tirsdag 2. juli 2019

Nr. 2490: Teolog og bibellærer Øyvind Gaarder Andersen er helt, helt på villstyr i sin bibelutleggelse om gjengifte da han mener at det er fritt frem for skille og gifte seg – men etterlyser et nytt vielsesritual for de gjengiftede, det vil nok trenges!


Nr. 2490:
Teolog og bibellærer Øyvind Gaarder Andersen er helt, helt på villstyr i sin bibelutleggelse om gjengifte da han mener at det er fritt frem for skille og gifte seg – men etterlyser et nytt vielsesritual for de gjengiftede, det vil nok trenges!


Bilde av Ludvik Karlsen og Emanuel Minos som begge er døde nå. Men var med å åpne opp for det meste som er galt i PB i dag. Det være seg gjengifte, trosbevegelsen og det meste ellers. Her ble «døra» satt opp, for kjødet, Satan og verden.
Og den teologiske refleksjonsgruppe med Øyvind Gaarder Andersen viderefører dette.

Ludvik Karlsen.Emanuel Minos.Her i fra avisen Vårt Lands intervju med Øyvind Gaarder Andersen som her mener det er fritt frem for gjengifte for troende, stikk i strid med Guds ord.

27.6.2019 Vårt Land
«Det må være mulig med en ny start»  

Et veiledende samlivsdokument fra Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe åpner for et eget vigselsritual når man gifter seg på nytt etter skilsmisse.
Øyvind Gaarder Andersen er leder for Teologisk refleksjonsgruppe i Pinsebevegelsen. I et nytt dokument utdyper de sin bibelforståelse i måte med samlivsetiske spørsmål.
— Noen ganger viser man mer nåde mot en morder enn mot en som har brutt ekteskapet på feil mate.

På grunn av samfunnsutviklingen har de sett behovet for å klargjøre ståstedet sitt i samlivsetiske spørsmål. Na har Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe publisert et dokument som tar for seg nettopp dette. Skilsmisse og gjengifte har blitt særlig grundig behandlet.
— På den ene siden må vi forkynne betydningen av ekteskapet og at det er ment a vare livet ut. Særlig på grunn av utviklingen i samfunnet der man tenker for lett om skilsmisse. På den annen side må det være rom for dem som opplever at ekteskapet går i stykker, sier Gaarder Andersen.

Kan tillate gjengifte

I Pinsebevegelsen er den enkelte menighet selvstendig, men forpliktet på et felles trosgrunnlag som fastholder at Bibelen er øverste autoritet for liv, lære, etikk og moral. Det ferske samlivsdokumentet er en redegjørelse for hva Pinsebevegelsen mener Bibelen sier om temaet og hvordan skriftstedene ber fortolkes.
Utgangspunktet for refleksjonsgruppen er at ekteskapet er ment a viere livslangt og monogamt. Mens noen konservative kristne mener at fraskilte ikke kan tillates a gifte seg på nytt, mener Pinsebevegelsens refleksjonsgruppe at gjengifte er greit dersom skilsmissen er legitim. Det gjelder blant annet ved utroskap, når noen blir forlatt av ektefellen eller ved ulike former for mishandling og vold.
— Det er vanskelig a uttale seg firkantet og kategorisk om personlige forhold. Det finnes situasjoner der man kan bli ødelagt fysisk og psykisk av å leve i relasjonen og der det blir uforsvarlig med tanke på barna. Det er ikke alltid lett a si hvor grensen gar, sier Gaarder Andersen.
— Hva hvis man simpelthen mister interessen for hverandre?
— Da må man oppmuntres til a ta grep for at kjærligheten kan gjenopplives, for eksempel ved a ga til parterapi. Vi vil oppmuntre til a strekke seg sa langt man kan for a bevare ekteskapet.

Eget vigselsritual

Selv der en skilsmisse ikke er legitim ifølge Bibelen, bør det være mulig med et nytt ekteskap, mener refleksjonsgruppen.
— Det må være mulig med omvendelse og ny start. Vi må betone alvoret ved skilsmisse og vurdere hva som er legitime grunner for skilsmisse ifølge Bibelen. Men samtidig avskrives ikke muligheten for a giftes på nytt for den som brøt ut på en feilaktig mate. På bakgrunn av oppriktig anger Og omvendelse må man kunne begynne på nytt.
Den teologiske refleksjonsgruppen spør om man bør ha et eget vigselsritual for dem som blir gift på nytt. Et slikt ritual kan ha med et moment som gir mulighet for tilgivelse og en ny start.
— Hvis man selv vet at feil er begått og opplever skyld på grunn av det, kan det være bra a motta Guds tilgivelse og legge det bak seg. Det er vel og merke ikke utarbeidet et slikt ritual, men vi stiller et spørsmål til vurdering.

Homofili

| dokumentet fra Pinsebevegelsen blir også spørsmål om samboerskap, homofili og kjønnsidentitet behandlet. Refleksjonsgruppen mener Bibelen taler tydelig om at ekteskapet er ment for mann og kvinne, og ikke for likekjønnede.
— | spørsmålet om likekjønnede ekteskap har Den norske kirke to syn og praksiser. Nylig har den norske metodistkirken sagt at de vil ga i samme retning. Tror du det kan skje endringer blant pinsevenner i fremtiden?
— Da pastorer, forkynnere og ledere i Pinsebevegelsen mattes til samtaler i november, var det full enighet om a sta på det klassiske synet i ekteskapet. Det er vanskelig a spa om fremtiden, men Pinsebevegelsens trosgrunnlag sier at ekteskapet er for mann og kvinne. Dersom dette endrer seg, tror jeg motstanden blir sa stor at Pinsebevegelsen splittes — det er utenkelig å akseptere to syn.
(sitat slutt.)

Pinsebevegelsen og Øyvind Gaarder Andersen, leder for Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe. Gjør en total «skivebom» her med å åpne opp for gjengifte blant troende. Det er minst to ting som de bommer på.
Den ene er at de overhode ikke fremlegger historisk hva kristenheten har stått for i 2000 år.
Dernest, de fremlegger ikke hva Guds ord sier, spesielt det nye testamentet med Jesus og apostelen Paulus.

Dette skriver Atle Mork Bednarz

Dette er et dokument som kommer til å skape mye problemer for Pinsebevegelsen i årene som ligger foran oss. At det er teologer som forfattet dette er for meg helt utrolig - de makter jo ikke å forholde seg til sine egne premisser.

Det innledes med et godt prinsipp - at Bibelen skal leses og forstås som den er skrevet. Bibelen er det øverste organ for å forklare hvordan vi som kristne skal leve og forholde oss til det som skjer i samfunnet og i menighetene.

Men så følges dette ikke opp når selve temaet skal diskuteres og det er underlagt.

Matt 19
"9 Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.»
10 Disiplene sa da til ham: «Er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre ikke å gifte seg.» 11 Men han svarte: «Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. 12 For noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker, men det er også noen som har gjort seg selv lik en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan, ta dette til seg.» "

Hva er det Jesus sier her? I vers 9 brukes det to forskjellige ord som er viktige i sammenhengen men som man ikke tar hensyn til i dokumentet.

Jesus sier at "hor" gir grunnlag for å oppheve et ekteskap og at det dermed også gir rett til å gifte seg igjen. Dersom dette ikke er tilfelle vil den som gifter seg igjen begå "ekteskapsbrudd".

Her er det viktig å gå til grunnteksten hvor Jesus bruker to ord som betyr helt forskjellige ting.

I den første delen snakker Jesus om "porneia" (oversatt med hor) og bruker da et ord som lettest forklares ved det engelske ordet "fornication" som betyr å ha hatt et seksuellt forhold hvor ingen av partene er gift - hverken med hverandre eller andre.

Porneia betyr altså at to single mennesker har seksuell samkvem.

I siste del av verset bruker Jesus ordet "morcheia" som best forklares med det engelske ordet "adultery", som betyr at minst en av deltakerene i det seksuelle samkvemet er gift, men da med noen andre.

Dette må da forstås i lys av den jødiske tradisjonen hvor en kvinne skulle være jomfru ved inngåelse av ekteskapet og hvor mannen hadde rett til å få ekteskapet annulert dersom det på ekteskapsnatten viste seg at kvinnen ikke var jomfru. Han hadde da retten til å gå til lederne i området, legge frem bevis på at hun ikke var jomfru og ekteskapspakten ville da regnes som annulert.

Annulasjonen betød at det ble sett på som at det aldri hadde vært et eksteskap da dette var inngått på feilaktige premisser og dermed stod de begge fri til å gifte seg med andre.

Det vil jo da i vår tid bety at dersom man skiller seg av noen annen grunn enn at det er begått "fornication" vil alle nye ekteskap vedkommende går inn i bety at begge de som går inn i ekteskapet lever i synd og dermed ikke kan arve Guds rike.

Jesus er også inne på dette i Markus 10
"10 Da de var kommet i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. 11 Han sa til dem: «Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra mannen sin og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet.»"

Dette må altså være utgangspunktet for enhver teologisk utlegging om dette tema.
(sitat slutt.)

Atle Mork Bednarz, du skriver:
Dette er et dokument som kommer til å skape mye problemer for Pinsebevegelsen i årene som ligger foran oss. At det er teologer som forfattet dette er for meg helt utrolig - de makter jo ikke å forholde seg til sine egne premisser.
(sitat slutt.)

Sluttkommentar:

Jeg har allerede skrevet en artikkel, denne artikkel er den andre.
Det som forundrer meg er hvor grunne PB er i forhold til dette spørsmålet.
Gjennom menigheten 2000 årige historie har faktisk læren om et homogent ekteskap livet ut vært gjengs. At en ikke nevner dette viser bare hvor langt ute enn er å kjøre. Selv historien har de ikke korrekt.
Kan en forvente da at læren er rett? Her er det rett og slett ubibelsk lære, det er forførende Ånder og demoners læresetninger som ligger til grunn her.

mandag 1. juli 2019

Nr. 2492: Det er utskiftning av saksbehandler og nabos hatkampanje imot oss som har gjort at denne saken mellom oss og PBE har blitt en sak der PBE gjør feil på feil og ikke får avsluttet saken!


Nr. 2492:
Det er utskiftning av saksbehandler og nabos hatkampanje imot oss som har gjort at denne saken mellom oss og PBE har blitt en sak der PBE gjør feil på feil og ikke får avsluttet saken!
Da vi bygde huset vårt her i Krokstien og videre utover hadde vi «verdens» beste saksbehandler.
Som også forsvarte oss overfor vår hatefulle nabo Roar Telje som i sammen med 2 andre naboer skrev mailer til PBE her i Oslo i tide og utide.
De som ble med på hans hat-kampanje imot oss var Randi Lavik i Stormyrveien 4, og Ragnhild Skramstad i Stormyrveien 6, der ble ikke hennes mann med på denne hat-kampanjen mellom naboer.
Som er totalt unyttig, meningsløs og stygg. Uten dette er jeg sikker på at saken mellom oss og PBE hadde vært ute av verden for lenge siden da naboklager aldri stort sett fører annet med seg enn dritt. Det er som å mate et villdyr, til mer det får, til mer vil det ha!

Da bl.a. Roar Telje skrev disse stygge og meningsløse mailene til PBE her i Oslo, så forsvarte vår daværende saksbehandler oss, Kaja Aubert Lange.

Se mail.
Men i 2015 var PBE på en uanmeldt befaring på vår eiendom da jeg og min kone var på jobb.
Se for mail og bilde, det var 20 mars 2015 at bl.a. Kjell Henning Thon var her på befaring og tok vedlagt bilde.

Husker ikke alle detaljer, men vi fikk da byttet saksbehandler.
Og da startet elendigheten til fulle. Fra at PBE var lette å få tak i og ønsket oss alt godt, ble de våre motstander. Selv om vi innkalte dem på befaring
.
Her er den mailen vi fikk:Vi svarer slik.

Fra: Jan Kåre Christensen [mailto:jk.chris@online.no]
Sendt: 25. august 2015 22:59
Til: 'postmottak@pbe.oslo.kommune.no'
Emne: plan og byggningsetaten Krokstien 2 C

Klage til Oslo Kommune angående mur satt opp på eiendommen vår Krokstien 2 c, 0672 Oslo ved Berit og Jan K Christensen

Hei!

Ønsker herved å redegjøre og komme med innsigelser på det avslag som er
framlagt oss.

Må påpeke til å begynne med at vi har bygget denne muren i god tro og
skjønner ikke dette at den er 18 cm ut i veien, da den er bygget på en
gammel mur og den ligger godt innenfor veibanen med tanke på at den ikke
skal være til hinder for allmenn trafikk, utsyn eller bussen som kjører der
forbi.  Hverken på vinterstid med mye snø eller på sommerstid har den vært
til noen som helst slags hindring med sikt eller framkommelighet i dette
området.

I forkant var vi i kontakt med kommunen. Jeg snakket med Kaja Lange Aubert
angående bygging av mur. Jeg sa det var bygget mur fra før, og da skulle det
være greit å bygge en mur oppå den gamle.
Vi fikk ikke noe pålegg om å søke noe ang. dette, mener det derfor blir
urimelig at kommunen vil straffe oss med tvangsmulkt og rivning i ettertid.

Noen viktige punkter som vi mener må tas med.

1.)     Bildet dere sendte oss viser at vår mur står lengst borte fra veien,
mens naboens mur på den andre siden har en mur som faktisk går kun 20 cm fra
veien og da nesten i flukt med veien, som en sammenligning. Forstår derfor
ikke at denne muren som vi har, som ligger 1 meter fra veien må rives mens
naboens ikke blir tatt med i denne sammenheng i det hele tatt. Derfor trodde
jo vi selvsagt at alt var i skjønneste orden da vi satte opp muren så langt
inn på vår eiendom og på en gammel mur.

2.)     I enkelte sammenhenger kan 18 cm ha noe å si, men i dette tilfellet
har det ingen praktisk betydning, da det viser at trafikken i det daglige
livet fungerer perfekt. Det er helst på tegnebrettet det har noe å si.

3.)     Må også få ta med at vi har en trampoline på denne plenflekken som
vi akkurat får plass til, og den blir brukt til glede for våre egne som
naboens barn og venner. Tror dere forstår at det er positivt at ungene får
bevege seg aktivt og utfolde seg trygt som her på et ganske trangbebodd
område, og det er heller ingen lekeplass i umiddelbar nærhet for barn.
 
4.)     Alle tilbakemeldinger vi har fått fra samtlige naboer og andre er at
alt det vi har bygget og gjort på eiendommen er pent, funksjonelt og går inn
i terrenget og med huset vårt og omgivelsene.

5.)     Vi håper dette er tilstrekkelig med opplysninger og informasjon,
hvis ikke har vi et ønske om at kommunen kommer på befaring og at vi kan ha
en positiv og konstruktiv dialog.

6.)     Synes selvsagt det er kjedelig og beklagelig at dette har blitt så
komplisert og alt bryderi for noe så enkelt som en mur som ligger på vår
egen eiendom og som er bygget på en tidligere gammel mur. Håper virkelig at
dette kan løses på en rimelig og god måte.

7.)     Veien er enveiskjørt.

8.)     Sender med bilder der det viser seg at naboen over oss har bygget
mur 20 cm. Fra vei. Og andre naboen 25 cm. Mens vi 1 m fra vei.

9.)     Sender også med tegning over bod som vi har søkt om før men da var
ikke tegning vedlagt.  Er det egentlig nødvendig etter nye bod regler å søke
om godkjenning, da en forstår at det er blitt påbudt for nye hus. Det er da
også helt forståelig fordi sykler og diverse utstyr ikke får stå i fred i
dagens samfunn, men lett blir stjålet fra eiendommen om det ikke blir
plassert bort som i en bod. Kan dere se dette som en forenklet søknad?

10.)    Vi ønsker at ferdigattesten på husene i Krokstien 2 blir holdt
utafor dette slik at dere kan utstede disse snarest!

Ser fram til et snarlig og positivt svar og håper på et godt samarbeid.

På forhånd takk,

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen  
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 22611610 eller 99598070

Vi prøvde også å få dem på befaring her, men de ville ikke da de aldri svarte på våre henvendelser.

Med bilder om mur før og etter vi bygget vår mur.Sluttkommentar:

Her får dere et innblikk i at først var alt på stell. Så begynte elendigheten, og når jeg ser tilbake på dette. Så ser vi at fra å bli behandlet helt allright av Kaja Aubert Lange, var det som om mørkets krefter kom inn etter hun ble tatt av saken, ikke minst ved Lena Catrine Amdal som har vært så ille og urettferdig imot oss som det er mulig.
Men at dette går til seier og at det som har skjedd har kun avdekket urettferdighet og udugeligheten ved PBE, og at de vi har bygget skulle vært godkjent for lenge, legde siden!

Men alt ordner seg til slutt, det er jeg overbevist for alt er i Guds den allmektiges hender!

Rom. 8. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss; 35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? 36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Det er det som er så underbart og stort, ikke noe kan skille oss i fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.
Hatefulle naboer, vanskelig og løgnaktige kommune- og statsansatte. Ikke noe, eller noen personer. Eller noen Djevler eller Demoner.
Tenk, PBE har løyet, manipulert og holdt på som bare det, men jeg har parert de hver gang og eneneste som vi står igjen med nå er deres dårskap og mangel på rettskaffenhet!

De prøve f.eks. å si at det var flere andre som måtte rive. 
Da jeg fremholdt at det var eiendommer med innsigelser i fra Brann- og redningsetaten og andre. Samt at jeg sa at hos oss er det motsatt, det er et pluss for også Brann- og redningsetaten det vi har bygget. De har ikke svart meg, da de ble svar skyldig!