fredag 25. mars 2016

Nr. 1419: HVEM ER EGENTLIG PASTOR?

Nr. 1419:
HVEM ER EGENTLIG PASTOR?
 

Bilde av to nygifte, som forteller at ekteskapspakten er ubrytelig. Den varer livet ut, kun død opphører den.

HVEM ER EGENTLIG PASTOR?

Av Lars Christian Løchen, Oslo

Bør det være tillatt å gjengi offentlig hva Bibelen sier om synd eller er det rimelig at en person som gjør det skal bli saksøkt og få bøter og andre kostnader? Jan Åge Torp har saksøkt Jan Kåre Christensen for dette.

Når Christensen eksempelvis bruker ordet "horkarl", bruker han det samme ordet som den norske bibeloversetteren bruker. Ordene "horkarl" og "horebukk" er synonyme begreper på norsk. Vi har registrert at Jan Åge Torp har bedrevet en meget giftig kampanje mot homofile i Norge.

Han har gjort dette med den begrunnelse at Bibelens ord må følges fordi det er Guds ord. Da er det ikke urimelig at vi følger de samme regler når det gjelder gjengifte. Det kan ikke være slik at bibeltroskapen skal være selektiv: Når andre betaler prisen er det OK; når jeg må betale en pris er det ikke like interessant. Da må skriften bortforklares. Da har man i realiteten lagd doble sett regler: ett sett regler for andre og først og fremst de jeg ikke liker, og et annet sett regler for meg og de jeg liker.

Ordet pastor kommer fra latin og betyr hyrde.

Ordet pastor kommer fra latin og betyr hyrde. Mange kaller seg pastorer idag. Men er de det i bibelsk forstand? Er pastoren til for menigheten eller er en menighet noe en "pastor" trenger for å kunne kalle seg pastor? Mange er i realiteten selvoppnevnte pastorer i og med at de leier lokaler og innbyr til møte. Når det er mange nok faste besøkende, er "pastoren" blitt pastor. Menneskene som kommer fast til møtene har de facto godtatt at den som tok initiativet er pastor. En slik "pastor" har ofte ingen tjeners skikkelse som Jesus krever av en hyrde. De har kun fokus på egne behov. Bibelen sier at de falske hyrder skal bli så mye strengere dømt på dommens dag. Derfor er dette falske spillet svært alvorlig.

Et fenomen som vi ser i stadig større grad er pastorer og forkynnere som egentlig kommer i samme kategori som popstjerner. Deres virksomhet er ofte meget innbringende. Det er relevant å spørre seg hvor mange forkynnere og pastorer som hadde vært igjen hvis de hadde blitt fratatt gevinsten av penger, makt og beundring fra mennesker.

Det har aldri vært meningen at menigheten skal overlates til en person og hans selvplukkete assistenter. Vi kjenner alle til begrepet "menighetsplanting" og enkelte omtaler menigheten som sin menighet som de selv har startet.

I 1. Tim 3,1-7 og Titus 1, 5-9 skriver Paulus om hvilke moralske kvalifikasjoner han forventer at de eldste skal ha. Disse kravene er meget strenge. Dette var ikke uten grunn. En leder som levde i synd eller levde et kritikkverdig liv vanæret Guds navn og skapte store problemer for menigheten. En leder måtte blant annet være vel ansett av utenforstående. Dette var for at vedkommende ikke skulle bli utsatt for spott og bringe menigheten og evangeliet i vanry. Det motsatte var ønskelig som et viktig vitnesbyrd for å trekke mennesker til frelsen.

En menighet uten eldstefunksjon var utenkelig for Paulus. Titus 1,5: "Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var ugjort. Du skal innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg."

Skulle man være en god menighetsleder måtte man kunne lede sitt eget hus vel: "Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet?" 1. Tim 3,5.

Faren for å herske var til stede blant de eldste. Diotrefes som omtales i 3. Joh. 9 - 11 synes å være en person som fokuserte på makt. Et ønske om å være "den fremste" ga dårlige signaler og var ikke til gagn for menigheten (v. 10). Johannes skriver at Diotrefes elsket å stå som nummer en og strevde etter å få den posisjonen. Derfor opererte menighetene med anbefalelsesbrev. Et slikt brev var nødvendig for å få en ledende posisjon. Dette var for å unngå at suspekte mennesker tilranet seg makt i menighetene.

1. Kor 6,7: "…dere har rettsaker mot hverandre." Etter tiden som kristne burde tilstanden vært annerledes. Dette gjelder i særlig grad personer som er tiltenkt en lederfunksjon.

Når NT taler om eldste i menigheten, benyttes alltid flertallsform. Sammen kunne de lede menigheten og "være et eksempel for hjorden" (1. Peter 5,3). De eldste var synlige i menigheten. De var innsatt (Tim 1,5) og innviet til denne tjenesten (Ap. gj. 14,23). Dette betød at alle med letthet kunne kontakte dem for samtale og forbønn. De eldste var spesielt "satt til tjenesten" (1. Tim 1,12). Tjenesten gjorde dem til tjenere og det store forbilde var Herren selv: "…han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse." (Filip 2,7). Kun dette var standarden for menighetsledelsen. Manges erfaring er at dette ikke er regelen idag. Enkelte ledere fremtrer som konger eller herskere med nær uinnskrenket makt. Jesus sier at den største er den som er de andres tjener. Han pålegger disiplene å vaske hverandres føtter. Lederkonferanser er populære idag. Er det trolig at de nevnte Jesu ord står sentralt på disse konferansene? Jeg har ikke hørt om det. Ingen andre, heller.


GJENGIFTE

Jesus opphever den skilsmissetillatelse som Moses ga pga de "harde hjerter" (Matt 19,8). Skilsmissebrevet oppløser ikke ekteskapsbåndet.

Men det finnes hos Matteus et unntak fra regelen om absolutt skilsmisseforbud. Matt 5,32 og 19,9: Jesus tillater skilsmisse hvis ektefellen har drevet hor. Skilsmisse tillates, men ikke påbys, dersom ektefellen har hatt et seksuelt forhold til en annen enn sin ektefelle. Gjengifteforbudet er klart og entydig i Jesu ord i Markus- og Lukas-evangeliet, og hos Paulus som under uttrykkelig henvisning til Jesu autoritet påbyr ektefeller som skiller seg, å ikke gifte seg på nytt (1. Kor 7, 10-11).

Oldkirkens strenge syn; at skilsmisse ikke gir rett til gjengifte; bygger på en mer sannsynlig tolkning av de bibelske tekster enn det reformatoriske syn, som ble introdusert av humanisten Erasmus fra Rotterdam.
 
Det var på reformasjonstiden en uavhengig rettsinstans som avgjorde skyldspørsmålet i en skilsmissesak. Dette skjer ikke idag.
Derfor faller alt snakk om "den uskyldige part" død til jorden. Det kreves ofte to for å danse tango. Hvem som er den uskyldige part er ofte avhengig av øynene som ser. "Den uskyldige part" er en type argumentasjon som ikke har sin basis i Bibelen, men er kun et grep for å snakke bort Bibelens ord. Det kan i gitte tilfeller være en reell fristelse for mange.

I Matt 19 reagerer disiplene med forferdelse over Jesu strenge syn på gjengifte. De mener at det da må være bedre å ikke gifte seg (19,10). Disiplenes reaksjon synes altså å være uttrykk for at de oppfattet Jesu svar til fariseerne som et absolutt nei til nytt ekteskap.

Også en forlatt ektefelle skal holde seg til regelen: enten forbli ugift eller forlike seg med ektefellen. Det foreligger to gyldige grunner til skilsmisse: hor og at den ikke-kristne forlater sin troende ektefelle.

Dette betyr at den som skiller seg og gifter seg med en annen, lever i hor, dvs. lever i synd. Bibelen skiller mellom å leve i synd og det å falle i synd. En som lever i synd, har akseptert synden som et permanent fenomen i deres liv. Guds tilgivelse kan ikke gis før man har vendt om fra synden. Dette prinsippet gjelder selvsagt alle, men å leve i synd diskvalifiserer i særlig grad fra ledende posisjoner i menigheten.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-987-jeg-har-apnet-kommentarfeltet.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-983-ansgar-braut-matte-jeg.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-982-berammet-til-mte-i-konfliktradet.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-981-i-flge-pastor-og-den-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-980-pastor-jan-aage-torp-skriver.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-977-torp-tror-jeg-skriver-under.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-975-trenger-na-din-hjelp-konomisk.html
http://blog.janchristensen.net/2014/12/nr-906-star-pastor-torp-og-oslo-kirken.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://herescope.blogspot.no/2012/10/sacred-cows-and-stars.html?m=1
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2014/12/no-827-is-it-allright-to-receive.html
http://www.deceptioninthechurch.com/Wagner-conference.htm
http://apprising.org/2011/10/27/an-unhealthy-update-on-c-peter-wagner-the-nefarious-narians/
http://www.spiritoferror.org/category/modern-apostles-and-prophets/c-peter-wagner-modern-apostles-and-prophets
https://mkayla.wordpress.com/2011/08/25/c-peter-wagner-in-his-own-defense/
https://www.youtube.com/watch?v=DdZIC-KzL7M
http://herescope.blogspot.no/2011/08/c-peter-wagner-spins-nar.html
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/04/nr-284-pastors-and-preachers-who-are-re.html

tirsdag 22. mars 2016

Nr. 1415: SMS mellom Jan Kåre Christensen og Ragnhild Kristin Limstrand!

Nr. 1415:
SMS mellom Jan Kåre Christensen og Ragnhild Kristin Limstrand!

Jeg har kontakt med flere troende, i forskjellige leirer. Og de aller fleste møter jeg ikke på nettet, men på andre måter. På jobben er det f.eks. en katolikk som har oppmuntret meg veldig i denne kampen imot Manglerud politiet og Jan Aage Torp. Og andre, som Ragnhild Kristin Limstrand som bor i Mjøndalen.
Jeg legger vanligvis ikke ut slik korrespondanse, men for å illustrere dette. Og at det er egentlig andre troendes forbønn og støtte som er hemmeligheten til denne min. Eller vår veldige seier over Jan Aage Torp der han er nå blitt avslørt for hele Norge og for hele verden!

Ser på gamle SMS, der vi bl.a. ber for Jeremy Hoff, uoppfordret. Det er slik det skal være, at vi troende legger hverandre fremfor Gud, innforbi nådens trone. Bilde av Jeremy Hoff.
Hebr. 4. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.
Efes. 3. 12 i hvem vi har vår frimodighet og adgang med tillit ved troen på ham.


Meg:
Be for Jeremy Hoff.  Fikk mail fra ham. Han vil forlate Norge og opplever at presse er for stort. Send meldingen videre og be også for meg som skal møte hat politiet og hat pastor Torp i retten torsdag. Her blir en hatet og forfulgt for Jesu navn skyld!
Mvh Berit og Jan Kåre

RL:
Kjære Berit og Jan Kåre!  Jeg har bedt for din venn som står under sterkt press . Det er tøft og vanskelige tider. Ja  også for dere kjære nådesøsken . Det er idag ikke enkelt å følge. Jesus. Vi står i en åndskamp som aldri før .og magne ser vi , har forlatt sin første kjærlighet .det synes som de ikke vil følge. Jesus på korsveien . Men det st lid ondt med meg som en god. Kristi Jesu stridsmann . Og kjempe mot falsk lære er viktig.
Vi må holde prøven  og tale sannhetens ord som ble lagt ned i oss . Vi ser hvor mange som farer vill fra sannheten . . Men. Guds grunnvol står og har dette seil :. Herren kjenner sine . Guds fred . Jeg står med dere . For noen år siden fikk jeg se et syn . Det var to lange rekker . Den liberale og den som står på fjell . Vi står på fjell og viker ikkje .. Gud er mektig  venner . Gud rikelig velsigne dere  bevare dere .. Jesu blod ! Ragnhild limstrand

Meg:
Husk å be for meg torsdag kl. 09.30 sal 427 at rettsaken går min vei med full frikjennelse, eller at politiet besinner seg og henlegger hele saken. I bunn og grunn er dette en tullesak som aldri skulle vært for retten.
Mvh Berit og Jan Kåre

RL:
Kjære dere! Ja, det er en urettferdighet så stor idag at det er umulig å forstå. Jeg skrev fredag 18 i almanak nu. Det er helt klart tull og vas.
Og ingen som helst begr for noen sak.  Vi må bed at. Herren legger ord i munn på dommeren. Slik at det går i din favør. Søster hilsen. Ragnhild.
Kjære bror Kåre! Ja sånt som dette tar på nervene. Jeg forst  ikke at dette sk bli politi anmeldt . Dette er trist. Men den rettferdige blir forfulgt. Ja jeg sk  bed for deg og  dette . Er tunge ting at det blir utsatt også. Trist og hør. Er jo ingen sak ta oss i det hele tatt .jeg synes dette er alvorlig og  denne som anmelder gjør grove iverkssett . Du er som en. Josef, men det vil alltid stå noen der med deg som er gode. Og. Herren selv skal være din advokat og forsvarer. Jeg ber nu. Ragnhild limstrand.

Meg:
Har ikke problemer med din stavemåte. Og det er en sann glede å lese dine meldinger.
Ha en fin Jesus dag!
Jan Kåre

RL:
Dessverre dommen i Oslo Tingrett ble kun en halv seier da jeg slipper å betale 50.000 til Jan Aage Torp.  Men må betale 15.000 kr. til staten! Anker til lagmannsretten selv om jeg synes å gå i retten er det siste jeg vil gjøre. Men må mann så må mann :-D. Be fortsatt for saken,  meg, min familie og tjeneste. Regner med at saken kommer opp i lagmannsretten før sommeren!  Broderhilsen Jan Kåre og søsterhilsen Berit

RL:
Kjære. Kåre og Berit ! Alt er mulig for Gud , selvom det kom  halvveis , tror jg at. Herren bruker dg ! Denne verden vil bedras og jg tror at . Gud lønner den som er oppriktig og en hel ved Jg skal forsette i bønn for dg og  Berit . Klart dette tar på dere, men  vi er hode og ikke hale . Vi må stole på han som har all makt i himmel og på jord . Søster hilsen. Ragnhild kristin limst .

Meg:
Det var utrolig hva som har skjedd i det siste.  Hvert ord jeg har fremholt og mye mer har nå  blitt åpenbart for hele Norges befolkning angående Jan Aage Torp uten jeg har loftet en finger.
Seieren er mye større enn jeg kunne drømt om.  Nå sitter vi igjen med en seier som er enorm!
Takk for fortsatt forbønn og støtte!
Deres søsken i Herren.
Jan Kåre og Berit Christensen

RL:
kjære. Jan kåre og Berit!  dette var seier og  for en  glede og høre dette .. Jg tittet på mobilen da jg hadde lagt meg .. Jeg  sendte  takk til Herren av glede .. Jeg önsker dere en God helg ! Og. God påske ... Gud være med dere på alle måter  med takk og jubel til ham venner .. Søster hilsen.. Ragnhild Kr limstrand

Meg:
Takk for gode tilbakemeldinger!
Men seier?
Mye mer enn det.
Jeg har ikke løftet en finger og Torp er blitt avslørt på en måte som jeg aldri kunne drømt om!
God påske til deg og dine også!

RL:
Amen til  alt gmdt for dere .. Det gjør meg glad .. Stå  i seier.. S gmdt og bli løftet opp .. Alt rom ligger i mørke. Blir avslørt . Dette  ble åpenbart .. Gud være lovet  halleluja   stå på løftene  .. Ragnhild

Meg:
Ja, han er opplagt en klassisk psykopat. Religion er en gullgruve for slik mennesker. Null empati overfor andre, overempati overfor seg selv.
Informasjonen i boken og på tv vitner om at jeg har rett og har ikke tatt munnen for full. Da vil hele saken implodere håper jeg hvis politiet innser de klare fakta og viser en snever av ydmyket!

RL:
Det er blitt så  kaldt og HARDT ... FREMMED ILD OG FREMMED LÆRE . Redd dt er mange slags psykopater innen kirke  menigheter. Dt er som på. Noas dager?
Viktig å stå p fjell ja. Herren er md sine, han kjenner de oppriktige , jg er gla pä dine  vegne , og . Gud minner oss på hverandre, takk. Jesus !
Gå i fred. Kåre, tjen,. Herren .. Ragnhild kristin limstrand

Meg:
Jan Aage Torp har oppmuntret og påvirket Norges 2 verste nettroll å opprette denne bloggen:  https://smyrnamenighet.wordpress.com/

Alt denne går ut på er å sverte meg, min familie og de som står opp for meg og hva jeg har å si og forkynne.
Jan Aage Torp er en ulv i fåreklær som Jesus beskrev som falske profeter.
Derfor er det så vanskelig at Torp har lurt politiet med sin narsissisme som skal stå for det gode til å stå med Torp og alt det som han representerer.
Nå er Torp avslørt!  Be om at sannheten om politiet kommer frem.  Slik at Jesu navn blir herliggjort og Satans mange og stygge løgner blir en gang for alltid i denne saken. Blir avslørt hvilken dårskap og mørke sider politiet lar passere og kjempe imot meg og andre som støtter meg. Bli utsatt for de groveste ting av Jan Aage Torp, Søkelys og den falske Smyrna bloggen!
Takk for fortsatt forbønn og støtte!
Nå er det egentlig kun en siste ting som gjenstår. Det er at politiet og deres onde gjerning må komme for dagen!
Mvh fam. Jan Kåre Christensen Smyrna Oslo

RL:
jeg fikk ' en bok om. Rosenius jg leste noe fra denne . Jg flyttet for en tid siden . Men sk tilbake til min tidl leilighet . Nu er ikke alt pakket opp . Jg fant dn ' veil til fred .. Leste mest i bibelen men .. Også annen littr tur der jg  kan finne hvile .. . Guds  fred er s viktig undr alle forhold .  jg skal forsette min bønn for dere .. Dere har  hvert prøvet . Men dem rom ber ham får .. Amen .. 

Meg:
Takk for forbønn og gjerne del det med andre at be for familien Jan Kåre Christensen. Er det noe en ikke kan få nok av så er det forbønn!

RL:
jg skal sende meld til de venner Som har samme bibelsyn. Ham er Herre... Ragnhild limstrand

Meg:
Takk.  Dette varmer. Forbønn løser Himmelske krefter.  Det er mer verd enn penger og jordisk gods og gull!


Vitnesbyrd fra Ragnhild Kristin Limstrand.

Jeg møtte Jesus tidlig i barneårene ..  det var gjennom min mormor jg opplevde det var noe mer.. Imidletid døde hun da jg var 8 år . For meg ble det  tungt .. Jg var knyttet til henne .. Men . Herren kalte meg tidlig . Jeg vokste opp i et kristent hjem  jeg var eldst av oss 4. Barneårene der  Jg vitnet for mine venner. Jeg vokste opp i . Filadelfia der var jg  lesebarn . . Ungdomsårene var sårbare .. Vi flyttet noe rom var til fordel for meg men ikke mine søsken ..   
      
Jg trivdes og var ikke redd for vitnesbyrdet om. Jesus , jg var akseptert som dn jg var. Skoleårene gikk,  jobb venner familien og søsken var viktig . Var en tid i  Maranata dr dt var en flott ungdomsgjeng , jg ble döpt i maranata templet i  Oslo ,ungdomstiden kan være tung også ..

Men oppsving og gmdt mot . Etter hvert giftet jeg meg med. Roar .. Vi var gift i 28 år . Vi fikk. Daniel. Alexander. Carl Benjamin og. Malene Rebecca, de vokste opp og jg bad mye for dem . Kristenlivet var litt av sporet .. Og det var magne ting .. Men jg bad  mye alikevel .. Bønn er viktig .. Jg var heldig rom hadde fo mor rom bad for oss , barna ble voksne og to flyttet . Dem yngste  bodde hjemme ..

Det ble vanskelig . Roar og jeg flyttet fra hverandre ..  etterhvert kjente jg å måtte tilgi ham og meg .. JG MÅTTE RYDDE OPP I MITT LIV .. JG FEILET NOK MYE OG ROPTE TIL. HERREN . OG HAM SVARTE MEG ..

roar og jg  er gode venner idag .. Og jg overlåter til . Herren og avgjøre alle ting .. Vi  tilga  hverandre og er beste foreldre til 5 søte unger . Jg tror også våre voksne barn er glad for venn skape ossimellom.. Jg takker  Herren  for styrke og kraft. og ikke minst dt indre  liv i ham . JEG TROR PÅ EKTESKAPET .
Jeg tror og på gjenopprettelse av ekteskap .. 

med v. Hilsen. Ragnhild kr limstrand


Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1416-hele-familien-jan-aage-torp.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1413-gud-har-holdt-en-offentlig-dom.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1413-det-kommer-utrolig-mange-gode.html

http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1412-nar-vil-jan-aage-torp-anmelde.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1368-sttteskrivet-fra-advokat.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1363-gud-har-satt-alle-sine-tjenere.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1366-to-brev-har-jeg-sendt-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1365-gjennom-jan-aage-torps-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1364-har-vi-fatt-islamittiske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-897-pastor-torp-offentliggjr-et.html


http://storage.cloversites.com/norsklutherskmisjonssamband/documents/Vanskelige%20medarbeidere.pdf
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-893-pastor-torp-er-na-blitt-en.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-891-hva-konflikten-med-torp-egentlig.html
http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-884-pastor-jan-aage-torp-beskyter-og.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html

onsdag 16. mars 2016

Nr. 1395: Er Donald Trump Antikrist?

Nr. 1395:
Er Donald Trump Antikrist?

1 Joh. b. 4. 1. Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.  2 På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.  3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden.

Definisjon: Antikrist, enten en som setter seg selv i stedet for, eller fiende (motstander) av Messias.

Passer dette på Donald Trump? Og Antikrist, hans egenskapet etc.?

La oss ta en studie i Guds ord, og se hva Guds ord sier og lærer om Antikrist, og sammenligne det opp imot hvem Donald Trump er.
Hvem er da denne Trump? Slik jeg ser det, en business mann som har litt greie på poltikk, der alt handler om å få ting til å fungere. Uten sterke meninger som kan forandres, bare det blir resultater ut av det. Idelogien er underordnet, det er om ting fungerer og en tjener penger, som er det vesentlige og viktige!

Det er mange Antikrister – men kun èn Antikrist!

Hvordan vil Antikrist stå frem? Akkurat motsatt en Donald Trump, som en slå og slep person som får «hele» verden med seg. Med andre ord, å blande inn Trump som Antikrist er totalt skivebom.

Aril Edvardsen var en Antikrist – samt et forbilde på Antikrist, den virkelige. Emanuel Minos det samme, han talte slik at alle trodde på det han forkynte uansett hva det var. Han samarbeidet med absolutt alt og alle, og med sin stemme ala Norge 1930 så smeltet han «alle». Slik vil Antikrist være, ikke en mann som Donald Trump som skaper seg selv fiender med klare og radikale synspunkter.

Bilde av Aril Edvardsen i en dyp og hengiven bønn i sammen med to «muslimske» brødre som han mente var like mye Guds utvalgte folk som Israels barn etc. Mannen var uten tvil en falsk profet og en Antikrist etter Guds ord, men ikke selve Antikrist.


Mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 11. 7 Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.

De vil ha sitt virke i den første del av den store trengsel. Dyret som det her referer til er Antikrist. Han skal drepe dem etter å ha ført krig med dem.

13. 2 Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Draken gav det sin kraft og sin trone og stor makt.

Draken som er navnet på Satan gir ham sin kraft og sin trone og stor makt som Faderen gav Jesus. Vi leser om disse villdyrene i Daniel 7 og Antikrist har alle Djevelske egenskaper fylt ut og ligner også her på Kristus som et motbilde.

3 Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret og fulgte det.

At Antikrist har fått et banesår kan sikker tolkes på flere måter. Gog-krigen går ikke hans vei. Og han blir avslørt av Jødene i midten av den store trengsel som en løgner og bedrager.
 2. Tess. 2. 3b Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. 4 Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.

 4 Folk tilbad draken fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?»

Her igjen får Satan all tilbedelse pga Antikrist har tilranes seg makten. Etter han kommer tilbake blir han hyllet av folkemengden som Hitler ble etter bl.a. det var utført et attentat imot ham. Han blir sett på som å være uovervinnelig.
 Attentater mot Adolf Hitler
 Det er blitt påvist at Adolf Hitler unnslapp hele 42 attentater. Med attentat forstås det som ligger i ordets opprinnelige mening, forsøk, enten de strandet på et planleggingsstadium eller ved at ting gikk galt i gjennomførelsesfasen. Tildels slo attentatene feil ved de mest usannsynlige tilfeldigheter. Hitler ble dermed bare styrket i sin overbevisning om at han var utkåret av «forsynet».
I 1939 prøvde sveitseren Maurice Bavaud iherdig å skyte Hitler, men han kom aldri på skuddhold. Samme år eksploderte en sprengsats i Münchens Bürgerbräukeller bare minutter etter at Hitler litt før planen hadde forlatt lokalet, den ansvarlige, håndverkeren Georg Elser, ble senere drept i Dachau konsentrasjonsleir, den 9. april 1945.
 En bombe som Stauffenbergs medsammensvorne Henning von Tresckow hadde smuglet inn som to Cointreauflasker i Hitlers fly i Smolensk i 1943 hadde feil med tenningsmekanismen, og eksploderte ikke.
 Få dager etter ble et attentat i Berlin avblåst i siste liten da attentatsmannen Rudolf Christoph Freiherr von Gersdorff, som aktet å drepe Hitler ved selvmordsbombing i Zeughaus Berlin, ikke rakk å komme nær Føreren før han plutselig forlot lokalet.
 20. juli-attentatet i 1944 i Førerens hovedkvarter Wolfsschanze i Østpreussen slo feil blant annet fordi attentatsmannen Claus Graf Schenk von Stauffenberg hadde medbragt kun en av de to forberedte bombene, og fordi brevkassen med bomben tilfeldigvis var blitt flyttet i siste øyeblikk til bak og under en hindring som tok av for eksplosjonskraften. De sammensvorne som hadde forberedt statskupp, ble handlingslammet da de fikk høre om at Hitler var i live, og de fleste ble arrestert og henrettet samme dag i Berlin.


5 Det ble gitt dyret en munn som kunne tale store og bespottelige ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder.

Det er den siste del av den Antikristelige periode på 2 x 3 1\2 år som en med rette kan kalle Herrens dag og Lammets vrede. Da får en på en måte fullt ut se forskjellen på Gud og Satan hvem de egentlig er. I dag ser en det ikke så klart som en da vil se det. Men vi som troende vet forskjellen i en mye større grad en de ikke troende ikke minst pga den åndskampen vi kjenner i våre liv.

 6 Da åpnet det munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig, ja, alle som bor i himmelen.

At menneskene spotter og fornekter Gud er ikke noe nytt fordi det har menneskene gjort siden tidenes morgen men denne personene gjør det også med fullt overlegg.
 1. Mosebok 10. 8 Kusj fikk også sønnen Nimrod. Han var den første som fikk stort herrevelde på jorden. 9 Han ble en veldig jeger for Herrens åsyn. Derfor sier folk: «Som Nimrod, en veldig jeger for Herrens åsyn.» 10 Først rådde han over Babel, Erek, Akkad og Kalne i Sinear-landet. 11 Fra dette landet drog han til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah 12 og Resen mellom Ninive og Kalah; det er den store byen.
 I grunnteksten står det at Nimrod var en veldig jeger imot Herren. Med andre ord, han hatet og neglisjerte Gud og alt den han stod for som også Antikrist vil gjøre.
 Nimrod er en person i Bibelen. Han sies å ha vært oldesønnen til Noah, og den første som dannet et stort rike etter Vannflommen. Riket omfattet områder i Mesopotamia. Han sies å ha vært en ond person og en "mektig jeger". (1. Mosebok 10,8-12)
 Skjønt det ikke direkte står i Bibelen, har han fra gammelt av blitt forbundet med byggingen av Babels tårn, noe som resulterte i at Gud forvirret menneskenes språk slik at menneskene skilte lag og drog til alle verdenshjørner. (1. Mosebok 11,1-9) Nimrods styre forbindes i de gamle tradisjonene med terror mot folkene som bodde omkring, og med avgudsdyrkelse.
 Nimrod har vært gjenstand for mange spekulasjoner opp i gjennom tiden. Noen har for eksempel hevdet at det er han som har vært opphavet til mange kjente mytiske skikkelser. Han har blant annet blitt forbundet med de babylonske gudene Marduk og Tammuz, og med den mytiske kong Ninos. Den skotske presbyterianeren Alexander Hislop (1807-1862) er særlig kjent på dette området.
 Som er kjent for The Two Babylons som her blir gjengitt et kort utdrag i fra.
 Denne boken ble opprinnelig utgitt i 1853 deretter revidert og utvidet og utgitt som bok i 1858.
 Han hevder den katolske kirke var en babylonsk mysterium kult og hedenske sentrum.Han hevdet at romersk-katolske religiøse praksiser faktisk hedenske praksis podet inn på sanne Kristendom løpet av regimet til Konstantin. På dette punktet, hevdet han, fusjonen mellom den romerske statsreligion og dens tilbedelse av mor og barn ble overført til kristendommen, sammenslåing med hedensk mytologi. Gudinnen ble omdøpt Mary, Og Jesus ble omdøpt Jupiter-Puer, Eller "Jupiter Boy".
 Hislop teori var at gudinnen, i Roma kalt Venus eller Fortuna, Var det romerske navnet på flere gamle babylonske kulten Ishtar, Som har opprinnelse begynte med en blond hår og blå øyne kvinne kalt Semiramis.
 I følge Hislop, ble Semiramis en overmåte vakker kvinne, som fødte en sønn ved navn Tammuz, Var instrumental som dronningen, og kona til Nimrod grunnleggeren av Babylon, Og dens religion, komplett med en pseudo-Jomfrufødsel. Dette han kalte et forvarsel om Jesu fødsel, tilskyndet av Satan. Senere ble Nimrod drept, og Semiramis, gravid med hans barn, hevdet at barnet var Nimrod gjenfødt.
 Hislop hevdet at sekten og dyrkelsen av Semiramis spredt globalt, hennes navn endres med kulturen. I Egypt var hun Isis, I Hellas og Roma ble hun kalt Venus, Diana i Helleas. Og en rekke andre navn, men var alltid sentral i den tro som var basert på babylonske mysterier religion.
 Konstantin konvertere til kristendommen forble hedenske. Men omdøpt gudene og gudinnene med kristne navn å slå sammen de to religioner for sin politiske fordel under Satans veiledning.

 7 Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon.

At dette ikke gjelder Israel kommer frem av teksten; det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon. Menneskene for øvrig selv de som blir troende under den store trengsel vil bli utsatt for et massivt trykk fra den onde på alle områder i sitt liv der døden blir en utfrielse.

 8 Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet.

Hele Jorden tilber dyret som er et navn på Antikrist som symboliserer hvem han er. I dag er hans Ånd til stede i verden akkurat som Jesu Ånd er tilstede i verden. At noen gjør den Hellige Ånd til en egen gudeperson er en gammel hellenistisk lære som den Katolske kirka adopterte med tre Guder i en Gud. Løgn fra Satan er blitt innplantet også blant evangeliske kristne som tror på tre guder i en Gud.
 1. Joh. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

 9 Den som har ører, hør dette!

 Det er ikke nok å ha ordet, men det må bli en del av deg. Hvordan høre vi ordet?
 Vi kan lese de beste bibelkommentarene og høre den beste undervisningen og det kan gå oss hus forbi hvis vi ikke er vare i Ånden og mottagelige for budskapet.
 Hebr. 4. 2 Det glade budskap er jo forkynt både for oss og for dem. Men de hadde ikke noe gagn av ordet de hørte, fordi det ikke ved troen ble ett med dem som hørte det.

 10 Den som skal i fangenskap, han må gå i fangenskap! Den som skal drepes med sverdet, han må dø for sverd! Her gjelder det at de hellige holder ut og har tro.

Mitt inni her så kommer et budskap fra Herren som gjelder alle som blir troende under den store trengsel. Her må en regne med martyriet som de første kristne og ved siden av det er det viktig å holde ut.
 Matt. 24. 13 Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst.

 11 Da så jeg et annet dyr; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drake.

Et annet dyr er den Falske Profet. Det hadde to horn som et lam men talte som en drage. Vi leser om de Falske Profeten i Matt. 7 og møter en slående likhet.
 Det finnes mange forbilder på den Falske Profet som Paven i Roma, forkynnere innforbi karismatiske menigheter, Mormon Prester og mange andre.

12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret – det som hadde fått sitt banesår leget.

Akkurat som Jesus var avhengig av den Hellige Ånd er Antikrist avhengig av den Falske Profet for å lure og bedra menneskene. Han imiterer Jesus da til det onde og sin fordel.

13 Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk.

Den falske Profet gjør under akkurat som trollmennene i Egypt på Moses tid. Alt for å få menneskene bort fra troen på den levende og sanne Gud og til Antikrist.
 2. Tim. 3. 8 Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og verken de eller deres tro holder mål. 9 Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse de er, slik det også gikk med Jannes og Jambres.

 14 Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til.

Vi har flere eksempler på både i Guds ord og i historien av en billedstøtte er blitt reist for enehersker og den som krever tilbedelse av seg selv.
 I Daniel kap 3 og kap 6 leser vi om dette. Og i historien om Keiseren i Rom det samme. Og andre mennesker som blir tilbedt er like ubibelsk og blasfemisk.
 Maria-tilbedelse
 Det kanskje beste beviset på at Maria-tilbedelse utviklet seg fra den gamle dyrkingen av den hedenske modergudinnen, kan sees i det faktum at i hedensk religion ble moren tilbedt like mye (eller mer) som hennes sønn! Dette gir oss et enestående spor til å hjelpe oss til å løse Babylons mysterium i dag! Sann kristendom lærer at Herren Jesus - og HAN alene - er veien, sannheten og livet; at bare HAN kan tilgi synd; at bare HAN, av alle jordens skapninger, har noensinne levd et liv som aldri var tilsølt av synd; og HAN skal tilbes - aldri hans mor. Men romersk katolisisme - idet den viser den innflytelse hedenskapet har hatt i dens utvikling - opphøyer på mange måter MOREN også.
 En kan reise verden rundt, og enten det er i en veldig katedral eller i et landsbykapell, så har statuen av Maria en viktig posisjon. Når "rosenkransen" fremsies, blir "Ave Maria" gjentatt ni ganger så ofte som "Fader vår". Katolikkene lærer at poenget med å be til Maria er at hun kan bringe bønnen til sin sønn, Jesus. Og siden hun er hans mor, vil han svare på anmodningen for hennes skyld. Konklusjonen blir at Maria er mer medfølende, forståelsesfull og nådig enn hennes sønn Jesus. Sannelig er dette i motsetning til Skriften! Likevel har denne idéen ofte blitt gjentatt i katolske skrifter.
 En fremtredende romersk-katolsk forfatter, Alphonsus Liguori, skrev utførlig om hvor mye mer effektive bønner er som rettes til Maria i stedet for til Kristus. Liguori ble forøvrig kanonisert som en "helgen" av Pave Gregor den 14. i 1839, og ble erklært for å være en "doktor" i den katolske Kirken av Pave Pius den niende. I et stykke av hans skrifter beskrev han en tenkt scene hvor en syndig mann så to stiger som hang ned fra himmelen.
 Maria var på toppen av den ene; Jesus var på toppen av den andre. Da synderen forsøkte å klatre opp den ene stigen, så han Kristi sinte ansikt og falt beseiret ned. Men da han klatret opp Marias stige, kom han lett opp og ble hjertelig tatt imot av Maria som førte ham inn i himmelen og presenterte ham for Kristus! Da var alt i skjønneste orden. Historien skulle vise hvor mye lettere og mer effektivt det er å gå til Kristus gjennom Maria.
 Den samme forfatteren sier at den synder som drister seg til å komme direkte til Kristus, kan komme med frykt for hans vrede. Men hvis han vil be til Jomfruen, vil hun bare trenge å "vise" sin sønn "de bryster som ammet ham", og hans vrede vil straks stilne!2 Slik tankegang er i direkte konflikt med et bibelsk eksempel. "Salig er det morsliv som har båret deg", sa en kvinne til Jesus, "og det bryst som du har diet!" Men Jesus svarte: "Ja, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det!" (Luk.11:27-28).
 Slike idéer om bryster var på den annen side ikke ukjent for dem som tilbad den hedenske moder-gudinnen. Bilder av henne har blitt gravd fram som ofte viser hennes bryster ekstremt ute av proporsjon i forhold til hennes kropp. I Dianas tilfelle, så er hun avbildet med så mye som hundre bryster for å symbolisere hennes fruktbarhet!
 Videre forsøk på å opphøye Maria til en herliggjort posisjon innenfor katolisismen kan man se i læren om "den ubesmittede unnfangelse". Denne læresetningen ble uttalt og definert av Pius den 9. i 1854 - at Den Velsignede Jomfru Maria "i det første øyeblikk av hennes unnfangelse... ble bevart forskånet for all flekk av arvesynd."3 Det skulle vise seg at denne læren bare er en fortsatt anstrengelse i å gjøre Maria mer lik gudinnen i hedenskapet, for i de gamle mytene ble det også trodd om gudinnen at hun hadde hatt en overnaturlig unnfangelse! Fortellingene varierte, men alle fortalte om overnaturlige begivenheter i forbindelse med hennes inntreden i verden, at hun var overlegen i forhold til vanlige dødelige, at hun var guddommelig. Litt etter litt ble det nødvendig å lære at Marias inntreden til denne verden også innebar et overnaturlig element, for at lærene om Maria ikke skulle synes mindreverdige i forhold til moder-gudinnen!
 Er læren om at Maria var født uten flekk av syndig tilbøyelighet bibelsk? Vi vil svare på dette med The Catholic Encyclopedia's egne ord: "Ingen direkte eller kategoriske og nøyaktige beviser for dogmet kan fremføres fra Skriften." Det blir i stedet påpekt at disse idéene var en gradvis utvikling innenfor Kirken.4
 Akkurat her bør det forklares at dette er en grunnleggende, kanskje den grunnleggende forskjellen mellom den romersk-katolske holdningen til kristendom og det generelle protestantiske synet. Den romersk-katolske kirke har, som den selv innrømmer, lenge vokst og utviklet seg rundt en mengde tradisjoner og idéer som er overlevert fra kirkefedre gjennom århundrene, til og med trosoppfatninger overført fra hedenskapet hvis de kunne "kristnes", og også Skriften. Begreper fra alle disse kilder har blitt blandet sammen og utviklet for til slutt å bli dogmer på ulike kirkemøter. På den andre side var det synet den protestantiske reformasjon søkte å gjenopplive, at man skulle gå til selve Skriften som en sunnere basis for lære, med liten eller ingen vektlegging på de idéer som utviklet seg i senere århundrer.
 Hvis man går rett til Skriften, mangler ikke bare alle bevis for idéen om Marias ubesmittede unnfangelse - der er til og med bevis for det motsatte. Mens hun var et utvalgt redskap for Herren og var en gudfryktig og rettskaffen kvinne - en jomfru - så var hun like mye et menneske som et hvilket som helst annet medlem i Adams familie. "Alle har syndet og står uten ære for Gud (Rom.3:23), hvor det eneste unntaket er Jesus Kristus selv. Som alle andre trengte Maria en frelser, og innrømmet dette klart når hun sa: "Og min ånd fryder seg i Gud, min FRELSER" (Luk.1:47).
 Dersom Maria behøvde en frelser, så var hun ikke selv en frelser. Hvis hun trengte en frelser, da trengte hun å bli frelst, tilgitt og forløst - slik som andre. Faktum er at vår Herres guddommelighet ikke var avhengig av at hans mor var en slags opphøyd, guddommelig person. I stedet var han guddommelig fordi han var den enbårne Guds sønn. Hans guddommelighet kom fra hans himmelske Far.
 Idéen om at Maria var overlegen andre menneskelige skapninger var ikke Jesu lære. En gang nevnte noen hans mor og brødre. Jesus spurte: "Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?" Og han rakte sin hånd ut over sine disipler og sa: "Se, min mor og mine brødre! For DEN som gjør min Fars vilje, som er i himlene, han er min bror og søster og MOR" (Matt.12:46-50). Tydeligvis så er hver den som gjør Guds vilje klart på samme nivå som Maria.
 Hver dag fremfører katolikker over hele verden Ave Maria, Rosenkransen, Bønneklokken, Den Velsignede Jomfrus Litanier og andre bønner. Ved å multiplisere antallet på disse bønnene med antall katolikker som fremsier dem hver dag, har noen beregnet at Maria ville ha måttet høre på 46.296 bønner hvert sekund! Selvfølgelig kan ingen andre enn Gud selv gjøre dette. Likevel tror katolikker at Maria hører alle disse bønnene; og derfor må de nødvendigvis opphøye henne til et guddommelig nivå - enten det er bibelsk eller ikke!
 For å prøve å rettferdiggjøre den måten Maria har blitt opphøyd på, har noen sitert ordene fra Gabriel til Maria: "Velsignet er du blant kvinner" (Luk.1:28). Men det at Maria var "velsignet blant kvinner" kan ikke gjøre henne til en guddommelig person, for mange århundrer før dette ble en tilsvarende velsignelse uttalt over Jael, om hvem det ble sagt: "Priset framfor kvinner være Jael, kenitten Hebers hustru!" (Dommernes bok 5:24).
 Før pinse var Maria samlet sammen med de andre disiplene og ventet på løftet om Den Hellige Ånd. Vi leser at apostlene "alle holdt endrektig ved i bønn og påkallelse sammen med kvinnene og Maria, Jesu mor, og med hans brødre" (Apg.1:14). Typisk for katolske idéer om Maria, prøver denne illustrasjonen (hentet fra "the Official Baltimore Catechism5) å gi Maria en sentral posisjon. Men som alle som studerer Bibelen vet, så var ikke disiplene opptatt av Maria ved denne anledningen. De var opptatt med sin oppstandne og oppfarne KRISTUS, for han skulle utøse Den Hellige Ånds gave over dem. Vi legger også merke til i tegningen at Den Hellige Ånd (som en due) er synlig over henne! Likevel er det i følge Skriften bare én Ånden kom ned over i form av en due, nemlig Jesus selv, og ikke hans mor! På den annen side var den hedenske jomfrugudinnen ved navn Juno ofte representert med en due på sitt hode, likesom Astarte, Sybil og Isis var det!6
 Videre forsøk på å forherlige Maria kan man se i den romersk-katolske læren om den evigvarende jomfruelighet. Dette er læren om at Maria forble en jomfru gjennom hele sitt liv. Men som "The Encyclopedia Britannica" forklarer, så ble ikke læren om Marias evigvarende jomfruelighet forkynt før omkring tre hundre år etter Kristi himmelfart. Det var ikke før Kirkemøtet i Chalcedon i år 451 at denne mytiske kvaliteten vant offisiell anerkjennelse fra Roma.7
 Ifølge Skriften var Jesu fødsel resultatet av en overnaturlig unnfangelse (Matt.1:23), uten en jordisk far. Men etter at Jesus var født, fødte Maria andre barn - det naturlige avkom fra hennes samliv med Josef, hennes mann. Jesus var Marias' "førstefødte" sønn (Matt.1:25 KJV). Det betyr ikke at han var hennes eneste barn. Det at Jesus var hennes førstefødte barn kunne sannelig innebære at hun senere fikk et andre-født barn, kanskje et tredje-født barn osv. At det var tilfelle virker åpenbart, for navnene på fire brødre blir nevnt: Jakob, Joses, Simon og Judas (Matt.13:55). Søstre er også nevnt. Folket i Nasaret sa: "og er ikke alle hans søstre hos oss?" (vers 56). Ordet "søstre" er i flertall, selvsagt, så vi vet at Jesus hadde minst to søstre, og sannsynligvis flere, for dette verset snakker om "alle" hans søstre. Vanligvis, hvis vi refererer til bare to mennesker, ville vi si "begge", ikke "alle". Den underforståtte meningen er at det er minst tre søstre som blir henvist til. Hvis vi tenker oss tre søstre og fire brødre, Jesu halvbrødre og halvsøstre, ville dette gjøre Maria til mor til åtte barn. Skriften sier: "Josef...holdt seg ikke til henne inntil hun hadde født sin sønn, den førstefødte, og kalte hans navn JESUS" (Matt.1:25). Josef "holdt seg ikke til henne" før etter at Jesus var født, men etter det kom Maria og Josef sammen som mann og kone og de fikk barn. Idéen om at Josef bevarte Maria som en jomfru hele hennes liv, er klart ubibelsk.
 I løpet av frafallets tid, som for å identifisere Maria nærmere med moder-gudinnen, lærte noen at Marias kropp aldri så forråtnelse, at hun fysisk for opp til himmelen og nå er "himmelens dronning". Det var likevel ikke før i dette århundret (20. århundre) at læren om Marias "himmelfart" ble offisielt proklamert som en lære i Den romersk-katolske Kirke. Det var i 1951 at pave Pius den 12. proklamerte at Marias kropp ikke så forråtnelse, men ble tatt opp til himmelen. St.Bernards ord oppsummerer den romersk - katolske holdningen: "På den tredje dag etter Marias død, da apostlene var samlet rundt hennes grav, fant de den tom. Den hellige kroppen hadde blitt båret opp til det himmelske Paradis... graven hadde ingen makt over en som var ubesmittet… Men det var ikke nok at Maria skulle bli mottatt i himmelen. Hun skulle ikke bli en vanlig borger... hun hadde en verdighet som overgikk selv de høyeste erke-englenes verdighet. Maria skulle bli kronet til Himmelens Dronning av den evige Fader. Hun skulle få en trone ved sin Sønns høyre hånd...Nå - dag for dag, time for time ber hun for oss, oppnår miskunn for oss, beskytter oss mot fare, skjermer oss for fristelse,øser velsignelser ned over oss".
 Alle disse idéene om Maria Marias himmelfart henger sammen med troen på at hun fysisk for opp til himmelen. Men Bibelen sier absolutt ingenting om Marias himmelfart. Tvert imot så sier Joh.3:13: "Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen" - Jesus Kristus selv. HAN er den som er ved Guds høyre hånd, HAN er den som er vår mellommann, HAN er den som øser ut velsignelser over oss - ikke hans mor!
 Nært knyttet til idéen om å be til Maria er et redskap som kalles rosenkransen. Den består av en kjede med femten sett av små kuler, hvor hvert sett er avmerket med en stor kule. Endene på dette kjedet er sammenføyd av en medaljong som bærer et avtrykk av Maria. Fra denne henger en kort kjede som har et krusifiks i enden. Kulene på rosenkransen er til for å telle bønner - bønner som blir gjentatt om og om igjen. Selv om dette redskapet er i utstrakt bruk innenfor Den romersk-katolske Kirke, er den tydelig ikke av kristen opprinnelse. Den har vært kjent i mange land.
 "The Catholic Encyclopedia" sier: "I nesten alle land møter vi noe slikt som bønne-tellere eller rosenkrans-kuler." Den fortsetter med å sitere en del eksempler, inkludert en skulptur i det gamle Ninive omtalt av Layard, av to vingede kvinner som ber foran et hellig tre, og hver av dem holder en rosenkrans. I århundrer blant muhammedanerne har en kule-streng bestående av 33, 66 eller 99 kuler, blitt brukt for å telle Allahs navn. Marco Polo, i det trettende århundre, ble overrasket over å oppdage at kongen av Malabar brukte en rosenkrans av dyrebare stener for å telle sine bønner. Sankt Francis Xavier og hans følgesvenner ble likeledes overrasket over å se at rosenkranser var over alt kjent av Japans buddhister.9
 Blant fønikerne ble en sirkel av kuler som minner om en rosenkrans benyttet i dyrkelsen av Astarte, modergudinnen, omkring 800 år f.Kr.10
 Denne rosenkransen kan sees på noen tidlige fønikiske mynter. Brahman'ene har fra tidlige tider brukt rosenkranser med titalls og hundrevis av kuler. De som tilber Vishnu gir sine barn rosenkranser med 108 kuler. En lignende rosenkrans blir brukt av millioner av buddhister i India og Tibet. Shiva-tilbederen bruker en rosenkrans som han gjentar, om mulig, alle de 1008 navnene på sin gud på.11
 Kuler for telling av bønner var kjent i det asiatiske Grekenland. Det var hensikten, i følge Hislop, med halskjedet som sees på statuen av Diana. Han påpeker også at i Roma var noen av halskjedene som kvinnene bar, benyttet for å telle eller huske bønner. De ble kalt monile, som betyr "påminner".12
 Den mest gjentatte bønnen og hovedbønnen til rosenkransen er "Ave Maria" som er slik: "Vær hilset Maria, full av nåde, Herren er med deg; Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds Mor, be for oss syndere, nå og i dødens stund, Amen." "The Catholic Encyclopedia" sier: "Der er få eller ingen spor av Ave Maria som en godkjent oppbyggelig formulering før rundt år 1050."13
 Den fullstendige rosenkransen innebærer å repetere Ave Maria 53 ganger, Fader vår 6 ganger, 5 mysterier, 5 meditasjoner over mysteriene, 5 Ære være, og den apostoliske trosbekjennelse.
 Legg merke til at bønnen til Maria, Ave Maria, blir repetert nesten NI ganger så ofte som Fader vår! Er en bønn som er oppfunnet av mennesker og rettet til Maria ni ganger så viktig eller effektiv som den bønn Jesus lærte oss, rettet til Gud?
 De som dyrket gudinnen Diana (Artemis) gjentok en religiøs frase om og om igjen - "...og de skrek i omkring to timer: Stor er efesernes Artemis!" (Apg.19:34). Jesus talte om gjentatt bønn som en skikk som tilhørte hedningene. "Og når dere ber" sa han, "så ikke bruk unyt¬tige gjentagelser, slik hedningene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke lik dem. For deres Far vet hva dere trenger før dere ber Ham. (Matt. 6:7-13)
 I denne teksten fortalte Jesus sine etterfølgere rett ut at de IKKE skulle be en liten bønn om og om igjen. Det er betydningsfullt å merke seg at det var rett etter at han hadde gitt denne advarselen, faktisk i det neste verset, at han sa: "Derfor skal dere be slik: Vår Far, Du som er i himmelen,..." og gav disiplene det som vi kaller "Fader vår". Jesus gav denne bønnen som en motsats til den hedenske formen for bønn. Likevel blir romerske katolikker opplært til å be denne bønnen om og om igjen. Hvis denne bønnen ikke skulle gjentas om og om igjen, hvor mye mindre da en liten menneskegjort bønn til Maria! Det synes for oss som at det å lære utenat bønner for siden å gjenta dem gang på gang, lett kunne komme til å bli mer en "hukommelsestest" enn et spontant uttrykk for bønn fra hjertet.

 15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde.

 Dyrets bilde må være at Antikrist gjør seg bruk av all mulig datateknologi og alt annet moderne hjelpemidler for å ha kontroll over menneskene og samtidig få dem til å tilbe ham. De som ikke vil tilbe ham blir drept som vi leser om i
 Daniel 6. 13 Så gikk de fram for kongen og sa: «Konge, har du ikke sendt ut påbud om at enhver som i tretti dager ber til noen annen enn deg, konge, enten det er til en gud eller et menneske, han skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte: «Jo, det står fast etter medernes og persernes ugjenkallelige lov.» 14 Da sa de til kongen: «Daniel, en av de bortførte fra Juda, bryr seg verken om deg eller det påbudet du har sendt skriv om. Tre ganger om dagen ber han sin bønn.»
15 Da kongen hørte det, ble han ille til mote og tenkte på hvordan han kunne redde Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å finne en utvei til å berge ham. 16 Da kom disse mennene farende inn til kongen og sa til ham: «Konge, husk det er lov hos mederne og perserne at ikke noe påbud som kongen har gitt og ingen beslutning som han har tatt, kan gjøres om igjen.» 17 Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du stadig dyrker, frelse deg!» 18 De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke kunne gjøres noen forandring med Daniel.

14. 9 En tredje engel fulgte dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden,

Konsekvensene for å gå i ledtog med Antikrist blir forkynt og proklamert.
Dyret er Antikrist og hans Ånd har virket blant menneskene i 6000 år og nå er han selv her.

 10 skal han få drikke av Guds vredes vin, som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger; og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.

Akkurat som Faderen og Sønnen har en felles Ånd. Så har Dragen (Satan) og Dyret (Antikrist) en felles Ånd, som bibelen nevner flere plasser. Da som den Ånd som er virksom i vantroens barn, Antikristens Ånd, løgnens Ånd osv.
Men til slutt skal de få oppleve det forferdelige. De skal pines foran de helliges øyne før de blir utslettet for alltid!

11 Røken fra deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og bildet av det og tar dets navn til merke.»

Røken stiger opp er biledelig tale. I mellomtiden før den endelige dom foran den hvite trone vil ingen av dem som tjente og tilbe Satan og Antikrist oppleve freden, gleden og tryggheten som er i Jesus alene.
 Jesaja 57. 20 Men de gudløse ligner det opprørte hav,
 som aldri kan falle til ro,
 og bølgene rører opp mudder og gjørme.
 21 De gudløse har ingen fred, sier Herren.

15. 2 Og jeg så også noe som lignet et hav av glass, blandet med ild, og på glasshavet så jeg dem stå som hadde seiret over dyret og bildet av det og tallet som står for dets navn. De har Guds harper i hendene

Mange ting i Guds rike er motsatt en i verden. Den som har gitt sitt liv for Jesus har seiret selv om han i verdens øyne har tapt. Den som har fått alt idenne verden men ikke eier frelsen i Kristus Jesus har tapt. Alle frelste skal spille på harper i himmelen og nytte den evige tilværelsen i fulle drag!

7 Men engelen sa til meg: «Hvorfor er du forundret? Jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne og har sju hoder og ti horn.

 At Apostelen er forundret burde han ikke være. Det første drapet og den første krig startet ved at Kain hatet Abel fordi han hadde Guds nåde over sitt liv men ikke ham.  Dette leser vi om i 1. Mosebok 4. Det er historien som gjentar seg og forsterkes.

8 Dyret du så, det var og er ikke mer; men det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var og ikke er mer, men som skal komme igjen.
     
 Dyret som her er nevnt er Antikrist i egen person. Det er han som står i leder tog med all falsk religion. Mennesket er hjelpeløse religiøse, men all kontakt med Gud går via og gjennom Jesus. At Dyret har vært på banen før er en kjensgjerning, men nå dykker det opp. At mange ser at dette også har med det gjenreiste Romerriket tror jeg er ikke å bomme på målet. Men det omfatter enda mer en det, nå er Satan selv på banen, ikke bare gjennom sine “stråmenn”!

9 Her trengs det forstand og visdom. De sju hoder er sju høyder, og på dem sitter kvinnen. De er også sju konger:

Det har vært 7 verdensriker gjennom historien og de har alle vært styrt av den onde i mer eller mindre omfang. Nå har alle de rikene aldri vært uten religion, men med et presteskap som har dekket menneskenes religiøse og til dels forkvaklede ønsker om å tjene “Gud”. De 7 verdensrikene er:
•Det Egyptiske
•Det Assyriske
•Det Babyloniske
•Gresk-Makedoniske
•Perser Riket
•Romer riket
•Det gjenoppståtte Romer riket som vi må anta at EU er en forløper til.

10 Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet; og når han kommer, skal han bli stående bare en kort stund.

Når Johannes Apostelen fikk denne åpenbaringen var det Romer riket som styrte “hele” verden. De fem andre var borte og gått opp i Rommer riket og det skulle falle som de andre. Men det skulle og skal også stå opp igjen, det er inn forbi her at Antikrist og Satan skal ha sitt sete og regjere, om en kun for en kort tid. Ca. 7 år.

11 Dyret som var og ikke er mer, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju og går sin undergang i møte.

Vi har inntil da opplevde at Antikristens Ånd har virket i verden, men da under den store trengsel og den siste Årsuka som Profeten Daniel taler om i sitt 9 kap. Da vil han i egen person stå frem.
 1. Joh.b. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

12 De ti horn du så, er ti konger som ennå ikke har fått noe rike; men sammen med dyret skal de få kongemakt i én time.

 Ti i bibelen står for fullkommenhet eller fullendelse. Det vil være mange stater og riker rundt Antikrist som går med ham. Det er de som hevder det er 10 riker bokstavelig, det tror jeg ikke nødvendigvis det er. Men sammen med Antikrist skal de regjere i 7 år!

13 De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret.

De som har Antikristens og Satans ånd vil det samme som ham.
 De som har Jesu og Guds Ånd vil det samme som ham. Det kommer an på hvilken Ånd vi står i ledert og med. Nå ønsker Satan undersåtter at han skal styre alt og være deres leder og Herre. Her har vi mange eksempler på gjennom verdenshistorien, men nå til slutt kommer den verste og mest dyriske.

14 De skal føre krig mot Lammet; men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal derfor seire over dem, sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.»
   
Dette er alltid Satans fremst mål, å føre krig mot de hellige. Mye vi ser i dag er snirkelveier for Satans egentlige mål og hans hensikter. Legg merke til hva Jesus her blir kalt: “Lammet er herrenes herre og kongenes konge”. Når vi leser Hamas Chapter så ser vi rett ut der hva Satan egentlig vil. Når de fleste andre nasjoner ikke går Satans ærende fullt ut, er det for de er påvirket også av kristne og andre gode verdier.
 Her ser vi Satan virkelige ansikt, utilslørt (å støtte Hamas er å støtte Satan):
 Hovedpunkter fra Hamas-charteret
 Hamas kommer med konklusjonen allerede i forordet: - Islam vil eliminere Israel.
 Kampen retter seg mot jødene som folk, og denne kampen er "ekstremt omfattende og alvorlig". Hamas skriver at de vil trenge hjelp fra "bataljoner" fra den arabiske og islamske verden.
 Del 1 - Om bevegelsen
 1. Hamas bygger på Islam.
 2. Hamas er en del av Det muslimske brorskap, "den største islamske bevegelsen i moderne tid". Bevegelsens kjennetegn er at Islam påvirker alle deler av samfunnet.
 3. Hamas-medlemmene er helt overgitt til Allah.
 4. Hamas ønsker alle muslimer velkommen som deler de samme mål, støtter metodene, "holder hemmelighetene" og ønsker å stille seg til tjeneste. "Allah vil belønne dem."
 5. "Det endelige mål er Islam, Profeten er vårt eksempel og Koranen er grunnloven."
 6. Hamas er en palestinsk bevegelse, som ønsker "å reise Allahs banner over hver tomme [jord] av Palestina" [Hamas inkluderer staten Israel i Palestina]. "Bare under Islamsk skygge kan folk i alle regioner leve sammen i trygghet og sikkerhet for deres liv, eiendom og rettigheter."
 7. Hamas er en "universell" bevegelse. "Hamas er en av lenkene i Jihad-kjeden i konfrontasjonen med den zionistiske invasjonen." [Det nevnes eksempler på muslimske krigere som har kjempet mot jødene helt fra 1936.]
 "Hamas har sett frem til å iverksette Allahs løfte, samme hvor lang tid det vil ta." Løftet ble gitt ved Muhammed:
 "Tiden vil komme når muslimer vil kjempe mot jødene (og drepe dem); inntil jødene skjuler seg bak stener og trær som vil rope: O muslim! Det er en jøde som skjuler seg bak meg. Kom og drep ham!"
 8. Slagordet til Hamas: "Allah er målet, Profeten er modellen, Koranen er grunnloven, Jihad er veien og død for Allahs sak er den mest opphøyde tro."
 Del 2 - Mål
 9. Islam har mistet sin innflytelse i menneskenes liv, og derfor er sannhet erstattet av ondskap. Hamas har som mål å ødelegge ondskapen og gjenskape en muslimsk stat.
 10. Hamas vil være en "støtte for de svake, og et forsvar for de undertrykte".
 Del 3 - Strategi og metoder
 11. "Hamas tror at Palestina har vært et islamsk landområde (waqf) gjennom generasjoner og inntil Oppstandelsens dag."
 "Ingen kan gi avkall på det eller deler av det, eller forlate det eller deler av det." Selv ikke alle arabiske og palestinske ledere til sammen kan oppgi det.
 "Dette gjelder for alle land som er erobret av Islam med makt."
 12. "Hamas anser nasjonalisme som en del som hører med til den religiøse tro. Ingenting er høyere og dypere i nasjonalismen enn å føre jihad mot fienden og konfrontere ham når han setter foten på muslimenes land."
 "En kvinne må kjempe mot fienden selv uten godkjennelse av sin mann."
 13. Hamas setter seg mot alle "såkalte fredsløsninger og internasjonale konferanser for å løse det palestinske problem".
 "Det er ikke noen annen løsning på det palestinske problem enn Jihad."
 14. Hamas understreker at alle muslimer "hvor som helst" har et ansvar for å frigjøre Palestina.
 15. "Når våre fiender tilraner seg Islams land, blir jihad (hellig krig) en plikt som påligger alle muslimer."
 Hamas vil forsøke å påvirke muslimer over hele verden, og også være aktiv i skoleverket, for å vekke "samvittigheten" til jihad.
 Hamas anser imperalismen som medvirkende i "tapet av Palestina".
 "Vi må legge det på sinnet av generasjoner av muslimer at det palestinske problem er et religiøst problem, og må behandles på dette premiss."
 Til slutt i denne artikkelen siteres det en islamsk skrift: "Jeg ønsker virkelig å gå til krig for Allah! Jeg vil angripe og drepe, angripe og drepe, angripe og drepe."
 16. Hamas må være aktive i utdanningen av ungdom, og følge med på "fienden".
 17. "Muslimske kvinner spiller ingen mindre rolle enn menn i denne frigjøringskrigen; de føder menn og spiller en viktig rolle i å rettlede og undervise den [nye] generasjonen."
 Hamas beskylder "fiendene" for å ødelegge muslimske kvinner med "filmer, utdanning, kultur" osv.
 "Når Islam vil ta tilbake muligheten til å rettlede muslimer, vil de utrydde organisasjoner som er fienden til menneskeheten og Islam."
 18. Artikkelen forteller mer om kvinnens viktige oppgave i "frigjøringskrigen". Hamas oppfordrer til god husholdningsøkonomi.
 19. Kunst skal brukes til "ideologisk mobilisering".
 20. "Et islamsk samfunn er et solidarisk samfunn." Hamas "konfronterer en ond, nazi-lik fiende", som bruker "kollektiv avstraffelse".
 "Jødenes nazisme sparer ikke kvinner og barn, den skremmer alle."
 "Å sende mennesker i eksil fra sitt eget land er en annen måte å drepe dem."
 21. Artikkelen utdyper det solidariske ansvaret som alle medlemmer av Hamas har.
 22. Fienden har "kontroll over verdens media". De har også brukt "sin rikdom" til å "skape revolusjoner" flere steder i verden. "De stod bak den franske og kommunistiske revolusjon, og de fleste revolusjoner vi hører om her og der."
 Rotary Club og Lions er blant organisasjonene som "iverksetter zionistiske interesser". "De er alle destruktive spionorganisasjoner."
 Jødene "stod bak Første verdenskrig, for å ødelegge det islamske kalifatet". Jødene "etablerte Folkeforbundet for å styre verden gjennom den organisasjonen".
 Jødene "stod også bak Andre verdenskrig. De samlet store fordeler av handel med krigsmaterialer og forberedet etableringen av deres stat".
 "Det har ikke brutt ut noen krig i verden ut at de [jødene] har sine fingermerker på den."
 Del 4
 23. "Hamas ser på andre islamske bevegelser med respekt og aktelse."
 "Alle som kjemper Jihad skal få sin lønn."
 24. "Hamas vil ikke tillate baktalelse og injurier mot noen individer eller grupper."
 25. Hamas støtter nasjonalistiske, palestinske bevegelser, "så lenge de ikke forplikter seg til lojalitet til det kommunistiske øst eller korsfarerne i vest".
 Hamas oppforder til enhet blant de palestinske grupperingene.
 26. Selv om Hamas støtter palestinernes nasjonale bevegelse, forbeholder de seg retten til å debattere det palestinske problem på den lokale og internasjonale arena.
 27. "PLO er en av Hamas sine nærmeste. Det er en far, en bror, en slektning, en venn. Kan en muslim vende seg bort fra sin far, sin bror, sin slektning eller venn? Vi har felles hjemland, felles lidelse, felles skjebne og felles fiende."
 Likevel kan ikke Hamas akseptere sekulariteten i PLO. "Når PLO velger Islam som sin retningsgiver for livet, skal vi bli deres soldater, bensinen på deres bål som vil brenne fienden."
 28. Artikkelen fortsetter å svartmale zionismen, som "står bak spredning av narkotika og gift av alle slags". "De arabiske land rundt Israel må åpne sine grenser for Jihad-krigere."
 "Som en jødisk stat med en jødisk befolkning står Israel imot Islam og muslimer."
 29. Hamas ønsker all mulig støtte fra "nasjonale og religiøse organisasjoner, institusjoner, intellektuelle og den arabiske og islamske verden".
 30. "Jihad handler ikke bare om å bære våpen og å rakke ned på fiendene. Å uttale positive ord, skrive gode artikler og nyttige bøker, støtte og gi assistanse er også Jihad etter Allahs ønske, så lenge det blir gjort med ønske om å løfte Allahs banner over alle ting."
 31. "Hamas er en human bevegelse, som tar hensyn til menneskerettigheter og er forpliktet på toleransen som er innebygd i Islam overfor andre religioner." Hamas er bare fiendtlig "overfor dem som er fiendtlig mot oss".
 Trygghet og sikkerhet for medlemmer av islam, kristendom og jødedom er kun mulig "under Islams skygge". "Medlemmer av andre religioner må avstå fra å kjempe mot Islam over suverenitet i regionen."
 "De nazistisk-zionistiske handlingene mot vårt folk vil ikke vare mer enn en mannsalder etter invasjonen [levetid av invasjonen], for "stater som er bygd på undertrykkelse varer bare én time, stater som bygger på rettferdighet varer til oppstandelsens time".
 32. "Verdenszionismen og de imperalistiske krefter" har forsøkt å trekke arabiske land ut av konflikten, "for å isolere det palestinske folk". Fredsavtalen med Egypt blir omtalt som foræderisk.
 Jødenes "plan er forklart i Zions vises protokoller, og deres nåværende handlinger er det beste bevis for det som blir sagt der".
 Hamas oppfordrer muslimer til å "samle alle krefter" for å stå imot "denne foraktelige nazi-tatar invasjonen". "Alle må forstå at man er ansvarlig overfor Allah."
 Jødene blir omtalt som "handelsmenn i krig" i artikkelen.
 33. Konseptene som Hamas følger er "i samsvar med universets lover".
 Del 5 - Historiens vitnesbyrd
 34. "Palestina er jordens navle."
 "De grådige har vært ute etter Palestina mer enn en gang." Det nevnes eksempel på hvordan korsfarerne ble drevet tilbake av muslimske styrker.
 35. Muslimene er i stand til å "møte den zionistiske invasjonen og overvinne den", akkurat som de overvant korsfarere og tatarer. "Dette vil ikke være vanskelig for Allah hvis våre intensjoner er rene og vår vilje oppriktig."
 Alt dette er løgn og fordreining av sannheten, men det er også et av Satans fremste våpen.
 2. Tess. 2. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.
 Når vi leser dette om Hamas og de blir allment akseptert i dag, så ser vi på hvordan Guds ord taler om hvordan endetids menneske skal bli
 2. Tim. 3. 2 For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige,  3 ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede,  4 svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud.  5 I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!
 Resultatet av dette møter vi her:
 Matt. 24. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

 15 Han sier videre til meg: «Vannene du så, der skjøgen troner, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål.
 Her er det sammenspille mellom religion, politikk, makt og å få gjennomført sin vilje. Antikrist vil gjøre seg bruk av alt, også religion når det tjener hans hensikter. Satan er ikke redd for religion, det benytter han seg gjerne av. Både da og det har han alltid gjort. Menneske er skapt i Guds bilde og lengter tilbake til ham, derfor er mennesket et dypt religøst vesen.
 16 Og de ti hornene du så, og dyret, de skal komme til å hate skjøgen, legge henne øde og gjøre henne naken, spise hennes kjøtt og brenne henne opp med ild.

 Det underlige er at Gud veldig ofte lar urettferdige og ugudelige utføre hans dommer! Slik er det også ovenfor skjøgen og all falsk religion. Det er Satan, Antikrist og den Falske Profet som blir så lei og ønsker ikke å ha noen som korrigerer dem på noen som helst måte at de kvitter seg med all religion utenfor sin egen.

 17 For Gud inngav dem i hjertet å utføre hans plan, så de ville ett og det samme: overgi sin kongemakt til dyret, inntil Guds ord er blitt oppfylt.

 Det er ikke Gud som gir Satan disse tankene og ønsker, men han tillater det for at hans dommer skal skje. Etter all religion, ikke minst den falske er ryddet av veien. Blir all oppmerksomhet rettet imot Antikrist.

19.
 19 Da så jeg dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer.

 Her blir det en åpenlys kamp mellom Antikrist og Jesus. Mellom Satans “menighet” og Guds menighet. Hvordan vil det gå? Til seier for Jesus-
2. Tess. 2. 8 Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham.

 20 Men dyret ble grepet og sammen med det den falske profeten, han som gjorde under i dyrets tjeneste og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilbad bildet av det. Begge ble de kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

 Her blir dyret – Antikrist – grepet i sammen med den falske Profet, det finnes mange falske profeter men kun èn som er den Falske Profet. De blir kastet i ildsjøen som er begynnelsen til slutten for deres vedkommende. At de blir kastet i ildsjøen forteller at de aldri mer får noen mulighet til å omvende seg og når ilden har gjort sin virkning er det fjernet for alltid, også deres legemer, sjel og ånden er gått tilbake til Gud som gav den.

20. 4 Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. 

 Her blir det holdt dom, men også de som hadde gitt sitt liv for Jesus under den store trengsel. De hadde vist sin troskap imot Kristus ved å ikke ta Antikrist sitt merke på seg som etter all sannsynlighet vil være en chip som blir plassert inn i kroppen som er en pakt med Antikrist og døden, ikke liv og beskyttelse som Satan vil villede mennesker med. Legg merke til at de skulle herske med Kristus i 1000 år, det samme som alle frelste skal under 1000 års riket.

10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.
    
 Her blir Satan og alle som fulgte ham siste endelikt. At de skal pines dag og natt er biledelelig tale da natt skal opphøre når Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Bibelen taler ikke om bokstavelig evig pine, men når en har vendt seg bort i fra Gud og anledning er gått forbi. Så blir det en pinefull og smertefull inngang inn i intet og tilintelse - gjørelsen!

Sluttkommentar:

2 Joh. 7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

Legg merke til at Apostelen Johannes både her og i sitt første brev nevner at det må komme mange «små» Antikrister for å forberede veien for den «store» Antikrist. Slik jeg ser det, så vil Antikrist stå frem i det momang som menigheten blir rykket bort, ikke før. Men da, for da er det rom og plass for ham, og han vil skape en tilsynelatende fred over hele verden. Ikke minst i Midt-Østen, men det hele er et spill for galleriet. Det er verdens herredømme og all tilbedelse han er ute etter, ikke noe annet.
Jesus sa at han ville til dels lykkes og bli tatt imot. Men kun for en kort tid, ca. 7 år, ikke mer.

Joh. e. 5. 43 Jeg er kommet i min Faders navn, og I tar ikke imot mig; kommer en annen i sitt eget navn, ham tar I imot.