onsdag 7. september 2011

Nr. 203: Guds Ånd svevde over vannene!

Nr. 203:

Guds Ånd svevde over vannene!

1. Mosebok 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene. 3 Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys.

Grunnteksten på Guds Ånd her: ruach oversatt: pust, vind, ånd.

Det er tre områder som min undervisning skaper motstand i det store og det hele.

1.) Min helliggjørelse undervisning.

De aller fleste kristne vil høre kun om nåde, kjærlighet etc. Men hva det innbefatter å LEVE som en kristen. Hva Gud forventer og krever av oss, den siden ved min undervisning møter jeg kraftig motstand ved.
Hebr. 12. 14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

2.) Fortapelse.

Jeg underviser annerledes en den gamle Katolske middelalder læren at Gud skal pine og plage mennesker etter døden. Guds ord taler om at det er menneskes lodd å dø, deretter dom. Den dommen sier om de ikke troende skal oppleve den same ilden som Sodoma og Gomarra som ble utslettet.
Judas 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff.

3.) Guddommen er “to-enig”.

Jeg har undervist om hva Guds ord forklarer oss om Gud, som går på tross av hva de aller fleste har ment og trodd om Gud før. Dette hører med til de første grunner i Guds ord og burde ikke vært for vanskelig å grippe og forstå, men den Katolske treenighetslæren sitter som spikret fast t.o.m. blant de aller fleste protestantene, trist med sant. Dette prøver vi å gjøre noe med, ved å peke på hva Guds ord sier om dette emne.
1. Joh. e. 2. 23. Hver den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen; den som bekjenner Sønnen, har og Faderen.

Treenighetslæren og Jesus only lærene holder ikke. Det er dessverre ikke blitt lært riktig om Guddommen i det store og hele etter den Katolske Kirka innførte treenighetslæren ved Keiser Konstantin på 300-tallet ved bl.a. kirkemøte i Nikea og ellers ved den utviklingen som skjedde!

Hva er så Ånd? Vi må prøve å se på hva Ånd er. Jeg vil definere det som: “Ånden er den usynlige del av menneskets personlighet”.

Når vi møter Ånd, så er det noe som ikke står seg alene. Antikrist er en person, men med en Ånd. Menneske er en person, men med en Ånd.
Gud er en person, men med en Ånd. Dette lærer skriften!

Her kommer noen skriftsteder som underbygger dette:

1. Kor. 2. 10 Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; 11 for hvem iblandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd; 12 men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud.

1. Joh. b. 4. 3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.

Dette hadde vært veldig klart og enkelt, hadde det ikke vært for at det er for mye vranglære som sitter som spikret hos de aller fleste kristne. Men jeg har på vår nettside og blogger til de grader dokumentert og undervist om hva Guds ord sier om disse tingene, at det burde vært lov å håpe at flere skal våkne opp og vende tilbake til den Jødiske og Apostoliske tro og forståelse om disse ting!

Guds Ånd svevet over vannene, hva betyr det? Vi leser om det samme flere plasser i skriften.

Herrens øyne skuer over den ganske jord for kraftig å støtte dem hvis hjerte er helt med Ham. 2 Krøn 16,9

Med andre ord, der Gud Fader følger med og er tilstede, der bruker bibelen at Guds Ånd skuer, svever og lignede ord. Hva forteller det oss? At likesom jeg har øyne, så har Gud Fader det. Men hans “øyne” er så uendelig mye “større”. Dette er illustrativ tale for at vi skal forstå Gud og hans ord.

Gud kan være tilstede uendelig mange plasser samtidig da han er Ånd sier skriften.

Joh. e. 4. 24 Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.

Da Gud er Ånd kan han være tilstede flere plasser og også vise seg i flere former og på forskjellige måter, og også være tilstede uten å vise seg selv synlig!

Dette finner vi flere eksempler på i skriften, bl. a Jesus dåp i Jordan da Jesus steg opp av vannet og Faderen var tilstede på 2 måter. Vi leser teksten:

Matt. 3. 13 Da kom Jesus fra Galilea til Jordan til Johannes for å bli døpt av ham. 14 Men han nektet ham det og sa: Jeg trenger til å bli døpt av dig, og du kommer til mig? 15 Men Jesus svarte og sa til ham: La det nu skje! for således sømmer det sig for oss å fullbyrde all rettferdighet. Da lot han det skje. 16 Men da Jesus var døpt, steg han straks op av vannet, og se, himmelen åpnet sig for ham, og han så Guds Ånd fare ned som en due og komme over ham. 17 Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.

Faderen er ingen due, ei heller hans Ånd. Men hvorfor kom Ånden til syne som en due? Duen er en meget var fugl, som reagerer på det minste. Men hos Jesus var det ingenting å reagere på da han var fullkommen, derfor viste Ånden seg i en skikkelse av en due. Var dette da en person? Nei og atter nei, Ånden er ikke en egen person. Han er aldri nevnt en eneste plass i skriften med eget navn eller noe som gjør ham til en person. Men Ånden er tilstede der Gud åpenbarer seg!

Vi leser i skriften om skapelsesberetningen flere steder, da Jesus som verksmesteren og Faderen som ser hva Jesus gjør og gir sin godkjennelse til for det.

Ord. 8. 25 Før fjellene blev senket ned, før haugene blev til, blev jeg født, 26 før han hadde skapt jord og mark og jorderikes første muldklump. 27 Da han bygget himmelen, var jeg der, da han slo hvelving over avgrunnen. 28 Da han festet skyene oventil, da han bandt avgrunnens kilder, 29 da han satte grense for havet, så vannene ikke går lenger enn han byder, da han la jordens grunnvoller - 30 da var jeg verksmester hos ham, og jeg var hans lyst dag efter dag, jeg lekte alltid for hans åsyn; 31 jeg lekte på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn.

Under selv skapelsen av vår jord, sto Jesus for den i sin preeksistens, mens Faderen gav sin tilslutning til det.

Derfor kan ikke vi gjøre treenighetslæren til en bibelsk lære, men en hedensk sektlære! At så mange troende godtar denne læren, er dypt tragisk og vondt.

Svevet over vannene og at Herrens øyne skuer utover er forskjellige måter å si det samme på, at Faderen har øyeoppsikt og gir sin tilslutning eller ikke til!

At det var Jesus som i sin preeksistens i sammen med englene formet jorden og andre himmellegemer, og senere dyrene og mennesker, det lærer skriften, men det skal vi ikke ta oss tid til å gå inn i her. Bare konstatere at Faderen gav Sønnen i oppdrag å være verksmester til alt, fra a til å. Jesus er alfa og omega, begynnelsen og enden. Faderen har gitt ham det oppdraget, myndighet og makt.

Hva skal vi da mene med Guds Ånd er?

Guds Ånd er en del av Gud selv, men allikevel ikke en egen person med eget navn og egne hensikter!

Leser vi nøye skriften så viser skriften også at den Hellige Ånd er en del av Gud, og ikke en egen person. Dette er en 1700 år lang løgn fra Satan som har klart å lure nå store deler av kristenheten i så lang tid, at det er på tide at en får sagt i fra at vi godtar ikke denne løgn lengre.

Satan og Antikkrist er to separate personer, men allikevel har de en felles Ånd og agenda. Slik er det med Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus. De har en felles Ånd – den Hellige Ånd – som selvfølgelig ikke er en egen Gudeperson. Men deres felles Ånd med deres hensikter og agenda som han utfører. Derfor kommer ordet han inn da det er en Ånd som er knuttet opp til bestemte personer.

Når noen dør, så er mange opptatt hvis en skal gjøre noe med vedkommens skrifter eller bruke noe av vedkommende at det er knuttet opp til denne personens Ånd. For at en ikke skal komme i klammeri med noen etterpå, spesielt de som kjente vedkommende eller er i slekt med vedkommende. Selve personen er død, men allikevel så taler vi om at vedkommendes Ånd. Ser du ikke at dette er en uttrykksmåte? Det trenger ikke alltid i hver sammenheng være bokstavelig talt en person, men for å utrykke oss bruker vi slike ord og benevnelser.

Vi blir også misledet med dette da en før ikke brukte små og store bokstaver. Komma og punktum er også kommet mer etterpå. Også kapitel inndeling og vers er kommet etterpå, slik at vi blir forledet til å legge mer inn i tekstene enn det som var satt der fra begynnelsen og vi dreier da skriften inn i vårt mønster. Satan har sine snodige metoder for å villede og forføre.

Hvordan være sikker på at du ikke er Ånd eller at Satan og Antikrist også har en ekstra person med seg utenom den Falske Profet? Slik høres absurd og dumt ut!
Like dumt og absurd er det å gjøre den Hellige Ånd til en ekstra Gud og en ekstra person. Dette er en 1700 år lang løgn som har overlevd seg selv.

Den Hellige Ånd er Guds og Jesu Kristi Ånd. Og han er Guds virksomme kraft. La oss ta to skriftsteder på dette til slutt:

Lukas 1. 35 Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.

Rom. 8. 9 Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til. 10 Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud. 11 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp, også gi deres dødelige legeme liv ved den Ånd som bor i dere.
Her står det ordrett på den Hellige Ånd er: “Den Høyestes kraft”.

Videre leser vi Rom. 8 at den samme Ånd er Guds og Kristi Ånd, også ordrett:
“så sant Guds Ånd bor i dere” og “Den som ikke har Kristi Ånd”.
For å ikke dra dette enda lengre så står det at det er Kristus som bor i oss når hans Ånd bor i våre hjerter. Da å gjøre den Hellige Ånd til en egen person på lik linje med Faderen og Sønnen, det må vi anse som løgn og en fabrikkert sannhet som ikke stemmer med Guds ord og med den bibelske virkeligheten!

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-kompletterer-oss
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-kompletterer-oss

Ingen kommentarer: