mandag 12. september 2011

Nr. 207: Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?

Nr. 207:

Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 12. 22 Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidssamling,

Vi har snakket om i hele brevet at Jesus ber for alle troende hver dag. Den himmelske helligdom er grunnlagt på fjellet Sion i himmelen.
Efes. 2. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.
Guds by er det Nye Jerusalem spesielt utlagt i Åpenbaringen 21-22.
Til englenes myriader, de er av et antall som kun Gud vet og kjenner.
Høytidssamling er det når det er kun ”fint folk” der. Og alle er frelst og bevart kun ved nåde.

23 til menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen,

Vi som er menigheten er de førstefødte, selv foran Israel under 1000-årsriket.
Gud skal vi alle stilles til ansvar for også de frelste, men da er det enten å få lønn eller tape\miste lønn.
De som er døde i troen har allerede fullendt løpet om de ikke har blitt ikledd et nytt legeme.

24 til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod.

Vi er ikke under loven så mye som en tøddel men under Jesus 100 %.
Vi møter heldigvis ikke Abels blod som taler om hevn og voldsgjerning.
Men Jesu blod som tilgir, beskytter og frelser.
1. Pet. 1. 18 Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; 19 det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. 20 Han var bestemt til dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende (sitat slutt).

Paulus hadde selv vært i himmelen og møtt Jesus, men når han gjengir hva han møtte i himmelen og hva vi som troende har fått del i, så møtte han aldri en person eller “Gud” kalt den hellige Ånd, treenighetslæren er og forblir villedende. Hvem møtte han og hvem er i himmelen? Det er selvfølgelig alle frelste gjennom alle tider, både i det gamle Israel og nå i menighetens tidshusholdning. Men han nevner konkret foruten engelen som er der, Gud Fader og fremfor alle Jesus, men ikke den hellige Ånd, hvorfor? Har treenighetslærene bedre greie på dette en Jesus selv? Det er åpenbart det inntrykket jeg får, må Gud se i nåde til dem, for de er inne i en kraftig villfarelse på dette område.

Hvem skal vi da møte, fremfor noen andre? Det er klart og enkelt, Gud Fader og vår frelser og Herre Jesus Kristus, dette finner vi over alt i skriften, både i GT og NT!

Vi leser om: Til englenes myriader, de er av et antall som kun Gud vet og kjenner. I Grunnteksten står det avdelinger uten tall på 10.000 med engler. Et overvettes antall, kun kjent til fylle av Gud. Men vi skal bli Englene like står det, herlig!

Men det står ikke et eneste vers i Guds ord at vi skal møte den hellige Ånd, men at Gud skal være alt i alle står det flere plasser. På hvilken måte? Ved sin Ånd selvfølgelig, som i dag når han fyller oss.
La oss ta tre (3) steder i Guds ord som vi får et innblikk i himmelen, og hvem møter vi det? Ingen hellige Ånd, det er fabler og eventyr treenighetslæren er bygget på, ikke minst her når vi taler om de virkelige ting. Men Gud Fader og Jesus som også er Gud i kraft av å være Guds sønn og den feilfrie og lyteløse Guds lam!

1.) Daniel 7. 9 Mens jeg så på dette, blev det satt stoler frem, og en gammel av dager satte sig; hans klædebon var hvitt som sne, og håret på hans hode var som ren ull; hans trone var ildsluer, og hjulene på den var brennende ild. 10 En strøm av ild fløt frem og gikk ut fra ham; tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham; retten blev satt, og bøker blev åpnet. 11 Mens jeg så på dette, blev dyret drept for de store ords skyld som hornet talte, og dets kropp blev tilintetgjort og kastet i ilden for å brennes. 12 De andre dyrs herredømme blev tatt fra dem; for deres levetid var fastsatt til tid og stund. 13 Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn, kom med himmelens skyer; han gikk bort til den gamle av dager og blev ført frem for ham. 14 Og det blev gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulde tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

Vi møter den gamle av dager, Gud Fader og Menneskesønnen Jesus Kristus i sin preeksistens, herlig!

2.) Ap.gj. 7. 55 Men han var full av den Hellige Ånd og skuet ufravendt op mot himmelen, og han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høire hånd, 56 og han sa: Nu ser jeg himlene åpne, og Menneskesønnen stå ved Guds høire hånd! 57 Da skrek de med høi røst og holdt for sine ører, og stormet alle som en inn på ham 58 og drev ham ut av byen og stenet ham; og vidnene la sine klær av sig ved en ung manns føtter som hette Saulus. 59 Og de stenet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd! 60 Og han falt på kne og ropte med høi røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! Og som han hadde sagt dette, sov han inn.

Stefanus var fylt av Gud og hans Ånd. Hva fikk han se når han var i ferd med å bli menighetens første martyr? Han fikk se Jesus – Menneskesønnen. Og hvem mer? Gud som ingen kan se, fikk han allikevel se. Snakk om å bli privilegert. Gud er og bor der ingen kan få komme, men det er allikevel noen få som har sett ham i sammen med sin elskede Sønn, Jesus Kristus.

1. Tim. 1. 17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

NB. Dette er ikke Jesus som Jesus only tilhengerne hevder, men Gud Fader, vi må ikke blande hvem Gud Fader og Jesus er.

Joh. e. 17. 3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

3.) Joh. Åpenb. 5. Og jeg så i hans høire hånd som satt på tronen, en bokrull, skrevet innvendig og utvendig, og forseglet med syv segl. 2 Og jeg så en veldig engel, som ropte med høi røst: Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den? 3 Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunde åpne boken eller se i den. 4 Da gråt jeg sårt fordi ingen blev funnet verdig til å åpne boken eller se i den. 5 Og en av de eldste sier til mig: Gråt ikke! se, løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de syv segl på den. 6 Og jeg så midt imellem tronen og de fire livsvesener og de eldste et lam stå der, likesom slaktet, og det hadde syv horn og syv øine, det er de syv Guds ånder som er sendt ut over all jorden. 7 Og det kom og tok den av hans høire hånd som satt på tronen. 8 Og da det tok boken, falt de fire livsvesener og de fire og tyve eldste ned for Lammet, hver med sin harpe og med gullskåler, fulle av røkelse, som er de helliges bønner, 9 og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, 10 og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden.

Her møter vi også to personer, med fysiske værelser og eller legemer. En på tronen, Gud Fader, og en til. Som er verdig og er Lammet som er verdig – i himmelen. Dette er selvfølgelig vår frelser og Herren Jesus Kristus.

Hvem er Gud? Gud er fra evighet til evighet, det er kun Gud Fader. Mens sønnen er fra tidenes begynnelse og i all evighet! Ånden? Ånden er Guds iboende nerver i hele universet og i enhver som vil tro på hans elskede Sønns navn, nå og i all evighet!

Når den hellige Ånd er omtalt som Guds og Kristi Ånd, aldri nevnt med eget navn, et fysisk legeme eller noe som antyder at det er en egen person. Da kan vil med stor sikkerhet vite at den hellige Ånd er ingen egen person, egen Gud eller en person vi skal møte. Men den hellige Ånd er Guds personlige nerver og kraft i våre liv, som vi trenger her i tiden og i all evighet, for å leve Gud til behag og være ham til behag!

Relatert link: http://janchristensen.net/Jesus-er-ikke-JHVH-norsk-versjon.pdf

Ingen kommentarer: