lørdag 8. juli 2023

Nr. 3243: Plan og bygningsetaten er som et enøyet troll i møte med Nancy Sporsheim og André Standberg, som har bygget en mur på deres eiendom i Øvre Smestadvei 14 C som de er beordret rive og eventuelt omsøke for en ny mur!

 Nr. 3243:

Plan og bygningsetaten er som et enøyet troll i møte med Nancy Sporsheim og André Standberg, som har bygget en mur på deres eiendom i Øvre Smestadvei 14 C som de er beordret rive og eventuelt omsøke for en ny mur!

 

I møte med det offentlige, så oppleves det at en møter det samme trollet hele veien.

Trollet er det samme, kun personene som kan identifiseres med det er forskjellen.

Det er et "enøyet troll", aggressivt, selvforherligende, ukjærlig og hater sannheten.

Det liker å leve i fornektelse for faktum, påpeker enn dette så kommer dets natur til syne. 

Et sterkt hat til enkelte, andre glatter enn over alt de gjør. 

Forskjellsbehandling satt i system.

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

 

Denne utidige og enorme forskjellsbehandling er som sagt så utpreget del av trollet. 

En kan si at det er trollets fremste egenskap.

Derfor får det lov å holde på, at dets makt rammer kun de få.

Ikke majoriteten, hadde det gjort. Hadde dets dager vært talt for lenge siden!

Det er atter igjen denne forskjellselsbehandlingen som er nerven som opprettholder at det får leve så fritt som det gjør.

Det hverken evner eller ønsker å se hvor ille det står til med det.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

 


 

På den Himmelske blogg, har vi fulgt med på saken mellom plan og bygningsetaten. Og ekteparet Nancy Sporsheim og André Standberg som bor i Øvre Smestadvei 14 C. Det er på Smestad her i Hovedstaden. Bydel Vestre Aker.

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3210-nancy-sporsheim-og-andre.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3040-huseiere-i-vre-smestadvei-14-c.html

 

Her omtale om saken på Oslo Kommune sine egne hjemmesider Innsyn.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201916175

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202214178

 

Retningslinjer

 

Tellekantene i det enøyde trollets rasjonalitet følges av kammaderi over hele den offentlige fjøla. Det å beskytte hverandre er selve nerven i alt de gjør, handler og fatter av vedtak og dommer.

Det enøyde trollets blir aldri krevd for noe som helst av andre etater og instanser. Men krever det umulige av andre, selv om det er direkte idioti.

Uten mening, rasjonalitet, substans, innhold og rettferdighet.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Da det er det samme trollet som er tilstede over alt.

Bare under annet navn, former og ansatte.

Det samme trollet en møter over alt som allerede nevnt, men kan ikke påpekes ofte nok. I alle de offentlige etater, instanser og domstoler.

Det enøyde trollet fremstår som sin egen vet best i alt.

Evner, vil ikke, og ønsker ikke å se det fra noen annen side enn den som er vedtatt og bestemt.

Selv om det bygger utelukkende på synsing, løgn og fordreining av faktum.

Dere alle vedtak og dommer egentlig er så fjernt fra faktum i saken det er mulig å være.

Da de som sagt ikke engang evner eller vil engang drøfte det som er åpenbart svakheten og det uriktige med egne vedtak, dommer, standpunkter, meninger og synspunkter.

De er rett og slett nærsynt, om ikke blinde for faktum og virkeligheten!

Som selv en 1. klassing kan se.

Sannheten er at det er et og samme troll. Det er enøyd, ukjærlig og livsfarlig!

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

Nancy Sporsheim biter godt i fra seg, jeg liker det jeg leser virkelig

 

Hun angriper egentlig det blåøyde, hatefulle og primitive PBE.

Som blir forsvart av samtlige instanser, som viser at det offentlige Norge er egentlig et en øyet troll, ikke tro noe annet!

 

Hun bruker mange av mine ord og utrykk, det må da være lov?

100 år er et av dem, og mange andre.

Hør her hva hun skriver:

«For søker fremstår det som lite sannsynlig at opparbeidelse i samsvar med reguleringen noen gang blir gjennomført, når det ikke har vært prioritert i større grad på 100 år.»

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2468-det-er-ikke-skt-om-mur-i.html

https://www.youtube.com/watch?v=o6JGHiKRZoA&t=148s

 

Jeg liker det jeg leser virkelig. Det formelig «ryker» av henne!

Her gir hun PBE inn, og gjør det mesterlig, med innlevelse og standhaftighet.

 

Her er hva hun skriver:

 

Til Plan‐ og Bygningsetaten

e‐post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Oslo, 03.07.2023

Sak nr. 202214178 - 9 - Klage på avslått søknad

 

1. Innledning

Det vises avslag på søknad om «oppføring av støttemur og endret plassering av carport».

Avslaget er mottatt her den 13.6.2023. Klagefrist er på tre uker. Avslaget påklages rettidig.

 

2. Tidligere saksbehandling

PBE mener at etaten har «anbefalt» at tiltaket omprosjekteres. En slik anbefaling er imidlertid uten realitet, da prosjektet ikke lar seg omprosjektere uten at tiltaket i det vesentligste opprettholdes i sin nåværende utførelse. Tiltaket ble utført i forbindelse med et tiltak om støttemur på naboeiendommen og fortsetter utførelsen fra denne eiendommen. Innholdet i e‐posten den 18.4.2023 som svar på PBEs «anbefaling», ser ikke ut til å være hensyntatt av etaten. Tvert imot ser det ut som om PBE på forhånd har bestemt seg for resultatet, på tross av at det flere ganger er påpekt at høyder og utforming av muren på naboens tomt ikke kan være relevant for den konkrete vurderingen av det omsøkte tiltaket.

 

3. Spesielle forhold

PBE skriver at det er en pågående ulovlighetssak knyttet til tiltaket. Det er riktig, og det er derfor det er søkt om godkjennelse av tiltaket, etter oppfordring fra etaten.

 

3. Uttalelser og merknader til søknaden

Relevant uttalelser fra Bymiljøetaten er bare delvis gjengitt i avslaget fra PBE. Bymiljøetaten har ingen merknader til plasseringen av carporten, men ønsker at støttemuren trekkes bak reguleringslinje. Her er det viktig å merke seg at veien kun er regulert og ikke opparbeidet og at opparbeidet vei ligger på privat eiendom, samt at støttemuren ikke på noen måte hindrer ivaretakelse av veidrift i Øvre Smestad vei – like lite som øvrige eiendommers avslutninger mot eksisterende vei med gjerder, hekker fyllinger og skråninger, hindrer angitt veidrift.

 

4. Reguleringsplan

Klager er enig med PBE i at tiltaket ikke utløser noe krav om reguleringsplan.

 

5. Tiltakets kvaliteter

Tiltaket er tilpasset terrenget på tomten, i motsetning til det PBE vurderer. Som påpekt i søknad og etterfølgende korrespondanse, er tiltaket en fortsettelse av naboens støttemur og meget godt tilpasset høydeforskjellen mellom de to eiendommene. PBE burde vært på befaring og sett tiltaket i samspill med naboeiendommen, for å unngå misforståelser knyttet til vurderingene som gjøres.

PBE er til en viss grad enig med søker om at støttemuren forbedrer eiendommens estetikk mot veien.

PBE tar imidlertid feil når den mener at murens høyde og omfang gjør at den fremstår som et fremmedelement i området. Tvert imot er naboens mur både høyere, lenger og mer omfangsrik enn tiltaket. Den er dermed ikke et «fremmedelement» i området, men en naturlig og estetisk god og tilpasset fortsettelse av naboens støttemur.

Det er heller ikke riktig at det er liten bruk av støttemurer i Øvre Smestad vei. Det er en rekke eiendommer oppover i veien som har nye og tidligere etablerte støttemurer. Disse passer godt inn i området når det bygges boliger med mer moderne uttrykk.

 


6. Dispensasjon

Tiltaket er avhengig av dispensasjon og vilkårene for dispensasjon er oppfylt. Det kan gis dispensasjon dersom ikke hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt og fordeler er klart større enn ulemper.

Den regulerte veibredden i Øvre Smestad vei benyttes ikke til vei. Det aktuelle arealet som er avsatt til vei, men ikke opparbeidet til vei i noen deler av Øvre Smestad vei, er privat areal og tilhører eiendommene i Øvre Smestad vei. Arealet er ikke overtatt av kommunen. Det er følgelig en fremtidig

sikring av vei ‐ når den evt. en gang i fremtiden skal opparbeides, som i så fall kan være «sikret». Noen sikkerhet er det heller ikke, da den aktuelle reguleringen ikke kan benyttes som ekspropriasjonsgrunnlag. Reguleringsbestemmelsen som ligger på PBEs saksinnsyn, er fra 7.9.1923;

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showregbest.asp?planid=5139885  og siste oppdaterte plan for området ser ut til å være fra 2006. Dermed blir PBEs utgangspunkt om sikring av tilstrekkelig bredde på veien, et feil utgangspunkt. Trafikksikkerhet, drift og vedlikehold sikres heller ikke ved bestemmelsen før planen er gjennomført. Før planen er gjennomført er det en velbenyttet løsning knyttet til dispensasjoner, at det signeres en avtale som tinglyses og som dermed tjener som sikkerhet for fremtidig opparbeidelse iht. en vedtatt regulering, dersom det blir aktuelt.

For søker fremstår det som lite sannsynlig at opparbeidelse i samsvar med reguleringen noen gang blir gjennomført, når det ikke har vært prioritert i større grad på 100 år.

Det er videre ikke riktig at plasseringen kommer i strid med hensynet til trafikksikkerheten. Som det er understreket flere ganger i saken, erstatter støttemuren en skråning som var på eiendommen tidligere og så er denne tilpasset naboens støttemur som er etablert langs eiendommene og som knekker ut langs Øvre Smestad vei. Det som av Bymiljøetaten er tatt opp vedr. trafikksikkerhet, er hjørnet på naboens støttemur, som PBE blander sammen med omsøkt støttemur.

PBE begrunner ikke hvorfor etaten mener at plasseringen av støttemuren (innenfor, langs opparbeidet veigrunn) kommer i strid med «miljøet på eiendommen». Hvilket miljø siktes det til? Miljøhensyn taler tvert imot sterkt for at dispensasjon gis.

Som nevnt over i punkt 3, er heller ikke hensynet til vedlikehold i strid med tiltaket. Det er hensyntatt i bedre grad ved at tidligere skråning er trukket inn på eiendommen og erstattet med en pen støttemur – som også alle naboer synes er flott.

PBEs konklusjon om at dispensasjonen setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side, er etter dette ikke riktig.

PBE har foretatt en vurdering av fordeler og ulemper «for å opplyse saken mest mulig». Det inngis merknader også til denne vurderingen fra PBE, da vurderingen har flere feil og fremstår som synsing.

 

1. Det er benyttet en rekke tinglyste midlertidighetserklæringer i Øvre Smestad vei. Hvis byggesaker skal behandles likt uavhengig av om de allerede er uført eller ikke, bør en slik midlertidighetserklæring også benyttes for dette tiltaket. Noe annet vil være i strid med PBEs eget utsagn.

 

2. Det er ikke mulig å få til en estetisk og funksjonell støttemur på annen måte enn den etablerte, når denne skal tilpasses naboeiendommens støttemur og tjene sitt formål med å erstatte tidligere «ugress‐skråning».

 

3. Det er ingen ulempe å plassere muren der den står. Muren er ikke plassert «i veiareal» slik PBE skriver, men på regulert veiareal, jf. over. Det kan se ut som om PBE legger til grunn at støttemuren er plasser ute i veien og det er også feil. I hele Øvre Smestad vei er det plassert støttemur, hekker, gjerder, skråninger, garasjer, boder osv. på det private arealet som er regulert til vei.

 

4. PBE skriver at «det aktuelle hjørnet av støttemuren ligger i eiendomsgrensen». Det er heller ikke riktig, som også påpekt over og som understreket i merknadene som ble inngitt i saken.

Høyden som beskrives på hjørnet, er høyden på naboeiendommens støttemur. PBE forutsetter altså at dette hjørnet er del av søknaden og det er det ikke. Når denne feilslutningen ser ut til å prege store deler av etatens vurdering, blir også konklusjonen fra PBE feil.

 

5. PBE skriver at etaten mener at «tiltaket vil påvirke hensynet til avstand til nabobebyggelse og lys og luft mellom eiendommene negativt». Også dette er feil og fremstår som ren synsing fra etatens side. Omsøkt støttemur er vendt mot nord‐øst ut mot veien med avstand til naboen på andre siden av veien på nærmere 40 meter, se kartet under. Omsøkt tiltak påvirker verken lys eller luft mot noen tilliggende eiendommer og heller ikke noen hensyn til avstand mellom eiendommene. Igjen vises det til at støttemuren er en forlengelse av naboens støttemur i nr. 12, og at det tidligere har vært etablert skråning med tujahekk ut mot veien slik at volum og lys vil være positivt påvirket.

Naboens støttemur påvirker naboens eiendom ved at den går langs hele naboeiendommen i etablert høyde og med oppfylling i bak‐kant, og med tuja‐beplantning i overkant, se også e‐post den 18.4.2023 og kartet over.

 

6. PBE legger til grunn at omsøkt mur har en høyde på 0,4‐1,5 meter, «med tilhørende oppfylling av terreng på baksiden». Heller ikke dette er riktig. Det er fylt opp masser på baksiden av naboens støttemur da denne ble etablert. Det ble gjort av naboene for at ikke vår plen skulle rase ut. Det var også naboen som plantet ny hekk langs eiendommene til erstatning for de 12‐15 meter høye tujaene som tidligere sto i tomtegrensen og som ble fjernet i forbindelse med naboens arbeider på sin eiendom.

 

7. Eksisterende terreng på eiendommen er bevart. Tujahekken langs veien er bevart, og den omsøkte støttemuren er etablert ved at tidligere skråning (terreng) er erstattet med støttemur. Det er dermed ikke riktig at det «fylles terreng bak støttemuren mot vei», unntatt det som er påpekt før i naboens hjørne, der det som erstatning for det store treet naboen fjernet og som holdt terrenget på vår tomt på plass inn mot naboen og mot veien ned mot dette hjørnet. Plenen, tujahekken og for så vidt også lysforhold, fremgår på flyfotoet under som viser før‐tilstand ut mot veien.

 


 

PBE har etter «en konkret vurdering» konkludert med at «vi i denne saken ikke gir dispensasjon». Den konkrete vurderingen er ikke begrunnet på noen måte. Det er bare vist til at det er opp til kommunens forvaltningsskjønn å bestemme om dispensasjon skal gis. Det er likevel slik at kommunens forvaltningsskjønn ikke kan utøves vilkårlig eller der utenforliggende hensyn tas. I denne saken inngir PBEs begrunnelse – som både er mangelfull og materielt sett feil ‐ et inntrykk av at konklusjonen er gitt før en saklig vurdering av gjeldende hensyn er gjort.

Når det gjelder carportens plassering skriver PBE at dette er noe som «isolert sett kan godkjennes, men at det «ser ut til» at plasseringen «muligens» medfører terrenginngrep i strid med reguleringsplanen. En slik begrunnelse kan ikke aksepteres. Det er vist i saken at plasseringen ikke har medført terrenginngrep. Carporten er kun flyttet «ut på plenen», se også bildet over. Når søker har oversendt dokumentasjon og forklaring på tiltaket, er det ikke tilfredsstillende med uriktige antakelser som begrunnelse for manglende godkjennelse.

PBE skriver avslutningsvis at en dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i veglova kan vurderes, men da må muren reduseres og «flyttes inn på egen eiendom». Uttalelsen vitner igjen om en misforståelse fra PBE sin side. Muren står på egen eiendom, se kartet over, der eiendommen er markert med blått.

Når muren står på egen eiendom, kan det ikke legges inn som premiss at den må flyttes inn på egen eiendom. Muren står på egen eiendom og ikke i veien. Den er etablert inne på eiendommen men på et areal som på papiret er regulert til vei inne på privat eiendom.

Det skal ikke være nødvendig med ny søknad vedr. carporten. PBE har fått redegjørelse og dokumentasjon på tiltaket og kan ikke avslå søknaden med en anbefaling om at tiltaket omsøkes på nytt i egen sak. For øvrig vises til det som tidligere er skrevet om carporten til etaten:

«Carporten er godkjent i sak nr. 200311318, det foreligger ingen endring ved selve bygningen, det er kun plasseringen som er endret. Oppføring av carporten var i sin tid søknadspliktig på grunn av avstand til offentlig vei. Det ble dispensert fra dette avstandskravet i forbindelse med innvilgelse av søknaden. Dersom carporten var plassert et annet sted på eiendommen, ville den ikke vært søknadspliktig, jf. pbl. § 20‐5.

Endringen som er gjort er ikke en søknadspliktig endring iht. pbl. § 20‐1 b. Carporten er kun flyttet lengre inn på tomten, langs samme akse i forhold til offentlig vei som tidligere. Det er med andre ord ingen offentlig rettslige hensyn som gjør seg gjeldende mht. endret plassering av carporten. Det er gitt dispensasjon fra vegloven og carporten står plassert med samme avstand til vei som før, iht. dispensasjonen.

Det vises her til bildene som fremgår i vedtaket på side 5 av 8, der det fremgår at flyttingen er foretatt langs dispensasjonslinjen – ikke i annen retning. Flyttingen innebærer heller ingen utvidelse av BYA eller annet.

Det vises ellers til innsendt søknad vedr. stablemuren mot veien, der carporten er omtalt og der det er sendt inn en oppdatert situasjonsplan til PBE som viser dagens plassering av carporten.»

 

7. Avslutning

Det foreligger etter dette saksbehandlingsfeil og feil ved PBEs faktiske og rettslige vurdering i saken.

«Skjønnet» som angivelig er utvist, fremstår som vilkårlig og feilbegrunnet.

 

Det bes om at statsforvalteren opphever avslaget fra PBE på søknaden som er inngitt.

 

Oslo, 03.07.2023

Nancy Sporsheim

Hjemmelshaver Øvre Smestad vei 14 C

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jan Kåre, hvem er det som styrer PBE?
SATAN!
MED SINE DEMONISKE MAKTER.
MAKAN PÅ LØGNER.
STÅ PÅ, VI STÅR MED DEG I DENNE SAKEN.

Jan Kåre Christensen sa...

Enig med deg at PBE er styrt av mørkets krefter.
Takk for du står med 😁❤️👌🙏🙏🙏🙏