lørdag 28. november 2015

Nr. 1300: Misjonsbefalingen om å døpe i tre benevnelser, eller titler slår fullstendig «benene» under på å tro på en TriadeGud!

Nr. 1300:
Misjonsbefalingen om å døpe i tre benevnelser, eller titler slår fullstendig «benene» under på å tro på en TriadeGud!

http://blog.janchristensen.net/2015/12/nr-1305-dap-i-faderens-snnens-og-den.html

Faderen er en tittel eller benevnelse, sønnen er en benevnelse, og den hellige ånd er en tittel eller benevnelse. Men det er Jesus som er navnet som det ble befalt å døpe i. Leser vi ikke i Markus 16:16 at den som tror og blir døpt skal bli frelst? Jo, visst gjør vi det. Og vi finner i Apostlenes gjerninger 4:12 at det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved, enn Jesu navn. Dermed leser vi også at ved hvert av de tilfellene hvor dåp blir omtalt i Apostlenes gjerninger, så blir dåpen utført i Jesu navn, ikke i tre titler.
Disse navnene står ikke i flertall, men entall. Som gjør det klart at det siktes til Jesu navn!
Bilde fra dåp, skal vi følge de første kristne, så døper vi i Jesu navn, ikke i tre benevnelser eller tre titler. http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Daapen-i-den-Herre-Jesu-NavnMatt. 28. 18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; 19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

Arne Jordly sin oversettelse som stemmer med grunnteksten: Gå derfor ut og undervis alle folkeslag. Døp dem i min Fars, Sønnens og Den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Det er absurd å døpe noen i tre benevnelser eller tre titler, men i navnet som Gud operer i, det døpte de første kristne. De fulgte «ikke» Jesu ordrer slik noen ser det, da de døpte mennesker i Jesu navn. Men det er ikke tilfelle, de skjønte at det var i Jesu navn som de skulle døpe, for det var navnet.

Her er de eksemplene i skriften som er gjengitt som de første kristne døpte:

Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.

Ap.gj.10. 48.Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.

Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.

At de første kristne og at dåpen gjelder første etter at en er kommet til tro finner en klart ut av når en går til kilden vår; Guds ord.

Det står i Markus 16.16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Først så tro, dernest dåp med full neddykkelse.

Vi er døpt til Kristus. Det er hoved essensen med dåpen. At den veien Jesus gikk symboliserer vi med å la oss døpe. Da om vi er døpt på en til dels feilaktig måte. Så har vi ikke tapt det viktigste; å være døpt til Kristus. Hans død, begravelse og oppstandelse. Rom.6.4. Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet.  5 For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans opstandelse.

Det at vi i dåpen symboliserer at vi går inn i det samme livet som Jesus. Å leve avsondret for verden og leve for Gud. Det gjorde jeg med full overbevisning når jeg ble døpt 17 år gammel. Den dåpen har hatt en avgjørende betydning, selv om de orda som ble sakt over meg ikke var 100 % i overensstemmelse med Guds ord. Jeg ble døpt med fyll neddykkelse til Kristus i Fadernes, Sønnens og den Hellige Ånds navn.
Legg merke til at jeg ble døpt til Kristus. Det er essensen.

Gal.3.27. så mange som er døpt til Kristus, har iklædd eder Kristus.

Det er så langt jeg kan se det. Slik de første kristne gjorde det og som vi skal praktisere det!

Er Sønnen, Faderen eller den hellige Ånd noen sitt navn? Nei, så absolutt ikke.

Faderen er en benevnelse, Jahve er Guds navn.
Sønnen er en benevnelse, Jesus Kristus eller Jesus fra Nasaret er hans navn.
Den hellige Ånd er kun en benevnelse, siden han er en del av Gud og ikke en egen person har den hellige Ånd ingen navn.
Se her: 
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-er-den-hellig-aand

Guds navn er fra Wikipedia: Jahve (hebraisk יהוה) eller Jehova er Guds egennavn i Det gamle testamente (jødisk Tanak), og nevnes 6828 ganger der. Siden persisk tid har man belegg for at jøder unngikk å uttale dette navnet, men sa adonay «Herren», elohim «Gud» eller bare hashem, «Navnet», når de kom til dette egennavnet, fordi man mente at navnet var så hellig og så farlig at dette burde unngås. Følgelig var uttalen av navnet gått tapt i middelalderen.

Det hebraiske יהוה har i noen sammenhenger blitt transkribert som «Jahve», i andre som «Jahwe» eller «Yahwe(h)». Disse ulike variantene skyldes at det ikke er enighet om hvilke latinske vokaler som bør erstatte hebraisk י (jod/yod) og ו (vav/waw) verken i tysk, engelsk eller israelsk faglitteratur, og heller ikke i nordisk. Etter norske regler for fonologi er det forøvrig mest naturlig å benytte konsonantene JHVH.

Sluttkommentar:
Nå har jeg gjennom denne og andre artikkler kraftig dokumentert at de første kristne døpte utelukkende ikke i tre titler eller tre benevnelser, selv om Jesus sa det i Matteus 28, men i hans egent navn. Og begrunnelsen for dette er også gitt, men hva da med omdåp?
Til det er jeg imot så sant en er døpt til Kristus, selv om de han «hengt» på tre titler som ikke er rett og bibelsk.  Men døper en seg om igjen, så mener jeg at det er helt greit så lenge en ikke mener at andre MÅ GJØRE DET SAMME!
JEG ANBEFALER IKKE OMDÅP, MEN JEG ANBEFALER DÅP MED FULL NEDDYKELSE I JESU NAVN. OG PÅ DEN MÅTEN BLIR EN FORENET I EN DØD LIK HANS, OG I EN OPPSTANDELSE, LIK HANS!
 

fredag 27. november 2015

Nr. 1295: Beklager, jeg tar ikke ansvaret for at du vil tro på treenighetslæren, selv om den er 100 % ubibelsk og strider imot Guds ord både i GT og NT!

Nr. 1295:
Beklager, jeg tar ikke ansvaret for at du vil tro på treenighetslæren, selv om den er 100 % ubibelsk og strider imot Guds ord både i GT og NT!

http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1300-misjonsbefalingen-om-dpe-i-tre.html
 
Bilde av Gud, som hankjønn, men det er ikke dette det dreiers seg om.
Men at Gud selv presenterer seg selv som dette, ikke som hunkjønn. Skjønner du f.eks. hvorfor en kvinne skal tildekke seg og ikke en mann? Da vil en også lettere forkaste treenighetslæren er min mening, se her om tildekkelse:
 

Jeg får en del tilbakemeldinger som går ut på at Guds menighet har lært om en triade Gud i 16-1700 år, derfor må vi anse dette for en bibelsk lære, tradisjonen tar ikke feil.
Eller denne at det er vel 99 % av kristenheten som tror på en TriadeGud etc.

Men jeg tar ikke ansvar for noe av dette, jeg vil vite hva Gud selv sier om dette emne og alle andre emner i Guds ord, bibelen, kun der!

Tertullian sies var den første som «lærte» at Gud er treenig, men studerer enn hans liv. Så ser det ut som han gikk bort i fra denne lære, og ble en ivrig troende for helt andre sider ved Guds ord en trinatarius læren. Dette forteller meg noe veldig vesentlig, setter enn seg inn i den såkalte treenighetslæren. Ser humbugen med denne ubibelske læren, så vil en forkaste den og la Guds ord få veilede og styre oss.

Jesus sier: Joh. e. 14. 16 og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig.
16. 13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.

Disse og lignede vers bruker treenighetslærene for alt det er verd for å forklare at det finnes og er en treenig Gud. Fra kirkefaderen Tertullian lyder: «Ett vesen, tre personer». Tanken er at Gud er ett i sitt «vesen», men eksisterer i tre «personer».

Når ordet han, som er personlig pronomen så er det noe vi finner ut som kan «litt» grammatikk at slik må det være for at settingen skal gi mening og innehold.
Samt at personlig pronomen finner vi også omtalt hver gang det gjelder vår Ånd og Satans Ånd, det er likelydende.

Ånd i skriften blir alltid omtalt som en han-person, og dette med liten og stor bokstav er også noe som ikke er relevant da bibelen i originalversjon er skrevet kun med små bokstaver, ikke noen store bokstaver.
Dette er også kommet i ettertid, derfor blir egentlig grunnlaget for hele treenighetslæren som et tankespill eller et eventyr.

La meg ta noen eksempler fra skriften der ordet Ånd blir bår omtalt som han kjønn, personlig pronomen og det er ikke noen forskjell på om det er Guds Ånd, Vår eller Antikrist Ånd som det er omtalt. Men alltid så er det uten egen navn som forteller oss at Ånd i skriften ikke går på person, men egenskaper, tanke og kraft/handling!

Rom. 8. 16 Ånden selv vidner med Vår Ånd at vi er Guds barn;

Legg merke til at her vitner den hellige Ånd og Vår Ånd akkurat like sterkt, omtalt på samme måte og det er ikke noe forskjell. Begge to vitner om det samme. Er vår Ånd en egen person eller Guds Ånd det ikke? Eller, eller, eller?
 
SELVFØLGELIG HAR DETTE MED GRAMTIKK Å GJØRE, OG DERMED SÅ KAN VI SLÅ FAST LIKESÅ LITE SOM VÅR ÅND ER EN EGEN PERSON, ER GUDS ÅND DET.
HVIS NOEN HEVDER NOE ANNET, SÅ ER JEG EN EKSTRA PERSON FORDI JEG HAR EN ÅND SOM VITNER SOM GUDS ÅND.
HELE TREENIGHETSLÆREN ER OG FORBLIR EN FORVIRRENDE OG UBIBELSK LÆRE!

Efes. 2. 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn,

Her står det igjen, at Satans Ånd er virksom i de ufrelste liv akkurat som Guds Ånd virker i meg som er frelst. Med andre ord, de som lever og vandrer i mørke erfarer også Åndspåvirkning, men er det en ekstra Satanisk person?
Nei, det er Satan selv ved sin Ånd som virker. Akkurat som Guds Ånd virker i oss som er troende. Men er det en ekstra Gudeperson? Nei, nei og atter et nei, det er Gud selv som virker og operer!

1 Joh. 4. 3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.

Her er Satans Ånd omtalt akkurat som den hellige Ånd blir omtalt. Som en hanperson som virker i Satans sted. Slik virker den hellige Ånd, men da i Guds sted. Fatter ikke hvordan det er mulig etter min dokumentasjon å hevde at den hellige Ånd er en person, da må en være veldig, veldig stolt og sausa ned i vranglære og jeg vet ikke hva?

Både Satans Ånd og Guds Ånd er omtalt enkelte ganger som flere Ånder, snakker vi da om flere personer eller er Gud en syvfoldig, ni foldig eller treenighet? Alt dette blir helt absurd og totalt meningsløst, som treenighetslæren er det.

Eksempler: Joh. Åpenb. 3. 1. Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner: Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død.

Legg merke til de syv Guds Ånder, snakker vi om syv hellige Ånder? Skal en følge tankerekken til de som tror på en treenighetslæren så blir det akkurat slik, men jeg tror det er syv egenskaper eller syv sider det er snak om.

Her fra hva jeg har skrevet som bibelkommentarer på dette verset:
Mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 3. 1. Skriv til engelen for menigheten i Sardes:

Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. I navnet er du levende, men du er død.
 Sardis, også Sardes, er hovedstaden av det antikke kongedømmet Lydia, setet til en konventus under Romerriket, og metropolisen til provinsen Lydia i senere romersk og bysantisk tid, og lå i den midtre Hermus-dalen, ved foten av fjellet Tmolus, et bratt og høyt spir med formen av en sitadell. De tidligste referansene til Sardis er i Perserne av Aiskhylos (472 f.Kr.). Fra Wikipedia.
 Nå er det de som henger seg opp i de sju Guds Ånder og de sju stjerner. Hva menes med det? Egentlig at den Hellige Ånd og muligheten til å høre og bli blant de seirende er like store for enhver menighet som har hørt budskapet om Jesus. De sju stjerner kan også sikte til at det er epoker for menigheten der enhver epoke har enkelte bibelske sannheter som akkurat da er mer aktuelle en andre om alt Guds ord er gitt til enhver.
 Matt. 24. 45 Hvem er en tro og klok tjener, en som herren har betrodd oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi dem mat i rette tid? 46 Det er den tjeneren som herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han!
 Forkynneren eller Forstanderens oppgave er å gi rett mat i rett tid. Motsatsen til dette finner vi i 2. Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. 4 De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter.

Her om Satans Ånd: Joh. Åpenb. 16. 13 Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder;

Hva menes med dette? Er det tre ekstra Ånder eller? Selvfølgelig er det ikke det som er tilfelle. Her fra mine bibelkommentarer om dette verset:
Nå er froskene på ferde. Vi vet hva froskene gjør, de kvekker til hverandre. Og akkurat det gjør de forskjellige nasjonene. De vil alle fjerne Israel en gang for alltid og få lov å tro, tenke og leve som en selv vil.
 Det er de som bruker dette ordet til å få det til å være en Satanisk treenighet derfor er det en Guddommelig treenighet.
 Slik lyver en for seg selv og andre.
 Her tales det om en Satanisk kvartet.
 1.) Dragen er Satan
 2.) Dyret er Antikrist
 3.) den Falske Profet som Paven i Roma er et forbilde på
 4.) Froskene er et bilde på den Sataniske og Antikristelig ånd som er virksom også i dag!
 Håper du ikke bygger treenighetslæren din på en Sataniskkvartet men det er mulig at det er han som står bak treenighetslæren som er en gammel Egyptisk og Hellenistisk lære.
 Her kommer egentlig treenighetslæren i fra:
 Den universelle gudinne.
 Suvereniteten av den universelle gudinne i den hellenistiske verda kan ikkje berre illustrerast ved den greske Demeter og den egyptiske Isis, men også ved to andre gudinner; den syriske gudinne Atargatis og den frygiske gudinne Cybele.
 Atargatis identifiserte grekarane for det meste med Zeus si gemalinne Hera, men ho vart tillagt eigenskapar frå andre gudinner også, som t. d. Athene, Aphrodite, Artemis.
 Cybele vart identifisert av grekarane med gudemora Rea og med Demeter, men som ei gudinne i det nære Austen vart ho mest assosiert med Atargatis.
 Desse gudinnene visar kor viktig feminiseringa i gudeverda var i hellenismen (ifølge Luther H. Martin), både som universelle modergudinner og som gudinner for dei mange kvinner som deltok i mange ulike mysteriar og kultar. Denne feminisering skulle etterkvart kome til å endre seg.
 Å tro på den Katolske treenighetslæren som dessverre de aller fleste protestantiske menigheter og kirker har adoptert er avgudsdyrkeri og brudd imot Guds ord.

Sluttkommentar:
Ordet Ånd og at det er i hankjønn har med grammatikk å gjøre, og at Gud selv presenterer seg i hankjønn, alltid. Og da Adam ble skapt i Guds bilde, så var det en mann, derfor er kvinnen nr. 2, og underordnet mannen, da mannen er «originalversjonen». Nå er det ikke for å beskrive forholdet mellom mann og kvinne denne artikkelen er skrevet, derfor kommenterer jeg ikke mer om dette emnet. Men at den hellige Ånd er en del av Gud, men ikke en egen Gudeperson.

Her en artikkel om dette emnet: 1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer.

 Grunnteksten, fritt oversatt: Ånden (Gud) sier i klartekst etter vår bortgang (de første kristne) skal grupperinger holde seg til læresetninger forfattet av demoner!

 En av de læresetningene som kom inn med Keiser Konstantin og Katolisismen på 300 tallet var ikke troen på èn Gud, men en triade Gud.

 Skal kort i stikkordsform og ved korte utlegninger forklare og undervise om dette emne.

1.) Jesus var underordnet Faderen.

 Jesus er, var og kommer alltid til å forbli underordnet Faderen. Jesus sier det selv at Faderen er større en meg. Da må vi tro på Jesus? Eller vet vi bedre en ham?

 Joh. e. 10. 29 Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd.

 Vi kunne tatt mange flere skriftsteder, men her står det rett ut at Faderen er større en alle, inklusiv Sønnen Jesus Kristus som selv sa det.

2.) Faderen hadde ingen større å sverge ved.

 Her fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 6. 13 Da Gud gav Abraham løftet, sverget han ved seg selv; han hadde jo ingen større å sverge ved.

 Her går forfatteren igjen tilbake til Gud selv og innforstått at den nye pakt er mer å ligne med Abrahams pakten (1. Mosebok 15) enn Lovens pakt (2. Mosebok 20). Den er grunnlagt og den vil bli fullbyrdet egentlig kun av Gud Fader selv. Det var han som sendte Jesus og en dag vil skape en ny himmel og jord.

 Legg merke til at det er Faderen som hele tiden bestemmer, tar insentivet og det er Sønnen som utfører "ordrene" og gjør selve handlingene.

3.) Fra Jødedom til kristendom.

 Jødene diskuterte aldri dette, det var de andre som trodde på flerguderi. Hvorfor? Dette med å tro på flerguderi og en triade Gud som dessverre i det store og hele kristenheten har trodd på i 1700 år er og forblir en villfarelse. Egentlig var ikke treenighetslæren et stridsspørsmål, de hadde en klar forståelse og bekjennelse av dette som Paulus gjengir i 1. Kor.
 8. 4b. ingen Gud uten én. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.
 Det var egentlig lite diskusjoner og uenigheter blant Jødene når det gjaldt lærespørsmål. Men blant hedning kristne kom det inn mye villfarelse og ubibelsk lære som Jødene var til dels forskånet i fra!

 4.) En Ånd uten et legeme.

 Ho-ho sier jeg. En person uten et legeme, hvilken person er det? En oppkonstruert lærer har mye rart med seg og mange selvmotsigelser som lar seg vanskelig kommentere. En må bare "tro" det, da det er enten for vanskelig som protestantene sier eller et mysterium som Katolikkene sier det. Begge deler er en villfarelse og like rart og løgnaktig!

5.) En Ånd uten et eget navn.

 En person MÅ ha et navn, et eget navn, det har ikke Ånden. Er han da allikevel en person? Nei og atter et nei! Ånden er og forblir en del av Gud, ikke en egen person. Vi finner Ånden aldri omtalt med et egent navn, aldri! Hvorfor? Han er ingen egen person (det er en menneskelaget lære og forståelse). Ånden har egenskaper akkurat som vår Ånd har det. Det står bl. a om Daniel at han hadde en høy ånd, de aller fleste kristne har en ånd som er i dvale i dag. Jeg vet ikke hvor mye mer jeg må dokumentere slik at en skal erkjenne at treenighetslæren og Jesus only læren ikke har bibelsk substans og sant bibelsk innhold? Men denne vranglæren sitter veldig fast blant mange religiøse!

Det er det at det er Faderen og Sønnen som kommer til oss ved Ånden. Og det står at Herren er Ånden som forteller når vi erfarer Ånden, så erfarer vi og kjenner Gud Fader og Jesus. De er sak samme å kjenne Ånden og kjenne Jesus.

2. Kor. 3. 17 Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.


6.) En Ånd uten egen vilje.

 Har Ånden en egenvilje som en egenperson? Nei! Det forteller oss atter og atter igjen at Ånden er ingen egen person men en del av Gud selv som skriften sier.

 Joh. e. 16. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. 14 Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Legg merke til ordlyden. Han skal ta av mitt og gi til dere, han skal forkynne for dere. Det forteller igjen at vi ikke har med en egen person, men en som er en del av en annen eller andre, for å bruke et billedspråk som en kan fatte. Jeg ville også sagt at Ånden er en formidler.7.) Dåpen i en triade Gud eller i Jesu navn?

 Vi leser det skriftstedet som egentlig hele treenighetslæren er bygget opp på.
 Matt. 28. 19 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn".
 Først vil jeg si, jeg tror på Faderen, Sønnen og den hellige Ånd som Guds virksomme kraft. Men legg merke til ordlyden: "Den Hellige Ånds navn". Hva er navnet på den hellige Ånd? Det er Jesus det, han kommer oss nær nå og bor ved troene i våre hjerter ved sin Ånd. Det var Jesus som døde, ble begravet og som sto opp igjen. Derfor er det i hans navn vi skal døpes, ikke i tre titlers navn. De første kristne døpte i dette navnet, Hallelujah og slik skal vi også gjøre det.
 Vi leser her om dåp i Ap.gj. flere plasser, der dåpen alltid var i Jesu navn:

Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.

Ap.gj.10. 48. Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.

Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.
 Hvordan døper vi i Smyrna Oslo? Vi har først minst en samtale med dåpskandidaten. Når det er blitt klarhet i dette, så anbefaler vi vedkommende å ha et vitnesbyrd om sin tro på Jesus. Da gjør vi klar til dåp. Vedkommende som blir døpt, døpes da på sin EGEN TRO OG BEKJENNESLE!

Da stiger dåpskandidaten og den som skal døpe ned i vannet. Så blir dåpskandidaten bedt for og gjerne også profetert over.

Hvis jeg døper, så sier jeg følgende: "Jeg døper deg til Herre Jesus Kristus, hans død og begravelse". Så utfører jeg dåpen der dåpskandidaten blir døpt med full neddykkelse i vannet. Etterpå kommer det en trosproklamasjon: "Oppreist for å vandre i sammen med Jesus fyllt av hans ånd og kraft. Nå er Jesus Herre i ditt liv!"

Dette var nok slik Apostlene og de første kristne døpte og vi er bygget opp på deres lære og praksis, vi ønsker å leve og praktisere alt som de første kristne her i Smyrna Oslo. Så langt jeg vet om det, de eneste som døper i vann i den Herre Jesus Kristi navn uten å tro på Jesus only læren!

8.) Satan ville bli Gud Fader lik.

 Hosea sier at mangel på kunnskap går mitt folk til grunne. Det er selvfølgelig trist at åndelig uvitenheten og å ta feil på det åndelige område kan og vil lede inn i katastrofe og villfarelse, men treenighetslæren er og forblir okkult og Satanisk. Satan ville bli Gud Fader lik, mens Jesus var fornøyd i sin preeksistens og også siden å være underordnet Faderen. Når noen hevder at det er tre likeverdige Guder i makt, ære og verdighet er det forførende og en demonisk lære! Dette lærer ikke skriften. Skriften lærer at det er kun Gud Fader som er den eneste sanne Gud, ikke noen andre. Hevde at Ånden er en person og Jesus er 100 % lik Faderen i opprinnelse og alt annet er total fremmed tanke fra Guds ord! Ved å bruke de hedenske religionenes framstillinger som utgangspunkt, har de katolske kirkemøtene tilbudt kristenheten en forklaring som djevelen benytter seg av for til slutt å oppnå sitt endelige mål, å kunne framstå som gud: Jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste.., Jes. 14:14.
 Jakob 2.19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det " og skjelver! Good news: at det er bare en eneste Gud.

5. Mosebok 6. 4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.

De onde åndene skjelver ikke ved troen på en treenig Gud fordi det var flerguderi som var en av de alvorligste syndene i Israel. Men ved å gjøre rangen til Gud stridig. Gud sier om seg selv i Jesaja 44. 6 Så sier Herren,

Israels konge og forløser,

Herren, Allhærs Gud:

Jeg er den første, og jeg er den siste,

foruten meg er det ingen Gud.

Videre i 43. 10 Men dere er mine vitner, sier Herren,

og min tjener som jeg har utvalgt,

for at dere skal kjenne meg og tro på meg

og innse at jeg er Gud.

Før meg er ingen gud blitt til,

Og etter meg skal ingen komme.

At de aller fleste kristne ber og tror på en treenig Gud som etter bibelens eget vitnesbyrd ikke er gud er tragisk og katastrofalt. Gud er èn. Det er ingen ved siden av ham. Vi finner ingen plasser i Guds ord at det er 3 sidestilte Guddomsperson, langt mindre å tilbe og ære dem. Kun Gud skal æres, da som Fader, skaper og han som var villig og i stand til å skape en gjenløsning for oss.

Når vi leser i Jesaja 14 og Esekiel 28 når Satan og ca. 1\3 av englehæren ville gjøre Gud og hans trone stridig, ble de styrtet ut og får aldri muligheten til å prøve å gjøre det igjen. Vi leser også om det samme i Åpenbaringen flere steder, bl.a. det 12 Kap.

I Jesaja 14. 14 Jeg vil stige opp over de høye skyer

og gjøre meg lik Den Høyeste.» Står det om Satan at han ville gjøre Guds trone stridig og bli Gud lik, derfor ble han kastet ut med sine allierte. Når Satan og de onde åndsmakter tenker og vet om dette, da skjelver de. Ingen kan gjøre Guds troene stridig. Selv ikke den falske treenighetslæren med 3 sidestilte Guder. Faderen er og forblir den eneste sanne Gud og han fra evighet til evighet, han er opphøyet over alt. Fra ham kommer alt og han er opprettholder av alt liv og lys.

Jesus som hans første skapning gjorde ikke hans trone stridig. Derfor Sier Jesus om seg selv i Joh.14. 28 Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg.

Jesus gjorde aldri Guds trone stridig, Faderen er større en jeg sa han.

Det samme møter vi i Fil.2. 6 Han var i Guds skikkelse

og så det ikke som et rov

å være Gud lik,

7 men ga avkall på sitt eget,

tok på seg tjenerskikkelse

og ble mennesker lik.

Da han sto fram som menneske,

8 fornedret han seg selv

og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

9 Derfor har også Gud

opphøyet ham til det høyeste

og gitt ham navnet over alle navn.

10 I Jesu navn skal derfor

hvert kne bøye seg,

i himmelen, på jorden og under jorden 11 og hver tunge skal bekjenne

at Jesus Kristus er Herre,

Gud vår Far til ære!

Jesus var annerledes, han gjorde ikke Guds troene stridig derfor har også Gud høyt opphøyet ham.

Vi leser i Daniel skulle ble den 3. i rike i Daniel 5. 13 Så ble Daniel ført fram for kongen, og kongen sa til ham: «Du er altså Daniel, en av de bortførte judeere, som min far, kongen, brakte hit fra Juda! 14 Jeg har hørt om deg at gudenes ånd er i deg, og at du har vist deg å ha opplysning, innsikt og usedvanlig visdom. 15 Nå er vismennene og åndemanerne ført inn til meg for å lese denne skriften og tyde den for meg. Men de er ikke i stand til å si meg hva den betyr. 16 Men jeg har hørt om deg at du kan gi tydninger og løse vanskelige spørsmål. Kan du nå lese skriften og si meg hva den betyr, skal du bli kledd i purpur og få gullkjede om halsen og herske som tredjemann i riket.»

Hvorfor skulle ikke han bli 2. mann? Fordi Kongen regjerte i sammen med Sønnen. Det sier også historien. Det er akkurat det samme vi møter i Guds ord. Jesus satte seg ved Faderens side. Hebr.1.1. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. 2 Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. 3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. 4 Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres.

Jesus er ikke fra evighet som Faderen, men han er den førstefødte. Den første som ble skapt. Kol.1. 15 Han er den usynlige Guds bilde,

den førstefødte før alt det skapte. Videre i v.

17 Han er før alt,

og i ham blir alt holdt sammen. Det står rett ut at han er den som er før alt. Mika 5.1. Men du, Betlehem, Efrata,

den ringeste blant ættene i Juda!

Fra deg lar jeg komme en mann

som skal være hersker over Israel.

Han har sitt opphav i gammel tid,

han er fra eldgamle dager.

Her møter vi det igjen at Jesus har sitt opphav og tilblivelse fra eldgamle dager, ikke fra evighet som Gud Faderen.

Men Jesus var lydig og hengitt til sin oppgave og gjerning her på jorden. Joh.5. 30 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk.

Faderen gjorde er legeme til Jesus for å utføre forløsningsverket. Hebr.10. 5 Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden:

Slaktoffer og offergave ville du ikke ha,

men en kropp gjorde du i stand til meg;

6 brennoffer og syndoffer har du ingen glede av. 7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg

for å gjøre din vilje, Gud.

I bokrullen er det skrevet om meg.

Jesus omtaler også Faderen som sin Gud og Far. Joh.20. 17 Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine søsken og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.»

Men Jesus sier også om seg og Faderen følgende i Joh.10. 30 Jeg og Far er ett.

De er ett i vilje, hensikt og mening. Men Jesus satte seg ikke på Faderens trone men på høyre side da han er underordnet Faderen. Hebr.1. 3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Når Jesus har regjert i 1000 år og dommen har vært innfor den hvite trone vil han overgi all makt tilbake til Faderen.

1. Kor.15. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Vil avslutte med et ord av Paulus som setter alt på plass. Da må vi forkaste både Jesus alene bevegelsen, treenighetslæren og mange andre ubibelske og falske lærer. Da det ikke stemmer med Guds ord.

1. Kor.8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.6 Men for oss er det én Gud, vår Far.

Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.

Og det er én Herre, Jesus Kristus.

Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.


 9.) Tilbe en Ånd.

 Gud skal vi tilbe, men ikke en Ånd. Hele treenighetslæren er og forblir absurd og for å sammenligne, som å tro på "Julenissen" i samme kategori!
 Vil på det sterkeste advarer mot å være med på seanser der en hemningsløst kaster seg ut i noe som en finner både i New Age bevegelsen og Trosbevegelsen.

10.) Be til en Ånd.

 Spiritister ber til en ånd. At treenighetslæren er spiritistisk på mange måter vet vi på den arrogante og ovenfra ned måten disse som tror på treenighetslæren er på. Fruktene av denne læren, er at de skaper hovmodige og frekke mennesker når en siterer Guds ord til dem, det er min erfaring i 30 år. Treenighetslæren skaper mennesker som tåler å høre dogmer og kirkelære, men ikke det rene Guds ord som er kjennetegnet på den nye fødsel.
 1. Pet. 2. 2 Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nådd.
 Treenighetslæren er spiritistisk da den kommer i "kontakt" med en virkelighet som ikke er sann. Det er ikke sant at Gud er en triade og at en part av den triaden er det en usynlig ånd som er Gud.
 For å forklare dette nærmere. Når en søker en person, som ikke er en person. Da kan man fort komme i kontakt med noe annet som ikke er det en egentlig tror det er. Vi ser det ikke minst blant pinse\karismatiske bevegelsen at det er mye løgn og sannhet som går hånd i hånd!
 Vil på det sterkeste advare både imot å tilbe og be til den hellige Ånd!

 11.) Møte en Ånd eller personer i himmelen?

 Vi får et innblikk i himmelen ved noen anledninger i Guds ord. F. eks i Daniel 7. Ap.gj 7 ved Stefanus og i Åpenbaringsboka 5. hver gang møter vi to mannspersoner, som uten tvil er Faderen og Sønnen, punktum finale. Dette er fakta, hvorfor ta bor en av disse personene som Jesus Only eller alene lærere gjør eller plusse på noen som protestantene og katolikkene gjør? Nei, la oss holde oss til Guds ord, det er nok.


12.) Vi er skapt i Guds bilde med en ånd som Gud.

 Vi gjør ting vanskelig som er enkelt. Vår Ånd er en del av oss, vårt egentlig jeg er sjelen. Legemet "holder" sjel og legeme på "plass". Ånden er det som er den delen av oss som har kontakt med den åndelige verden og som skiller oss i fra dyrene. Uten at vi hadde hatt en Ånd kunne ikke vi hatt og fått kontakt med Gud og hverandre på et åndelig plan. Men er vi en Ånd? Nei, Ånden er en del av oss med virkelige og veldig betydningsfulle funksjoner. Noe som også Ånden har for Gud.

13.) Jeg er ikke ansvarlig for dette, men Gud som har skrevet bibelen.

 Det er ikke jeg som har skrevet bibelen, men Gud. Derfor å anklage meg for å være en kverulant og vanskelig som mange gjør er egentlig å anklage Gud for å være det, så sant jeg formidler Guds ord.
 2. Tim. 3. 16 Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd.

14.) Kristendommen er en sekt.

 Det er ingen menighet og kirke som har den fulle og hele sannheten, det er mange som er enig med meg i det. Men jeg vet ikke om en eneste som heller har rett i alt. Samtlige menigheter og kirkesamfunn jeg vet om tar feil i mange ting, bl. a å tro på en triade Gud som sikker 99 % av alle kristne tror på er en kraftig villfarelse fra Satan.
 2. Tess. 2. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen.
 Troen på en triade Gud som kom med den Katolske Kirka er en lære som er å tro på løgnen og ikke sannheten.

15.) Må en være teolog for å forstå bibelen.

 Når Jesus hentet sine disipler gikk han til vanlige mennesker selv om det var de som var både lovlærere og lovkyndige og det meste ellers i GT. Tror det er slik i dag også, at Gud åpenbarer seg både for den enkelte og den som er bøyet i sin Ånd.
 Hvilket privilegium det er å kjenne Gud. Ingen foreldre, ingen skole, ingen filosof eller teolog kan gi oss denne kunnskap. Den kan bare gis gjennom Åndens åpenbarelse.

Jesus sier i Luk.10.21-22: "Jeg priser deg, Fader, himmelen og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige; ja, Fader, fordi således skjedde det som var velbehagelig for deg. Alle ting er meg overgitt av min Fader, og ingen kjenner til hvem Sønnen er, uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for."


Der er to ord i den greske grunntekst i det siterte ordet: Apokrupto =skjule, holde hemmelig, forsegle. Og ordet: Apokalupto = ta bort dekket, åpne, åpenbare.

16.) Islam og Jødedommen tror på èn Gud.

 Dette tror Muhammedanerne: Si: "Han er Gud, den Ene. Gud, som alle skapninger vender seg til for sine behov. Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet, og ingen er Hans like." (Koranen, 112:1-4)
 Ingen har rett til å bli påkalt, bønnfalt, bedt til, eller vist noen form for tilbedelse, bortsett fra Gud alene. Gud alene er den Allmektige, Skaperen, den Suverene og Opprettholderen av alt som finnes i hele universet. Han administrerer alt. Han er ikke avhengig av noen av Sine skapninger, men alle Hans skapninger er fullstendig avhengige av Ham. Han er Den som hører alt, Den som ser alt og Den som vet alt. På en perfekt måte omfatter Hans kunnskap alt som er, både det synlige og det skjulte, det offentlige og det private. Han vet hva som har hendt, hva som vil skje og hvordan det vil skje. Intet anliggende skjer i verden uten Hans vilje. Hva Han enn vil, det blir, og hva Han enn ikke vil, det blir ikke, og det vil aldri bli. Hans vilje overgår alle skapningers vilje. Han har makt over alt, og Han kan gjøre alt. Han er den mest Nåderike, den mest Barmhjertige og den mest Gavmilde. I en uttalelse fra profeten Mohammad, blir vi fortalt at Gud er mer barmhjertig mot Sine skapninger enn en mor er mot sitt barn.1 Gud er høyt hevet over urettferdighet og tyranni. Han er Allvitende i alle Sine handlinger og bestemmelser. Dersom noen ønsker noe fra Gud, kan han eller hun spørre Gud direkte uten å måtte be noen andre om å gå i forbønn for seg. Gud er ikke Jesus, og Jesus er ikke Gud. Til og med Jesus selv fornekter at han er Gud. Gud har sagt i Koranen: Sannelig, vantro er de som sier: "Gud er Messias (Jesus), Marias sønn!" Messias sa: "O Israels barn! Tilbe Gud, min Herre og deres Herre." Hvem enn som sidestiller partnere med Gud, for ham har Gud forbudt Paradiset, og hans hjem blir Ilden (Helvete)! For synderne vil der ikke finnes noen hjelpere." (Koranen, 5:72)

Gud er ikke en treenighet. Gud har sagt i Koranen:
 Sannelig, vantro er de som sier: "Gud er den tredje av tre (i en treenighet)", når der ikke finnes noen guder foruten én Gud. Hvis de ikke opphører med det de sier, så sannelig vil en smertelig straff ramme de vantro blant dem. Skulle de ikke heller vende seg til Gud og be om Hans tilgivelse? Gud er den mest Tilgivende, den mest Nåderike. Messias (Jesus), Marias sønn, var ikke mer enn et sendebud... (Koranen, 5:73-75)


 Jødedommens syn på Gud: Jødedommen slår fast at Gud er en. Det betyr at det ikke finnes andre guder, og at gud er en enhet i seg selv. Jødene godtar derfor ikke for eksempel at gud både kan være tre og en samtidig, slik som kristendommen (vranglæren) mener. Gud er skaperen, han har skapt hele universet og alt som er i det. Han er til stede hele tiden overalt og kan gripe inn i menneskenes liv. Jødene har et personlig og direkte forhold til Gud.
 Hør Jødenes trosbekjennelse: 5. Mosebok 6. 4 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. 5 Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt. Jødene tror ikke på en triade Gud som hedningene rundt dem gjorde og dessverre mange andre også gjør, selv i dag!17.) Keiser Konstantin kristendommens største lære Fader.

 324"337 Keiser Konstantin innfører kristendommen. Han ville ha en blandings religion der de kristne som hadde blitt forfulgt ble nå akseptert og godtatt men de selv godtok og aksepterte en triade Gud som er opphavet, begynnelsen og sannheten om treenighets lærens godkjennelse og akseptering av tre likeverdige Guder, uhyggelig og en kraftig villfarelse!

18.) Treenighetslæren forskyver andre sannheter.

 Holder en på med et matematisk regnestykke med tar feil en eller flere plasser. Så forplanter den feilen seg videre overalt. Slik er det også å tro på treenighetslæren, en forskyver andre sannheter og en tar feil i andre sannheter også, tragisk men sant!

19.) Faderen sendte Sønnen.

 Jeg er blitt lært opp til fra frie venner\pinsebevegelsen at Faderen, Sønnen og den hellige Ånd satt rundt et bord i himmelen der de ble enige om hvem som skulle være hvem og gjøre de diverse tingene, dette er fabel og fantasi. Faderen sendte Sønnen og Faderen bestemte det slik, og Sønnen var lydig. Joh. 3:16 står det: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne. Hvem var det Gud (Faderen) sendte og hva var forholdet mellom Faderen som sendte og han som ble sendt? Hvis det i Joh. 3:16 hadde stått: For så elsket Gud verden at han ga en engel som han hadde skapt... eller kanskje at han ga en venn, ville da denne handlingen på samme måte ha overbevist oss om Guds ufattelige kjærlighet? Med ordet så i dette verset, kommuniseres graden av Guds kjærlighet. Det var ikke en av himmelens utallige engler han ga, heller ikke bare en god venn, men noe av seg selv, nemlig sin enbårne Sønn. Ga Gud Fader sin Sønn? Ga Gud Den Hellige Ånd sin Sønn? Ga Sønnen, som i den katolske treenighetslæren kalles den ène og sanne Gud, sin Sønn? Spørsmålene blir selvfølgelig meningsløse, men den reduserte meningen skapes ikke av Skriftens innhold, men kommer rett ut av kirkemøtenes definisjon. Sønnen kan ikke være Guden som ga sin Sønn og det samme kan sies om Ånden. Det var den ène og sanne Gud, som Bibelen definerer som Faderen, som elsket så høyt at han gav sin enbårne Sønn.

Vi merker oss at Den katolske kirke forklarer det absurde, uforståelige og ulogiske i ordvalget som er benyttet når treenighetslæren skal forklares, med at det er et uforståelig guddommelig mysterium ingen kan fatte. Men saken er jo den at det mystiske, uforståelige, ulogiske og absurde ikke kommer fra hvordan Bibelen forklarer guddommen, men nettopp fra de ordene de katolske kirkemøtene benytter når treenighetslæren skal forklares. At inkarnasjonen og evigheten er godt utenfor vår fatteevne, er greit å akseptere, men treenighetslærens mystikk og uforståelighet, kommer imidlertid fra begrepene som er lånt fra den hellenistiske filosofien og fra de hedenske gudeframstillingene.


20.) Manipulering.

 Jeg har vært med i dette "game" i 30 år og jeg vet en ting, disse såkalte kristne lederne og teologer og jeg vet ikke hva de nå titulerer seg med. Noe de er flinke til så er det å manipulere og fordreie sannheten og mennesker ditt de selv vil. Vokt deg selv, og ha det klart for deg, de vil ha makt og styre deg, ikke bare alltid med gode og edle hensikter. Dette er gjengs innforbi alle menigheter og kirker, uten unntak.

 Manipulering fra nette: Første ledd i ordet manipulering, mani-, kommer af det latinske manus, som betyder hånd. Ordet manipulering bruges ofte i en betydning, som avspeiler denne tilknytning til hånden, nemlig som betegnelse for det at kunne håndtere eller behandle noe. Innenfor moderne samfunns- og kulturdebatt - hvor begrepet har fått en rett stor utbredelse - anvendes det i en annen, overført betydning, som betegnelse for bestemte former for (ofte etisk forkastelig) sosial påvirkning. Imidlertid foreligger der kun få forsøk på en begrepsmessig avklaring. Det følgende er sannsynligvis en forholdsvis presis og i mange sammenhengen fruktbar måte at bruge begrepet «manipulering» på: Per manipulerer Svend hvis (og kun hvis) Per gjennom bevisst og målrettet påvirkning får Svend til at handle på en bestemt måte, samtidig med at Per like så bevisst og målrettet sørger for, at Svend ikke er klar over den påvirkning han usettes for, eventuelt ikke er klar over påvirkningens sande natur. En enkeltperson kan manipulere andre enkeltpersoner eller grupper, og en gruppe kan manipulere enkeltpersoner eller andre grupper.

Et klart eksempel på manipulering ut fra denne definisjonen vil være et firmas bevisst planlagte og vellykkede forsøk på at øke salget av en bestemt vare ved at påvirke forbrukernes underbevissthet. Det kan gjøres f.eks. i kino eller på TV, f.eks. ved hjelp af effektfulle bilder, som bliver vist så hurtig, at publikum ikke oppfatter dem bevisst.

Denne definisjon gjør manipulering til et sosialpsykologisk begrep og innskrenker brugen af det til analyser af forhold, hvor det giver mening at tale om bevisste hensikter, handlinger og personer. Begrepet lader sig i denne utforming ikke anvende, når man analyserer økonomiske forhold, og utdyrk som «monopolkapitalen manipulerer folket» e.l. synes at avspeile en forkert anvendelse af begrepet. Definisjonen utelukker samtidig muligheten av at kunne «manipulere sig selv». Og da det vanskelig la seg gjøre å finne ut av, om en påvirkning som er ubevisst, er manipulerende eller ikke-manipulerende, utelukker definisjonen samtidig all tale om «ubevisst manipulering».

Skillet mellom manipulerende og ikke-manipulerende (frigjørende) påvirkning fremkommer først og fremmes av, at den førstnevnte har til formål at påvirke, uten at personen er seg dette bevisst. Den sistnevnte tilsikter at gjøre påvirkningen mest mulig bevisst for den som usettes for den, således at denne kan ta stilling til, om han/hun vil påvirkes eller ei.

Ettersom manipulering kun kan finne sted, dersom det lykkes manipulator at skjule sin påvirkning for offeret, innebærer manipulering for det første alltid et sterkt moment av forstillelse og uærlighet. Det at manipulere en annen person kan i vid utstrekning oppfattes som ensbetydende med at narre ham/hende. I ekstreme tilfelle kan manipulering være basert på en likefrem kynisk uærlighet. Det ses f.eks. i krigssituasjoner, hvor partene utsetter hver af deres befolkninger for krigspropaganda - ekstrem manipulering.

At offeret holdes uvidende om påvirkningen medfører for det andet, at det hverken kan eller har mulighet for at gjøre noe ved den: Offeret påvirkes ubevisst, og er dermed automatisk underkastet påvirkningen. Dette innebærer at offeret mister sin frihet og selvkontroll, vis-à-vis det det påvirkes til at gjøre. Det bliver et viljeløst redskap, en «ting» eller et «objekt» i manipulators hender. Dette vitner for det tredje om, at manipulator styrer og kontrollerer offerets adferd i kraft af et Absolut herredømme. Her ligger for øvrig en forskjell mellom på den ene side manipulering og på den anden side tvang: Ved tvang får man en person til at gjøre noe mod vedkommende vilje, ved manipulering omgår man denne vilje. En videre er tvangen alltid bevisst på mottakersiden, mens dette ikke er tilfellet ved manipulering. Det er en vittig forutsetning for at kunne manipulere andre mennesker, at man ved siden av et inngående kjennskap til de «generelle love» som gjelder for menneskelig adferd, også har en detaljert viden om offerets konkrete livssituasjon. Imidlertid kan de fleste «generelle lover» man har funnet frem til i sosialvitenskapene (især sosialpsykologien) gitt betraktes som klargjøringer av rent begrepsmessige sammenhengen i hverdagsspråket. En almen manipuleringskunst basert på vår «common-sense viden» om forstillelse og påvirkning, har da også været kjent til alle tider. Denne kunst er blitt vesentlig klargjort, systematiserte og effektiviserte gjennom utviklingen af bl.a. moderne nordamerikansk sosialpsykologisk endrings- eller sosialteknologi (oversatt fra Dansk). Dette foregår i stor utstrekning blant troende, spesielt frikirkelige!

21.) Herren er Ånden.

 2. Kor. 3. 17a "Herren er Ånden". Det står her rett ut klarer en noen annet sted at Jesus som er Herren, er Ånden. Slik jeg ser det, så kommer han oss nær nå ved sin egen Ånd som han fikk av Faderen etter han hadde fullført renselsene for våre synder, da fikk han Ånden slik som Faderen hadde den før det, slik vi finner i GT når Israel opplevde og erfarte Gud,
 Ap.gj. 2. 32 Gud oppreiste denne Jesus, og vi er alle vitner om det. 33 Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den Hellige Ånd som var lovt oss, og utøste den. Dette er det dere ser og hører.

 22.) Gud er Ånd.

 Joh. e. 4. 24 Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»
Må le litt av bibeloversetterne, her er Ånd med liten bokstav helt malplassert hvis en skal følge ellers måten å oversette på. Her skulle selvfølgelig Ånd stått med stor Å hvis en skal skrive Ånd med stor Å. Men som sagt, treenighetslæren er en menneskelaget lære som ikke står nevnt i Guds ord en gang.

 23.) Den hellige Ånd er Guds Ånd.

 Rom 8:14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.
 1Kor 2:11 for hvem iblandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd;
 Her står det rett ut at den hellige Ånd er Guds Ånd og viser oss hva som bor i ham " i Gud!

24.) Den hellige Ånd er Jesu Kristi Ånd.

 om 8:9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.
 1Pet 1:11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter;

25.) 7. Guds ånder.

 Dette menes selvfølgelig egenskaper ved den ene og samme Ånd og syv tallet er fullkommenhetens tall. Her fra mine bibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring der jeg forklarer dette.
 5. 6 Og jeg så et lam: Det stod midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og Lammet så ut som det var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden.

Her noe underlig, et lam som er blitt slaktet er i sentrum. At det har sju horn, sju øyne og sju Guds Ånder som går med vitner om Jesu fullkommenhet derfor hans verdighet. Jesus er fullkommen styrke, visdom og han har Ånden uten mål. Syv står også for syv sider og syv står for fullkommenhet eller fullendt,

At de sju Guds ånder var sendt utover jorden må en se på at alt det som Gud tilveiebrakte i Kristus skulle og ville Gud skulle komme oss menneskebarn til del.

Joh. e. 3. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

26.) Stoler du på dine veiledere.

 Det er klart vi trenger både forkynnere og åndelige veiledere. Men hvordan fungerer det? Alle forkynnere tar hensyn til hverandre og det er kameraderi og gutteklubben Grei som fungerer innforbi mye her. Dette er direkte ødeleggende for den åndelige utviklingen og at noen kan stå på nye og også upopulære sannheter. Derfor å stole blindt på sine veiledere, er og forblir en risikos sport og som å spille Russisk rullet med sitt eget åndelige liv.

27.) Herren er èn.

 Herren er èn, hvem er denne Herren? Dette er et spørsmål mange stiller seg. Og som trengs et langt studium om, men slik jeg ser det. Så var Gud Fader den som alltid sendte, brukte og opererte gjennom Sønnen, både i GT og NT finner vi det. Skal ikke skrive for mye om dette her og nå, men tar bare med to skriftsteder som viser at Jesus var virksom også i GT.
 1. Pet 1:11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter;
 1. Kor. 10. 4 og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem; denne klippen var Kristus.

28.) Abels blod taler.

 Hebr. 12. 24 "til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod". Vi leser at Jesu blod taler sterke en Abels blod. Ergo, vi må prøve å forstå bibelens eget billedspråk, og ikke trekke noe i fra eller legge noe til. Dette med å tale er et bildespråk som bibelen bruker


 29.) Talsmannen?

 Nei, en som taler. I grunnteksten står det ikke talsmannen men en som taler. Gud talte f. eks til Samuel, og han taler i dag også, men Gud er ikke flere personer av den grunn. Hvilken absurd lære er ikke treenighetslæren? Samuel hørte Guds stemme, det er hvem? Skriften gir svar, det er den hellige Ånd som taler og viser hva som bor i Gud og på den måten meddeler og viser oss hva Gud selv vil og sier til oss. Treenighetslærene overdriver alltid det meste og har ingen følsomhet for at ting kan menes og betyr annerledes en det en selv mener, tror og tenker.

 30.) Synde mot den hellige Ånd.

 Mangel på kunnskap går mitt folk til grunne sier Hosea og Peter taler om at skriften er ikke gitt til egen tydning. Når en tror at det er forskjell å synde imot forskjellige personer i Guddommen etc. er en inne i det bibelen kaller for villfarelse. Her fra mine bibelkommentarer Markus 3. der jeg forklarer hva det vil si å synde imot den hellige Ånd.

 Markus 3. 28 Sannelig, jeg sier dere: Alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de enn spotter.


Hvor stor er Guds nåde? Uendelig stor, omfangsrik og omfattende. Jesus døde for alle synder til alle tider. Rom.5. 8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.


29 Men den som spotter Den hellige ånd, får aldri i evighet tilgivelse, men er skyldig i evig synd.»


Her er et av de mest mistolkede og feiltolkede skriftsteder i hele Guds ord.


Det var mange som hevdet, spesielt blant lederskapet i Israel hevdet at Jesus var besatt. De fornektet med andre ord Jesus. Med slik innstilling er de skyldig i en evig synd. Så lenge en går med en slik innstilling og formening er en evig fortapt. Det er noe selv ikke Guds Ånd kan overprøve og gjøre noe med. Å spotte den Hellige Ånd er å ikke ville og ønske omvende seg, og hvis en holder fast ved å ikke omvende seg. Da er en skyld i evig synd. Tenk bare på Judas og Peter, begge sviktet Jesus og Peter alle verst med å banne og sverge på at han ikke kjente Jesus. Hadde Judas omvendt seg før han la løkka rundt halsen hadde han fått tilgivelse. Og hadde ikke Peter omvendt seg hadde han gått evig fortapt.

Vi kan få tilgivelse for absolutt alt form for synd uansett hvor heslig og alvorlig den er hvis en omvender seg og ber om nåde og tilgivelse. Det må en omvendelse og erkjennelse til, da er alt mulig for Gud lærer Guds ord oss.


30 Dette sa han fordi de hadde sagt: «Han er besatt av en uren ånd.»


Men som her de går med den innstillingen om Jesus; Han er besatt av en uren ånd.

Men når de omvender seg, uansett fra hvilken synd er det tilgivelse og nåde å få. Selv mange som en gang sto Jesus imot og sa slike ting om han at han var fra Satan, full av hat og løgn ble frelst og fikk nåde hos Gud.


Ap.gj.6. 7 Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen.


Men tilgivelse er knyttet til omvendelse. En gjengiftet troende vil ikke få tilgivelse før han går ut av det forholdet og en homoseksuell vil ikke få tilgivelse før han omvender seg. Men når en omvender seg og ber om nåde, er det nåde å få for alle synder. Men det må skje i dette livet eller er det for sent. 31.) De i Berøa undersøkte ordet selv nøye.

 Ap.gj. 17. 11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.
 Vi leser om noen i Berøa som var av et edlere sinn da de studerte skriften nøye hver dag og kontrollerte og vurderte hva som ble forkynt og lært. Min erfaring er at dette gjør Guds folk veldig lite, men derfor er også villfarelsen stor! Når menigheten er mer som en sosial setting og en forening, da har en mistet noe veldig vesentlig. De alle fleste troende er veldig autoritetstroene. Når Forstanderen og Presten sier noe, så tar det det aller meste for god fisk, men selvstudium og egne tanker og synspunkter blir holdt nede og ikke fremelsket!

32.) Jesus har fått alt.

 Matt. 28. 18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord.
 Legg merke til hva Jesus sier, meg er gitt all makt, når tiden er inne så skal han gi alt tilbake til Faderen lærer Guds ord, ære være Gud og Lammet!
 1. Kor. 15. 27 For «alt la han under hans føtter». Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.
 Tror du fremdeles på den okkulte treenighetslæren? Da er du en åndelig blindebukk etter hva jeg har lagt frem her av Guds ord.

33.) Faderen er omtalt som den eneste sanne Gud, men aldri Jesus.

 Joh. e. 17. 3 og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.
 Det er derfor ingen som er jevnbyrdig med ham, selv ikke Jesus. Hvorfor ikke tro Guds ord som det står skrevet? Jesus er ikke den eneste sanne Gud, det er Faderen. Jesus er utgått i fra Faderen og er i et og alt lik ham, men han er allikevel "Nr. 2".

 34.) Englene er omtalt som Guder.

 Salme 97. 7 Til skamme blir alle som dyrker bilder, som roser seg av gagnløse guder. Alle guder må bøye seg for ham.
 Englene blir omtalt som Guder, men de bøyer seg for den eneste virkelige Gud som alle andre Guder har sitt opphav i fra. Bibelen lærer altså at Engelen er Guder.
 Sal 95:3 For Herren er en stor Gud og en stor konge over alle guder,

Sal 96:4 For stor er Herren og høilovet, forferdelig er han over alle guder.
 Herren er over alle Guder eller Engler.
 Sal 82:1 En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder holder han dom:

35.) Menneskene er omtalt som Guder.

 Sal 82, 6: Jeg har sagt: "Dere er guder. Den Høyestes sønner er dere alle. Dette bibelverset gjengis også i ny testamente av Jesus: Joh 10, 34: Jesus svarte: "Står det ikke skrevet i deres egen lov: Jeg har sagt: Dere er guder?
 Menneske blir både i GT og NT omtalt som Guder, selv av Jesus.


 36.) Jesus er menneskesønnen, Messias etc. men ikke den eneste sanne Gud.

 Jesus er utgått i fra Faderen og har hans egenskaper i fyllt mål. Vi må se forskjellen og likheten her. Jesus er ikke Faderen, men Faderen er hans opphav og Jesus er den eneste som har vist oss hvem Faderen er.
 Joh. e. 14.

37.) Hele bibelen er skrevet med små bokstaver.

 Ingen originalmanuskripter til de bibelske skrifter har overlevd, men man har en rekke mer eller mindre nøyaktige avskrifter. De eldste skriftene ble skrevet på skriftruller og kunne derfor ikke anta bokform (bli samlet til et verk). Disse ble brukt i synagogene, men kun fragmenter er bevart. De nest eldste tekstene er bevart i såkalte kodekser, en tidlig bokform som ikke ble benyttet i synagogene. Kodeksene var romernes navn for bok. Etter hvert ble også ordet kodeks brukt om bøker skrevet på papyrus, pergament eller papir når arkene var lagt sammen som i våre bøker og ikke i en skriftrull. Kodeks ble således det vanlige mediet for skrift i de første århundrene etter Kristi fødsel.
 Bibelen er skrevet uten vers, kapitler, inndelinger, små eller store bokstaver noen plasser. Derfor alle slike ting er et tillegg til bibelen.


 38.) Jehovas Vitner kan de ha rett og "alle" andre feil?

 Til dette er det bare å si ja til. Jeg er ikke enig med JV i det meste, men de har et syn på Guddommen som er mer opp til Guds ord en noen andre store kristne bevegelser som jeg vet.
 Jeg har vært på deres hjemmesider og de skriver mye godt, her er et eksempel:
 DE SOM tror på treenighetslæren, sier at Gud består av tre personer " Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det sies at disse tre personene er jevnbyrdige, og at alle tre er allmektige og uten noen begynnelse. Ifølge treenighetslæren er derfor Faderen Gud, Sønnen Gud og Den Hellige Ånd Gud, men likevel er det bare én Gud.

Mange som tror på treenighetslæren, innrømmer at de ikke kan forklare den. Men de mener likevel at det er støtte for den i Bibelen. Det er imidlertid verdt å merke seg at ordet «treenighet» ikke forekommer i Bibelen. Kan vi likevel finne tanken om en treenighet der? For å få svar på det spørsmålet skal vi se på et bibelvers som ofte blir brukt til støtte for treenighetslæren.

«ORDET VAR GUD»

I Johannes 1: 1 står det ifølge Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» Senere i det samme kapitlet viser apostelen Johannes tydelig at «Ordet» er Jesus. (Johannes 1: 14) Men siden Ordet blir omtalt som Gud, er det noen som trekker den konklusjon at Sønnen og Faderen må være en del av den samme Gud.

Vi må være klar over at denne delen av Bibelen opprinnelig ble skrevet på gresk. Senere ble den greske teksten oversatt til andre språk. Men en rekke bibeloversettere har ikke oversatt de siste ordene i Johannes 1: 1 med «Ordet var Gud». Hvorfor ikke? Ut fra sin kjennskap til bibelgresk har de kommet til at disse ordene skal oversettes på en annen måte. Hvordan har de så valgt å oversette dem? Her er noen eksempler: «Ordet var av guddomsart.» (Det nye testamente i ny oversettelse av Lyder Brun, Oslo) «Ordet var en gud.» (The New Testament in an Improved Version, London) «Ordet var et guddommelig vesen.» (La Bible du Centenaire, Paris) Ifølge disse oversettelsene er ikke Ordet Gud selv.1 I stedet blir Ordet omtalt som «en gud», på grunn av sin høye stilling blant Jehovas skapninger. Ordet «gud» betyr her «en som er mektig».

SKAFF DEG FLERE OPPLYSNINGER

Folk flest kan ikke bibelgresk. Hvis du ikke kan det, hvordan kan du da finne ut hva apostelen Johannes egentlig mente? Tenk på dette eksemplet: En skolelærer forklarer et emne for elevene sine. Etterpå er elevene uenige om hvordan de skal forstå forklaringen. Hvordan kan de finne ut av saken? De kan spørre læreren om å få flere opplysninger. Når de får flere fakta, blir det sikkert lettere for dem å forstå emnet. På lignende måte kan du forstå hva det som står i Johannes 1: 1, betyr, ved å gå til Johannes" evangelium for å få flere opplysninger om Jesu stilling. Det at du får flere fakta, vil gjøre det lettere for deg å trekke riktig konklusjon.

Tenk for eksempel på det Johannes skriver videre i kapittel 1, i vers 18: «Ingen har noen gang sett [den allmektige] Gud.» Men mennesker har jo sett Jesus, Sønnen. Johannes sier: «Ordet [Jesus] ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet.» (Johannes 1: 14, NO) Hvordan kunne da Sønnen være en del av Den Allmektige Gud? Johannes sier også at Ordet var «hos Gud». Men hvordan kan en person være hos noen og samtidig være den personen? Og i Johannes 17: 3 skiller Jesus klart mellom seg selv og sin himmelske Far. Han omtaler sin Far som «den eneste sanne Gud». I slutten av sitt evangelium sammenfatter Johannes dessuten sin beretning om de tegnene Jesus gjorde, ved å si: «Disse er blitt nedskrevet for at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds Sønn.» (Johannes 20: 31) Legg merke til at Jesus blir omtalt som Guds Sønn, ikke som Gud. Disse tilleggsopplysningene som Johannes" evangelium kommer med, viser hvordan Johannes 1: 1 skal forstås. Jesus, Ordet, er «en gud» i den forstand at han har en høy stilling, men han er ikke den samme som Den Allmektige Gud.

MER LYS OVER SAKEN

Tenk igjen på eksemplet med læreren og elevene. Tenk deg at noen fortsatt er usikre etter at de har hørt på den tilleggsforklaringen læreren har kommet med. Hva kan de gjøre da? De kan vende seg til en annen lærer for å få flere opplysninger om det samme emnet. Hvis den andre læreren utdyper og bekrefter den forklaringen den første har kommet med, er nok de fleste elevene ikke lenger i villrede. Hvis du ikke er sikker på hva bibelskribenten Johannes egentlig sa om forholdet mellom Jesus og Den Allmektige Gud, kan du gjøre noe lignende. Du kan vende deg til en annen bibelskribent for å få flere opplysninger. Tenk for eksempel på det som Matteus skrev. Han siterte Jesus, som sa i forbindelse med slutten på den nåværende verdensordning: «Om den dag og time vet ingen, verken himlenes engler eller Sønnen, men bare Faderen.» (Matteus 24: 36) Hvordan bekrefter disse ordene at Jesus ikke er Den Allmektige Gud?

Jesus sa at Faderen vet mer enn Sønnen. Men hvis Jesus var en del av Den Allmektige Gud, ville han ha visst akkurat det samme som sin Far. Sønnen og Faderen kan altså ikke være likestilt. Men noen sier kanskje: «Jesus hadde to naturer. Her snakker han i egenskap av menneske.» Men hvis det var tilfellet, hva da med den hellige ånd? Hvis den er en del av den samme Gud som Faderen, hvorfor sa ikke da Jesus at den vet det som Faderen vet?

Etter hvert som du fortsetter å studere Bibelen, vil du bli kjent med mange flere vers i Bibelen som kaster lys over dette emnet. De viser tydelig hva som er sannheten om Faderen, Sønnen og den hellige ånd. " Salme 90: 2; Apostlenes gjerninger 7: 55; Kolosserne 1: 15.

 39.) Treenighet lærerne er alt annet en ydmyke, er det Åndens frukt?

 Treenighetslæren er den "tyngste" og største delen av kristenheten som tror på. Men det forteller meg også at selv om de er de "største" er det på ingen måte sikker at det er riktig av den grunn. Men slik opptrer og oppfører mange så pass mange arrogante og pompøse treenighetslærene, tragisk og rent ut stygt!

 40.) Min egen åpen visjon.

 For ca. 2 1\2 år siden ble jeg i et åpent syn sett tilbake ved Guds Ånd at helt i begynnelsen før noe annet, var kun Gud Fader og Ånden var en del av ham selv, Jesus var ikke da! Han kom til i begynnelsen, før det var Faderen!
 Kunne skrevet mye om dette, men Gud gav meg en opplevelse her og en forståelse at han er den eneste sanne Gud og Ånden er ingen separert person men en del av ham selv, Gud er Ånd og Herren er Ånden.
 Det er 3 personer som "fant" hverandre uten i Space før noe var til. Dette er Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. De er alle 3 fra evighet og til evighet. Like store og alle 3 skal æres og tilbedes på lik linje. Noen lærer korrekt at en ikke skal be eller tilbe den Hellige Ånd, det gjør bare hele treenighetslæren mer absurd og vanskelige å forstå. Derfor sier katolikkene dette er et mysterium og protestanten sier at en bare skal tro.

Så hadde de et råd der Jesus tok på seg offerrollen og ble det Lammet som ble utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt.

Ånden er en egenperson og en egen Gud, men det slutter ikke med det. Disse 3 personer er èn Gud. Jesus kom til jorden som Gud og døde som Gud på korset som er for meg en blasfemisk tanke da Gud ikke kan dø! Kort fortalt treenighetslæren fra hva jeg er blitt opplært i fra frie venner og pinsebevegelsen i Norge.


Da når jeg selv begynte i fra 1985 å studere treenighetslæren, ble jeg mer og mer i tvil om den var riktig.

Etter hvert så fant jeg ut mange ting. For å nevne noe. Ordet treenighet var ikke i bibelen. Bibelen ble ikke skrevet med store eller små bokstaver som vi gjør, bare med små. Veldig mye av Guds ord er illustrativt og må forståes deretter. Slik kunne jeg fortsatt. Etter hvert så modnes det frem i meg at treenighetslæren ikke var en riktig måte, talemåte å fremstille Gud og Guddommen.

Her var det veldig, veldig mye som sprikte. Og det har også vært andre sannheter i Guds ord som har modnes seg frem i meg over tid. Slik som læren om evig brennende helvete, skilsmisse og gjengifte etc.

Treenighetslæren er et større problem og mer selvmotsigende en selv big bang spør du meg! Big Bang-teorien også kalt det store smellet, er populærnavnet på en type modeller innen kosmologien som beskriver universets utvikling fra en tett, varm fase fram til i dag. Treenighetslæren hevder noe av det samme bare mye mer spesielt: Det var tre guder som fant hverandre ute i Space og ble til En!

For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger! Vi ser hvem Gud er ved hans gjerninger og ved sin Ånd. Alt dette viser at vi har med en ubegrenset, mektig og herlig Gud. Gjøre hans Ånd til en tredje Gud eller en tredje person i en fantasi treenig Gud er å lyve og bedra på Guds vegne, og det er synd!

Når vi "samler" opp alle skriftsteder og avsnitt som kan underbygge en treenig Gud, eller Jesus only læren eller hva jeg tror og underviser om Gud. Så blir en slått av hvor misvisende Guds ord er oversatt her. Det er som det i mange tilfeller er treenighetslærene har hatt bukten og begge ender. Her er et eksempel:

Her kommer det ene skriftstedet som taler om treenighet i klartekst:

Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen, Sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8

Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.

Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen, Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag.

Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.

Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år.

Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske?


Vi forstår her at det er som et komplott imot den sanne lære om Gud. Det var også det Arius kjempet for at en skulle tale rett om Gud når treenighetslæren ble formet og ble en anerkjent kirkelig og kristen lære på 300-tallet e.kr.


Skal kort ta med treenighetslærens opprinnelse. Den begynte i det gamle Egypt for ca. 4000 år siden og ble videreført av Grekerne før den ble en "kristen" lære på 300 tallet.

Osiris kort fortalt var den mest populære Gud i egyptisk gudelære og Horus var sønn av Isis og Osiris.

Osiris og Isis var søsken. Her møter vi først treenigheten; Isis, Osiris og Horus. Videre i det gamle Helles møter vi det samme: Hera er både kona og søsteren til Zevs. Hermes er i gresk mytologi gudenes budbringer. En treenighet igjen. Dette møtte den Katolske kirka når den ble utformet på 300-tallet med å "kristne" disse gudene. Selvfølgelig hadde Guds ord advart imot at frafallet ville komme og med det vranglære som vi ser her.

Det er med andre ord en adoptering av okkult og hedensk lære å tro på en treenig Gud!

Hva er så bibelsk lære? Det er å tro på èn Gud, Faderen. Som har en Sønn som er utgått i fra ham selv, Jesus Kristus. Som er underordnet ham og gjør det som Faderen vil og har behag i. Og Ånden er en del av Gud Fader selv, og Sønnen Jesus Kristus. Derfor møter vi igjen og igjen at den Hellige Ånd er Guds og Jesu Kristi Ånd!

41.) Gud er tilstede over alt.

 Gud er allestedsnærværende. Ved sin Ånd som er en del av ham selv er han tilstede over alt, så klart og så enkelt". Dette er det Salme 139 forteller oss.

Salme 139. 1. Herre, du ransaker meg og kjenner meg.

2 Om jeg sitter eller står, så vet du det,

langt bortefra merker du mine tanker.

3 Om jeg går eller ligger, ser du det,

du kjenner alle mine veier.

4 Ja, før jeg har et ord på tungen,

vet du det, Herre, fullt og helt.

5 Bakfra og forfra omgir du meg,

du har lagt din hånd på meg.

6 Det er for underfullt til å skjønne,

det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.

7 Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd,

hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?

8 Farer jeg opp til himmelen, er du der,

rer jeg leie i dødsriket, er du der.

Gud er tilstede over alt, ved sin egen Ånd. Gjøre den hans Ånd til en separert Gude person og Gud ved siden av Gud Fader selv er og forblir ubibelsk, grammatikalsk feil og vanskelig å forholde seg til! Som treenighetslæren er.


 42.) Treenighetslæren skiller de troende.

 Jesus ba om enhet blant de troende, men når en tror på en slik ubibelsk lære og samtidig mener at andre som ikke tror på denne læren er vranglærere setter en både seg selv og andre i et meget dårlig lys. Da blir det at man egentlig hater og forfølger Herrens vitner og sannheten.
 Joh. e. 15. 2 De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da enhver som slår dere i hjel, skal tro at han utfører en tjeneste for Gud. 3 Det skal de gjøre fordi de verken kjenner Faderen eller meg.

 43.) Guds ord er ånd og liv.

 Joh. e. 6. 63 Det er Ånden som gjør levende; her kan mennesket intet utrette. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv. Vi gjør ting vanskelig som er lett. Erfarer vi Ånden, så erfarer vi Jesus og vis a vis. Erfarer vi Jesus så erfarer vi Faderen. Det er en fullkommen enhet mellom Faderen og Sønnen og etter Jesus oppstandelsen fikk Jesus Ånden som han sendte på pinsefestens dag!
 Joh. e. 14. Joh. e. 14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Les dette 10. ganger slik at det går inn: "jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham".

Legg merke til at det å erfare Ånden er å erfare Jesus, det sier også skriften at Herren er Ånden. Det er herlig og enkelt dette, fatter ikke hvorfor en skal tro på tre likeverdige Guder noe som avgudsdyrkeri!

Les dette også 10. ganger: "Herren er Ånden!".


44.) Ble Maria voldtatt?

 Skal en tro på treenighetslæren ble Jomfru Maria voldtatt hvis Ånden var en egen person, det forteller meg atter igjen at treenighetslæren og Jesus only læren er okkult og stygg. Den er og forblir ubibelsk. Det var Gud selv som med Marias tillatelse laget et legeme i Marias mage sier skriften.

Hebr. 10. 5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg.

45.) Summen av Guds ord er sannhet.

 Sal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.

Det er selvfølgelig ord som taler for både Jesus only læren og treenighetslæren, men summen av Guds ord sier følgende: At det er kun en sann Gud som er fra før alt og er til evighet; Faderen. Han har en sønn som er gått ut i fra ham fra tidenes morgen. Ånden er fra dem begge, men det var først etter oppstandelsen at Jesus fullt ut fikk del i alt, inntil da hadde han vært i sin preeksistens.


Ånden taler, men det gjør også Abels blod etc. Det er selvfølgelig mange vanskelige vers hvis en vil se på enkelt vers og bygge en lære rundt dette. Men ser en på helheten og ber om hjertets opplate øyne og er ydmyk, da vil en finne sannheten i Guds ord!