torsdag 20. januar 2011

Nr. 43 Når kommer Jesus igjen?

Spørsmål 43:

Hei!
Ser du har studert Johannes Åpenbaring inngående. Godt. Men har du synspunkter på når Jesus kommer igjen på oljeberget?

John Paul

Svar:

Dette er et meget vanskelig spørsmål, men jeg har en del synspunkter på dette. Men å tidfeste nøyaktig, time, dag og år tror jeg ikke vi kan. Men å kjenne tiden, det skal vi og bør klare.

Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

Det sikreste tegn på at vi lever i endetiden og det første Jesus nevnte var villfarelsenes tegn.

Matt .24. 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!

Dette ser vi skje like for våre øyne. F.eks. når profilerte pinseforkynnere som Emanuel Minos, David Østby og andre kan være med å støtte opp om norges mest korrupte og manipulerende kristen ledere TV Evangelist og “Pastor” Jan Hanvold, aom er en falsk profet etter Guds ords klare lære.

Hva andre ting? Jeg tror vi må også luke bort en del feilaktige synspunkter og feil tolkninger på skriften.

Vi leser i Sakarja at 2\3 skal omkomme og 1\3 skal overleve, det tror jeg sikter på hva som skal skje FØR den store trengsel. I den store trengsel skal Israel bli overnaturlig beskyttet av Gud.

Jeg er blitt lært til å tro at dette skriftstedet gjelder jødene, men det gjør det vel ikke?
Matt. 24. 34 Sannelig sier jeg eder: Denne slekt skal ingenlunde forgå før alt dette skjer.
Men dette ordet gjelder at de som ser begynnelsen på den store trengsel vil også se slutten.
At Israel fikk landet sitt og ble anerkjent som egen stat i 1948 er et mektig og et tegn på at tiden er snart inne. Israel er fikentreet, og alle andre land de andre trær.

Jeg mener at vi kan si at hva som skjer i verden, altså utenfor Israel er som storeviseren. Hva som skjer i Israel som langviseren som viser minuttene, og mellomviseren som viser sekunder er som Jerusalem.

Vi leser i Lukas 21. 24 og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende.

Jerusalem skulle ligge nedtrådt, altså ikke fritt styre og at Israel kan gjøre hva de vil uten å bli truet, overmannet eller på andre måter presset. Hva skjedde i år 70. e Kr.?
I år 66 brøt det ut omfattende opprør mot det romerske styret i Judea. I Jerusalem ble en liten romersk garnison massakrert. Dette ledet til det som kalles den første jødiske krig. Krigen varte til den romerske hærfører Titus inntok Jerusalem i år 70. Tempelet ble da brent ned til grunnen og tempelets hellige utstyr ble ført til Roma. Tretti tusen jøder ble solgt som slaver og 2500 mennesker ble slaktet i gladiatorkamper i forbindelse med en fødselsdagsfest for Titus sin lillebror.

Regner vi da år 70 eller der omkring som den datoen hedningene overtok styringen helt over Jerusalem, og som en merkedag. Så leser vi i Hosea 6. 2 Han vil gjøre oss levende efter to dager; på den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn.

Så leser vi i 2. Pet. 3. 8 Men dette ene må I ikke være blinde for, I elskede, at én dag er i Herrens øine som tusen år, og tusen år som én dag.

Vi leser at Israel skal ta imot Jesus når han kommer på Oljeberget flere plasser i Guds ord.
Regner vi da en dag som tusen år, så vil det vil det bli i år 2070 Jesus kommer tilbake til oljeberget.
Videre leser vi i Daniel 9 24-27 som jeg utlegger i bibelkommentarene mine i Markus 13 at det står en uke igjen for Israel som er på 7 år. Så blir det år 2070 – 7 år = år 2063. Tar vi med litt slingringsmonn ved feil utregning så kan vi ende nede på år 2060 opp imot 2070. Når Jesus vil hente bruden eller menigheten.
Ingen vet dag eller timen sier Jesus, men alene Faderen. Men tiden skal vi kjenne.
Skal vi være uvitne om dette? Eller skal vi prøve å orientere oss og leve deretter? Jeg vi leve deretter.
Men det ser ut også som vi kan påvirke Jesu komme med å evangelisere og å leve hellig.

Bibelkommentaren fra janchristensen.net Markus evangeliet 13:
10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

Legg merke til ordlyden, her nevner Markus evangeliet. I Matt 24. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jødene, spesielt de 144.000 som Åpenbaringsboka taler om skal i endetiden forkynne evangeliet om riket – 1000 års riket. Men vi som troende hedninger men også Jesus troende Jøder har forkynnelsen om evangeliet og korset i sentrum. 1. Kor.1. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

2. Pet. 3. 11 Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 12 idet I venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal oppløses i ild og himmellegemene smelte i brand.

Dette som jeg her fremlegges skal prøves på Guds ord. Og den som taler profetiske kan også ha litt av seg selv i det, og min innfallsvinkel kan også være avgjørende og ha betydning.

1. Tess. 5. 20 ringeakt ikke profetisk tale; 21 men prøv alt, hold fast på det gode.

Videre leser vi at alt skal prøves, selv profetisk tale og alt annet som en bringer frem.

1. Kor. 14. 29 Men av profeter tale to eller tre, og de andre prøve det!

Ønsker også ta med at jeg er av den oppfatningen at menigheten – bruden – skal bli rykket opp før den 7 Årige Antikristelige trengsel. Som vil innlede med at Israel og Antikrist gjør en pakt, men i midten av den perioden vil Israel innse at de er blitt lurt trill rundt av Antikrist og bryte pakten. Da vil de kjenne til fylle hans vrede men Gud vil beskytte dem og de vil ved slutten av den store trengsel også se at de tok feil med hensyn til Messias. Det var han de forkastet, men som de da vil omvende seg til og de vil gråte over sine feil og sine misgjerninger. Men de vil også få nåde og erfare Guds grenseløse kjærlighet og tilgivelse.
Er det andre ting og sider å ta med? Ja, men det er derfor vi stiller bloggen åpen slik at alle kan få ytre seg og komme med det som de har på hjerte.

Det er noen som bruker dette skriftstedet. Matt. 24. 36 Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader.

Dette kan vi ikke slavisk si at vi ikke skal vite. Jesus var et menneske her på jorden og underlagt den Hellige Ånd. I dag så vet Jesus alt da han etter oppstandelsen er Gud. På det grunnlaget kan vi også tilegne oss mer visdom, kunnskap og viten. Det ønsker også Gud å meddeles seg til oss, etter som han vil og vi er åpen for å høre, lytte og lære.

1. Mosebok 18. 17 Da sa Herren: Skulde jeg vel dølge for Abraham det som jeg tenker å gjøre? 18 Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham; 19 for jeg har utvalgt ham forat han skal byde sine barn og sitt hus efter sig at de skal holde sig efter Herrens vei og gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham.
Gud Fader elsker å meddele seg til sine betrodde tjenere og tjenerinner!
Skal vi følge den tankerekker som jeg har fremlagt så vil menigheten opprykkelse skje om 50 år og 1000 års riket vil begynne da om lag om 60 år. Men dette kan forskyves av flere momenter, men vi vet at Jesu gjenkomst nærmer seg dag for dag. Og frelsen er oss nærmere nå enn den dagen vi kom til tro på Jesus som våre frelser, Herre, Messias, venn og brudgom.

Rom. 13. 11 Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen. 12 Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben! 13 La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind, 14 men iklæ eder den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!

Ingen kommentarer: