fredag 15. juli 2022

Nr. 3038: Mail sendt Statsforvalter om vårt syn på Plan- og bygninsetaten her i Hovedstaden!

 Nr. 3038:

Mail sendt Statsforvalter om vårt syn på Plan- og bygninsetaten her i Hovedstaden!

 

Til STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN

Postboks 325

1502 MOSS

 

Oslo 14/7. 2022

Sak nr. hos Statsforvalteren i Oslo og Viken 2022/4951

 

Plan og bygningsetaten her i Oslo er en etat uten kompetanse, ærlighet, medfølelse, empati og forståelse hverken for eget lovverk eller hvordan de oppleves når de turer frem som rene DDR kloninger og maktmennesker!

 

De ansatte på PBE her i Oslo lyver, manipulerer, fordreier, driver med forskjellsbehandling, omtolker og mistolker lovverket.

Selve intensjonen med paragrafer og det å gjøre en noenlunde rettferdig behandling av alle.

Det overser og følger de faktisk ikke. Noen får dispensasjon og godkjennelse som er helt hinsides! De driver med Norgesrekorder i så hensender.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

Andre for minimale overskridelser som åpenbart gjør ting funksjonelt, grønt og høyner standarden. Får avslag som er helt meningsløse og urettferdige.

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html


Forfølger de med pålegg, vedtak og bøter som er helt, helt hinsides!

Selve etaten er åpenbart rett og slett giftig, inkompetente og en gjeng med kverulanter.

De kan skrike til deg, og mener at de gjør det rette.

True med anmeldelser og lyve.

De svarer garantert ikke på noen spørsmål hvis de mener de kommer dårlig ut.

Skulle en innlede en dialog og de svarer.

Men hvis en svarer de igjen og de kommer dårlig ut.

Så uteblir svaret og gjengjeldelse i en eller annen form må en forvente!

Selve etaten er så udemokratisk det er vel mulig?

Samt de ansatte har en så uetisk og ufin fremgangsmåte at en skulle tro at dette er en DDR etat. Ikke Norge anno 2022.

 

Vi ser også nå er det et nytt forbud om å ikke kunne søke.

Hvis de «oppdager» en ulovlighet før dette.

Og vedkommende da vil gjøre noe med saken er en egentlig blitt satt sjakkmatt.

Da skulle en blitt behandlet som før dette forbudet tråde i kraft.

Men hva gjør de?

Kan de bruke noe imot deg, så gjør de det hvis de har som mål å ta deg.

Vi har eksempler på dette, som kan dokumenteres om nødvendig.

Har de som mål ikke å ta deg, så får en dispensasjon og godkjennelse uansett hvor stor overskridelsen er.

Forskjellsbehandling er PBE her i Oslo sitt fremste varemerke og kjennetegn. Foruten vrangskap, forskjellsbehandling og overse deg hvis du er et «problem!»

PBE her i Oslo er en etat som suger, er giftig og de ansatte der burde fått opplæring i det meste for å være et oppreist og godt menneske.

 

Hvor skal en begynne å gi eksempler?

 

Det er svært vanskelig å finne eksempler da en må lete i hver enkelt sak for å finne. Det er som å lete etter nåla i høystakken, det er meget krevende!

Da kan en selv tenke deg med over 700.000 personer som bor i Hovedstaden, og med 358 376 husholdninger at dette vanskelig.

Oversikten over dette av disse som har opplevd PBE harde medfart er ikke akkurat enkelt. Derfor kan vi begynne med oss selv, og spe på noen andre eiendommer eventuelt.

 

Vi flyttet inn her på Hellerud toppen November 2012

Vi hadde noen problemer med ferdigattest på huset da vi bl.a. var fire like hus som søkte om det samme.

Derfor ringte vi ned til våre meget hyggelige og greie saksbehandler Kaja Aubert Lange og pratet.

Vi var interessert i å bygge en mur imot veien da en kunne så lett ha innsyn opp imot oss ifra den sterkt trafikkerte Stormyrveien som vårt hus ligger imot.

Da vi hadde Aubert Lange på tråden ved noen anledninger, så spurte vi henne om bl.a. hvordan det var for oss å bygge mur og eventuelt søke etc.

Da fikk vi ved minst to anledninger et likelydende svar at så lenge vi ikke bygget en mur høyere enn to meter og et gjerde der på 1 meter slapp vi å søke da det var en mur der fra før.

Hun sammenlignet murene her oppe i Stormyrveien med hverandre. Hvis vi ikke bygde høyere, vil vi ikke ha en mur med gjerde høyere enn naboens på den andre siden. Dermed slapp vi å søke da dette da harmoniserte med allerede eksisterende bebyggelse.

 

Når det gjaldt bod var vi sikker på at en bod under 15 kvm2 var ikke søknadspliktig.

Trapp i hvert fall ikke, da vi før vi bygde trappa hadde et tau som vi slengte oss ned mot veien i. Samt at vi klatret opp i det samme tauet.

 

I 2014 bygde vi alt dette men det var noen naboer som skrev med en gang ned til PBE for å underrette dem.

 

Bl.a. var det en illsint og krevende nabo ved siden av oss, Roar Telje som hadde kontaktet PBE ved flere anledninger angående oss.

Da forsvarte Aubert Lange oss på en meget klar og tydelig måte, til vår gunst og fordel.

Samtidig hadde han skrevet under på at vi kunne bygge bod.

Mannen virket til å være schizofren og spaltet, men Aubert Lange hadde ved flere anledninger forsvart oss ovenfor ham som allerede nevnt.

Uansett, vi hadde blitt veiledet av PBE å bygge muren.

 

Vi innså etter hvert som de amatørene vi var, at det hadde vært det riktige å søke.
Men ut ifra de forholdene som både jeg og min kone kommer ifra og er vokst opp.
Så hadde veiledning fra faglig hold noe vi hadde stolt på 100 % som rett og riktig. Vi lever tross alt her i Norge i et tillitt basert samfunn.

Da å behandle oss som PBE gjør etter dette, er helt u-Norsk og totalt uakseptabelt!

 

Da vi søkte i 2016 ble det gitt avslag og alle våre argumenter ville ikke PBE i det hele tatt forholde seg til.

Vi hadde også rettsak som vi tapte der våre argumenter ble fullstendig oversett og ikke hørt.

Tingrettsdommer Os bl.a. vektla i dommen at det var for stor sprik mellom vår eiendom som «skulle» ha en mur på ½ meter selv om vi sa at det riktige i vårt tilfelle er mur på 1.5 meter som PBE tillater.

Her igjen er det fordreining, manipulering og løgner i høysetet hos både PBE og Oslo Tingrett, Sivilombudsmannen, Oslo Byråd og Fylkesmannen (nåværende Statsforvalter.)

 

Følgende unntak tillates:


a.) På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.


b.) For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

 

c.) For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

 

Vår tomt er ikke bare bratt, den er til dels loddrett ned der det fra før var en mur

 

Det skal vel ikke så mye hjernekapasitet til å se at her er det et loddrett fall og da med å tillate en mur som vi har på 1.8 selv om det er 30 cm over det som PBE tillater.

Er ikke noe som er noe som setter regelverket helt ut med at vi da hadde fått dispensasjon og godkjennelse.

Det står i Loven følgende: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.»

30 cm som hos oss er ingenting, derfor ikke gi oss dispensasjon og godkjennelse. Ikke minst sett på bakgrunn av at vi også fikk muntlig veiledning er så imot Norsk lov og sunn væremåte det er mulig å bli.

Det er rett og slett å drive med kverulering og forskjellsbehandling.

 Etter rettsaken i 2018 skulle vi få anledning å søke på nytt, med tett oppfølgning. Dette lovet PBE oss i et møte i april 2018.


Likeså fort vi ble lovet, ble dette løfte brytt. Hele etetan fremstår som pillråtten!

Vi fikk en mail ifra vår daværende saksbehandler Tommy Monge som ikke var i vater hverken med seg selv eller noen annet. En mail som var overhode ikke mulig å søke på da han krevde at vi skulle legge dokumentasjon med bilder da vi bygget muren. Bl.a. hvordan jernet var lagt og annet.

Hvem kunne vite at dette ble en sak av da vi hadde fått veiledning hvordan bygge mur og gjorde deretter.

Senere politianmeldte Monge oss, så forskrudd er det mulig å bli!

https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2961-full-seier-over-tommy-monge-og.html

 

Er Oslo Kommune tjent med å ha en slik giftig etat som PBE her i Oslo?

 

Dette er mennesker som selv påpeke og straffer mennesker vil jeg si forholdsvis hard.

Vi har til nå fått bøter på til sammen over ½ Millioner kroner.

Selvsagt hverken vil vi betale eller etterkomme PBE mange og stygge løgnpålegg og bøter. Hadde før gått i fengsel!

 

Vi gjorde en feil selvsagt da vi stolte utelukkende på Aubert Lange!

 

Det var selvfølgelig ikke rett og bra at vi stolte utelukkende på vår saksbehandler.

Men hva gjør en ikke da? I Norge stoler enn på folk og ikke minst de som sitter i posisjoner.

Samt da vi bygde, ble det kommunisert ut ifra Regjeringen, nyhetene og alle steder at det var ikke nødvendig å søke. Det skulle bygges.

Daværende regjering hadde som en av sine fremste mål at ting skulle ikke søkes om, da dette var for tungrodd. Det skulle bygges mest mulig uten å søke.

Admirasjonen ala PBE i Oslo var kun for store prosjekter, ikke slike småting som mur, trapp og bod.

Dette og mange andre ting vektlegger overhode hverken PBE eller det offentlige ovenfor oss.

Ikke rart at de sier de er overarbeidet når de lager saker ut av ingenting og fortsetter med sitt manipulative spill og løgner.

Dette er Plan- og bygningsetaten i Oslo, en giftig etat som også truer med politianmeldelser og annet hvis en sier ifra, ille!

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

 

Vi er tross alt ikke oppfostret til å si imot myndighetene og stole på hvordan vi blir veiledet og kommunisert til. At vi da skal bli slik straffet er uhørt!

 

Sluttkommentar:

 

Plan- og bygningsetaten her i Oslo har en uuttømmelig arroganse og åpenbart ser på seg selv en etat som kommer til å vinne alle saker!

 

PBE vet at de i omtrent i alle tilfeller vil få medhold og at ingen andre offentlige instanser vil si dem imot. Derfor var nok deres reaksjon at Namsmannen holdt med oss og stemplet deres krav imot oss som foreldet stor.

Vi henvendte oss til dem og ønsket både et møte og at de ville da endelig gi oss den dispensasjon og godkjennelse som vi hadde rett på.

De svarte oss ikke engang, på det nivået er PBE.

De svarer ikke, selv om forvaltningsloven sier dette.

For en arrogant og selvtilfreds etat, helt bak mål og giftig er PBE her i Hovedstaden.

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2930-siste-skriv-i-var-klage-til.html

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2742-namsfogden-i-oslo-takk.html

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2886-sivilombudsmannen-har-vi-sendt.html

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

Saken vår bør bli pensum for hvordan en ikke skal opptre?

PBE veiledet oss hvordan bygge mur. Så skal den rives, og hvis ikke det så gjøres. Da ønsker denne etat å gjøre det som er mulig for å drive oss ifra gård og grunn med bøter og vedtak. Selv om saken nå er 8 år og foreldet etter hva Namsmannen har sagt.

Ikke bare foreldet, vi skulle fått dispensasjon og godkjennelse for flere år siden etter Norsk Lov som PBE overhode ikke ønsker å følge.

Ikke vanlige spilleregler og etiske og moralske normer, ikke noe følger de som er rett og godt!

Så lenge det ikke blir noen konsekvenser for noen i Plan- og bygningsetaten vil de nok bare holde frem som de gjør.

Derfor er det vårt ønske etter dere har sett på saken, at det må resultere i at slik slett og dårlig oppførsel over så lang tid uten å innse rett og slett galskapen i det en har holdt på med.

Så bør og må noe skje, for slik PBE har holdt på ovenfor oss.

Og enkelte andre som vi har kjennskap til.

Det er nok enda flere, da vi ikke har oversikt over alle saker.

Til det er PBE sine egne hjemmesider så dårlig oppbygget at å finne ut av dette er nesten en umulighet uten å gå inn i enkelt saker.

Det tar veldig mye tid og ressurser, men noen saker er sendt der PBE har gjort både det ene og det andre.

Det er denne enorme forskjellsbehandlingen, meningsløse paragrafrytteriet og null vilje til å løse saker som er noe av hovedproblemet med denne til dels giftige og vil si famøse etaten som PBE er åpenbart!

Vår opplevelse av denne etaten er sekteriske trekk og en kontrollerende lederstil der de overhodet ikke evner eller vil høre noen form for innvendinger imot seg selv under noen forhold.

Om det gjelder tidligere uttalelser, om det gjelder beslutninger.

Om det gjelder innvendinger imot dem.

På mange måter hele PBE syklig og sekterisk der de tror og mener de har rett i alle ting til enhver tid!

Selv om de mener noe en dag, og noe helt annet neste dag.

Det tror vi de ikke har, ikke minst i saken vår.

Der de egentlig har gjort alle mulige feil og feilvurderinger det er mulig å gjøre gjennom de siste 8 årene!

Vi tror selvsagt at PBE ikke bare har gjort og gjør feil.

Men i vårt tilfelle har de faktisk ikke gjort egentlig noe rett!

Fra de startet å veilede oss å bygge mur uten å søke til der det hele har endt opp i dag med bøter på vel til sammen ½ million hvis en slåt alt i sammen.

Mellom der har de ikke engang brydd å svare oss på enkle spørsmål som hvem som helst kunne ha svart på.

Bare drevet med rett og slet overkjøring og prøve å bygge opp et narrativ imot oss som det faktisk er bygget på løgn, manipulering og et eventyr bilde der grønt blir grått. Og stygt blir pent og pent stygt!

Hele PBE lyver konstant og skal ha oss til å innbille oss at vi skal rive og hvis vi ikke det gjør, så skal vi preses gjennom bøter og nye vedtak!

Dette er selvsagt ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk av PBE!Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

8 kommentarer:

Anonym sa...

Jan Kåre, dette er en etat som er sekterisk som du skriver.
Den er sykelig som du skriver, den er alt det du skriver!
Trist og urovekkende at slike mennesker får holde på, og de ikke blir fjernet fra sine stillinger!
Aldri gi deg ovenfor en slik sykelig og farlig etat!

Jan Kåre Christensen sa...

Dette er en «sekt» med sterk kontroll, og de som prøver å opponere blir satt på «tørkeloftet!» av ansatte.
Slike som oss som ikke godtar det som de holder på med, blir forsøkt straffet med helt rigide og meningsløse pålegg, vedtak og bøter.

Hele denne etat er umoden, inkompetent og farlig.
Aldri om vi på noen som helt måte innretter oss etter slike syke mennesker!

Anonym sa...

Hele eiendommen din Jan Kåre er grønn.
Din nabo har en kjempe plattform.
Hans eiendom er grønn der den ikke skal være grønn, imot asfalten.
Muren din som er trukket inn som en normal og pen mur skal være, som også holder fyllmassen på plass.
Er såkalt ulovlig etter PBE.
Etaten og de menneskene som jobber der er så forskrudde i hodene.
Kunne trodd at de var som hentet fra det gamle DDR som du skriver Jan Kåre.
Dette er åpenbart en etat som lyver, manipulerer og driver med makt og myndighetsmisbruk som du poengterer.
Stå på Jan Kåre og frue, og god bedring til din Kone.
Vi heier og ber for dere!
Dere er Velsignet 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver rett og godt.
Dette skrev du bl.a.
«Hele eiendommen din Jan Kåre er grønn.
Din nabo har en kjempe plattform.
Hans eiendom er grønn der den ikke skal være grønn, imot asfalten.
Muren din som er trukket inn som en normal og pen mur skal være, som også holder fyllmassen på plass.
Er såkalt ulovlig etter PBE.»

Svar:
Enig, naboen har et uteområde som ligner på en boreplattform og som der den er grønn, er nede i veibanen.
Vår eiendom er normal, pen og grønn der den skal være grønn.
PBE har prøvd å bygge et narrativ imot oss, som er basert på løgn, løgn og mer løgn!

Du skriver:
«Etaten og de menneskene som jobber der er så forskrudde i hodene.
Kunne trodd at de var som hentet fra det gamle DDR som du skriver Jan Kåre.
Dette er åpenbart en etat som lyver, manipulerer og driver med makt og myndighetsmisbruk som du poengterer.
Stå på Jan Kåre og frue, og god bedring til din Kone.
Vi heier og ber for dere!
Dere er Velsignet 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏»

Svar:
Helt enig, dette er makt- og myndighetsmisbruk av den ille sorten!

Anonym sa...

Det du opplever Jan Kåre med Fam.
Det er et klassisk eksempel på makt- og myndighetsmisbruk som dessverre ikke er et enestående tilfelle her i Norge.
Forskjellen er at dere gjør motstand, og da blir det avdekket.
Her har dere holdt ut til «the bitter end!»
At Statsforvalter, Sivilombudsmannen, Domstolene, Oslo Byråd og andre instanser holder med PBE.
Det er det velkjente kammaderi og at en beskytter hverandre!
At Namsmannen har forsvart dere, er enestående!
All honnør til dem.
Ha en fortsatt Velsignet helg!
Dette ikke bare går til seier, den er åpenbart allerede der!

Jan Kåre Christensen sa...

Enig med den Anonym, dette er selvsagt en katastrofe.
De aller fleste ville gitt etter, ikke minst når de begynte med pengekrav etc.
Her har Namsmannen vært enestående i 2020.
Det er selvsagt at vi har gjort motstand at all den elendigheten med PBE har kommet frem, som er massiv!
Takk for støtte, og ha du også en fortsatt Velsignet Helg!

Anonym sa...

Namsmannen gav dere medhold i 2020.
Hva gjør PBE?
De prøver seg på nytt nå, 2 år etterpå i 2022.
Ondskapen og det meningsløse vil ingen enda ta med de menneskene i PBE.
Ikke har dere heller hatt møte eller kontakt utover mailer og nye, rigide og onde vedtak!
Dette er selvsagt mørkets gjerninger som PBE driver med!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Dette er selvsagt mørkets gjerninger som PBE driver med!

Svar:
Enig, det har jeg påpekt ved flere anledninger.
PBE lyver, manipulerer og fordreier alt hele tiden!
Kan og vil ikke svare på enkle spørsmål.

Se her for artikkel om dette:
Nr. 2974:
Det er åpenbart demoniske og mørke åndskrefter som står bak Plan- og bygningsetaten, og de som spiller på lag med dem!
https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html