fredag 28. mars 2014

Nr. 795: 10 grunner fordi jeg ikke følger Ulf Ekman inn i den Katolske Kirka!

Nr. 795:

10 grunner fordi jeg ikke følger Ulf Ekman inn i den Katolske Kirka!

Jeg har aldri vært sekterisk, parti sinet eller trodd at jeg eller «mitt» kirkesamfunn har hatt den fulle og hele sannheten. Men det er lov å mene at noe er rett, og noe er feil. Det er de jeg har tillitt til, og det er de jeg ikke har tillitt til. At Ulf Ekman konverterer og begrunner dette med at den Katolske Kirka har mer av sannheten en andre er for meg veldig søkt, grunt og på mange måter en løgn! Men nå har Ulf Ekman alltid vært en løgner, og at han fortsetter nå er bare en fortsettelse av et gammelt hjulspor. Ekman uttalelse hvorfor han blir katolikk er vel den største løgn jeg noen gang har hørt av en såkalt kristen leder: «Den katolske kirke har det mest fullkomne uttrykket for kristen enhet». For å komme med slike utkallelser må en være kraftig forført og kraftig ført vill i troen!

Pave Frans 1 har selvfølgelig sine gode sider. Men allikevel. Pr. bibelens defensjon er han en falsk profet, en falsk Hyrde og har «prøvd» å tatt Guds Sønns plass ved å innta et «Pave-embete» som er Antikristelig. Bilde av den falske profeten Pave Frans 1http://janchristensen.net/Binder1-og-hanen-galte-andre-gang.pdf

1.) Ulf Ekman har stort sett alltid tatt feil. Slik er det også nå. Mannen har ført og faret vill hele sitt liv, slik før, slik nå, dessverre.

2.) Peter var aldri i Roma, men det var Apostelen Paulus. Det var den en trollmann i Roma før den Katolske Kirka. Pave embete er dypest sett en videreføring av dette embete.

3.) Paven skal være Guds stedfortreder på jorden. Dette er så blasfemisk og demonisk lære at den er Guds bespottelig. Den Katolske Kirka hevder: «Pavedømmet er innstiftet av Jesus Kristus selv». Dette er så langt bort fra sannheten det går an å komme. Da ved Peter bekjennelse fra Matt. 16. fra vers 13. Her finner vi beskrivelsen av hvordan apostelen Peter bekjenner sin tro på hvem Kristus er. Peter sier til Jesus: "Du er Messias - den levende Guds sønn". Etter Peters bekjennelse sier Jesus til ham: "Og det sier jeg deg: Du er Peter (Peter betyr klippe); og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen."

Det var selvfølgelig ikke på Peter, men på hans bekjennelse at Jesus er klippen og grunnvollen. Ikke Peter som var en synder som trengte frelse like mye som alle andre. Men på Jesus, Guds Sønn, Verdens frelser og Messias.

4.) Paven taler Guds ord på lik linje med Apostelens og Profeten i Guds ord. Dette er en like Gudsbespottelig lære som alt annet innen den Katolske Kirke.

Dette såkalte Ex cathedra (petri) læren er et hån imot Guds ord og kjetter lære. Her omtales denne lære:

Ex cathedra (petri), i kraft av det pavelige embete, uttrykket betegner at pavens læreavgjørelser ved helt spesielle anledninger regnes som ufeilbarlige. Men det er ikke slik at det paven vanligvis sier eller gjør, regnes som ufeilbarlig. Ifølge 1. Vatikankonsils beslutning av 18. juli 1870 er paven, når han taler ex cathedra «ved den guddommelige bistand som ble lovet Peter, styrket med den ufeilbarlighet den guddommelige Frelser ville Hans kirke skulle opplyses ved når den fastlegger læren angående tro eller moral, og på samme måte er den romerske paves bestemmelser i seg selv, og ikke i kraft av Kirkens samtykke, uforanderlige».

5.) Nekte personer å gifte seg, for å få en tjeneste innforbi den Katolske kirka er demoners lære og forførende Ånder sier Apostelen Paulus.

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet, 3 som forbyder å gifte sig og byder å avholde sig fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne.

6.) Den Maria kultusen, Helgendyrkelse, Pavedyrkelse er Av-Guds dyrkelse av verste sort. Vi skal kun tilbe Gud, ingen andre.

7.) Den Katolske Kirka har forfulgt, torturert og drept et sted mellom 50 – 100 Millioner mennesker. Antallet er så stort, omfattende og stygt at det er god grunn nok for aldri å bli katolikk.

8.) Den katolske kirka fremstår som Verdens største pedofil-ring med alle avsløringer som er kommet frem av sexuelle misbruk av barn innforbi kirka. Dette er ikke et lokalt problem, og som går bare tilbake i tid. Men det eksisterer over alt, til alle tider og også i vår tid. Hvorfor? Hovedgrunnen er at de nekter prester, munker, nonner og andre geistlige til å gifte seg. Dette er virkelige ille, mer enn nok til aldri å bli katolikk.

9.) Gjennom diverse kirkemøter så innførte de hel masse med vranglære. Slikt som treenighetslæren, skjærsilden, evig vedvarende brennende helvete, barnedåp, be for og til de døde, feilaktig oppfattelse av nadverden etc. Lista kunne blitt enda lengre, stopper her.

10.) Den Katolske Kirka er en statskirke, der både troende og ikke troende går i sammen. skriften sier veldig klart at menigheten er et felleskap kun og utelukkende av kun troende døpte medlemmer som er renset i Jesu blod og som tror på bibelen og kun èn Gud, ikke flere.

Salme 1. 5 Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

Sluttkommentar:

Dette er selvfølgelig bare et lite overblikk over et meget stort og omfattende emne. Jeg personlig har meget stor sans for mange MENNSKER OG DEN KATOSLKE KIRKA SOM EN INSTITUSJON. Men fra der til å anerkjenne den fullt ut og som Ekman og familien. Gå inn der etter å ha vært protestant, det er for meg både en dårskap og ufattelig. Men i dag går hvis det meste an? Hva går ikke an må jeg spørre meg selv!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

torsdag 27. mars 2014

Nr. 794: Jan Hanvold, Visjon Norge og andre som forfører og bedrar har meget gode kår fremover hva Guds ord sier da mange falske profeter skal oppstå og føre mange, ikke få, vill!

Nr. 794:
Jan Hanvold, Visjon Norge og andre som forfører og bedrar har meget gode kår fremover hva Guds ord sier da mange falske profeter skal oppstå og føre mange, ikke få, vill!

Jeg har alltid «forsvart» Jan Hanvold, Visjon Norge og andre som Pinse Karismatikere som jeg er dypt uenig i. En som jeg også «forsvarer» er Kenneth Copeland, han ser ut etter mine begreper som en demon. Men det er akkurat slike Jesus selv sa skulle det komme mange, ikke få av. Og de skulle forføre mange, ikke få.

Bilde av den falske profeten fra USA Kenneth Copeland. Legg merke til bilde at det er som å se Satan selv, det er alle demonene som står bak ham og som bor i ham som kommer frem her.
Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.

Lukas 18. 8 Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

2 Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

2. Tess. 2. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

2 Pet. 2. 1. Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse. 2 Og mange skal følge dem efter i deres skamløshet, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, 3 og av havesyke skal de med opdiktede ord utnytte eder til sin vinning. Men dommen over dem er fra gammel tid ikke ørkesløs, og deres fortapelse sover ikke.

1 Joh.b. 4. 1. I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.

Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter seg. (sitat slutt).

Endetidsbildet faller på plass!

Jeg vet ikke til fulle hvorfor så mange – selv «gode» kristne – blir forført. Men når vi hører, og tror. At vi ikke skal dømme, mene noe etc. om og om igjen. Da tror en løgnen fremfor sannheten. Skriften sier at den åndelige dømmer alt, og skal også dømme engler. Da må det å dømme eller å bedømme være veldig viktig? Ja, det er akkurat det det er.

Her sier skriften at vi som troende skal dømme engler: 1Kor 6:2 Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker? 3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? hvor meget mere da i timelige ting!

Her sier skriften at vi skal dømme alt og det innbefatter alt:

Fil 1:10 forat I må kunne dømme om de forskjellige ting, så I kan være rene og uten anstøt til Kristi dag,

1Kor 5:12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor?

1Kor 2:15 men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen;

Hvordan skal vi dømme eller bedømme? Veldig enkelt, men allikevel vanskelig. vi skal vurdere alt på Guds ord og Åndens vitnesbyrd i vårt indre. For å bli stille, istand og evne å dømme og bedømme rett må vi ha en rett, god og dyp forståelse av Guds ord. Dernest være veldig flink, var og istand til å lytte til «stemmen» i vårt indre menneske. Vi må både se, høre og lytte da vi har som troende et nytt menneske i vårt indre sier skriften.

Viktigheten av å sammenligne med Guds ord: Apgj 17:11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.

Viktigheten av å lytte til den indre stemmen: Joh 10:27 Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig, Joh 10:16 Jeg har også andre får, som ikke hører til denne sti; også dem skal jeg føre frem, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord, én hyrde. Joh 10:3 For ham lukker dørvokteren op, og fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Åp 3:20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. Joh 18:37 Pilatus sa da til ham: Så er du dog konge? Jesus svarte: Du sier det; jeg er konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vidne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.

Dessverre så er vi veldig lite flinke, oppøvd og istand til å lytte, etter hva Gud har å si. Satan har klart å forføre, dulle og lure storparten av kristenheten med en forfeilet kristendom. Der en blir lært opp til å ikke å lytte etter Guds ord og Åndens vitnesbyrd. Satan har vært utrolig flink, strategisk og evnet å radere ut de hjelpemidlene som Gud har gitt oss for at vi skal følge ham og være ham tro!

Satan og hans tanker er vi ikke uvitne om sier Apostelen Paulus.

Dette er en artikkel jeg skrev for noen år siden, utdrag: Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte! Efes. 6. 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 2. Kor. 2. 10 Den som dere tilgir, tilgir også jeg. Ja, hvis jeg i det hele tatt har noe å tilgi, har jeg for Kristi ansikt tilgitt det for deres skyld, 11 så ikke Satan skal få bedra oss. Hva han har i sinne, det vet vi. Paulus skriver: “Hva han har i sinne (Satan), det vet vi”. Dette skal vi som troende vite og ikke være uvitende og kunnskapsløse om!

10.) Kunnskapsløshet Hosea 4. 6 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn. Å ikke inneha kunnskap kan bli våre åndelige bane. Vi tror at alt ikke går bra eller vi er ikke orientert om at Satan er en slagen fiende. Vi blir rundlurt av Satan. Derfor er bibelundervisning og at vi studerer Guds ord veldig viktig! (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Hvordan klarer f.eks. Jan Hanvold og Visjon Norge å la så mange gå på limpinnen og lure mennesker til fortapelsen?

1 Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Når Visjon Norge og Hanvold gjør så mye «godt». Da klarer de å lure så mange i fella. Hanvold er plassert der han er av Satan for å lure og forføre flest mulige. Når han «hjelper» Moldova og andre, så er dette kun et skalkeskjul for alt annet han driver på med. Som vranglære, lever selv i hor og synd etc. Og her lar en seg lure om og om igjen.

Hvorfor støtter så mange Hanvold? Han lever så miserabelt selv at her er det «rom» nok for alle. Når Hanvold lever som han lyster, men «tror» på Jesus. Da kan også de som støtter og følger ham gjøre det samme. Det er et kjempestort selvbedrag alt i sammen, det er ikke mer å si om den saken. Men hvor lenge vil dette holde på? Til Gud sier stopp, eller han lar Antikrist og den falske profet ta over som jeg skriver i mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring. Visjon Norge og Hanvold er hva skriften sier skal oppstå og være i endetiden. Derfor er det om å gjøre for de som følger Gud og Lammet å ikke bli distrahert eller motløse av dette. Men rette opp hode da vår forløsning stunder til!

Luk 21:28 Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.

Frelsen har aldri vært nærmere enn nå (Rom 13:11 Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen.), derfor ikke gi opp kjøre brødre og søstre. Men la oss stå i sammen og gjerne støtt oss både i forbønn og med midler:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

onsdag 26. mars 2014

Nr. 793: Beretningen om at det ved Fåreporten i Jerusalem var en dam som en engel steg til visse tider ned i og opprørte vannet er renspikka løgn!

Nr. 793:

Beretningen om at det ved Fåreporten i Jerusalem var en dam som en engel steg til visse tider ned i og opprørte vannet er renspikka løgn!

Betesda, basseng ved Fåreporten i Jerusalem, omgitt av fem bueganger. Stedet er kartlagt gjennom arkeologiske utgravninger, men navneformen er usikker. Muligens er navnet Betsata ('olivenoljehus') mer opprinnelig, selv om formen Betesda synes å være bekreftet av en henvisning til stedet i Kopperrullen fra Qumran. Navnet nådens hus kan ha sammenheng med at en lokal helbredelsestradisjon var knyttet til stedet, slik fortellingen i Joh 5 forutsetter. Når vannet på grunn av springkilde begynte å boble, trodde man at den som først kom seg ut i vannet, ville bli helbredet. Ifølge Joh 5 helbreder Jesus her en mann som aldri har lykkes i å komme først. Men dette er bare tull, og har aldri stått i bibelen. Men er katolsk tillegg som så mye annet i Guds ord, som f.eks. at det er en Triade Gud, et evig vedvarende brennende helvete, skjærsilden etc. Sannheten er at det var to bassenger der det fra det ene bassenget ble tapet vann inn i det andre. Dette er gravet ut i dag og vi vet det med sikkerhet. Derfor da vannet kom fra det ene bassenget til det andre ble vannet "sprudlende"!

Ruinene av den bysantinske kirken, som grenser til området ved bassengene som omtalt som Betesda i Johannes 5. Men det at det var en Engel som rørte i vannet er også løgn. Det som «rørte» i vannet var når det ble tappet vann over fra det andre bassenget over til det andre. De hadde et slusesystem, noe som utgravningen også sier. Dessverre så har den Katoslke kirka vært langfingret både her og mange andre steder i Guds ord, spesielt det nye testamente.http://www.generationword.com/Israel/jerusalem_sites/bethesda.html

Joh. e. 5. 1. Derefter var det en av jødenes høitider, og Jesus drog op til Jerusalem. 2 Men det er ved Fåreporten i Jerusalem en dam som på hebraisk heter Betesda og har fem bueganger; 3 i dem lå en mengde syke: blinde, halte, visne. 4 For en engel steg til visse tider ned i dammen og opprørte vannet. Den som da først steg ned efterat vannet var blitt opprørt, han blev helbredet, hvad sykdom han så led av. 5 Nu var der en mann som hadde vært syk i åtte og tretti år; 6 da Jesus så ham ligge der, og visste at han allerede hadde vært syk i lang tid, sa han til ham: Vil du bli frisk? 7 Den syke svarte ham: Herre! jeg har ingen til å kaste mig ned i dammen når vannet blir opprørt; og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før mig. 8 Jesus sier til ham: Stå op, ta din seng og gå! 9 Og straks blev mannen frisk og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dag. 10 Jødene sa da til ham som var blitt helbredet: Det er sabbat, og det er dig ikke tillatt å bære sengen. 11 Han svarte dem: Han som gjorde mig frisk, han sa til mig: Ta din seng og gå! 12 De spurte ham: Hvem er det menneske som sa til dig: Ta den og gå? 13 Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det var; for Jesus hadde trukket sig tilbake, da det var meget folk på stedet. 14 Siden traff Jesus ham i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk; synd ikke mere, forat ikke noget verre skal vederfares dig! 15 Mannen gikk bort, og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. 16 Og derfor forfulgte jødene Jesus, fordi han gjorde dette på en sabbat.

Vers 4 For en engel steg til visse tider ned i dammen og opprørte vannet. Den som da først steg ned efterat vannet var blitt opprørt, han blev helbredet, hvad sykdom han så led av.

http://jesusnet.dk/index.php?special_id=21&svar_id=740

Dette er en katolsk tilføyelse.

Katolikkene tror på mye rart. Bl.a. at Jesus gjorde under som barn da han blåste livets Ånde i to duer som ble levende. Det var visstnok to duer som var laget av leire som ble levende. Dette er et av mange ting som katolikkene tror på.

Vers fire her i Johannes evangeliet er det samme. Det var ingen Engler som gjorde under, kun Gud. Og det at noen har et fortrinn foran andre som ikke er så syke, da første mann ut i vannet er helt imot Guds ord. Det er den som tror, som kan komme. Og det er den som vil, som kan komme. Her stiller alle likt. Derfor kan en være forvisset om at dette her er i tilføyelse som ikke er sann og som sto i Apostelen Johannes sitt evangelium: Vers 4 For en engel steg til visse tider ned i dammen og opprørte vannet. Den som da først steg ned efterat vannet var blitt opprørt, han blev helbredet, hvad sykdom han så led av.

Sluttkommentar:

Luther begynte reformasjonen, og det til dels godt. Men nå er reformasjonen i ferd med å stagnere og strande ut. Dessverre har katolikkene gjort og gjør så mye rart og ubibelsk at det er på høy tid at vi våkner opp!

Det er mye som er forandret i Guds ord. Inndelingen i kapitler og vers er det også kirken som har gjort, i utgangspunktet er evangeliene skrevet på gresk med store bokstaver, uten mellomrom mellom bokstavene, uten punktum og avsnitt. Videre så er mange ting oversatt og forandret på. Dypest sett kan vi ikke være 100 % sikker om vi har en helt komplett bibel da ingen original tekster er å finne.

Og når det er den Katolske Kirka som har forvaltet egentlig det nye testamente i 1200 år uten å få konkurranse og å bli sjekket opp. Bare det tilsier at vi bør, skal og må stille oss spørsmålstegn med veldig mye. Har vi originaltekstene? Nei. Og har bibelen blitt korrekt oversatt i alle deler? Nei. Resten sier seg selv at her er det mange ting og mange forhåndsregler å ta hensyn til.

Tilføyelsen mangler i de eldste og beste vidner til evangeliets tekst, nemlig papyrus 66 fra o. 200 e. Kr., Codex sinaiticus fra 300-tallet efter Kr. og Codes Vaticanus fra 300-tallet e. Kr. Der fines i mere end 20 greske håndskrifter en markering af, at vers fire er uekte. Før den katolske kirka kom på banen med sine fabler om så mye, som treenighetslæren, evig vedvarende helvete etc.

Slik skulle dette blitt oversatt: Joh. e. 5. 1. Derefter var det en av jødenes høitider, og Jesus drog op til Jerusalem. 2 Men det er ved Fåreporten i Jerusalem en dam som på hebraisk heter Betesda og har fem bueganger; 3 i dem lå en mengde syke: blinde, halte, visne. 4 Vannet da det ble tappet over fra det ene bassenget til det andre virket legende for de som først kom ned i da det da var friskt og nytt. 5 Nu var der en mann som hadde vært syk i åtte og tretti år; 6 da Jesus så ham ligge der, og visste at han allerede hadde vært syk i lang tid, sa han til ham: Vil du bli frisk? 7 Den syke svarte ham: Herre! jeg har ingen til å kaste mig ned i dammen når vannet blir overført; og i det samme jeg kommer, stiger andre ned før mig. 8 Jesus sier til ham: Stå op, ta din seng og gå! 9 Og straks blev mannen frisk og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dag. 10 Jødene sa da til ham som var blitt helbredet: Det er sabbat, og det er dig ikke tillatt å bære sengen. 11 Han svarte dem: Han som gjorde mig frisk, han sa til mig: Ta din seng og gå! 12 De spurte ham: Hvem er det menneske som sa til dig: Ta den og gå? 13 Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det var; for Jesus hadde trukket sig tilbake, da det var meget folk på stedet. 14 Siden traff Jesus ham i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk; synd ikke mere, forat ikke noget verre skal vederfares dig! 15 Mannen gikk bort, og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. 16 Og derfor forfulgte jødene Jesus, fordi han gjorde dette på en sabbat.

Dette var bare et forslag og en personlig mening hvordan det første ble skrevet av Apostelen Johannes før den katolske kirka tuklet med teksten.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-kompletterer-oss http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-789-treenighetslren-er-en-matematisk.html http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-778-paulus-star-det-at-han-talte-mer.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-327-var-norske-bibel-er-full-av-feil.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-324-treenighetslren-bygger-pa-lgn.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-8.html

søndag 23. mars 2014

Nr. 792: Pastor Jan Hanvold støttet President Vladimir Putin for 1 mnd. siden, nå har han trukket støtten tilbake på sin Facebook profil av uvisse grunner!

Nr. 792:
Pastor Jan Hanvold støttet President Vladimir Putin for 1 mnd. siden, nå har han trukket støtten tilbake på sin Facebook profil av uvisse grunner!

Pastor Jan Hanvold er etter mine begreper nesten gal, narsissistisk og en falsk profet som lever i hor. Dette har jeg ment fra første gang jeg så ham i 1983, skjønner ikke det Norske kristenfolket kan trykke ham til sitt bryst!

Bilde av Jan Hanvold som støttet Putin for 1 mnd. siden med bl.a. følgende uttalelser: «Putin har gjort en kjempejobb». Men Hanvold at Putin har gjort en kjempejobb med å annektere Krim halvøya som er imot både folkeretten og alt som en demokratisk og fritt land skal og kan gjøre? For meg er og forblir Putin et arrogant og farlig maktmenneske som dessverre Hanvold ligner på. Men selvfølgelig, i en langt mindre scala og klasse.Dette skrev Pastor Hanvold for 1 mnd. siden noe som er fjernet fra hans profil på Facebook av uvisse grunner. Han har ikke forklart hvorfor eller kommet med noen innrømmelser. Kan det være at han ikke ser seg tjent med dette lengre?

8 februar 2014 står dette på Hanvolds Facebook profil: «Putin har gjort en kjempejobb, å dekket til en fantastisk OL-fest. ... Men i Norge har vi endel intolerante mennesker, som ønsker å boikotte OL», skriver Hanvold. videre skriver han: «Og det er jo fantastisk at de har skapt et anlegg til 300 milliarder. Som vil bli til velsignelse for mange ihvertfall i 20 år fremover. Så vi gleder oss nå til, å se at Norge tar enda flere medaljer. Vi håper det blir OL rekord», avslutter han innlegget sitt med.

Kun 19 år og jeg skjønte at mannen var gal, narsissistisk og ikke frisk.

Egentlig så har alltid ligget på kant med kristen Norge da jeg har hatt så annerledes oppfatninger og forståelse av det meste. Selv da jeg var 19 år skjønte jeg første gang jeg hørte Hanvold «tale» i Filadelfia Bergen i 1983. da var han gift med sin første kone, men var allerede da etter min oppfatning nesten gal, narsissistisk og en falsk profet som lever i hor. Dette har jeg ment fra første gang jeg så ham i 1983, skjønner ikke det Norske kristenfolket kan trykke ham til sitt bryst!

Men Guds ord sier veldig, veldig mange plasser at kristenfolket fremfor noen andre skal bli villedet av veldig mange falske profeter i endetiden og de vil ha det som klør i øret. Og resultatet blir vanskelige lovløse tider.

Her er noen skriftsteder som omtaler hvordan det skal og vil bli i endetiden. Derfor, dette som skjer er allerede forutsagt av han som kjenner enden fra begynnelsen, Gud selv!

Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.

Lukas 18. 8 Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

2 Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

2. Tess. 2. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

2 Pet. 2. 1. Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse. 2 Og mange skal følge dem efter i deres skamløshet, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, 3 og av havesyke skal de med opdiktede ord utnytte eder til sin vinning. Men dommen over dem er fra gammel tid ikke ørkesløs, og deres fortapelse sover ikke.

1 Joh.b. 4. 1. I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.

Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter seg. (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Jeg bare etterlyser mer åndelige edruelighet. For meg, så er Hanvold en slik type at egentlig så burde selv en nyfrelst sett at han var en falsk profet. Og hvis en ikke ser at han er en falsk profet, hva da med de andre som er mye sluere og flinkere enn ham å kamuflere og vise sitt sanne jeg? En ros vil jeg gi til Hanvold, det er at han er rett frem og «ærlig» i sin galskap og vrangforestillinger om det meste. Men det er allikevel lov å tenke og handle på det en kjenner? Selv dagens forførte og villedet Pinse Karismatiske kristne burde ha kjent snart at alle bjeller ringer bare Hanvold åpner munnen sin eller skriver på sin Facebook side? Skriften sier i hvert fall at mine får hører min røst. Følger du Hanvold og støtter Visjon Norge? Da tviler jeg på din frelse må jeg ærlig si. Det går da ikke an å støtte Satan og hans sendebud, og samtidig være en kristen? Skriften sier at en kan ikke tjene to Herrer og være i ledtog med Satan, og samtidig tjene Herren. Hanvold er så langt fra Gud og hans rike det går an å komme. Å støtte dette er det samme som å støtte den Onde, vær du sikker!

2 Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige. 7.1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/12/nr-736-jan-hanvold-star-for-en-billig.html http://blog.janchristensen.net/2013/12/nr-719-er-mann-en-kristen-hvis-en.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

tirsdag 18. mars 2014

Nr. 789: Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!

Nr. 789:

Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!

Gud har gitt oss vet og forstand for at vi skal bruke det, og når skal vi ikke bruke vet og forstand? Det er når vi ikke skjønner noen eller det. Men treenighetens-læren er ikke noe mystisk, uforståelig eller tåkeaktig. Den er meget lett å forstå. Den hører med til de første grunner i Guds ord (Hebre. 6. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, 2 med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes opstandelse og evig dom).

Bilde av Apekatt. Faktisk så gjør de som tror på treenighetslæren Gud til en dumrian og raring med å tro på en «felles» Gud eller Triade Gud i en «stor» felles Gud. Skriften lærer ikke dette, men enkelt og klart at det er kun Gud Fader – ingen andre – som er den eneste sanne Gud. Så får en driver med mysterier, tåkelegging og annet vrøvl om den eneste sanne Gud som treenighetslærerne gjør.Fra diverse debatter og samtaler med de som forsvarer treenighetslæren.

Legg merke til hvor lite de er i stand og villig til å svare på vanskelige punkter. Men å komme med dommer, eder og galle, det ligger dem nær når det blir for vanskelig. ikke bra, men det er nok noe å lære her for noen og enhver? Her kommer utdrag for noen disputter med treenighetslærere.


Her utdrag fra debatt med Kjell Andersen fra Kristiansand som driver nettstedet Søkelys.com:

Jeg: Hvem er den eneste SANNE GUD? En, to eller flere? Skriften sier klart at det er kun èn, hvem? Joh 17:3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. 1Tim 1:17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen. Legg merke til ordlyden, har aldri til dags dato hørt noen treenighetslære som kan forklare dette uten å komme med bortforklaringer, eder og galle! Katolsk vranglære er det fra 300-600 talet.

KA: Hei Jan Kåre. Læren om den ene treenige Gud er et av den kristne kirkes viktigste sentraldogmer. Dogmet om den treenige Gud lærer oss at det finnes kun en eneste suveren Gud, åpenbaret som Fader, Sønn og Ånd. Her (http://www.trotvil.no/Treenighet.htm) finnes det en grundig gjennomgang av den bibelske treenighetslæren. Søkelys står fullt og helt fast på dette sentraldogmet. Også gamle broder Åge stod fast på nettopp dette, og han sa fra. Nardus og Antiokia og kultgrupper som “The Way internasjonal” og Branhamismen bryter klart med dette dogmet og disse er grupper vi advarer mot.

Jeg: Men hvem er den eneste, evige konge, den uforgjengelige, usynlige Gud? Jesus kan det ikke være, da han skal overgi Kongedømmet? 1 Kor. 15. 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

For Paulus og de første kristne så var troen på en treenighetslæren total fremmed. Den kom med den katolske kirke og ble utviklet gjennom flere hundre år og nådde sitt klimaks i 1952 da Maria ble opptatt i guddommen som en 4. person. Derfor berører Guds hjerte mer enn Jesus og nå kommer Ulf Ekman å viser vei til den katolske kirka. Når kommer dere andre treenighetslærere og tilhengere etter? 1 Kor. 8.4b. det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden – som det jo er mange guder og mange herrer – 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham. Hør Israel, Guds menighet og hele verden og hele universet. Gud er èn, ikke to, tre eller flere!

KA: Hei Jan Kåre. Har du lest den grundige gjennomgangen jeg viste til? Treenighetstroen var levende lenge før den katolske kirke ble til. På ditt andre spørsmål eller argument “nå kommer Ulf Ekman å viser vei til den katolske kirka. Når kommer dere andre treenighetslærere og tilhengere etter?” Vårt svar er: Forhåpentligvis aldri. Avstanden rent teologisk er for stor. Selv om det finnes dogmer både katolikker og protestanter er enige om, finnes det hundrevis vi ikke kan enes om. Ulf Ekmans fall var et jordskjelv for mange, men det er lite trolig at han får følge av evangeliske kristne som har røtter i reformasjonen.

KA: Når kristenheten kan godta så mye som de allerede gjør, så er det bare et tidsspørsmål. Skal en f.eks. bli Biskop i den Norske Kirke, så må en aldri tale bibelens ord om hverken skilsmisse, gjengifte og homoseksuelle. Den nye Biskopen Per Arne Dahl måtte bli liberal teolog for å bli Biskop. Faktisk så er den Katolske Kirka mer moralsk og etisk på linje med Guds ord enn det den protestantiske kristne er i det store og det hele. For et samrøre det er blitt! Selvfølgelig kan en alltid finne spor til en vranglære før den kommer, slik også med treenighetslæren. Men jeg har også snakket med flere Jøder eller Israelitter, de sier rett ut at vi er vranglærere p.g.a. treenighetslæren. Og de aller fleste Messianske menigheter godtar ei heller treenighetslæren. Tror nok den ikke er fundamentert på Guds ord i det hele tatt, men kun Katolske dogmer fra 3-600 tallet. Anbefaler at du tar deg tid å lese på vår hjemmeside og leser, hvis du er interessert å finne ut hva Guds ord sier om dette emne. Men hvis du ikke er interessert, så er det ikke så mye å gjøre. Jeg vet hva og hvem jeg tror på. Se her: http://janchristensen.net/

KA: Jan Kåre, jeg vet hva Guds Ord sier. Har brukt år av mitt liv på å studere både bibelen, kirke og dogmehistorie, religionsvitenskap, ur og oldkirken, og det er altfor billig å hevde at den katolske kirke oppfant treenighetslæren. Dette er å gjøre apostlene og oldkirken stor urett. Det er mer korrekt å si at den katolske kirke fastholdt trinitetsdogmet og siden også en rekke ubibelske dogmer. Luther viste vei ut av dette mørket, selv om hans politisk korrekte etterfølgere i den tidligere statskirken nå blåser en lang marsj i Luther. Utviklingen i den norske kirke går i gal retning. Det er det liten tvil om. Homofilisaken, abortsaken, kvinnelige prester osv osv vitner om en kirke på feil vei. Ennå finnes det lys i den norske kirke, men liberale bisper (som jeg tillegger like lite troverdighet som kjetteren Arius er i ferd med å bringe fremmed ild inn i kirken. En mot-reaksjon må komme. NLM vil utrede å starte eget trossamfunn på luthersk grunnvold og ennå fremstår Frikirken som et bedre alternativ enn kirken. Vi har også den norske kirke i eksil (abortprestene) som er et langt mer bibeltro alternativ. Vi har også ennå en rekke mindre frittstående pinsemenigheter som står for Guds Ord, et eksempel Zion Fevik som ikke aksepterer gjengifte og det finnes mange flere “som ikke har bøyd kne for Baal” og som aldri vil følge i Ekmans fotspor inn i det katolske mørke.

Jeg: Kjell du skriver mye godt, men også en del jeg både er uenig og ser annerledes! Dette skriver du: det er altfor billig å hevde at den katolske kirke oppfant treenighetslæren. Dette er å gjøre apostlene og oldkirken stor urett. Jeg mener ikke det: Paulus sier at etter hans bortgang skulle det komme inn glupende ulver etc. Jeg mener: Treenighetslæren var total ukjent for de første kristne, jødene og Jesus selv. Det var en lære som kom inn fra andre religioner etter at Apostlene døde. Du skriver: Vi har også den norske kirke i eksil (abortprestene) som er et langt mer bibeltro alternativ. Jeg mener: Hvorfor kan de da samarbeide med Hanvold og Visjon Norge? Da ser jeg de som kraftig villedet hvis de går inn der! Du skriver: Vi har også ennå en rekke mindre frittstående pinsemenigheter som står for Guds Ord, et eksempel Zion Fevik som ikke aksepterer gjengifte og det finnes mange flere “som ikke har bøyd kne for Baal”. Jeg mener: Ser at Torstein Grotbekk, forkynner der. Da han var i Oslo var han kjempeåpen for gjengifte, noe han også måtte være da han var med Pastor med Ludvik Karlsen. Fint at han har snudd, men den snuoperasjonen virker veldig, veldig rar og søkt! Men han er vel som kameleonen. Skifter farge etter som der han kommer. Du skriver: og som aldri vil følge i Ekmans fotspor inn i det katolske mørke. Jeg mener: Tror dessverre at kristenheten er mer og mer inn i en stor felles skjøge kirke. At før eller siden vil alle ende skulder til skulder, det er bare et tidsspørsmål. Tenk på den generasjonen som vokser opp i dag, de er opptatt med alt annet en å være bibeltro og følge Guds ord. Her er tekno konserter, sosialt tilbud, fritidsaktiviteter, menighetsvekst seminar. Ja, absolutt alt annet enn den gode gamle bibelske vei med ordet og bønnen i sentrum! Vil si til avslutting her at for meg så har jeg den samme tro som Paulus og de første kristne. Dette var de første kristnes trosbekjennelse: 1 Kor. 8.4b. det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden – som det jo er mange guder og mange herrer – 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham. Legg merke til ordlyden: for oss bare én Gud, Faderen. Og videre: én Herre, Jesus Kristus. Treenighetslæren kom først etter Apostlene da de glupende ulver kom inn med sine falske lærere og lære!

Leste den linken du gav meg. Jeg er så total uenig, grunnleggende uenig i dette kjetter skrifte. Men det tar for mye spalteplass og tid på en lørdags kveld å skrive om dette. Men det er bare å lese på blogg og hjemmesiden vår. Der vil du nok finne de fleste svarene! Jesus er Elohim, en Gud blant andre Guder, men ikke den eneste sanne Gud, det er kun og alene Gud Fader, som Jesus selv kalte for sin Far og Gud!

KA: Jan Kåre. Dette er polyteisme, er Baal og Moluk også “en del av gudefamilien du tilsynelatende opererer med? Det er en Gud, åpenbaret i personene Fader, Sønn og Ånd, disse tre “personene” utgjør den sanne ene Gud. “Dette er den felles kristne tro, at vi ærer en Gud i treenigheten og treenigheten i enheten, en person er Faderen, en person er Sønnen og en person er Den Hellige Ånd.

Jeg vil ikke kommentere Grotbekk, men på prinsipielt grunnlag er vi ikke for tanken om gjengifte, men jeg ser at driftingen mot en økumenisk kirke kan lede til en superkirke. Også David Wilkerson var inne på den tanken. Når det gjelder dette du skriver “Tenk på den generasjonen som vokser opp i dag, de er opptatt med alt annet en å være bibeltro og følge Guds ord. Her er tekno konserter, sosialt tilbud, fritidsaktiviteter, menighetsvekst seminar. Ja, absolutt alt annet enn den gode gamle bibelske vei med ordet og bønnen i sentrum!” – så er det en utvikling det er liten grunn til å støtte.

Jeg: Kjell er sterkt uenig i ditt syn på treenigheten, finner ikke dekning for dette i Guds ord det du skriver! Polyteisme er bibelen som sier at ordet Gud, Guder blir brukt. Mange, mange ganger hvis du mener det slik. Men nå snakker vi om hvem som er den eneste sanne Gud, det er kun Faderen er lærer skriften. Hvis Den hellige ånd hadde vært en egen person så hadde «han» hatt et eget navn og vi skulle tilbedt, bedt og lovsunget «ham». Nei, treenigheten er både ubibelsk og en kjetter lære! Er det noe jeg er 100 % sikker på, så er det at treenighetslæren ikke er noen lære som hverken Jesus eller Apostlene noen gang har trodd og lært andre. Den kom inn etter Apostlene døde som Paulus sa: Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter seg.

Kjell, hvem er den eneste sanne Gud? Du må kun komme med et svar, skriften er meget klar og enkel. Det er kun og alene Gud Fader, ingen andre. Du skal ikke ha andre Guder foruten meg lyder det første bud. Ved å tro annerledes så fjerner du og alle andre som tror på en Triade Gud. Ikke kom med flere bortforklaringer og svada svar, takk! (sitat slutt).

Dessverre, har ikke fått noe mer svar her!

Videre fra mail og korrespondanse mellom meg og Bjørn Storm Johansen som driver nettstedet: jesuserherre.com. Her utdrag fra vår korrespondansen:

BTJ: Du kan ikke være frelst uten å holde deg til apostlenes lære som en gang for alle er overgitt til de hellige. Du står beskrevet i 2. Peter 2, 2. Tim.4:1-5, Matt.7:15, Jeremia 23 og egentlig i hele Judas brev. Flott at kristen Norge nå blir advart mot ulver som deg. Falsk lære er lett å ta deg på, men din oppførsel beviser bare at et dårlig tre bærer dårlig frukt. Omvend deg til Kristus før det er for sent.

Jeg: Du leser en Katolsk-luthersk bibeloversettelse, da får du mye rart, her er en bibeloversettelse som er mye mer i tråd med grunnteksten og som får frem betydningen mye bedre og rettere, les her og sammenlign:

http://gudsogkristikirke.com/no_pdf_utdrag/00_det_storste_mennesket/5138ba20-a084-11e3-a531-002590d31986_id_5138ba20-a084-11e3-a531-002590d31986.html

Kan du svare seriøst på dette spørsmålet. Vi leser i Joh.e. 17.3 om Jesus som det evige liv, og så står det at Jesus ikke er den eneste sanne Gud, men Faderen, har du en forklaring? Jan K

BTJ: Du er verken salvet eller profet. Du formidler vranglære og blasfemi ved å fornekte Gud selv. Men jeg ber for deg. La meg minne deg på hvem Jesus er. Han er Gud. Ikke fornekt. Du er på vei til fortapelse. Les selv... 1 Timoteus 3:16 Og det må alle bekjenne, - stort er gudsfryktens mysterium*: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet. 1 Johannes 5:20 Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv. Hebreerne 1:8 Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav. Romerne 9:5 Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Mvh Bjørn Storm Johansen

Meg: Korrekt oversettelse av Rom 9.4b.er Kristus nedstammet etter kjøttet. 05 Han som står over alle, vår Gud, Guds utvalgte? For når det er Gud som være velsignet for dette i tider! Amen Du kan ikke lese bibelen feil oversatt og stole på den, da er du som Eva i Edens hage. 1 Tim. 3. 16 Uten at det kan strides om, er mys-teriet i Guds budskap stort: Han ble åpenbart i kjøttet, rettferdiggjort i ånden, sett av budbringere, forkynt blant folkeslagene, trodd av verden og tatt opp til herlighet. Fikk er ord til deg fra Herren da du har alt for mye energi i deg og er blotter for ale annet som visdom, forstand og kjærlighet. Ordspr 26:2 Som spurven i fart, som svalen i flukt, slik er det med en uforskyldt forbannelse - den rammer ikke. Jan K (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Dette var et utdrag. Det er meget vanskelig å diskutere med treenighetslæren da de er ført vill og ført bak lys. Men samtidig opptrer arrogante og ser ned på andre. Men dette fører ikke meg ut på et sidespor, men jeg prøver alltid å imøtegå dem med Guds ord. Og at det som jeg er blitt klar over og fått lys i. Det formidler jeg videre, sannheten vil alltid seire – til slutt!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-787-treenighetslren-er-kjetter-og.html http://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-693-skelys-er-redd-for-at-jeg-skal.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-670-er-srlendingen-kjell-andersen.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-671-skelys-skriver-om-meg-i-en-tone.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-667-bjrn-storm-johansen-skriver-at.html http://janchristensen.net/index.php http://www.twft.com/ http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-525-systematisk-bibelundervisning-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-705-hvor-far-smyrna-oslo-og-vi.html http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

mandag 17. mars 2014

Nr. 787: Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!

Nr. 787:
Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!

Har snakket med en god del kristne som tror at bibelen taler om tre likeverdige Guder i en felles Guddom. Dette er så total feil og på villspor det går an å komme. Bibelen taler om Guder, Gud etc. Men når det er snakk om den eneste sanne Gud, da sikter det alltid og i 100 % av tilfellene alltid mot og til Gud Fader, ingen andre. Det er kun ham, og ikke engang Sønnen som omtaler i skriften som den eneste sanne Gud.

Bilde av Jesus som ber til den eneste sanna Gud, sin Far, opphavsperson (Jesus sier selv at han er utgått fra ham) og Gud.Heresi ut i fra Wikipedia: Ordet heresi kommer fra gresk αἵρεσις, hairesis (fra αἱρέομαι, haireomai, «å velge»). Det som angis er at det dreier seg om at en gruppe eller enkeltperson har valgt å tro på noe annet enn de etablerte dogmer. Uttrykket ble populært i 2. århundre, da Ireneus av Lyon skrev sin Adversus haireses, Mot heresier. Han beskrev sin egen tro som ortodoks (ortho-, 'rett' + doxa, 'tro'/'tenkning'). Ordet kjetter kommer fra katarene, også kjent som albigenserne, som fulgte en lære inspirert av gnostisismen og som i en periode i middelalderen ble sett som en stor trussel mot Den katolske kirke i Frankrike.

De fleste kjettere, eller heretikere, regner ikke sine egne meninger som kjetterske, men ser tvert imot på de etablerte dogmene som kjetterske. For eksempel ser Den katolske kirke på protestantisme som heresi, mens mange protestanter beskriver den katolske tro som vranglære. Bestemmelsen av hva som er et heresi er derfor avhengig av en persons ståsted.

Heresi skiller seg i kristent nomenklatur fra skisma ved at førstnevnte dreier seg om forskjellige i troslæren, mens sistnevnte først og fremst dreier seg om disiplinære spørsmål og spørsmålet om kirkens autoritet. Det skiller seg også på apostasi, som er et fullstendig frafall fra troen.

Heresi, eller kjetteri er en betegnelse på tro eller meninger som avviker fra etablerte dogmer. Et annet ord som ofte brukes på norsk er vranglære. Uttrykket kommer fra en kristen sammenheng, men det kan også brukes om avvikende meninger innen andre religioner eller politiske bevegelser. Hovedtemaet i denne artikkelen er heresi i kristen sammenheng.

Kjetteri ut fra Wikipedia: Kjetteri er i teologisk meining ei læresetning eller ei samling av slike som er stempla som falske av ein kyrkjeleg autoritet.

Ordet kjetter kjem gjennom mellomnedertysk ketter frå gresk katharos, som tyder «dei reine», og var eit namn på katarane, ei manikeisk sekt som var mykje utbreidd i Vest-Europa på 1000- og 1100-talet, og som vart skulda for vrang lære og forfølgd av kyrkja. (sitat slutt).

Treenighetslæren er ingen lære som er forkynt og undervist om i Guds ord, men ble til ved den Katolske Kirka og nedarvet av Luther og reformasjonen i sammen med andre blasfemiske lærer som: Erstatningsteologien, troen på et evigvarende pinsel for de ikke troende, barnedåp, tro på en Triade Gud etc. Alt dette er noe en finner i andre religioner som den hellenistiske tro, egyptiske Gudelære etc.

Hvorfor er da treenighetslæren kjettersk eller heresi? Kommer kort 10 punkter på dette her:

1.) Det er en Katolsk dogmelære kommet til fra år. 3-600 e.kr. kort beskrevet på forskjellige kirkemøter. Der det begynte med kirkemøte i Nikea og ble avsluttet med athanasianske trosbekjennelse. Som egentlig er en trosbekjennelse imot den bibelske læren om Gud. Derfor er den uttrykkelig omtalt på et konsil i Autun i Burgund i 670. Den har brodd mot arianismen og den presiserer læren om den hellige treenighet og læren om inkarnasjonen. Blasfemiske trosbekjennelser er dette til dels, spesielt den siste, den athanasianske trosbekjennelse.

2.) Treenighetslæren er Katolsk, og nedarvet fra Luther og reformasjonen.

3.) Det er en lære imot hva som ble undervist i GT og hva Israelittene tror på i det store og det hele.

4.) Den er imot Jesus undervisning.

5.) Den er imot Apostlenes lære og undervisning.

6.) Den er kjettersk.

7.) Den er heresi.

8.) De som tror på treenighetslæren er som regel frekke og svarer alltid nesten ikke på spørsmål stilt til dem da de føler som ovenpå og ned. Hovmod følger i treenighetslærens fotspor.

9.) Den hellige ånd er aldri nevnt i skriften med eget navn eller som en egen person, ergo er den en del av Gud.

10.) Jeg og Smyrna Oslo forkynner kun det som profeten i GT forkynte. Det samme som Jesus selv trodde på og forkynte. Og som Paulus og Apostlene forkynte og underviste. Vi bare fortsetter i samme spor og med samme lære som Jesus og Apostlene.

Sluttkommentar:

Vi bygger kun videre på og formidler det samme som Jesus og Apostlene. Motstanden vi får begrunner vi med at en ikke akseptere Guds ord.

Efeserbrevet 2. 20 I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, 21 i hvem hver bygning føies sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, 22 i hvem også I bygges op med de andre til en Guds bolig i Ånden.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/index.php http://www.twft.com/ http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-525-systematisk-bibelundervisning-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-705-hvor-far-smyrna-oslo-og-vi.html http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

søndag 16. mars 2014

Nr. 788: Bankvesenet i Norge hindrer vekst, da det ikke er rèell konkurranse Bankene seg immelom!

Nr. 788:

Bankvesenet i Norge hindrer vekst, da det ikke er rèell konkurranse Bankene seg immelom!

Hans Nielsen Hauge både forkynte Guds ord og var opptatt av praktiske løsninger slik at samfunnet og den enkelte skulle bli velsignet. Det samme gjør jeg her ved å ta opp en stor urett og skjevhet i det Norske samfunnet. Vi har et udemokratisk Bankvesen som meler sin egen kake og flår nesten sliterne og den vanlige mann. Spesielt de som bor i byene med høye lån til bolig m.m. Bilde av Hans Nielsen HaugeNorge går veldig bra, ikke minst hvis vi sammenligner oss med Europa og resten av verden. Men det er klare forbedringspotensialer, ikke minst med hensyn til at det skal bli dårligere eller vanskelige tider.

Det er flere som sammenligner Norge mot Europa, ikke minst når det gjelder lønnssoppgjør. Vi hører fra flere hold, ikke minst NHO hvor viktig det er at det kommende lønnsoppgjøret ligger på samme nivå eller tilsvarende som resten av Europa. Men da tar en ikke med et vesentlig punkt, sikkert et av de viktigste hvis ikke det viktigste. Det er at rentenivået ligger alt for høyt her i Norge. Som kommer av to viktige grunner. Det ene er at det er liten og ingen konkurranse mellom bankene i Norge, en er stort sett fornøyd slik som det er. Samtidig så er bankene veldig grådige og tar rentemarginer nærmest det hinsidige!

Hva bør gjøres?

Eter min mening bør flere ting gjøres, for å lette rentetrykket og skape en rèell konkurranse Bankene seg i mellom her i Norge.

Her er noen muligheter og tiltak:

1.) I debatter stilles i alt for liten grad politikkere og andre til ansvar for hva de har gjort, sagt og gitt løfter om. Se hvor tafatte den nye regjeringen er i dette spørsmålet. De drenerer, snakker og gjør svært lite. Og i debatter slipper de alt for lett unna og når de blir intervjuet.

2.) Fortelle alle enhver at det er totalt feil å sammenligne oss med Europa da vi har et slikt stort rentetrykk her i Norge. Slekta mi i Danmark ser faktisk 1 tallet på renta og de har gunstige avtaler ellers.

3.) Konkurransen er liten her i Norge, og gir staten instrukser bruker Bankene det til sin fordel imot oss kunder. Det ser vi ikke minst nå med at de er pålagt å ha en egenkapital som de for lenge siden har fått hadde de ikke delt så mye ut til sine aksjonærer og bevilget seg høye bonuser, lønninger etc, og andre goder de har. Et eksempel er Dnbs banksjef Rune Bjerke som har rundt 8 millioner i lønn og bonuser og stadig deles ut mer lønn og bonus til den mannen. Det er vel ikke så rart at rentene må ligge høyt når banksjefene skal ha sine lønnspålegg. Vi lånekunder må punge ut i millioner for disse grådige sjefene. De får ikke nok.

4.) Egenkapitalkravet må senkes til 10 %. Så enkelt og greit, det vil gjøre mye for mange.

5.) La f.eks. Husbanken få låne ut til de vanskeligstilte og de som har over 2 Millioner i gjeld til en langt billigere rente for å skape ny dynamikk inn i hele systemet. For at de som trenger mest hjelp og som har satset, må få litt dra hjelp. Ikke bli motarbeidet som de blir i dag med det store gjelds- og rentetrykket.

Selvfølgelig er det mange momenter og hensyn å ta. Men med dagens poltikk så er det de med «normal» inntekt, ikke har skyhøye lønninger eller ikke er gjeldsfri som må «svi» for den politikken og slik Bankene i Norge blir drevet og styrer og holder på. Har selv prøvd å bytte Bank, snakke med Banken, ja, gjort det meste. Men å få presset renta lavere enn 3.5 % har jeg ikke klart. Er det andre som har klart det? Har ikke inntrykk av det akkurat. Men hvor mye burde den beste renta i Norge ha ligget på? Bankene skal også tjene penger og det er risiko med å låne ut. Jeg vil si at den burde ha ligget på minst 1 % lavere enn den gjør i dag her i Norge.

I Danmark mener jeg at styringsrenta ligger på ca. 1 % bedre enn her i Norge, da på 0,25 %. Hvorfor ikke senke renta fra Norges Bank tilsvarende og følge de rådene jeg har listet opp? Det er viktig at alle stega blir tatt, eller så vil Bankene bli enda mer grådige. Senker en egenkapitalen uten å la Husbanken også låne ut som jeg har skrevet. Så vil en før eller siden få problemer, hvorfor? Fordi det egentlige problemet her i Norge er at det ikke er noen rèell konkurranse bankene seg imellom, uten en gjør noe med det. Så løser en ikke det store problemet!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-686-koplingen-mellom-partiet-de.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-615-klimaendringene-er-en-syklus-som.html http://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-552-avisen-dagen-og-andre-forsvarer.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-365-lysbakken-viser-sosialistenenes.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-218-norge-star-foran-oppgjrets-time.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-37-hvilket-parti-br-en-stemme-frp.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-90-skal-kristne-vre-politisk-aktive.html

fredag 14. mars 2014

Nr. 786: Hvorfor gjengir de kristne avisene uttalelser av den falske profeten Jan Hanvold som dømmer andre nedom og hjem, men Hanvold går alltid fri selv om han både er en vranglærer, lurendreier og lever i synd?

Nr. 786:
Hvorfor gjengir de kristne avisene uttalelser av den falske profeten Jan Hanvold som dømmer andre nedom og hjem, men Hanvold går alltid fri selv om han både er en vranglærer, lurendreier og lever i synd?

Jan Hanvold er en falsk profet, bløffmaker og lurendreier. Han kan stenge ute og gjøre alt som passer ha, Eter min mening er han et narsissistisk menneske. Men det som jeg synes er ille og direkte unnfallende er at han får lov å holde på slik uten å bli imøtegått og konfrontert med sannheten. Virkeligheten er at Hanvold står i Babylon med alt som tilhører ham og seg selv. Vranglærer, skilt, gjengiftet, lever i hor etc. Da kan en peke finger på andre, men uten å ha gjort opp sin egen synd og brøde lever enn i et selvbedrag.

Avisen Vårt Land har en form for hat kjærlighetsforhold til Hanvold. De skriver tilsynelatende imot ham, men samtidig slipper de ham frem. Men de er for feige og unnfallende til å nevne at Hanvold lever i synd og er en vranglærer. En skikkelig falsk profet. Bilde av sjefredaktør i Vårt Land Helge Atle Simonnes.Dette vi nå ser, med denne påfallende unnfallenheten men samtidig får Hanvold forholdsvis stor spalteplass i avisene og blir sitert og tatt på alvor. Men ingen stiller noe som helst negative spørsmål til denne kjeltringen og falske profeten, dette er virkelig underlig og trist. Kommer her med noen betraktninger i punkter:

1.) Det er påfallende at en som Hanvold som har Antikristens Ånd i sjel og sinn, kan få virke og ha en fremtreden posisjon. Det er for meg en bekreftelse at kristenfolket i Norge er forført og åndelig blinde.

2.) Hanvold advarer nå imot Ulf Ekman. Har også stengt ham ute fra sin TV skjerm, dette blir applaudert, godtatt og her er det en mann med handling og meningers mot. Men alt dette viser at han er tøff og burde fått like tøffe spørsmål tilbake i fleisen. Men her er det blitt stille som hos en østers av alle. Dette er bare unnfallenhet og elendig.

3.) Hanvolds virksomhet er egentlig så lik Ekmans, at når han angriper Ekman, så angriper han Ekman. Er det ingen som ser dette? Her er noen sittatter fra hva Hanvold skriver imot Ekman: Ulf Ekman viser hån imot den evangeliske kirke. Og sett sekterismen på 90 tallet. Da det var slik i Norge, at hvis du ikke hadde gått på Livets Ord. Var du ikke kvalifisert til, å tjene Herren. Med sterk fokus på demon utdrivelse og sekterisme. Til person dyrkelse av Ulf Ekman og andre Livets Ord forkynnere. Når vi ser alle de tusener nordmenn som har gått på Livets Ord. Ser vi utrolig lite frukter av det. Men som den ubestridde lederen i Skandinavia, er ikke Ulf hvem som helst. Og det han nå gjør, er et stort svik imot all det, som reformasjonen brakte

4.) Da Hanvold nå advarer imot Ekman og mener at dette ligger flere år tilbake i tid og alt annet som han skriver nå imot ham og taler imot ham på sin TV kanal. For alle oss andre var dette med Ekmans konvertering bare en overgang, ikke noe som skjedde plutselig. Er Hanvold så dum? Selvfølgelig ikke, alt dreier seg om å manipulere og holde på støttepartnerne sine som er blitt lurt og faret vill. For til å støtte ham.

5.) Hvorfor slipper Hanvold alltid så billig unna? Og de som forsvarer ham, de får omtrent ikke noen vanskelig og gode motspørsmål? Er ikke vi kristne brødre og søsken i Herren? Da må vi forvente også det som er nært, vanskelig og ømtålelig blir berørt og belyst.

6.) Vi har alle vært unnvikende og ikke konfrontert personer og de vi burde ha advart og formant. Har vi desverre mange ganger unnlatt for å slippe omkostningen og det ubehaget det medfører. Men det er ikke den rette vei og Herrens måte å løse ting på.

7.) De kristne lederene velger gang etter gang minste motstands vei. Derfor er denne unnfallenheten alt annet enn godt. Dagens kristenledere er som de dårlige Hyrdene i Esekiel 34.

8.) Hanvold er så vulgær og ekkel. Her på radio i Oslo skriker han ut at han er skyldig i to ekteskapsbrudd. Men til helvete med alle de som ikke godtar at jeg er gjengift skriker han ut. Hvor åndelig blind må en bli for å se at han er en falsk profet som Jesus sa mange skulle det komme av i endetiden? Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.

9.) Når alle innlegg for og mot Hanvold aldri angriper der han sitter fast fremfor alle ting, det er på det moralske og etiske. Han angriper alt og alle, blir applaudert av flere, men selv leser han i synd. Snakk om å stå med begge beina plantet i skjøgen. Skriften sier at den som holder seg til en skjøge blir et med Ånden med henne. Hanvold har ikke lov og rett å gifte seg igjen, men han tar seg til rette akkurat som det har passet og lystret ham!

10.) Kristenfolket er medskyldig i Hanvolds synd da ingen påpeker dette selv om flertallet er klar over hans leve sett og vranglære, da blir en medskyldige i hans onde gjerning.

2. Joh.e. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Sluttkommentar:

Har skrevet så alt for mye om Hanvold og Visjon Norge. Anbefaler derfor å lese hva vi ellers har om Hanvold og Visjon Norge til skrekk og advarsel for alle og enhver.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-603-hva-jarle-haugland-daglig-leder.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-612-hvorfor-vil-ikke-kristen-norge.html http://janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/

onsdag 12. mars 2014

Nr. 785: Fra Aril Edvardsen til Ulf Ekman – rett inn i Babylon den store skjøge!

Nr. 785:
Fra Aril Edvardsen til Ulf Ekman – rett inn i Babylon den store skjøge!

Den saken er det mange momenter å ta med, jeg har prøvd å se tilbake og inn i vår tid, for å få et historisk overblikk, dette er egentlig et ledd i en stor lenke der alle skal bli ført tilbake til skjøge kirken etter min mening og da tror jeg det også er det som Herren vil ha sagt!

Når jeg ser tilbake på mitt liv, tjeneste og hva jeg har forkynt, undervist og lært. Så har det vist seg i alt det jeg har som sagt lært, forkynt og undervist fått og hatt rett. Da i det grunnleggende og i de store linjene, men også i detaljer. Slik også her…… Derfor er jeg så frimodig å spørre deg som leser dette om du vil stå med oss? Og støtte oss på alle måter, akkurat nå for å gjøre nye fremstøt trenger vi din økonomiske hjelp på en spesiell måte da vi ønsker å begynne med å legge ut taler og diverse. Står du med og vil støtte oss økonomisk? Her er vårt kontonummer:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Bilde av den nå avdøde Evangelist Aril Edvardsen og hans kone Kari. Det var han fremfor noen andre som åpnet slusene til dette vi nå ser. Han var i sannhet en banebryter på alt det som er negativ og villfarent!http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=aril-edvardsen-en-falsk-profet

Fra Aril Edvardsen……..

Om vi går lenger tilbake i tid, så kan jo mange av oss huske hva som skjedde da Arild Edvardsen i Sarons Dal på 70- og 80 tallet inviterte karismatiske katolikker på talerstolen. Det ble ramaskrik blant flere fremtredende norske pinseledere, og Arild Edvardsen ble ekskludert fra det gode lag med en Hvitebok. Arild, uredd og kraftig forført, mente det ikke kunne være noe problem med å invitere katolikker som åpenbart hadde «Jesus» i sentrum, og i tillegg hadde erfart Åndens dåp. Ikke hadde de glemt Maria, Jesu mor heller. Om de ba til henne eller Jesus, det var sak samme. Helt til Maria da hennes bønner var «sikrere». Han mente tydeligvis at økumenisk fellesskap med disse var viktigere enn å «stå på dogmene og lære-setningene».

Det er ingen tvil om at Aril Edvardsen var banebrytende, for å fremme dette som nå Pastor Ulf Ekman, Peder Halldorf og andre har gått full inn i.

Vi er så opptatt av å bli velsignet at vi ser ikke de store linjene.

Min erfaring er at troende mennesker er veldig lettlurte. De kommer på et møte, hører sang og tale. Dette var godt, og de støtter dette både økonomisk og på andre måter. Men kommer en inn og forkynner ting som går litt dypere og som trekker de store linjer og gir informasjon utover det en er vant med. Det boikotter en og vil på ingen som helst måte støtte. Dette skjedde med Israel, slik også med menigheten. Derfor sier profeten følgende:

Hos 4:6 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.

Nå har Pastor Ulf Ekman tatt skrittet fult ut og blir katolikk. Her noe av hva han nå sier:

‘Den katolske kirke har den mest fullkomne uttrykket for kristen enhet’

Jeg tror det er Jesu ønske at alle skal bli ett, og den enheten skal være konkret. Og jeg tror at Den katolske kirke har det mest fullkomne uttrykket for den enheten.

Videre skriver han i Svenske Dagen oversatt til Norsk følgende:

På spørsmålet om hva som er hans viktigste argument for å bli katolikk, svarer Ekman at det grunnleggende er fordi "den katolske kirke har sannheten i sin fullhet". På spørsmålet om han ønsker at alle kristne på sikt skal bli katolikker svarer han: " Jeg tror Jesus ønsker at alle skal være ett, og jeg tror den katolske kirke har det fulle uttrykket for denne enheten". På spørsmålet " Skal også Livets Ord og Pinsebevegelsen inn under paven på sikt?" svarer han: Er det så farlig? (sitat slutt).

Dette er kort et historisk utvikling innforbi kristenheten hvordan tilnærmingen har vært til den Katolske Kirka innforbi de frikirkelige miljøene her i Norge og Norden. Men spørsmålet er todelt mener jeg videre. Hvordan kunne det ha skjedd? Og veien videre. Det første er veldig enkelt å svare på, om å forklare det er desto vanskeligere. Vil kompromittere det ned til to korte svar:

1.) Hvordan kunne det ha skjedd spør jeg om tilnærmingen og også konverteringen til den Katolske Kirke?

a.) Mangel på troskap mot Guds ord.

b.) Mangel på gode og uredde forkynnere og Hyrder i Guds menighet.

2.) Og veien videre.

Jeg er mer og mer overbevist at hele kristenheten vil mer og mer nærme seg hverandre, da den falske enhet vil vokse mer og mer frem. Hvordan? Ja, dette vil skje suksessivt og gradevis, noe som allerede belyst har skjedd. Jeg har et betimelig spørsmål:

Når vil andre følge Ekman, eller ta samme steget?

Peder Halldorf i Sverige som i ungdommen var en lovende og salvet Pinseforkynner har gått i fra det til å blir, ja for meg en vis vaser av forkynner. Det å gå tilbake til sine røtter, kle seg som et prest eller pater etc. Det er så langt det går an å komme på villspor. Men etter Peder Halldorf eller noen andre går over, hva med resten av kristenheten? Dessverre så er det så lite bibeltroskap og åpenbaring i dag, at Satan har nesten fritt leide inn i Guds menighet!

Sluttkommentar:

Her er det veldig mye å si, men at det vil til slutt ende i en stor «Super-Kirka» kalt Babylon den store skjøge. Det er hevet over enhver tvil. I dag er det meste tillatt blant protestantene, det igjen har banet vei for den Katoslke Kirke mer en noe annet. Hadde protestantene vært bibeltro og stått på Guds ord, så hadde den åndelige utviklingen og tilstanden vært helt og totalt annerledes.

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=aril-edvardsen-en-falsk-profet http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-784-pastor-joakim-lundqvist-i-livets.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-den-katolske-kirka-den-store http://janchristensen.net/Binder1-og-hanen-galte-andre-gang.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-karismatiske-villfarelse http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-783-den-falske-profeten-ulf-ekman.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter http://blog.janchristensen.net/2013/11/nr-710-tilnrmingen-for-livets-ord-og.html http://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-739-ulf-ekman-beveger-seg-imot.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-386-kirkefedrene-har-ikke-lsningen.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-369-trosbevegelsen-og-katolikkerne.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-148-pinsevennenes-flrt-med-paven.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-2_6535.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Stig-Andreasson-om-Katolisismen

tirsdag 11. mars 2014

Nr. 784: Pastor Joakim Lundqvist i Livets ord og hele lederskapet svikter familien Ekman, med å ikke gi dem bibelske råd og advarsler, dette er dessverre synonymt og standarden med kristenheten!

Nr. 784:

Pastor Joakim Lundqvist i Livets ord og hele lederskapet svikter familien Ekman, med å ikke gi dem bibelske råd og advarsler, dette er dessverre synonymt og standarden med kristenheten!

Det er alltid trist at de som står deg nærmest, som svikter. Her burde virkelige Pastor Joakim Lundqvist og alle andre i Livets Ord talt Ekman til rette, format og advart ham. Dernest steng ham ute og på ingen måte vist en slik overbærende og på mange måter falsk ydmykhet over ham. Han er på ville veier, men det er nok også Livets Ord og storparten av hele kristenheten, om den er katolsk eller protestantisk. Men allikevel, å gå inn i den Katolske Kirke er og forblir for dumt! For oss som har fulgt med på Trosbevegelsen og dens lære over mange år er ikke dette overaskende. Den læremessige likhet er stor, og det tar Ekmann konsekvensen av. Jeg har skrevet flere artikler om dette både nylig og for flere år siden.

Bilde av Pastor paret Ulf og Birgitta Ekman. Personlig tror jeg at de aldri har vært frelst, eller er frelst. De går fra en stor vranglære menighet, til et kirkesamfunn som også er et stort makkverk av vranglære. Men måtte jeg ha valgt mellom pest og kolera for å si det slik, så hadde jeg valgt den katolske kirke. Aldri i livet om jeg hadde valgt den frigjorte Pinse Karismatiske kristendommen der alt er tillatt, det er virkelig nikolaitter eller står for Bileam lære. Men alle overgrep som den Katoslke Kirka er ansvarlig for med alle små gutter som er blitt misbrukt, så er det ikke mye troverdig og verdighet i den Katolske Kirka heller, men allikevel. Den er å foretrekke foran den forvillede kristendommen som Livets Ord alltid har stått for og står for!1.) Pastor Joakim Lundqvist skulle aldri latt Ekman holde på slik han gjorde med å lefle med den Katolske Kirka i flere år. Advart ham med en gang og sagt hvor skapet skulle stå. Det gjelder å ta det onde med roten med en gang, og enhver tankebygning som reiser seg imot Kristus og Guds ord. Dette var de for feige og unnvikende til å gjøre, dessverre.

Ulf og Birgitta Ekman blir katolikker fordi de har funnet trygghet og glede over de syv sakramenter og fordi at enhet mellom de troende blir best i den Katolske Kirke! Dette er etter hva jeg har lest meg og hørt meg til hvorfor de blir katolikker. Ønsker å ta 10 små punkter som Pastor Joakim Lundqvist og lederskapet på Livets Ord har sviktet på overfor familien Ekman. Dette er dessverre synonymt og standarden med kristenheten!

2. Kor. 10. 3 For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; 4 for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker, 5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, 6 og er rede til å straffe all ulydighet, når først eders lydighet er blitt fullkommen.

2.) Dette med å velsigne, ikke dømme etc. Dette er mange ganger menneskelig tanker og meninger. I skriften står det at den åndelige dømmer alt, og vi skal også formane og tale til rett. Hva er kjærlighet? Det er å tale sannheten i kjærlighet. Derfor er det virkelig feile råd og dårlig medisin som han får fra sine egne.

3.) De som står han nær, som ikke advarer ham. De blir egentlig medskyldige. Derfor er det alvorlig å la han «slippe» så billig unna. Ekman har slått inn på avveier.

2. Joh.b. 9 Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

4.) Ekman minster all troverdighet, og egentlig hele den Pinse Karismatiske bevegelse. Men først og fremst Livets Ord og alt arbeidet som går ut i fra der. Ekman er som en Hyrde som forlater sauene sine, vi leser om slike i Esekiel 34.

5.) Det er viktigere enn alt å følge Kristus. Ay Ekman legger så mye til grunn for det han her gjør med å hele tiden henvise til hva Herren har talt til ham og Birgitta, men først og fremst ham. Det vitner om en selvsentrert og stor egoist. Det er derfor jeg advarte imot ham lenge før han ble katolikk at han var en falsk profet, ikke en sann èn.

6.) Hvor blir troskapen imot Guds ord av her? Og tar han ikke med at historien forteller at den Katoslke Kirka står for omtrent størsteparten av kristendomsforfølgelse som har vært siden 300 årstallet som den Kirka kom til? Det finnes selvfølgelig gode sider med den katoslke kirka, men sannelig også negative. Blir alt dette glemt og oversett?

7.) Men synonyme og det vanlige er at de som står deg nærmest, de svikter, enten er de for harde eller for tolerante. I dette tilfelle har de som har stått han nærmest hatt veldig dår innflytelse. Hvis ikke hadde dette ikke skjedd.

8.) Vi har synonym tilfeller i Norge. Tenk bare på den falske profeten Hanvold, han får boltre seg i synd akkurat som det passer ham selv. Han skriker ut her på radio i Oslo: «TIL HELVETE MED ALLLE DE SOM IKKE GODAR AT JEG ER GJENGIFTET». Hanvold kan sitte i sitt eget TV-stue å advare imot alt og alle, det betyr ingenting i den åndelige verden når en lever i synd og står opp til hode i vranglære som Hanvold gjør. Men hvorfor advarer og taler omtrent ingen ham til rette? Det er for meg en gåte, selv en 4-åring kan se at han er fullstendig ute av vater og er alt annet en et sant Jesu Kristi vitne!

9.) Den enheten som Ekman snakker om, tror jeg heller dette vil skape en enhet mellom de som er sanne Jesus troende og de som er skjøge kristne vil også «finne» hverandre.

10.) Når en er slik unnvikende og så lite villig til å stå opp for Guds ord, da er jeg fristet til å spørre om disse noen gang har opplevd Herren. Eller er de bare religiøse uten å være født på nytt?!

Joh 3:6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

Sluttkommentar:

Jeg er overbevist at det ikke er Kristus som leder ham. Men Ekman og dessverre store deler av kristenheten er av den sorten mennesker som fører og farer vill! Samtidig så får kristenfolket de lederene og Hyrdene de ønsker og vill ha. At Hanvold har kritisert Ekman betyr ingenting, han lever i synd. At Åge Åleskjær kritiserer Ekman, betyr ingenting. Da Åleskjær er en vranglærer og aldri har stått opp for noe. Hverken når det gjelder etikk eller moral, her er faktisk katolikkene mange hestehoder foran de aller fleste protestantene, ikke minst de Pinse Karismatiske. Tror hele greia leder til Babylon den store skjøge!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-den-katolske-kirka-den-store http://janchristensen.net/Binder1-og-hanen-galte-andre-gang.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-karismatiske-villfarelse http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-783-den-falske-profeten-ulf-ekman.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter http://blog.janchristensen.net/2013/11/nr-710-tilnrmingen-for-livets-ord-og.html http://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-739-ulf-ekman-beveger-seg-imot.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-386-kirkefedrene-har-ikke-lsningen.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-369-trosbevegelsen-og-katolikkerne.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-148-pinsevennenes-flrt-med-paven.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-2_6535.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Stig-Andreasson-om-Katolisismen

mandag 10. mars 2014

Nr. 783: Den falske profeten Ulf Ekman blir nå katolikk, hvem andre lar seg lure av ham igjen? Dessverre er dette uten troverdighet, da han nettopp er blitt pensjonist!

Nr. 783:

Den falske profeten Ulf Ekman blir nå katolikk, hvem andre lar seg lure av ham igjen? Dessverre er dette uten troverdighet, da han nettopp er blitt pensjonist!

Pastor Ulf Ekman har egentlig vært en lurendreier hele veien og kjørt sitt eget løp, slik også nå. Etter min oppfatning – noe jeg har skrevet om før i flere artikler – er han som dessverre mange andre forkynnere, ikke minst Pinse karismatiske forkynnere. En ulv i fåreklær, at han nå velger å bli katolikk vitner om at han aldri har vært rotfestet i Guds ord og i nåden i Kristus Jesus. Bilde av Ekman tatt for flere år siden da han var på vei til å bli katolikk.At Ekman blir katolikk er ikke egentlig til å undres over da han alltid har vært på kanten av Guds ord og aldri har stått for det sanne evangeliske budskap. Han har egentlig aldri vært en sann evangelisk kristen. Her kommer 10 punkter jeg har lyst å nevne i forbindelse med Ulf og hans kone Birgitta overgang fra trosbevegelsen til katolisismen.

1. Joh.b. 2. 19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

1.) Våren 2013 gikk Ulf Ekman av som Pastor i Livets Ord og har dermed sikret seg økonomisk resten av livet. Ikke dårlig bare det, men da ligger alt til rett for å gjøre slike sprell!

2.) Ekman har alltid vært ekstrem, han har en forstyrret personlighet og er enda mer forstyrret åndsliv etter mitt skjønn. Da Paven var i Sverige for 15 år siden var han hans største kritikker. Nå er han favnet av alt det han og hva den katolske kirka står for. Fra en grøft og til neste.

3.) Fra en grøft og til neste skriver jeg. Livets ord og trosbevegelsen lære er ille, slik også med den katolske kirke i det store og det hele. At han nå velger den største motsettningen viser bare at han aldri har vært en gjenfødt kristen som er gjenfødt ved Guds ord.

4.) Det er underlig å lese hans utmelding. Den er overveldende positiv, men nå har han funnet noen røtter etc. Derfor den overgangen til den Katolske Kirke. Hadde vært spennede å fått et teologisk og læremessig svar på hvorfor han har «skiftet» side! Men det har jeg sett veldig lite til.

5.) Ulf Ekman har egentlig alltid vært unnvikende og svak, derfor denne fremgangen. De aller fleste kristne er egentlig svake og unnvikende, derfor har de gjenkjent seg i ham og fulgt ham.

6.) Når Ulf og Birgitte Ekman forlater Livets Ord og den Pinse karismatiske bevegelse burde andre som har trodd og fulgt i samme spor, spurt seg selv hva de holder på med. Men til mer enn er forført og villedet, til mindre selvinnsinkt får en. Og å stille seg selv spørsmål, det er og forblir vanskelig, om ikke umulig.

7.) Thoralf Gilbrandt mente at Ulf Ekman var Nordens største bibellærer. Det er ingen som har skrevet mer imot den Romersk Katolske Kirka enn Gilbrandt. Undrer meg hva hadde sagt i dag hvis han hadde levd og vært Åndsfrisk? Og andre som har forsvart og støttet ham, hva tenker de i dag? Det viste seg at han ikke var en av oss allikevel.

8.) Ulf Ekman er ikke bare en leder og forkynner, men et vanlig menneske. At han gjør slike drastiske valg får meg til å tenke på følgende ord fra bibelen. De fører og farer vill. Han går i fra en ekstrem menighet til en ny ekstrem menighet eller sekt.

2 Tim 3:13 Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill.

9.) For å gjøre et slikt drastisk skritt som familien Ekman har gjort, så skulle det vært intressant å sett hvem han har snakket med og drøftet ting med. Og er det noen som har advart ham? Det må da ha vært noen eller er alle like uempatiske og alt er egentlig like godt? Jeg vet ikke, men intressant skulle det ha vært.

10.) Det siste spørsmålet er om han vil og hans famille vil finne tilfredstillelse i den Katolske Kirke eller ikke? Det tror jeg aldri, for meg så virker det som han trenger å få erfare evangeliet. Antagelsesvis er han aldri blitt født på nytt og trenger å bli født ved sannhetens ord som lever og blir.

1Pet 1:3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

1Pet 1:23 I som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir!

Sluttkommentar:

Slik som Ekman har holdt på med studier, reiser etc Nesten som et formål for å bli katolikk, er det ingen som har sagt i fra eller er de så fasinert, bergtatt og naive av ham at de ikke evnet å tenke realistiske og sunt? De menneskene rundt ham fra Livets Ord? Det er langt mere å si om dette. Men det forundrer meg ikke at han også vil før eller siden gå ut av den Katolske Kirke. Men i mellomtiden er det en del spørsmål og problemstillinger som jeg, og sikker andre. Gjerne skulle fått del i og vist. Men det jeg skrev i overskriften står jeg innforbi: «Den falske profeten Ulf Ekman blir nå katolikk, hvem av andre lar seg lure av ham igjen? Dessverre er dette uten troverdighet, da han nettopp er blitt pensjonist!». Jeg tror Ekman gikk tom for Amerikanskpåvirket -dere skal gjøre som jeg sier dere- ekstremforkynelse. Igjen sitter en mengde mennesker som ikke skjønner noen ting, disse svovelpredikantene har aldrig gjort annet en og stå på talerstolen og skrike og dømme alle som ikke følger dem blindt. Det beste er og holde ved sin enkle tro på Guds ord. Anbefaler Smyrna Oslo og alt det vi står for!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter http://blog.janchristensen.net/2013/11/nr-710-tilnrmingen-for-livets-ord-og.html http://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-739-ulf-ekman-beveger-seg-imot.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-386-kirkefedrene-har-ikke-lsningen.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-369-trosbevegelsen-og-katolikkerne.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-148-pinsevennenes-flrt-med-paven.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-2_6535.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Stig-Andreasson-om-Katolisismen