lørdag 8. august 2015

Nr. 1190: Å bære det «Jødiske» Kippa er fullstendig imot Guds ord både i det nye og det gamle testamente!

Nr. 1190:
Å bære det «Jødiske» Kippa er fullstendig imot Guds ord både i det nye og det gamle testamente!

Det er mye de religiøse finner på av både å tro og praktisere.
Et av dette er å ta på seg Kippa, ikke minst når en ber.

Faktisk er dette Antikristelig og helt imot Guds ord, da Guds ord sier at mannen ikke skal ha noe hodeplagg, men kun kvinnen under bønn (les gudstjeneste eller åndelig møte).

Her bilde av den falske profeten Jan Hanvold som har på seg en Kippa. Men for ham betyr dette selvfølgelig ingenting, da om han har ingen Kippa eller en eller flere så betyr det selvfølgelig ikke noe når livet er fullstendig urent.
1 Kor. 11. 2 Jeg roser eder for at I kommer mig i hu i alle ting og holder fast ved mine forskrifter, således som jeg gav eder dem.  3 Men jeg vil at I skal vite at Kristus er enhver manns hoved, og mannen er kvinnens hoved, og Gud er Kristi hoved.  4 Hver mann som beder eller taler profetisk med noget på hodet, vanærer sitt hode; 5 men hver kvinne som beder eller taler profetisk med utildekket hode, vanærer sitt hode; for det er aldeles det samme som om hun var raket.  6 For hvis en kvinne ikke tildekker sig, da la henne også klippe håret av; men er det usømmelig for en kvinne å klippe eller rake av sig håret, da la henne tildekke sig.  7 For en mann skal ikke tildekke sitt hode, ettersom han er Guds billede og ære; men kvinnen er mannens ære.  8 For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen er av mannen; 9 mannen blev jo heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. 10 Derfor bør kvinnen ha et undergivenhets-tegn på sitt hode for englenes skyld. 11 Dog, i Herren er hverken kvinnen noget fremfor mannen eller mannen noget fremfor kvinnen; 12 for likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, og alt er av Gud. 13 Døm hos eder selv: passer det sig at en kvinne beder til Gud med utildekket hode? 14 Lærer ikke endog selve naturen eder at dersom en mann lar håret vokse langt, er det ham til vanære, 15 men dersom en kvinne lar håret vokse langt, er det henne til ære? for det lange hår er gitt henne til slør. 16 Men dersom nogen vil være trettekjær, da har ikke vi en sådan skikk, heller ikke Guds menigheter. 17 Men idet jeg påbyder dette, roser jeg ikke at I kommer sammen, ikke til det bedre, men til det verre.

For en mann skal ikke tildekke sitt hode, ettersom han er Guds billede og ære!

Dette sier Apostelen Paulus: «For en mann skal ikke tildekke sitt hode, ettersom han er Guds billede og ære!»

Da mannen er det som står Gud «nærmest» så skal han ikke ha noe på hode. Dette lærer både det gamle og det nye testamentet. Men hva med kvinnen?

Apostelen Paulus skriver: «Derfor bør kvinnen ha et undergivenhets-tegn på sitt hode for englenes skyld.»

Kvinnen derimot under gudstjeneste og bønn, skal og bør ha noe på hode. Hvorfor?

Vi har flere undervisnings artikler om dette, er du interessert, så les her:

Hvorfor skal kvinnen ha noe på sitt hode i Menigheten ?

Vi er her innom ett tema som ha med vår helliggjørelse å gjøre. I Hebr 12:14 står det at dette er noe som vi skal jage etter, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Det er altså en forutsetting for å se Herren, og da få ett riktig syn på ham at vi jager etter Helliggjørelse og får del der i ! Så det er ingen bagatell vi her snakker om som enkelte liberal teologer og liberale lekmenn påstår. Den som vil se Herren MÅ helligjøres. Lovet være Gud og Lammet !


1.Kor.11. 2  Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere.  3  Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.  4 En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode.  5 Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt.  6 Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet.  7  Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære.  8  For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen.  9  Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. 10 Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. 11 Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud. 13 Bedøm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? 14 Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, 15  mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør. 16 Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menigheter.
Paulus underviser om tildekkelse eller beskytelse.
Den aller mest utbredte forklaringen her går ut på at Paulus snakker til tempelskjøger. Men det utrolige er at han ikke nevner dem med et eneste ord.
Dernest så er dette tidsbestemt. Det blir ikke nevnt med et ord eller en setning heller. Tvert imot sier han i v.2. Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. Dette forkynte og underviste Paulus overalt han kom da det er Guds bud, også i dag.
Det er utrolig hvordan Satan og kjødet manipulerer og bedrar mennesker.

Hvorfor skal kvinnen tildekke seg når hun ber eller profeterer? Pga Forstanderen, mannen eller Gud?
Skriften gir svar. V. 10 Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. Eller som det også står i enkelte oversettelser; undergivenhetstegn. Eller; beskytende myndighet over sitt hode eller gir henne sin egen autoritet. Den beste oversettelsen; noe som alle engler legger merke til og gleder seg over. Bedre en Living oversettelse kan det ikke sies.
Det er et tegn at hun er nr. 2, ikke nr. 1 som mannen er.
Dette går tilbake til skapelsen, at hun er skapt som nr. 2. Englene er skapt alle som nr. 1. Derfor skal en i respekt overfor englene når kvinnen deltar i møter med bønn, forkynnelse og annet, være tildekket.
Hvis det er enkelte kvinner som ikke ser dette eller ikke ønsker å følge Guds ord. Disse skal en ikke stride med i menigheten sier Paulus. De går glipp av noe.
Vi står i en åndskamp som vi skal seire i sier Paulus i Efes.6. 12  For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Da må vi følge Guds ord også her for å vinne en hel og full seier.
Som den nå avdøde Profet Joel Barsjø sa det; hadde jeg vært kvinne hadde jeg hatt 3 hatter.
Hvorfor er tildekkelse påkrevd? Av englenes ”manglende” forståelse at vi mennesker er todelt; mann og kvinne. Som et tegn på dette for englene så skal mannen ikke være tildekt men kvinnen. Da under våre møtesamlinger og spesielt når hun deltar.
Vanskeligere er det ikke. Det gjelder bare å lese som det står og handle som Jakob sier det i sitt brev flere ganger.
Jakob 2.22. Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene. 26. For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger. Vi må bare konstantere at de aller, aller fleste kristne i Norge har en død tro, eller skal en heller si en er blitt villedet i troen.

Norge er blitt et åndelig pygmeer land. Derfor er det så viktig at en ikke ser på de troende i Norge. De er villedet i det store og hele, men til en ting. Til Guds ord og skriften alene!
Jan K Christensen
Oslo


Nr 128: Hvorfor skal kvinnen være tildekket under gudstjenesten og ikke mannen?

Spørsmål 128:

Hvorfor skal kvinnen være tildekket under gudstjenesten og ikke mannen, hvorfor? Hva sier Guds ord om dette i 1. Kor. 11?Til mann og til kvinne skapte han dem “dersom en mann lar håret vokse langt, er det ham iii vanære, men dersom en kvinne lar håret vokse langt er det henne til ære.” 1. Kor. 11.15-16.

8 kommentarer:

Unknown sa...

Du må forstå at Paulus er dønn falsk og skriv i strid med Tanakh.
Ta berre dei djevelske orda hans i Galatarane 5.

"Eg, Paulus, seier dykk: Lèt de dykk omskjera, vil Kristus inkje gagna dykk. 3 Atter slår eg fast at kvar den som lèt seg omskjera, er skuldig til å halda heile lova. 4 De som vil verta rettferdige for Gud ved lova, de er skilde frå Kristus, de er falne ut or nåden"

Det er akkurat motsatt av det Gud seier i 1 Mosebok 17

Det same gjeld orda hans om kviledagen eller andre dagar Gud har innstifta.

.."den veike et berre grønsaker. 3 Den som et alt, skal ikkje sjå ned på den som ikkje gjer det. Og den som lèt vera å eta, skal ikkje døma den som gjer det. For Gud har teke imot han. 4 Kven er du som dømer annan manns tenar? Om han står eller fell, er ei sak mellom han og herren hans. Og han skal verta ståande, for Herren har makt til å halda han oppe.
5 Den eine gjer skil på dagane, den andre held alle dagar for like. Men kvar skal vera fullt overtydd om sitt eige syn. 6 Den som aktar ein dag framfor andre, gjer det for Herren, og den som et, gjer det for Herren; han takkar då Gud"

Det er fullstendig i strid med Tankah.

Jan Kåre Christensen sa...

Torstein jeg er uomskåret nedentil.
Går jeg fortapt da?

Unknown sa...

Paulus skriv at dei som let seg omskjera er falle ut av nåden.
Det er sjølvsagt ei stor løgn.
Gud er veldig tydeleg i 1 Mosebok 17.

"Dtte er pakta de skal halda, pakta mellom meg og dykk og etterkomarane dine: Alle menn og gutar hjå dykk skal omskjerast. 11 De skal la førehuda dykkar verta avskoren, og det skal vera teiknet på pakta mellom meg og dykk. 12 I ætt etter ætt skal kvart gutebarn hjå dykk omskjerast når det er åtte dagar gamalt, både dei som er fødde i huset, og dei som er kjøpte for pengar hjå framande, som ikkje er av di ætt. 13 Omskjerast skal både dei som er fødde i huset ditt, og dei du har kjøpt for pengar. Såleis skal pakta mi syna seg på kroppen deira, ei evig pakt. 14 Men den som ikkje er omskoren, den som ikkje har fått førehuda avskoren, den mannen skal rydjast ut or folket sitt; for han har brote mi pakt."

Paulus framstiller lova som ei forbanning, som om det er feil å prøva leva etter Guds lover.

"Er du lydig mot Herren din Gud og legg vinn på å leva etter alle boda hans, som eg gjev deg i dag, skal Herren din Gud setja deg høgt over alle folkeslag på jorda. 2 Og alle desse velsigningane skal koma over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud:
3 Velsigna vere du i byen
og velsigna ute på marka" 5 Mosebok 28

Alle desse idiotiske tinga Paulus seier kan me trygt kasta på søppelhaugen.
Det stemmer ikkje med Tanakh.

1 Kor 7 er direkte pinleg.

"Når det gjeld det de skreiv om, så er det godt for ein mann at han ikkje rører ei kvinne. 2 Men for at de ikkje skal driva hor, skal kvar mann ha si kone og kvar kvinne sin mann"

Mannen er bevisst manipulerande.

Apollonius av Tyana er det rette namnet hans.

Ein får sjuke, unormale tankar av å leggja orda hans til grunn.
Nei,les Tanakh og bli vis.

Jan Kåre Christensen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Jan Kåre Christensen sa...

Hvor i Tanakh eller GT står det at vi skal gå med kippa?

Birgir sa...

Det står vel ingenting i 1 Kor 11 at kvinnen skal ha tildekket hode i menigheten. Det står at når hun BER skal hun dekke til håret.

Jan Kåre Christensen sa...

Hvis du får se den store åndelige berikelsen dette er, så vil kvinnene i menigheten helt automatisk tildekke seg under gudstjenesten. Det er dette vi underviser, og går det inn i hjerte, så kommer det, vær du sikker!


Unknown sa...

Halleluja