søndag 31. oktober 2010

Nr. 33 Jeg tror at alle menigheter, kirkesamfunn og de som også blir regnet som kristne sekter har hatt en del av sannheten men ingen har den fulle og

Spørsmål 33:

Er det noen menighet som har den fulle og hele sannheten? Og er den Katolske Kirka den store skjøga i Johannes Åpenbaring 17-18?

Berit Nyland Christensen

Svar:

Ønsker å inndele dette i to svar og begynner med det første: Er det noen menighet som har den fulle og hele sannheten?
Vi ser alle stykkevis og delt, slik er det med alle menigheter og troende. Men vi har både løfte på og det ligger klart for oss at vi alle skal strebe og vokse videre med Herren. Vi skal vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Og vi skal vokse i nåde og kjennskap til Kristus og Guds ord.

Joh.e. 16. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. 14 Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Guds og Kristi Ånd, den Hellige Ånd har som mål, hensikt og ønske å lede oss til den hele og fulle sannhet. Da et skritt om gangen eller så blir det for mye for oss!

Jeg tror at alle menigheter, kirkesamfunn og de som også blir regnet som kristne sekter har hatt en del av sannheten men ingen har den fulle og hele sannheten. Selv såkalte sekter har jeg erfart har sett ting og sider ved Guds ord som andre ikke har sett. Det er en kjensgjerning at Gud spør ingen om noe.

Det var menigheter i blant de første kristne som nok var særdeles åndelige og rik utrustet med alle tjenestegaver og alle nådegavene i sin midte slik som menighetene i Jerusalem, Antiokia og Efesus. O at vi kunne blitt som dem!

Dette er målet for Smyrna Oslo å bli en slik menighet ved Guds hjelp og nåde.

Jeg regner meg selv å være en Lutheraner når det gjelder rett rettferdiggjørelse. En baptist når det gjelder dåp i vann.
Helliggjørelse lære og ha et strukturert liv er jeg metodist.
Å hjelpe andre og drive med filantropisk arbeid er jeg en Frelsarme mann.
Synet på medlemskap og hjertes renhet er jeg frie venn.
Når det gjelder synet på Åndens dåp og nådegaver er jeg pinsevenn.
Synet på kristen enhet er jeg Misjonsvenn mann. Når det gjelder viktigheten av bibelundervisning og synet på evig fortapelse er jeg Adventist. Når det gjelder synet på Guddommen så ligger jeg nærmest opp til Jehovas Vitner og hvordan vi skal leve livet i evigheten; der Gud skaper en ny himmel og jord der rettferdighet skal bo og der skal alle frelste være på den nye himmelen og jord!

Så har en det negative med alle menigheter som jeg tar for meg i neste svar, men hele tiden er vi på vei og skal søke Herren og ta til av oss åndelig næring for å vokse videre med Herren.

Salme 119. 14 Når jeg vandrer etter dine lovbud,
er jeg glad som om jeg hadde all rikdom.
16 Dine forskrifter er min lyst og glede,
jeg glemmer ikke dine ord.
18 Lukk opp mine øyne, så jeg kan se
de underfulle ting i din lov.
19 Jeg er en gjest på jorden,
skjul ikke dine bud for meg!
65 Herre, etter ditt ord
har du gjort vel mot din tjener.
66 Gi meg kunnskap og god forstand,
for jeg tror på dine bud!
80 La meg følge dine forskrifter av hele mitt hjerte,
så jeg ikke blir til skamme.
81 Min sjel fortæres av lengsel
etter din frelse,
og jeg venter på ditt ord.
96 Jeg har sett at alt tar slutt,
hvor fullendt det enn er,
men ditt bud har ingen grense.
98 Dine bud gjør meg visere enn mine fiender,
for dem har jeg alltid hos meg.
99 Jeg har større innsikt enn alle mine lærere,
for jeg grunner på dine lovbud.
111 Dine lovbud er min eiendom for alltid;
ja, de gleder mitt hjerte.
112 Etter dine forskrifter retter jeg meg,
og det vil jeg alltid gjøre,
helt til siste stund.
113 Ustadige mennesker hater jeg,
men jeg elsker din lov.
162 Jeg gleder meg over ditt ord,
lik en som fører bort stort bytte.
160 Summen av dine ord er sannhet,
evig er all din rettferdige dom.
Det er her kilden til alt liv, seier, åndelig utvikling, åndelig fostring og vekst ligger, i Guds ord og skriften. Det er den sanne kilden for Guds folk!
Uten Guds ord, den veiledning og anvisning det gir vil vi bli åndelig underutviklet. Med Guds ord og Åndens veiledning, seier, glede, framgang, modne og åndelig sunt utviklet kristne mennesker midt i denne mørke verden!

lørdag 30. oktober 2010

Nr. 32 Hva er forskjellen på Jesus alene læren, treenighetslæren og det du underviser?

Spørsmål 32:

Hva er forskjellen på Jesus alene læren, treenighetslæren og det du underviser?

John

Svar:
Jesus alene eller Jesus Only bevegelsen som er store i Amerika lærer at Jesus er den ene sanne Gud og Jesus\Gud operer i forskjellige funksjoner. I GT er han Gud Fader og denne Herrens engel er en opphøyet engel for mange.

I NT er han Jesus og Gud døde på korset i Jesus (som treenighets lærerne også tror), men etter oppstandelsen opphørte han å være Jesus (tørket inn? Det er blasfemi) og ble den Hellige Ånd og skal til slutt bli Gud Fader igjen men hele tiden er det èn Gud som operer i tre forskjellige funksjoner.

Treenighetslæren snur egentlig opp ned på dette og de er faktisk veldig harde imot Jesus Only og ser på dem som “konkurrenter” og vranglærere.
Treenighetslæren er et mysterium da den egentlig fra et kristent ståsted er en Katolsk lære. Det er noe en ikke kan forstå da det er en matematisk umulighet at tre guder kan være en gud.

Treenighetslæren hevder og lærer følgende: Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud og tre personer i den ene Gud, idet vi verken blander sammen personene eller deler det guddommelige vesen. For Faderen er én person, Sønnen er én person, og Den Hellige Ånd er én person. Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, med like stor herlighet og med like evig majestet.

Slik som Faderen er, slik er Sønnen og slik er også Den Hellige Ånd. Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen og uskapt er Den Hellige Ånd. Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen og umålelig er Den Hellige Ånd. Evig er Faderen, evig er Sønnen og evig er Den Hellige Ånd. Og likevel er de ikke tre evige, men én evig, likesom det ikke er tre uskapte, men én uskapt, og heller ikke tre umålelige, men én umålelig.

På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig og Den Hellige Ånd allmektig. Likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig.

Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud og Den Hellige Ånd Gud. Likevel er det ikke tre guder, men én Gud. Slik er Faderen Herren, Sønnen Herre og Den Hellige Ånd Herre. Likevel er det ikke tre herrer, men én Herre. For likesom den kristelige sannhet driver oss til å bekjenne hver enkelt person for seg som Gud og Herre, slik hindrer den felles kristne tro oss å si at det er tre guder eller tre herrer.

Faderen er ikke laget av noen, heller ikke skapt, heller ikke født. Sønnen er av Faderen alene, ikke laget, heller ikke skapt, men født. Den Hellige Ånd er av Faderen og Sønnen, ikke laget, heller ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra dem. Altså er det én Fader, ikke tre fedre, én Sønn, ikke tre Sønner, én Hellig Ånd, ikke tre helligånder. De alle tre er fra evighet og til evighet Gud og å lære og å tro noe annet er å gå imot sann kristen tro og de er kjettere.

I denne Treenighet er ikke noen først eller sist, ingen større og ingen mindre, men alle tre personer er like evige og likeverdige. Derfor skal de tre personene på alle måter æres i den éne Gud og den éne Gud æres i de tre personene. Den som vil bli salig, må tenke slik om Treenigheten.

-------------------------------------------------------------------------------

Dette mener jeg ikke er sunn og sann forståelse av bibelen og dette er noe som jeg gjennom min undervisnings gave som bibel lærer har prøvd og prøver å undervise riktig og rett om.

En helt forkastelig lære som egentlig stammer fra det gamle Egypt og Hellas. Det er en sammenblanding mellom sann kristen tro og lære, og gammel avgudsdyrkelse!


1.) Jeg tror at kun Faderen er fra evighet og han er den eneste sanne Gud.
Joh.e. 17. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

2.) Jesus har et opphav, men fra eldgamle dager. Han er den første og fremste av Guds skaper verk. Før noen andre og han var med på skapelsen av alt.
Mika 5. 1. Men du, Betlehem, Efrata,
den ringeste blant ættene i Juda!
Fra deg lar jeg komme en mann
som skal være hersker over Israel.
Han har sitt opphav i gammel tid,
han er fra eldgamle dager.
Men det var først etter oppstandelsen Jesus fylt ut kan sies å være Gud.
Rom. 1. 4 ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.
Joh.e. 20. 28 «Min Herre og min Gud!» sa Tomas

3.) Den Hellige Ånd er ingen ekstra Gud men en del av Gud selv akkurat som vår ånd er en del av oss. Vi kan ikke dele Gud i tre men han er èn, Faderen. Gud sier han er Ånd flere plasser i bibelen, og den Hellige Ånd er en del av Gud selv som er tilstede over alt men ønsker også å fylle oss. I evigheten lang skal Gud være alt i alt og det skjer ved hans egen Ånd. Dypest sett så er Herrens Ånd felles Ånd til Faderen og Sønnen og de, og kun de skal æres og prises.

Vi finner en to enighet i Guddommen, ikke en eller tre, men to. Det er kun Faderen som er fra evighet og han er den eneste sanne Gud, og han har èn Sønn og èn Ånd.
Jeg tror at vi vil finne både treenighetslærer og Jesus only i himmelen så vi må ikke se ned på andre troende å gjøre oss selv til A kristne og de som ikke tror på det samme som oss som B kristne. Her kommer noen skriftsteder som viser at det er en to enighet i Gud; Faderen og Sønnen, Amen i den Herre Jesu navn!

1.Kor. 4b. det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

1. Joh.b. 1. 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus.

Daniel 7. 9 Videre så jeg:
Tronstoler ble satt fram,
og en som var gammel av dager, tok sete.
Hans klær var hvite som snø
og håret på hans hode som ren ull.
Hans trone var flammende luer,
og dens hjul var luende ild.
10 En strøm av ild fløt fram,
og den gikk ut foran ham.
Tusen på tusen tjente ham,
ti tusen, ja, titusener stod foran ham.
Retten ble satt, og bøker ble åpnet.
11 Mens jeg så på dette, ble dyret drept fordi hornet talte store ord. Kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes. 12 Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme; tid og stund var fastsatt for deres levetid.
13 Videre så jeg i mine nattsyner:
Se, med himmelens skyer
kom det en som var lik en menneskesønn.
Han nærmet seg den gamle av dager
og ble ført fram for ham.
14 Han fikk herredømme, ære og rike;
folk og stammer med ulike språk,
alle folkeslag skal tjene ham.
Hans velde er et evig velde,
det skal ikke forgå;
hans rike går aldri til grunne.

Ap.gj. 7. 55 Men Stefanus var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. 56 Da sa han: «Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» 57 Men da skrek de høyt og holdt seg for ørene, og alle som en stormet de mot ham. 58 De drev ham foran seg utenfor byen og steinet ham. Vitnene la klærne sine ved føttene til en ung mann som hette Saulus. 59 Mens de steinet Stefanus, bad han og sa: «Herre Jesus, ta imot min ånd.» 60 Så falt han på kne og ropte med kraftig stemme: «Herre, tilregn dem ikke denne synd.» Med disse ord sovnet han inn i døden.

Fra janchristensen.net bibelkommentarer Johannes Åpenbaringen:

5. 1. Og jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl.
Her sitter Faderen på tronen. Her er en bokrull som er forseglet med sju segl.
Den er skrevet på både innvendig og utvendig. Hva som er skrevet og innholdet vet vi ikke. Men Gud vet mye, mye mer om absolutt alt en de vi finner i bibelen. Gud er uendelig, ufattelig stor, innholdsrik og han er uransakelig.
2 Da så jeg en mektig engel som ropte ut med høy røst: «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?»
Men denne innholdsrike og viktige bokrullen er noen verdige å åpne den og bryte seglene?
Her må vi se på hva Gud ser på når det gjelder oss mennesker.
Rom. 3. 10 For det står skrevet:
Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. 11 Det finnes ikke én som er forstandig,
ikke én som søker Gud.
12 Alle er kommet på avveier, alle er fordervet,
det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste.
13 Deres strupe er som en åpen grav,
de har falske ord på tungen,
under leppene har de ormegift,
14 i munnen forbannelser og harde ord. 15 De er raske på foten når de vil utøse blod, 16 ødeleggelse og elendighet følger i deres spor. 17 Fredens vei kjenner de ikke, 18 og frykt for Gud vet de ikke av.
3 Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den.
For Apostelen virket alt nå håpløst. Ikke en kan få lov å åpne boken eller se i den. Verken i himmelen, på jorden eller under jorden.
Jeremias 30. 21 Deres høvding skal være en av deres egne,
deres hersker skal utgå fra dem selv.
Jeg lar ham komme og tre fram for meg.
For hvem vil ellers våge livet
ved å nærme seg meg? sier Herren.
4 Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.
Hvis Gud ikke har en løsning så har ingen andre det heller. Her gråter Apostelen sårt fordi ingen er funnet verdig å åpne boken. Verden har mange flotte personer som Gandhi, Buddha, og mange andre. Religionsstiftere som Muhammed, Vardhamana Mahavira og mange andre. Men ingen av dem er verdige!
5 Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Juda stamme, Davids rotskudd, han har seiret og er den som kan åpne boken og de sju segl.»
Men en av de tjuefire eldste kom med et gledesbudskap. Det var en som er funnet verdig. Han er verdig til åpne boken og de sju segl. Løven av Juda stamme er Jesus. Jesus kom av Juda stamme og levde Gud Fader til behag i 100 % og er funnet verdig. Davids rotskudd er han også da Kong David gjennom Josef hans ste Far kom av Davids hus og ætt.
6 Og jeg så et lam: Det stod midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og Lammet så ut som det var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden.
Her noe underlig, et lam som er blitt slaktet er i sentrum. At det har sju horn, sju øyne og sju Guds Ånder som går med vitner om Jesu fullkommenhet derfor hans verdighet. Jesus er fullkommen styrke, visdom og han har Ånden uten mål.
At de sju Guds ånder var sendt utover jorden må en se på at alt det som Gud tilveiebrakte i Kristus skulle og ville Gud skulle komme oss menneskebarn til del.
Joh. e. 3. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
7 Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok imot boken av hans høyre hånd.
Ingen kan komme nær Gud og leve. Men Sønnen kan da Gud vedkjenner seg ham fullt ut. Det er ingenting urent og gjenstridig i ham. Kun verdighet, storhet, skjønnhet og godhet.
8 Da det tok boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner.
Når Lammet tar boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet.
Det er ikke bare Faderen som får tilbedelse og beundring, men også Sønnen.
Men jeg tror at også når vi kommer til himmelen, som på jorden. Er det kun Faderen og Sønnen som skal bes til, tilbedes og æres og tilbedes.
9 De sang en ny sang:
Verdig er du til å ta imot boken
og åpne seglene på den.
For du ble slaktet
og har med ditt blod frikjøpt for Gud
mennesker av alle stammer og tungemål,
av alle folk og nasjoner.
Her skulle Sønnen tilbedes og æres som Faderen, da han er verdig. Og det er ut av av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Men inngangsporten for dem alle er det samme; med ditt blod frikjøpt for Gud.
10 Til et kongerike har du gjort dem,
til prester for vår Gud,
og de skal herske på jorden.
I Israel under den gamle pakt var kun noen få prester ut av en stamme, Levi stamme. Men i menighetens tid og under det kommende 1000-årsriket er alle gjenfødte prester for den levende Gud.
1. Pet. 2. 5 Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus.
11 Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste – det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem.
Vi leser i Hebr. 12. 22 til ti tusener av engler. Eller som det også står; engelens myriader. Det finnes et utall med engler men nå er det ikke plass til dem alle foran tronen. Nå er ikke bare de firetyve Representantene for alle frelste for tronen. Men også alle frelste gjennom tiden derfor blir det få engler nå foran tronen. De frelste gjennom tidene blir så mange at englene må vike.
12 De ropte med høy røst:
Verdig er Lammet som ble slaktet,
verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke,
ære og pris og takk.
Igjen ropes det med høy røst. I himmelen blir det ropt høyt fordi Jesus er funnet verdig av Faderen. Hadde ikke Jesus blitt funnet verdig ville vi alle gått evig fortapt og blitt utslettet i sammen med alle ikke troende og alle falne engler.
13 Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si:
Han som sitter på tronen,
han og Lammet skal ha all takk og ære,
pris og makt i all evighet.
Her er det to som skal prises og æres; han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet.
Å be til den Hellige Ånd og tro at den Hellige Ånd er en egen gudeperson er nonsens og 100 % ubibelsk.
14 De fire vesener svarte: Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilbad.
Vi leser i Esekiel om disse livsvesne. Esekiel 1. 14 Skikkelsene fór fram og tilbake og var som lyn å se til.
Så kaster de firetyve eldste ned og tilber Faderen og Sønnen.
Fil. 2. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham
og gitt ham navnet over alle navn,
10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn,
i himmelen, på jorden og under jorden,
11 og hver tunge bekjenne:
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!
Å be til og tilbe Faderen og Sønnen er å ta ”himmelen” på forskudd!
Dette er så langt jeg pr i dag november 2010 ser er bibelens lære og vi ser alle stykkevis og delt og la det aldri bli A og B kristne. Vi skal være til hjelp, velsignelse og styrke for hverandre!
1. Kor. 8. 2 om nogen tykkes sig å kjenne noget, han har aldri kjent noget således som en bør kjenne det (1930 overs.)!
Skal til slutt bare ta med noen skriftsteder som viser at Jesus også er underordnet Faderen om han også er Gud.
Jesus er Gud: Titus 2. 13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.

Men underordnet Faderen: Joh.e. 10. 29 Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd.

1. Kor. 15. 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er unntatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

Men Faderen og Sønnen er ett: Joh.e. 10. 30 Jeg og Faderen, vi er ett.

Joh.e. 17. 10 alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt; og jeg er herliggjort i dem.
20 Men jeg beder ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på mig, 21 at de alle må være ett, likesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at også de må være ett i oss, forat verden skal tro at du har utsendt mig.

Her er fra Wikipedia som har vanskelig å tro på treenighetslæren da de er tenkende og studerende mennesker:

Treenighet eller trinite er en betegnelse på et fellesskap av tre guder, eller som i kristendommen tre aspekter ved en gud. Treenigheter i forskjellig form er kjent fra flere religioner, blant annet fra gresk og romersk religion. Ikke-trinitariske kristne har ofte påpekt dette, og hevder at treenighetslæren er et resultat av en tilpasning av kristendommen til hedensk lære. De tidlige treenigheter består gjerne av tre guddommer som grupperes sammen, og som ble knyttet så tett til hverandre at de ble tilbedt som en enhet.

fredag 29. oktober 2010

Nr. 31 Hva er likhetene og ulikhetene ved den gamle og den nye pakt?

Spørsmål 31:

Hva er likhetene og ulikhetene ved den gamle og den nye pakt?
Hvor er skille mellom den nye og den gamle pakt?

John

Svar:
John vi har egentlig 3 sett av regler, lover og forordninger vi må forholde oss til.
1.) Loven gitt ved Gud til Moses og det Israelske folket på Sinai berg men som også innbefatter hele GT.
2.) Norske lover som gjelder for alle som bor og er i Norge.
3.) Den nye pakt opprettet av Jesus når han gav sitt liv og blod!
1.) Moseloven var ifølge Bibelen den loven som ble gitt til Moses på Sinaifjellet etter at israelittene hadde forlatt Egypt. Moseloven var grunnlaget for israelittenes religiøse liv. Den dag i dag spiller Moseloven en rolle innen Jødedommen som bruker betegnelsen tora på de 5 Mosebøkene.

Den sentrale delen av Moseloven er De ti bud. I alt består loven av 613 bestemmelser og inneholder bestemmelser om ofre og religiøse seremonier, om rituell renhet og spiseforskrifter, og også om overtredelser og straff. Viktige bestemmelse gikk ut på at man skulle holde sabbaten og omskjærelsen.
2.) Kongeriget Norges Grunnlov, given i Riksforsamlingen pai Eidsvold den 17de mai 1814, som alle i Norge må forholde seg til som borgere av landet.
3.) Den nye pakt med Jesus er navngitt som en ”evig pakt” (Hebr.13:20). Et annet navn for denne uhyre viktige pakt er ”Den Nye Pakt” (Luk.22:20).

Når Bibelen kaller en pakt for ny, må det nødvendigvis foreligge en gammel. Den gamle pakt er en fellesbetegnelse for Moseloven og dens forskrifter (2. Kor.3:14). Bibelen sier i Heb 8:13 at ”Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte”.

Da Gud sendte sin sønn Jesus, oppfylte han hele Torah (Matt.5:17, Joh.19:30) og satt dermed punktum for hele den lov som ble gitt ved Moses (Rom.10:4). Dermed ble grunnlaget lagt for å innstifte en ny og bedre pakt. En pakt lovfestet på bedre løfter (Hebr.8:6). En slik evig pakt ville sluttføre Guds evige hensikt med både menneskene og skaperverket. Den nye pakt skulle blant annet ta bort synd, legge Guds moral ned i hjertene slik at folket vandret i kjærlighet, la alle bli kjent med Gud som Far og å kjøpe fri hele skaperverket fra Satans makt (Jer.31:31-34). Den gamle pakt gjaldt bare jødene (1. Kor.9:20-21), mens den nye pakt skulle gjelde alle de som valgte å tro på Jesus (Lukas 22:20, 1.Joh.2:1-2, Rom.3:25-26, Galaterne 3:17-29). Jesus kom derfor som mellommann for en ny og bedre pakt.
Nå skal vi konsentrere oss om likheten og ulikheten ved den gamle og den nye pakt, jeg lister opp en del her:
Loven viser oss Guds vilje men den krever uten å gi. Loven er det ikke noe feil med men menneske. Og har du bryt et av budene har en brutt alle. Håpløs for menneskene til både å leve og bli frelst for oss mennesker. Lovens egentlige hensikt er å vise at vi er syndere og håpløst fortapt. Loven er ikke opphevet men allikevel fjernet for oss kristne da vi er døde fra loven ved Jesu død og vi sto opp med Jesus for å leve for Gud.
Den nye pakt slår ikke hånden av oss når vi synder og feiler. Men gir oss tilgivelse og gjenopprettelse hele tiden. Den dyktiggjøre og istandsetter oss.
Fra janchristensen.net bibelkommentarer:
Titus 2. 11 For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.

Her kommer bibelens store hovedsannhet, midt inni hvordan Paulus lærer Titus.
Tenk, Gud har ikke glemt oss. Vi er alle inkludert i Guds frelse og det er ingen som er utelatt. Om en er hvit, gul, rød, svart eller mulatt så elsker Gud oss akkurat like mye og frelsen er akkurat like rik og nødvendig for alle.
12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,
Hva frelser oss? Hva bevarer oss som troende? Hvordan få kristenlivet til å gå på skinner? Skal vi følge loven eller anstrenge oss til det ytterste?
Svaret er det samme på alt, det er nåden som frelser oss, får oss til å leve som sanne troende og en dag skal den ta oss hjem.
Vi evner kun å leve som Gud vil gjennom Jesu Kristi nåde.
Den får oss til å leve; i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er.
13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.
Paulus ventet på Jesus og han forventet å møte ham og bli han lik. Det løftet er nær forestående og vi venter også på Jesus skal ta oss hjem og frelse oss fra den Antikristelige vreden.

Etter ca. 7 år med Antikristelig trengsel skal Jesus komme til syne i herligheten med alle de hellige.
14 For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.
Vi som troende er den første frukt av den kommende skapning. Vi er annerledes og vi skal allerede nå leve og være av den type skapning som skal komme.

Vi skal allerede nå med iver gjøre gode gjerninger da det gode skal seire til slutt.
Mørke skal vike for lyset, hat for kjærlighet og Satan for Gud.
15 Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du tilskynde og vise til rette. La ingen se ned på deg!
Ved vår livsførsel og ved vår troverdige forkynnelse vil ingen se ned på oss men opp på oss. Vi skal ikke vise verdens barn til rette først og fremst, men andre troende som ikke følger Guds ord i liv og lære!
Loven er ikke fjernet men vi er døde fra den og derfor skal vi ikke følge noen av budene som lovbud. Alle budene av de 10 budene kommer som formaninger i NT bortsett fra sabbatsbudet.
Det er noe som er forskjell på Loven og den nye pakts forskrifter og bud.
Det vesentlige i Loven var at vi skulle tekkes Gud gjennom å leve etter de ti bud.
Det vesentlige i den nye pakt er at Gud har tilfredsstill Gud gjennom å bli et synd og sonoffer for alle mennesker.
Under loven kunne en skille og gifte seg men i den nye pakt så er en ikke fri til å gifte seg på nytt uten den andre part har gjentatte ganger drevet hor og ikke ønsker å fortsette ekteskapet. Eller at en er blitt gift som ikke troende og når en av partene blir en kristen og den andre ikke troende ikke ønsker å fortsette ekteskapet så er den troende fri til å gifte seg på nytt, og selvfølgelig hvis den andre dør.
Loven krevde tiende og hellige gaver men i NT gir en av hjerte og det er ikke et påbud men et tilbud å gi tienden!
Loven er egentlige hele GT.
Den nye pakt og dens forkynnelse er dypest sett hele NT.
Det var en overgang fra den nye og den gamle pakt der Døperen Johannes var GT`s siste Profet og Jesus var den nye pakt`s første og største Profet!
Ønsker å avslutte med et avsnitt i fra janchristensen.net bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 1. Loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingene selv slik de virkelig er. År etter år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse er loven ikke i stand til å gjøre dem som ofrer, fullkomne.
Loven var god, men midlertidig. Vi må aldri se ned på loven for den uttrykker Guds vilje. Men den krever lydighet og forteller kun sannheten, som vi mennesker ikke i oss selv er i stand til å gjøre.
Rom. 7. 12 Så er da loven hellig, og budet er hellig, rett og godt.
Fordi at Gud Fader aldri var 100 % fornøyd krevdes det ustanselig med offer da loven sier at den som synder skal dø.
2 Ellers hadde de vel holdt opp med å ofre? For hvis de som deltar i gudstjenesten, var blitt renset én gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd.
Men det var ikke bare Gud Fader som ikke var tilfredsstilt, men de som levde under loven likeså. Selv Ypperstepresten som gikk inn i det aller helligste en gang om året kunne ikke være 100 % sikker om han kom ut igjen levende, derfor bandt man en snor rundt foten for å kunne trekke han ut, i tilfelle han døde under Guds dom.
3 Men ofrene er hvert år en påminning om synd.
Men allikevel så har dette sine positive sider. Det forteller at menneske er syndere som trenger frelse. At vi er klar over våre behov er første skritt i riktige retning.
4 For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder.
Så kommer dette som er innlysende: blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Hadde de det kunnet så hadde synden blitt fjernet da loven var i funksjon i ca. 1400 år og det ble ofret millioner og til sammen milliarder med dyr, spesielt under høytidene i Israel.
5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden:
Slaktoffer og gave ville du ikke ha,
men et legeme gjorde du i stand til meg;
Vi leser at han måtte også bli som en av oss for å kunne frelse og forløse oss.
Joh. e. 1. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
6 brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om.
Det var aldri Faderens fullkomne vilje at dyr skulle dø for at noen mennesker skulle gå fri. Men for at han skulle kunne miskunne og vise nåde til Israels barn så virket det en midlertidig og delvis syndsforlatelse. Men det var først når Sønnen Jesus Kristus at liv og uforgjengelighet ble brakt frem i lyset og vi menneskebarn kunne fult ut ta del i frelsen og en fullkommen syndenes forlatelse.
7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg
for å gjøre din vilje, Gud.
I bokrullen er det skrevet om meg.
Jesus gjorde Guds vilje til punkt og prikke. Men han hadde også de nødvendige forutsetninger for å kunne gjøre det helt og fullt. Det var alt for ham.
Joh. e. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk.
8 Først sier han: «Slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og brydde du deg ikke om,» enda det er slike offer som bæres fram etter loven.
Hadde loven brakt fullendelse, evig salighet og frelse hadde loven vært god nok og slaktoffer, gaver, brennoffer og syndoffer vært i stand til å frelse. Hadde det ikke vært noen mening med at Herren Jesus kom.
9 Deretter sier han: «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.» Han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde.
Ved Jesu inntreden i verden skjer det et bytte. Alt det loven står for blir byttet ut med nåden og livet i Kristus Jesus. I Galaterbrevet det fjerde kapitel sier Paulus så sterkt når han skriver. At han sammenligner loven med trellkvinnen og hva skulle en gjøre med henne? Gal. 4. 30 Men hva sier Skriften? Jag ut trellkvinnen og sønnen hennes! For trellkvinnens sønn skal ikke dele arven med den frie kvinnens sønn. 31 Altså, brødre, er vi ikke barn av trellkvinnen, men av den frie kvinnen.
10 I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle.
Dette skriftstedet her er veldig kraftfullt. Loven står ved lag for den selvrettferdige og det ugudelige menneske. Men vi dør bort fra alt og Jesus både frelser og helliger oss helt igjennom. Da erfarer vi hva Paulus skriver i Gal. 2. 20 Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.
11 Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder.
Dette som Jesus hadde tilveiebrakt var mange i menigheten i Jerusalem i ferd med å miste synet av. Husk at Gudstjeneste forordningene var intakt i Jerusalem og det hadde en tiltreknings kraft for kjødet og det gamle menneske selv om det ikke lengre hadde verdi og mening lengre!
12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid.
Tenk i kontrast til Ypperste presten og hele det gamle offersystem som aldri kom i mål. Jesus har kommet i mål og han har vunnet for alle. Det eneste vi kan og skal er å tro og takke. Det er nok for Gud da han ikke regner med oss men med sin elskede Sønn Jesus.
13 Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter.
Nå blir vi løftet inn i at Jesu seier inkluderer alle ting i livet. Men også fremtiden til verden er i hans hånd. Det er ingenting som ikke er inkludert i hans frelse og forløsning for oss mennesker og resten av Guds skapning.
Daniel 2. 44 Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. 45 Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»
14 For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.
Jesus døde ikke bare for synden men også synderen. Velsignelsen ved å lyde Gud som hele GT er fylt opp av bl.a. 5. Mosebok 28 blir den NT kristne fylt ut til del både i dette livet og det kommende. Det ultimate livet er livet i Kristus som begynner fra den dagen en tar imot Jesus og blir forsterket når en blir døpt i Ånden og som skal vare i evigheters evighet, uendelig!
15 Også Den Hellige Ånd vitner for oss om dette. For først sier Herren:
Selv Gud og Kristus vitnet for oss om dette i GT gjennom sine profeter om hva som ville og skulle komme. Det som skjedde både gjennom Jesus og de første kristne var alt profetert på forhånd og løftene og mulighetene er også for oss i dag.
16 Slik er den pakten jeg vil slutte
med dem i de dager som kommer.

Og deretter sier han:
Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter
og skrive dem i deres sinn.
I og med det ble opprettet en ny og bedre pakt skal vi ikke holde så mye som en tøddel av den gamle pakt og loven som dypest sett er de fem Mosebøkene.
17 Og deres synder og all deres urett
vil jeg ikke minnes mer.
I den nye pakt flytter Gud selv inn med sin Ånd og herlighet. Han legger mer og mer av seg selv inn i oss slik at Kristus i all sin herlighet og fylde lever, trives og bor i våre liv.
18 Men der det er tilgivelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd.
Når Jesus har fjernet synden vil det være nonsens og et hån imot ham på noen som helst måte å gå tilbake til Jødedommen og Loven. Ikke på et eneste punkt!
19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen.
Vi synger i en sang: Her trives min sjel så usiggelig vel. Når vi har fått slike forretter som den gamle pakt aldri var i nærheten av å ha for alle troende. I den gamle pakt fikk kun noen få troende del i den Hellige Ånd. Men nå har alle troende den iboende Kristus og hans Ånd. Og vi alle har frimodighet å komme innforbi den levende Gud med absolutt alt i Jesu blod og Jesu Navn.
20 Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme.
Jesus var den første som gikk inn og siden da har adgangen vært åpen for alle troende. Gud gjør ikke forskjell på noen og han er uendelig raus mot alle sine barn.

Se mer her: http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne


http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne

lørdag 23. oktober 2010

Nr. 29 Kan vi vite når Jesus kommer igjen?

Spørsmål 29:

Kan vi vite når Jesus kommer igjen og skal du begynne med video undervisning?

Berit N Christensen

Svar:

Ønsker å dele dette svaret inn i to og svare på dette: Kan vi vite når Jesus kommer igjen?
Både ja og nei!
Vi leser i Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.
Matt. 24. 36 Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.

Her taler det om at det er kun Faderen som vet når Sønnen kommer igjen for å hente menigheten men så skal allikevel Gud åpenbare alt for sine tjenere, da spesielt Profetene.
Her kan det virke som en motsetning men ingen skal spekulere for mye i dette med tid, men alltid være beredt oppfordrer Guds ord oss til flere plasser.
Fra janchristensen.net bibelkommentarer fra Markus evangeliet.

13. 28 Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær.


Fikentreet er et bilde på Israel. Dommerne 9. 10 Da sa trærne til fikentreet: «Kom du og vær konge over oss!» Er det også et ordspill om diverse trær. Dette er noe av bibelens biled språk.


29 Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at han er nær og står for døren.


Når Israel fikk sitt land igjen som Gud har gitt dem. Etter det så skal det skje at alle andre land som ikke er frie skal oppleve det samme som Jødene. Først Jødene, så hedningene er noe som går igjen i hele Guds ord. Slik også under 1000-årsriket, først blir Jødene dømt og deretter velsignet. Slik også med alle andre hedninger og hedning nasjoner.


30 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer.


Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Dette som her skjer vil bli komprimert og utviklingen i endetiden vil gå så fort at før en har oppfunnet en ting før neste står på døren og banker. Det som en brukte hundrede og tusener av år for å gå til neste fremskritt vil kun ta en kort tid i endetiden.


31 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.


Det står ikke dette i grunntesten. Der står det følgende: Himmel og jord skal kunne forgå, men ikke mine ord skal kunne forgå. Det sikreste vi har er og forblir Guds ord.

2.Pet.1. 16 Det var jo ikke oppdiktede sagn vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.» 18 Vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell.

19 Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.


32 Men den dag eller time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.


Den dagen og time kjenner ingen mennesker. Å begynne å angi Jesu åpenbarelse i skyen for å hente menigheten og de videre hendelser er kun Faderen som er den eneste som er fra evighet og som er den sanne og evige Gud. Det er kun han som vet nøyaktig tider for disse begivenheter, selv Sønnen Jesus Kristus vet ikke alt.


33 Vær på vakt og våk! For dere vet ikke når tiden er inne.


Vi må leve som om hver dag er den siste og være rede hver time og stund. Slik levde de første kristne og vi skal leve akkurat slik i dag.

2.Tim.4. 8 Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet.


34 Det er som når en mann skal reise utenlands: Før han drar hjemmefra, overlater han styre og stell til tjenerne og gir hver av dem en oppgave, og pålegger dørvokteren å våke.


Vi alle blir oppfordret til å være tro og fullføre vår tjeneste. Ut i fra det vil vi få belønning både innfor Kristi domstol og hvor mye vi vil bli betrodd å styre og regjere i sammen med Jesus under 1000-årsriket.


35 Våk da! For dere vet ikke når husets herre kommer, enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen.


Vi vet ikke dagen eller timen, men tiden skal vi kjenne og forstå.

Amos 3. 7 For Herren Gud gjør ikke noe

uten at han har åpenbart sitt råd

for sine tjenere profetene.


36 Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende.


Alle blir oppfordret til ikke å sove. Spesielt nå i endetiden når så mye skjer skal vi være våkne. Den moralske og læremessige utglidningen er stor, derfor vil også det være anstrengende for åndelivet å være en levende troende.
Daniel gjorde det riktige som vi alle trenger og må gjøre. Han søkte Gud og bad og bønnfalt og lovpriste Gud 3 ganger om dagen med vinduene åpne mot Jerusalem.

Vi kan ha en formening om dette, og vi kan påvirke også ved å leve helliget og rent. Men også å utbre evangeliet.
Fra janchristensen.net bibelkommentarer Markus evangeliet:
13. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.


Legg merke til ordlyden, her nevner Markus evangeliet. I Matt 24. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jødene, spesielt de 144.000 som Åpenbaringsboka taler om skal i endetiden forkynne evangeliet om riket – 1000 årsriket. Men vi som troende hedninger men også Jesus troende Jøder har forkynnelsen om evangeliet og korset i sentrum. 1.Kor.1. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Så står det et meget fint og sterkt ord i 2. Pet. 3. 11 Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

Vi kan fremskynde Herrens dag og Jesu gjenkomst med å leve for Herren. Og da kan vi også sinke Herrens komme med å leve verdslig, kjødelig og for oss selv!

Se også her:

http://blog.janchristensen.net/2011/01/nr-43.html

Nr. 28 Mener du at Emanuel Minos er en forfører? Eller villeder?

Spørsmål 28:

Mener du at Emanuel Minos er en forfører? Eller villeder?

Svar:

Dette var noe jeg kom ut med når jeg skrev på verdi debatten på Vårt Land før jeg ble stengt ute da jeg holdt frem Guds ord og den klare lære om bl.a. gjengifte når en selv er skyld i ekteskapsbrudd. Jeg er også blitt stengt ute på kristenbloggen og av KS av noenlunde samme grunn.

Nå har jeg ikke det som ble skrevet på VL da de har forandret bloggen men her er noe fra Lydmisjonen som skrev noe om det:

Emmanuel Minos – En bedrager?

Kommentert ved Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Emmanuel Minos ble spurt på Visjon Norge av ekteparet Hallman fra Sverige om: Det er riktig og lovlig for en forkynner å være skilt og gift opp igjen.
Kommentar: Burde ikke være noe problem med å gi et klart svar på spørsmålet!
Til det svarte han at det ville ikke han svare på da det var for vanskelig å svare på det.
Kommentar: Det er vanskelig å få seg til å tro at spørsmålet er for vanskelig å svare på, Bibelen har en klar tale, hva skilsmisse og gjengifte går ut på!

Etter mitt skjønn, så kreves det egentlig kun et ja eller nei, og nei er det bibelske svaret.

Kommentar: Man må si seg enig med Jan Kåre Christensen, at Bibelen gir ikke noe samtykke i gjengifting etter en skilsmisse. Emmanuel Minos burde ha gitt et klarere svar på dette spørsmålet, litt mer fyldig og innholdsrikt, innholds givende. Kommentar i parentes: (Mener at Emmanuel Minos sa følgende: Én mann for én kvinne – Eller var det, det motsatte? Én kvinne for én mann.) Uansett er det selvsagt slik ekteskapet skal fungere, ikke flere verken den ene eller den andre veien.

Er ikke Emmanuel Minos da med og legaliserer for synd, og han er ikke skikket å være forkynner da han ikke evner å svare på et slikt elementært viktig emne

Kommentar: Hva som er årsak, til at ikke Emmanuel Minos svarte verken et ”JA” eller ”NEI?” Er ikke enkelt å svare på, derfor kan det være til dels vanskelig å ta en avgjort stilling til saken. Derfor er det også vanskelig å avgjøre hvor vidt han er skikket til å være forkynner, eller ikke, men han burde i hvert fall ha gitt et klart svar. ”JA!” eller ”NEI!”Vil være for langt å gå, om man sier at han ikke er skikket til å være forkynner, han er tross alt den klareste av pinsebevegelsens gjenlevende forkynnere i denne tiden.

Vårt Land 30. 07. 2008. Debattinnlegg: Jan Kåre Christensen.
Dette er fra når Emanuel Minos ble intervjuet av ekteparet Hallman på Visjon Norge og ikke kunne svaret på et så elemtert spørsmål så å si at han er mer en villeder en veileder og ingen høvding i den åndelige verden, mer som en tragedie. O, at heltene skulle falle!
Det kunne vært bedre å tilbragt sitt otium under palmene for Minos & Co. enn å villedet her i Norge?
Kan ikke se at det er mange i Norge som virkelige evner å tale Guds ord i en slikt omfang at synden og mørke blir avslørt, og lyset fra himmelen og Ordet blir det som veileder oss videre på veien!
Her er hva Guds ord sier om de skal forkynne Guds ord:
1. Pet. 4. 11 Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen.
2.Tim. 4. 1. For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike: 2 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. 4 De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. 5 Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.

torsdag 21. oktober 2010

Nr. 18 Og jeg tror på et brennende helvete der Gud skal pine alle ikke troende.

Spørsmål 18:

Hei!
Jeg tror på tre Guder i en Gud som er fra evighet til evighet. Det står i 1. Joh. 5.
1. Joh 5:7 understreker dette med treenigheten: ”For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er en” (bibelforlagets oversettelse).
Dette står her klart Christensen, eller tror du ikke Guds ord?
Og jeg tror på et brennende helvete der Gud skal pine alle ikke troende.
Dette er da hva alle andre kristne også tror på siden den Katolske middelalderen.
Ivar

Svar:

Hei!
Her er det et todelt spørsmål som jeg vil behandle hver for seg.
Her svarer jeg på dette med et evig helvete!
Når vi skal behandle et bibelsk emne så skal vi legge merke til første gang et emne står omtalt i Guds ord. Gå ut i fra det og se alle andre skriftsteder og avsnitt ut i fra første gang det er nevn.
Her er det først nevnt:
1. Mosebok 2. 15 Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen. 16 Og Herren Gud gav mannen dette påbud: «Du kan spise av alle trærne i hagen. 17 Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.»
Her står det rett ut at menneske skal dø hvis det synder.
Død betyr å dø ikke mer eller mindre!
For alle mennesker og hele Guds skapning inklusivt de falne englene, Satan, den Falske Profet og Antiktist venter en total utslettelse eller en tilinteles gjørelse.
Jesus sier at Gud har makt til å ødelegge i helvete, hvem andre?
Det er kun Gud som kan døde og gjøre levende og han har makt til alt.
Den endelige dommer i så måte er kun Gud Fadere, ingen andre!
Hvorfor lærer så mange feil her? Det tror jeg kommer av flere ting.
Det kan være uvitenhet, en har ikke satt seg nok inn i dette og enkelte ord taler så sterkt om helvete at en blander ord og begreper? Men Guds ord er meget klart her bare en får øynene opp for hva bibelen egentlig lærer og taler om dette emne.
Her er noen mer fakta opplysninger om dette emne:
Som dere sikkert vet, står ikke ordet "HELVETET" i grunnteksten. I grunnteksten står det "Gehenna" som altså var en søppelplass utenfor Jerusalem. Her brant man søppel og kroppene til dyr samt døde kriminelle som ikke var verdig noen begravelse. Når Jesus snakket om at man skulle "brenne i Gehenna" forsto jødene at han mente at liksom søplet og de døde kroppene brennes opp og tilintetgjøres, slik skal Gud brenne opp og tilintetgjøre de menneskene som nekter å omvende seg til Gud. Ingen jøder så for seg pine når de tenkte på Gehenna. Hverken søplet eller de døde kroppene "skrek om nåde" eller ble pint.
Når vi nå vet hva Gehenna er, nemlig en søppelplass hvor man brenner opp søppel og døde kropper, blir det lettere å forstå sannheten om Helvetet. For hva skjer i Helvetet? Jo, Matt. 10.28 sier: "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke dreper sjelen. Frykt heller for Ham (Gud) som kan ødelegge både sjel og legeme i Helvetet". Her ser vi altså at i Helvetet blir kropp og sjel ødelagt eller gjort til intet. Slik som en maur blir pulverisert dersom du legger den mellom håndflatene dine og gnikker. Den blir borte. Eller for å bruke Jesu eksempel: dersom noe kastes i Gehenna brennes det simpelt henn opp.
Den tradisjonelle Helveteslæren går ut på at Gud skal kaste mennesker i Helvetet (Ildsjøen). Det er riktig at han skal gjøre dette ifølge Bibelen, men det den tradisjonelle læren sier er at Gud skal da pine disse menneskene i all evighet. Det som ikke stemmer her er at dette krasjer med Guds moral og syn på rettferdighet. La meg forklare: I bibelen sier Gud at han ønsker "Øye for øye. Tann for tann! Dette var en lov som var rettferdig. Dersom du tok en ku av meg måtte du gi en ku tilbake dersom du ble tatt for ugjerningen. Dersom jeg skadet ditt øye, ja da kunne du skade mitt osv. Dette var altså en lov bygd på rettferdighet. Så må man da spørre seg: Er det rettferdig at en kjærlig og rettferdig Gud straffer en 3 års gammel Afghansk baby med tortur en hel evighet? Er det rett at en 20 år gammel bush-mann skal bli pint av Gud år ut og år inn i all uendelighet fordi han ikke visste noe om Jesus? Er det rett å gi en evig tortur som dom når overtredelsen var å gå i mot Guds vilje? Nei. Dom og straffeutmåling må stå i proporsjon til hverandre. Dessuten kan en kjærlig Gud være delaktig i et "Evig Auschwitz"? Sunnt fornuft sier at vi skal sperre inne torturister! Gud er ikke slik. Det Guds Ord sier er at "Syndens lønn er: Døden" (Rom.6:23). Dersom noen dør i sine synder skal han altså ikke bli torturert, men han skal dø (Jamfør Gehenna og bli ødelagt for alltid - Matt.10:28). For hvordan kan en kjærlig Gud som ber oss ELSKE våre fiender samtidig PINE sine fiender i all evighet?
Når det står Evig pine i våre bibler, kunne det like gjerne stått Evig straff. Det som er viktig å forstå med dette ordet er at det kan bety både pine og straff (pluss noen betydninger til). Det er ikke torturen som er Evig, det er straffen. La oss se på mauren igjen. Den blir ikke torturert for evig, men straffen er evig da den aldri mer kommer tilbake som maur. Den er borte. Den er tilintetgjort. Se for eksempel Judas brev kap 1 vers 7. Der står det at "Sodoma og Gomorra ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen for en evig ild". Men er ilden der nå? Nei. Skulle det være en evig ild? Ja. Hva stemmer? Jo: Straffen Sodoma og Gomorra fikk var en "evig ilds straff" - noe som betyr at disse byene ble brent opp, men når de var brent opp, sluttet selvfølgelig ilden å brenne (vi ser jo ikke noe ild eller røyk der Sodoma og Gomorra ligger i dag - ikke sant, dessuten er det ingen som roper å trygler om Nåde i disse byene i dag - de er borte - alle mann...)
Dersom Ildsjøen/Helvetet var en plass man ble pint av Gud, hvorfor sier Johannes Åpenbaring at "Døden og Dødsriket" blir kastet ned der? Man kan jo ikke PINE Døden eller PINE dødsriket! Nei, dette skriftstedet forteller oss isteden at "Døden og Dødsriket" skal bli tilintetgjort - utslettes. Det skal altså ikke finnes død eller dødsrike i Paradiset!
Jeg tror ikke det er bibelsk, sunt, rett eller riktig at en kjærlig Gud skal pine noen i all evighet. Det er bibelsk rett, humant og rettferdig, selv om det smerter veldig, at Gud vil utslette og ødelegge alle urettferdige og ikke Jesus troende!
Så står det at Jesus skal sende en annen talsmann som en gjør et stort nummer ut av. Hvem er han? Det er Faderen og Sønnen, ikke mer elller mindre. Da selvfølgelig ved deres felles Ånd som kommer oss nær og bor i oss!

Nr. 17 Jeg tror på tre Guder i en Gud som er fra evighet til evighet. Det står i 1. Joh. 5.

Spørsmål 17:

Hei!

Jeg tror på tre Guder i en Gud som er fra evighet til evighet. Det står i 1. Joh. 5.
1. Joh 5:7 understreker dette med treenigheten: ”For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er en” (bibelforlagets oversettelse).
Dette står her klart Christensen, eller tror du ikke Guds ord?
Og jeg tror på et brennende helvete der Gud skal pine alle ikke troende.
Dette er da hva alle andre kristne også tror på siden den Katolske middelalderen.

Ivar

Svar:

Her er det et todelt spørsmål som jeg vil behandle hver for seg.
Her svarer jeg på dette med treenigheten.
Det skriftstedet du referer til står ikke i grunnteksten, det er et tillegg.
Det er to personer i Guddommen etter bibelens lære; Faderen og Sønnen.
Faderen er fra evighet og han er Ånd men allikevel et intelligent og skapende vesen som ikke er bare det, men Gud fra evighet til evighet.
Salme 90. 2 Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du, Gud.
Jesus er fra eldgamle dager og er skapt eller født av Faderen, men det var først etter oppstandelsen han ble Gud fylt ut.
Rom. 1. 4 ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.
Den Hellige Ånd har aldri eller kommer aldri til å bli en ekstra gudeperson som både treenighetslærene og Jesus Only hevder.
Gud er Ånd og Herren er Ånden. Med andre ord det er Guds Ånd som vi ikke kan skille i fra Gud.
Leser vi nøye misjonsbefalingen så står det følgende:
Matt. 28. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
Navnet skulle de bli døpt til, ikke til en treenighet. Hvilket navn?
Jesu Kristi navn!
Kan ikke se at det er noe virkelig hold i Guds ord for en treenig Gud men det er hold i Guds ord for èn Gud og at han har en eneste Sønn; Kristus Jesus.
1. Kor. 8. 4b. Det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.

Nr. 20 Er det ikke nok å tilhøre den universale menighet?

Spørsmål 20:

Er det ikke nok å tilhøre den universale menighet?
Den lokale menighet er overflødig for meg, jeg har kontakt med Jesus alene og går på de møtene som passer meg. Det er slik jeg ønsker det og det passer meg.

John

Svar:

Den universale menighet tilhører alle troende! Den talte Jesus om som fullkommen og ingen ville få makt over den.
Men å tilhøre en lokal menighet eller et felleskap er både bibelsk og riktig.
Vi skal ikke holde oss borte fra den lokale menighet men være med å støtte opp om den på alle måter.
Hebreerbrevet bibelkommentarer janchristensen.net:
24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.

Å ha omtanke for hverandre er et av de sikreste kjennetegn på at en er en levende kristen. Det er smittende å være god og da blir det naturlig for nestemann å være likeså. Vi heier hverandre frem og skryter av hverandre.

25 Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.

Den menigheten som en tilhører viser en trofasthet imot på alle plan. Vi oppmuntrer hverandre til å gjøre gode gjerninger og ha nådegaver i bruk i våre liv og i menigheten.

Det er et flott alternativ for deg som bor i Oslo eller omegn i Smyrna Oslo, du og dine er hjertelig velkommen i den Herre Jesu navn!

Se her: http://www.janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss
Se her: http://www.janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss

søndag 17. oktober 2010

Nr. 22 Er det forskjell på den profetiske gave og å være Profet?

Spørsmål 22:

Er det forskjell på den profetiske gave og å være Profet?
Er det forskjell på den profetiske gave\tjeneste i den gamle og den nye pakt?
John

Svar:
Ja det er en forskjell. Det står her om den profetiske gave:
1. Kor. 12. 10 og én får kraft til å gjøre mektige gjerninger. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme åndsåpenbaringer, én får ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale. 11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil.
Her står det om den Profetiske tjeneste:
Efes. 4. 11 Det er han som gav sine gaver: Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. 12 Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp.
Her må vi skille mellom å ha den profetiske gave og å være Profet!
Men når det er ekte Profeter er det også falske Profeter. Og når det er ekte profetier er det også falske. Men hvordan skille?
Her er noen klare kriterier:
1.) Det må stemme med Guds ord.
2.) Profetiene må gå i oppfyllelse.
3.) Alt er gitt for denne hensikt. 1. Kor. 14. 3 Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst.
Men så har vi også noe vi må ta hensyn til at selv en ekte Profet sier aldri alt rett og en falsk sier ikke bare det som er falskt. Vi kan lære å skille mellom det ekte og uekte ved å lære å skjelne, det utvikles ved å ta dette i bruk. Å ha et ønske og villighet til å lære og å avsløre\skjelne.
Bileam profeterte mye riktig men levde selv i synd og forledet Israels barn til å synde. Han var positiv til Israel i sine profetier og forkynnelse men forledet Israels barn til å drive hor og var selv pengekjær.
Og her står det om profetisk gave i menigheten.
1. Tess. 5. 20 forakt ikke profetord, 21 men prøv alt og hold fast på det gode.
Vi skal alltid prøve alt, det sier skriften gang etter gang når det gjelder både forkynnelse, undervisning og profetiske tale.
1. Kor. 14. 29 To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier.
Legg merke til at andre skal prøve det de sier. Og en skal forholde seg til det ved å offentlig tale imot det som ikke stemmer med Guds ord som offentlig blir sagt.
Vi har sett gjennom den karismatiske bevegelse så har det blitt en invasjon av falske profetier og falske profeter. Hvorfor? Når dette har kommet så har så få prøvd det på Guds ord og advart imot dette.
I dag er skaden så stor inn forbi de aller fleste evangeliske menigheter og kirker at det er kun en dom fra Gud som kan stoppe dette, mener jeg. Skaden er for stor og omfattende til at den fullt ut lar seg lege.
Men så har en den positive siden, Gud vil lede oss gjennom åpenbaring. Og uten åpenbaring kommer en på villspor. Derfor er både den profetiske gave og den Profetiske tjeneste av stor viktighet og betydning.
Hvordan virker disse gavene?
Den profetiske gave virker ved Guds Ånd som meddeler seg til en åndsfylt person som er åpen og istand til å la seg bli brukt av Gud og som selv ønsker og lengter etter å bli brukt av Herren.
1. Kor. 12. 4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. 5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. 6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. 7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. 11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil.

Når det gjelder den Profetiske tjeneste så leser vi i Efes. 4 at den Profetiske tjeneste er en av fem forskjellige tjenestegaver gitt til menigheten.
Mitt syn på dette er at en person som har kall til å virke for Gud som forkynner ikke nødvendigvis er en ren Profet men har en del av den Profetiske tjeneste som en del av sin utrustning. Noen veldig mye andre nesten ikke.

Jeg for min del opplever at jeg har alle de fem forskjellige gavene i min tjeneste som forkynner, men jeg er ingen utpreget Profet. Det er som en det er 1\5 av min gave. Men for andre så er de både 2\5 og 3\5 Profeter.
Den Profetiske tjeneste er veldig ofte en del av den utrustningen en har som forkynner, ikke den hele som vi ser i GT at enkelte Profeter hadde.
Jeg har også en del av Evangelisten, Læreren, Hyrden og Apostel i meg.
Jeg opplever at jeg har litt av alle tjenestegavene i meg, men andre har f.eks. mye av Evangelisten i seg og lite av læreren i seg. Og noen har mye av læreren i seg og lite av Evangelisten. Det varierer fra forkynnere og i enkelte situasjoner etter som behovet er der.
Vi er forskjellige men alle trenger vi mer av Gud og de gavene han har lagt ned i oss vil han foredle og videreutvikle til vårt gavn og menighetens oppbyggelse og videre veiledning fremover.
Men det er også trist å se at når mennesker kommer med falske profetier og leder de kristne helt på sidespor er den vanlige praksisen, spesielt inn forbi den pinse\karismatiske menigheter at alt blir feid under teppet og en overser alt og går videre som om ingenting har skjedd!
Så langt kan en komme i villfarelse derfor advarer Jesus og Apostlene imot dette på det sterkeste som villfarelse.
Men den positive siden ved dette er at Gud åpenbarer alt før det skjer og leder oss fremover med sin Ånd. Dette er noe som Gud alltid har villet å gjøre med sine elskede barn.
1.Mosebok 18. 17 Da tenkte Herren: «Skulle jeg skjule for Abraham det jeg vil gjøre? 18 Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og i ham skal alle folk på jorden velsignes.
Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene (1930 oversettelsen).
Gud vil bruke den profetiske salvelse og den profetiske tjeneste til å fullkommen gjøre og dyktiggjøre sin menighet, også i denne tid!
Det er ved den profetiske salvelse at menigheten og vi blir justert, korrigert og klarer å treffe “spikeren” ikke bare omtrentlig men akkurat på “hode”. Den profetiske salvelse skaper: “Så sier Herren” i menigheten. Det vil skape sanksjon for dette i menigheten når det er ekte. Når det er uekte i en åndelig menighet vil det bli avslørt og bli satt på plass!
Det har med vår slagkraftighet både innad og utad, vi er derfor avhengig at det er både mennesker med den profetiske nådegave i menigheten og at den Profetiske tjeneste er oppe og går i Kristi Legeme!
Vi kan også sammenligne de fem (5) forskjellige tjenestegavene med hånda vår.
Tommeltotten er apostel.
Pekefingeren er Profeten.
Langemann er Evangelisten.
Ringfingeren er lærer.
Og lille mann er lillefingeren¸hyrden, som gjør alt det ikke de andre fingerene har utført og gjort. Og den kommer til der de fire andre ikke kommer til. Hvor viktig er ikke et hjemmebesøk? Det utfører mange ganger det de andre tjenestene ikke har utført og virker supplerende og utfyllende.
De ni nådegavene kan en sammenligne med en drueklase der alle gavene utfyller og supplerer hverandre og alle står i et gjensidig avhengighets forhold til hverandre. Og de utfyller hverandre til det fullkomne og det Guddommelige. Menigheten i Korint hadde alle de ni (9) gavene i sin midte, og det er Guds vilje å ha for hver menighet. Menigheten i Antiokia hadde alle de fem (5) forskjellige tjenestegavene i sin midte, det er et forbilde også for oss å ha i dag.
Dette er fint og bra med nådegaver og profetgaver og helbredelsesgaver, men vi må ikke glemme at selv så fullkommen menigheten kan være, så er kjærligheten til Herren i våre hjerter som er det viktigste. Tenk på menigheten i Efesus, de hadde veldig mye bra, men de hadde forlatt sin første kjærlighet og det så Herren veldig alvorlig på. De måtte omvende seg ellers var det fare for at lysestaken ville bli flyttet.
Forskjellen på profet tjenesten i GT og NT er bl.a. at de profeten i GT hadde en ren profet tjeneste. Men i NT er det veldig ofte en del av vår åndelige utrustning. En profet i NT og i den nye pakt kan og er som regel også noe mer en bare å være Profet. Men han kan og er og har også noe av Evangelisten, Apostel, Profet og Hyrde tjenesten.
Eksempel på Profet tjenester kan være David Wilkerson, Hal Lindsay og Chuck Smith , men en har da også litt av de andre tjenestegavene i sin forkynnelse.
Eksempel på Falske Profeter er: Benny Hinn, Jan Hanvold, Åge Åleskjær og andre. De har selvfølgelig også mye godt, men de har en eller flere store brister i sitt liv og i sin lære som er så store og forføriske. At en må diskvalifisere dem som sanne forkynnere og gjøre dem til Falske Profeter.
Så har en også eksempler på kristne som ikke er Profeter men har den profetiske gave. Vi trenger både forkynnere som er Profeter og troende som er åpen for Gud og lar Herren bruke seg til å tale profetisk!

torsdag 7. oktober 2010

Nr. 27 Hvordan leser du din bibelen som kan bortforklare et evig helvete?

Spørsmål 27:

Hvordan leser du din bibelen som kan bortforklare et evig helvete?
Matt. 18. 8 Om hånden eller foten lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå halt eller vanfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og kastes i den evige ild. 9 Og om øyet lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild.
Rossabø Haugesund

Svar:
Jeg tror på to utganger av livet. Livet eller dødens vei, himmel eller fortapelse, der er vi enige tror jeg?
Men jeg tror at evig fortapelse innbefatter evig og ugjenkallelige utslettelse og tilintelsgjørelse akkurat som med Sodoma og Gomarra som ble fortært av Guds evig ild!
Legg merke til ordet, kastet i helvetes ild. Da vil ilden gjøre sin virkning med alle som kommer til helvete som ilden gjorde sin virkning med Sodoma og Gomarra.
Fra janchristensen.net
Judas brev bibelkommentarer1:
7 Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild.
Det er ille med synd, men synd avler synd. Til slutt blir synden moden.
Jakob 1. 15 Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.
Vi gjør klokt i å se alvorlig på den aller minste synd og det aller minste feilgrep. Judas begynte med å stjele av kassen og senere forrådet han Jesus for noen lusne sølvpenger. I Sodoma og de tre andre byene på slettelandet var synden overmoden og den ble straffet med en evig ild sier skriften som var totalt utslettelse. For aldri mer å stå opp igjen, det eneste vi ser i dag er ildens virkninger.
Slik vil det gå med alle ugudelig, de vil bli totalt utsletter som Sodoma og Gomorra som vi finner i 1.Mosebok 19 sier skriften som er den evige ild!
Gud gjør med sin skapning akkurat det han selv vil og har forut bestemt.
Bibelkommentarer Markus evangeliet
9. 43 Om hånden lokker deg til synd, så hogg den av! Det er bedre for deg å gå vanfør inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete,
Alle mennesker vil kjenne en dragelse i mot synden og verden lærer Guds ord.
1.Joh.1. 8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men det er når vi gir etter at vi må betale prisen for å åpne opp for dette i våre liv.
44 der marken ikke dør og ilden ikke slokner.
Vi må forstå at Jesus var Jøde og taler også her i illustrativ tale. Når noen dør første gang går legemet i forråtnelse i jorden pga marken i jorda som spiser opp legemet og ilden fortærer alt som kommer i sin vei.
45 Og om foten lokker deg til synd, så hogg den av! Det er bedre å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete,
Det er viktigere å bevare sjels og åndslivet fremfor legemet. Jesus helbredet men den viktigste helbredelsen er å bevare hjerte, for livet går ut i fra hjerte.
Ord. 16. 3 Overlat hele ditt verk til Herren, så skal dine planer lykkes.
46 der marken ikke dør og ilden ikke slokner.
Jesus taler illustrativt her. Ingen vil vende tilbake fra den andre død akkurat som ingen vender tilbake til livet med et legemet som marken har spist opp eller der ilden har fortært det elementer som kom i dens vei.
Åpenb.20. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen – og ildsjøen, det er den annen død.
47 Og om øyet lokker deg til synd, så riv det ut! Det er bedre å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete,
Igjen advarer Jesus imot helvete eller den annen død. Her er det ingen vei tilbake, en vil bli fortært og tilintetgjort. Å ha verdens peneste og sterkeste legeme betyr ingenting, det er som et selvbedrag. Det er kun en ting som holder; å tro på Jesus og leve som han vandret på denne jorden.
48 der marken ikke dør og ilden ikke slokner.
Vi må forstå at dette er illustrativt, hvis en tar etter hvert ord i bibelen bokstavelikt tenker en hellenistisk. Når noe dør uten Gud og de har levd borte fra ham da er det ingen vei tilbake. Ildsjøen vil gjøre sin gjerning og fortære en for alltid og en vil opphøre å eksistere. Akkurat som legemet i graven når marken har gjort sin gjerning og ilden imot de elementer som kommer i ilden, den fortærer slik at elementene blir borte og ilden har fått næring.

mandag 4. oktober 2010

Nr. 26 Du fornekter treenigheten og da fornekter du Kristus kommet i kjød.

Spørsmål 26:

Du fornekter treenigheten og da fornekter du Kristus kommet i kjød.
Misjonsbefalingen sier at det er tre personer i en Gud. Jeg forventer et klart svar.
Rossabø Haugesund

Svar:

Jeg har forandret syn på den treenighetslære forståelse jeg er blitt opplært i fra frie venner\pinsebevegelsen. Men om en tror på treenighetslæren eller Jesus only læren.
Eller som meg som ikke tror på noen av dem, så fornekter ingen av oss Jesus kommet i kjød.
Henviser til mitt svar på bloggen nr. 2.
Du spør videre om misjonsbefalingen som bevitner en treenig Gud.
Matt. 28. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.
Les dette ordet og verset nøye. Det står i navnet til Faderens, Sønnene og den Hellige Ånd. Hvilket navn døpte de første kristne? Det finner du i samtlige evangelier at det ene navnet var det vesentlige og videre i Apostelgjerningene.
Det ene navnet er; Jesu Kristi Navn. Hvorfor?
Fordi Jesus var den som sonet synden og det var i ham – ikke i Faderen – at alt sto på spill. Seiret han – seiret Faderen.
Ledd han nederlag – led Faderen nederlag.
Dette er selvfølgelig et meget oppfattende studium men allikevel blir det riktig å si at det er i Jesus alt er til stede.
Kol. 2. 3 For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.
Derfor finner vi at Paulus over 50 ganger sier i Kristus på forskjellige måter i sine brever. Det er en hovedsak for ham.
Det som jeg har kommet frem til som er “nytt” er at den Hellige Ånd er ingen egenperson men Guds og Kristis Ånd. Derfor mener jeg at Guddommen består av 2 personer; Faderen og Sønnen.
I selv grammatikken så kan ikke et eget navn ha en liten bokstav i navnet som den Hellige Ånd har, selv i vårt norske språkbruk indikerer at den Hellige Ånd ikke er en egen person, men taler, operer og virker på vegne av Faderen og Sønnen.
Derfor står det bl.a. i Joh.e. 16. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. 14 Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.
Her tales det klart om at den Hellige Ånd ikke har noen egenvilje da han ikke taler ut i fra seg selv men bringer videre alt som er i Jesus til oss troende!
Nei, den Hellige Ånd er ikke “Gud”, men Guds og Jesu Kristi Ånd som er tilstede over alt og nærværende i hele universet.
Men den plassen han ønsker å bo fremfor alt, er i oss mennesker. Det gjør han i alle troende som er blitt renset i Jesu dyrebare blod og som har akseptert han som sin personlige frelser og Herre!
Her har du noe mer utfyllende om den Hellige Ånd:
Salme 119. 160 Summen av dine ord er sannhet, evig er all din rettferdige dom.
Jeg tror at det er noen få skriftsteder som taler for treenigheten, noen flere for Jesus alene læren. Resten av Guds ord taler for mitt syn at det er to personer i Guddommen: Faderen og Sønnen. Egentlig er Guddommen et noe dårlig ord, brukt kun i Apostelgjerningene 17 som et lånt ord av Grekerne. Gud er det desidert mest brukte. Det er for fokuset skal være den eneste sanne Gud Faderen!
Og deres felles Ånd er ikke 1\3 av Gud eller Guddommen, men deres felles Ånd.
Ånden i skriften er aldri nevnt med egennavn eller åpenbarer seg som et menneske eller i en skikkelse av en person. Kun i bestanddeler, som indikerer at han har personlige egenskaper. F. eks som et mektig vær, i en dues skikkelse osv. Egenskapene er slik som veileder, sannhetens Ånd, fredens Ånd osv.
Og det er det vi finner gjennom hele skriften at den Hellige Ånd har forskjellige egenskaper men nevnes også som de syv Guds Ånder. Som forteller at han ikke bare har en egenskap, men alle egenskaper til Faderen og Sønnen da han er deres felles Ånd. Skriften sier flere plasser om den Hellige Ånd; Jesu Kristis Ånd og Guds Ånd etc.
De to plasser i skriften som taler sterkest i skriften om en treenighet er her:
1.) Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd som til sammen i en Gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8
Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.
Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen. Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag.
Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.
Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år.
Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske?
Selvfølgelig de greske manuskriptene!
2.) Matt. 28. 16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
Går en inn å studere dette nøye så finner en ut av at i misjonsbefalingen både i Matteus og Markus er blitt tatt ut og inn og til dels forandret med stor sikkerhet i Matteus evangeliet.
Den første forandringen lød slik; " i navnet til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånd ".
Så ble det utelatt og tatt inn igjen.
Det Jesus egentlig sa som er blitt forandret på er følgende som er Jesu egentlige ord: "i mitt navn døp dem."
Dette blir da denne ”riktige” oversettelsen slik:
Matt. 28. 16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler og i mitt navn døp dem 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
Hvem skal vi tro på? Samtlige andre både av evangeliene og ut over i Apostelgjerningene døper alle nye vunnede i Jesu navn eller til Kristus.
ALDRI i tre benevnelser som Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er.
Faderen er omtalt som den eneste sanne Gud, Far, den gamle av dager etc.
Sønnen som Jesus Kristus, Messias, Menneskesønnen etc.
Ånden ALDRI med egennavn men med personlige egenskaper som viser at vi har å gjøre med Guds og Jesu Kristis Ånd. Unnskyld gjentagelsene men det er fordi dette må sitte!
Ifølge norske språkregler skal egennavn bestående av flere ord bare ha stor forbokstav i det første ordet. Det har ALDRI den Hellige Ånd men det har både Gud Fader og Sønnen Jesus Kristus.
Rom. 6. 2 Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? 3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? 4 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. 5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.
Å bli døpt i tre benevnelser er egentlig en gammel egyptisk tro og lære som senere ble adoptert av Grekerne. Og videreført av den Katolske kirke og de protestantiske kirker og menighet. Læren er i bunn og grunn demonisk som f. eks påbud av sabbats hellig for de kristne også er. Og det er noen som lærer at dåp ikke er nytestamentlig lære, det er også en farlig og ubibelsk lære.
1. Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære.
Det blir derfor farlig når en bygger hele sin treenighetsforståelse på skriftsteder som er tvilsomme men om disse skriftstedene hadde hatt sin gyldighet. Så er summen av Guds ord sannhet. Derfor trenger en ikke å si at dette er noen konspirasjons teori som noen vil hevde dette er. For å vite at både Jesus alene læren er feil og treenighetslæren; summen av Guds ord er sannhet. Mitt syn står seg uansett!
Det er to personer i Guddommen.
Den Hellige Ånd er ingen person.
1.) Grunnbetydningen av ordet er vind, ånd etc.
2.) Ånden er ikke egennavn.
3.) Det blir matematisk umulig med tre personer i en Gud.
4.) Kun Faderen er Gud fullt ut! Jesus er ikke fra evighet som Faderen. Jesaja 44.6. Faderen er benevnt i Joh. e. 17. 3: Den eneste Sanne Gud!
Men Jesus er allikevel Gud, men Sønn av Faderen og kan og skal både tilbedes og en kan be til ham og i hans navn til Faderen.
Det hersker en allment bred oppfattelse blant kristne kirkesamfunn at Gud er en sammensetning av 3 likeverdige personer som sammen utgjør en enhet navngitt som treenigheten. Det hører med til dette dogmet en oppfattelse av at Gud innbyrdes kan gå inn i roller som Sønn eller Fader uten å i virkeligheten være det. Bibelen er helt fremmed for disse konseptene, og de strider også imot all sunn fornuft og logikk. Bibelen lærer tydelig at vi kun har én Gud, Faderen (1 Kor 8:6), og at Han har en Sønn – som også er Gud fordi Han er født av Ham (Heb 1:8) -, og at Faderen og Sønnen har et felles åndsnærvær i hele skaperverket gjennom Den Hellige Ånd (Fil 1:19; Joh 14:23). Sønnen er helt klart underordnet Faderen i rang (1 Kor 15:27,28), selv om Han er gitt det av Faderen å være verdig all tilbedelse på lik linje med Ham. Den Hellige Ånd er ikke en selvstendig 1/3 Gud som skal tilbes, men Faderens og Sønnens universelle tilstedeværelse. Ingen steder i Bibelen forekommer det noe slikt som tilbedelse av Den Hellige Ånd. Det er en totalt fremmed forekomst for Guds folk gjennom hele bibelhistorien. Idéen om en treenig Gud stammer fra hedenske religioner. Den anerkjente historikeren Edward Gibbon konkluderte med følgende om treenigheten i boken “History of Christianity”:
“Hvis hedenskapet var beseiret av kristenheten, så er det like sant at kristenheten ble fordervet av hedenskapet. Det rene deismen til de første kristne ble forandret av romerkirken til det uforståelige treenighetsdogmet.”
Faren med treenighetslæren er umulig å overdrive. I treenighetslæren er Den Hellige Ånd definert å være 1/3 Gud, og er derav verdig tilbedelse og lovprisning på lik linje med Faderen og Sønnen som utgjør de resterende 2/3. Konsekvensen av å tilbe den trinitarianske Hellige Ånd, er at man i virkeligheten åpner døren vidåpen for spiritisme, og at man kommer i kontakt med en helt annen ånd enn den som kalles ved navnet Den Hellige Ånd. Spiritisme og åndemaning har vært praktisert gjennom årtusener, og er strengt forbudt i Bibelen (3 Mos 20:27). Det er neppe tilfeldig at kristne samfunn der man vektlegger nettopp bønn til og lovprising av Den Hellige Ånd også erfarer tydelige tilfeller av demonbesettelser under møter. Dette er kanskje ikke så overraskende, da mange av metodene som brukes, f.eks. av den kjente karismatiske evangelisten Benny Hinn, er bevist å være nøyaktig de samme som ble brukt i mesmerismen. Dette innebærer at det som finner sted på disse møtene rett og slett ikke er annet enn massesuggesjon og hypnose. Disse besettelsene brukes endog som bevis på at Gud er til stede. Hvor feil går det an å ta? Jesus slengte aldri mennesker i bakken ved helbredelser og velsignelser. Han reiste dem derimot opp!
I og med at Faderen og Sønnen bare betraktes å være roller som Gud inntrer i etter som det passer Ham, mister man en livsviktig forståelse av Hvem Sønnen er (1 Joh 2:22,23). Man mister også av syne hvor ufattelig mye det kostet Faderen å gi Sin Sønn for menneskeheten på Golgatas kors. Fram til Jesus ble unnfanget som menneske hadde han ingen fysisk del i menneskelig natur. Gjennom Sin frelsesgjerning, er Han blitt Menneskesønnen til evig tid. Faderen gav virkelig Sin Sønn for verdens synd. Det var ikke noe rollespill. Det var med en reell risiko at Jesus tok på Seg menneskenatur i det Han steg ned til jorden for å sone for våre synder. Hvis Jesus på ett eneste punkt hadde gitt etter for Satans fristelser, hadde Han vært rammet av syndens forbannelser like mye som alle andre, og ville vært like fortapt som alle andre, fordi Bibelen er tydelig på at syndens lønn er døden. Bibelen lærer at Gud ikke kan dø. Hvis det var Den Ene Sanne Gud, som beskrevet i 1 Kor 8:6, som hang på korset, betyr det at Jesus ikke virkelig døde, men at det bare var et spill for galleriet og at Gud ikke virkelig gav Sin Sønn. Hvilken ukristelig og bibelfremmed tanke dette er! Når treenighetslærens bakmenn blir spurt om å utrede for dette synet, ender man opp med definisjoner og teser som er så blottet for bibelfundamentert bakkekontakt og åndelig virkelighetsnærvær at det eneste som gjenstår som valid “begrunnelse” for å implementere denne læren i kristenheten er å kalle den et mysterium. På den måten kan ingen motsi den eller kritisere den. I tråd med god katolsk skikk betraktes det som gitt bare enkelte lærde å få mer innsikt i hva det dreier seg om, mens den store masse bare må godta deres konklusjoner. Dette er ikke den bibelsk anbefalte metoden å gå frem etter i det man bygger sitt trosfundament. Det er mange ting ved Guds natur som er et mysterium for oss, men treenighetslæren faller ikke under denne kategorien. Den er tvert imot – når man ser etter - et åpenlyst konglomerat av menneskelig filosofi, gammel hedenskap og demoners villfarne lære.
Som skal og bør skys som pesten i enhver kristen sammenheng og fra enhver kristen forkynnelse i skrift og tale!
Vi gjør brudd på skriften og sunn logisk tenkning med å plassere en Ånd inn som en ekstra Gud når Gud Fader også omtaler seg selv som Ånd.
Joh. e. 4. 24 Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»
Kan ikke se at verken treenighetslæren eller Jesus only læren har støtte når en prøver læren på hele skriften, for hele skriften er innblest av Gud og Guds ord.
Den bibelske lære er at den Hellige Ånd er IKKE mer eller MINDRE Guds og Jesu Kristi felles Ånd.
Jeg og alle andre mennesker har en ånd, men å si at denne ånden er en egen person vil høres absurd ut.
Antikrist har en ånd, men å si det er Antikrist vil høres tullete og banalt ut.
At storparten av kristenheten i godt 1500 år siden den Katolske Kirka ble eneveldende har holdt på slik de har gjort er ille. Men å fortsette å tro Slangens løgn er dårskap og villfarelse!
Våkn opp og vend tilbake til den rette og sanne bibelske tro og lære.
Judas 3 Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om frelsen vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som de hellige én gang for alle har fått overlevert.

søndag 3. oktober 2010

Nr. 19 Det tales om dispensasjons lære, hva er det og har den noe for seg?

Spørsmål 19:
Det tales om dispensasjons lære, hva er det og har den noe for seg?
Jeg føler dette er viktig å bli klar over!

John

Svar:
Dette er av meget stor viktighet å være klar over, spesielt for en bibellærer og Forstander. Vi skal kunne utdele Guds ord på rett måte så må vi ha en forståelse over hvordan Gud taler og hvorfor, derfor dispensasjonslære eller som vi sier på norsk; tidshusholdninger eller læren om tidsaldre og husholdninger.
Dispensasjonslæren er den engelske måten å si det på og det var her en i nyere tid ved John Nelson Darby som en kan si er dispensasjonslærens opphavsmann i nyere tid som levde på 1800-tallet.
Men det er også de som har gått alt for langt med denne læren både i gammel og nyere tid.
E. W. Bullinger, Åge Åleskjær, Oskar Edin Indergaard og mange andre har tatt denne nødvendige og bibelske måte å dele Guds ord inn på til å bli vranglære og misvisende bibelforståelse.
Men vi må også skille her: Forskjellen på en ”tidsalder” og en ”husholdning” er at en ”tidsalder” står for en periode mellom to store fysiske forandringer i jordens overflate, mens en ”husholdning” beskriver en ”moralsk periode” eller en ”prøveperiode” i verdens historie. For å illustrere dette begynte den ”nåværende tidsalder” med flommen, og slutter ved Kristi gjenkomst til Oljeberget.
Tar vi for oss dispensasjonslæren så er det mener jeg riktig å si at det er egentlig det samme men da sagt på den engelske måten, derfor kan det for enkelte bli og være noe misvisende om det er det samme vi snakker om stort sett.
Jeg mener at den engelske måten å si det på er den mest riktige for det forteller oss at det er det samme evangeliet vi snakker om. Da menneskene alltid har blitt frelst ved tro, men Gud har arbeidet og åpenbart seg på forskjellige måter og inn forbi forskjellige “rammer”.
Hebr. 1. 1. Etterat Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen.
Selv om vi setter opp en linje og stykker opp i forskjellige tidsepoker og husholdninger er Gud den samme og det er den samme Ånd som har åpenbart seg hele tiden.
1. Pet. 1. 10 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; 12 for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.
De som oss hadde den Hellige Ånd!
Jakob 5. 17 Elias var et menneske under samme vilkår som vi, og han bad at det ikke skulde regne, og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder; 18 og han bad atter, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde.
Elias var et menneske under de samme betingelser og vilkår som oss, han måtte tro Gud!
Skal kort nevne de ni (9) forskjellige tidshusholdninger og til slutt tar jeg med fra Wikipedia linken om dispensasjonslæren:
1.) EDENS TIDSHUSHOLDNING
2.) TIDSHUSHOLDNINGEN FØR SYNDEFLODEN
3.) ETTER SYNDEFLODEN ELLER SAMVITIGHETENS TIDSHUSHOLDNINGEN
4.) DEN PATRIARKALSKE TIDSHUSHOLDNING
5.) LOVENS TIDSHUSHOLDNING
6.) MENIGHETENS ELLER NÅDENS TIDSHUSHOLDNING
7.) DEN MESSIANSKE ELLER 1000-ÅRSRIKET TIDSHUSHOLDNING
8.) TIDSHUSHOLDNINGEN NÅR GUD FADER UTSLETTER ALLE UGUDELIGE OG VANTRO
9.) TIDSHUSHOLDNINGEN ”TIDENES FYLDE” ELLER EVIGHETEN!
Her fra Wikipedia, veldig god og oversiktlig:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dispensationalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Dispensationalism