lørdag 30. november 2019

Nr. 2616: Evangeliet om riket!


Nr. 2616:
Evangeliet om riket!

Bilde av skribent og artikkelforfatter til denne artikkelen Ivar Haugsbakk.”Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden som et vitnesbyrd i alle nasjoner; og så skal enden komme.” (Matt 24:14)


Det går klart fram av dette bibelvers hvilket budskap som skal forkynnes i dette evangeliet, nemlig ”evangeliet om riket”. Men hadde hans Far i himmelen gitt ham en ny ordre her, siden Jesus tidligere hadde sagt at han kun var sendt til de fortapte får av Israels hus? (Matt 15:24) Dette evangeliet om riket skulle da ifølge Matt 10:5-6 bare evangelisere jøder innenfor datidens Israel. Jeg vil tro vi finner svaret i det første verset i Jakobs brev: ”Jakob, Guds og den Herre Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer som er spredt omkring i landene.” (Jak 1:1) Det Jesus sa og mente, var at hans disippelflokk skulle evangelisere alle jøder i alle nasjoner, og budskapet gjaldt det framtidige riket – tusenårsriket, men Israel i sentrum (Apg 1:6).

Avslutningen av nådens evangelium vil skje samtidig med at Herren opprykker sin menighet. Deretter kommer den siste av de 70 profetiske åruker (7 år) som Daniel profeterte om. Med disse 7 kommende profetiske år for det jødiske folk, er scenen satt for trengselstidens grufulle begivenheter. Med avslutningen av denne nådens tidshusholdning, står også verden ovenfor en omskiftning av evangeliet. Denne omskiftningen vil bli tilbake til det Jesus og hans disipler forkynte for Israel før Kristus stedfortredende død på korset. Da skal igjen rikets evangelium forkynnes, slik som døperen Johannes, Jesus og de 12 disiplene en gang forkynte. I forbindelse med Jesu utsendelse av de 12 disipler, slik dette er beskrevet i Matt 10:5-6, så må vi være oppmerksomme på de viktige ordene som følger i versene 22 og 23:

”og dere skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Men når de forfølger dere i den ene by, da fly til den andre! for sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke komme til ende med Israels byer før Menneskesønnen kommer.”

Det er klart at Jesus i det han sier her, ikke bare tenker på datidens aktuelle situasjon alene, men at han også hadde et framtidig profetisk siktepunkt med dette utsagnet. Og dette framtidige profetiske siktepunkt er endens tid – han taler jo her vitterlig om sin gjenkomst – som han gir sine disipler en mer detaljert profetisk innføring i gjennom Matt 24 og 25. Den gang skulle evangeliet om riket bare forkynnes for jøder i Israel, men i endens tid skal dette evangeliet gå ut til alle nasjoner (Matt 24:14). Evangeliet om ”Himlenes rike er nær!” vil i endetiden bli desto mer aktuelt og nært forestående, og dette evangeliet skal da forkynnes i løpet av en trengselstid, som skal bli uten sidestykke. Dette korte tidsrom er det som gjør at evangeliet ikke engang skal bli forkynt i alle Israels byer før Jesus Messias kommer tilbake til jorden i herlighet. De kommende disipler i den kommende trengselstiden skal som nevnt bli forfulgt, og de skal måtte fly fra by til by, men altså ikke komme til ende med Israels byer før Menneskesønnen kommer (Matt 10:23). Dette er jo ikke en beskrivelse av verken datiden eller nåtiden, men et framtidsscenario. Dette betyr jo også de skal evangelisere gjennom hele Jakobs/Israels trengsel, like til Jesus kommer tilbake til jorden.

Utsendelsen av de 12 disipler i Matt 10:5-6 har derfor et fjernere, profetisk siktepunkt, nemlig endens tid. Men i endens tid vil det ikke bare bli 12 disipler, men 12 x 12 x 1.000 = 144.000, av alle Israels stammer. Alle Jesus 12 disipler var jøder med et jødisk budskap, alle de framtidige 144.000 disipler blir også jøder – også da med evangeliet om riket. De 144.000 vil bli spesielt utrustet (beseglet), og utsendt av Gud. De skal, liksom de 12 på Jesu tid, gå ut med budskapet: ”Himlenes rike er kommet nær!” Og igjen skal de, liksom på Jesu tid, understøtte budskapet med mange tegn og kraftige gjerninger. Da de 70, som Jesus hadde sendt ut, kom tilbake, sa de: ”Herre! Enda de onde ånder var oss lydige.” (Luk 1:17) At også dette hadde et profetisk siktepunkt, er klart og tydelig ut fra hva Jesus svarte dem: ”Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.” (Åp 12:7-9) ”Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere.” (vers 18) Vi vet at alle Jesu 12 disipler, så nær som Johannes ble drept, og at det Jesus her sier er profetisk tale i Ånden, for Satan falt ikke ned fra himmelen den gang, men dette skal først skje midt i trengselstiden:

”Og det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred, og dens engler. Men de maktet det ikke, heller ikke ble deres sted mere funnet i himmelen. Og den store drage blev kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike; han blev kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.” (Åp 12:7-9)

Ved inngangen til den kommende trengselstiden vil tiden for nådens evangelium vil være forbi, menigheten er hentet, og da vil Gud igjen ha fokus på sitt utvalgte jordiske folk og det kommende riket som like fra gammeltestamentlig tid ble lovet dem. (Apg 1:6) Alle Guds jordiske løfter til sitt utvalgte folk, Israel, var betingelseløse fra Guds side.

Guds utsendte tjenere av alle Israels 12 stammer i endens tid, de 144.000 beseglede, skal gis ”makt over alt fiendens velde” – og ”ingenting skal kunne skade dem”. De skal fullføre sin gjerning, og evangelisere budskapet om at Himlenes rikes opprettelse i herlighet er nær. At Kongen, Jesus Messias, snart kommer tilbake i kraft og stor herlighet, med alle sine hellige og alle englene (Sak 14:5 og 2 Tess 1:7). Kristus skal knuse alt fiendens velde, og dømme de antikristelige nasjoner ved opprettelsen av sitt rike. I tiden like før dette rikets opprettelse skal Herrens bønn få en aktualitet som aldri før:

”Komme ditt rike! Skje din vilje …!”

Satan vil ikke kunne stoppe disse 144.000 vitner, som skal fullføre sitt tjenesteoppdrag ved deres forkynnelse om rikets evangelium. Ved denne evangelisering i alle nasjoner – jødene av alle Israels stammer finnes i diasporaen i alle nasjoner – skal ”en stor skare som ingen kunne telle, av alle stammer og folk og tunger” komme ut av den store trengsel som frelste sjeler. (Åp 7:9) Mange skal tro og bekjenne budskapet, men siden de mangler beseglingen skal de slås i hjel som martyrer for sin bekjennende tro, ”for Jesu vitnesbyrd og for Guds ords skyld.” (Åp 6:9 og 20:4)

fredag 29. november 2019

Nr. 2615: Når den emeriterte biskopen i Den norske kirke Gunnar Stålsett ønsker politiet å fengsle er det noe som er riv, ruskende gærnt! Samt at domstolene skal drive med rettsaker imot slike personer som Stålsett og meg!


Nr. 2615:
Når den emeriterte biskopen i Den norske kirke Gunnar Stålsett ønsker politiet å fengsle er det noe som er riv, ruskende gærnt! Samt at domstolene skal drive med rettsaker imot slike personer som Stålsett og meg!
Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Det som den emeriterte biskopen i Den norske kirke Gunnar Stålsett har gjort skulle politiet aldri heftet seg med.

Men når de hefter seg med meg som aldri har gjort en flue fortred, da skjønner vi at de mangler gangsyn.

Men slike personer som åpenbart er kriminelle og farlige, som «Pastor» Jan Aage Torp (bildet) tror de blindt på. Tragisk!
Tenk, narreapostel Jan Aage Torp evnet å bløffe både politiet og domstolene. Tragisk!!!!!!!!

Men slike personer som meg, har politiet og domstolene alltid tid og ressurser på. De må nesten være «hjernedøde» når de holder på slikt»

Her er en artikkel jeg skrev for en tid tilbake.


Nr. 463:
Dessverre så er politiet stort sett ikke på alerten i slike saker når en går til politiet med falske anklager, og at de igjen straffeforfølger den som har kommet med falske anklager som Pastor Jan Aage Torp kom imot meg og den Himmelske blogg med.

 
Forklare dette skal jeg prøve på. Jeg hadde forkynt imot gjengifte over flere år. Da med å fokusere på forkynnere, som var gjengiftet. Dette hadde faktisk nesten som en farsott spredt seg på den Himmelske blogg, og vår engelskspråklige blogg Heavenly blog.

Dette falt Pastor Jan Aage Torp tungt for på brystet da han var nevnt her. Selv etter, han inviterte meg ut for samtale med løfte fra Torps side at jeg kunne skrive hva jeg ville på egen blogg uten han skulle gjøre noe med dette.

Jeg gjorde det, og han gikk nærmest bak min rygg og anmeldte meg med en fiktiv anmeldelse. Falske anklager som det heter i jusen.

Det var utelukkende min forkynnelse imot gjengifte som voldte Torp forargelse. Det som var «problemet» for Torp var at jeg hadde så høye scor på mine artikler hos Google.

Torp er «smart», han visste at han ikke kunne felle meg på min forkynnelse om gjengifte. Torp er som sagt ingen dumming, han er kynisk, kalkulerende, manipulerende, beregnede og utspekulert!

Han går da og anmelder meg for å ha sjikanert ham, noe jeg aldri har gjort. Jeg har aldri oppsøkt ham eller hatt noe med ham å gjøre, bortsett fra den gangen han ba meg ut på kafe.

Hva skjedde videre er historien. Politiet bet på, det ble en farse rettsak der jeg var siktet for å ha kalt Torp for spedalske, manipulerende og en horkarl.
Dette ble «omgjort» til at siden jeg hadde gjentatt dette «for mye» ble jeg dømt. Tidenes justismord, det var kun for å få tatt og dømt meg!

Sluttkommentar:

Med andre ord, siden en ikke kan dømme noen i Norge for å forkynne imot gjengifte. Så lette Torp omhyggelig etter noe jeg hadde skrevet om ham, og politiet og domstolene lot seg forlede. Stakkars meg, he-he! Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn å forlede og manipulere.

Det er bare å håpe tro og be at Oslo politiet og domstolene får avdekket Pastor Jan Aage Torp bruke av falske beskyldninger for å oppnå sitt mål her i saken imot meg og den Himmelske blogg!

Straffbart og uetisk er det åpenbart!

At politiet ikke ville straffeforfølge dette, er trist. Derfor anket jeg også saken videre innforbi statsadvokaten, med håp om at han vil omgjøre henleggelsen til videre etterforskning, og forhåpentligvis siktelse imot Pastor Torp og en domfellelse for å falske anklager!
Han fordreide hele anmeldelse til å gjelde noe helt annet enn hva saken dreide seg om. Saken dreide seg om kun en ting, at Torp hatet meg for å forkynne imot hans nye forhold som bibelen beskriver som synd.