onsdag 5. mars 2014

Nr. 779: Mitt syn på predestinasjonslæren eller kalvinismen!

Nr. 779:

Mitt syn på predestinasjonslæren eller kalvinismen!

Predestinasjonslæren er læren om forutvelgelsen av Gud til frelse for oss mennesker kort fortalt:

Jeg anser ikke meg selv som noen Calvinist, da jeg egentlig mener som Luther at det er kun Gud som vet til syvende og sist hvem som skal bli frelst. Det skjulte hører Herren til sier skriften. For meg et dette noe av det skjulte, men Faderen vet som den eneste sanne Gud hvem som tar imot og hvem som ikke gjør det. Vi skal kun gjøre en ting, forkynne evangeliet og så ved alle vann. Så skal Gud ta seg av dette andre hvem som tar imot og hvem som ikke tar imot. På mange måter så hører dette til i Herrens skjulte forråd og det vi først vil få svaret på hjemme hos Gud

5 Mosebok 29. 29 Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for oss og for våre barn til evig tid, forat vi skal holde alle ordene i denne lov.

Magnus Persson fra Malmø og United menigheten tror slik jeg har forstått det på predestinasjonslæren eller kalvinismen, og er blitt boikottet og holdt ute av flere som han samarbeidet med før etter det jeg kjenner til. Men er hans lære så feil? Jeg kjenner ikke så godt til det hele, men at Gud Fader vet nøyaktig hvem som skal bli frelst og ikke frelst, det er åpenbart da han kjenner enden fra begynnelsen. Bilde av Calvinist Magnus Persson fra Malmø Sverige.Hva Luther lærte og noe til:

Læren om Guds forutbestemmelse av det enkelte menneske til frelse eller fortapelse. Predestinasjonslærens utgangspunkt er troen på Guds allmakt og allvitenhet; intet skjer uten at det er Guds vilje. Videre er predestinasjon bestemt av læren om at det syndige menneske i seg selv er fortapt; frelsen er et under, som skyldes at den troende er utvalgt til frelse ifølge Guds evige beslutning. Det nye testamente har ingen sammenhengende lære om predestinasjon, men mange utsagn kan tolkes til fordel for den (Rom 8,29; 9,18; Ef 1,4; Joh 6,70).

En teologisk lære om predestinasjon ble først utformet av Augustin, som i kampen mot Pelagius' synergisme hevdet at mennesket ikke kan gjøre noe for sin frelse, og at Gud derfor har utvalgt et bestemt antall til frelse. Calvin representerer predestinasjonslæren i dens strengeste form, men denne strenge lære fastholdes ikke av de reformerte kirker i vår tid. Også Luther var tilhenger av predestinasjonslæren, idet han knyttet an til tradisjonen fra Augustin. For Luther var det imidlertid viktig ikke å gjøre dette temaet til gjenstand for teologisk spekulasjon; for ham hadde det med den skjulte, og ikke med den åpenbarte Gud å gjøre. Læren er ikke tatt opp i de lutherske bekjennelsesskriftene.

Hva Calvin lærte og sto for, hentet fra Wikipedia:

Den reformerte kirke er et protestantisk trossamfunn som er utgått av Ulrich Zwinglis og Jean Calvins virke i reformasjonen på 1500-tallet, tar dette med som en opplysning om Calvin, de har ca. 75 mill. medlemmer i hele verden.

Suveren nåde

Kalvinismen legger vekt på den fullstendige ødeleggelsen av menneskets etiske natur, satt opp mot Guds suverene nåde i frelsen. Den lærer at mennesket er fullstendig ute av stand til å følge Gud eller unnslippe hans fordømmelse, og at den eneste veien til frelse ligger i at Gud overstyrer deres uvillige hjerter slik at de vendes om fra opprør til villig lydighet. Ingen kan komme til meg uten av Faderen drager han, sier Skriften.

Alle mennesker er etter dette synet fullt ut prisgitt Guds nåde. Han kunne på rettferdig måte fordømme alle mennesker for deres synder, men har valgt å vise nåde mot noen for å bringe ære for sitt navn. Et menneske frelses mens et annet går tapt, og dette skjer ikke på grunn av vilje, tro eller dyd, men fordi Gud har fattet en suveren avgjørelse om å vise nåde. Personen må handle for å tro og bli frelst, men denne lydigheten i troen er ifølge kalvinismen Guds gave, og ikke et valg tatt gjennom fri vilje.

Kalvinister mener dette demonstrerer rekkevidden av Guds kjærlighet når han frelser de som ikke kan eller vil følge ham. Man mener også at det å minnes om denne læren fjerner stolthet og selvgodhet. Helliggjøring søkes av kalvinister gjennom en kontinuerlig tillit til Gud, som renser den troendes hjerte.

«Livet er religion»

Det kalvinistiske levesett er et resultat av en fundamental religiøs bevissthet som er sentrert omkring Guds suverene nåde. Kalvinismen forutsetter at Guds godhet og makt har et fritt og ubegrenset handlefelt, og dette leder til en overbevisning om at Gud virker i alle livets sider, både det sekulære og det sakrale, det offentlige og det private, og det åndelige og det fysiske.

Som en følge av dette synet mener man at Guds plan er til stede og utvikler seg i enhver hendelse. Dette fører til et absolutt avhengighetsforhold til Gud, som ikke bare forbindes med fromme handlinger som bønn, men også med alle andre ting i livet.

Ut fra Moselovens annet bud tillates ikke bilder i kalvinistiske kirker. Skriftsteder er de eneste tillatte dekorasjoner.

Kalvinismens fem punkter

Kalvinistisk teologi oppsummeres ofte i de såkalte fem punkter, som er en sammentrekning av bestemmelsene gjort ved synoden i Dort og som ble publisert som svar på fem utfordringer fra arminianerne. Calvin brukte selv aldri en slik modell, men punktene er et praktisk hjelpemiddel til å identifisere viktige elementer som skiller kalvinismen fra andre kristne retninger.

De fem punktene er:

Totalt syndeforderv: Som en følge av syndefallet er alle mennesker syndens slaver. Mennesket er dermed i sin natur ikke rede til å elske Gud, men vil heller tjene sine egne interesser og avvise Gud. Mennesket er ute av stand til å velge å følge Guds bud og bli frelst, fordi det ikke lenger ligger i dets natur.

Ubetinget utvelgelse: Gud valgte i evigheten de han vil frelse, uten noen vilkår eller forbehold. Fordi valget skjedde før den utvalgte ble født innebærer dette også en predestinasjonslære.

Begrenset soning: Ved Kristi død ble straffen for syndene begått av de Gud har bestemt seg for å frelse sonet. Kristi sonoffer tok bare vekk syndene til de utvalgte, og ikke hele menneskeheten.

Uimotståelig nåde: Guds nåde gis til de Gud har utvalgt og forutbestemt til frelse, og overvinner deres motstand slik at de kommer til en frelsende tro.

De helliges utholdenhet: De som virkelig har blitt frelst, kan ikke miste frelsen. De hellige brukes av kalvinister om de som virkelig er frelst gjennom Guds utvelgelse, og ikke i f.eks. den forstand man finner i Den katolske kirke (se helgen) (sitat slutt).

Vi vet ikke alt, selv ikke Jesus vet alt, men det vet kun den eneste sanne Gud, Faderen. Ja, Faderen vet alt, og når fylden av hedninger er kommet inn, så kommer Jesus igjen.

Rom. 11. 25 For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om denne hemmelighet - forat I ikke skal tykkes eder selv kloke - at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn,

Mark 13:32 Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene min Fader.

Jes 46:10 jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd, jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg,

Jeg og alle andre som er frelst, blir egentlig «frelst» fire ganger!

1.) Før verdens grunnvoll ble lagt, så ble vi alle utvalgt i Kristus.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 1. 4 I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.

Utdrag fra vers fire: Vi leser om et synonym vers til dette verset i 1. Pet. 1. 20 Han var bestemt til dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. Studerer vi Jesus i sin preeksistens så er det mange ting og sider ved ham som dykker opp. Her er noen av mine tanker som jeg flyktig kan nevne som jeg ønsker å ta opp både i videre bibelkommentarer, på bloggen og artikler. Faderen bestemte og forutså alt dette, derfor måtte han ha en som var istand til å påta seg fallets konsekvenser og deretter gjenopprettelse. Her ble Jesus valgt ut av Faderen før alt, før verdens grunnvoll ble lagt. Dette er meget dype og vanskelige tanker og aspekter å sette seg inn i og en kan fort gå feil på veien.

Vi finner flere plasser i skriften både i GT og NT at Jesus har en begynnelse i motsetning til Faderen som ikke har en begynnelse. Mika 5. 1. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager.

Jesus har sitt opphav fra Aion som betyr evighet eller en veldig lang tid, men Faderen er fra Aion x for å prøve å forklare det med ord oversatt fra hebraisk til Norsk. Faderen er fra evighet evighet, Sønnen fra evighet eller eldgamle dager + da han har en begynnelse i motsetning til Faderen som er uten begynnelse. Men det er også Englene fra eldgamle dager og de blir i skriften nevnt som Guder ved flere anledninger. Men her kommer vi mange ganger feil ut av flere grunner. Las meg kort nevne noen:

1.) Vi har en feilaktig treenighetslære som sitter i bakhode hos oss alle.

2.) Guds ord i originalversjon er ikke skrevet med små bokstaver kun store.

3.) Oversettelsene er ikke 100 % pålitelige derfor MÅ ethvert vers sjekkes ut mot alle synonym vers for å få en mest mulig riktig helhet.

4.) Detaljene i Guds ord er ofte blitt oversett for å få frem hoved sannhetene. Det igjen gjør at hoved sannhetene ikke står seg. Det er når detaljene er riktig som gjør at hoved sannhetene står seg.

5.) Vi legger trykk på enkelte ord og vendinger som skulle heller blitt lagt vekt og trykk på i enkelte andre deler av verset og avsnitte. Jesus påpekte dette med at en tøddel av loven ikke skulle forgå. Da må vi forstå det dit hen at vi overser ting, mange ganger ubevist og i god tro.

Men hvorfor ble Jesus utvalgt? Når jeg skriver dette så vet jeg ikke det 100 %. Men vi kan nevne noen ting. Vil bare ta med at Englene blir også i skriften nevnt som Guder. Salme 97. 7 Til skamme blir alle som dyrker bilder, som roser seg av gagnløse guder. Alle guder må bøye seg for ham. Ble han født for å være Kristus? Dette høres mest logisk, men vi vet ikke 100 %. Dette er ikke for meg en vesentlig lære men det er sider her som jeg mener at bl.a. den feilaktige treenighetslæren har ødelagt og gjort at en misforstår veldig mye. Jesus var forut kjent og vi var utvalgt i ham før verdens grunnvoll ble lagt. Gud Fader hadde en løsning på våre problemer lenge før de oppstå. Slik en stor, herlig og mektig Gud har vi, Hallelujah!

2.) På korset ble alle frelst da Jesus sonet alle verdens synder for alle mennesker til alle tider.

1 Joh. b. 2. 2 og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.

3.) Den dagen jeg og du tok imot frelsen, da var det ikke bare en objektiv del av frelsen, men en subjektiv! Tar en imot frelsen i Kristus Jesus, så blir en et Guds barn.

Fra mine foreløpige bibelkommentarer Johannes evangeliet 1. 12 Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn.

Ordet sier at han gav dem rett til å bli Guds barn. Det vil si at alle som tok imot Jesus gav han fullmakt til å bli Guds barn. Å ta imot Jesus er det samme som å tro på hans navn. I betegnelsen ”navn” ligger det at Jesus er salvet av Gud til å være verdens frelser. I Den gamle pakt ble kongen, profeten og presten (og ypperstepresten) salvet. Derfor taler vi om Jesu tredelte oppgave. Han er konge, profet og yppersteprest. Han er konge over hele universet. Han er profet som forkynner Guds ord, og han er ypperstepresten som bærer seg selv fram for Gud som et stedfortredende offer. Jesus Kristus tok all verdens synd på seg opp på korset og tok straffen på seg og døde som en synder og forbryter og ble begravet. Døden kunne imidlertid ikke holde på ham for sin død døde han for synden, men sitt liv lever han for Gud. Derfor sto han opp til vår rettferdiggjørelse. Skriften sier: ”Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud” 2 Kor 5,21.

Derfor er enhver som tar sin tilflukt til Jesus og går til ham med sine synder og nederlag og tror på ham, rettferdig for Gud og er et Guds barn. Han er født av Gud, det vil si han er gjenfødt ved Guds Ånd.

13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.

Ved den nye fødsel får den botferdige synder en frelsende tro og et nytt hjerte og en ny innstilling. Det er et under ved Guds nåde som skjer i den enkeltes hjerte når Guds ord først får vise synderens sanne stilling innfor den hellige Gud og motstanden mot Gud opphører, og evangeliet får gjøre sin nådefulle gjerning. (sitat slutt).

4.) Sluttfrelsen står igjen for alle. Den dagen Jesus kommer i skyen, da vil det vise seg hvem som er i sannhet et Guds barn eller ikke.

1 Pet. 1. 9 når I vinner frem til endemålet for eders tro, sjelenes frelse.

Forutvelgelse eller tar vi våre egne valg?

Vi tar våre egne valg, men Gud som allvitende, han vet alt! Klarere og bedre enn det kan jeg ikke si. At det er skriftsteder som taler for Calvins lære, ja mange. Det står bl.a. at de som var utsett (det samme som forutbestemt) til evig liv, de kom, og ble frelst.

Apgj 13:48 Da hedningene hørte det, blev de glade og priste Herrens ord, og de tok ved troen så mange som var utsett til evig liv.

Men så står det andre steder at vi må velge.

Apgj 13:46 Da tok Paulus og Barnabas til orde og sa dem rent ut: Det var nødvendig at Guds ord blev talt først til eder; men siden I støter det fra eder (altså de valgte det bort) og ikke akter eder verdige til det evige liv, så vender vi oss nu til hedningene.

Her er det et paradoks som taler i to retninger. Men for meg, så er det aller viktigste, at jeg holder ut inntil enden, for da skal jeg og du bli frelst! Dette er kanskje det aller viktigste skriftstedet for deg som ønsker å ta del i sluttfrelsen og få en evighet i sammen med Gud! Det gjelder å holde ut inntil enden.

Matt 24:13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

Mark 13:13 Og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-688-engang-frelst-alltid-frelst.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-653-utvelgelsen-er-den-forutbestemt.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-187-er-menneske-forutbestemt-til.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-153-hvem-er-egil-svardahl.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-52-er-menneskene-forutbestemt.html

Ingen kommentarer: