søndag 30. januar 2011

Nr 44: Tror du på den profetiske gave?

Nr 44:

Tror du på den profetiske gave?

Peter

Svar:

Ja!
Men Guds ord oppfordrer også til nøkternhet, edruelighet og å prøve alt, selv profetisk tale. Vi er med andre ord ikke fritatt for å bli prøvd og testet, også av mennesker som sjekker om det stemmer med Guds ord det som blir holdt frem. Slik at de kan gi sin tilslutning til budskapet eller ikke.

1. Kor. 14. 29 To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier.
1. Tess. 5. 20 ringeakt ikke profetisk tale; 21 men prøv alt, hold fast på det gode.

Det som kommer frem her er at alt skal prøves. Derfor må vi ikke sluke alt rått, men drøvtygge på det og sjekke om det stemmer med Guds ord og om det har Åndens vitnesbyrd i seg.
Jeg anser min tjeneste og min utrustning for å være en Hyrde og lærertjeneste. Men det er som om Herren må bruke meg til også å være en Profet om jeg ikke liker og ønsker å kalle meg for det.

Men hvem skal Herren bruke i denne frafalls tid i Norge på det åndelige område?

Gud bruker hvem han vil og tier vi stilt så roper steinene. Men allikevel, denne gaven er meget viktig i denne tiden.
Det er forskjell på å være en profet og ha den profetiske gave. Alle kan ha den profetiske gave, men ikke alle kan bli profeter, det må en ha et kall og en spesiell utrustning til.

1. Kor. 12. 28 Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.

Legg merke til at Gud satte i menigheten. Der kom profet tjenesten inn. Slik var det blant de første kristne og slik er det i dag.

Ap.gj. 13. 1. I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere: Barnabas og Simeon med tilnavnet Niger, Lukius fra Kyréne, Manaen, pleiebror til fyrst Herodes, og dessuten Saulus.

Det er ikke alltid like lett å være en profet, men tjenesten er nødvendig og menigheten skulle støtte den gaven akkurat like mye som de andre tjenestegavene. Alt hører oss til sier Paulus, derfor å sette gavene opp imot hverandre er både ubibelsk og usunt.

Ja, jeg tror på den profetiske gave og den gaven skal ikke slukne og dø hen, men vokse og trives i Guds menighet.
Vi vet at i endetiden før Jesus kommer igjen skal menneskene, selv de troende være spesielt egoistiske og selvsentrerte taler Guds ord om flere plasser. Blant annet i 2. Tim. 3. 1-5. Hvor mye viktigere er det da ikke at den profetiske tjeneste fungerer og er i vår midte?

Hva innbefatter det å være en profet? I GT ble den gaven også kalt å være seer. Tror det er viktig å kunne se noe som andre ikke ser og før andre ser det, slik at en kan komme fienden i forkjøpet. Men vil Guds folk høre? Dessverre så er svaret nei mye i dag.

Den profetiske gave tales om hvordan den skal fungere og hva den skal formidle flere steder i NT, spesielt i 1. Kor. 14.
v. 3 Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst.
Både den profetiske gave og tjenestegaven skal ha det til hensikt, å være til formaning, trøst og oppbyggelse.

Ved å være under den profetiske salvelse så vet en andre ting som andre ikke vet. Det er en åpenbaringsgave som drar ting til side og åpner opp. Derfor er det med stort ansvar og med stor aktpågivenhet en opplever å ha en slik tjeneste og nådegave utrustning. Ingen skulle derfor bli hovmodig og stor i seg selv fordi Gud åpenbarer noe først til profetene. Ale er nåde i Guds rike

Amos 3. 7 For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene.
2. Kong. 6. 8 En gang mens arameerkongen lå i krig med Israel, avtalte han med sine menn at de skulle slå leir på det og det sted. 9 Da sendte gudsmannen bud til Israels konge og sa: «Vokt deg for å gå forbi dette stedet, for arameerne har gått dit ned.» 10 Så sendte Israels konge folk til det stedet som gudsmannen hadde nevnt og advart ham mot; og han tok seg i vare der. Dette gjentok seg flere ganger. 11 Arameerkongen ble opphisset over dette. Han kalte sine menn sammen og sa til dem: «Kan dere ikke si meg hvem av våre folk det er som holder med Israels konge?» 12 En av mennene svarte: «Det er ingen av oss, herre konge. Men Elisja, profeten i Israel, lar Israelskongen få vite hva du sier i ditt sovekammer.» 13 Da sa kongen: «Gå og finn ut hvor han er, så jeg kan sende folk og hente ham.» Det ble meldt ham at profeten var i Dotan, 14 og dit sendte kongen en stor hær med hester og vogner. De kom om natten og omringet byen.

Profeten hadde den fule oversikten og det har profetene i dag også. En profet skal ikke bare avsløre, men også vise vei. Hvor menigheten og den enkelte skal gå. Ja, under spesielle oppdrag kan vi også tale til Konger og nasjoner!

Haggai 2. 4 Men nå, vær frimodig og sterk, Serubabel! lyder ordet fra Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er øversteprest! Vær frimodig, alt folk i landet! lyder ordet fra Herren. Gå og arbeid, for jeg er med dere! lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud. 5 Dette løfte gav jeg dere da dere drog ut fra Egypt. Min Ånd bor iblant dere. Frykt ikke!

Å være en profet er ingen enkel oppgave og gjerning. Derfor må en også ta en bestemmelse at en ønsker og vil være en budbærer for Herren.

1. Kor. 14. 32 og profeters ånder er profeter lydige.

Den som har en profet tjeneste gjør det ikke for å bli populær eller upopulær, men for at en er et Herrens sendebud. Døperen Johannes var en profet og han ville selvfølgelig ikke av seg selv fortelle Herodes og kona at de levde i synd da Herodes var gjengiftet med sin brors kone. Det kostet ham både hodet og livet, men det var Herrens vilje at budskapet skulle frem. Derfor må vi skille mellom slik vi er i kjødet og dette med å gå Herrens ærend.
Når en går inn i en profet tjeneste, så trenger en å bli stille for Gud og la han lede. Dette gjelder for alle forkynnere, ikke minst profeten. Vi må selv være berørt av budskapet før andre skal bli berørt og vekket opp for sannheten.

Å utfordre mennesker som profeten gjør både positivt og negativt er en del av profet tjenesten, det tar på en selv også. Ikke minst på det mentale og det følelsesmessige planet. Å si sannheten til mennesker er noe som virkelig koster “flesk”. Derfor ser vi flere plasser at profeten var både høyt oppe og langt nede følelsesmessig og ved å ikke alltid høste annerkjennelse og tillitt.
Det er skikkelig tøft å møte både Gud, Satan og mennesker nesten ansikt til ansikt er noe som setter oss på prøve.
Derfor må en stålsette seg selv for tjenesten og oppgaven.

1. Kong. 19. 1. Akab fortalte Jesabel om alt det Elia hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. 2 Da sendte hun en mann til Elia med dette bud: «Måtte gudene la meg bøte både nå og siden om jeg ikke i morgen på denne tid lar det gå deg som det gikk med profetene.» 3 Da ble Elia redd, gjorde seg ferdig og drog av sted for å berge livet. Han kom til Be’er-Sjeba, som ligger i Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen, 4 og selv gikk han en dagsreise ut i ødemarken. Der satte han seg under en gyvelbusk og ønsket at han måtte få dø. «Nå er det nok,» sa han, «ta mitt liv, Herre! For jeg er ikke bedre enn fedrene mine.»
5 Så la han seg til å sove under gyvelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa: «Stå opp og spis!» 6 Og da han så seg om, fikk han øye på et lite nybakt brød og en krukke med vann like ved siden av hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen. 7 Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved ham og sa: «Stå opp og spis! Ellers blir veien for lang for deg.»

Jeg tror også at en profet innehar både flere nådegaver som går inn i å være i tjeneste for Gud. Og at en som har et profet kall, ikke er bare profet. Det er de som er profeter som også innehar en utrustning som også kan være flere av de fem forskjellige tjenestegaver som Efes. 4 taler om. La oss be for profeten og at Gud oppreiser flere profeter i vår midte.

1. Kor. 12. 29 Er vel alle apostler? Er vel alle profeter eller lærere? Gjør vel alle mektige gjerninger, 30 har alle nådegaven å helbrede? Taler vel alle i tunger, eller tyder alle tungetale? 31 Streb etter de største nådegavene!

Ikke alle skal være profeter, men den profetisk salvelse og ånd skal vi alle ha og inneha. Der vi kan treffe spikeren på hode ved enhver anledning, Hallelujah!

1. Joh. 2. 20 Men dere er blitt salvet av Den Hellige, og alle har dere kunnskap.
27 Men dere har mottatt salving av ham; den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. For den lærer dere om alt og er sannferdig og uten løgn. Bli da i ham, slik hans salving har lært dere.

Dette med å ha den salvelse i seg som er fra Gud, da vet vi hva som er fra Gud og hva som er Guds vilje og fienden vil være avslørt og vi vil være til velsignelse både for oss selv og vår neste. Det er ikke til å komme bort i fra at profet tjenesten, den bibelske og ikke de falske. Vil ha det hardt i endetiden. Vi leser i Åpenbaringsboken i det 11. kapitel som du også kan lese mine bibelkommentarer på http://www.janchristensen.net/http://www.janchristensen.net/

http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaringhttp://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

Der skal de sende gaver til hverandre og det vil være som julekvelden når de to “super-profetene” blir drept. Kan jeg da og alle andre forvente å bli tålt og likt i denne mørke og kalde endetiden for Guds ord? Selv inn i de troendes rekker tåler en ikke den rene og uforfalskete melken lengre som er Guds ord.
Men budskapet skal ut, uansett. Vi skal forkynne Guds ord om det passer eller ikke står det i 2. Tim. 4. 2 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem!
Slik skulle dette ordet stått: 2 Forkynn Ordet om det passer eller ikke (også profetisk tale), overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem!
Det står riktig bl.a. i den danske oversettelsen.
Når vi leser i GT så ser vi at når Israel gikk med Gud ble profeten\e holdt høyt i akt. Når de ikke gikk med Gud, ble han forfulgt, neglisjert, ja sågar drept!

Se her for relevant svar før: http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-22.html
http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-22.html

torsdag 20. januar 2011

Nr. 43 Når kommer Jesus igjen?

Spørsmål 43:

Hei!
Ser du har studert Johannes Åpenbaring inngående. Godt. Men har du synspunkter på når Jesus kommer igjen på oljeberget?

John Paul

Svar:

Dette er et meget vanskelig spørsmål, men jeg har en del synspunkter på dette. Men å tidfeste nøyaktig, time, dag og år tror jeg ikke vi kan. Men å kjenne tiden, det skal vi og bør klare.

Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

Det sikreste tegn på at vi lever i endetiden og det første Jesus nevnte var villfarelsenes tegn.

Matt .24. 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!

Dette ser vi skje like for våre øyne. F.eks. når profilerte pinseforkynnere som Emanuel Minos, David Østby og andre kan være med å støtte opp om norges mest korrupte og manipulerende kristen ledere TV Evangelist og “Pastor” Jan Hanvold, aom er en falsk profet etter Guds ords klare lære.

Hva andre ting? Jeg tror vi må også luke bort en del feilaktige synspunkter og feil tolkninger på skriften.

Vi leser i Sakarja at 2\3 skal omkomme og 1\3 skal overleve, det tror jeg sikter på hva som skal skje FØR den store trengsel. I den store trengsel skal Israel bli overnaturlig beskyttet av Gud.

Jeg er blitt lært til å tro at dette skriftstedet gjelder jødene, men det gjør det vel ikke?
Matt. 24. 34 Sannelig sier jeg eder: Denne slekt skal ingenlunde forgå før alt dette skjer.
Men dette ordet gjelder at de som ser begynnelsen på den store trengsel vil også se slutten.
At Israel fikk landet sitt og ble anerkjent som egen stat i 1948 er et mektig og et tegn på at tiden er snart inne. Israel er fikentreet, og alle andre land de andre trær.

Jeg mener at vi kan si at hva som skjer i verden, altså utenfor Israel er som storeviseren. Hva som skjer i Israel som langviseren som viser minuttene, og mellomviseren som viser sekunder er som Jerusalem.

Vi leser i Lukas 21. 24 og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende.

Jerusalem skulle ligge nedtrådt, altså ikke fritt styre og at Israel kan gjøre hva de vil uten å bli truet, overmannet eller på andre måter presset. Hva skjedde i år 70. e Kr.?
I år 66 brøt det ut omfattende opprør mot det romerske styret i Judea. I Jerusalem ble en liten romersk garnison massakrert. Dette ledet til det som kalles den første jødiske krig. Krigen varte til den romerske hærfører Titus inntok Jerusalem i år 70. Tempelet ble da brent ned til grunnen og tempelets hellige utstyr ble ført til Roma. Tretti tusen jøder ble solgt som slaver og 2500 mennesker ble slaktet i gladiatorkamper i forbindelse med en fødselsdagsfest for Titus sin lillebror.

Regner vi da år 70 eller der omkring som den datoen hedningene overtok styringen helt over Jerusalem, og som en merkedag. Så leser vi i Hosea 6. 2 Han vil gjøre oss levende efter to dager; på den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn.

Så leser vi i 2. Pet. 3. 8 Men dette ene må I ikke være blinde for, I elskede, at én dag er i Herrens øine som tusen år, og tusen år som én dag.

Vi leser at Israel skal ta imot Jesus når han kommer på Oljeberget flere plasser i Guds ord.
Regner vi da en dag som tusen år, så vil det vil det bli i år 2070 Jesus kommer tilbake til oljeberget.
Videre leser vi i Daniel 9 24-27 som jeg utlegger i bibelkommentarene mine i Markus 13 at det står en uke igjen for Israel som er på 7 år. Så blir det år 2070 – 7 år = år 2063. Tar vi med litt slingringsmonn ved feil utregning så kan vi ende nede på år 2060 opp imot 2070. Når Jesus vil hente bruden eller menigheten.
Ingen vet dag eller timen sier Jesus, men alene Faderen. Men tiden skal vi kjenne.
Skal vi være uvitne om dette? Eller skal vi prøve å orientere oss og leve deretter? Jeg vi leve deretter.
Men det ser ut også som vi kan påvirke Jesu komme med å evangelisere og å leve hellig.

Bibelkommentaren fra janchristensen.net Markus evangeliet 13:
10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

Legg merke til ordlyden, her nevner Markus evangeliet. I Matt 24. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jødene, spesielt de 144.000 som Åpenbaringsboka taler om skal i endetiden forkynne evangeliet om riket – 1000 års riket. Men vi som troende hedninger men også Jesus troende Jøder har forkynnelsen om evangeliet og korset i sentrum. 1. Kor.1. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

2. Pet. 3. 11 Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 12 idet I venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal oppløses i ild og himmellegemene smelte i brand.

Dette som jeg her fremlegges skal prøves på Guds ord. Og den som taler profetiske kan også ha litt av seg selv i det, og min innfallsvinkel kan også være avgjørende og ha betydning.

1. Tess. 5. 20 ringeakt ikke profetisk tale; 21 men prøv alt, hold fast på det gode.

Videre leser vi at alt skal prøves, selv profetisk tale og alt annet som en bringer frem.

1. Kor. 14. 29 Men av profeter tale to eller tre, og de andre prøve det!

Ønsker også ta med at jeg er av den oppfatningen at menigheten – bruden – skal bli rykket opp før den 7 Årige Antikristelige trengsel. Som vil innlede med at Israel og Antikrist gjør en pakt, men i midten av den perioden vil Israel innse at de er blitt lurt trill rundt av Antikrist og bryte pakten. Da vil de kjenne til fylle hans vrede men Gud vil beskytte dem og de vil ved slutten av den store trengsel også se at de tok feil med hensyn til Messias. Det var han de forkastet, men som de da vil omvende seg til og de vil gråte over sine feil og sine misgjerninger. Men de vil også få nåde og erfare Guds grenseløse kjærlighet og tilgivelse.
Er det andre ting og sider å ta med? Ja, men det er derfor vi stiller bloggen åpen slik at alle kan få ytre seg og komme med det som de har på hjerte.

Det er noen som bruker dette skriftstedet. Matt. 24. 36 Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader.

Dette kan vi ikke slavisk si at vi ikke skal vite. Jesus var et menneske her på jorden og underlagt den Hellige Ånd. I dag så vet Jesus alt da han etter oppstandelsen er Gud. På det grunnlaget kan vi også tilegne oss mer visdom, kunnskap og viten. Det ønsker også Gud å meddeles seg til oss, etter som han vil og vi er åpen for å høre, lytte og lære.

1. Mosebok 18. 17 Da sa Herren: Skulde jeg vel dølge for Abraham det som jeg tenker å gjøre? 18 Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham; 19 for jeg har utvalgt ham forat han skal byde sine barn og sitt hus efter sig at de skal holde sig efter Herrens vei og gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham.
Gud Fader elsker å meddele seg til sine betrodde tjenere og tjenerinner!
Skal vi følge den tankerekker som jeg har fremlagt så vil menigheten opprykkelse skje om 50 år og 1000 års riket vil begynne da om lag om 60 år. Men dette kan forskyves av flere momenter, men vi vet at Jesu gjenkomst nærmer seg dag for dag. Og frelsen er oss nærmere nå enn den dagen vi kom til tro på Jesus som våre frelser, Herre, Messias, venn og brudgom.

Rom. 13. 11 Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen. 12 Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben! 13 La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind, 14 men iklæ eder den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!

torsdag 6. januar 2011

Nr. 42 Ekteskapet er en Gud gitt ordning

Spørsmål 42:

Hei Jan Kåre!

Jeg har et utfordrende spørsmål til Bloggen din:
Jeg leste artikkelen "Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?" der du i avsnittet om statsstøtte skriver følgende: ”Vi vil ikke ha noen gjengifte som troende eller homoseksuelle i menigheten som medlemmer eller i ledelsen.” – Ønsker du en menighet for de ”perfekte”? Nåden står sentralt i den kristne lære, nemlig muligheten for mennesker til å legge fortiden bak seg, og bli reist opp til et nytt liv. Dette mener jeg også må gjelde for feil som blir gjort mens man er bekjennende kristen. Dette synet om gjengifte som du gir uttrykk for her, har jeg også møtt andre steder, og jeg stusser over den manglende logikken i at ”Jesu blod” ikke dekker over ”synder” til mennesker som ekteskapet har gått i stykker for. Man blir altså dømt til livsvarig avhold. - Med min lange erfaring med kristne miljøer og deres opptatthet med alt man ikke får lov til på det seksuelle område, overrasker ikke dette synet meg, - men det forundrer meg likevel at mange kristne er så opptatt av å nekte mennesker et sexliv, mens de overser mye annet viktig. Hvorfor gjør de det?
Hilsen Morgan

Svar:

Vi nekter ikke sex, tvert imot er det en Guds befaling å gifte seg og leve i et monogamt forhold. Nekter en dette, slik som bla den katolske kirka gjør er det demoners lære sier Paulus i

1. Tim 4. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk.

Ekteskapet er en Gud gitt ordning

Å gifte seg igjen til tross at en er skyldig i bruddet er synd og imot Guds lov.
Den bibelske motivering for ekteskapets guddommelige innstiftelse finner vi i Mos 2.18,24. Mat 19:3-6-Derfor kalles også ekteskapet” Guds pakt”, Ord 2:17 At Gud er nøye med denne pakten, fremgår klart av bestemmelsene i de ti bud. Ekteskapets fremste siktemål er å føre slekten videre, 1Mos 1:28.9:1. Men ekteskapets motivering ligger også i dette at mann og kvinne trenger hverandre, 1 Mos 2:18. Mann og kvinne er skapt til et livsberikende kompletteringsforhold. Ef 5:21-33 fremstilles det jordiske ekteskap som et avbilde av det himmelske, åndelige forhold mellom Kristus og menneskeheten.
Ifølge den guddommelige tanke var (er) ekteskapet uoppløselig Mat 19:6.
Den eneste årsak til skilsmisse som Jesus godtok, var utroskap Matt 19:9 se også note til 1 Mos 29:15 ff Norsk bibelleksikon.
Når da noen gjengifter seg både en og to ganger og de har bedrevet hor i sine ekteskap så er dette å håne Gud, og det er umåtelig frekk, som vranglærer er, å fortsette med å forkynne Guds Ord.
Farsen er vel komplett når kirken eller frimenigheten vier slike folk? Som de dessverre gjør i dag i en veldig stor utstrekning!
Vi tillater som sagt sex, men da inn forbi ekteskapets rammer, med en mann og en kvinne så er det også sagt!
Hva jeg har erfart etter vi startet Smyrna Oslo for 1 1\2 år siden så er det veldig vanskelig, ja umulig å ha noen i ledelsen i vår menighet som er gjengiftet som troende. Det blir for komplisert og for mye en må ta hensyn til som gjør det umulig!
Det blir real kristendom med å nekte gjengiftede å inneha en stilling i menigheten. Jeg ser åpning for gjengifte ved hor, men klarer en ikke å skikke sitt eget ekteskap. Uansett grunn, så skal og kan en ikke være en ordinert Herrens tjener utsendt eller innsatt fra en lokal menighet.
Gjengifte kan skje hvis den andre har drevet hor og det er ikke mulig og ønskelig med forsoning. Men disse menneskene skal ikke inneha en tjeneste i menigheten. Det er hva jeg har erfart og tror på i dag.
Jesu blod dekker over alt, men ekteskapet er en stand der unger skal vokse opp i og bli født inn i.
Ekteskapet er også et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten.
Det er mange argumenter for og imot. Men skriften lærer at gjengifte og skilsmisse hater Herren, gjør ikke du det?

Malakia 2. 16 For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud; en dekker derved sitt klædebon med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta da vare på eders liv og vær ikke troløse.

Derfor kan jeg tillatte gjengifte hvis det er utroskap inn i bildet, men ingen som er gjengiftet som troende skal være eldste, lovsangsleder, Hyrde, bibellærer eller noen andre tjenester i menigheten som en blir innsatt til ved håndspåleggelse.
Håper dette var svar godt nok, hvis ikke kan du og andre spørre videre på bloggen.
Legger ved en link til Assembly of God i USA som er meget klare og bibelske på dette punktet. Jeg sier, lær av dem. Se her:

http://www.ag.org/top/beliefs/topics/relations_09_div_remarr.cfm