og slå disse syndere, amalekittene, med bann og strid mot dem til du får gjort ende på dem! 19 Hvorfor lød du da ikke Herrens ord, men kastet dig over hærfanget og gjorde hvad ondt var i Herrens øine? 20 Da sa Saul til Samuel: Jeg har lydt Herrens ord og har gått den vei Herren sendte mig; jeg har ført Agag, Amaleks konge, hit og slått Amalek med bann. 21 Men folket tok av hærfanget småfe og storfe, det ypperste av det bannlyste, for å ofre det til Herren din Gud i Gilgal. 22 Da sa Samuel: Har vel Herren like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fettet av værer; 23 for gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og trossighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig, så du ikke skal være konge

 

Så bygde Moses et alter og kalte det: «Herren er mitt banner». Så sa han: «En hånd er utrakt fra Herrens trone! Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt» 2 M 17,16. 

 

På sin vei fra trelldommen i Egypt mot løftetes land, Kanaan, slo Israelsfolket leir i Refidim. I 2 M 17, 9 ff fortelles det at Amalek kom og stred mot Israel. Moses ba Josva om å velge ut mannskap til å stride mot Amalek. Josva gjorde som Moses hadde bedt om og kjempet mot Amalek. Neste dag gikk Moses med Guds stav i hånden og steg opp øverst på haugen. Så lenge som Moses holdt sin hånd løftet, hadde Israel overtaket, men når han lot hånden synke, da fikk Amalek overtaket. 

Da Moses` hender ble tunge, tok Aron og Hur en stein og la under han. Moses satte seg på den og Aron og Hur støttet hans hender, en på hver side. Dermed holdt hans hender seg støe like til solen gikk ned. Samtidig slo Josva Amalek og hans folk med sverdets egg. 

Herren befalte Moses til å skrive dette opp i en bok. Det skulle også prentes i Josvas ører. For Herren ville helt utslette minnet om Amalek over hele jorden. 

 

Her fikk Kong Saul en gyllen mulighet å utføre Guds klare vilje, da Amalek var Guds fiender. Samtidig, i nytestamentlig terminologi


Det er et bilde på kjødet. Som er noe som står Gud imot innom oss mennesker.

 

Gal. 5. 16 Derfor sier jeg: Lev etter det som er av ånden, for at dere ikke skal tilfredsstille kjøttets begjær.

17 For kjøttet begjærer mot ånden, og ånden mot kjøttet. Disse står mot hverandre, for at ingen skal gjøre som han vil.

 

Men Sauls oppgave var følgende:

«Gå nå avsted og slå Amalek, og slå med bann alt hvad hans er; spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og får, både kamel og asen.»

 

Det står at Saul ikke gjorde dette. Tvert imot, skriften sier:

«Saul slo amalekittene og forfulgte dem fra Havila til bortimot Sur, som ligger østenfor Egypten. Og han tok Agag, Amaleks konge, levende til fange, og alt folket slo han med bann og drepte dem med sverdets egg. Men Saul og folket sparte Agag og det beste og det næstbeste av småfeet og storfeet og lammene - alt som så godt ut - og vilde ikke slå dem med bann; men alt det fe som var ringe og usselt, det slo de med bann.»

 

Tenk, dette så veldig åndelig ut. De sparte det som var bra, men det som var dårlig. Det ble drept, akkurat som Gud hadde sagt.

 

Slik er det dessverre i dag også blant de troende.

De advarer imot Rosa Kompetanse og Pride. Alt som selvsagt er imot skriften.

Men gjengifte og kjødelige gjerninger innad blant de troende, blir «spart!»

Dette er ikke i samsvar med skriften og Guds vilje.

Vi leser om Apostelen Paulus gjorde da han forkynte.

 

Ap.gj. 20. 27 For jeg har ikke holdt noe tilbake, men forkynt hele Guds hensikt for dere.

1930 oversettelsen:

Ap.gj. 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

 

Det er akkurat dette som kristenheten i Norge og den vestlige verden.

Der en blant de evangeliske kristne hopper bukk over alt som er ubehagelig for de troende. Mens de ufrelste skal unngjelde, og det til gangs!

For et enormt hykleri!

 

Dommen imot Kong Saul var meget hard, det var ikke mye verdi i å spare det beste og nest beste. Tvert imot, dommen ble desto strengere.

 

Vi leser om Jesus, som sa det noenlunde det samme.

 

Matt. 5. 19 Den som bryter ett av de minste av disse budene, og som lærer andre å gjøre det samme, skal være den minste i himlenes rike. Men den som holder mine bud, og lærer andre å gjøre det samme, skal kalles stor i himlenes rike.

20 For jeg sier at hvis deres rettferdighet ikke overgår rettferdigheten til de skriftlærde og fariseerne, skal dere aldri komme inn i himlenes rike.”

 

Vi ser igjen og igjen det samme. At det standarden som Gud har gitt for sine barn, blir oversett. Men som en «kompetanse» for dette. Angriper en andre med en enorm styrke. Dette er hykleri, og det var akkurat det fariseerne og Saul gjorde.

Rosa kompetanse og gjengifte blant troende.

Pride bevegelsen og synd blant de troende.

Det er ikke «feil» å angripe det som er ytterliggående.

Men det er som å «spare» de troende for synd som er imot hans vilje og ord.

Denne konfrontasjonen imot synd blant de troende, er i dag under veldig press!

 

Mange – ikke så rent få. De er som en hurtig skrivers griffel i å tale imot hva Verdens barn holder på av synd. Men når de kommer til troende – deres synd.

Er de stumme som østers, Dette er et gedigent selvbedrag vi ser i dag!

Sluttkommentar:

Det vi ser i dag gjør seg gjeldene. Er ikke noe annet enn at det som Kong Saul gjorde. Med å ikke følge Herrens ord slik det er. Til punkt og prikke, gjør seg gjeldene også innad i menigheten.

Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.

Er mer og mer overbevist at vi lever i endetiden der menigheten i Laodikea er dessverre den menigheten av de syv sendebrevs menighetene.

Det er den åndelige tilstanden som gjør seg mer og mer gjeldende.

 

Joh. Åpenb. 3. 14 “Til budbringeren for menigheten i Laodikea skal du skrive: (Dette sier han som er Amen, det trofaste og sanne vitnet — Guds skaperverks begynnelse).

16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, skal jeg spy deg ut av min munn!

17 For du sier: Jeg er rik, jeg har i overflod, og jeg trenger ingenting. For du ser ikke at du er stakkarslig, ynkelig, fattig, blind og naken.

18 Jeg vil råde deg til at du kjøper gull av meg som er renset i ild, og en hvit kappe så du kan være påkledd for at du ikke skal blottlegge skammen av din nakenhet, og salve for dine øyne så du kan se.

19 Den som jeg elsker, irettesetter og oppdrar jeg. Vær derfor ivrig og vis anger!

20 For, se! — jeg står foran døren og banker på. Og om noen hører min røst og åpner opp døren for meg, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med meg.

21 Den som seirer, vil jeg gi å sitte med meg på min trone, slik også jeg har seiret og satt meg med min Far på hans trone.

22 Den som har ører — lytt til hva ånden sier i menigheten!”

lørdag 13. mai 2023

Nr. 3221: Før det foreligger en rettskraftig dom, prøver Namsmannen å trekke meg for penger, snakk om det korrupte Norge!

 Nr. 3221:

Før det foreligger en rettskraftig dom, prøver Namsmannen å trekke meg for penger, snakk om det korrupte Norge!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3184-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Sendte denne til Namsmannen i denne saken:

Her viser det at jeg har sendt inn all dokumentasjon også med hensyn til utgifter, og inntekter.

I deres egen portal og på mail.

Kriminelle og løgnaktige er dere.

Det kan dere gjøre imot meg fordi dere vet at dere ikke blir straffet.

Dessverre, det offentlige Norge er som en mafia gjeng med kammaderi og der en beskytter hverandre opp og ned.

 

At dere kun tar hensyn til mine inntekter, ikke utgifter og krever at jeg skal sende inn det som allerede er sendt inn.

Det er rett og slett megafrekt og viser bare at dere er overgripere!

 

Jan Kåre Christensen

 ---------------------------------------

 

La meg si det med en gang, jeg blir ikke forundret over noe mer med myndighetene her i Norge.

De kan tillatte seg å gjøre hva de vil, straffet blir de ikke uansett!

 

Vi tapte saken i Borgarting Lagmannsrett der Namsmannen kan ta min kones bil og mitt utestående hos Ullern Buss.

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3219-tapte-i-lagmannsretten-na-er.html

 

Det er de pengene i fra Ullern Buss som Namsmannen har begynt å trekke meg for ifra 1 mai.

(les mail lengre nede)

 

Dommen ble forkynt for meg 2 mai (egentlig 4 mai.)

Og da er ankefristen 2 juni.

Vi har nå anket dette til Norges Høyesterett.

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-anker-dommen-i-lagmannsretten-inn-for-hoyesterett/

 

Dommen er da ikke virkekraftig på flere mnd.

Regner det kan fort bli ut på høsten eller noe der omkring.

 

Hva gjør da Namsmannen?

 

Vi har fått diverse mailer, som jeg vil gjengi.

Der de har tatt «seieren» på forskudd.

Og begynt med beslag og trekk av mine utestående midler hos Ullern Buss på 8.800, - kr hver mnd.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3185-dommen-ifra-oslo-tingrett-der.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3114-na-kreves-min-kones-bil-vi.html

 

Saken imot meg var to forhold.

 

1.)  De ville frata min kones bil, en BMW i3.

 

2.)  De vil trekke meg for de pengene jeg har til gode hos Ullern Buss.

 

Det er nå det siste de har begynt med, før en rettskraftig dom foreligger.

 

Mail i fra Namsmannen:

 

Sandra.Pinheiro.de.Fonseca@politiet.no

Sandra Fonseca skriver:

 

Hei.

 

Trekket starter 01.05 og går frem til 01.09.24 med beløp på 8800.

Ha en fortsatt fin dag.

 

Med hilsen

SFO

 

Seksjon for Fellestjenester

Oslo-kontoret

 

Felles enhet for sivil rettspleie/Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum

 

Jeg svarer:

Da legger dere ikke grunn de faktiske opplysninger sendt inn for 1/2 år siden, men dikter opp, og lyver akkurat som det passer dere?

 

Namsfogden/Namsmannen svarer:

Hei,

 

Viser til innsendte opplysninger og dokumentasjon. Det følger av tvfbl § 5-16 (1) at klager på namsmannens avgjørelser og handlemåte under tvangsfullbyrdelsen må være undertegnet av klager. Klagen kan derfor ikke leveres per e-post.

 

For at namsmannen skal kunne vurdere å endre sin beslutning, må du sende rettet klage digitalt via "Mine saker" med elektronisk signatur.

 

Rettet klage må være mottatt av namsmannen innen 19.05.2023. Dersom namsmannen ikke mottar rettet klage innen fristen vil klagen avskrives uten videre behandling.

 

For å sende klage digitalt:

 

  • Logg inn på Politiet.no/namsmann-og-forliksrad/mine-saker
  • Finn saken under fanen "Arkiv". Velg "Vis sak"
  • Velg skjemaet "Send klage på utleggsforretning"
  • Skriv begrunnelse, legg ved nødvendig dokumentasjon og signer digitalt.

 

Klage kan også sendes ved ordinær postgang. Adressen er:

  • Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum, Postboks 2104 Vika, 0125 Oslo

 

Du kan også legge klagen i namsmannens postkasse i Pilestredet 19 (Oslo-kontoret).

 

Namsmannens avgjørelser og handlemåte kan påklages tingretten. Klagen fremsettes for namsmannen.

 

 

Med vennlig hilsen,

 

Seksjon for tvangssaker 2

 

Oslo politidistrikt

Felles enhet for sivil rettspleie/Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum

 

Telefon: (+47) 21 01 47 00

 

www.politiet.no

 

 

Jeg svarer:

 

Seksjon for tvangssaker 2                    Sak T2022-141318

Oslo 9 mai. 2023

 

Alt er sendt inn til dere ved Cecilie Giske Holth medio november i fjor.

Sender det inn til dere igjen.

Et lite utdrag, resten har dere liggende bare dere gidder å finne det.

Jeg har utgifter som gjør at dere ikke kan trekke meg 1 kr.

 

Vennlig hilsen Jan Kåre Christensen

 

Sender noe inn her igjen.

 

Til Cecilie Giske Holth                                     Oslo 22/10.2022

Sak T2022-141318

Namsfogden i Oslo      

           

Her ser du noe av våre utgifter ved kontoutskrift.

(dette legger jeg ikke ut da det er sensitiv informasjon som ikke hører ute i offentligheten.)

 

Jeg skriver også en mail nr.2, her:

 

Sak T2022-141318                                     Oslo 11/5.2023

 

Hei!

 

Dere skriver:

«For å sende klage digitalt:

Logg inn på Politiet.no/namsmann-og-forliksrad/mine-sakerFinn saken under fanen "Arkiv". Velg "Vis sak"Velg skjemaet "Send klage på utleggsforretning"Skriv begrunnelse, legg ved nødvendig dokumentasjon og signer digitalt.»

 

Det er frekt og ikke sant det som dere skriver!

 

Alt er sendt inn, dere har ikke tatt hensyn til noe av faktum i saken.

Dere har ikke lov å trekke oss 1 krone før dette er tatt med i saken.

Det at dere ikke har gjort dette, viser bare at saken imot oss er uriktig og loven er ikke fulgt.

Saken er behandlet helt feil, og vi er de skadelidende og er urettmessig blitt forfulgt og sett på som «kriminelle!»

 

Vi skal trampes på, og blir urettferdig behandlet.

Helt i tråd med PBE ønsker imot oss.

Mvh

Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

 

Her viser det at alt dere etterspør er sendt inn i saken vår.

Det er sendt inn også på mail som er mottatt av Cecilie Holth

 


Sluttkommentar:

 

Her er det mange feil. 

Egentlig alt et offentlig har gjort imot oss er kun et stort, stort, stort overgrep imot oss.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3184-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

De legger til grunn kun våre inntekter, ikke utgiftene.

Utgiftene er sent inn gjennom deres egen portal helt korrekt for ½ år siden som de vil at jeg skal sende inn på nytt.

Da de har begynt å trekke meg for penger før en rettskraftig dom!!!!!!!!!!!!!!!

Er dette lov? Nei!

 

Saken er nå også inne til behandling hos Statsforvalteren.

Som er blitt syk, og vi avventer også på svar derifra!

Hele saken imot oss er et gedigent overgrep!

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3217-vi-haper-pa-avgjrelse-fra.html

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-anker-dommen-i-lagmannsretten-inn-for-hoyesterett/