mandag 17. mars 2014

Nr. 787: Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!

Nr. 787:
Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!

Har snakket med en god del kristne som tror at bibelen taler om tre likeverdige Guder i en felles Guddom. Dette er så total feil og på villspor det går an å komme. Bibelen taler om Guder, Gud etc. Men når det er snakk om den eneste sanne Gud, da sikter det alltid og i 100 % av tilfellene alltid mot og til Gud Fader, ingen andre. Det er kun ham, og ikke engang Sønnen som omtaler i skriften som den eneste sanne Gud.

Bilde av Jesus som ber til den eneste sanna Gud, sin Far, opphavsperson (Jesus sier selv at han er utgått fra ham) og Gud.Heresi ut i fra Wikipedia: Ordet heresi kommer fra gresk αἵρεσις, hairesis (fra αἱρέομαι, haireomai, «å velge»). Det som angis er at det dreier seg om at en gruppe eller enkeltperson har valgt å tro på noe annet enn de etablerte dogmer. Uttrykket ble populært i 2. århundre, da Ireneus av Lyon skrev sin Adversus haireses, Mot heresier. Han beskrev sin egen tro som ortodoks (ortho-, 'rett' + doxa, 'tro'/'tenkning'). Ordet kjetter kommer fra katarene, også kjent som albigenserne, som fulgte en lære inspirert av gnostisismen og som i en periode i middelalderen ble sett som en stor trussel mot Den katolske kirke i Frankrike.

De fleste kjettere, eller heretikere, regner ikke sine egne meninger som kjetterske, men ser tvert imot på de etablerte dogmene som kjetterske. For eksempel ser Den katolske kirke på protestantisme som heresi, mens mange protestanter beskriver den katolske tro som vranglære. Bestemmelsen av hva som er et heresi er derfor avhengig av en persons ståsted.

Heresi skiller seg i kristent nomenklatur fra skisma ved at førstnevnte dreier seg om forskjellige i troslæren, mens sistnevnte først og fremst dreier seg om disiplinære spørsmål og spørsmålet om kirkens autoritet. Det skiller seg også på apostasi, som er et fullstendig frafall fra troen.

Heresi, eller kjetteri er en betegnelse på tro eller meninger som avviker fra etablerte dogmer. Et annet ord som ofte brukes på norsk er vranglære. Uttrykket kommer fra en kristen sammenheng, men det kan også brukes om avvikende meninger innen andre religioner eller politiske bevegelser. Hovedtemaet i denne artikkelen er heresi i kristen sammenheng.

Kjetteri ut fra Wikipedia: Kjetteri er i teologisk meining ei læresetning eller ei samling av slike som er stempla som falske av ein kyrkjeleg autoritet.

Ordet kjetter kjem gjennom mellomnedertysk ketter frå gresk katharos, som tyder «dei reine», og var eit namn på katarane, ei manikeisk sekt som var mykje utbreidd i Vest-Europa på 1000- og 1100-talet, og som vart skulda for vrang lære og forfølgd av kyrkja. (sitat slutt).

Treenighetslæren er ingen lære som er forkynt og undervist om i Guds ord, men ble til ved den Katolske Kirka og nedarvet av Luther og reformasjonen i sammen med andre blasfemiske lærer som: Erstatningsteologien, troen på et evigvarende pinsel for de ikke troende, barnedåp, tro på en Triade Gud etc. Alt dette er noe en finner i andre religioner som den hellenistiske tro, egyptiske Gudelære etc.

Hvorfor er da treenighetslæren kjettersk eller heresi? Kommer kort 10 punkter på dette her:

1.) Det er en Katolsk dogmelære kommet til fra år. 3-600 e.kr. kort beskrevet på forskjellige kirkemøter. Der det begynte med kirkemøte i Nikea og ble avsluttet med athanasianske trosbekjennelse. Som egentlig er en trosbekjennelse imot den bibelske læren om Gud. Derfor er den uttrykkelig omtalt på et konsil i Autun i Burgund i 670. Den har brodd mot arianismen og den presiserer læren om den hellige treenighet og læren om inkarnasjonen. Blasfemiske trosbekjennelser er dette til dels, spesielt den siste, den athanasianske trosbekjennelse.

2.) Treenighetslæren er Katolsk, og nedarvet fra Luther og reformasjonen.

3.) Det er en lære imot hva som ble undervist i GT og hva Israelittene tror på i det store og det hele.

4.) Den er imot Jesus undervisning.

5.) Den er imot Apostlenes lære og undervisning.

6.) Den er kjettersk.

7.) Den er heresi.

8.) De som tror på treenighetslæren er som regel frekke og svarer alltid nesten ikke på spørsmål stilt til dem da de føler som ovenpå og ned. Hovmod følger i treenighetslærens fotspor.

9.) Den hellige ånd er aldri nevnt i skriften med eget navn eller som en egen person, ergo er den en del av Gud.

10.) Jeg og Smyrna Oslo forkynner kun det som profeten i GT forkynte. Det samme som Jesus selv trodde på og forkynte. Og som Paulus og Apostlene forkynte og underviste. Vi bare fortsetter i samme spor og med samme lære som Jesus og Apostlene.

Sluttkommentar:

Vi bygger kun videre på og formidler det samme som Jesus og Apostlene. Motstanden vi får begrunner vi med at en ikke akseptere Guds ord.

Efeserbrevet 2. 20 I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, 21 i hvem hver bygning føies sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, 22 i hvem også I bygges op med de andre til en Guds bolig i Ånden.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/index.php http://www.twft.com/ http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-525-systematisk-bibelundervisning-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-705-hvor-far-smyrna-oslo-og-vi.html http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-naa-jan-kaare http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tjenesten-min

Ingen kommentarer: