mandag 31. juli 2023

Nr. 3250: Treenighetslæren der en mener at Den Hellige Ånd er en person – er en totalt fremmed tanke i skriften!

Nr. 3250:

Treenighetslæren der en mener at Den Hellige Ånd er en person – er en totalt fremmed tanke i skriften!

 

https://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-294-tilbedelse-av-den-hellige-and.html

 

Jesus og Gud Fader er i sammen i Himmelen. I det nye Jerusalem, det er de som tror og mener at vi skal møte også Den hellige ånd. Dette kan ikke jeg se at vi finner belegg for.

Eller noe sted i skriften.

Derfor er dette da en tanke som er fremmed for i Guds ord.

 


 

Hvordan ble treenighetslæren utformet og ble til?

 

De første Kristine trodde ikke på dette. Ikke i GT finner vi noen plasser omtalt en slik lære.

Vi leser hva Apostelen Paulus skriver som er dekkende hva en lærte egentlig i NT.

1 Kor. 8. Hvis noen tror han vet noe, forstår han det likevel ikke slik som han burde forstå det.

Men om noen elsker Gud, kjenner han ham.

Derfor, når det gjelder kjøtt som er ofret til avguder, vet vi at det ikke er noen avgud i verden, for det er ingen annen Gud enn Den eneste.

Det er slik at mange kalles guder* både i himlene og på jorden, for det er mange guder og mange herrer.  *mektige

Men det er én Gud, han som alt er av. Og det er én herre, Jesus Kristus, han som alt er ved.

 

Dette var hva de lærte og trodde. En Gud – Faderen. En Herre og Frelser – Jesus Kristus!

 

De første kristne var frelste jøder utelukkende. Så etter hvert kom det flere og flere hedninger inn, som ble frelst.

Apostlene Paulus lærte at alle frelste, jøder og hedninger tilhørte et legeme. En menighet og var ett. Skille og barrieren mellom oss var brytt i Kristus Jesus.

Efes. 2. 11 Derfor, husk at dere tidligere var av folkeslagene i kjøttet. Dere ble kalt de uomskårne av dem som var under omskjærelsen; den i kjøttet som blir gjort med hender.

12 På den tiden stod dere utenfor Kristus. Dere var fremmedgjort fra Israels fellesskap, og fremmede for paktene og løftene. Dere hadde ikke noe håp, for dere var uten Gud.

13 Men fra nå av er dere i Jesus Kristus. Dere som tidligere var langt borte fra ham, er kommet nær ham gjennom Kristi blod.

14 Han er vår fred og den som har gjort at de to er blitt til ett ved å bryte ned den skilleveggen* som stengte.  *loven

15 For han avviklet kjøttets fiendskap sammen med lovens bud og forskrifter og gjorde ved seg selv de to til ett som nye, fredsskapende mennesker.

16 Han forsonet begge med Gud til ett legeme da han på stauren* avviklet fiendskapet ved seg selv.  *gr. stauros = staur

17 Han kom for å forkynne et budskap om fred for dem som var langt borte og for dem som var nær.

18 Og dermed har begge tilgang til én og samme ånd ved vår Far.

 

Etter hvert så ble det til at menigheten fikk en overvekt av hedninger som var blitt kristne.

De hadde selvsagt ikke den samme balast, ei heller bibeltroskap som jødene som tross alt var «Bokens Folk!»

 

Så vet vi at Keiser Konstantin innførte kristendommen. Da var det kun lov å være «kristen» på den «nye» måten. Der en ikke godtok noe utenom den katolske kirken som da var enerådende.

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetsdogmet

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Historien-til-treenigheten

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=vi-har-en-jodisk-tro

 

Hvordan ble da treenighetslæren til og utformet?

Det var kirkemøter, der de som da prøvde å si ifra. Ble boikottet og stengt ute.

Arius er en av dem, les mer her:

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=arius-og-arianismen

 

Da en ikke ville holde fast på det opprinnelig. Men erstattet det med noe som gjorde at kristendommen ble mest mulig anti-jødisk.

Da kirken/menigheten hadde tatt Jødenes plass.

De var da drevet ut fra landet i år 70.

Og det var Konstantinopel og Rom som var da i førersete for å være de største byene med åndelig innflytelse. Samt Alexandria i Egypt.

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-nikenske-trosbekjennelse

 

Her er noen tanker hentet i fra nettet, der jeg ikke står innenfor alt.

 

Lærte kirken fra begynnelsen av at Gud er en treenighet?

 

Når og hvordan oppstod treenighetslæren?

 

Denne siste artikkelen tar for seg hvordan treenighetslæren gradvis ble utformet, og hvilken rolle kirkemøtet i Nikaia i år 325 spilte.

 

I ÅR 325 innkalte den romerske keiser Konstantin biskopene til et kirkemøte i byen Nikaia i Lilleasia. Formålet var å bilegge den vedvarende religiøse striden om Guds Sønns forhold til Den allmektige Gud. Encyclopædia Britannica sier om resultatene av dette kirkemøtet:

 

«Konstantin var selv ordstyrer, ledet aktivt drøftelsene og foreslo personlig . . . den avgjørende formelen vedrørende Kristi forhold til Gud i den trosbekjennelsen som ble utarbeidet av kirkemøtet: ’av samme vesen [ho·mo·ouʹsi·os] som Faderen’. . . . Av frykt for keiseren undertegnet biskopene, med bare to unntak, trosbekjennelsen, og mange av dem gjorde det meget mot sitt ønske.»

 

Grep denne hedenske herskeren inn på grunn av sin bibelske overbevisning? Nei. En bok om den kristne læres historie sier: «Konstantin hadde egentlig ikke noen som helst forståelse av de spørsmål som ble stilt innen gresk teologi.»

Det han forstod, var at religiøs uenighet truet enheten i hans rike, og han ville at striden skulle bilegges.

 

Ble treenighetslæren innført på kirkemøtet?

 

Innførte eller fastslo kirkemøtet i Nikaia treenighetslæren som en av kristenhetens læresetninger? Mange tror det. Men kjensgjerningene viser noe annet.

 

Den trosbekjennelsen som ble kunngjort av dette kirkemøtet, hevdet riktignok ting om Guds Sønn som ville gi forskjellige geistlige rom for å betrakte ham som likestilt med Gud Faderen i en viss forstand. Men det er opplysende å se hva den nikenske trosbekjennelse ikke sa. Slik den opprinnelig ble utgitt, lød hele trosbekjennelsen slik:

 

«Vi tror på én Gud, den allmektige Fader, skaperen av alt synlig og usynlig.

 

Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds Sønn, den enbårne, født av Faderen, det vil si av Faderens vesen, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen, han som alt ble til ved, det som er i himmelen, og det som er på jorden, han som for oss mennesker og for vår frelses skyld steg ned og ble kjød, som ble menneske, led og sto opp igjen tredje dag, fór opp til himmelen, og skal komme igjen for å dømme levende og døde.

 

Og på Den Hellige Ånd.

 

Sier denne trosbekjennelsen at Faderen, Sønnen og den hellige ånd er tre personer i én Gud? Sier den at de tre er likestilt i alder, makt, opphøydhet og visdom? Nei, det gjør den ikke. Det er på ingen måte noen treenighetsformel her. Vi kan ikke si at den opprinnelige nikenske trosbekjennelsen innførte eller fastslo treenighetslæren.

 

Denne trosbekjennelsen sidestiller i høyden Sønnen med Faderen når det gjelder å være «av samme vesen». Men den sier ikke noe slikt om den hellige ånd. Det eneste den sier, er at «vi tror . . . på Den Hellige Ånd». Dette er ikke kristenhetens treenighetslære.

 

Ikke engang nøkkelfrasen «av samme vesen» (ho·mo·ouʹsi·os) betyr nødvendigvis at kirkemøtet trodde at Faderen og Sønnen er én. New Catholic Encyclopedia sier:

 

«Det er tvilsomt om kirkemøtet hadde til hensikt å fastslå at Faderens og Sønnens vesen er numerisk identiske.»

 

Selv om kirkemøtet hadde ment at Sønnen og Faderen er én, ville det ikke ha vært en treenighet. Det ville bare ha vært en toenig Gud, ikke en treenig, som treenighetslæren krever.

 

«Mindretallets synspunkt»

 

Trodde de biskopene som var i Nikaia, i sin alminnelighet at Sønnen er jevnbyrdig med Gud? Nei, det var motstridende oppfatninger. Én av dem ble representert av Arius, som lærte at Sønnen har en begynnelse i tid og derfor ikke er likestilt med Gud, men er underordnet i alle henseender. Athanasius derimot trodde at Sønnen er likestilt med Gud i en viss henseende. Og det fantes andre synspunkter.

 

Martin Marty sier angående kirkemøtets avgjørelse om å anse Sønnen for å være av samme vesen som Gud: «Nikaia representerte i virkeligheten mindretallets synspunkt; avgjørelsen var usikker, og den var uakseptabel for mange som ikke var av ariansk oppfatning.»

En bok om kirkefedre sier likeledes at «det var bare et mindretall som inntok et klart formulert læremessig standpunkt imot arianismen, skjønt dette mindretallet halte seieren i land».6 Og den tidligere siterte boken om den kristne læres historie sier:

 

«Det som mange biskoper og teologer i Østen syntes var spesielt forkastelig, var det begrepet som Konstantin selv tok med i trosbekjennelsen, homoousios [«av samme vesen»], som i den påfølgende striden mellom ortodoksi og kjetteri ble det punkt som ble gjenstand for sterk uenighet.»

 

Etter kirkemøtet fortsatte striden i flere tiår. De som var for den tanke å likestille Sønnen med Den allmektige Gud, ble til og med upopulære en tid. Martin Marty sier for eksempel om Athanasius: «Hans popularitet steg og falt, og han var så ofte i eksil [i årene etter kirkemøtet] at han praktisk talt ble en pendler.»8 Athanasius var flere år i eksil fordi politiske og kirkelige embetsmenn var imot hans oppfatning om at Sønnen var jevnbyrdig med Gud.

 

Det er derfor ikke riktig at kirkemøtet i Nikaia i år 325 innførte eller fastslo treenighetslæren. Det som senere ble treenighetslæren, eksisterte ikke på det tidspunkt. Den oppfatning at Faderen, Sønnen og den hellige ånd hver er sann Gud og likestilt i alder, makt, opphøydhet og visdom, men likevel bare én Gud — en treenig Gud — ble ikke utformet av dette kirkemøtet og heller ikke av tidligere kirkefedre. Som en bok om kirken i de tre første århundrer sier:

 

«Læren om treenigheten, som er så utbredt i vår tid, . . . får ingen støtte i Justinus’ [Justinus martyrs] skrifter, og denne iakttagelsen kan utvides til å omfatte alle de før-nikenske fedre, det vil si alle kristne skribenter i de tre århundrene etter Kristi fødsel. De taler riktignok om Faderen, Sønnen og den profetiske eller hellige Ånd, men ikke som jevnbyrdige, ikke som ett vesen, ikke som Tre i Én, i noen av de betydninger treenighetslærens tilhengere gir adgang til. Det stikk motsatte er tilfellet. Læren om treenigheten, slik den ble utlagt av disse fedrene, var vesensforskjellig fra vår tids lære. Dette hevder vi som en kjensgjerning som kan bevises like godt som noen annen kjensgjerning i den menneskelige tankes historie.»

 

«Vi utfordrer hvem som helst til å trekke fram en eneste betydningsfull skribent i de tre første århundrer som trodde på denne læren slik den er i dag.»9

 

Kirkemøtet i Nikaia representerte likevel et vendepunkt. Det åpnet døren for den offisielle godkjennelse av at Sønnen er likestilt med Faderen, og det banet veien for den senere trinitariske tanken. Boken Second Century Orthodoxy av J. A. Buckley sier:

 

«I hvert fall fram til slutten av det andre århundre forble den universelle kirke forent i én grunnleggende henseende; de godtok alle Faderens overhøyhet. De betraktet alle Gud Faderen, Den allmektige, som den som alene er høyest, uforanderlig, uutsigelig og uten begynnelse. . . .

 

Da disse skribentene og lederne i det andre århundre døde, gled kirken . . . sakte, men sikkert mot det punkt . . . hvor all denne stykkevise undergravingen av den opprinnelige tro kulminerte på kirkemøtet i Nikaia. Der prakket et lite, eksplosivt mindretall sin falske lære på et føyelig flertall, og med de politiske myndigheter i ryggen tvang, overtalte og skremte det dem som bestrebet seg på å bevare sin tros ufordervede renhet.»10

 

Kirkemøtet i Konstantinopel

 

I år 381 bekreftet kirkemøtet i Konstantinopel den nikenske trosbekjennelse. Og det tilføyde noe mer. Det kalte den hellige ånd «Herre» og «levendegjører». Den utvidede trosbekjennelsen av 381 (som i alt vesentlig er den som blir brukt i kirkene i dag, og som blir kalt «Den nikenske trosbekjennelse») viser at det nå var like før kristenheten formulerte en fullt utviklet treenighetslære. Men heller ikke dette kirkemøtet utformet denne læren fullstendig. New Catholic Encyclopedia sier:

 

«Det er interessant at 60 år etter det første kirkemøtet i Nikaia unngikk det første kirkemøtet i Konstantinopel [år 381] homoousios i sin definisjon av Den Hellige Ånds guddom.»

 

«Religionshistorikere har vært forundret over den åpenbare milde uttrykksformen i denne trosbekjennelsen, for eksempel at den ikke bruker ordet homoousios om Den Hellige Ånd; den sier ikke at den er av samme vesen som Faderen og Sønnen.»

 

Dette samme oppslagsverket innrømmer: «Homoousios forekommer ikke i Skriften.»

Nei, Bibelen bruker ikke det ordet, verken om den hellige ånd eller om Sønnen — den sier ikke at den hellige ånd og Sønnen er av samme vesen som Gud. Dette var et ubibelsk uttrykk som bidrog til at den ubibelske, ja, antibibelske, treenighetslæren ble til.

 

Til og med etter kirkemøtet i Konstantinopel gikk det flere hundre år før treenighetslæren ble antatt i hele kristenheten. New Catholic Encyclopedia sier: «I Vesten . . . ser det ut til at det var en alminnelig taushet med hensyn til det første kirkemøtet i Konstantinopel og dets trosbekjennelse.»

Dette verket viser at kirkemøtets trosbekjennelse ikke ble alminnelig godtatt i Vesten før i det sjuende eller det åttende århundre.

 

Religionshistorikere erkjenner også at Den athanasianske trosbekjennelse, som ofte blir sitert som en standarddefinisjon av treenighetslæren og til støtte for den, ikke ble skrevet av Athanasius, men av en ukjent forfatter mye senere. The New Encyclopædia Britannica sier:

 

«Trosbekjennelsen var ukjent for den østlige kirke inntil det 12. århundre. Siden det 17. århundre har historikerne stort sett vært enige om at Den athanasianske trosbekjennelse ikke ble skrevet av Athanasius (død 373), men sannsynligvis ble avfattet i Sør-Frankrike i det femte århundre. . . . Trosbekjennelsen synes å ha hatt størst innflytelse i det sørlige Frankrike og i Spania i det sjette og det sjuende århundre. Den ble brukt i kirkens liturgi i Tyskland i det niende århundre og noe senere i Roma.»

 

Hvordan den oppstod

 

Treenighetslæren begynte sin langsomme utvikling i løpet av en periode på flere hundre år. De trinitariske oppfatningene til slike greske filosofer som Platon, som levde flere hundre år før Kristus, snek seg gradvis inn i kirkens lære. Som den tidligere siterte boken om kirken i de tre første århundrer sier:

 

«Vi hevder at treenighetslæren ble utformet gradvis og på et forholdsvis sent tidspunkt; at den skriver seg fra en kilde som ikke har noe med de jødiske og de kristne skrifter å gjøre; at den utviklet seg og ble innpodet i kristendommen av kirkefedre som gjorde bruk av Platons prinsipper; at det på Justinus’ tid og lang tid deretter var en alminnelig utbredt lære at Sønnen hadde en særskilt natur og underordnet stilling, og at bare de første skyggelignende konturene av treenighetslæren da var blitt synlige.»

 

Før Platons tid var triader, treenigheter, alminnelige i Babylon og Egypt. Og de bestrebelser kirkens menn gjorde seg for å tiltrekke ikke-troende i den romerske verden, førte til at noen av disse oppfatningene gradvis ble innlemmet i kristendommen. Det førte til slutt til at man godtok den oppfatning at Sønnen og den hellige ånd er likestilt med Faderen.

 

Det tok til og med tid før ordet «treenighet» ble godtatt. Det var i den siste halvdelen av det andre århundre at Teofilus, biskop av Antiokia i Syria, skrev på gresk og introduserte ordet tri·asʹ, som betyr «triade» eller «treenighet». Så innførte den latinske skribenten Tertullianus i Kartago i Nord-Afrika ordet trinitas, som betyr «treenighet», i sine skrifter. Men ordet «tri·asʹ» står ikke i de inspirerte kristne greske skrifter, og ordet «trinitas» forekommer ikke i den latinske bibeloversettelsen Vulgata. Ingen av disse uttrykkene var bibelske. Men ordet «treenighet», som er basert på hedenske oppfatninger, snek seg inn i kirkenes litteratur og ble etter det fjerde århundre en del av deres dogme.

 

Det var følgelig ikke slik at lærde menn gransket Bibelen grundig for å se om den framholdt en slik lære. Nei, for en stor del var det heller verdslig politikk og kirkepolitikk som fastslo doktrinen. Jaroslav Pelikan henleder i sin bok The Christian Tradition oppmerksomheten på «de ikke-teologiske faktorene i debatten, hvorav mange igjen og igjen så ut til å være rede til å avgjøre utfallet av den, bare for å bli tilbakekalt av andre krefter som var like viktige. Lærespørsmål så ofte ut til å være offeret for — eller produktet av — kirkepolitikk og personlighetskonflikter».17 Professor E. Washburn Hopkins ved Yale universitet uttrykte det på denne måten: «Den endelige, ortodokse definisjon av treenigheten var i stor utstrekning et spørsmål om kirkepolitikk.»

 

Så ufornuftig treenighetslæren er sammenlignet med Bibelens enkle lære, som går ut på at Gud står over alle, og at det ikke er noen som er likestilt med ham! Som Gud sier: «Hvem vil dere ligne meg med og stille opp som min likemann? Hvem vil dere måle meg med som om vi var like?» — Jesaja 46: 5.

Hva den representerte

Hva var det denne gradvise utformingen av treenighetslæren representerte? Dette hørte med til det frafallet fra den sanne kristendom som Jesus forutsa. (Matteus 13: 24—43) Apostelen Paulus hadde også forutsagt at det skulle komme et frafall:

 

«Det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter.» — 2. Timoteus 4: 3, 4, NO.

 

En av disse mytene var treenighetslæren. Noen andre myter som ikke hadde noe med kristendommen å gjøre, men som oppstod etter hvert, var: læren om menneskesjelens udødelighet, om skjærsilden, om limbus og om et brennende helvete med evig pine.

 

Hva er så treenighetslæren? Den er i virkeligheten en hedensk lære som bare går for å være en kristen lære. Satan fremmet denne læren for å bedra folk, for at de skulle bli forvirret med hensyn til hvem Gud er, og gjøre Gud mystisk for dem. Det fører til at de også er mer villig til å godta andre falske religiøse oppfatninger og en urett handlemåte.

Sluttkommentar:

https://blog.janchristensen.net/2013/02/nr-556-hvorfor-er-sa-mange-oppriktig-og.html

For meg er jeg overbevist at i himmelen er det Jesus som sitter ved Faderens høyre hånd

 

Treenighetslæreren mener nok Den Hellige Ånd er et eller annet sted.

Noe diffust og ikke forståelig. Mer som noe svevende og spøkelsesaktig.

Det er slik når en skal få til noe som ikke stemmer med Guds eget ord.

At noen fremdeles holder fast på treenighetslæren.

Der de både ber og tilber Den hellige Ånd. Er dypest sett okkultisme.

Det er i hvert fall ikke noe en finner dekning for i Guds ord.

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-skal-vi-som-troende-ha-den

https://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-Hellige-aand-Guds-og-Kristi-AAnd

https://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1294-hvor-vil-den-hellige-and-vre-i.html

https://blog.janchristensen.net/2013/10/nr-697-and-er-aldri-nevnt-i-skriften.html

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=skal-vi-tilbe-eller-be-til-jesus

https://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-278-goddommen-er-toenig.html

https://blog.janchristensen.net/2017/02/nr-1836-hvor-vil-den-hellige-and-vre-i.html

http://www.mensviventer.no/mvv36/treenigheten1.html

 

søndag 30. juli 2023

Nr. 3249: Mønsteret hos overgriperne er at de alltid har mer «svin på skogen» enn de som de prøver å knekke og driver med overgrep imot!

 Nr. 3249:

Mønsteret hos overgriperne er at de alltid har mer «svin på skogen» enn de som de prøver å knekke og driver med overgrep imot!

 

Noen bilder av hva vi har bygget, alt er på stell.

Pent, funksjonelt og hensiktsmessig på alle måter.

Det som er også spesielt i vår sak, er at ingen offentlige instanser vil drøfte, belyse eller ta opp våre argumenter. Da må det være et overgrep.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

  


 


Faktum i saken blir skjøvet bort. Igjen står vi da med PBE og det offentliges narrativ, eventyr og løgner.

Hele saken imot oss er et overgrep, ala Nord Korea og Kongo slik vi ser det.

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2441-justismord-foregar-i-norsk.html

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2751-det-er-ille-med-tyrkiske.html

https://blog.janchristensen.net/2020/01/nr-2658-jeg-er-blitt-utsatt-for-tidenes.html

https://blog.janchristensen.net/2019/11/nr-2599-dere-i-pressen-har-sviktet.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2463-jegvi-er-blitt-forulempet-og.html

 

Har de siste årene kjempet en del kamper som er blitt offentlige da bl.a. rettsvesenet er blitt en del av sakene.

Men også, andre saker som ikke har vært på samme måte.

Så har det lært meg flere ting.

Ikke minst da en blir utsatt for et overgrep.

Så går en disse som holder på slik, at de har mer «svin på skogen» enn du selv har.

Fra Wikipedia:

Svin på skogen er et uttrykk fra før selvangivelsens tid, da inntekten for gårdeiere ble fastsatt ved at ligningsmenn oppsøkte gårdene for skjønnsmessig å fastsette verdien av gård, grunn og besetning, sendte under tiden bonden noen av dyrene til skogs for at ligningsfunksjonæren ikke skulle ta disse med i inntektsgrunnlaget. I slike tilfeller kunne naboer ved å lese skattelisten gjøre skjønnsmennene oppmerksom på at naboen hadde «svin på skogen».

Derav uttrykket ha sine svin på skogen som betyr å unnlate verdier eller å ha hemmeligheter.

(sitat slutt.)

 

Vi har påstår Plan og bygninsetaten en for høy mur.

 

Går vi til faktum i saken her, så tar de ikke med minst 3 vesentlige grunner for at de skal kunne si at vår mur er ulovlig.

 

1.)  Vi ble veiledet hvordan bygge denne muren av PBE. Da ved vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

2.)  Plan og bygninsetaten lyver så det renner etter seg med fallet på vår eiendom. Andre som har fått godkjennelse, har de f.eks. vektlagt hva som er mest hensiktsmessig å ha. Hvilken mur etc. Hos oss som det er et loddrett fall. Vi ble veiledet av PBE hvordan bygge. De tillater murer på 1.5 meter som vår mur er i noenlunde den størrelsesorden. Da nekte oss å få dispensasjon og godkjennelse er rett og slett ondt og utidig av denne nedrige etaten.

Vil også si, at dispensasjon og godkjennelse er en lovfestet rett, som vi har krav på.

Da loven ikke blir satt vesentlig tilside.

Samt, det er kun pluss, ikke noen minuser ved det vi har bygget.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-saken-var.html

 

Plan- og bygningslova (pbl.) § 19-2 stiller opp to hovudvilkår for dispensasjon.

-         Det er berre høve til å dispensere dersom omsyna bak føresegna det vert dispensert frå, eller omsyna i formålsføresegna i lova, ikkje vert vesentleg tilsidesett.

-         I tillegg må fordelane ved å dispensere vere klart større enn ulempene etter ei samla vurdering.

 

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/a055b30883d94a5e83e11a6f515f8a19/vedlegg-1.pdf

 

Hos oss er dette ikke bare milevis innenfor. Men det er faktum at dette er oppfylt, da ikke noe blir vesentlig tilsidesatt.

PBE tillater murer på 1.5 meter, vår er på 1.8 meter. Dette er kun en bagatell vår overskridelse.

Tar en med at vi ble veiledet å bygge en mur som ikke skulle være høyere enn 2 meter.

Da er det direkte ondt og løgnaktig det PBE gjør imot oss, godt hjulpet av de andre offentlige instanser.

Samt, fordelene er slik, 100 – 0. Med andre ord, mur, trapp og bod har vi krav på å få godkjent.

 

3.)  Siste og ikke minst, det er denne enorme forskjellsbehandlingen vi er utsatt for. Der alle får lov til det meste, mens vi skal forsøkes å tas på hardest mulig måte. Dette er ikke noe annet enn direkte ondskap imot oss ifra PBE og det offentlige sin side.

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3132-stenbratveien-91-mur-er.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3145-det-er-den-enorme.html

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3192-vi-har-na-klaget.html

 

Sluttkommentar:

 

De virkelige lovbryterne her, er ikke vi. Men det er PBE og det offentlige som herjer, lyver, fordreier, manipulerer, vil ikke høre på våre argumenter eller sunn fornuft.

Men prøver med list og vedtak, til å følge dere primitive løgner og fantasier at det vi har bygget. Er ulovlig, det er det ikke.

Men det som er ulovlig og ikke bra i denne saken. Det er hvordan PBE og det offentlige holder på i denne saken. Helt hinsides, ondt og meningsløst!

https://blog.janchristensen.net/2023/07/nr-3246-vi-har-drevet-med-sivil.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3116-hele-saken-imot-oss-er-et.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3182-det-at-vi-ikke-etterkommer-oslo.html

 

 

torsdag 27. juli 2023

Nr. 3247: Nok en klage på plan og bygningsetaten til Statsforvalteren for deres sladding!

 Nr. 3247:

Nok en klage på plan og bygningsetaten til Statsforvalteren for deres sladding!

 

PBE og det offentlige holder på med oss konstant som vi skal godta deres onde, regide og direkte ulovlig oppførsel.

Der de ikke kan egentlig gjøre noe som de gjør etter Norsk lov.

Her er det sladding og annet som er ulovlig.

Dette har vi nå klaget til Statsforvalteren.

Ikke det at vi har så store forhåpninger å bli hørt. Men å si ifra, det får vi gjort!

PBE og det offentlige er ikke rettferdige eller siviliserte mot oss en plass.

Jakob sier om slike:

Jakob 3. 14 Og hvis dere ikke har bitter misunnelse og strid i deres hjerter, kan dere glede dere. Lyv ikke mot sannheten.

15 Slik visdom kommer ikke ned ovenfra. Den er jordisk og sjelelig — den er demonisk.

16 For der det er misunnelse og strid, der er det også forvirring og all ond gjerning.

 

Disse menneskene er som Jakob sier «Den er jordisk og sjelelig — den er demonisk.»

Da blir resultat som dere opplever, motstand.

Disse menneskene er omtalt i bibelen, underlig hvor treffsikkert Guds ord er.

Disse menneskene er demonisk inspirert og mørke, løgn og intriger følges i deres fotspor. Derfor også det veldige hatet til oss.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3037-plan-og-bygninsetaten-vil-aldri.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3002-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2951-hadde-en-hatt-kuleramme-sa.html

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2840-plan-og-byggningsetaten-har.html

https://blog.janchristensen.net/2020/03/nr-2674-hemmeligheten-til-lykkes-nar-en.html

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2571-saken-imot-oss-er-apenbart-en.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html

 

Her er mailen sendt til Statsforvalteren:

 

Klage på sladding vedrørende PBE overgrep imot oss.

27/7. 2023

 

Hei!

 

Vi er utsett for et overgrep av PBE og det offentlige der de i pur ondskap ønsker på sterkest mulig å straffe oss.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

 

Bl.a. slik vi ser det, at vi har avslørt dette gjennom det vi har skrevet.

 

Det oppleves som et nytt overgrep når de sladder det vi skriver, endog fjerner saken.

https://blog.janchristensen.net/2023/07/nr-3244-nancy-sporsheim-nsker-at-det-vi.html

 

Dette klager vi på til Statsforvalteren at det vi skriver, blir sladdet og de fjerner saker og holder på som en skikkelig røverbande for å si det slik.

 

Vi klager også på at når de legger ut noe på deres hjemmeside, så skriver de ikke alltid Berit og Jan Kåre Christensen

De bruker om hverandre våre navn som i reneste bingo still.

Men Bingo stil bruker de ellers også på vedtak.

Så det står i stil med deres eller lunefulle måte å jobbe på.

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3196-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Dette er atter en unøyaktighet som følger denne bedritne og rigide etaten.

 

Siste eksempel på sladding:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201908605

 

 

Vennlig hilsen

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo