søndag 31. juli 2022

Nr. 3044: Johannes Brodwall i Vardeveien 3 har nå sendt sitt skriv til Oslo Byråd angående klage på PBE vanvittige og meningsløse pålegg om riving av mur!

Nr. 3044:

Johannes Brodwall i Vardeveien 3 har nå sendt sitt skriv til Oslo Byråd angående klage på PBE vanvittige og meningsløse pålegg om riving av mur!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202106020

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2999-johannes-brodwall-ankeskriv-til.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2998-johannes-brodwall-ma-rive-mur.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3037-plan-og-bygninsetaten-vil-aldri.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3040-huseiere-i-vre-smestadvei-14-c.html

 

Bilde av Johannes sin pene hage og mur, fantastisk pen og funksjonell

 

 


Johannes Brodwall ble til dels veiledet av PBE å bygge mur

 

Han misforsto?

Uansett, muren som er bygget er til gunst for alle, helt meningsløst og direkte imot Norsk lov hvis han må rive.

Det er gale Mathias, får bare håpe og tro at han får beholde muren.

Samt, at han får medhold hos politikerne her i Oslo som kan få opp øynene for hva PBE holder på med, galskap!

 

Her er Johannes sitt skriv, veldig godt skrevet.

Vi følger med på denne saken, vår sak og saken i Øvre Smestadvei 14 C

 

Til byrådsavdeling for byutvikling vedrørende klage på avslag på dispensasjon for støttemur i Vardeveien 3a

 

Saksnummer 202106020 Innledningsvis vil vi gjerne si at vi har havnet i en situasjon vi ikke forventet og absolutt ikke ønsket. Basert på veiledning på telefon fra PBE anla vi støttemur på 1 meter som vi forsto til å ikke være søknadspliktig pga regelendringer som den blå-blå regjeringen innførte i 2015. Situasjonen har medført mye angst og søvnløse netter.

 

Vi kan ikke nyte synet av barnas lek i hagen uten å engste oss over at den kan bli tatt fra dem. Vi drømmer bare om et godt utfall slik at vi kan fokusere på livet videre Prosjektet har kostet oss mye innsats direkte og vi har videre investert i å gjøre en skråning med bare gress til en frodig oase med voksne trær og busker til glede for barn og insekter. Om sammenlignbare terrenginngrep Anlegget er mindre i omfang enn for eksempel en av våre nærmeste naboer i Vardeveien 2, i motsetning til det PBE hevder. Bildene som PBE legger ved fra denne eiendommen viser en støttemur på ca 1.5 m med fylling på ytterligere 1 m. Bak denne kan skimtes en ny støttemur i forbindelse med uteplass. PBE anser ikke muren for relevant, men jeg er ikke i stand til å forstå forklaringen på hvorfor. Vardeveien 2 har omfattende terrassering på flere områder og vårt prosjekt fremstår som minimalt sammenlignet med våre naboer. Det er mange flere tilsvarende anlegg i nærområdet og byen generelt. Vi har lagt ved en oversikt over 30 slike tiltak. Vi har ikke kapasitet til å undersøke alle enkelttiltakene, men mener at omfanget av eksempler både viser at tilsvarende terrenginngrep og i harmoni med nabolagets karakter.

 

Spesielt vil vi merke at PBE avviser sammenligningen med noen av våre nærmeste eksempler ettersom de er i forbindelse med avkjørsel. Det er korrekt at småhusplanen tillater avvik for dette, men ordlyden er "mindre avvik" for avkjørsel (vår fremheving) og sammenlignet er ingen av disse avvikene "mindre". Det er også ofte snakk anlegg utover det som er nødvendig for avkjørsel. Forskjellen i aksept av avvik til fordel for biler står ikke i forhold til den minimale aksepten for avvik for grønt, barn og insekter. Totalinntrykket er at vårt nabolag har mange terrenginngrep som er mer omfattende enn vårt eget. For legfolk virker det vilkårlig hva som tillates og hva som ikke gjør det. I en helhetsvurdering burde vårt tiltak være innenfor det burde gis dispensasjon Om brudd på veiledningsplikten Når det gjelder veiledningen er det korrekt som PBE fremsetter at vi fikk et skriftlig svar før vår telefonsamtale, men også før endringene i forskriftene i 2015.

 

Som nye huseiere var vi villfaret om forholdet mellom forskjellige veiledninger og forholdet mellom forskrifter og reguleringer. Det var derfor vi ringte. NOU 2019:5 fremhever at veiledning må gis etter forutsetningene til mottaker. Vi ønsket å handle i tråd med regelverket og handlet i beste tro for å skape et vakkert bidrag til området Vi mistenker at servicesenteret til PBE selv har besittet feil oppfatning om regelverket, da vi har hørt om flere som har fått tilsvarende feilaktig veiledning som oss selv. PBE innrømmer at informasjonen på nettsidene var misvisende og har til og med valgt å oppdatere denne nå. Det kommer ikke helt klart frem fra PBE sitt brev, men teksten i den røde rammen ble altså lagt til som en konsekvens av denne saken.

 

Nå står støttemuren der med et frodig hage. Støttemuren er knapt synlig for andre enn oss, alle naboer har samtykket til tiltaket og den frodige hagen bidrar til områdets småhuskarakter. Om vi skulle tvinges til å omgjøre den vil det være til stor kostnad, det vil utgjøre et stort inngrep i vegetasjonen og en sorg for vår familie. Og til hvilket formål? Hvilken verdi oppnår man ved å tvinge omgjøring av dette inngrepet gjort i god tro mens større inngrep i naboeiendommer har blitt godkjent? Vi er i en desperat situasjon og håper bystyret kan se seg enig i at dispensasjon bør innvilges. Vi bruker begrepet “rettsikkerhet” i denne saken, men hva betyr rettsikkerhet egentlig? Det betyr forskjellen på om noen som ble villedet skal ligge våken og grue seg til neste brev fra kommunen eller om man kan gå videre med livet og se på barnas hoppe på trampolinen og klatre i trærne uten å bekymre seg. Vi håper inderlig på et godt utfall.

 

Med vennlig hilsen Johannes Brodwall

Darija Sapozenkova-Hauge

 

 

 

 

mandag 25. juli 2022

Nr. 3040: Huseiere i Øvre Smestadvei 14 C her i Oslo bygget mur som er «ulovlig», men skal den rives for det? Da Norsk lov sier kort fortalt at hvis det er mer fordeler enn ulemper, skal dispensasjon og godkjennelse gis!

 Nr. 3040:

Huseiere i Øvre Smestadvei 14 C her i Oslo bygget mur som er «ulovlig», men skal den rives for det? Da Norsk lov sier kort fortalt at hvis det er mer fordeler enn ulemper, skal dispensasjon og godkjennelse gis!

 

Bilde av vår første og desidert beste saksbehandler i PBE.

Hun var alltid på tilbudssiden, en meget flink og dedikert dame.

I motsetning til de vi har fått etterpå, som har kun være interessert i å stille krav. Gjøre ting vanskelig og kvalmende.

Rett og slett vriene, vrange og kontrollerende har PBE vært imot oss av grunner vi ikke skjønner eller forstår.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201916175

  

Nancy Sporsheim skriver om hvorfor de satte opp muren:


Da naboen hadde igangsatt og tilnærmet ferdigstilt muren med sin entreprenør i 2019, spurte entreprenøren oss om ikke vi også, i forlengelse av naboens mur, ønsket samme type stablemur Øvre Smestadvei slik at det ble helhetlig og estetisk ut mot veien. Vi hadde på det tidspunktet bare en stygg skråning med jord, grus og ugress ut mot veien. Da vår nabo i nr. 12 også tidligere hadde klaget til oss på at det rant vann langs veien og ned i garasjen nedenfor hos dem, mente entreprenøren at det også kunne avhjelpes med drenering, bedre masser og støttemur.

 

Vi var nok litt impulsive og takket ja til dette, i og med at entreprenøren ville gjøre det med en gang når han hadde gravemaskinen sin tilgjengelig på stedet.

 

Vi engasjerte samme entreprenør som vår nabo hadde benyttet. Det ble grave bort dårlige masser (leire) fra og med lyktestolpen som sees på bildet til høyre for vår nabos postkasse festet på muren, og opp til vår innkjørsel ved vår postkasse inn mot Øvre Smestad vei 16.

Det ble satt opp en «fortsettelse» av den stablemuren som naboen fornyet som erstatning for massene/skråningen ut mot veien, se til sammenlikning bildet fra september 2019 (deres brev på side 5). Det er ikke gjort noen endringer av betydning mht. høyder, se til sammenlikning bildet rett over fra nyere tid (deres brev på side 5).

Støttemuren er i dag nødvendig for å holde på massene som ikke ble fjernet, de nye drenerende massene og tujahekken i vår hage ut mot veien, og støtter forøvrig opp hagen slik den tidligere stygge skråningen gjorde.

Det er også blitt bedre parkering i veien, naboen har ikke lenger klaget på vann ned til sin tomt, og resultatet for øvrig er blitt pent. Naboen på andre siden av veien har flere ganger uttrykt takknemlighet fordi det er blitt finere i gaten og for deres utsyn.

(sitat slutt.)

 

De har åpenbart bygget denne muren på impuls som hun selv skriver!


Vi bygget en mur veiledet av vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange, så for oss blir det i to forskjellige verdener.

Samt, vi dro muren vår inn en ekstra ½ meter i forhold til vår før godkjente skråning.

Men faktisk, argumentasjonen deres er ellers veldig lik vår.

Det er til gunst for alle det som er bygget. Hva gjelder da?

Ulovligheten eller dispensasjonsloven?

 

Det er åpenbart at her blir ikke loven satt vesentlig tilside.

Og det er kun til gunst for alle hva de har satt, da skal dispensasjon og godkjennelse gis.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovkommentar-til-plandelen-av-plan--og-bygningsloven/id2701235/?ch=20

 

§ 19–2 Dispensasjonsvedtaket

 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

 

I vårt tilfelle og her, så er det temmelig åpenbart at hverken hensynene til lovverket. Kommer enn ikke i konflikt med.

Som det heter «hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt!» Det gjør det ikke.

Samt, det er også «tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering!»

Det er her som i vårt tilfelle, kun fordeler. Ikke minst det å holde fyllmassene på plass slik at det ikke kommer ut i veibanen.

Samt med hensyn til en flatere og bedre tomt.

Kan ikke se at det er noen bakdeler med hva som er bygget her på noen som helst måte. Det er nesten identisk likt med oss, det er en åpenbart fordel!

 

Sluttkommentar:

 

Det blir spennende å følge denne saken, hvem som vinner frem her?

Norsk lov eller PBE rigide og meningsløse forståelse og tolkning av lovverket?

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3042-eiendomskonge-og-mange.html

 

Vi følger spent med, og lar Olav Thon få siste ord her:

 

listen over feil de gjør er lang:- Prinsipprytteri, lesing av loven nærmest på fundamentalistisk vis, forskjellsbehandling, uforutsigbarhet. Eiendomsutviklere må behandles likt. Privatpersoner likeså. Utfallet av saksbehandlingen må ikke være avhengig av hvilken saksbehandler som har saken.

(sitat slutt.)

 

Vil bare ønske at noe må bli gjort, for slik som Plan- og bygninsetaten fungerer her i Oslo. Så bør den bort og vekk!

Den er med de ansatte der, så langt under pari.

At den er egentlig er demokratisk problem!

Hvis disse må rive, som har bygget noe som er til gunst for alle!

Så er det relerytterne i PBE som når frem med sin galskap!

søndag 24. juli 2022

Nr. 3042: Eiendomskonge og mange milliardær Olav Thon sier det samme som meg, slakter saksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten og mener etaten er gjennomsyret av prinsippridende fundamentalister!

 Nr. 3042:

Eiendomskonge og mange milliardær Olav Thon sier det samme som meg, slakter saksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten og mener etaten er gjennomsyret av prinsippridende fundamentalister!

 

Sjef for PBE her i Oslo, Siri Gathun Kielland.

Har ikke preget PBE noe positivt når de samme forholdene får lov å fortsette som det var i PBE da Olav Thon tok et oppgjør med denne sykelige og skakkjørte etat.

Jeg kunne ha skrevet og sagt akkurat det samme i dag som den gangen!

 


Nå er jeg kun mangemilliardær i Gud, ikke på jordisk gods!

 

Olav Thon sier det samme som meg, det viser bare at det jeg kommer med av kritikk, veiledning og meninger ikke er så ille?

Disse artiklene ble jeg klar over først for noen dager siden, om de er noe eldre.

Se her, hentet i fra Aftenposten:

 

Thon slakter Plan og bygg

 

Olav Thon slakter saksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten og mener etaten er gjennomsyret av prinsippridende fundamentalister.

 

Plan- og bygningsetaten ble for kort tid siden dømt til å betale Olav Thon 3,2 millioner kroner i erstatning for tapte leieinntekter etter kommunalt papirrot.

 

Utfallet kommer eiendomskongen og mangemilliardæren med i Dagens Næringsliv (DN) i dag, der han gir Plan— og bygningsetaten (P&B) det glatte lag. Thon har gjennom flere tiår vært i nesten daglig kontakt med etaten og han er langt fra imponert. I mange år har han kranglet om flere av utbyggingsprosjektene til selskapene hans og han har en rekke ganger møtt etaten i rettssalen for å endelig løsning på tvistene. Seneste for noen uker siden ble P&B dømt til å betale Thon i alt 3,2 millioner kroner i erstatning for tapte leieinntekter etter kommunalt papirrot. Nå er den aldrende eiendomsinvestoren lei av det han betegner som kommunal påståelighet, urimelige bøter, saksbehandlingsfeil, dokumentrot, faktafeil og fravær av forutsigbarhet, skriver DN.

 

Prinsippryttere

 

— Det er også en hel del ansvarsbevisste personer i Oslo kommunes plan- og bygningsetat. Det er imidlertid ikke til å unngå at visse personer - byråkratiske prinsippryttere - ødelegger for systemet, sier Thon til avisen. - Feilene har lett for å bli gjort på saksbehandlernivå, men forplanter seg oppover i systemet. Overordnede gir backing til saksbehandlere på tross av at klare feil er gjort, mener han. Og listen over feil de gjør er lang:- Prinsipprytteri, lesing av loven nærmest på fundamentalistisk vis, forskjellsbehandling, uforutsigbarhet. Eiendomsutviklere må behandles likt. Privatpersoner likeså. Utfallet av saksbehandlingen må ikke være avhengig av hvilken saksbehandler som har saken.

 

Redd for utviklingen

 

Tilsynelatende tette bånd mellom P&B og byantikvaren irriterer også:- Gamle bygninger skal åpenbart kun restaureres. Og plan- og bygningsetaten avgjør altfor ofte byggesaker på grunnlag av byantikvarens oppfatning, uten å gjøre selvstendige vurderinger. Jeg er alvorlig redd for hvordan denne byen skal utvikle seg. Direktør i Plan- og bygningsetaten, Elle S. de Vibe håper eiendomsutviklere kommer med kritikk når den er berettiget.- Vi fatter mange vedtak. Ikke alle blir fornøyd. Det er ikke til å unngå, sier hun.

 

Mye heft!

 

— Kommunen har tabbet seg ut. Dommen er klar nok. Så vidt jeg kan se, er den veldig kritisk til kommunens opptreden i denne saken, sier restaurantkongen Olav Thon. Han står igjen som seierherre etter at lagmannsretten nå har avsagt sin dom. Pilestredet 9 ble stående tomt i to år, som følge av at Plan- og bygningsetaten ikke kunne finne gårdens brukstillatelse i sine arkiver. Kommunen innrømmet feilen, men nektet å betale erstatning. Nå har lagmannsretten bestemt at kommunen må betale ham 3,2 millioner kroner.

 

- Unødvendig heft

 

— Jeg synes bare det er merkelig at vi skal slite med sånne saker. I hvert fall så lenge kommunen taper så ettertrykkelig i tingretten, sukker Thon. Han ble forbauset da kommunen valgte å anke.- Det ble jo det samme, ja, et dårligere resultat for kommunen, sier en Thon som er misfornøyd med i det hele tatt å måtte gjennom "en slik prosess".- Jeg er en av Oslos største skattebetalere. Vi skulle jo gjort mye positivt for byutviklingen, fremfor å bli heftet med dette.

 

Prestisje på spill

 

Da Olav Thon kjøpte gården på slutten av 1990-tallet, hadde den i årevis blitt brukt til restaurantdrift. I 2001 skulle en ny restauratør leie lokalene. Han søkte om ny skjenkebevilling, men møtte en byråkratisk vegg. Kommunen hadde angivelig aldri gitt brukstillatelse for den slags drift og ga blankt avslag. Heller ikke tegninger som viste ombygging til restaurant, med kommunens velsignelse, førte frem. To år med detektivarbeid måtte til, før Thon endelig kunne legge bevisene på bordet og tvinge kommunen til å gjøre helomvending. Likevel endte saken i retten, siden Thon krevde millionerstatning.

 

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3012-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2487-marius-vamnes-godkjente-frst.html

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2566-avslag-fra-fylkesmannen-og-var.html

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2568-foresprsmal-om-mte-og-befaring.html

https://www.youtube.com/watch?v=iFla615rAEs&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=o6JGHiKRZoA&t=48s