onsdag 5. august 2015

Nr. 1188: Det er Israel og det jødiske folket som er sentrum for alt hva Gud gjør! Men omkostningen for gale valg er derfor ekstra store!

Nr. 1188:
Det er Israel og det jødiske folket som er sentrum for alt hva Gud gjør!
Men omkostningen for gale valg er derfor ekstra store!

Er det slik, så er det også det folket, de menneskene og det som skjer i Israel som både Gud og Satan «kjemper» og strider for å kunne påvirke.

Bilde av John Hagee som er en villfaren forkjemper for Israel, men det tragiske med han er at han er gjengiftet som en troende. Da med ei dame fra menigheten som var langt yngre enn hans første og rette kone. Han er under Guds dom og vrede med sitt liv, han er ingen forsvarer av Israel da han ikke er rett Jøde som Apostelen Paulus talte om.

Rom. 2. 28 For ikke den er jøde som er det i det åpenbare; heller ikke er det omskjærelse som skjer i det åpenbare, på kjøttet; 29 men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven; en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.

 
Pastor Hagee med sin andre kone eller elskerinne Diana
http://blog.janchristensen.net/2014/02/nr-763-john-hagee-er-en-falsk-profet.html

Jesus talte i Matteus 24. til disiplene som var utelukkende Jøder, at det som skulle kjennetegne tiden før hans komme var villfarelsens tegn.

Hvem og hvordan blir Israel forført?

Dette er mye å si om. Men på det åndelige område så foregår det mye nå i Israel, og langt mer kommer.

Ikke minst dette med haugelass med villfarne pinse-karismatikere som drar ned bl.a. for å feire Løvhyttefesten. Bare der har vi en kraftig villfarelse som er med og åpner opp for enda verre ting som vil komme, som er i ferd med å skje.

 

Israel spør ikke lenger etter sannhet, men hvem som vil stå opp i sammen med dem! Her ligger det en gedigen forførelse, villedelse og besnæring.

 

Israel trenger dypest sett ingen «venner». De trenger Herren, og ingen andre.

Det at Israel hele tiden ønsker seg allianse partnere, mennesker som skal «velsigne» dem og være en ressurs for dem, dypest sett dette trenger de ikke.

De trenger mennesker som tror på Israels Gud, og følger hva han har sagt, de trenger sannhet, ikke løgn.

 

De pinse-karismatiske falske profeter som John Hagee, Benny Hinn, Jan Hanvold og andre er ingen velsignelse for Israel.

Israel er redde og forsvarer seg for raketter fra terroristene på Gaza stripa som har som mål å utslette Israel både som folk og nasjon. Det er fullt forståelig. Men de er ikke klar over hvilke andre farer og ting som bygger seg opp i og rundt deres åpenhet imot den såkalte pinse-karismatiske forkynnelse som sprer seg der nede. Den villfarelse det representerer er dypest sett verre enn bombene fra Hamas da disse menneskene og åndelige retninger før åndelig mørke og forvillelse med seg!

De urene padde ånder taler profeten om i Åpenbaringsboka.

Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 16. 13 Da så jeg at det fra drakens gap og fra dyrets gap og fra den falske profetens munn kom ut tre urene ånder, som lignet frosker.
 

Nå er froskene på ferde. Vi vet hva froskene gjør, de kvekker til hverandre. Og akkurat det gjør de forskjellige nasjonene. De vil alle fjerne Israel en gang for alltid og få lov å tro, tenke og leve som en selv vil.

Det er de som bruker dette ordet til å få det til å være en Satanisk treenighet derfor er det en Guddommelig treenighet.

Slik lyver en for seg selv og andre.

Her tales det om en Satanisk kvartet.

1.) Dragen er Satan

2.) Dyret er Antikrist

3.) den Falske Profet som Paven i Roma er et forbilde på

4.) Froskene er et bilde på den Sataniske og Antikristelig ånd som er virksom også i dag!

Håper du ikke bygger treenighetslæren din på en Sataniskkvartet men det er mulig at det er han som står bak treenighetslæren som er en gammel Egyptisk og Hellenistisk lære.

Her kommer egentlig treenighetslæren i fra:

Den universelle gudinne.

Suvereniteten av den universelle gudinne i den hellenistiske verda kan ikkje berre illustrerast ved den greske Demeter og den egyptiske Isis, men også ved to andre gudinner; den syriske gudinne Atargatis og den frygiske gudinne Cybele.

Atargatis identifiserte grekarane for det meste med Zeus si gemalinne Hera, men ho vart tillagt eigenskapar frå andre gudinner også, som t. d. Athene, Aphrodite, Artemis.

Cybele vart identifisert av grekarane med gudemora Rea og med Demeter, men som ei gudinne i det nære Austen vart ho mest assosiert med Atargatis.

Desse gudinnene visar kor viktig feminiseringa i gudeverda var i hellenismen (ifølge Luther H. Martin), både som universelle modergudinner og som gudinner for dei mange kvinner som deltok i mange ulike mysteriar og kultar. Denne feminisering skulle etterkvart kome til å endre seg.

Å tro på den Katolske treenighetslæren som dessverre de aller fleste protestantiske menigheter og kirker har adoptert er avgudsdyrkeri og brudd imot Guds ord.

 

14 Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag. –

 

Nå vil alt bygge seg opp imot dette slaget. Satan har i 6000 år prøvd å ødelegge, innfiltrere og forkludre alt som er Gud og hva han står for å virker igjennom.

Men har ikke lykkes og nå tar han skjeen i egne hender og får alle til å angripe Israel. Det som Hitler og Tyskland ikke klarte. Det som mange andre har prøvd på og ikke lykkes med satser han alt på et kort for å gjøre bukt med det folket!

 

15 «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker, og som vokter sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» –

 

Nå tales Jesus inn at han kommer som en tyv. Han er ingen tyv men han kommer akkurat når Faderen sier han skal komme.

1. Tess. 5. 1. Men om tider og tidspunkt behøver vi ikke å skrive til dere, brødre. 2 For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 3 Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna. 4 Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle overrumple dere som en tyv. 5 For dere er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til. 6 Så la oss da ikke sove som de andre, men våke og være edrue. 7 De som sover, sover om natten, og de som drikker seg fulle, gjør det om natten. 8 Men vi som hører dagen til, la oss være våkne, ha tro og kjærlighet som brynje og håpet om frelse som hjelm. 9 For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. 10 Han døde for oss for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. 11 Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør.

 

16 Og de samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon.

 

Og så skal alt avgjøres her. Verdens videre skjebne og videre vei. Egentlig så kan en til en vis grad si at det Waterloo ble for Napoleon vil dette bli for Satan og Antikrist. Det vil stoppe dem for mer innflytelse og beseglet deres endelikt.

Ennskjønt det ovennevnte sted er det eneste hvor navnet Harmageddon ordrett forekommer, så er Bibelen allikevel rik på kjensgjerninger som peker hen til dette sted.

Harmageddon er sammensatt av Har = berg og Megiddo. Megiddo var en kananitisk stad, beliggende på en høide i Issakars land (Josv. 12: 21 ), men blev allikevel tildelt Manasse stamme (Josv. 17: 11).

Den ligger i den dal som utbrer sig ved Karmels fot og som heter Jisreels slette. Denne slette ligger som en triangel mellem Gilboas berg, Karmel og bergene i nord. Såvel på grunn av sin betydelige utstrekning - omtrent fire mil fra øst til vest og to og en halv mil fra nord til syd - såvel som på grunn av sin beliggenhet, var den utmerket egnet til stridsfelt. Men så har også her de fleste nasjoner under solen kjempet om herredømmet i Vest-Asia og vannet Jisreels enger med sitt blod.

To hærveier fra Damaskus til Egypten gjennemskar sletten. Den ene kom fra Tabor, gikk nedenfor sjøen Merom over Jordan og fortsatte over sletten til Megiddo.

Da Megiddo ligger ved et tilløp til bekken Kison, så blev denne lille bekk kalt "Megiddos vann". Også hele sletten kaltes efter denne stad "Megiddos slette" (2. Krøn. 35: 22). Alt dette viser hvor betydningsfull staden var. "Har" betyr berg, høide, og Harmageddon altså Megiddos høide. Ordet "Megiddo"s rot betyr "nedhugge", "avskjære", "drepe". Sammensetningen med "Har" må følgelig lede oss til den formodning at ordet Harmageddon er noe mer enn et stedsnavn. Uten tvil er dette en betegning på det som har skjedd og fremdeles skal skje på dette sted, nemlig en nedhugning, avskjærelse og tilintetgjørelse fra høiden, fra himmelen, eller også kanskje: Det som er ophøiet skal bli nedstyrtet (smlg. Es. 2: 12 f.).

Denne dobbelte betydning av navnet står også i samklang med beskaffenheten av de begivenheter som skal finne sted ved Harmageddon i forbindelse med folkeverdenens sluttkrise. For, ikke bare skal alt som er stolt og ophøiet her bli nedbøiet, men dette skal nettop skje gjennem et inngrep fra himmelen. Efter noens mening betyr Harmageddon "Slaktning". Den berømte kommentator Vitringa sier: Harmageddon betyr "Ødeleggelsens berg".

Megiddos slette skal altså ennu en gang bli samlingsstedet for jordens hærskarer, og disse skal Herren tilintetgjøre "fra høiden". Derfor må Megiddo på hebraisk kalles Harmageddon, ikke Megiddos slette, men Megiddos høide. Sammensetningen med "Har" peker således både på den strategisk viktige høiden på Jisreels slette og på beskaffenheten av den endelige slaktning som skal finne sted der. Derfor blir Megiddo i ordets dobbelte betydning Harmageddon.

Megiddo har vært skueplassen for mange sammenstøt. Dr. Clarke sier derom: "Denne slette har like fra Farao Nekos og Nebukadnesars tid og like ned til Napoleons felttog til Syria alltid blitt utsett til krigsleir og stridsfelt. Jøder, saracener, korsfarere, egypter, perser, druser, tyrker og mange andre folk har satt op sine krigstelt og latt sine faner fuktes av duggen fra Tabor og Lille Hermon".

Dette er lett forståelig, for Megiddo er møtestedet for de store militærveier som forbinder Mesopotamien og Egypten med hverandre. Stedet er således det strategiske punkt som utgjorde nøkkelen til Palestina. Også i de egyptiske annaler beskrives Megiddo som en stad av stor strategisk betydning, og det sies der, at dens erobring var verd like meget som tusen andre steders. Derfor lot også Salomo Megiddo særskilt befestes (1. Kong. 9: 15).

Megiddo er betydningsfull i strategisk henseende, men ennu mere betydningsfullt er stedet fra Bibelens synspunkt, som det sted hvor Gud skal dømme folkeverdenen.

Her var det Gud på en underfull måte frelste sitt folk fra midjaniterne (Dom. 7), og her fant også det merkverdige møte mellem Sisera og Barak sted (Dom. 5).

Det var ved bekken Kison som profeten Elias lot foreta den store slaktning av Ba'als prester (1. Kong. 18: 40). Her ved Megiddo falt også kong Josias for Farao Nekos hånd. Efter dette nederlag diktet profeten Jeremias en klagesang som skal tjene som et forbillede på den klage som en gang skal høres i Jerusalem (Sak. 12).

"Og Han samlet dem på et sted som på hebraisk heter Harmageddon" (Åpb. 16: 16).

Her skal altså den store dom over folkene finne sted. Men vi må ikke hovedsakelig feste vår oppmerksomhet ved stedets navn, men mere tenke på de begivenheter som skal utspilles her.

Harmageddon blir uten tvil samlingsstedet for de skarer som skal opbydes til striden på den Allmektiges fryktelige domsdag, men ikke engang den vidstrakte Megiddos slette skal strekke til for millionhærene. På samme måte som Megiddo er utstrakt til å gjelde hele Jisreels slette, så skal også Harmageddon strekke sig like bort til Israels berg. Der skal Gogs hærskarer leire sig, og der skal de også falle (Esek 39: 2-4). Og nettop derved blir Megiddo til et Harmageddon.

Den endelige og avgjørende strid skal utkjempes utenfor Jerusalems murer (Sak. 12: 9 og 14: 2) i Josafats dal (Joel 3: 12). Josafat betyr nemlig Herren dømmer, d. v. s. skaffer rett. I Joel 3: 14 kalles dalen også for Dommens dal.

Den Hellige Skrift er meget nøie i bruken av navn. De sier ikke for meget, men heller ikke for lite, og de er av ualmindelig betydning ved utlegningen av Skriften, der hvor de forekommer.

Ved en nærmere undersøkelse av Josafats kamp mot Moabs og Ammons barn (2. Krøn. 20) skal man finne, at denne strid på en vesentlig måte ligner striden ved Harmageddon. All krigskunst nyttet ingen ting i denne strid, den fientlige hær tilintetgjorde sig selv ved at den ene vendte sitt sverd mot den annen. "Og Ammons barn og Moab stod op mot folket på Seirs berg (edomiterne) for å utrydde dem og ødelegge dem, og da de hadde gjort ende på folket fra Seir, hjalp de, den ene mot den annen, til å ødelegge hverandre" (2. Krøn. 20: 23). Det var en gudsdom, en Herrens strid fra høiden.

Vi må legge merke til denne sammenstilling når det i det følgende tales om slaget ved Harmageddon, og vi må ha det klart for øie at striden skal rase rundt Jerusalem, som i virkeligheten er folkets store stormcentrum. Forøvrig skal "striden fra høiden" komme til å rase på en sammenhengende strekning fra syd til nord, fra Bosra blandt Seirs berg i landet Edom til de berg i nord som bekranser Megiddo. Esaias peker på dette i kap. 63, når han sier:

"Hvem er denne som kommer fra Edom, i røde klær fra Bosra, denne der er så prektig i sitt kledebon, kneisende i sin krafts fylde? Mig er det, jeg som taler rettferdighet, som er mektig å frelse. - Hvorfor er ditt kledebon så rødt, og dine klær som dens der treder vinpersen?

- Persekarret har jeg trådt alene, og av folkene var ingen med mig, så trådte jeg dem i min vrede og søndertrampet dem i min harme, da sprøitet deres saft (blod) på mine klær, og hele min kledning fikk jeg besudlet.

For hevnens dag var i mitt hjerte, og mitt gjenløsningsår var kommet."

Sammenligner man dette skriftsted med Es. 34: 1- 6 og Åpb. 14: 19 - 20 får også angivelsen av lengden - 1600 stadier, vel 25 mil - sin utpregede betydning. Måler vi op avstanden fra Bosra til Megiddo, skal vi finne at det nettop er 1600 stadier. Guds ord skal opfylles punktlig!

Det er ikke umulig at vi i en meget nær fremtid vil komme til å få et særskilt lys over Harmageddons fortid. Prof. J. H. Breadsted og andre har nemlig allerede fra år 1925 vært sysselsatt med planer om utgravninger av dets ruiner. Disse utgravninger har nu pågått en lang stund, og man håper der å finne nye kilder for studiet av Israels historie.

(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Alt det som er i ferd med å skje, kommer til å skje – både posetivt og negativ – skjer ikke på slump og måfå. Det er en oppbygging opp til det hele.

Selvfølgelig er det ikke ene og alene at Jan Hanvold, Benny Hinn eller en annen pinse-karismatiske predikant som vil utløse dette som vil skje ned i Israel og Midt-Østen. Men det er ingen velsignelse, men heller en form for forbannelse det som den internasjonale kristne ambassade og alle andre såkalte pinse-karismatiske kristne fører inn av «padde-ånder» inn over Israel. Dette er en form for oppbygging at både Paver, den katolske kirke, de falske pinse-karismatiske forkynnere og alle andre falske troende drar ned til Israel for å «velsigne» Israel akkurat som Bileam blir dette, om ikke enn verre.

Ikke til velsignelse for Israel, men til forbannelse!

 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du er så nerd assa jæn kåuri

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym ========?=?

Hva mente du?