mandag 16. november 2015

Nr. 1288: Kong David: «Jeg har syndet! Jan Kaare Hanvold: «Til helvete med alle de som påpeker at jeg lever i synd!»

Nr. 1288:
Kong David: «Jeg har syndet! Jan Kaare Hanvold: «Til helvete med alle de som påpeker at jeg lever i synd!»

Det kan ikke fortsette slik at vi kan sette en standard for våre liv, ikke minst forkynnerne som ikke er i samsvar med Guds ord. Og deretter så vil en ikke høre på hva Guds ord sier. Da blir det Bileam og hans lære og forkynnelse som en står for.
Nå tok jeg litt «kunstnerisk» og siterte ikke Jan Hanvold helt rett, dette sa han på Radio (sikkert TV også) da jeg har hørt ham mest på radio:

«Til helvete med alle de som ikke godtar at jeg er gjengifta, de vil jeg ikke ha noe med å gjøre. De får holde sine meninger for seg selv, jeg vil ikke høre på slikt dritt!»

Dette sa Hanvold på Radio her i Oslo fritt sitert. Med andre ord, Hanvolds sier da at han ikke vil ha noe med de menneskene som påpeker hans synd. Da kan jeg stå innforbi denne overskriften: «Kong David: «Jeg har syndet! Jan Kaare Hanvold: «Til helvete med alle de som påpeker at jeg lever i synd!»

Hvor skal dette ende?

Kong David syndet, og Jan Kaare Hanvold syndet, men når synden deres ble avslørt, så reagere de to helt ulikt. Hvorfor? Fordi Kong David omvendte seg, men ikke Hanvold.
Kong David sier følgende da Natan avslørte hans synd:

2. Sam. 12. 7 Da sa Natan til David: «Du er mannen! Så sier Herren, Israels Gud: Jeg salvet deg til konge over Israel og berget deg fra Sauls hånd.  8 Jeg ga deg din herres hus og hans koner i din favn. Jeg ga deg både Israels hus og Judas hus. Og om det var for lite, ville jeg ha lagt til både det ene og det andre.  9 Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne? Hetitten Uria har du drept med sverd. Du lot ammonittene drepe ham, og du tok hans kone og giftet deg med henne. 10 Fra nå av skal sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt hetitten Urias kone. 11 Så sier Herren: Se, jeg lar ulykke komme over deg fra ditt eget hus. Jeg vil ta konene dine like for øynene på deg og gi dem til en annen mann. Han skal ligge med dem midt på lyse dagen. 12 For du har handlet i det skjulte, men jeg vil la dette skje for øynene på hele Israel midt på lyse dagen.» 13 Da sa David til Natan: «Jeg har syndet mot Herren.» Natan svarte: «Så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø. 14 Men fordi du gjorde dette og foraktet Herrens ord, skal han dø, sønnen du har fått.» 15 Så gikk Natan hjem.
Kong David
Jan Kaare Hanvold:
«Til helvete med alle de som ikke godtar at jeg er gjengifta, de vil jeg ikke ha noe med å gjøre. De får holde sine meninger for seg selv, jeg vil ikke høre på slikt dritt!»
Når den ene omvender seg, mens den andre bare turer på og boltrer seg i synd. Hva kan vi da forvente? At Det er ikke Gud, men den Onde som får styre og regjere blant oss troende. Hanvold er da ingen hvem som helst, lengre.
Han er en såkalt «kristen» leder, hyrde og forkynner, ja sågar apostel. Hva var Kong David? Først og fremst en synder frelst av nåde, hva er Hanvold? En som forblir i sine synder og overtredelser.

Den som følger Hanvold, må regne med å bli som Hanvold, og ende som ham. Det er konsekvenser med å følge ham, dessverre. Sier jeg dette i kjærlighet, eller av misunnelse? Jeg misunner ikke en eneste ting med Hanvold, det er så uendelig trist at han ikke vil omvende seg, men forbli i sine synder og overtredelser.
Vi kan ikke lage oss et 5. evangelium, der vi tar ut de versene som passer på og for oss, mens resten av bibelen, det er det ikke så nøye med. Gud er «nådig»!
Dette er dagens pinsevenner, dessverre over hele verden.
Vi leser om Kong David bl.a. 2. Samuelsbok 11 og 12 om hans fall, syndsbekjennelse og Guds tilgivelse. Og vi har fire salmer som omtaler det samme, Salme 6, 32, 38 og 51 (anbefaler at du stopper opp og leser disse Salmene, eller leser de etter du har lest denne artikkelen).
Her er noe av hva jeg har skrevet om Jan Kaare Hanvold før, i andre artikler:

Nr. 1100:
Jan Hanvold på Radio 107.7 her i Oslo flere ganger: «Til helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet!»

Hanvold er så vulgær og ekkel. Her på radio i Oslo skriker han ut at han er skyldig i to ekteskapsbrudd. Men til helvete med alle de som ikke godtar at jeg er gjengift skriker han ut. Hvor åndelig blind må en bli for å se at han er en falsk profet som Jesus sa mange skulle det komme av i endetiden? Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.

Kirkemøte i 2016 skal ta stilling til homoseksuelle og lesbiske prester og vigsel! Uansett, det er bare et tidsspørsmål før dette er lov! Men hvor «startet» det hele?

Hva sier Guds ord om synd?

Jakob 2. 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. 11 For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter.

Her ser vi, som så mange andre steder i Guds ord. At det å drepe et menneske, leve som gjengiftet, eller stjele. Alt er synd.

Ekteskapsbrytere, drankere, mordere, ingen som gjør synd, skal arve Guds rike. Her blir gang etter gang alle som lever i synd utesteng, fra Guds rike om de ikke blir det fra menigheten

1 Kor. 6. 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.

Ingen som gjør uret skal arve Guds rike, dette er bibelens klare og konsise lære!

Kan vi sjalte og valte med hvilke synder som skal aksepteres, og hvilke som ikke skal det?

Norges lover og Guds ord, er det også det samme? Nei, vi som kristne skal følge Guds ord selv på de punktene der Norges lover aksepterer synd. F.eks. bibelen sier at pedofili er synd, men det sier også Norges lover og bibelen det samme. Men hva når det gjelder ekteskapet? Der sier Norges lov, skill og gift deg så mye du orker og vil. Hva sier skriften? Gift deg kun en gang, det ekteskapet varer til den ene dør, punktum!

Rom. 7. 2 En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.

Hvor startet denne utglidningen vi i dag ser? Slik jeg ser det, så var det den dagen det ble godtatt og allment akseptert at forkynnere og andre tillits personer fikk anledning til å gifte seg på nytt. Det var som å legge dynamitten i demningen, revna ble satt. Det er bare et tidsspørsmål før hele demningen går!

Snart er alle synder akseptert i verden, når blir det samme i Guds menighet?

Klagesangen 1. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

Dette er nå i ferd med å skje, samme standarden det er blant mørkets barn er det blant de som skal være lysets barn. Hvor mørkt er det da ikke blitt som Jesus talte om?!

Joh. e. 9. 4 Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide.

Er det nå i ferd med å bli så mørkt, selv i Guds menighet at det er umulig å kunne gjøre den gjerning og tjeneste Gud har satt en til? Det ser nesten slik ut?!

Her er en artikkel jeg skrev om dette emne for en tid tilbake:

Nr. 759:

De troende har svikter Herren, men er ikke klar over det og ser det ikke, som Samson var det og menigheten i Laodikea!

Det er en utbredt frekkhet blant de troende, spesielt de frikirkelige, der en ikke er klar over eget åndelig ståsted. Det holder ikke å tro at nåden dekker alt, der Gud ser igjennom med alt. Og de som påpeker dette er enten fariseere, dømmende, loviske og der en kommer med alle former for unnskyldninger. Samtidig så elsker ikke Guds folk lengre hverandre inderlig av hjerte. Hva kommer det av? At lovløsheten er inntatt ikke bare verden, men Guds menighet. Men det var dette Jesus også sa skulle skje:

Matt. 24: 10 Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. 13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

Dessverre så viste ikke Samson at Dalila bedrog ham og fratok ham styrken hans. Slik vet ikke Guds menighet at verden bedrar dem da de er blitt så dus med verden. De lever på mange måter likt, om Jesus sa at verden hater meg og vil også hate dere, men det kommer av at de ikke lengre kjenner ham og han vedkjenner seg ikke de beljende kristne hvis det ikke skjer en stor forandring og omvendelse. Løfte til menigheten i Laodikea står ved lag enda, selv for en frafallen og korruptere kristenhet:

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring 3. 19 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! Er dette gjort i kjærlighet? Hvordan er kjærligheten vi leser om i 1. Kor. 13? v. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Det måtte bli alvor og en må ta det innover seg at budskapet gjaldt dem.

20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Hele menigheten hadde meget vanskelig for å ta imot budskapet fordi de ville ha det som klødde dem i øret. Men det var om mulig enkelte innfor menigheten som ville ta det til hjerte? De skulle få oppleve det nære fellesskapet og samfunnet med Jesus på nytt igjen.

21 Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. Igjen henvender Herren seg til de seirende og som ønsker å følge ham. En gang frelst alltid frelst er en av Satans største løgner. Frelsen er noe en også skal vokse i og ta vare på. For den som seirer skal en få den samme posisjon og stilling som ham selv. Vi skal sitte med Kristus i det himmelske. Efes. 2. 6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. (sitat slutt).

Bilde av Samson og Dalila, maleri av Anthonis van Dyck, før 1620.
Både Samson og menigheten i Laodikea trodde at det var langt bedre stilt med dem en det i virkeligheten var. De levde i et kraftig åndelig selvbedrag der en ikke var klar over at en satt over et åndelig konkursbo. Tragisk at slik er det også fatt med den Norske kristenhet i en veldig stor utstrekning.

Samson sviktet på det moralske og menigheten i Laodikea ble selvbeskuende og demokratiet rådet og Guds ord ble satt til side for at de fleste meninger betydde mer enn hva Gud sa i sitt eget ord!

Det er to måter å bli blind eller svaksynt på. Det er de som er født slik, eller så er det de som er født seende men ved sykdom, ulykke eller på andre måter inntreffer det et hendelsesforløp som gjør dem enten svaksynte eller blinde. Men resultatet er stort sett det samme da en blir svaksynt eller blind. Men hva gjør en svaksynt eller blind på det åndelige område som Apostelen Peter nevner:

2 Pet. 1. 3 Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft 4 og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten, 5 så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet, 6 og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet gudsfrykt, 7 og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. 8 For når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus; 9 for den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt, idet han har glemt renselsen fra sine fordums synder.

Apostelen Peter nevner: «for den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt».

Hva er det som gjør at dessverre er det en form for åndelig svaksynt og blindhet som blir mer og mer rådene over kristenheten i hele den vestlige verden? Ønsker å nevne kort ti (10) ting:

1.) Det er ikke klima eller mulighet i menigheten for å debattere og diskutere ting.

Vi leser blant de første kristne at de debatterte, undersøkte og t.o.m. talte hverandre til rette. Det var et sunt og godt menighetsmiljø for å utveksle synspunkter og meninger, når vekkelsen brant som heftigst. Evnet vi ikke å kommunisere og diskutere oss imellom så faller fort den åndelige temperaturen.

2.) Enn ser igjennom fingrene med vranglære.

Vi kan ikke ta lett på noe, aller minst når ting bryter imot Guds ord. Jeg har ikke noen problemer med å akseptere at andre tror og mener annerledes enn meg selv. Men å godta barnedåp, gjengiftede blant de kristne, kvinnelige Pastorer og eldste etc. Da har en godt for langt i å akseptere annerledes troende.

3.) Enn ser gjennom fingrene med synd.

Jeg har skrevet imot gjengifte blant de kristne, og har nevnt også forkynnere med navn som Jan Hanvold. Og har virkelig fått høre det. Han gjør så mye godt sies det og mye annet. Det hjelper null og niks hvis en godtar synd i sitt eget liv sier skriften mange, mange plasser. Se her: 1 Kor. 13. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

4.) Nådegavene er ute av funksjon.

Dette med at nådegavene virker er av største betydning i Guds menighet. Det er ved åpenbaring vi blir ledet, uten det ender vi i villfarelse eller stagnasjon.

“Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte som viste dem veien, og om natten i en ildstøtte som lyste for dem. “(2. Mos.13,21-22).

Slik skal også nådegavene utgjør en forskjell, der vi blir formant, trøstet og oppmuntret. Og ved at nådegavene er i funksjon blir synd og synderen avslørt og avkledd og på den måten kan han/hun finne frelsen i Kristus Jesus.

1 Kor. 14. 3 den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse og formaning og trøst. 24 Men om alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller en ukyndig, så refses han av alle og dømmes av alle, 25 hans hjertes skjulte tanker åpenbares, og så vil han falle på sitt ansikt og tilbede Gud, og vidne at Gud sannelig er iblandt eder.

5.) Evnen til å bedømme blir ikke lagt vekt på.

Det er klart slik som det er blitt i mange menigheter og kirker det en ikke kritisk og sunt prøver alt på Guds ord og Åndens sanksjon, så blir alt tillatt og like bra. Det er det ikke, det er noe som er rett, og noe som er feil etc.

1 Kor. 14. 29 Men av profeter tale to eller tre, og de andre prøve det! 30 og får en annen en åpenbaring mens han sitter der, da skal den første tie.

Det står klart at vi ikke skal forakte eller ringakte profetisk tale, men hva skal de andre gjøre? «de andre prøve det!». Hemmeligheten til at ting ikke skal utvikle seg negativt, er at en prøver og kontrollerer hele tiden. Jeg har bygget flere hus og en leilighet. Hva gjorde vi da? Vi gjorde litt arbeid, så kontrollerte vi og vatret osv. hele tiden. Hva gjør en i Guds menighet, ikke minst i dag? Har ne person tillitt så kan nærmest vedkommende si, mene og forkynne det meste. Og profeterer den «store» Guds mann, da må det være fra Gud. Det er nok å nevne noen som er falske tvers igjennom og som vel ikke har kommet med en rett profeti som den nå avdøde Aril Edvardsen og Emanuel Minos, de er gjennom korrupte men allikevel tror storparten av den Norske kristenheten på slike falske profeter!

6.) Enn respekterer ikke Guds ord, bl.a. tillatter en kvinnelige Pastorer og eldste.

Dette med kvinner som skal overta mannens område er også et endetidstegn. Guds ord sier klart gjennom hele skriften både i GT og NT at det er enkelte områder som er forbeholdt mannen. Som det f.eks. å være lærer og Hyrde for en menighet: Bibelen forteller oss at en pastor er en eldste (1 Tim 5:17), og at eldste skal være ”én kvinnes mann” (Tit 1:5-7). Den greske Bibelen sier: ”mann til én kvinne”. Videre sier Paulus i 1Tim 2:12-13: ”Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, heller ikke å være herre over mannen; hun skal være stille. 13 For Adam ble skapt først og så Eva.” Siden Paulus forbandt dette med rekkefølgen mennesket ble skapt, kan man ikke si at det har noe med kultur å gjøre.

Det er noen raringer som masser om det ordet at kvinnen ikke skal tale i en menighets samling, men det gjelder hennes skvaldring og kakling, ikke hvis hun profeterer, ber eller vitner om Guds nåde. Her må vi skille bart fra snør!

7.) En tillatter gjengiftede forkynnere og de som lever direkte i stridd med Guds ord, bare «for» de gjør så mye «godt»!

Synd er synd, om det er homoseksuelle, lesbiske, gjengifte eller gifte seg med en fraskilt. Det er ikke store, og små synder hos Gud. Det å bevist stjele er synd som et stor bankran. Vi må huske at alle bankranere begynte som småtyver, derfor kan vi aldri kvalifisere og måle synd. All synd er farlig og skiller oss i fra Gud, her må vi ikke gå på kompromiss og overse noe.

8.) Kjærligheten er blitt lunken og kald, det ser en ved at en ikke oppsøker de som faller utenforbi.

Det forundrer meg at kristne ikke bryr seg om den ene, når den trenger hjelp. En overlater hverandre så fort til «Satan». Det er ikke bra, vi har ansvar for å ta oss av hverandre, også de brysomme og som faller utenforbi A4 mønsteret.

9.) Det indre samholdet og respekten er ikke lengre intakt.

Dessverre så er egentlig Jesu mest klare ord og bud, også det budet og de ordene som blir mest neglisjert og oversett av de kristne:

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.( Joh. 13 v34-35).

Dette er enkelt….ikke sant? Hvis vi kristne, som er menigheten, er fylte av kjærlighet til hverandre, vil vi vise verden hva Jesus har sagt og med det vise lys til en fortapt verden. Når vi vandrer med Jesus, det vil si du elsker Jesus og har et hjerteforhold til Jesus som er så sterkt at du hater synd, på en slik måte at synd smerter når du detter i synd (fordi det gjør du).

Men når hjerteforholdet til Jesus er så sterkt, vil det smitte over på andre rundt deg, fordi kjærlighet er omsorg og medfølelse. Vi har kjærlighet i fra Jesus, fordi vi er plugget inn i vintreet som er Jesus. Vi har del i han. Se Joh 15 v1-17.

Altså,- kjærligheten vi har fra Jesus er omsorg og medfølelse for alle mennesker, men mest mot troens egne folk (Gal 6 v10) . Altså, ut i fra det vi leste i Joh. 13 v34-35, skal alle kjenne at dere er mine disipler, sa Jesus. Det vil ikke si at alle blir frelst, men alle blir konfrontert og demonstrert med det Jesus sa. Og Jesus sa: Slik skal alle mennesker få vite hvem dere er når dere har kjærlighet til hverandre. Slik vil verden se at Jesus er virkelig. Så lett er det altså å få folk til å forstå at Jesus lever. Svaret er enkelt på hvordan folk skal forstå at Jesus lever. Svaret er så enkelt at vi har oversett det!

Bibelen er lett å forstå, vi har faktisk forfatteren av Skriften i oss ved DHÅ (Joh 14 v16-17+ v26). Vi trenger ikke lange bibelstudier eller komplisert teologi for at folk skal se Jesus. Nei, bibelen er enkel, jordnær og praktisk. Jeg kan ikke forstå de som mener bibelen er vanskelig å forstå. Problemet er vel kanskje at de aldri åpner den og leser i den. Vel, Jesus sier: Ved at dere har kjærlighet til hverandre, skal alle forstå. Vi har en forpliktelse, ved å konfrontere verden med evangeliet. Jesus sa: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet (Mark 16 v15). Det er også en annen ting jeg vil vise dere. Det er at kjærlighet til hverandre ikke er et valg, det er et bud! Et nytt bud gir eg dere: dere skal elske hverandre (Joh. 13 v34).

Hvordan skal vi klare det?

Jo, på den måten Jesus elsker oss, d.v.s. på en uselvisk måte hvor de andres beste er i fokus. Jesus sier at klarer vi å elske slik, vil hele verden se det! Fordi slikt finnes ikke i verden.Verden vil ha det selvisk, selvrettferdig og ha-mentalitet. Ved at vi elsker hverandre vil altså denne situasjonen som samfunnet er bedervet av, bli snudd opp ned. Verden vil raskt se at de kristne, ja de har kjærlighet,- og at dette er helt unormalt for verden. De ufrelste, den første tiden av kristendommens tid, sa om de første kristne: ”Se, hvor de elsker hverandre!” altså, det som grep mennesker mest, var altså den innbyrdes kjærlighet de så demonstrert i det kristne fellesskapet. Noen av dem som arbeider med den eldste kirkehistorien, hevder at en av de viktigste faktorene i den raske veksten, i den første tiden av kristendommens tid nettopp var selve fellesskapet, som var preget av kjærlighet. Om vi som Jesu stedfortredere ikke går i mot verden ved å vise kjærlighet, hva er vi da? Hva er vi som kristne,- uten kjærlighet? Jo, ingen ting, verdiløs. Se Matt 5 v13. Vi er plugget inn i vintreet som er Jesus og får kjærlighet der i fra, men vi må velge om vi vil videreformidle denne kjærligheten…. Jesus sier at dette er et bud.

Så hva er vi når vi ikke bruker kjærlighet til hverandre? Jo vi er ulydige! Vi er ulydige mot budet Jesus ga oss: Dere skal elske hverandre! (Joh .13 v34) Vel ,vi har to valg.

1. Elske hverandre som Jesus elsket oss, - da er vi lydige. 2. Ikke elske hverandre, - da er vi ulydige.

Jeg vil med dette ”skubbe til deg” og få deg til å stoppe opp og tenke over dette du nettopp har lest! Jeg tror vi som menighet i Norge går mot en ny tid, hvis vi velger det! Menneskene rundt oss ser etter noe meningsfylt de kan fylle livet med. Menneskene finner ikke fred, før de finner Jesus. Som Jesu stedfortredere må vi oppføre oss som gode forbilder, vi har nok av kjærlighet i oss fra Jesus til å elske både hverandre og vår neste, men vi må altså velge å ta dette i bruk.

10.) Det er ikke noe alternativ til den frafalne og lunkne kristenhet som er i dag.

Noe som er veldig nedslående og til dels farlig, som gjør at frafallet og den åndelige blindheten får vokse mer og mer, er at det ikke er et alternativ til alt som ikke er bra. vi mennesker er sosiale, og søker til plasser der andre mennesker er. Når det er få og lite alternativ til det som er forførisk og negativt, da blir det at selv de som ser mye av det jeg underviser om, blir dradd med i det store dragsuget. Derfor er min bønn følgende:

Gud reis opp forkynnere og menigheter over hele Norge og over hele verden som står for Gud, hans ord og som han har behag i og over!

Sluttkommentar:

Norsk kristenhet er blitt så apatiske og uten empati, der en setter seg selv og sitt eget ego i sentrum at en ikke evner lengre å se de åndelige realitetene. Hvordan komme videre? Jesus sier tim menigheten i Laodikea som mangel på åndelig klarsyn skulle de få øyensalve:

Joh. Åpenb. 3. 18b: salve til å ha på øynene dine, så du kan se.

Hva er øyensalve? Det kan stå for flere ting, men salve i bibelen har med at Gud selv gjør noe. At Gud Salver oss med sin Ånd. Og hvordan kommer øyensykdommer? Det er flere ting som spiller inn, men øyensykdom kan også være symptomene på andre sykdommer i kroppen. Derfor er det også gjerne indikasjon at du har problemer med øynene på et annet og større problem. For en kristen er synd i alle dets former og skikkelser alltid det største problemet da det er vår synd som skaper avstand og skille mellom oss og Gud!

Jesaja 59. 2 Men eders misgjerninger har gjort skilsmisse mellem eder og eders Gud, og eders synder har skjult hans åsyn for eder, så han ikke hører.

Guds menighet står i dag ved et skille da så mye av verden og dets vesen er blitt et med menigheten.

Klagesangen 1. 9 Hennes urenhet hang ved hennes kjortelfliker; hun tenkte ikke på hvad ende det vilde ta med henne; da sank hun på underlig vis, ingen trøstet henne. Herre, se min elendighet! Fienden gjør sig stor. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

Hennes urenhet henger ved henne i dag også ved alle de skilte, gjengiftede, fraskilte og andre synder som blir mer og mer godtatt og akseptert. Det er så mye at snart er det som er unormalt, normalt. Synd og verslighet er erstattet med sann Gudsfrykt og respekt for Guds ord.

Hvor vil det ende? Det avgjør vi ved våre valg, enten dårlige eller gode!

Nr. 343:Visjon Norge er en åndelig svinesti!

Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».

http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html
Pastor Jan Hanvold i sammen med sin 3. og foreløpige siste kone som etter Guds ord er hans horekvinne og han er en som driver hor og samtidig driver med vranglære og manipulering i Jesu navn, snakk om hykleri og en ulv i fåreklær.

http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html
http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html

Jan Hanvolds siste og nye flamme som han etter Guds ord ikke er gift med. Jesus sa til den Samaritanske kvinne at den du nå har er ikke din mann, til Hanvold hadde det blitt at den du har som din kvinne er ikke din kvinne da du tilhører en annen.

Relaterte linker:5 kommentarer:

Anonym sa...

Hva tenker du om dette? Kong David angret sin synd men han skilte seg ikke fra Batseba. Tvert imot fikk han flere barn med henne.
Mener du at Hanvold skal skille seg, eller er det godt nok at han går av som leder?

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, takk for et meget godt og innholdsrikt spørsmål.

Vil si to ting, jeg er ikke bedre enn Hanvold eller noen andre, jeg påpeker kun hva Guds ord sier, eller prøver å påpeke hva Guds ord sier.

Nr. 2. Vi eller jeg som skriver og er ansvarlig for den Himmelske blogg, da og når vi skriver imot gjengifte, så gjelder det alle troende. Men hvis vi nevner noen med navn, så er det utelukkende forkynnere og andre i fremskutte posisjoner, som er forbilder for andre, eller «mønster for hjorden» som skriften sier det.

Du spør følgende: «Hva tenker du om dette? Kong David angret sin synd men han skilte seg ikke fra Batseba. Tvert imot fikk han flere barn med henne.
Mener du at Hanvold skal skille seg, eller er det godt nok at han går av som leder?»

Vi kan ikke sammenligne Kong David og det med å få flere barn, for det første så døde Uria, hennes mann. Med andre ord, hun var en enke, Batseba. Og i GT så var gjengifte enkelte ganger tillatt.

I NT er gjengifte for troende uansett årsak, det er ekteskapsbrudd, drive hor og leve i synd.

Hanvold har ikke lov etter skriften å være gift med sin tredje kone, det sier Guds ord. Derfor mener jeg at enhver som er gjengiftet som en troende, at de lever i hor. Så har de valget om de vil til himmelen, eller de vil ikke. Hvordan da komme ditt? Gå på veien som fører ditt, for Hanvold så innbefatter det følgende slik som jeg ser det.

1.) Skille seg fra Inger og forsørge henne og barna, leve enslig.
2.) Da kan han også fortsette å forkynne, og leve med Herren.
3.) Hvis han ikke det gjør, da lever han imot Guds ord, og skal egentlig støtes ut av menigheten.
4.) Dessverre så blir ikke menighetstukt praktisert blant de troende, i hvert fall ikke hvis de er gjengiftet.
5.) Hanvold er gjengiftet, lever han som gjengiftet, så er han ingen sann troende, ergo, da kan han ikke være en kristen leder og Hyrde.

Jeg vet jeg kjemper imot nesten hele kristen Norge med å påpeke hva Guds ord sier angående gjengifte, men lurer du på noe mer?
Eller du vil jeg skal utdype mitt svar, så skriv mer.
Ha en fortsatt fin dag!

Anonym sa...

Du er mye verre enn Hanevold

Jan Kåre Christensen sa...

Greit, men jeg lever i samsvar med Guds ord, det gjør ikke Hanvold.

Anonym sa...

For noen erketosker!!!!!