torsdag 30. mai 2013

Nr. 616: Det brygger opp til enn tredje Verdens krig, Russland vil bli dratt inn for at Gud ord vil gå i oppfyllelse

Nr. 616:

Det brygger opp til enn tredje Verdens krig, Russland vil bli dratt inn for at Gud ord vil gå i oppfyllelse

Den Syriske presidenten og despoten Bashar al-AssadDette skjer nå mitt i den spente situasjonen i Syria: Syria har fått den første forsendelsen med russiske S-300-raketter. Resten av bestillingen kommer snart, sa den Syriske presidenten og despoten Bashar al-Assad i et intervju med den libanesiske fjernsynskanalen al-Manar torsdag.

Despoten og diktatoren i Syria Bashar al-Assad er omtrent Russland siste allierte i Midt-Østen er de store omveltingene som har vært der. Derfor er de såpass frekke og jeg vil si dumme å støtte opp om Syrias despot og president Bashar al-Assad.

Det vil komme en tredje verdenskrig lærer skriften, omtalt blant annet i Ezekiel 38-39 som Gog krigen.

Jeg har utførlig flere plasser skrevet om dette. Og eller det er på hjemmesidene våre. Her fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 6. 8 Da så jeg en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket var i hans følge. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens villdyr. Her blir 1\4 av menneskene og da må dette segl sikt på Gog-krigen som skal innlede den første del av den store trengsel. At dette må forståes symbolsk ligger i teksten. En kan ikke høre et så stort antall, men kun forestille seg. Antallet er så stort at det for Johannes er den desidert største hæren han har hørt. Tjue tusen ganger ti tusen er: 200.000.000 Er tohundremillioner. Antallet kan være langt større som blir drept av Herren og Israel. Gjennom dette slaget blir flere stormakter utradert og veien logger åpen for Antikrist og det gamle Romerriket til å overta fullstendig hersker posisjonen overhele verden. Disse nasjonene går nedenom og hjem. Esekiel 38. 3 Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer imot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og Tubal. 4 Jeg fører deg omkring, og jeg setter kroker i kjevene dine. Så lar jeg deg dra ut med hele din hær, med hester og ryttere, alle sammen i prektige klær, en veldig flokk med store og små skjold, og alle væpnet med sverd. 5 Folk fra Persia, Nubia og Put er med dem; alle sammen har skjold og hjelm. 6 Gomer og alle hans fylkinger, Togarma-folket lengst i nord og alle deres fylkinger, mange folk er med deg. Først nevnes Russland med sine naboland. Videre Iran, Libya og Etiopia. Og til sist Tyskland (Togarma) som også har sine allierte med seg. Kan det være Sverige og Finland? Lille Norge og Lille Danmark kan bli spart pga vår støtte til Israel? Eller blir vi også med? Jeg vil ikke slå fast noe med sikkerhet! 39. 6 Jeg sender ild mot Magog og mot dem som bor trygt på øyene. De skal få sanne at jeg er Herren. Dette må være USA, Canada og Storbritannia med sine allierte. Vi leser om det samme slaget i Daniel. Daniel 11. 40 I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme fram mot ham med vogner og hestfolk og mange skip. Han drar inn i land etter land og farer over dem som en flom. 41 Han drar inn i det fagre landet, og titusener skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste av ammonittene. 42 Han rekker hånden ut mot land etter land, og heller ikke Egypt skal gå fri. 43 Han får makt over alle skjulte skatter, gull og sølv og alle kostbarheter i Egypt. Selv libyerne og nubierne må følge ham. 44 Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut i stor harme for å utrydde mange og vie dem til døden. 45 Han slår opp sitt kongetelt mellom havet og det fagre, hellige fjell. Men så går det mot slutten med ham, og det er ingen som hjelper ham.

Bibelens Store Profetier John F. Walvoord som vi har på vår side:

Bakgrunn I det tjuende århundre har Russlands vekst og fall, den største og mest betydningsfulle staten i det tidligere Sovjetsamveldet, vært en hovedfak tor i verdenshistorien. Den dominerende russiske staten vil overleve og innta en sentral plass i begivenhetene. Det er den store makten nord for Israel. Det dramatiske profetiske bildet av Russlands siste forsøk på et ver densherredømme, beskrevet i Esekiel 38,1-39,24, plasseres i en profetisk sammenheng som relaterer til Israels gjenopprettelse. I Esekiel 37,1-28 beskrives Israels gjenopprettelse som nasjon og deres oppstandelse fra de døde i tiden for det annet komme symbolsk ved dalen med de tørre ben, de som vekkes til live. Etter beskrivelsen av Russlands krig i Esekiel 38,1-39,24, kommer ytterligere en profeti om Israels samling i deres land, som en fase i gjenopprettelsen. Konflikten med Russland ses altså i dette endetidsperspektivet. Politisk sett danner de raske begivenhetene i endens tid bakgrunnen for krigen. I endetiden vil ti nasjoner slå seg sammen under en romersk hersker og danne et gjenoppstått Romerrike. Denne herskeren vil inngå en sjuårs fredspakt med Israel, slik det står i Daniel 9,27. En eller annen gang i løpet av disse sju år som går forut for det annet komme, vil Russland angripe Israel. De siste sju år vil bli delt i to halvdeler. Den første halvdelen blir en fredstid, mens den andre vil utgjøre den store trengsel, som skal kulmi nere med Harmageddon. Som profetert i Esekiel 38, vil Russland Angripe srael i en fredstid, i et forsøk på å erobre landet og etablere en domine rende posisjon i Midt-Østen. Selv om Israel militært sett er langt overlegen de landene som ligger omkring, har man lenge fryktet muligheten for et russisk angrep. Russland har nok mistet mye av sin glans som verdensmakt, men landet utgjør fremdeles en formidabel maktfaktor, som kan knuse et lite land som Israel, hvis det skjer ved et overraskende angrep, som det Esekiel beskriver. Et inngående studium av kapitlet åpenbarer mye om endetids begivenhetene, som fører fram til Kristi annet komme. Invasjonsstyrken Esekiel skriver at hovedstyrken av den militære invasjonshæren som angriper Israel, vil komme fra landet Magog: «Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og profeter imot ham! Du skal si. Så sier Herren Herren: Se, jeg er imot deg, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal! Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd» (38,1-4). Navnene Russland og Sovetjunionen forekommer ikke i Skriften, men denne beskrivelse av invasjonshæren passer på Russland. Den militære invasjonen ledes av «Gog», hvilket refererer til lederen, og «Magogs land», som refererer til området han kommer fra. Magog blir omtalt som en av Jafets sønner i Første Mosebok 10,2 og i Første Krønikebok 1,5. Det er to henvisninger til dette i Esekiel 38,2,6 og endelig i Johannes' åpenbaring 20,8. Gog som hersker, beskrives som «fyrste over Ros, Mesek og Tubal» (Esek 38,2). Ettersom Ros, eller Rosh, er roten til det moderne ordet Russland, synes det å være en forbindelse med dette landet nord for Israel. Gog er også beslektet med «Mesek» og «Tubal» (vers 2). Noen har funnet ut at det ene er en variant av Moskva, mens Tubal ligner på Tobolsk, et område i Ural i Russland. Selv om identifiseringen er usik ker, synes Tubal å referere til de gamle skyterne, som drog nordover fra Midt-Østen og endte i det område som i dag beskrives som Russland. Invasjonsstyrken fra Russland støttes av hærer fra fem andre land. Persia (Esek 38,5) er lett å identifisere. Det er det moderne Iran, som selv om det ligger øst for Israel, lett kan slutte seg til Russland i et angrep fra nord. Etiopia er med (vers 5). Man tenker på Kusj eller Etiopia som fol ket som bodde i et område mellom Egypt og Rødehavet. Geografisk sett befinner de seg altså sør for Israel, men det vil ikke være vanskelig å transportere styrken på sjøen, slik at den kan slutte seg til Russland i angrepet. Libya nevnes også (vers 5). Gomer (vers 6) blir ofte identifisert som de gamle kimrere, som en gang bodde i Lille-Asia og Øst-Europa. Togarmafolket (vers 6) var en nasjon som holdt til like nord for Israel og lå godt an til å delta i invasjonen. En hvilken som helst invasjon av Israel viser manglende respekt for Israels Gud og passer inn i Russlands ateistiske bakgrunn i det tjuende århundre. Hærens geografiske bakgrunn, det teologiske synspunktet og de termer som brukes for å beskrive dem, gir fullgode bevis for at styr ken kommer fra Russland og invaderer Israel fra nord. Til støtte for dette har man opplysningen om at invasjonsstyrken kommer fra «det ytterste Norden» (Esek 38,6,15; 39,2). Ettersom Israel ikke ligger så mange hun dre kilometer fra Russland, kan ikke beskrivelsen av en nasjon i det ytterste Norden, sett fra Israel, bety noen annen enn Russland. Det er også interessant at Moskva ligger rett nord for Jerusalem. De gamle krigsvåpen Selv om beskrivelsen av invasjonsstyrken er slik at man relativt lett kan identifisere den, ligger problemet i tolkningen av avsnittet i det fak tum at forfatteren beskriver bruken av gammeldagse våpen. Slik heter det i innledningsavsnittet: «Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Persia, Etiopia og Libya er med dem, alle sammen med skjold og hjelm. Gomer og alle dets skarer, Togarmafolket i det ytterste Norden og alle dets ska rer, mange folkeslag er med deg» (Esek3B,4-6). Det faktum at hæren er utstyrt med disse gammeldagse krigsvåpen i stedet for moderne våpen, har gjort at mange ikke betrakter beskrivel sen her som bokstavelig. I stedet for tanks kommer de på hesteryggen, noe som i Russlands tilfelle ikke byr på særlige vanskeligheter, etter som Russland fremdeles bruker kavaleri som en del av militærstyrken. Men skjoldene, sverdene og hjelmene tyder ikke på at det er en moderne hær. Noen har forsøkt å forklare ordbruken ved å si at Esekiel beskrev kri gen i termer som han forstod og at vi må bytte ut uttrykkene med dem som betegner moderne våpen. Etter hvert som beskrivelsen skrider fram, legges det til flere våpen, som buer og piler, staver og spyd (Esek 39,9). Det faktum at disse våpen senere skal brennes (vers 9), gjør det vanskelig å godta dem som bilder på moderne våpen, ettersom disse som regel er av metall og ikke av tre. Det endelige svar ligger muligens ikke i forsøk på å forklare dette avsnittet av historien, men bare fastslå at det indikerer at forut for denne krigen vil det være en stor nedrustning i verden. Under slike forhold, hvis Russland ønsker å angripe Israel og mangler moderne våpen, kan man raskt fabrikere store kvanta med våpen av denne typen og utruste hæren med dem. Hovedtanken med avsnittet endres imidlertid ikke med beskrivelsen av våpnene. Israel beskrevet som en fredelig og intetanende nasjon I forsøket på å bestemme tidspunktet for denne krigen i den profetiske timeplan, er det viktig å merke seg hvilken vekt det legges på at Israel lever i fred når invasjonen skjer. Øyensynlig kommer angrepet uventet. Israel er ikke militært forberedt på dette. Det nevnes ikke noe sted at inn trengerne møter motstand. I stedet beskrives Israel som en nasjon som lever i fred: «Rust deg og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer, som har samlet seg hos deg. Du skal være deres vokter. Når lang tid er gått, skal du bli møn stret. Ved årenes ende skal du komme til et land som er utfridd fra sver det. Dets folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell, som sta dig hadde ligget øde. Men nå er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen. Dit skal du dra opp. Som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange fol keslag med deg» (Esek 38,7-9). Invasjonsstyrken er ivrig etter å angripe Israel, men Israels land beskrives som et område som er «utfridd fra sverdet», og Israels folk beskrives som «samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell, som sta dig hadde ligget øde». Israel beskrives videre som et folk som er «ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen» (Esek 38,8). Som pekt på tidligere, passer dette med det profetiske bildet av første halvdel av de sju år som fører fram til Kristi annet komme. Dette blir en fredstid, da Israel lever i en pakt med herskeren over de ti nasjoner. Det forhold at Israel lever i fred, beskrives videre i omtalen av inva sjonsstyrken: «Så sier Herren Herren: På den dag skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut en ond plan og si: Jeg vil dra opp mot et land med åpne byer, jeg vil komme over fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og verken har bom eller porter - for å rane og røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygd opp igjen, og mot et folk som er sanket sammen fra folkene, som har samlet seg fe og gods, som bor på jordens navle» (Esek 38,10-12). Israels byer blir beskrevet som uten murer, noe som stemmer med den nåværende situasjon, da murer ikke lenger holder inntrengere borte (vers 11). Det står også at det er «fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og verken har bom eller porter» (vers 11). De bor i et land som beskrives som «ruiner som er bygd opp igjen», og fol ket sies å være «sanket sammen fra folkene» (vers 12). Alt dette stem mer med den situasjon Israel opplever under fredspakten med herskeren over de ti nasjonene. Det er tydelig at det her dreier seg om en politisk situasjon der ikke bare Israel angripes, men hele den tistatsgruppen som kontrollerer Midt-Østen på denne tiden. Dette støtter den tanke at vi her har Russlands siste desperate forsøk på å erobre verden. Israel beskrives som «mitt (Guds) folk Israel» som «bor trygt» (vers 14). Hensikten med invasjonen Avsnittet som beskriver denne framtidige krig, gjør det klart at de som invaderer, søker materiell vinning. Det sies at de har bestemt seg for å «rane og røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygd opp igjen, og mot et folk som er samlet fra folkene, som har samlet seg fe og gods, som bor på jordens navle» (Esek 38,12). I vers 13 beskri ves de som at de tar med seg bytte, sølv og gull, fe og gods. Invasjons hærens store tallmessige overlegenhet beskrives slik: «Som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet» (vers 9). Hæren sies å komme fra «mange folkeslag». Det blir «en stor skare og en tallrik hæn> (vers 15). Selv om de er ute etter materiell vinning, er det egentlig Gud som trekker dem inn i krigen: «Og du skal dra opp mot mitt folk Israel som en sky og skjule landet. I de siste dager skal det skje. Da lar jeg deg komme over mitt land, for at folkene skal lære meg å kjenne, når jeg for deres øyne åpenbarer min hellighet på deg, Gog!» (vers 16). Invasjonen beskrives Profeten beskriver i detaljer det som skal skje når denne mektige hæren invaderer Israels land: «Men på den samme dag, den dag Gog kommer over Israels land, sier Herren Herren, da skal min harme stige opp i mitt åsyn. Og i min nidkjær het, i min brennende vrede sier jeg: Sannelig, på den samme dag skal det komme et stort jordskjelv over Israels land. Havets fisker og himmelens fugler og markens dyr og alt det kryp som rører seg på jorden, og alle mennesker som bor på jorden, skal skjelve for mitt åsyn. Fjellene skal ramle og bergveggene styrte ned, og hver en mur skal falle til jorden. Og jeg vil kalle på sverdet mot ham på alle mine fjell, sier Herren Herren. Den enes sverd skal vendes mot den andre. Og de skal kjenne at jeg er Herren. Jeg vil gå i rette med ham med pest og med blod, og med et skyll regn og haglsteiner. Ild og svovel vil jeg la regne ned over ham og hans skarer og over de mange folkeslag som er med ham» (Esek 38,18-22) Som det går klart fram av profetien, vil invasjonen vekke Guds harme (Esek 38,18), og det blir en rekke katastrofer. Først blir det et stort jordskjelv i landet (Esek 38,19). Dette jordskjel vet vil påvirke fisker, fugler, dyr og alle skapninger på marken. Fjellene blir sprengt og bygningsmurer faller (vers 20). Den neste store dommen fra Gud fører til forvirring i den multinasjo nale hæren, slik at de begynner å kjempe mot hverandre: «Den enes sverd skal vendes mot den andre» (Esek 38,21). I forvirringen som opp står i forbindelse med jordskjelvet, er det lett å forstå at troppene kan begynne å bekjempe hverandre. En tredje dom kommer over hæren i form av pest og blodsutgytelse. Gud vil bruke pest mot Israels fiender, noe som også har vært brukt i andre situasjoner (f. eks. Jes 37,36). På toppen av alt dette blir det en dom fra Gud i form av skyllregn og haglsteiner og brennende svovel (Esek 38,22). Selv om det virker som naturkatastrofer for hæren, er det Guds overnaturlige gjerninger som utløses. Som illustrert i Johannes' åpenba ring 16,21 kan uvanlig store hagl være dødbringende. Den brennende svo velen minner om Sodomas og Gomorras fall (1 Mos 19,24). Noen har tol ket den brennende svovelen som et resultat av at jordskjelvet utløser slumrende vulkaner, så de spyr ut sin brennende ild. Uansett hvordan man skal forklare dette, er resultatet tydelig. Invasjonshæren blir ødelagt. Gud bruker dette som et middel til å demonstrere sin makt for folkene: «Og jeg vil åpenbare min storhet og min hellighet og gi meg til kjenne for mange folks øyne, og de skal kjenne at jeg er Herren» (Esek 38,23). Invasjonshæren ødelegges Profetien fortsetter. Nå beskrives den fullstendige ødeleggelsen av invasjonshæren: «Jeg vil slå din bue ut av din venstre hånd og la dine piler falle ut av din høyre hånd. På Israels fjell skal du falle, du og alle dine skarer og de folkeslag som er med deg. Jeg gir deg til føde for all slags rovfugler og for markens ville dyr. På marken skal du falle. For jeg har talt, sier Herren Herren» (Esek 39,3-5). Når Gud angriper angriperne, vil de slippe sine buer og piler. Deres døde kropper blir til føde for grib ber og villdyr. I vers 4 går det fram at hele hæren vil bli utslettet og at ingen vil overleve: «På Israels fjell skal du falle, du og alle dine skarer og de folkeslag som er med deg.» Etterhøst av slaget Etter at det er slått fast at Guds hensikt er å forkynne makten i sitt hel lige navn (Esek 39,7-8), sies det at det som blir igjen etter slaget, skal bli tilstrekkelig brensel i sju år: «Da skal de som bor i Israels byer, gå ut og gjøre opp ild og holde den ved like med rustninger og små og store skjold, med buer og piler og sta ver og spyd, og de skal holde ilden ved like med det i sju år. De skal ikke hente ved fra marken og ikke hogge i skogene, men med rustningene skal de holde ilden ved like. De skal røve fra dem som har røvet fra dem, og plyndre dem som har plyndret dem, sier Herren Herren» (versene 9-10). Opplysningen om at ilden skal holdes ved like i sju år, reiser spørsmå let om hvordan dette skal forstås i forhold til Kristi annet komme, etter som det synes å gå fram at angrepet vil finne sted mot slutten av den før ste perioden på tre og et halvt år av de sju år som går forut for det annet komme. Det betyr at det er tilstrekkelig tid til at det kan brenne opp før det annet komme. Men brenningen danner ikke i seg selv noen profetisk tidstabell, og selv etter Kristi annet komme vil livet gå videre, og det blir nødvendig å ha varme. Dette er derfor ingen innvending mot at man plas serer invasjonen mot slutten av de første tre og et halvt år. Profetien beskriver i detaljer hvordan de døde skal begraves (Esek 39,11-16). Det vil ta sju måneder å begrave de døde, og etter det vil man stadig finne døde kropper som skal begraves. Scenen ligner den som beskriver Kristi annet komme, når gribbene innbys til å feste på døde kropper (versene 17-20). Det er imidlertid noe helt annet enn det som beskrives i Johannes' åpenbaring 20,7-9, når jorden ødelegges straks etter krigen som omtales. Guds hensikt med å ødelegge invasjonshæren Esekiel siterer Gud, som i ødeleggelsen av invasjonshæren forkynner sin motstand mot det onde og sitt ønske om å gjenopprette Israel: «Jeg vil åpenbare min herlighet blant folkene, og alle folkene skal se den dom som jeg har holdt, og min hånd som jeg har lagt på dem. Og Israels hus skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, fra den dagen og i framtiden. Folkene skal skjønne at det var for sin misgjernings skyld Israels hus ble bortført. Det var fordi de hadde vært troløse mot meg, så jeg skjulte mitt åsyn for dem og gav dem i deres fienders hånd. Og de falt for sverdet alle sammen. Dette gjorde jeg med dem på grunn av deres urenhet og deres overtredelser, og jeg skjulte mitt åsyn for dem» (39,21 -24). Samling av Israel Esekiel fortsetter å beskrive hvordan Gud skal gjenopprette Israel: «Derfor sier Herren Herren: Nå vil jeg gjøre ende på Jakobs fangen skap og forbarme meg over hele Israels hus, og jeg vil vise meg nidkjær for mitt hellige navn. De skal bære sin skam og all den troløshet de har vist mot meg, når de bor trygt i sitt land, og ingen forferder dem. Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra deres fienders land og åpenbarer min hellighet på dem for mange folks øyne, da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. For jeg har bortført dem til folkene, men igjen samlet dem til deres land, og jeg lar ikke noen av dem bli tilbake. Jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil utgyte min Ånd over Israels hus, sier Herren Herren» (39,25-29). Dette synes å bli oppfylt ved det annet komme. Selv om enkelte detaljer i denne profetiske beretning nødvendigvis ikke er helt klare, er resultatet av slaget klart nok. Russlands siste forsøk på verdensherredømme mislykkes fullstendig. Deres hærer blir knust, og til og med i deres eget hjemland vii de bli utsatt for ild fra himmelen (Esek 39,6). Den endelige form for hedensk makt vil følge, idet tinasjo nersgruppen blir verdensregjering. Russland kan ha vært en hindnring for dette, og det at de nå settes helt ut av spill, kan forklare hvordan diktato ren i tinasjonersgruppen over natten kan proklamere seg som hersker over hele verden uten motstand. Denne krigen kan godt bli springbrettet som fører til at herskeren i Midt-Østen kommer til makten i de siste tre og et halvt år før Kristi annet komme. I den perioden skal Israel gjen nomgå en fryktelig trengsel, og verden vil stort sett bli ødelagt. Ettersom denne profetien aldri er blitt oppfylt tidligere, er dens oppfyllelse i fram tiden en påminnelse om at Gud fremdeles er på tronen og at det vil komme et oppgjør med Guds fiender i Guds tid og på Guds Måte.

Sluttkommentar:

Jeg vil oppfordre deg til å lese og studere dette også på egenhånd. Sende inn spørsmål til meg eller skrive på bloggen, du er hjertelig velkommen. Jesus kommer snart igjen, Maranata!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/Bibelens_store_profetier_John_F_Walvoord.pdf http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=Bibelkommentarer-Judas-brev

onsdag 29. mai 2013

Nr. 615: Klimaendringene er en syklus som jorden følger og som Gud tillater fordi menneskenes ondskap er stor!

Nr. 615:

Klimaendringene er en syklus som jorden følger og som Gud tillater fordi menneskenes ondskap er stor!

Forskerne sendte store satellitter ut i verdensrommet. De målte forskjellige temperaturer, men avlesningstidspunktet var ikke innstilt og dermed ble jorden varmere da det på enkelte målinger var dag, andre dager natt. Da ble den kaldere. Gjennom flere år var dette vedtatt og opplest. Til en tviler begynte å se på data og fant fort ut at forandringen var menneskelig oppkonstruert. Dette er det nærmeste vi kommer at klimaendringen er menneskeskapt og at forskerne gjør feil, da blir alt feil. Da dette ble oppdaget, ble han som fant ut av det fjernet (som vanlig). Men de som trodde på dette vrøvlet, fikk lønnspålegg av FN, snakk om at verden vil bedras. I dette bygget sitter mennesker som lever av å føre menneskene bak lyset, og dessverre, verden vil bedras. Det finnes kun en vei ut av dette, som profeten Amos sier:

Amos 4:12 Derfor vil jeg gjøre med dig, Israel, så som jeg har sagt. Og fordi jeg vil gjøre således med dig, så gjør dig rede til å møte din Gud, Israel!FN bygningen i New York

Når det gjelder dette, så har en ikke lov å være uenig med «eliten». Er en det så er en både kunnskapsløs og det som verre er. Men hvem er kunnskapsløse? Det er de som ikke tåler og vil høre andre meninger og synspunkter utenat en selv blir hissig.

Det har til alle tider vært forandringer i vær, klima og temperatur. For ca. 1000 år siden var det like varmt på Karmøy der jeg kommer i fra som i dag i Nord Frankrike. Og på Grønland har de en gang også dyrket poteter, snakk om klima endringer.

Skal ikke debattere dette i det uendelige. Men mye av det vi ser skjer er også noe Gud tillater når vi vender oss fra ham og til hans fiende Satan. Jeg vet ikke alt, men en ting vet jeg. At Gud har lovet sin velsignelse over oss når vi søker ham og lever i samsvar med hans ord og vilje. Guds ord taler om at denne jorden er under forbannelsen etter syndefallet. En ting jeg vil nevne i denne artikkel, er ang. de store og ødeleggende tornadoene som herjer i USA. Jeg spør hvorfor? Nå har jeg fått høre at der er indianere som lever i dette området og de driver med storstilte avgudspåkallelser der over lengre tid på denne tiden av året før tornadoene setter inn. Har dette noen sammenheng kan en spørre seg. Jeg tror det. Vi leker ikke med makter og myndigheter. Kun ved å påkalle den levende Gud som har skapt himmel og jord og be til han i Jesu navn, kan vi vite at vi står på trygg grunn. Det er også den eneste trygge grunn vi kan stå på i hele universet. Alt annet er farlig grunn og vi vil synke.

Rom. 8. 19 For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse; 20 skapningen blev jo lagt under forgjengelighet - ikke godvillig, men efter hans vilje som la den derunder - 21 i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trældom til Guds barns herlighets frihet. 22 For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nu.

Her er noe jeg har sakset fra nette. Det hjelper ikke noe å argumentere imot disse klima forskerne selv om de ikke har et eneste uomtvistelig bevis for sine påstander.

Jeg er for å spare miljøet mest mulig, men det er først og fremst fordi at vi mennesker kan ha det meget godt, når vi tar vare på hverandre, oss selv og naturen.

Gang etter gang så advarer Guds ord oss at majoriteten kan ta feil, men mindretallet har rett, slik også her. Det hjelper ikke at 97 % av alle forskerne sier at dette er menneskeskapt. Og de resterende stiller seg tvilende. Hvem har rett? La oss ta et eksempel fra Guds ord: 2 Krøn. 18. 1. Josafat vant stor rikdom og ære. Han inngikk svogerskap med Akab; 2 og nogen år efter drog han ned til Akab i Samaria, og Akab lot slakte småfe og storfe i mengde for ham og de folk han hadde med sig, og han tilskyndte ham til å dra op imot Ramot i Gilead. 3 Akab, Israels konge, sa til Josafat, Judas konge: Vil du dra med mig til Ramot i Gilead? Han svarte: Som du, så jeg, og som ditt folk, så mitt folk - vi vil være med dig i krigen. 4 Og Josafat sa fremdeles til Israels konge: Søk dog først å få vite hvad Herren sier! 5 Da kalte Israels konge profetene sammen; det var fire hundre mann; og han spurte dem: Skal vi dra i strid mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være? De svarte: Dra op! Gud vil gi det i kongens hånd. 6 Men Josafat sa: Er her ikke nogen annen Herrens profet, så vi kunde spørre Herren til råds gjennem ham? 7 Israels konge svarte Josafat: Der er ennu en mann gjennem hvem vi kan spørre Herren til råds; men jeg hater ham fordi han ikke spår godt om mig, men bare ondt alle sine dager, det er Mika, Jimlas sønn. Josafat sa: Kongen skulde ikke si så! 8 Da kalte Israels konge på en av hoffolkene og sa: Skynd dig og hent Mika, Jimlas sønn! 9 Imens satt Israels konge og Josafat, Judas konge, i kongelig skrud, hver på sin trone, på en treskeplass ved inngangen til Samarias port; og alle profetene stod foran dem og fremsa sine spådommer. 10 Og Sedekias, Kena'anas sønn, gjorde sig horn av jern og sa: Så sier Herren: Med disse skal du stange syrerne til du får gjort ende på dem. 11 Og alle profetene spådde likedan og sa: Dra op til Ramot i Gilead! Så skal du ha lykke med dig, og Herren skal gi det i kongens hånd. 12 Og budet som var gått for å tilkalle Mika, sa til ham: Profetene spår med en munn godt for kongen; la nu også dine ord stemme overens med deres og spå godt! 13 Mika svarte: Så sant Herren lever: Hvad min Gud sier, det vil jeg tale. 14 Da han nu kom til kongen, sa kongen til ham: Mika! Skal vi dra i krig til Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være? Han svarte: Dra op! Så skal I ha lykke med eder, og de skal gis i eders hånd. 15 Men kongen sa til ham: Hvor mange ganger skal jeg besverge dig at du ikke skal tale annet til mig enn sannhet i Herrens navn? 16 Da sa han: Jeg så hele Israel spredt utover fjellene likesom en fårehjord som ikke har hyrde; og Herren sa: Disse har ingen herre; la dem vende tilbake i fred, hver til sitt hus! 17 Da sa Israels konge til Josafat: Var det ikke det jeg sa til dig: Han spår ikke godt om mig, men bare ondt? 18 Men Mika sa: Så hør da Herrens ord! Jeg så Herren sitte på sin trone og hele himmelens hær stå på hans høire og venstre side. 19 Og Herren sa: Hvem vil overtale Akab, Israels konge, til å dra op til Ramot i Gilead, så han faller der? og den ene sa så og den annen så. 20 Da gikk ånden frem og stilte sig for Herrens åsyn og sa: Jeg skal overtale ham. Og Herren spurte ham: Hvorledes? / 21 Han svarte: Jeg vil gå avsted og være en løgnens ånd i alle hans profeters munn. Da sa Herren: Ja, du skal overtale ham, og det skal også lykkes dig; gå avsted og gjør så! 22 Se, nu har Herren lagt en løgnens ånd i disse dine profeters munn, men Herren har varslet ulykke for dig. 23 Da trådte Sedekias, Kena'anas sønn, frem og slo Mika på kinnet og sa: På hvilken vei er Herrens Ånd gått over fra mig for å tale med dig? 24 Mika svarte: Det skal du få se den dag du flykter fra kammer til kammer for å skjule dig. 25 Da sa Israels konge: Ta Mika og før ham tilbake til byens høvedsmann Amon og til kongesønnen Joas 26 og si: Så sier kongen: Sett ham i fangehuset og la ham leve på fangekost til jeg kommer uskadd hjem igjen! 27 Mika sa: Kommer du uskadd hjem igjen, så har Herren ikke talt gjennem mig. Og han sa: Hør dette, I folk alle sammen! 28 Så drog Israels konge og Judas konge Josafat op til Ramot i Gilead. 29 Og Israels konge sa til Josafat: Jeg vil forklæ mig og så gå i striden; men ta du dine vanlige klær på! Så forklædde Israels konge sig, og de gikk i striden. 30 Men kongen i Syria hadde befalt sine vogn-høvedsmenn: I skal ikke stride mot nogen, hverken liten eller stor, bare mot Israels konge. 31 Da nu vogn-høvedsmennene så Josafat, sa de: Dette er Israels konge. Og de omringet ham for å stride. Da satte Josafat i et høit rop, og Herren hjalp ham; Gud vendte dem bort fra ham. 32 For da vogn-høvedsmennene så at det ikke var Israels konge, vendte de sig fra ham igjen. 33 Men en mann spente sin bue på lykke og fromme og traff Israels konge mellem brynjeskjørtet og brynjen. Da sa han til vognstyreren: Vend om og før mig ut av hæren! Jeg er såret. 34 Men striden blev stadig hårdere den dag, og Israels konge holdt sig opreist i vognen mot syrerne like til om aftenen; men på den tid solen gikk ned, døde han. Hva lærer vi her? At det var en løgnens Ånd som gjorde dem så samstemte, slik tror jeg det også er med dette klima fokuset at det er menneske skapt, jeg tror at noe er menneske skapt. Men at det i det store og hele er jordens egen syklus som blir fulgt og det som er utenom det. Er mye p.g.a. menneskenes synd og annet som gjør at mye skjer med naturen som ikke altid er helt normal. Eller er det ikke helt normalt? Naturen venter på Guds barns forløsning og det kommende herlige 1000 års riket med Jesus Kristus som den kommende regenten ut i fra Jerusalem og Israel!

Her er noe hentet fra nette:

Skolen tier om naturlige klimaendringer

Naturlige klimafaktorer blir nærmest tiet i hjel i skolens klimaundervisning, skriver Erik Bye og Eystein Husebye sr i denne kronikken.

Her vil vi se dette KLIMA-heftet i et videre perspektiv, for å belyse konsekvensene av manglende kunnskapsformidling i skolens lærebøker. Klimaheftet - mangelfulle CO2-beskrivelser Vi får vite at vi nå opplever ’’dramatiske menneskeskapte klimaforandringer’’, underforstått, forårsaket av utslipp av klimagassen CO2. Elevene får ikke vite at CO2 - innholdet i atmosfæren er så lavt som 0,04 prosent, at denne gassen ikke er en forurensning og at den er nødvendig for alt liv. At av dette er bare 3 prosent menneskeskapt, det vil si 0,001 prosent av innholdet i atmosfæren og at resten av den kommer fra naturen selv. Dette er informasjon som vitebegjærlige elever vil sette pris på. Influerer denne gassen på drivhuseffekten? Ingen bevis for dette foreligger selv for de perioder av jordens historie da påviselig CO2-innholdet var høyere enn dagens.

I et leserinnlegg av Bj. Nofseth i Aftenposten 3. desember 1938 kan vi lese om dramatiske klimaforandringer: med grønne marker i desember, pløying i februar i Hallingdal (pers. med.), vintertemperatur på Svalbard opp 7 grader C (på årsbasis vel 3 grader C) og store havområder uten drivis. Vi synes at dette er dramatiske klimaendringer, men de er ikke nevnt i rektor Hælbeks klimahefte. Grunnen til dette kan være at disse klimaforandringene neppe var menneskeskapte. I 1930-årene var jordens befolkning rundt 2,5 milliarder mot dagens 7 milliarder.

Temperaturer

I kronikken vår står det at under den varme perioden på 800 – 1350-tallet og den lille istid fra cirka 1400 til1800 var temperaturene om lag 2 – 3 grader høyere, respektivt lavere enn i dag. Formuleringen var nok litt uheldig fordi parameteren temperatur ofte varierer raskt med tid og sted.

En reise i januar 2011 fra Bergen sentrum til Flesland viste variasjoner fra – 8 til – 22 oC. Andre ganger viser NRK/Yrs værkart tilnærmet like temperaturer langs hele kysten fra Hammerfest i nord til Stavanger i syd. Det beste her er nok å innføre klimasoner som gartneriene bruker for utplanting av blomster og busker. Bosetting på Grønland var kun mulig under de varme klimatiske forhold i middelalderen, mens den lille istiden medførte nedleggelse av gårdsbruk øverst i Gudbrandsdalen og Østerdalen. I Nord-Norge ble gårdsdriften lagt om i favør av husdyrhold fordi kornhøsten tidvis slo feil.

Ekstremverdier og statistikk

Et postulat er at det kommer alltid en dag hvor vi får nye varme-, kulde-, nedbør- eller flomrekorder – der tidspunktet selvsagt er avhengig av referansetemperatur, nedbørsrekord etc. Dette skaper åpenbart problemer for mange klimaforskere og også for Hælbek. Ofte utelates referanser til den varme middelalderen og den lille istiden – perioder med åpenbart mer drastiske temperaturvariasjoner enn de vi har opplevd de siste 100 år. I disse periodene var det ikke nevneverdige menneskeskapte CO2-utslipp så klimaet må åpenbart ha vært influert av andre faktorer. Men slike er ekskludert i klimamodellene som er forskerskapte.

FNs klimapanel (IPCC)

Dette FN-panelet er opprettet i regi av WMO (World Meterological Organization, Geneve) og representantene oppnevnes av de respektive nasjonale regjeringer. Her vektlegges ikke nødvendigvis faglige kunnskaper, noe som reflekterer at FN er en politisk organisasjon og som ikke har overnasjonal myndighet. Det siste betinger at IPCCs anbefalinger og rapporter må basere seg på konsensus. Dette er ikke enkelt, som stormøtene i København og Cancun til fulle demonstrerte. IPCCs siste rapport har høstet mye pepper: åpenbare feil, utelatelse av sentrale vitenskapelige arbeider og konklusjoner på sviktende premisser. Ikke spesielt overraskende, fordi FN er en politisk og ikke en vitenskapelig organisasjon, og således ikke baserer seg på faglig dyktighet og integritet. (Til informasjon: en av forfatterne (EH) har 15 år bak seg som deltaker i en FN ekspertgruppe).

Klimaforskning – dans rundt statlige gullkalver

Klimaforskning er fortsatt populært blant mange politikere, noe som igjen har medført store bevilgninger til slik virksomhet. Resultatet er en kraftig ekspansjon av organisasjoner og aktivitet på dette området. Vi kan nevne: Cicero, Bjerknessenteret, Nansensenteret, Bellona, Zero og flere naturvernforbund. Det siste nå er medisinsk klimaangst, med diagnose for ”pasienter” i Finnmark. Siden disse organisasjonene primært er finansiert via statlige bevilgninger er konkurranse fra andre forskere lite ønskelig, jfr. uttalelser fra direktør Pål Prestrud, Cicero til NRK P2, Kulturnytt 10.12.10. Også i andre land som for eksempel USA er mye av klimaforskningen basert på statlige bidrag. Men i Norge er det relativt sterke politiske føringer for slike midler. Den objektiviteten som tilstrebes i forskningen er ikke godt nok utbredt blant bevilgende myndigheter. Disse forhold forklarer deler av den omfattende klimadesinformasjon som foregår.

Det meste av naturkatastrofer skal altså skyldes dramatiske, menneskeskapte klimaforandringer og nevnte undervisningshefte er et godt eksempel på dette. Miljøvernminister Erik Solheim tar likevel ”kaka” i denne sammenhengen. På Dagsnytt 18, 16.3 i år uttalte han ’’vi vil se flere tsunamier i tiden fremover, som følge av klimaforandringene’’. Det er tilnærmet ufattelig at slikt vrøvl kan formidles av en miljøvernminister. Menneskeskapte klimaforandringer - fleip eller fakta?

Klimaforskere har lenge drevet en iherdig kampanje basert på antakelsen om at pågående global oppvarming ødelegger den verden vi kjenner. I dag er strategien lagt om. Nå heter det menneskeskapte klimaendringer antakelig i lys av de kalde vintre som vi har hatt i Europa, Nord Amerika og Sibir. Selv forandringer i lemenpopulasjonen på Hardangervidda, jfr N. C. Stenseth i Dagens Næringsliv, 12.3.11, og hos oseaniske vågehvaler tilskrives forandringer i klima – et slags vitenskapelig ”sesam-sesam”. Seriøse forskere er opptatt av selve kilden, som er antall mennesker på jorden fordi de tross alt forårsaker CO2 utslipp. IPCC og klimaforskere generelt er opptatt av antall CO2-molekyler, fordi befolkningseksplosjonen er tabu som tema i mange land.

Elever i grunnskolen skjønner godt at den vannmengde som trengs i et område med 100 millioner mennesker er forskjellig fra det som trengs om det bor 200 millioner i området. Likeledes i tilfelle ved naturkatastrofer, de økonomiske skadevirkninger fra et jordskjelv for femti år siden var vesentlig mindre enn et jordskjelv i dag, med større befolkningstetthet, mange kostbare installasjoner som kjernekraft verk og eiendeler – som demonstrert ved katastrofeskjelvet ved kysten av Japan 11. mars i år.

Indoktrinering i statlig regi

Rektor Hælbeks klimahefte føyer seg godt inn i det mønsteret vi har her i landet og i verden for øvrig når det gjelder global oppvarming. Det pågår en dyptgående indoktrinering om klima i skoleverket. En av oss (EB) kjenner godt til Tellus 10 som brukes i ungdomskolen, kurset ”Klimaklok” ledet av dr.gradsstudent Siri Kalvig, samt læreboka Nexus 1Vg, som benyttes i videregående skole. Sammen med heftet omtalt i denne kronikken, Tellus 10 som vi har skrevet om i Utdanning nr 13.09 og kursmateriellet omtalt i Dagsavisen 20.1.10, viser dette at klimaundervisningen i norsk skole langt fra er noen kunnskapsformidling. Den bærer mer preg av indoktrinering basert på et ensidig syn på klimaet og klimaendringer. Nå blir nærmest de naturlige klimafaktorene tiet i hjel. Kritisk tenkning I dette perspektivet: Hvor bli det av elevenes opplæring i kritisk tenking? Hvor blir det av elvenes muligheter for å utvikle evnen til å vurdere flere sider av en sak? Den betydelige usikkerheten som er knyttet til de modeller som IPCC bygger sine spådommer på er også til dels meget sterkt underkommunisert. Hvor blir det av elevenes utfordringer gjennom kunnskap, for å kunne håndtere komplekse risikoforhold i fremtiden? Vi vil nok engang fremheve at med den samfunnsutviklingen som vi ser i dag, er det et økende behov for god og objektiv utdanning av tenkende mennesker i skoleverket. De nye generasjonene må kunne forholde seg selvstendig og kritisk til de mange utspill i aviser og andre medier, som vi konfronteres med daglig. Vi trenger aktive deltagere og ikke passive indoktrinerte tilskuere!

Skolen tier om naturlige klimaendringer

Naturlige klimafaktorer blir nærmest tiet i hjel i skolens klimaundervisning, skriver Erik Bye og Eystein Husebye sr i denne kronikken.

Kronikken vår 7. mars omhandlet rektor Hælbeks hefte: KLIMA. Alt henger sammen med alt, og er ment for bruk i ungdomskolen. Responsen blant forskning.nos lesere har vært overveldende. Her vil vi se dette KLIMA-heftet i et videre perspektiv, for å belyse konsekvensene av manglende kunnskapsformidling i skolens lærebøker.

Klimaheftet - mangelfulle CO2-beskrivelser

Vi får vite at vi nå opplever ’’dramatiske menneskeskapte klimaforandringer’’, underforstått, forårsaket av utslipp av klimagassen CO2. Elevene får ikke vite at CO2 - innholdet i atmosfæren er så lavt som 0,04 prosent, at denne gassen ikke er en forurensning og at den er nødvendig for alt liv. At av dette er bare 3 prosent menneskeskapt, det vil si 0,001 prosent av innholdet i atmosfæren og at resten av den kommer fra naturen selv. Dette er informasjon som vitebegjærlige elever vil sette pris på.

Influerer denne gassen på drivhuseffekten? Ingen bevis for dette foreligger selv for de perioder av jordens historie da påviselig CO2-innholdet var høyere enn dagens.

I et leserinnlegg av Bj. Nofseth i Aftenposten 3. desember 1938 kan vi lese om dramatiske klimaforandringer: med grønne marker i desember, pløying i februar i Hallingdal (pers. med.), vintertemperatur på Svalbard opp 7 grader C (på årsbasis vel 3 grader C) og store havområder uten drivis. Vi synes at dette er dramatiske klimaendringer, men de er ikke nevnt i rektor Hælbeks klimahefte.

Grunnen til dette kan være at disse klimaforandringene neppe var menneskeskapte. I 1930-årene var jordens befolkning rundt 2,5 milliarder mot dagens 7 milliarder.

Temperaturer

I kronikken vår står det at under den varme perioden på 800 – 1350-tallet og den lille istid fra cirka 1400 til1800 var temperaturene om lag 2 – 3 grader høyere, respektivt lavere enn i dag. Formuleringen var nok litt uheldig fordi parameteren temperatur ofte varierer raskt med tid og sted.

En reise i januar 2011 fra Bergen sentrum til Flesland viste variasjoner fra – 8 til – 22 oC. Andre ganger viser NRK/Yrs værkart tilnærmet like temperaturer langs hele kysten fra Hammerfest i nord til Stavanger i syd.

Det beste her er nok å innføre klimasoner som gartneriene bruker for utplanting av blomster og busker. Bosetting på Grønland var kun mulig under de varme klimatiske forhold i middelalderen, mens den lille istiden medførte nedleggelse av gårdsbruk øverst i Gudbrandsdalen og Østerdalen. I Nord-Norge ble gårdsdriften lagt om i favør av husdyrhold fordi kornhøsten tidvis slo feil.

Ekstremverdier og statistikk

Et postulat er at det kommer alltid en dag hvor vi får nye varme-, kulde-, nedbør- eller flomrekorder – der tidspunktet selvsagt er avhengig av referansetemperatur, nedbørsrekord etc. Dette skaper åpenbart problemer for mange klimaforskere og også for Hælbek.

Ofte utelates referanser til den varme middelalderen og den lille istiden – perioder med åpenbart mer drastiske temperaturvariasjoner enn de vi har opplevd de siste 100 år. I disse periodene var det ikke nevneverdige menneskeskapte CO2-utslipp så klimaet må åpenbart ha vært influert av andre faktorer. Men slike er ekskludert i klimamodellene som er forskerskapte.

FNs klimapanel (IPCC)

Dette FN-panelet er opprettet i regi av WMO (World Meterological Organization, Geneve) og representantene oppnevnes av de respektive nasjonale regjeringer. Her vektlegges ikke nødvendigvis faglige kunnskaper, noe som reflekterer at FN er en politisk organisasjon og som ikke har overnasjonal myndighet. Det siste betinger at IPCCs anbefalinger og rapporter må basere seg på konsensus. Dette er ikke enkelt, som stormøtene i København og Cancun til fulle demonstrerte. IPCCs siste rapport har høstet mye pepper: åpenbare feil, utelatelse av sentrale vitenskapelige arbeider og konklusjoner på sviktende premisser.

Ikke spesielt overraskende, fordi FN er en politisk og ikke en vitenskapelig organisasjon, og således ikke baserer seg på faglig dyktighet og integritet. (Til informasjon: en av forfatterne (EH) har 15 år bak seg som deltaker i en FN ekspertgruppe).

Klimaforskning – dans rundt statlige gullkalver

Klimaforskning er fortsatt populært blant mange politikere, noe som igjen har medført store bevilgninger til slik virksomhet. Resultatet er en kraftig ekspansjon av organisasjoner og aktivitet på dette området. Vi kan nevne: Cicero, Bjerknessenteret, Nansensenteret, Bellona, Zero og flere naturvernforbund.

Det siste nå er medisinsk klimaangst, med diagnose for ”pasienter” i Finnmark. Siden disse organisasjonene primært er finansiert via statlige bevilgninger er konkurranse fra andre forskere lite ønskelig, jfr. uttalelser fra direktør Pål Prestrud, Cicero til NRK P2, Kulturnytt 10.12.10.

Også i andre land som for eksempel USA er mye av klimaforskningen basert på statlige bidrag. Men i Norge er det relativt sterke politiske føringer for slike midler. Den objektiviteten som tilstrebes i forskningen er ikke godt nok utbredt blant bevilgende myndigheter. Disse forhold forklarer deler av den omfattende klimadesinformasjon som foregår.

Det meste av naturkatastrofer skal altså skyldes dramatiske, menneskeskapte klimaforandringer og nevnte undervisningshefte er et godt eksempel på dette. Miljøvernminister Erik Solheim tar likevel ”kaka” i denne sammenhengen. På Dagsnytt 18, 16.3 i år uttalte han ’’vi vil se flere tsunamier i tiden fremover, som følge av klimaforandringene’’. Det er tilnærmet ufattelig at slikt vrøvl kan formidles av en miljøvernminister.

Menneskeskapte klimaforandringer - fleip eller fakta?

Klimaforskere har lenge drevet en iherdig kampanje basert på antakelsen om at pågående global oppvarming ødelegger den verden vi kjenner. I dag er strategien lagt om.

Nå heter det menneskeskapte klimaendringer antakelig i lys av de kalde vintre som vi har hatt i Europa, Nord Amerika og Sibir. Selv forandringer i lemenpopulasjonen på Hardangervidda, jfr N. C. Stenseth i Dagens Næringsliv, 12.3.11, og hos oseaniske vågehvaler tilskrives forandringer i klima – et slags vitenskapelig ”sesam-sesam”. Seriøse forskere er opptatt av selve kilden, som er antall mennesker på jorden fordi de tross alt forårsaker CO2 utslipp. IPCC og klimaforskere generelt er opptatt av antall CO2-molekyler, fordi befolkningseksplosjonen er tabu som tema i mange land.

Elever i grunnskolen skjønner godt at den vannmengde som trengs i et område med 100 millioner mennesker er forskjellig fra det som trengs om det bor 200 millioner i området. Likeledes i tilfelle ved naturkatastrofer, de økonomiske skadevirkninger fra et jordskjelv for femti år siden var vesentlig mindre enn et jordskjelv i dag, med større befolkningstetthet, mange kostbare installasjoner som kjernekraft verk og eiendeler – som demonstrert ved katastrofeskjelvet ved kysten av Japan 11. mars i år.

Indoktrinering i statlig regi

Rektor Hælbeks klimahefte føyer seg godt inn i det mønsteret vi har her i landet og i verden for øvrig når det gjelder global oppvarming. Det pågår en dyptgående indoktrinering om klima i skoleverket. En av oss (EB) kjenner godt til Tellus 10 som brukes i ungdomskolen, kurset ”Klimaklok” ledet av dr.gradsstudent Siri Kalvig, samt læreboka Nexus 1Vg, som benyttes i videregående skole.

Sammen med heftet omtalt i denne kronikken, Tellus 10 som vi har skrevet om i Utdanning nr 13.09 og kursmateriellet omtalt i Dagsavisen 20.1.10, viser dette at klimaundervisningen i norsk skole langt fra er noen kunnskapsformidling. Den bærer mer preg av indoktrinering basert på et ensidig syn på klimaet og klimaendringer. Nå blir nærmest de naturlige klimafaktorene tiet i hjel.

Kritisk tenkning

I dette perspektivet: Hvor bli det av elevenes opplæring i kritisk tenking? Hvor blir det av elvenes muligheter for å utvikle evnen til å vurdere flere sider av en sak? Den betydelige usikkerheten som er knyttet til de modeller som IPCC bygger sine spådommer på er også til dels meget sterkt underkommunisert. Hvor blir det av elevenes utfordringer gjennom kunnskap, for å kunne håndtere komplekse risikoforhold i fremtiden?

Vi vil nok engang fremheve at med den samfunnsutviklingen som vi ser i dag, er det et økende behov for god og objektiv utdanning av tenkende mennesker i skoleverket. De nye generasjonene må kunne forholde seg selvstendig og kritisk til de mange utspill i aviser og andre medier, som vi konfronteres med daglig. Vi trenger aktive deltagere og ikke passive indoktrinerte tilskuere!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-552-avisen-dagen-og-andre-forsvarer.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-365-lysbakken-viser-sosialistenenes.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-218-norge-star-foran-oppgjrets-time.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-76-er-svineinfluensavaksinen-plantet.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-90-skal-kristne-vre-politisk-aktive.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-37-hvilket-parti-br-en-stemme-frp.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Loosningen-paa-konflikten-i-Israel

Nr. 614: Veien som programleder i Visjon Norge til Pornobladet Cupido er meget kort for Hanne Nabintu Herland som skriver nå kronikk i pornobladet kort tid etter hun var på VN!

Nr. 614:
Veien som programleder i Visjon Norge til Pornobladet Cupido er meget kort for Hanne Nabintu Herland som skriver nå kronikk i pornobladet kort tid etter hun var på VN!

Jeg har sagt det før, sier det igjen. Åpner enn først opp for en synd, som f.eks. gjengifte av troende. Så følger flere på. Det er en åndelig lov. Nå er det ingen hindringer snart lengre på kristen fronten. Hanvold kan være imot dette, men han står med begge beina plantet oppe i synden og er fanget selv av Satan og sitt eget kjød. Hvem er det som står bak Hanvold Herland og alle andre som lar seg forlede? Det er Satan og hans demoner sier skriften. De skal være veldig aktive nå i endetiden. 1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer. Illustrasjonsbildet viser hvordan demonene kan se ut, som trives fremfor alt i det som er urent, spesielt på det sexuelle der gjengifte, porno, homoseksualitet og alt annet er tillatt og blir praktisert. Det skandinaviske ordet puke kan brukes både om smådjevel og trollkatt. Demonene kan enten påvirke, innta eller okkupere deler i et menneskes indre vesen. At mennesker har et urent sexliv er et meget sikker tegn på at demonen er på ferde. At Hanvold, Herland og andre er sterkt påvirket her, det tror jeg nokså sikker!

Legg merke til hvor lik Hanvold er demonen, det kommer av at han gjennom hele sitt liv har vært sterkt preget og innfiltrert av dem i hele sitt vesen, livsmønster og det som han har stått for som en forkynner der han lever i hor og driver med vranglære da han er en herlighets teolog.

Den som holder seg til Herren eller en skjøge, blir en Ånd med henne. Herland er nå blitt en Ånd med den gamle grisen Jan Hanvold.

Og så med pornobladet Cupido. Hanvold har lenge vært gjennom hele sitt liv en gris. Han vokste opp med Norges første og verse sex blad som han hadde som lese saker i istedenfor skolebøker, det var hobby og livet for ham før han ble narkoman. Etter han ble narkoman ble han religiøs med ørten ekteskap bak seg. Dette blir nå Herland også et med da hun stiller opp på den forsøpla og urene TV kanalen for å være programleder.

Porno forsøpler oss, og det har sikker forsøplet og fordreid tanken og mønster i Jan Hanvolds liv derfor er han som han er helt unormal og rar. Du ser på hele ham at han er påvirket og inntatt av urene åndsmakter fra demoner. Selv ansikt utrykket hans bærer preg av at han er under sterk demonisk og syndig innflytelse.

Utdrag fra avisen Dagen: Det var Aasheim som ba Herland levere en kronikk til dem på bakgrunn av at de akkurat nå har en serie der de inviterer opinionsledere til å komme med innspill i den seksualpolitiske debatten.

Herland selv sier at det var en stor glede å skrive for «det erotisk hedonistiske magasinet».

– Det er på tide at de som kaller seg kristne tar et oppgjør med sin angst for å snakke om sex, sier hun, og henviser til Jesus som ble kritisert av fariseerne i sin samtid for å samtale med prostituerte kvinner og mennesker som ikke var så prektige.

– For å si det slik: Hvis Cupido er bladet for hedonister og prostituerte, kan jeg ikke huske å ha lest at Jesus noe sted har sagt at man ikke må snakke med seksuelle ekstremliberalister, sier Herland til Dagen. (sitat slutt).

Hven har skylden for dette?

Jeg mener at de lederene og Hyrdene som råder grunnen i kristen Norge har hovedskylden for dette da de aldri har advart virkelig imot noe som helst, bare dillet og dalet med.

Skriften taler om ikke bli medskyldig i andres synder, tar vi ikke avstand i fra de som lever i synd som f.eks. Jan Hanvold er ikke veien lang i fra dette til mer åpenbare og stygge og frekke synder.

Hvor vil dette ende? Jeg har skrevet så mye om dette at skriver jeg mer så gjentar jeg bare meg selv er jeg redd for. Les mine tidligere artikler om relaterte emner.

2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

1 Tim 5:22 Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

Vi skal ikke bli delaktig i andres synder. Går vi god for slike personer som Hanne Nabintu Herland, Jan Hanvold og andre. Så vil vi fort bli delaktig i deres synder. Her er ellers det bare en ting å si. Omvend deg, ta avstand, dette vil lede og føre det direkte til fortapelse hvis pornobladet Cupido blir ditt sengelektyre og ikke Guds ord og annet oppbyggelig litteratur.

Det er synd på Hanvold.

Han vokste opp som nærmeste nabo til hard pornobladet Cocktail. Det var ikke skolebøker han leste etter hva han har messet her på Radio her i Oslo, men det bladet. Cocktail var som sagt det han hadde med på skolen og eller overalt. Dette har han selv sagt på Radio her i Oslo. Det var trykkeriet som trykket det bladet som lå rett ved der Hanvold vokste opp i Drammen og han hadde etter hva han selv sier fri adgang til dette bladet gjennom hele oppveksten. Ikke rart at det har gått slik som det har gått med ham. Cocktail er Norges eldste sex blad som Hanvold vokste opp med etter hans eget sigende.

Fly for ditt livs skyld ble det sagt til Lot og hans familie før dommen kom over Sodoma og Gomorra. Tror det er det samme Gud sier til oss!

1 Mos 19:17 Da de hadde ført dem ut, sa den ene: Fly for ditt livs skyld, se dig ikke tilbake og stans ikke på hele sletten, fly op i fjellene, forat du ikke skal bli revet bort!

Det er ganger det er bedre å ta bena fat en å debattere og diskutere hva som er rett, og hva som er galt. Fly for ditt livs skyld, hold deg unna de som leder deg bort i fra Kristus, og ikke til Kristus. Ta dette på alvor, vend om og få øyensalve tror jeg er budskapet til de Norske kristne, ikke minst i denne frafalls og forførelse tid!

Herland skjønner absolutt ingen ting, hun er helt blåst på enkelte områder!

Stiller enn opp for enten Visjon Norge, Cupidio eller annet som er direkte drepen for det åndelige livet. Da blir enn også assosiert med dette, og blir et med dem som står bak og gir slike ting ut. Jeg blir kvalm!

Jeg vet ikke hva som er verst av Visjon Norge eller Cupido, jeg vil uansett advare imot dem begge og som troende vil jeg si å ha med disse å gjøre er å legitimerer og gå god for det som er av Satan, demonene og kjødet vårt!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-325-galskapen-pa-visjon-norge-som.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-279-forholdet-mellom-hustru-og-mann.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-403-pornografi-i-alle-former-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/styrt-av-satan-eller.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-116-virker-andsmaktene-blant.html http://janchristensen.net/index2.php?side=linker

mandag 27. mai 2013

Nr. 613: Hviler det blodskyld på Norge – eller deler av landet – p.g.a. den måten Hans Nielsen Hauge ble tatt imot, behandlet og fengslet?

Nr. 613:

Hviler det blodskyld på Norge – eller deler av landet – p.g.a. den måten Hans Nielsen Hauge ble tatt imot, behandlet og fengslet?

Hviler det blodskyld på Norge – eller deler av landet – p.g.a. den måten Hans Nielsen Hauge ble tatt imot, behandlet og fengslet? Dette var en forbrytelse imot ham som en kan regne som en av Norges ypperste foregangsmann i liv og levnet, han var en meget begavet og intelligent Guds mann, han var villig i alt det måtte være å gjøre godt og lærte bl.a. bøndene å dyrke poteter, han skapte fabrikker til å utvinne salt, uten å være bitter på styresmaktene satte han alle kluter til dersom han ble bedt om hjelp.

Hans Nielsen Hauge åpenbarte seg en gang for profeten Joel Barsjø fysisk og sa til ham da han var i en veldig åndelig strid. Hold ut, jeg har vært i den samme striden som du er i. Bilde viser Hauge på den Obelisk ved Bredtveit Kirke.Blodskyld:

Det hebraiske ordet for «blod» (dam; flt. damịm) brukes i noen tilfeller om den skyld man pådrar seg ved å utgyte uskyldig blod, og det gjengis derfor med «blodskyld». – 2Mo 22: 2, NW, fotn.; 1Kg 2: 37, NW, fotn. Helt siden den rettferdige Abels blod ropte fra jorden, har «hender som utgyter uskyldig blod», hørt til det mest vederstyggelige i Jehovas øyne. (Ord 6: 16, 17; 1Mo 4: 10; Sl 5: 6) Mennesker har også lenge vært klar over blodets hellighet. Da Noah og hans familie kom ut av arken, fikk de vite hvilke alvorlige konsekvenser det ville få for dem hvis de pådrog seg blodskyld. – 1Mo 9: 6; 37: 21, 22; 42: 22. Med tiden ble det innført lover som presiserte hvilke forbrytelser det var dødsstraff for, slik at enhver kunne vite hva han måtte unngå for ikke å pådra seg blodskyld. Andre lover krevde at man traff forholdsregler så man ikke uforsettlig kom til å utgyte uskyldig blod. Man skulle for eksempel sette opp rekkverk rundt de flate hustakene for at folk ikke skulle falle ned fra dem. (5Mo 22: 8) En mann måtte sørge for å passe på oksen sin, slik at den ikke stanget folk. (2Mo 21: 29) Hvis man drepte en tyv som brøt seg inn om natten, pådrog man seg ikke blodskyld, men hvis det skjedde om dagen, stilte saken seg annerledes. (2Mo 22: 2, 3) Det ble opprettet tilfluktsbyer hvor en som drepte noen av vanvare, kunne søke beskyttelse mot blodhevneren. (4Mo 35: 25; 5Mo 19: 9, 10; Jos 20: 2, 3; se BLODHEVNER.) Hvis Esekiel sviktet som Israels vaktmann, ville innbyggernes blod komme over hans hode. (Ese 3: 18, 20; 33: 6, 8) Med dette i tankene forstår vi hva apostelen Paulus mente da han erklærte seg fri for blodskyld. – Apg 18: 6; 20: 26.

Bibelen omtaler både noen som var fri for blodskyld, og noen som ikke var det, og de sistnevnte tjener som advarende eksempler. Vi har for eksempel Saul, som en gang unngikk å pådra seg blodskyld ved å unnlate å drepe David, men som senere førte blodskyld over hele sitt hus ved at han drepte noen av gibeonittene. (1Sa 19: 5, 6; 2Sa 21: 1) Det var også andre som på forskjellige måter pådrog seg blodskyld. (Dom 9: 24; 2Sa 1: 16; 4: 6–12) David unngikk derimot å pådra seg blodskyld fordi han gav akt på Jehovas advarsel gjennom Abigajil. (1Sa 25: 24–26, 31, 33) Byen Jerusalem ble ødelagt i 607 f.v.t. på grunn av sin store blodskyld. (Ese 22: 2–4; 23: 37, 45) De religiøse lederne på Jesu tid kunne like lite som lederne på Jeremias tid si seg fri for blodskyld, for også deres kappefliker var røde av blod fra Jehovas trofaste tjenere. (Jer 2: 34; Mt 23: 35, 36; 27: 24, 25; Lu 11: 50, 51) Den store «skjøge», Babylon den store, har så stor blodskyld at det sies at hun er drukken av Jehovas folks blod. – Åp 17: 5, 6; 18: 24.

De som har en slik blodskyld, er, som David sa, ikke verdige til å oppleve halvdelen av sine dager. (Sl 55: 23) Alle bør i likhet med David be om at Jehova må fri dem fra blodskyld og fra dem som har blodskyld. (Sl 51: 14; 59: 2; 139: 19) Som forutsagt i Åpenbaringen vil den tid snart komme da et et mektig lovprisningskor vil lyde til pris for Jehova fordi de siste rester av Babylon den store vil være ødelagt og blodet av alle de uskyldige for evig vil være hevnet. – Åp 19: 1, 2.

De kristne greske skrifter nevner tre måter som en kristen kan pådra seg blodskyld på overfor Gud: ved å utgyte blod, det vil si ved å gjøre seg skyldig i drap; dette innbefatter aktiv eller passiv støtte til en organisasjon som har blodskyld (for eksempel Babylon den store [Åp 17: 6; 18: 2, 4], eller andre organisasjoner som har utgytt mye blod [Åp 16: 5, 6; jf. Jes 26: 20, 21]); (2) ved å spise eller drikke blod i en eller annen form (Apg 15: 20); (3) ved å unnlate å forkynne det gode budskap om Riket og således holde livreddende opplysninger tilbake. – Apg 18: 6; 20: 26, 27; jf. Ese 33: 6–8 (sitat slutt).

Fra Wikipedia om Hans Nielsen Hauge:

Hans Nielsen Hauge (født 3. april 1771 i Rolvsøy, død 29. mars 1824 i Kristiania), var en norsk lekpredikant og industrigründer. Han grunnla den kristne bevegelsen haugianerne, også kalt Hauges venner.

Julen 1799 satt Hans Nielsen Hauge i arresten i Trondheim. Her skrev han en julesalme med syv vers: Jeg er hos Gud i Naade, Hva skader Verden mig? Lad kun den store Vaade Alt bruse med sin Sviig, Og mit Legeme binde Ind i det inderste Hul, Saa skal dog Aanden vinde Og holde glædelig Juul. I Norsk Salmebok er salmen forkortet til fire vers. Første vers er revidert slik: Jeg er hos Gud i nåde, hva skader verden meg om den en stund får råde og stenger meg min vei! Vil den mitt legem binde i fengslets mørke skjul, skal ånden seier vinne og holde glad sin jul.

Liv og gjerning

Hauge var bondegutt fra Hauge i Rolvsøy i Tune (nå Fredrikstad). Han vokste opp i et kristent hjem, som en av 10 søsken. I hjemmet fantes Luthers katekisme og huspostill, Pontoppidans forklaring og dertil skrifter av lutherske pietister og prepietister, deriblant Johann Arndt. 5. april 1796, 25 år gammel, fikk han sitt åndelige gjennombrudd. Han var ute på åkeren og pløyde, følte han at «Guds kjærlighet besøkte ham». Huset han bodde i er et av turistattraksjonene i Fredrikstad, og det er et stort monument over ham utenfor huset. I tillegg til sitt ry som en stor kristen personlighet var han også en stor næringslivsmann.

En stund etter gjennombruddet leste han i dansk oversettelse en bok om mystikeren Johannes Taulers omvendelse, som han anså som så viktig at han siden sørget for å utbre en forkortet versjon av den. «Der har altså vært et innslag av seinmiddelalderlig mystikk i hans religiøse lesning. Boken om Tauler var ham kjær også fordi en hovedperson i den er en lekmann som ut fra sine egne åndelige erfaringer med stor frimodighet belærer og irettesetter en prest og en lærd teolog», skriver kirkehistorikeren Einar Molland. Hauge begynte snart selv som predikant og la i sin forkynnelse vekt på det personlige gudsforhold og en nøktern og arbeidsom livsførsel. I årene fra 1797 til 1804 gikk han på sine ben fra sted til sted i landet. Slik utnyttet han tiden mens han tilbakela enorme avstander. På de gårdene han fikk husrom hjalp han litt til og samlet de som bodde på gården og nabogårdene til andakt.

Dette var ikke lovlig, siden konventikkelplakaten fra 1741 forbød lekfolk å holde oppbyggelige møter uten sogneprestens godkjennelse. Hauge ble gjentatte ganger arrestert, på det meste ti ganger på syv år. I 1804 ble det reist en stor og omfattende sak mot ham, og han satt i fengsel frem til 1811 og måtte betale en bot på 1000 riksdaler. Etter dette sluttet han med reisevirksomheten, men i 1813 ble han dømt til to års slaveri. Forfølgelsene førte til ytterligere konsolidering blant hans støttespillere. Flere av dem fikk imidlertid erfare at det hadde sin pris å høre til Hauges venner.

I de til sammen 18 årene han var predikant og utenfor fengselet, gav han ut 33 bøker. I tillegg satte han i gang folk med handels- og industriforetak. Hauges kristendomssyn kan sies å være pietistisk, men han la større vekt på å tjene Gud med praktisk arbeide enn pietismen tradisjonelt hadde gjort.

Siste år

Under fengselsoppholdene ble Hauges gode helse brutt ned, og han hadde store plager resten av livet. Da han til sist slapp ut av fengselet, giftet han seg og slo seg ned på gården Bredtvet i Groruddalen (da Aker). Den fikk han kjøpt ved hjelp av venner. Her ble han besøkt av mange, også geistlige. Bakke gård på Sagene har også tilhørt Hauge. Her grunnla han i 1811 Bakke Mølle ved Akerselva.

Han døde i 1824, 53 år gammel, etter store lidelser. Han er begravet på Gamle Aker kirkegård, der det også er reist en minnestøtte over ham. Ettermæle

Om Hans Nielsen Hauge skriver Viggo Ullmann bl.a. dette: Sitat: «Hans eneste aandelige verden var de gamle gudelige skrifter og den forstaaelse af bibelen, som disse havde givet ham. Og dog viste han sig, idetminste i virkningerne af sin livsgjerning, at være en moderne aand, en mand, hvis virksomhed blev udgangspunktet for nye tider. Thi den haugianske lægmandsbevægelse har opdraget vore bønder som intet andet i de dage, ikke blot religiøst, men ogsaa politisk. Sitat – Viggo Ullmann

Flere av bøndene som deltok i Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, var haugianere. En av dem, Christopher Borgersen Hoen fra Eiker, ble siden en drivkraft i arbeidet for å få opphevet Konventikkelplakaten. Hauges legmannsvirksomhet var også opptakten til et grunnleggende trekk i 1800-tallets norske kirkehistorie, blant annet videreført av Indremisjonen. På gården Bredtvet i Groruddalen, hvor Hauge bodde, ble Bredtvet kirke bygget i 1977. En obelisk med minneplate over Hauge er reist i kirkehagen. Minneplaten viser Hauges ansikt. Under portrettet står følgende sitat av Hauge: «Jeg har svoret Guds aand lydighed og han har hjulpet mig til at blive mit forsæt tro.»

Utenfor Uranienborg kirke i Oslo er det reist en statue av Hauge.

I bydel Sagene i Oslo finnes Hans Nielsen Hauges gate, og Hans Nielsen Hauges plass. På Tåsen i Oslo finnes Hauges vei, som også har navn etter Hans Nielsen Hauge.

I Moss finnes også en Hans Nielsen Hauges Vei.

Altertavlen i Hamar domkirke er utført av Henrik Sørensen; her er Hauges omvendelse motiv i et av sidefeltene. I Den norske lutherske mindekirke i Minneapolis er det et glassmaleri av Hans Nielsen Hauge. I 1961 kom den norske filmen Hans Nielsen Hauge om Hauges liv. Filmen var regissert av Bjørn Breigutu, og Per Sunderland spilte hovedrollen. Filmen legger vekt på å vise at Hauge ble urettferdig forfulgt; og at myndighetene til slutt kom til at han ikke hadde gjort noe straffbart. (sitat slutt).

Om blodskyld fra Guds ord:

Esek 9:9 Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld, og staden er full av urettferdige dommer; for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke. Jes 4:4 når Herren får avtvettet Sions døtres urenhet og får vasket Jerusalems blodskyld bort fra dets midte ved doms ånd og renselses ånd. Ordspr 28:17 Et menneske som trykkes av blodskyld, er på flukt like til sin grav; ingen må holde på ham. Hos 1:4 Og Herren sa til ham: Kall ham Jisre'el! For om en liten stund vil jeg hjemsøke Jisre'els blodskyld på Jehus hus og gjøre ende på kongedømmet i Israels hus; Hos 12:15 Efra'im har vakt bitter harme; derfor skal hans Herre la hans blodskyld komme over ham, og hans hån skal han gjengjelde ham. Hab 2:17 For ditt voldsverk mot Libanon og ødeleggelsen av dyrene, som skremte dem, skal komme over dig for din blodskyld mot menneskene og for dine voldsverk mot jorden, mot staden og alle dem som bor i den. Hab 2:8 For du har plyndret mange folkeslag; således skal alle som blir igjen av folkene, plyndre dig for din blodskyld mot menneskene og for dine voldsverk mot jorden, mot staden og alle dem som bor i den. Sal 51:16 Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud! Så skal min tunge juble over din rettferdighet. 2Sam 21:1 I Davids tid var det engang en hungersnød som varte i tre år efter hverandre. Da søkte David Herrens åsyn, og Herren svarte: Det er fordi det hviler blodskyld på Saul og hans hus, siden han drepte gibeonittene. 4Mos 35:27 og blodhevneren treffer ham utenfor hans tilfluktsstads enemerker og dreper manndraperen, så har han ingen blodskyld på sig. 3Mos 17:4 og ikke fører dem frem til inngangen til sammenkomstens telt for å bære frem et offer til Herren foran Herrens tabernakel, den mann skal det tilregnes som blodskyld, han har utøst blod; den mann skal utryddes av sitt folk. 2Mos 22:3 Men skjer det efterat solen er gått op, da blir det blodskyld derav. Tyven skal gi full bot; har han intet, skal han selges til vederlag for det han har stjålet. 5Mos 19:10 forat der ikke skal utøses uskyldig blod i det land som Herren din Gud gir dig til arv, så det kommer blodskyld over dig. 5Mos 22:8 Når du bygger et nytt hus, så skal du gjøre et rekkverk om taket, forat du ikke skal føre blodskyld over ditt hus om nogen faller ned derfra. 1Sam 25:33 Og velsignet være din klokskap, og velsignet være du selv, som idag har holdt mig tilbake fra å pådra mig blodskyld og ta mig selv til rette! 1Sam 25:26 Og nu, herre, så sant Herren lever, og så sant du selv lever, har Herren hindret dig fra å pådra dig blodskyld og fra å ta dig selv til rette; og nu skal dine fiender og de som søker å volde min herre ulykke, bli som Nabal. 2Mos 22:2 Dersom tyven blir grepet mens han bryter inn, og blir slått så han dør, da kommer det ingen blodskyld derav.

Det er meg fortalt at Hans Nielsen Hauge virket over hele Norge, men fikk ikke innpass i Trøndelag, spesielt nord, og heller ikke i deler av Sogn og Gudbrandsdalen. Vi har lagt merke til at de plassene i Norge som er blitt hardest rammet av naturkatastrofer er gjerne i et visst mål av der Hans Nielsen Hauge ikke fikk innpass.

Jeg påstår her ingenting, men synes det er et merkelig sammentreff. Det som skjedde på Utøya vil jeg si at sosialistene hadde en del skyld av da de gikk over streken i sin behandling av Israel/Palestina spørsmålet. Men her, med Hans Nielsen Hauge ser det ut som også til å være et mønster?

Hva skal vi gjøre? Jeg tror det er flere ting å gjøre for at Guds dom skal bli tatt bort og blodskylden må forlate oss, ikke minst de deler av Norge. Her er noen forslag:

1.) Be Hans Nielsen Hauge og hans gjenlevende familie medlemmer om offentlig tilgivelse.

2.) Bygge en statue av han eller noe slikt ved Stortinget eller regjeringsbygget, sentralt i landets hovedstad. Også en eller annen til, da fortrinnsvis der han kom i fra.

3.) Sende filmen om ham i NRK og TV som en samsending, og gjerne gi ut en ny film.

4.) Donere f.eks. 10 Millioner i hans navn til sigøynerne i Romania, det er i Hauges Ånd.

5.) På Bredtvet der det er bauta av ham kunne Statsminister Stoltenberg offentlig bedt om unnskyld slik han gjorde det overfor Jødene. http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-338-takk-statsministeren-for-be.html

6.) Nyutgivelse av Hauges skrifter.

7.) Et statelig museum for Hauge og Norsk vekkelse kristendom, sentralt her på Østlandet. F.eks.

8.) Sette opp forskjellige ting relatert til Hauge og Haugianerne.

9.) Det er også flere ting ved Hauge som mange allerede har satt pris på. Ved Uranienborgparken står en bronsestatue av Hans Nielsen Hauge, utført av Sigurd Nome og oppsatt i 1971. Og ved Bredtveit Kirke er det en Obelisk.

Sluttkommentar:

Det er underlig å se at mye av den kristne virksomheten, der Gud og hans ord har slått sterkest igjennom er der Hauges forkynnelse ble mottatt. Det er som det er en åre av liv, begeistring og godhet der Hauges forkynnelse ble trodd. Men der han ble motarbeidet, og ikke ble godtatt. Er det faktisk den dag i dag vanskelig å nå mennesker med evangeliet, i hvert fall vanskelige enn der han ikke fikk forkynt.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-581-hvorfor-far-ikke-anders-behring.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-418-har-sosialistene-og-venstre.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-399-anders-behring-breivik-eller.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-det-var-32-ar-gamle-anders.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-285-er-gud-et-monster-diktator-eller.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-241-er-anders-behring-breivik-en.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-334-jeg-er-stolt-statsminister-jens.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-160-er-statsminister-jens.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-157-vil-det-komme-vekkelse-ut-av.html

søndag 26. mai 2013

Nr. 612: Hvorfor vil ikke Kristen Norge ta en diskusjon og debattere Pastor Jan Hanvold og Visjon Norge? Sannheten vil alltid seire – til slutt!

Nr. 612:
Hvorfor vil ikke Kristen Norge ta en diskusjon og debattere Pastor Jan Hanvold og Visjon Norge? Sannheten vil alltid seire – til slutt!

Jeg har prøvet å få i gang en diskusjon eller debatt om Pastor Jan Hanvold og Visjon Norge, uten å lykkes skikkelig. Det ser ut som det er veldig stengt for dette, selv om Jan Hanvold er en herlighets og lykke profet som lever i hor etter skriften. Hva er grunnen? Prøver her å gi noen svar og antydninger. Bilde at Satan som står bak Visjon Norge og Jan HanvoldJan Hanvold kan ikke være en troverdig kristen leder da han er gjengift som troende.

Riktignok er han ærlig nok til å innrømme at han selv er skyld i dette, men Gudsordet taler klart og tydelig om dette med ekteskap, skilsmisse og gjengifte, og hva vi har å holde oss til som troende. Ikke minst gjelder dette for en forsamlingsleder og tilsynsmann som er et forbilde og mønster for hjorden.

Det er trist at denne alvorlige sannhet enkelt og greit blir neglisjert og oversett. Som kristen skal alle ting i våre liv kunne bli blottlagt og eventuelt bli gjenstand for overveielse og diskusjon dersom man gjør noe som strider imot Skriftens ord. Riktignok kan alle ta feil, men ved å høre og ta imot råd skal vi som troende ikke trå feil og det er lov å omvende seg dersom man har gjort feil. Det er uforståelig og skremmende at vi som kristne lever som verden, de gir til ekte og tas til ekte, dette er også et endetidstegn sier Joh. Åp. Er det virkelig rett fatt når vi gjør dette, hvorfor taler ingen om dette og imot dette? Feigheten og falskheten er stor!

I endetiden vil det oppstå mange falske profer, det vil bli vanskelige tider og de troende vil ikke høre på sannheten, bare på eventyr. Jesus advarte imot forførelse som det sikreste endetidstegnet. Det første han sa i sin endetidstale var at ingen måtte bli ført vill!

Matt. 24. 3 Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!

Vi er alle troende som skal tilbringe en evighet i sammen, er det da ikke rett og riktig å begynne å snakke i sammen her? Vi har alle samme mål, samme Far og samme frelser? For meg er dette å ikke debattere en så villfaren og falsk profet som dessverre får mer og mer fotfeste innforbi store deler av den Norske kristenheten som kjødets gjerning.

1.) Pastor Jan Hanvold er en av nidingene i Israel! Hvordan kan han da ha blitt en av kristen Norges fremste ledere og med mest innflytelse?

2 Sam 16:7 Og Sime'i bante ham med de ord: Bort, bort med dig, din blodhund, din niding!

Jeg er sikker på en ting, hadde den åndelige standarden vært intakt i Guds menighet i Norge hadde Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold fått hørt: «bort med deg din niding!».

2.) Guds ord advarer imot å «forsvare» personer som Hanvold som lever i synd og forkynner herlighetsteologi (les vranglære). Ved det så setter en ting opp ned.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Det er av ytterst alvorlig åndelig betydning å på en eller annen måte gå god for Visjon Norge og Hanvold. Da kommer vi over på neste punkt.

3.) Den som ikke advarer imot VN og Pastor Hanvold indirekte forsvarer de. Men det som er langt mer alvorlig, det er å forsvare, tale vel om og stille opp på den kanalen og i sammen med Hanvold. Da blir en medskyldig i hans perverse og kjødelige liv og levnet sier skriften. Og det er de som lar Hanvold og andre be for seg, det vil jeg på det sterkeste advare imot for da overførers Hanvolds åndsmakter på deg fortere og i en større skala en du er klar over det.

Her fra en artikkel jeg skrev om å være medskyldig: 2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør. Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt. Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare! Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem lever ikke i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet. De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre. Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige. Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham! Her er en forklaring på hvorfor presten har krage rundt halsen som i overført betydning har mye for seg: Enno i dag blir prestar ofte teikna med den gamle prestekragen. Men kva var tanken bak denne underlege kreasjonen? Ei av forklaringane er at kragen skulle minne presten om kvernsteinen. Ikkje den nede på mølla i bygda, men den steinen som Jesus tala om: «Den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og søkkt i havsens djup». Det ville altså vera betre å få ein kvernstein om halsen, enn å føre ein som trur på Jesus, på ville vegar. Så alvorleg er det å føre menneske ein annan veg enn det Gud seier. (sitat slutt).

4.) De gamle kristne godtok aldri gjengifte, er vi kommet lengre i dag spør jeg meg selv?

Det er rart at en plutselig hoper bukk over alt. Det var utenkelig at en som var gjengift som kristen, og som også har skyld i sine egne skilsmisser. Får anledning til å forkynne Guds ord og bli en av de mest profilerte lederne i landet. Og mange medarbeiderne som han har med seg er også gjengift som kristen (og også som vantro). De har et eller flere ekteskap bak seg, men «tjener» Gud. Slike som Jon Egil Stavik, Sten Klevås-Olsen, Jan Eriksen, Jan Hagen, Albert og Marita Ånensen, Per Haugan og Vivian Zahl Olsen. Her går «far» som et forbilde, et stort forbilde. + mange flere, det er som et ormerede hele Visjon Norge med Jan Hanvold, da på det moralske og åndelige område med ubibelsk lære og et liv som ikke er Kristus verdig!

5.) Hva gjør de for den kommende generasjon? Når de i dag tar seg de friheter for kjødet og lystene akkurat som det passer dem. Hvilken arv legger de igjen til den kommende generasjon?

Vi må aldri tro at det blir lettere, men vanskelige. Hvor egoistiske og ukjærlig er man ikke her, og andre plasser der en åpner opp for det samme med ubibelsk lære, synd og gjengifte etc. det neste som kommer vil bli mer Sadistiske og utsvevende synder. Synd avler synd!

6.) Gjennom dette hadde Gud fått en mulighet til å vise forskjell på hans standard, og verdens standard. Men her er de såkalte kristne like ille som verden, dette mishager Herren og hans dom venter hvis enn ikke omvender seg.

"Da skal dere igjen se forskjellen mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud, og den som ikke tjener ham." Mal.3.18.

Det er dette vakuumet som er i ferd med å komme, som jeg tror vil skape grobunn for an sann vekkelse. Ikke dermed sagt at mennesker kommer i tusentall, men at det kommer flere og flere over på «vår» side, det er jeg overbevist om.

7.) Her er det også et sterkt misbruker av midler som en mener enn gir til Herrens sak. Jeg tror at de som gir til Visjon Norge dypest sett ikke gir til Guds sak.

Guds ord taler om flere plasser å gi. Luk 6:38 Gi, så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker.

Hva er det Gud gir oss i fanget? Er det penger som Hanvold forkynner og herlighetsteologene? Nei, det er vranglære. Han gir oss det vi trenger til for Ånd, Sjel og Legeme! Alt det vi trenger til i livet rett og slett. Hanvold har ikke mestret å være en god ektemann, det kunne han fått hjelp til hos Herren.

8.) Kristenfolket i Norge mangler seriøsitet. Det er så mange innforbi alle menigheter og leier av skilte og gjengifte i dag å ta opp dette tema og belyse det slik Guds ord gjør hadde skapt et ramma skrik. Hele kresenheten i Norge er blitt såpasset forfører, dullet inn i søvn og manipulert av demoene at de ikke vet forskjell på rett og galt, lengre!

Unnfallenheten og likegyldigheten styrer kristen Norge, ikke Gud og hans ord. Strutsen stikker hode ned i sanden, og tror at faren går over. Mon tro han er en gjennomsnitt Norsk kristen? Å ta et tak i ting, studere Guds ord og etterleve det, det er den eneste farbare vei, Hallelujah! Og det er fult mulig hvis en selv vil, og ønsker det. Gud gir kraft og styrke som en trenger til, selv om det bytter imot i kjødet.

9.) Dette med å skille seg og gifte seg på nytt har ikke med et spesielt bibelsyn, men å gå imot Jesu bud å gifte seg på nytt slik Hanvold har gjort. Det er sterke ord, men her sier Apostelen Paulus at dette er et Jesu bud: 1. Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru (sitat slutt).

Legg merke til at dette er hva Jesus selv underviste, og som de første kristne la vekt på. Apostelen Paulus siterte Jesus: «De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren».

10.) Hvorfor vil enn ikke debattere dette? Og drøfte seg igjennom dette som de første kristen gjorde igjen og igjen. I små som store fora? Det er av flere grunner? Men mangel på sunn og sann åndelig modenhet er en vesentlig årsak. Det er såpasset mange som er skilt og gjengift innforbi alle menigheter i dag at en ikke vil ta opp dette team selv om gjengifte mennesker eller de som er gift med en gjengift lever i synd etter Guds ord. Og verden har fått så stort og omfattende innpass blant de troende at det er ikke lengre forskjell på de kristen og verden, tragisk men sant!

Sluttkommentar:

Det er de som angriper meg, men hvem angriper de? Gud. Det er de som støtter meg, hvem støtter de? Ikke meg, men Gud og hans ord. Jeg er ikke redd for å høre disse kvalmende Pinse Karismatikerne komme med sitt oppgulp, de går ikke med Gud, men Satan. De er inntatt av en rus der de gjør den ondes vilje, dette til advarsel og rettledning.

2 Tim. 2. 25b om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten 26 og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.

Min konklusjon er følgende, ikke minst p.g.a. den nødstid vi lever i dag: å Tillatte gjengifte eller at troende gifter seg med fraskilte er å åpne opp direkte for kjødets gjerning og demonen, selv om en bekjenner Jesus navn. Det hjelper ingen ting, absolutt ingenting hvis vi ikke følger Jesus og lar Guds ord være vår rettledning. Det er nok av de som sier at Gud har talt, Gud har vist meg, jeg har drømt osv. Men la alltid Guds ord få veilede deg, og oss. Skal vi nå himmelen en dag? Få full lønn? Bli bevart og stående etter å ha overvunnet alt? Da må vi knuse slike typer som Hanvold da han er oppreist av Satan, og ikke Gud. La de menneskene som lever etter Guds ord og underviser andre deretter, være rettesnor for deg kjære venn. Støtt de i forbønn og ved økonomisk hjelp, og Gud velsigner deg, vær du sikker!

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-hvordan-kunne-det-ga-sa-grnt.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-325-galskapen-pa-visjon-norge-som.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-603-hva-jarle-haugland-daglig-leder.html http://janchristensen.net/master_lene_solvang.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

fredag 24. mai 2013

Nr. 611: Da du ble en Jesus troende erklærte Satan deg krig, men Gud har lovet å være med deg og gi deg kraft og styrke etter som du trenger til det, for du skal nå frem!

Nr. 611:

Da du ble en Jesus troende erklærte Satan deg krig, men Gud har lovet å være med deg og gi deg kraft og styrke etter som du trenger til det, for du skal nå frem!

Å ta imot frelsen i Kristus Jesus er å erklære krig, mot Satan og hans åndehær. Samtidig har en kamp og konflikter på andre hold som en må ta hensyn til, ikke minst innen en selv, og i forhold til andre mennesker. Ha gode forbilder som troende er godt. Jeg har mine forbilder, men dessverre, det er omtrent ingen av dagens kristen ledere og hyrder som en kan ha som et forbilde der en godtar og akseptere det meste. Guds ord sier at vi skal alltid være veiledet og Guds ord, det er vår rettesnor, ikke noe annet. Hvordan vil Satan lure og besnære oss? Ved at vi drar tvil om Guds ord og ikke følger Ordet. Satan kommer i alle mulig fasonger og skikkelser. Fra å være en brølende løve til å være en lysets engel. Og han opperer også gjennom såkalte kristen. Satan bruker mange, en av dem som han bruker er uten tvil Jan Hanvold som lever i hor ifølge skriften og driver med herlighets teologi. Å åpne opp for ham er det samme som å åpne opp for Satan da han lever stikk i strid med Guds ord og Guds vilje. Vokt deg sier skriften igjen og igjen, det er ikke uten grunn kjære venn!Hva vil det si å bli frelst, og hva er målet med frelsen?

Frelsen kan vi dele inn i tre. Den dagen vi tar imot Jesus Kristus, blir vi et Guds barn, vi blir frelst og født på nytt. Dernest så pågår det en frelse hele livet som bibelen kaller for helliggjørelse eller istandsettelse. Dernest er det en sluttfrelse som begynner den dagen vi dør eller Jesus kommer å henter oss i skyen. Da vil det aldri være noen mulighet for å falle tilbake. Tar noen få skriftsteder om hver del av frelsen.

1.) Frelsen: Joh. e. 1. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13 og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 3. 5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

2.) Helliggjørelsen:

Hebr 12:14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

2Tess 2:13 Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,

1Tim 2:15 men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

1Tess 4:7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.

1Pet 1:2 efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del!

1Tess 4:3 For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse: at I avholder eder fra hor;

Rom 6:22 Men nu, da I er frigjort fra synden og er trådt i Guds tjeneste, har I eders frukt til helliggjørelse, og til utgang et evig liv.

1Kor 1:30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

2Kor 7:1 Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Rom 6:19 Jeg taler på menneskelig vis for eders kjøds skrøpelighets skyld. For likesom I bød eders lemmer frem som tjenere for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet, således by nu eders lemmer frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse!

3.) Sluttfrelsen: Rom. 8. 19 For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse; 20 skapningen blev jo lagt under forgjengelighet - ikke godvillig, men efter hans vilje som la den derunder - 21 i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trældom til Guds barns herlighets frihet. 22 For vi vet at hele skapningen tilsammen sukker og er tilsammen i smerte inntil nu; 23 ja, ikke bare det, men også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv, idet vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. 24 For i håpet er vi frelst; men et håp som sees, er ikke noget håp; hvorfor skulde en å håpe det som han ser? 25 Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stunder vi efter det med tålmod.

1 Joh. b. 3. Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham. 2 I elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbaret hvad vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er.

Før vi får del i slutt-frelsen, lever vi i en åndskonflikt. Da du ble en Jesus troende erklærte Satan deg krig, men Gud har lovet å være med deg og gi deg kraft og styrke etter som du trenger til det!

Hvordan utarter denne krigen seg? Og hvordan tape eller vinne den. Slik jeg ser det så er det en ting som Satan fremfor alt vil ha troende til å gjøre eller begå, det er å synde, og fremfor alt leve i synd. Dernest vil han holde oss nede i uvitenhet, kunnskapsløshet og motløshet.

Hvorfor advarer jeg f.eks. så sterkt imot gjengifte, gifte seg med en fraskilt eller å leve som homoseksuell og å være en kristen? Fordi Guds ord sier det er synd, og legaliserer vi synden – som er i ferd med å skje – vil synden trenge igjennom over hele kristenheten. For Guds ord sier at litt synd virker akkurat som gjær i baksten som trenger igjennom over alt. Derfor er en angrep på meg, et angrep på Gud og hans ord.

Gal 5:9 En liten surdeig syrer hele deigen.

Men hva er hensikten med frelsen? Det er fremfor alt at vi skal få del i slutt-frelsen.

Matt 24:13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

Det vi går igjennom her i tiden sier skriften er som ingenting å regne, bare vi når frem til slutt-frelsen.

Rom 8:18 For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

Hva vil det da si å få del i slutt-frelsen, hva er målet for vårt liv, da ikke på jorden. Men i et evighets sammenheng? Dette er selvfølgelig et spørsmål som det er umulig å gi et fullstendig svar på, men jeg ønsker å nevne noen ting hva målet og hensikten med frelsen er, endemålet for å si det slik:

1Pet 1:9 når I vinner frem til endemålet for eders tro, sjelenes frelse.

1.) Vi skal se Jesus, og bli ham lik. Få det samme herlighetslegeme og vil aldri kunne falle ut av nåden.

Fil. 3. 20 For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser, 21 han som skal forvandle vårt fornedrelses-legeme, så det blir likt med hans herlighets-legeme, efter den kraft hvormed han og kan underlegge sig alle ting.

2.) Vi skal være Konger i all evighet, med det vil si at vi vil råde, forme og kunne skape noe både alene, i sammen med andre og med Gud. Vi skal være Konger både på jorden og i universet. Alt tilhører oss forkynte Apostelen Paulus.

Åp 5:10 og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden!

Åp 22:5 Og natt skal ikke være mere, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem; og de skal regjere i all evighet.

3.) Det ligger ting foran oss som vi ikke vet om, enda. Men at det er mye, ja. Ufattelige og store ting, noe som ikke vi er i stand til å tenke og fatte fylt ut nå.

1 Kor. 2. 9 men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham.

5Mos 29:29 Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for oss og for våre barn til evig tid, forat vi skal holde alle ordene i denne lov.

4.) Frelsen og hva Jesus gjorde for oss, trengs det en hel evighet for oss å forstå og trenge inn i. Vi vil studere, granske og hengi oss enda mer til vår frelser Jesus Kristus gjennom evighet evigheters.

1Tess 5:9 for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,

Luk 3:6 og alt kjød skal se Guds frelse. Luk 2:30 for mine øine har sett din frelse,

5) Evigheten vil også være et sted av belønning, eller vi mister vår tiltenkte belønning. Alle troende vil bli stilt foran Kristi domstol, der vil vi få igjen hva som vi har brukt våre liv til som frelse. Bare vi når frem. Og da vil vi skinne etter som vi har vist troskap imot Kristus og Guds ord. Dette gjelder alle troende. De vantro og navn kristne som ikke når frem, de vil bli utslettet i ildsjøen i sammen med Satan og alle som gikk med ham fra engleverden.

2Kor 5:10 For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt.

1 Kor. 15. 37 Og når du sår, sår du ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, kan hende av hvete eller av noget annet slag; 38 men Gud gir det et legeme efter sin vilje, og hvert slags sæd sitt eget legeme. 39 Ikke alt kjøtt er det samme kjøtt, men ett er kjøtt i mennesker, et annet i fe, et annet i fugler, et annet i fisker. 40 Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer; men én herlighet har de himmelske legemer, en annen de jordiske. 41 Én glans har solen, og en annen månen, og en annen stjernene; for den ene stjerne skiller sig fra den andre i glans. 42 Så er det og med de dødes opstandelse. Det såes i forgjengelighet; det opstår i uforgjengelighet; 43 det såes i vanære, det opstår i herlighet; det såes i skrøpelighet, det opstår i kraft; 44 der såes et naturlig legeme, der opstår et åndelig legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme. 45 Således er det og skrevet: Det første menneske, Adam, blev til en levende sjel; den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd. 46 Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige. 47 Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen. 48 Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være, 49 og likesom vi har båret den jordiskes billede, så skal vi og bære den himmelskes billede.

Sluttkommentar:

Her er det så mye mer som kunne vært skrevet og sagt. Men du har mulighet å sende spørsmål til meg på mail eller SMS som står øverst på siden. Eller skrive kommentarer og meninger på bloggen. Lykke til videre kjære venn! Gud er god og vil deg alt godt. Vi har Guds ord og Guds løfter på at dette skal gå godt så sant vi holder oss nær til ham, så vil han også holde seg nær oss.

5 Mos 32:6b Er han ikke din far, som gjorde dig til sin eiendom? Han skapte dig og dannet dig.

5 Mos. 33. 25 Av jern og kobber være din lås, og din hvile så lang som dine dager! 26 Det er ingen som Gud, Jesurun! - Han farer frem over himmelen med hjelp for dig, og i sin høihet på skyene. 27 En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer; han driver fienden bort for dig og sier: Rydd ut! 28 Og Israel bor trygt for sig selv, Jakobs øie er vendt mot et land med korn og most, ja, hans himmel drypper av dugg. 29 Salig er du, Israel! Hvem er som du, et folk som har sin frelse i Herren, ditt hjelpende skjold og ditt høie sverd! Dine fiender hykler for dig, mens du skrider frem over deres høider.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-254.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-239gjengifte-er-som-en-prvestein-pa.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-250-universets-sluttsats-gud-fader.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-516-ha-meg-som-forbilde-som-jeg-har.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bergpreken http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/Guds_ord_om_ekteskap_skilsmisse_og_gjengifte_3.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=aandelige-og-naturlige-lover http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kjenne-og-vite-om-satan-og-hans-strategi-og-virkemaate http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kong-Jeroboam-og-den-ulydige-Profeten