onsdag 24. mai 2023

Nr. 3223: Saken vedrørende trekk av feriepenger etc. sendt Norsk Høyesterett!

 Nr. 3223:

Saken vedrørende trekk av feriepenger etc. sendt Norsk Høyesterett!

 

Bilder i fra Borgarting Lagmannsrett.

Alt til Norsk Høyesterett blir sendt gjennom Lagmannsretten 

 

Saken er også inne til avgjørelse hos Statsforvalteren

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3217-vi-haper-pa-avgjrelse-fra.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3214-fremdeles-ikke-hrt-noe-i-fra.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3204-na-har-jeg-virkelig-troen-at-vi.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3204-na-har-jeg-virkelig-troen-at-vi.html

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-vil-vurdere-muren-i-krokstien-2-c-pa-nytt-pa-basis-av-sporsmalet-om-urettferdig-behandling/

 

 

Anke


til

Høyesterett

 

 

 

Ankende part:

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2C

0672 Oslo

Prosessfullmektig:

Selvprosederende

Ankemotpart:

Oslo kommune v/ordføreren

Rådhuset

0037 Oslo

 

Prosessfullmektig:

Oslo kommune Innkrevingsetaten

 

 

Innledning

 

Borgarting lagmannsrett avsa 2. mai 2023 kjennelse i sak nr. 23-054883ASK-BORG/04.

 

Avgjørelsen ble forkynt for ankende part 2. mai 2023 Anken er dermed rettidig.

 

Anken gjelder saksbehandlingen.

 

Ankebegrunnelse

 

Den første saksbehandlingsfeilen som gjøres gjeldende er at både namsmannen, tingretten og lagmannsretten konsekvent kun har tatt i betraktning ankende parts inntekter, og ikke hans utgifter. Alle instanser har oversett ankende parts utgifter. Utgiftene er dokumentert og lagt både til namsmannen (i namsmannens portal og per e-post) og i anken. Dersom instansene ikke hadde mottatt noe dokumentasjon på ankende parts utgifter, så skulle de bedt om en avklaring på dette. Ankende part oppfatter at namsmannen, tingretten og lagmannsretten ikke har vært lyttende og har oversett dette helt bevisst og ikke gjort noe for å avklare hvilke utgifter ankende part har. 

 

Videre anføres det at både tingretten og lagmannsretten har utvist en bevisst skjevhet i hvilke momenter som er vektlagt i kjennelsene. Det er kun lagt vekt på forhold som er til ankende parts ugunst og motpartens gunst. Lagmannsretten har sett helt bort fra den klare forskjellsbehandlingen som har vært i denne saken i ankende parts disfavør. Det vises til eksempler der andre har fått innvilget dispensjoner i saker som må anses tilnærmet like som ankende parts sak, og i saker der inngrepene har vært langt større enn i ankende parts sak. Denne forskjellsbehandlingen er svært viktig, og er ikke nevnt i lagmannsrettens kjennelse i det hele tatt. Dette illustrerer skjevheten i hvilke momenter som er vektlagt i kjennelsen. Denne skjevheten illustreres også ved at lagmannsretten har gjort et stort poeng ut av ankende parts anførsel som gjaldt foreldelse av kravet. Dette var ikke et stort poeng fra ankende parts side, men heller en opplysning som hørte til det samlede sakskomplekset. Dette er etter ankende parts syn et bagatellmessig forhold som er blåst opp i lagmannsrettens kjennelse. Motsetningsvis har lagmannsretten sett helt bort fra de viktige poengene i saken, og særlig da den nevnte forskjellsbehandlingen.

 

Videre anføres det at lagmannsretten ikke har lagt tilstrekkelig vekt på betydningen bilen har for ankende part. Selv om bilen ikke er verdt mye rent økonomisk, har den stor bruksverdi for ankende part. Ankende part er avhengig av bilen for å komme seg til og fra jobb. Ankende part har ofte skift som starter kl. 4 på morgenen og varer til sent på kvelden. På disse tidspunktene er det ikke mulig å reise kollektivt. Tingretten og lagmannsretten har lagt for stor vekt på at ankende part har en reservebil. Den andre bilen ankende part eier en gammel reservebil, som ikke er til å stole på. Det å ha en trygg og fungerende bil er en sikkerhet for at ankende part kommer seg på jobb i rett tid.

 

Endelig anføres det som en saksbehandlingsfeil at saken kun har vært behandlet skriftlig, og uten muntlig forhandlinger, både i tingretten og lagmannsretten. Dette har gjort at det ikke har vært befaring, vitneførsel eller muligheter til å fremme innsigelser mv. Saken har derfor ikke vært forsvarlig/tilstrekkelig opplyst. Uten vitneførsel og kontradiksjon, har det kun vært dommerens subjektive oppfatning som har kommet frem i avgjørelsen. En slik behandling av saken er ikke forsvarlig i et rettsikkerhetsperspektiv. Det burde i det minste vært muntlig forhandling i tingretten.

 

Etter ankende parts syn reiser saken spørsmål av betydning utenfor den foreliggende sak, samt at det foreligger tungtveiende hensyn som taler for at anken bør prøves, jf. tvisteloven § 30-5. Det vises til at saken ikke har vært forsvarlig opplyst når det ikke for noen instanser har blitt holdt muntlige forhandlinger. Det vises også til at ankende part i byggesaken klart har blitt forskjellsbehandlet når det ses hen til andre sammenlignbare saker, hvilket innebærer at saken er av prinsipiell karakter. Saken er samlet sett av svært stor betydning for ankende part.

 

Vedlegg 1 er orientering.

Vedlegg 2 er noen artikler ifra Søkelys

Vedlegg 3 er noen artikler ifra den Himmelske blogg

Vedlegg 4 våre anklager imot PBE, er denne enorme og rigide forskjellsbehandlingen i vår disfavør

Vedlegg 5 Vår tidligere Saksbehandler Kaja Aubert Lange som veiledet oss hvordan bygge muren.

Vedlegg 6 Det er PBE og det offentlige som har bryte Norsk lov

Vedlegg 7 Vi har regnet med at saken imot oss var foreldet, da Namsmannen avviste kravet som foreldet i 2020

Vedlegg 8 saken burde vært avvist

Vedlegg 9 noe utdrag ifra Oslo Kommune sine egne hjemmesider fra saken mellom oss og overgriperne.

Vedlegg 10 Parolen og fremgangsmåten til PBE er at vi skal tas, for egentlig ingenting.

Vedlegg 11 Vi opplever at Namsmannen kjører to løp

Vedlegg 12 Sendt Namsmannen angående mine utlegg, ikke bare inntekter. I fjor. Sendt og lagt inn i deres portal. Alt er gjort korrekt i fra min side.

 

 

Jeg legger ned slik påstand:

 

            Lagmannsrettens kjennelse oppheves.

           

             

Oslo, 24/5. 2023

 

_______________________________

                                                             Jan Kåre Christensen

 

 

 

Denne anken er satt opp 22. mai 2023 ved rettens kontor, jf. tvisteloven § 11-5 sjette ledd. Ankende part har etter dette supplert anken og inngitt de ovennevnte billagene.

 

Borgarting lagmannsrett, 22. mai 2023

 

Larbi Saaliti


juridisk utreder

 

 

7 kommentarer:

Anonym sa...

Jan Kåre
Nå skal Norsk Høyesterett se på om de skal få lov å fortsette med overgrep mot dere?
Alt hva dere har gjort er funksjonelt og flott.
Hele saken imot dere går bare ut på en ting.
Knekke dere.
Dette er trakassering og forfølgelse.

Jan Kåre Christensen sa...

Stemmer.
Men hvis, noe jeg tror.
Så vil Statsforvalteren oppheve alle tidligere vedtak.
Da bortfaller denne rettsaken.
Det håper, tror og ber vi om 🙏🙏🙏🙏🩷🙏🙏🙏🙏

Anonym sa...

Jan Kåre
Det som du og din kone står opp imot.
Er Norsk dumhet, eller Norsk overgrep på sitt verste.
Stå på videre, dette går til seier.

Jan Kåre Christensen sa...

Ja, det er makt og myndighetsmisbruk de lux.
Det vi har bygget harmonerer med alt på vår eiendom.
Og gjør at overvann og alt fungerer perfekt på vår eiendom.

Anonym sa...

Er det ikke flere som jobber hos Statsforvalteren enn den ene som er sykmeldt? Synes de burde få litt fortgang i dette her,slik at forfølgelsen av dere endelig kan opphøre

Jan Kåre Christensen sa...

Enig.
Er i en positiv dialog med dem.
Håper på avgjørelse snart.
Der jeg har fått lovnad på avgjørelse før sommeren.
Kjedelig med det, er at ankefristen går ut 5 juni.
Da må jeg betale 7.500 til anken til Norges Høyesterett.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Er det ikke flere som jobber hos Statsforvalteren enn den ene som er sykmeldt? Synes de burde få litt fortgang i dette her, slik at forfølgelsen av dere endelig kan opphøre.

Fikk denne mailen ifra Statsforvalteren, nest øverste sjef der.

Hei,

Jeg viser til henvendelse 19.05.23 og telefonsamtale med Karin Sand Oftedal her. Vi jobber med gjennomgangen av saken din. Dette arbeidet har dessverre blitt noe forsinket. Henrik Høibråten er midlertidig borte, og arbeidet er overtatt av andre ansatte ved vårt kontor. Vi håper å kunne gi endelig svar i løpet av 2-3 uker, kanskje raskere.

Med vennlig hilsen

Odd Meldal
seksjonssjef