torsdag 23. desember 2010

Nr. 41 Kan du forklare hva gap-teorien går ut på?

Spørsmål 41:

Kan du forklare hva gap-teorien går ut på?

Kristin Aa

Svar:


Gap-teorien er ganske enkelt en teori som sier at mellom 1. Mos. 1,1 og
1. Mos. 1,2, kan det være millioner eller tusener av år.

1. Mosebok 1. 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. 3 Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys. 4 Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket. 5 Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.

Nå har jeg trodd på denne såkalte teorien siden ungdommen. Jeg har ikke det fulle lys over alt, da skriften er forholdsvis sparsom her. Skal kort nevne hvordan jeg ser på dette med skapelsen og tilblivelsen av hele universet.
Hebr. 11. 3 I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.

Ved troen og ikke forstanden og menneskelig viten forstår vi at det er Gud selv som er opphavet til alt det skapte. Min tolkning på 1. Mosebok er en gjenskapelse.
Predikeren står det at Gud henter igjen det forgagne, det som har vært!

Fra Jødisk tro og tenkning!
Det er åpenbart at Ginsberg var påvirket av den jødiske tradisjonen kan spores tilbake til de eldste skriftene til jødedommen. Midrash (som også eksisterte på Jesu tid) foreslår en pre-adamistisk sivilisasjon som ble ødelagt av en katastrofe.
Den jødiske skriftlærde gjorde tegn og komma i teksten til å foreslå hvordan man leser, så ser vi at blant jødene var ikke et uvanlig idé om at noe skulle ha skjedd som ødela hele verden før Adam.

Heb. 11. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.
Ordet "framed" kan oversette med "repararere", "restaurere", med andre ord, likesom jordens kledning er blev skiftet igjen og igjen.

Salme 102: 26 Du grunnla jorden i gammel tid,
himmelen er et verk av dine hender.
27 De skal gå til grunne, men du forblir.
De skal alle eldes som en kledning,
du skifter dem ut som klær.
De skiftes ut,
28 men du er den samme,
dine år tar aldri slutt.

Holder på å skrive en artikkel om dette, som er mye mer utførlig enn dette.
Men det er min overbevisning at jorden er så gammel som vitenskapsmennene sier, men menneske er ca. godt 6000 år.
Hvor gammel er jorden fra Wikipedia:
Jordens alder
Siden 1950 har geologer vært på jakt etter den til nå eldste bergarten funnet, resultatene til nå har gitt oss en alder på 3,96 milliarder år, sandstein funnet i Australia har gitt oss klaster som har blitt datert til 4,1–4,2 milliarder år gamle. Radiometrisk datering av meteoritter og bergarter funnet på Månen har gitt oss aldre på opp til 4,6 milliarder år og vi regner dette som et anslag på hvor gammel Jorden kan være. Grunnen til at vi ikke finner så gamle bergarter på jordkloden er at den var for varm til å starte den radiometriske klokka i bergartene (som brukes for å datere ved hjelp av halveringstider). En annen faktor er at selve kontinentene ikke noen steder er eldre enn rundt fire milliarder år, mens havbunnen fornyes kontinuerlig. (Ingen havbunn regnes for å være eldre enn 200 millioner år.)

Legg merke til i fra 1 Mosebok 1. 1. 1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2b Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet.

Jorden var øde og tom FØR Gud Fader og Sønnen Skapte eller rettere sagt gjenskapte jorden på 6 dager og de hvilte den 7. dagen.
Dette må være klart mener jeg. Men at det er mange ting mellom her er det ikke tvil om, det vil jeg utdype mer i artikkelen jeg skriver.

Salme 33. 6 Himmelen ble skapt ved Herrens ord,
hele dens hær ved et pust fra hans munn.
7 Han samlet havvannet som i et kar,
la havets dyp i opplagsrom.
8 For Herren må hele verden frykte
og alle som bor på jorden, skjelve.
9 Han talte, og det skjedde,
han bød, og det stod der.

tirsdag 14. desember 2010

Nr. 40 Om det er en, to, tre eller flere Guder?

Spørsmål 40:

Ser du skriver mye imot treenighetslæren, er det så viktig?
Om det er en, to, tre eller flere Guder?
Jeg synes dette blir vanskelig.

Josef H.

Svar:

Man kunne tilbe og dyrke nesten hva og hvem det skulle være, forutsatt at man i tillegg til egen, lokal guddom og kultfigur, også ofret og tilba til keiseren i det gamle Romerriket. Hadde det vært slik at Gud er treenig så hadde det spørsmålet og viktigheten av dette vært omtalt i det nye testamente garantert.
At det er vanskelig er forståelig, men allikevel må alt Guds ord belyses og tåle å bli belyst.

Det står i det første og viktigste budet.

2. Mosebok 20. 3. Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

Hva lærer da treenighets lærere, jeg vet det da jeg en gang også var en avguds dyrker uten å vite det.
Jeg lærte som de lærer i dag.

1.) Det er tre likeverdige Guder fra evighet til evighet. Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.

2.) De er like i alt. Derfor skal de ikke æres og tilbedes.

3.) Tre Guder gjør en matematisk umulighet, de blir tre. Dette er et mysterium sier katolikkene men resten av vranglærene sier dette skal en bare tro og ikke forstå.

Når en misforstår slike elementære ord som at en kan synde imot Faderen og Sønnen. Men synder enn imot den Hellige Ånd så får en aldri tilgivelse. Jeg har utlagt dette ordet under bibelkommentarene mine i Markus evangeliet i slutten av det tredje kapitelet.
Hvorfor tror en på flerguderi blant dem aller, aller fleste kristne i den vestlige verden? Tror det kan være flere grunner for dette, men skal kort nevne noen.

1.) Dette er en gammel Katolsk lære fra slutten av det 3. århundre som “storkirken” har kjempet for å beholde og de har til dels lykkes.

2.) Å bryte med dette er for mange eksklusjon.

3.) En har ikke satt seg nok inn i det, og fått Ordets og Åndens lys over det.

4.) Fokuset er “sjelers frelse” som igjen gjør alt for mange til åndelige analfabeter.

Men når en går ut med en “ny” forkynnelse så er det riktig å prøve å belyse den og ta opp alle problemstillinger rundt den læren. Både å avsløre den “gamle” og å belyse den “nye”. Her er det egentlig riktig å si at jeg forkynner den “gamle” men de som tror på den ubibelske treenighets læren forkynner læren som var “ny” ved slutten av det tredje århundre.

I hedenskapet, fra det gamle babel, det gamle Egypt, det gamle Hellas og alle andre hedenskeske religioner og kulturer har alltid flerguderi fulgt i kjølevannet. Slik før og slik i dag.

Da er det viktig å forstå at det ligger et 2000 år mellom de første kristne og oss i dag. En av de vranglærer som Satan har “innført” i store deler av kristenheten er flerguderi gjennom treenighetslæren og Jesus only læren.

Det er kun 1 Gud, Faderen. Og Jesus er utgått i fra ham, og er da en del av ham og er ingen egen Gud. Men i kraft av sin Fader og forløsnings verket er han også Gud. Men det er en helt underordnet lære i NT. Jesus er Guds Sønn og vår frelser, det er “sentrumet” for Jesus. Derfor skal han også overgi all makt tilbake til sin Fader.

Den Hellige Ånd er ingen egen person, det finner en ingen plasser i NT og er også en ubibelsk og en lære som en ikke finner i NT!
Den Hellige Ånd er og forblir en del av Gud selv og vi skal ikke møte noen Hellig Ånd.
1. Joh. b. 4. 13 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd.
Åndens hovedoppgave er forherlige Jesus og å bringe alt som er i Kristus og er tilgjengelig i ham. Bringe det til oss slik at vi blir lik Jesus, som er Guds mønsterbilde og vårt store forbilde.
Jesus er han vi alle skal ligne, ingen andre.
Har studert dette. Det var noen som virkelig forsto at her var villfarelse på gang, det var Arianismene men de ble nedkjempet av “storkirken”. Det har alltid vært de som har stått opp for sannheten, slik før, slik i dag!
Ser for meg at det vil bli flere og flere som det vil gå opp for at Gud ikke er treenig, men èn.
Den eneste sanne Gud er Faderen lærer skriften.

Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

Videre er det bare en Herre, Jesus Kristus.

1. Kor. 4b. vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.

Videre er det kun èn Ånd som er Gud, men det er ikke fordi han er en egen person. Men fordi det er Gud selv som virker gjennom den Hellige Ånd som er en del av ham selv og ikke en egen person.

2. Kor. 3. 17 Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.

Herren er Ånden, ja hvordan kan dette da bli en egen person og en ekstra Gud.

Katolikkene sier det er et mysterium, resten av gjengen som vedkjenner seg til treenighetslæren sier at en ikke kan forstå det, men må bare tro dette i blind lydighet.

Hva lærer Guds ord kort og enkelt fortalt? Slik ser jeg det:


Jeg tror at kun Faderen er fra evighet og han har en Ånd som utgår fra ham selv.
Jesus er hans første skapning og er utgått fra ham selv!

søndag 12. desember 2010

Nr. 39. Er sex nødvendig i ekteskapet?

Spørsmål 39:

Er sex nødvendig i ekteskapet?

Svar:

I et normalt og godt ekteskap er sex en del av helheten og harmonien.

Her får du de mest vanlige grunnene til at man mister lysten – og forslag til mulige løsninger på problemene.

1. Du har det for travelt
Stress er den verste lystdreperen. Vi farter rundt mellom jobb, hjem, barn og fritidsaktiviteter, venner og familie. Og samtidig blir vi skuffet over oss selv at vi ikke er kreative sexdyr når lyset slukkes om kvelden. Når spontansexen ikke lenger er et alternativ, er det viktig at man prioriterer og setter av tid til sexlivet.

Løsningsforslag:

Få overblikk over og skriv ned hva du bruker tiden din på. Er det noe som er mindre viktig enn sexlivet ditt? Er det noe du kan delegere til andre eller nedprioritere? Hvis sex er viktig for deg, bør du prioritere det på samme måte som du prioriterer andre viktige ting. Sett av tid til sex I løpet av uken, og ikke bare 15 minutter men for eksempel en eller to kvelder I uka. Når livet er så hektisk, har man behov for å roe ned tempoet.


PRIORITER: Er sex viktig for deg, bør du prioritere det på linje med andre aktiviteter og sette av tid til det et par ganger i uka. 2. Partneren din har ikke lyst
Både menn og kvinner kan I perioder oppleve at de har mistet lysten. Det er normalt, og forklaringene kan være alt fra stress til sykdom.

Løsningsforslag:

Blir avholdenhetsperioden for lang og et problem for den ene parten eller begge, må dere søke hjelp, men gjør det uten at den som har mistet lysten føler seg mindreverdig. Start med å kontakte legen for å utelukke at problemet kan skyldes sykdom. Er problemet psykisk betinget, bør dere vurdere muligheten for rådgivning og terapi.

3. Hormonene spiller deg et puss
En av de vanlige bivirkninger ved p-piller og hormoner er at de demper kvinnens lyst. Ut over det kan mange andre medisiner, som antidepressiver som lykkepiller, blodtrykksmedisin og angstdempende midler, også svekke lysten hos både menn og kvinner.

Løsningsforslag:

Snakk med legen om du mistenker medisinen du for å stjele sexlysten din. Kanskje kan legen redusere dosen eller skrive ut et annet preparat uten de samme bivirkningene.

4. Du har kroppskomplekser
Mange kvinner har komplekser for egen kropp. Det kan skyldes lav selvtillit, men også ubekvemmhet og fremmegjorthet overfor egen kropp, typisk etter en fødsel. Uansett grunn er resultatet at lysten har forsvunnet.

Løsningsforslag:

Dårlig selvtillit forsvinner ikke ved et fingerknips eller fordi man bestemmer seg for det. Det er noe som kan kreve livslangt og hardt arbeid. Men prøv å fokusere på at den ”tjukke magen” eller de "store lårene" kan være en av de små tingene som partneren din finner spesielt tiltrekkende ved deg. Snakk med kjæresten din om hva det er ved deg som gjør han eller hun vill av begjær, og øv deg på å lukke ørene for din egen kritiske, indre stemme.

I tillegg er trening viktig for å bedre selvfølelsen og bevisstheten om egen kropp. Mosjon og et sunt kosthold gir både fysisk og psykisk overskudd, og er et kick til selvtilliten.

5. Du er deprimert
Sexlysten er noe av det første som ryker om du går rundt og føler deg nedfor, har mange problemer i en periode eller har en diagnostistert depresjon. Samtidig er det et av de mange middel som kan brukes i behandlingen mot depresjon og angst, og som er kjent for å nedsette lysten og evnen til å få orgasme eller utløsning.

6. Sjalusi.
Sjalusi er drepen i et parforhold. Sjalusi er desverre vanlig, men at den andre er atraktiv gjør at du også må hegne om han\henne.
En person som maser og gnåler hele tiden, er ikke så attraktiv. Prøv heller å tenke etter hva du kan gjøre for partneren din i stedet for å holde et krampaktig grep på ham, sier Nordhelle, men legger til at du heller ikke må bli en person som gir og gir uten å få noe tilbake.

Begge må yte noe.

Du vil ikke være en som pøser ut perler for svin, og hvis han ikke gir deg noen form for bekreftelser, selv om du klarer å flytte fokuset, bør du vurdere om han egentlig er noe å satse på.

Er det derimot partneren din som er sjalu, kan du hjelpe ham ved å ta deg tid til å snakke skikkelig med ham og lytte til det han har å si.

Her er noen som er med å ødelgge i et parforhold, men lista er lang!

søndag 5. desember 2010

Nr. 38 Gud døde ikke på korset da Jesus var 100 % menneske på jorden.

Spørsmål 38:

Jeg er pinsevenn og jeg er blitt opplært til ¨tro at Gud døde på korset da Jesus var 100 % Gud, fra evighet til evighet som Faderen og den Hellige Ånd.

Pinsevenn

Svar:

Jeg tror ikke på den tradisjonelle treenighetslæren men det får du se på nettsiden vår for mer informasjon.
Jesus var ikke Gud på jorden men 100 % menneske, først etter oppstandelsen fikk han alt tilbake + mye mer.
Nært knyttet opp til villfarelsen i treenighetslæren om at Gud er en enhet av tre likeverdige personer, er forvirringen omkring Jesu menneskelige natur. Konsekvensen av treenighetslæren, hva gjelder Faderens og Sønnens natur i Guddommen, er som vi så ovenfor, at Sønnen egentlig ikke er Sønn og at Faderen egentlig ikke er Fader, da de begge betraktes for å være likeverdige i alle ordets betydninger. Dette er jo logisk, da en sønn ikke kan være en sønn hvis han alltid har eksistert samtidig med sin far og aldri har arvet noe eller mottatt noe fra hans fysiske substans. Konsekvensen av å tro at dette er tilfellet om Faderen og Sønnen, er at De fungerer i et gjensidig rollespill der De kun opptrer i noe som tilsynelatende er et Far-Sønn forhold, mens De egentlig bare er Gud. Dette får igjen konsekvenser for hvordan man betrakter Jesu natur som menneske, da Han, hvis Han er Gud på samme måte som Faderen er det, ikke kan dø. En naturlig konsekvens av et slikt syn blir at Hans menneskenatur ikke hadde de nedarvete og degenererte trekkene fra menneskeheten etter syndefallet, fordi hvis han hadde det ville det bety at Han faktisk og reelt døde fysisk på korset, noe som ville motstride synet om at Han ikke kunne dø. Dette kommer som en naturlig konklusjon da Sønnen fikk menneskenatur ved inkarnasjonen og kommer til å ha det til evig tid. Man drar den slutningen at i og med at Jesus er blitt menneske, måtte Han ha hatt syndfri menneskenatur når Han levde på jorden, da Jesus også etter oppstandelsen har menneskenatur i en verden der det ikke er spor av synd. Man ser bort ifra at Jesus først har denne syndfrie menneskenaturen etter oppstandelsen, en forvandling som også iht. Paulus kommer til å gjelde de frelste:
“Det blir sådd et sjelelig legeme, og det oppstår et åndelig legeme. Det er et sjelelig legeme, og det er et åndelig legeme.” (1 Kor 15:44)
Den falske forestilling omkring Jesu menneskelige natur, gir altså grobunn for å konkludere med at Jesu kors død var en del av det samme rollespillet som det angitte Far-Sønn forholdet i treenigheten, at Han ikke virkelig døde, men bare tilsynelatende på en abstrakt måte gav Sitt liv for menneskeheten. Som man ser så fjerner man i realiteten, med dette falske synet på Jesu menneskelige natur, det mest sentrale i hele kristendommen, nemlig at Jesus døde for våre synder. Og fjerner man Kristi offer for menneskeheten fra sin teologi, hvor mye kristendom er det igjen da? En slik holdning er uhyre farlig, også fordi det distanserer oss fra Jesus som det Eksempelet Han var i alle ting i det Han seiret over alle synder og fristelser i Sitt jordiske liv. Hele evangeliet er tuftet på hvordan Herren gjennom Sin frelsesplan frelser mennesket ut av all synd. Det er en stor satanisk villfarelse at Herren promoterer frelse fra synd uten et fullstendig oppgjør med og total frihet fra hvert enkelt syndig element i hvert enkelt menneskes liv. Hvis Satan lykkes i å framstille Jesu menneskelighet som forskjellig fra vår, undergraver han betydningen av oppgjør med all synd i våre liv, og forstyrrer Herrens gjenopprettelse av Hans bilde i oss. Man sitter igjen med en kristendom som i ord proklamerer Herren som sin Gud, men som i gjerninger ikke skiller seg vesentlig fra den øvrige ugudeligheten i samfunnet.
Apostelen Johannes så denne læren utvikle seg allerede på hans tid i det første århundret, og advarte mot den på det sterkeste:

“Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen.” (1 Joh 2:22,23)

Johannes var også orientert om faren ved å nekte for at Jesus tok fallen menneskenatur ved inkarnasjonen:

“På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er ikke av Gud. Og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden.” (1 Joh 4:2,3)

Ordet “kjød” som er brukt her, er oversatt fra det greske grunntekstordet “sarx”, og betyr menneskenatur med alle dets svakheter og lidenskaper, og levner liten tvil om Jesu menneskelige side. Dette ordet er forøvrig også brukt i Joh 1:14 der det står at “Ordet ble kjød”.

Med andre ord: hvis noen benekter at Jesus virkelig og fysisk er Guds Sønn før og etter Han ble menneske, samt at Han tok på Seg fallen menneskenatur når Han ble menneske, er vedkommende ikke for noe annet å regne enn en vantro. Det er av høyeste betydning at de kristne kvitter seg fullstendig med det hedenske tankegodset som peker mot at Jesus er en slags guddommelig skuespiller som bare inkluderer oss i et virkelighetsfjernt rollespill når Han innstendig anmoder oss om å ta avstand fra all synd. Jesu kraft er virkelig. Hans guddommelighet er reell. Hans frelsestilbud står ved lag ved at vi tar imot Ham som den Han er, Guds virkelige Sønn og vår virkelige Bror.

1. Tim. 2. 5 For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, 6 som gav seg selv som løsepenge for alle. Slik var hans vitnesbyrd da tiden var inne.
Jesus var ikke Gud på jorden men menneske. Men etter oppstandelsen fikk han alt tilbake + mye mer.
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=dode-gud-paa-korset
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=dode-gud-paa-korset

fredag 5. november 2010

Nr. 36 Hvordan går det an å hevde at Bibelen er "Guds Ord"?

Spørsmål 36:

Hvordan går det an å hevde at Bibelen er "Guds Ord"?
Det er jo en samling ulike typer skrifter fra et oldtids samfunn, over et ganske langt tidsrom.
Her er det grusomme krigs historier, kjedelige ættetavler, ut daterte lover, poesi, en mytologisk og "morsom" skapelses fortelling med slangen i paradis og mye annet.
Hva mener du? Er det "Guds Ord" fra perm til perm, eller som noen hevder at man finner "Guds Ord" i Bibelen selv om den er skrevet av mennesker?
Morgan

Svar:
Morgan jeg har svart på dette under spørsmål nr. 8.
http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-8.html

Og slik jeg ser det så kan vi ikke være 100 % sikker at vi har Guds ord foran oss i 100 % korrekt mening og at det er oversatt i fra den rette grunnteksten. Vi må også utforske dette og hele tiden være villig til å la oss korrigere.
Jeg selv har funnet flere feil i bibelen og manglende god norsk oversettelse, spesielt dette som går på evig pine og treenighetslæ5ren.
Jeg leste nettopp en bok som jeg vil anbefale om jeg ikke er enig med ham i alt:
Bart D. Ehrman bok Jesus feilsitert.
Anbefaler også min artikkel:

Den Hellige Ånd kompletterer oss!


Men bibelen er også verdens beste historie bok som forteller om fortiden vår så nøyaktig som ingen annen bok. Derfor er noe av bibelen “tørt” men det hører med for å gi bibelen troverdighet.
Jeg ser på bibelen ikke bare som Guds ord men det er Guds ord og syv ganger renset og Guds tale til oss som viser oss veien til ham som det aller viktigste.
Personlig så tror jeg at 99.9 % av bibelen er rett. 0,1 % er enten dårlige menneskelige oversetninger eller noe som teologer og andre har enten lagt til eller trukket i fra Guds ord med enten vitende eller uvitende.
Her er et eksempel må manipulasjon fra de “lærde”:

Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen ,sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8


Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.


Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen,. Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag.
Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.
Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år.
Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske?
La nå dette være klinkende klart, jeg holder meg til det opprinnelige greske manuskriptet. Da må en forkaste både treenighetslæren og Jesus alene læren og tro på kun èn Gud, Faderen og at han har kun en enbåren Sønn, Jesus Kristus!

onsdag 3. november 2010

Nr. 35 Noen kristne hevder at de "hører fra" Gud, mens andre igjen ikke opplever at Gud "snakker" til dem, men de har likevel valgt å tro.

Spørsmål 35:

1. Noen kristne hevder at de "hører fra" Gud, mens andre igjen ikke opplever at Gud "snakker" til dem, men de har likevel valgt å tro.
Er det ikke slik her at det er snakk om tolkning av egne tanker og innfall?
Eksempel:
Person A sitter og ber, eller går en tur og får en inspirerende tanke, og sier: "Der fikk JEG jammen en god idé"
Person B sitter og ber, eler går en tur og får en inspirerende tanke, og sier: "GUD sa til meg hva jeg skal gjøre".
Morgan

Svar:

Morgan på hvilken måte en opplever at Gud taler og ikke taler er veldig personlig. Og så må du også skille mellom det som er “vanlig” tale og når en vet med 100 % sikkerhet at Gud taler.
Jeg kjenner at Gud er med meg i alt, men det er ikke ofte at jeg kjenner Herrens spesielle tiltale.

At noen ikke hører at Gud taler til dem kan være av flere årsaker.
Det kan være at en har et skadet følelsesliv, er blitt utsatt for overgrep, er i ubalanse og har ikke fått undervisning om dette?

Jeg vet Herren taler til meg, og det er mitt utgangspunkt!

At noen kjenner det forskjellig og på ulike måter viser bare at vi mennesker er forskjellige på måten som vi opplever Herren på og vi får kontakt med ham!

Vi finner gjennom hele bibelen at Gud taler til mennesker både i GT og NT.
Du kan være forvisset om at Gud både hører og svarer dine bønner, spesielt de som er på linje med hans ord og vilje. Sjelers frelse og Guds barns helliggjørelse er og bør være vår bønne emner nr. 1 og nr. 2.
Alle andre bønner er underordnet dette!

1. Joh.b. 3. 18 Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. 19 Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. 20 For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. 21 Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. 22 Og det vi ber om, får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje. 23 Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss. 24 Den som holder hans bud, blir i Gud og Gud i ham. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ånd.

5. 14 Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. 15 Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.

mandag 1. november 2010

Nr. 34 Er det noen menighet som har den fulle og hele sannheten? Og er den Katolske Kirka den store skjøga i Johannes Åpenbaring 17-18?

Spørsmål 34:

Er det noen menighet som har den fulle og hele sannheten? Og er den Katolske Kirka den store skjøga i Johannes Åpenbaring 17-18?

Berit Nyland Christensen

Svar:

Ønsker her å svare på del to her: Og er den Katolske Kirka den store skjøga i Johannes Åpenbaring 17-18?

Jeg har i den senere tid fått kontakt med en x katolikk som er blitt frelst. Han har et helt annet ståsted en meg og ser på oss og vår protestantiske kristendom som mer eller mindre frafallen. Og der har vi den store skjøge i Åpenbaringsboka like mye som den Katolske Kirka, dette er hans mening og det ligger mye i det.

Han mener vi har en tro og forståelse av Gud der "alt" er tillatt det er bare å be Gud om tilgivelse! Vi kan synde på nåden og det mest er ellers tillatt.
Er det ikke slik da?
Hvor er omvendelse, bot, anger, bedring, renselse og bekjennelse? Alt det som gjorde at protestantisk tro med Guds ord og nåden som Luther og reformasjonen brakte frem at vår tro var levende og fungerte. Til i dag der det er blitt et skjulested for alt form for tro, humbug og synd!
Nå når jeg skriver dette så kan jeg nevne følgende som selvfølgelig bare er toppen av et isfjell: En TV Pastor som lever i åpenbar synd, en tidlige "stor" predikant bedrog kona si, giftet seg på nytt og virker som forkynner.
En kjendis Prest oppfordrer til gruppe sex og porno i bokform. En tidligere kjent Pastor ble skilt og gjengift med ei dame over 20 år yngre (første kone opplevde å leve i et tyrani og da kan man ikke gifte seg igjen). Biskop skilt og gjengift med ei dame 20 år yngre sekreter på prestekontoret. Lista blir lang og enda stygg hvis jeg bare hadde fortsatt. Dette for å illustrere og gjør deg oppmerksom på hvor ille og alarmerende det er her i Norge, hvor mye verre er det ikke i støre protestantiske land som f.eks USA?

Hva skjer ellers?
Kjente forkynnere som Emanuel Minos, David Østby og andre stiller gladelig opp i studio til en horebukk av en TV-Pastor og er dermed med å legalisere synd, vranglære og all den humbugen og synd dette representerer og er.
Skal jeg fortsette?

Hva er ei hore eller skjøge? Ifølge Wiktionary er dette: Ei kvinne som utfører seksuelle handlinger for penger.
Det er ikke kjærligheten til Jesus, Guds ord og hverandre som binder de kristne i sammen lengre. Det er for å opprettholde en virksomhet og sitt eget kirkesamfunn som er motivet og bakgrunnen. Derfor vil en ikke ha noen forstyrrende røster og varsku imot seg selv. Da kan en prøve på dette hvem som er den store skjøge eller er en skjøge på det åndelige område som ikke tåler og vil at sannheten skal bli avslørt og at en selv og sin virksomhet skal bli sett i et dårlig lys.
Jeg kunne ha nevnt mange ting her, men jeg personlig er blitt stengt ute fra alle kristne bloggere og debatt forum her i Norge når jeg har avslørt humbugen og hvordan Satan operer i kristen Norge. Jeg har aldri gått ut å sagt at jeg er en Profet om jeg tror jeg også har en Profet tjeneste, men jeg har alltid hold frem Guds ord og sannheten, og det akter jeg også å gjøre i forsetningen.
Hvem er en skjøge i bibelsk forstand, det er enhver menighet som ikke er nøye med Guds ord og etterfølger det i liv og lære. Og som ikke tester alt det som blir forkynt på Guds ord kort fortalt.
1. Kor. 14. 29 To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier.

2. Kor. 11. 2 For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus, og bare med ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru. 3 Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. 4 For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.
Ap.gj. 17. 11 Jødene der var mer høysinnet enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte.
2. Pet. 2. 10b. Disse menneskene er frekke og selvsikre, og uten å skjelve spotter de englemakter. 11 Ikke engang engler som står enda høyere i makt og styrke, kommer med spottende ord når de anklager dem for Herren. 12 Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner, og er som dyr uten fornuft, som av naturen er bestemt til å fanges og gå til grunne. Så skal de da også gå under i sitt forfall 13 og få lide vondt for det onde de har gjort. De nyter å svire ved høylys dag. De er til skam og skjensel for dere når de spiser sammen med dere og sitter og fråtser, nytelsessyke som de er. 14 De er stadig på utkikk etter skjøger og kan ikke få nok av synd. De forfører ubefestede sjeler, og de kan kunsten å kare til seg. Under forbannelse er de! 15 For de har forlatt veien som går rett fram, og er gått vill. De følger i samme spor som Bileam, Beors sønn, han som bare hadde syn for den lønn han kunne få for sin urett. 16 Men han ble vist til rette for sin misgjerning; et umælende esel talte med et menneskes stemme og stanset profeten i hans galskap.
17 Disse menn er som kilder uten vann og tåkedotter som virvler i vinden. Det dypeste mørke har de i vente. 18 For de taler store ord om tomme ting, og med sanselige lyster og utskeielser lokker de dem som nettopp har sluppet bort fra slike som lever i villfarelse. 19 Frihet lover de, men de er selv slaver av det moralske forfallet. Det en ligger under for, er en også slave av.
Fra janchristensen.net bibelkommentarer Judas brev:
3 Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige.

Her ville han skrive oppmuntrende og vederkvegende ord. Som i vekkelsens første tid. Men her må han gjøre akkurat det motsatte av den han ønsker, formanede ord og om å kjempe for den tro som de før hadde mottatt.

De som har studert Guds ord sier at 70 % av bibelen er formanede, omvendelse, advarende og lignede budskap. Over 2\3 av bibelen taler negativt til oss mennesker. Ikke hva vi ønsker men hva vi trenger for å nå himmelen en dag!

4 For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.

Det har lurt seg inn mennesker som ikke er det de gir seg ut for å være. De er ulver i fåreklær sa Jesus. Paulus sier noe lignede til menigheten i Efesus i Ap.gj. 20. 29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. 30 Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. .

Det er naturlige som åndelige lover. Derfor er det ingen snarveier å gå, det er som vi synger i en sang; det er kun korsveien som fører frem.

5 Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette: Herren reddet folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro.

Vi kan ikke forvrenge Guds ord og Guds nåde. Israels barn opplevde herlige seirer i Egypt og ved utgangen, men det forvandlet ikke demmes hjerter. Det er kun Kristus som kan forvandle et menneske sitt hjerte. Salme 103. 7 Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk.

Under og store opplevelser i seg selv kan ikke forandre oss, kun Kristus og Guds ord.

6 Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag.

Gud hadde gitt de falne englene lov å herske i lufthimmelen, men de kom ned til jorden og utførte samleie med kvinnene som henga seg til synd. Det resulterte i kjempebarn som perverter den menneskelige rase. De er i dag i lenker etter syndefloden etter de tok seg selv til rette. Dette er skrevet oss til lærdom at Gud straffer hele sin skapning.

7 Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild.

Det er ille med synd, men synd avler synd. Til slutt blir synden moden.

Jakob 1. 15 Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.

Vi gjør klokt i å se alvorlig på den aller minste synd og det aller minste feilgrep. Judas begynte med å stjele av kassen og senere forrådet han Jesus for noen lusne sølvpenger. I Sodoma og de tre andre byene på slettelandet var synden overmoden og den ble straffet med en evig ild sier skriften som var totalt utslettelse. For aldri mer å stå opp igjen, det eneste vi ser i dag er ildens virkninger.

Slik vil det gå med alle ugudelig, de vil bli totalt utsletter som Sodoma og Gomorra som vi finner i 1.Mosebok 19 sier skriften som er den evige ild!

Gud gjør med sin skapning akkurat det han selv vil og har forut bestemt.

8 Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem, og spotter englemakter.

Meg har Gud vist sa en kjent nå avdød Falsk Profet og fikk seg og andre til å gjøre alt som Guds ord advarer imot. Syner og åpenbaringer er Gudgitte ting, men å følge det blindt er en villfarelse. Når en stoler blindt på åpenbaring, kunnskapsord, men ikke sjekker det opp imot Guds ord er egentlig Spiritisme.

Alle som viker av fra Guds ord i liv eller lære vil før eller senere bli dømt. Gud holder regnskap med alle. Her hadde de ikke latt seg advare heller mot bedre vitende vilje.

9 Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham om det døde legemet til Moses; han dømte ham bare og sa: «Måtte Herren straffe deg!»

Det er rangordning i både den naturlige og åndelige verden. Satan som en gang hadde vært Lys Engelen sto over Mikael eller på hans linje. Men senere falt Lys Engelen og ble Satan. Mikael gikk ikke over sitt mandatsområde men sa;

«Måtte Herren straffe deg!»

Til syvende og siste så er det Herren som skal enten belønne eller straffe hver enkelt en.

10 Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser, likesom dyr uten fornuft, tjener bare til å ødelegge dem selv.

En meget kjent forkynner sa at han behandlet den Hellige Ånd som en hund. De vet ikke hva de holder på med.

Går vi inn på det åndelige område så vit det, at det må være på Herrens premisser ikke våre egne.

Det er ille med homoseksualitet med det blir 10 ganger verre når de menneskene vil ha Guds anerkjennelse for sin synd! Slik er det også med gjengifte og andre synder. Den verste plassen en kan stille opp en gjengift person er på en talerstol! Det er en vederstygglighet i Guds øyne, men setter vedkommende seg på siste benk stiller det seg ikke så strengt om Gud aldri godtar synd.

11 Ve dem! De har slått inn på samme vei som Kain; de har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, han som var ute etter egen vinning, og de har gjort opprør som Korah og er gått til grunne.

Her advares det om ikke å gå imot Herrens sendebud og langt mindre motarbeide dem og legge dem for hat.

Kain hatet Abel da hans offer ble verdsatt hos Gud men ikke hans.

Bileam var en hedning som Guds Ånd virket igjennom men det var når han gikk imot Herren for noen penger at dommen kom over han.

Korah gikk imot Moses og det ble hans bane. Moses var en betrodd mann for Gud og å gå imot ham var som å gå imot Herren selv.

12 De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere; der deltar de uten å frykte. De er hyrder som bare sørger for seg selv, skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot.

Et av de mest alvorlige ting en kan gjøre er å gjøre feil med nadverden.

Enten å ta for lett på dette. Den dagen en tar nadverden må det aldri være noen åpenbar synd i livet, da er det uendelig mye bedre å la vær.

Eller så må en ikke tillegge nadverden ubibelsk betydning med å si at det er frelse i den eller at dette er bokstavelig Jesu blod og legeme. Det er et minne og prøve måltid.

Det er mange som tror de støtter Guds sak og Guds menighet men så holder en liv i de Falske Profetene. Dette vil Herren en dag at du skal stå til regnskap for.

I realitetene er mange åndelig døde om de kan sitere et bibelvers og sitte i sitt eget studio for å messe ut sitt eget budskap som er besnærende likt bibelen sanne budskap. To ganger døde da er alt håp ute og kun dommen og døden venter.

13 De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet, forvillede stjerner, som det evige nattemørke venter på.

Dommen over disse menneskene hadde ikke blitt så katastrofal hadde de summet seg og ikke blandet Gud inn på en feilaktig måte i sitt liv.

Det underligste jeg ser er mennesker som forbanner en Gud de sier ikke eksisterer. De gjør vondt verre med å blande han inn i sitt liv. Gud krever full respekt og anerkjennelse av alt han står for eller så må du la vær å ha noe med han å gjøre.

Jakob 4. 5 Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier: Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss? 6a Men nåden han gir, er større.

14 Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall

Enoks bøker er veldig interessante om de ikke hører med i den bibelske kanon.

De forteller om mange spennende ting som vi kun møter her og Judas var kjent med de bøkene og siterte dem her.

En dag etter vi har vært innfor Kristis domstol og feiret Lammets bryllup skal alle troende gjennom alle tider komme tilbake til jorda i sammen med Jesus.

15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.»

En dag, meget snart er kampen over og Jesus i sammen med sine skal overta hele jorda og Satan er da en slagen fiende en gang for alltid. Vi leser i Daniel 2 om den store bilestøtten som er et bilde på alle verdensrikene som har regjert men en dag skal de bli overvunnet.

Daniel 2. 45 Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»

16 De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smigrer andre når de har fordel av det.

Det er lover som sier at hvis en faller så faller en nedover og ikke oppover pga tyngdekraften. Slik er det også med våre liv. Vi kan ikke forbanne Gud eller Herrens sendebud som Farao gjorde overfor Moses når en ikke vil innrette sitt liv etter Herren og Guds ord.

Å smigre til fordel for seg selv er et av de Falske Profetens kløktige måter å gå frem på.

17 Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler,

Dette som nå skjer må ikke komme som noe overraskende og sette oss sjakk matt! Men anspore oss som aldri før til å følge Jesus. Endetiden skal være en prøvsom tid både for troende og ikke troende.

2. Pet.3. 11 Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve 12a mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den.

Alt dette må virke ansporende på og for oss til å leve enda mer likt Jesus.

18 da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster.»

Hele tiden blir vi møtt med mennesker som bryr seg om åndelige ting men allikevel ikke følger Guds ord og har et sant og troverdig Kristus vitnesbyrd.

Skulle tro at en frafalls tid så blir folk mindre religiøse, men sannheten er heller motsatt. Men det er kun de som følger Lammet hvor han går som vil være blant de seirende.

19 Dette er de som skaper splittelse; de har sjel, men Ånden har de ikke.

Hvem skaper splittelse i menighetene og som lager alle problemene på det åndelige område?

De som ikke følger Guds ord og innretter sitt liv og sin lære etter Guds ord. Vi snur det på hode men det var Ismael som forfulgte Isak og ikke motsatt.

20 Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd.

Vi har en høyhellig tro, en tro som Gud vil ha for seg selv. Det er ikke alltid størst verdi å høre og lese mest mulig i Guds ord.

Men at Ordet blir en del av oss og vi bærer frukt, frukt som varer. Da blir bibellesing og studie av meget stor verdi.

Vi skal stadig be i den Hellige Ånd som her sitert til å be i lønnkammeret når en er for seg selv å be i tunger. Paulus talte mer i tunger en de alle sier han til menigheten i Korint.

Her er en artikkel jeg har skrevet om dette emne, den store skjøga:

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-den-katolske-kirka-den-store
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-den-katolske-kirka-den-store

søndag 31. oktober 2010

Nr. 33 Jeg tror at alle menigheter, kirkesamfunn og de som også blir regnet som kristne sekter har hatt en del av sannheten men ingen har den fulle og

Spørsmål 33:

Er det noen menighet som har den fulle og hele sannheten? Og er den Katolske Kirka den store skjøga i Johannes Åpenbaring 17-18?

Berit Nyland Christensen

Svar:

Ønsker å inndele dette i to svar og begynner med det første: Er det noen menighet som har den fulle og hele sannheten?
Vi ser alle stykkevis og delt, slik er det med alle menigheter og troende. Men vi har både løfte på og det ligger klart for oss at vi alle skal strebe og vokse videre med Herren. Vi skal vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Og vi skal vokse i nåde og kjennskap til Kristus og Guds ord.

Joh.e. 16. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. 14 Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Guds og Kristi Ånd, den Hellige Ånd har som mål, hensikt og ønske å lede oss til den hele og fulle sannhet. Da et skritt om gangen eller så blir det for mye for oss!

Jeg tror at alle menigheter, kirkesamfunn og de som også blir regnet som kristne sekter har hatt en del av sannheten men ingen har den fulle og hele sannheten. Selv såkalte sekter har jeg erfart har sett ting og sider ved Guds ord som andre ikke har sett. Det er en kjensgjerning at Gud spør ingen om noe.

Det var menigheter i blant de første kristne som nok var særdeles åndelige og rik utrustet med alle tjenestegaver og alle nådegavene i sin midte slik som menighetene i Jerusalem, Antiokia og Efesus. O at vi kunne blitt som dem!

Dette er målet for Smyrna Oslo å bli en slik menighet ved Guds hjelp og nåde.

Jeg regner meg selv å være en Lutheraner når det gjelder rett rettferdiggjørelse. En baptist når det gjelder dåp i vann.
Helliggjørelse lære og ha et strukturert liv er jeg metodist.
Å hjelpe andre og drive med filantropisk arbeid er jeg en Frelsarme mann.
Synet på medlemskap og hjertes renhet er jeg frie venn.
Når det gjelder synet på Åndens dåp og nådegaver er jeg pinsevenn.
Synet på kristen enhet er jeg Misjonsvenn mann. Når det gjelder viktigheten av bibelundervisning og synet på evig fortapelse er jeg Adventist. Når det gjelder synet på Guddommen så ligger jeg nærmest opp til Jehovas Vitner og hvordan vi skal leve livet i evigheten; der Gud skaper en ny himmel og jord der rettferdighet skal bo og der skal alle frelste være på den nye himmelen og jord!

Så har en det negative med alle menigheter som jeg tar for meg i neste svar, men hele tiden er vi på vei og skal søke Herren og ta til av oss åndelig næring for å vokse videre med Herren.

Salme 119. 14 Når jeg vandrer etter dine lovbud,
er jeg glad som om jeg hadde all rikdom.
16 Dine forskrifter er min lyst og glede,
jeg glemmer ikke dine ord.
18 Lukk opp mine øyne, så jeg kan se
de underfulle ting i din lov.
19 Jeg er en gjest på jorden,
skjul ikke dine bud for meg!
65 Herre, etter ditt ord
har du gjort vel mot din tjener.
66 Gi meg kunnskap og god forstand,
for jeg tror på dine bud!
80 La meg følge dine forskrifter av hele mitt hjerte,
så jeg ikke blir til skamme.
81 Min sjel fortæres av lengsel
etter din frelse,
og jeg venter på ditt ord.
96 Jeg har sett at alt tar slutt,
hvor fullendt det enn er,
men ditt bud har ingen grense.
98 Dine bud gjør meg visere enn mine fiender,
for dem har jeg alltid hos meg.
99 Jeg har større innsikt enn alle mine lærere,
for jeg grunner på dine lovbud.
111 Dine lovbud er min eiendom for alltid;
ja, de gleder mitt hjerte.
112 Etter dine forskrifter retter jeg meg,
og det vil jeg alltid gjøre,
helt til siste stund.
113 Ustadige mennesker hater jeg,
men jeg elsker din lov.
162 Jeg gleder meg over ditt ord,
lik en som fører bort stort bytte.
160 Summen av dine ord er sannhet,
evig er all din rettferdige dom.
Det er her kilden til alt liv, seier, åndelig utvikling, åndelig fostring og vekst ligger, i Guds ord og skriften. Det er den sanne kilden for Guds folk!
Uten Guds ord, den veiledning og anvisning det gir vil vi bli åndelig underutviklet. Med Guds ord og Åndens veiledning, seier, glede, framgang, modne og åndelig sunt utviklet kristne mennesker midt i denne mørke verden!

lørdag 30. oktober 2010

Nr. 32 Hva er forskjellen på Jesus alene læren, treenighetslæren og det du underviser?

Spørsmål 32:

Hva er forskjellen på Jesus alene læren, treenighetslæren og det du underviser?

John

Svar:
Jesus alene eller Jesus Only bevegelsen som er store i Amerika lærer at Jesus er den ene sanne Gud og Jesus\Gud operer i forskjellige funksjoner. I GT er han Gud Fader og denne Herrens engel er en opphøyet engel for mange.

I NT er han Jesus og Gud døde på korset i Jesus (som treenighets lærerne også tror), men etter oppstandelsen opphørte han å være Jesus (tørket inn? Det er blasfemi) og ble den Hellige Ånd og skal til slutt bli Gud Fader igjen men hele tiden er det èn Gud som operer i tre forskjellige funksjoner.

Treenighetslæren snur egentlig opp ned på dette og de er faktisk veldig harde imot Jesus Only og ser på dem som “konkurrenter” og vranglærere.
Treenighetslæren er et mysterium da den egentlig fra et kristent ståsted er en Katolsk lære. Det er noe en ikke kan forstå da det er en matematisk umulighet at tre guder kan være en gud.

Treenighetslæren hevder og lærer følgende: Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud og tre personer i den ene Gud, idet vi verken blander sammen personene eller deler det guddommelige vesen. For Faderen er én person, Sønnen er én person, og Den Hellige Ånd er én person. Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, med like stor herlighet og med like evig majestet.

Slik som Faderen er, slik er Sønnen og slik er også Den Hellige Ånd. Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen og uskapt er Den Hellige Ånd. Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen og umålelig er Den Hellige Ånd. Evig er Faderen, evig er Sønnen og evig er Den Hellige Ånd. Og likevel er de ikke tre evige, men én evig, likesom det ikke er tre uskapte, men én uskapt, og heller ikke tre umålelige, men én umålelig.

På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig og Den Hellige Ånd allmektig. Likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig.

Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud og Den Hellige Ånd Gud. Likevel er det ikke tre guder, men én Gud. Slik er Faderen Herren, Sønnen Herre og Den Hellige Ånd Herre. Likevel er det ikke tre herrer, men én Herre. For likesom den kristelige sannhet driver oss til å bekjenne hver enkelt person for seg som Gud og Herre, slik hindrer den felles kristne tro oss å si at det er tre guder eller tre herrer.

Faderen er ikke laget av noen, heller ikke skapt, heller ikke født. Sønnen er av Faderen alene, ikke laget, heller ikke skapt, men født. Den Hellige Ånd er av Faderen og Sønnen, ikke laget, heller ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra dem. Altså er det én Fader, ikke tre fedre, én Sønn, ikke tre Sønner, én Hellig Ånd, ikke tre helligånder. De alle tre er fra evighet og til evighet Gud og å lære og å tro noe annet er å gå imot sann kristen tro og de er kjettere.

I denne Treenighet er ikke noen først eller sist, ingen større og ingen mindre, men alle tre personer er like evige og likeverdige. Derfor skal de tre personene på alle måter æres i den éne Gud og den éne Gud æres i de tre personene. Den som vil bli salig, må tenke slik om Treenigheten.

-------------------------------------------------------------------------------

Dette mener jeg ikke er sunn og sann forståelse av bibelen og dette er noe som jeg gjennom min undervisnings gave som bibel lærer har prøvd og prøver å undervise riktig og rett om.

En helt forkastelig lære som egentlig stammer fra det gamle Egypt og Hellas. Det er en sammenblanding mellom sann kristen tro og lære, og gammel avgudsdyrkelse!


1.) Jeg tror at kun Faderen er fra evighet og han er den eneste sanne Gud.
Joh.e. 17. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

2.) Jesus har et opphav, men fra eldgamle dager. Han er den første og fremste av Guds skaper verk. Før noen andre og han var med på skapelsen av alt.
Mika 5. 1. Men du, Betlehem, Efrata,
den ringeste blant ættene i Juda!
Fra deg lar jeg komme en mann
som skal være hersker over Israel.
Han har sitt opphav i gammel tid,
han er fra eldgamle dager.
Men det var først etter oppstandelsen Jesus fylt ut kan sies å være Gud.
Rom. 1. 4 ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.
Joh.e. 20. 28 «Min Herre og min Gud!» sa Tomas

3.) Den Hellige Ånd er ingen ekstra Gud men en del av Gud selv akkurat som vår ånd er en del av oss. Vi kan ikke dele Gud i tre men han er èn, Faderen. Gud sier han er Ånd flere plasser i bibelen, og den Hellige Ånd er en del av Gud selv som er tilstede over alt men ønsker også å fylle oss. I evigheten lang skal Gud være alt i alt og det skjer ved hans egen Ånd. Dypest sett så er Herrens Ånd felles Ånd til Faderen og Sønnen og de, og kun de skal æres og prises.

Vi finner en to enighet i Guddommen, ikke en eller tre, men to. Det er kun Faderen som er fra evighet og han er den eneste sanne Gud, og han har èn Sønn og èn Ånd.
Jeg tror at vi vil finne både treenighetslærer og Jesus only i himmelen så vi må ikke se ned på andre troende å gjøre oss selv til A kristne og de som ikke tror på det samme som oss som B kristne. Her kommer noen skriftsteder som viser at det er en to enighet i Gud; Faderen og Sønnen, Amen i den Herre Jesu navn!

1.Kor. 4b. det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

1. Joh.b. 1. 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus.

Daniel 7. 9 Videre så jeg:
Tronstoler ble satt fram,
og en som var gammel av dager, tok sete.
Hans klær var hvite som snø
og håret på hans hode som ren ull.
Hans trone var flammende luer,
og dens hjul var luende ild.
10 En strøm av ild fløt fram,
og den gikk ut foran ham.
Tusen på tusen tjente ham,
ti tusen, ja, titusener stod foran ham.
Retten ble satt, og bøker ble åpnet.
11 Mens jeg så på dette, ble dyret drept fordi hornet talte store ord. Kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes. 12 Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme; tid og stund var fastsatt for deres levetid.
13 Videre så jeg i mine nattsyner:
Se, med himmelens skyer
kom det en som var lik en menneskesønn.
Han nærmet seg den gamle av dager
og ble ført fram for ham.
14 Han fikk herredømme, ære og rike;
folk og stammer med ulike språk,
alle folkeslag skal tjene ham.
Hans velde er et evig velde,
det skal ikke forgå;
hans rike går aldri til grunne.

Ap.gj. 7. 55 Men Stefanus var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. 56 Da sa han: «Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» 57 Men da skrek de høyt og holdt seg for ørene, og alle som en stormet de mot ham. 58 De drev ham foran seg utenfor byen og steinet ham. Vitnene la klærne sine ved føttene til en ung mann som hette Saulus. 59 Mens de steinet Stefanus, bad han og sa: «Herre Jesus, ta imot min ånd.» 60 Så falt han på kne og ropte med kraftig stemme: «Herre, tilregn dem ikke denne synd.» Med disse ord sovnet han inn i døden.

Fra janchristensen.net bibelkommentarer Johannes Åpenbaringen:

5. 1. Og jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl.
Her sitter Faderen på tronen. Her er en bokrull som er forseglet med sju segl.
Den er skrevet på både innvendig og utvendig. Hva som er skrevet og innholdet vet vi ikke. Men Gud vet mye, mye mer om absolutt alt en de vi finner i bibelen. Gud er uendelig, ufattelig stor, innholdsrik og han er uransakelig.
2 Da så jeg en mektig engel som ropte ut med høy røst: «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?»
Men denne innholdsrike og viktige bokrullen er noen verdige å åpne den og bryte seglene?
Her må vi se på hva Gud ser på når det gjelder oss mennesker.
Rom. 3. 10 For det står skrevet:
Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. 11 Det finnes ikke én som er forstandig,
ikke én som søker Gud.
12 Alle er kommet på avveier, alle er fordervet,
det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste.
13 Deres strupe er som en åpen grav,
de har falske ord på tungen,
under leppene har de ormegift,
14 i munnen forbannelser og harde ord. 15 De er raske på foten når de vil utøse blod, 16 ødeleggelse og elendighet følger i deres spor. 17 Fredens vei kjenner de ikke, 18 og frykt for Gud vet de ikke av.
3 Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den.
For Apostelen virket alt nå håpløst. Ikke en kan få lov å åpne boken eller se i den. Verken i himmelen, på jorden eller under jorden.
Jeremias 30. 21 Deres høvding skal være en av deres egne,
deres hersker skal utgå fra dem selv.
Jeg lar ham komme og tre fram for meg.
For hvem vil ellers våge livet
ved å nærme seg meg? sier Herren.
4 Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.
Hvis Gud ikke har en løsning så har ingen andre det heller. Her gråter Apostelen sårt fordi ingen er funnet verdig å åpne boken. Verden har mange flotte personer som Gandhi, Buddha, og mange andre. Religionsstiftere som Muhammed, Vardhamana Mahavira og mange andre. Men ingen av dem er verdige!
5 Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Juda stamme, Davids rotskudd, han har seiret og er den som kan åpne boken og de sju segl.»
Men en av de tjuefire eldste kom med et gledesbudskap. Det var en som er funnet verdig. Han er verdig til åpne boken og de sju segl. Løven av Juda stamme er Jesus. Jesus kom av Juda stamme og levde Gud Fader til behag i 100 % og er funnet verdig. Davids rotskudd er han også da Kong David gjennom Josef hans ste Far kom av Davids hus og ætt.
6 Og jeg så et lam: Det stod midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og Lammet så ut som det var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden.
Her noe underlig, et lam som er blitt slaktet er i sentrum. At det har sju horn, sju øyne og sju Guds Ånder som går med vitner om Jesu fullkommenhet derfor hans verdighet. Jesus er fullkommen styrke, visdom og han har Ånden uten mål.
At de sju Guds ånder var sendt utover jorden må en se på at alt det som Gud tilveiebrakte i Kristus skulle og ville Gud skulle komme oss menneskebarn til del.
Joh. e. 3. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
7 Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok imot boken av hans høyre hånd.
Ingen kan komme nær Gud og leve. Men Sønnen kan da Gud vedkjenner seg ham fullt ut. Det er ingenting urent og gjenstridig i ham. Kun verdighet, storhet, skjønnhet og godhet.
8 Da det tok boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner.
Når Lammet tar boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet.
Det er ikke bare Faderen som får tilbedelse og beundring, men også Sønnen.
Men jeg tror at også når vi kommer til himmelen, som på jorden. Er det kun Faderen og Sønnen som skal bes til, tilbedes og æres og tilbedes.
9 De sang en ny sang:
Verdig er du til å ta imot boken
og åpne seglene på den.
For du ble slaktet
og har med ditt blod frikjøpt for Gud
mennesker av alle stammer og tungemål,
av alle folk og nasjoner.
Her skulle Sønnen tilbedes og æres som Faderen, da han er verdig. Og det er ut av av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Men inngangsporten for dem alle er det samme; med ditt blod frikjøpt for Gud.
10 Til et kongerike har du gjort dem,
til prester for vår Gud,
og de skal herske på jorden.
I Israel under den gamle pakt var kun noen få prester ut av en stamme, Levi stamme. Men i menighetens tid og under det kommende 1000-årsriket er alle gjenfødte prester for den levende Gud.
1. Pet. 2. 5 Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus.
11 Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste – det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem.
Vi leser i Hebr. 12. 22 til ti tusener av engler. Eller som det også står; engelens myriader. Det finnes et utall med engler men nå er det ikke plass til dem alle foran tronen. Nå er ikke bare de firetyve Representantene for alle frelste for tronen. Men også alle frelste gjennom tiden derfor blir det få engler nå foran tronen. De frelste gjennom tidene blir så mange at englene må vike.
12 De ropte med høy røst:
Verdig er Lammet som ble slaktet,
verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke,
ære og pris og takk.
Igjen ropes det med høy røst. I himmelen blir det ropt høyt fordi Jesus er funnet verdig av Faderen. Hadde ikke Jesus blitt funnet verdig ville vi alle gått evig fortapt og blitt utslettet i sammen med alle ikke troende og alle falne engler.
13 Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si:
Han som sitter på tronen,
han og Lammet skal ha all takk og ære,
pris og makt i all evighet.
Her er det to som skal prises og æres; han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet.
Å be til den Hellige Ånd og tro at den Hellige Ånd er en egen gudeperson er nonsens og 100 % ubibelsk.
14 De fire vesener svarte: Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilbad.
Vi leser i Esekiel om disse livsvesne. Esekiel 1. 14 Skikkelsene fór fram og tilbake og var som lyn å se til.
Så kaster de firetyve eldste ned og tilber Faderen og Sønnen.
Fil. 2. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham
og gitt ham navnet over alle navn,
10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn,
i himmelen, på jorden og under jorden,
11 og hver tunge bekjenne:
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!
Å be til og tilbe Faderen og Sønnen er å ta ”himmelen” på forskudd!
Dette er så langt jeg pr i dag november 2010 ser er bibelens lære og vi ser alle stykkevis og delt og la det aldri bli A og B kristne. Vi skal være til hjelp, velsignelse og styrke for hverandre!
1. Kor. 8. 2 om nogen tykkes sig å kjenne noget, han har aldri kjent noget således som en bør kjenne det (1930 overs.)!
Skal til slutt bare ta med noen skriftsteder som viser at Jesus også er underordnet Faderen om han også er Gud.
Jesus er Gud: Titus 2. 13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.

Men underordnet Faderen: Joh.e. 10. 29 Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd.

1. Kor. 15. 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er unntatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

Men Faderen og Sønnen er ett: Joh.e. 10. 30 Jeg og Faderen, vi er ett.

Joh.e. 17. 10 alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt; og jeg er herliggjort i dem.
20 Men jeg beder ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på mig, 21 at de alle må være ett, likesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at også de må være ett i oss, forat verden skal tro at du har utsendt mig.

Her er fra Wikipedia som har vanskelig å tro på treenighetslæren da de er tenkende og studerende mennesker:

Treenighet eller trinite er en betegnelse på et fellesskap av tre guder, eller som i kristendommen tre aspekter ved en gud. Treenigheter i forskjellig form er kjent fra flere religioner, blant annet fra gresk og romersk religion. Ikke-trinitariske kristne har ofte påpekt dette, og hevder at treenighetslæren er et resultat av en tilpasning av kristendommen til hedensk lære. De tidlige treenigheter består gjerne av tre guddommer som grupperes sammen, og som ble knyttet så tett til hverandre at de ble tilbedt som en enhet.

fredag 29. oktober 2010

Nr. 31 Hva er likhetene og ulikhetene ved den gamle og den nye pakt?

Spørsmål 31:

Hva er likhetene og ulikhetene ved den gamle og den nye pakt?
Hvor er skille mellom den nye og den gamle pakt?

John

Svar:
John vi har egentlig 3 sett av regler, lover og forordninger vi må forholde oss til.
1.) Loven gitt ved Gud til Moses og det Israelske folket på Sinai berg men som også innbefatter hele GT.
2.) Norske lover som gjelder for alle som bor og er i Norge.
3.) Den nye pakt opprettet av Jesus når han gav sitt liv og blod!
1.) Moseloven var ifølge Bibelen den loven som ble gitt til Moses på Sinaifjellet etter at israelittene hadde forlatt Egypt. Moseloven var grunnlaget for israelittenes religiøse liv. Den dag i dag spiller Moseloven en rolle innen Jødedommen som bruker betegnelsen tora på de 5 Mosebøkene.

Den sentrale delen av Moseloven er De ti bud. I alt består loven av 613 bestemmelser og inneholder bestemmelser om ofre og religiøse seremonier, om rituell renhet og spiseforskrifter, og også om overtredelser og straff. Viktige bestemmelse gikk ut på at man skulle holde sabbaten og omskjærelsen.
2.) Kongeriget Norges Grunnlov, given i Riksforsamlingen pai Eidsvold den 17de mai 1814, som alle i Norge må forholde seg til som borgere av landet.
3.) Den nye pakt med Jesus er navngitt som en ”evig pakt” (Hebr.13:20). Et annet navn for denne uhyre viktige pakt er ”Den Nye Pakt” (Luk.22:20).

Når Bibelen kaller en pakt for ny, må det nødvendigvis foreligge en gammel. Den gamle pakt er en fellesbetegnelse for Moseloven og dens forskrifter (2. Kor.3:14). Bibelen sier i Heb 8:13 at ”Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte”.

Da Gud sendte sin sønn Jesus, oppfylte han hele Torah (Matt.5:17, Joh.19:30) og satt dermed punktum for hele den lov som ble gitt ved Moses (Rom.10:4). Dermed ble grunnlaget lagt for å innstifte en ny og bedre pakt. En pakt lovfestet på bedre løfter (Hebr.8:6). En slik evig pakt ville sluttføre Guds evige hensikt med både menneskene og skaperverket. Den nye pakt skulle blant annet ta bort synd, legge Guds moral ned i hjertene slik at folket vandret i kjærlighet, la alle bli kjent med Gud som Far og å kjøpe fri hele skaperverket fra Satans makt (Jer.31:31-34). Den gamle pakt gjaldt bare jødene (1. Kor.9:20-21), mens den nye pakt skulle gjelde alle de som valgte å tro på Jesus (Lukas 22:20, 1.Joh.2:1-2, Rom.3:25-26, Galaterne 3:17-29). Jesus kom derfor som mellommann for en ny og bedre pakt.
Nå skal vi konsentrere oss om likheten og ulikheten ved den gamle og den nye pakt, jeg lister opp en del her:
Loven viser oss Guds vilje men den krever uten å gi. Loven er det ikke noe feil med men menneske. Og har du bryt et av budene har en brutt alle. Håpløs for menneskene til både å leve og bli frelst for oss mennesker. Lovens egentlige hensikt er å vise at vi er syndere og håpløst fortapt. Loven er ikke opphevet men allikevel fjernet for oss kristne da vi er døde fra loven ved Jesu død og vi sto opp med Jesus for å leve for Gud.
Den nye pakt slår ikke hånden av oss når vi synder og feiler. Men gir oss tilgivelse og gjenopprettelse hele tiden. Den dyktiggjøre og istandsetter oss.
Fra janchristensen.net bibelkommentarer:
Titus 2. 11 For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.

Her kommer bibelens store hovedsannhet, midt inni hvordan Paulus lærer Titus.
Tenk, Gud har ikke glemt oss. Vi er alle inkludert i Guds frelse og det er ingen som er utelatt. Om en er hvit, gul, rød, svart eller mulatt så elsker Gud oss akkurat like mye og frelsen er akkurat like rik og nødvendig for alle.
12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,
Hva frelser oss? Hva bevarer oss som troende? Hvordan få kristenlivet til å gå på skinner? Skal vi følge loven eller anstrenge oss til det ytterste?
Svaret er det samme på alt, det er nåden som frelser oss, får oss til å leve som sanne troende og en dag skal den ta oss hjem.
Vi evner kun å leve som Gud vil gjennom Jesu Kristi nåde.
Den får oss til å leve; i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er.
13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.
Paulus ventet på Jesus og han forventet å møte ham og bli han lik. Det løftet er nær forestående og vi venter også på Jesus skal ta oss hjem og frelse oss fra den Antikristelige vreden.

Etter ca. 7 år med Antikristelig trengsel skal Jesus komme til syne i herligheten med alle de hellige.
14 For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.
Vi som troende er den første frukt av den kommende skapning. Vi er annerledes og vi skal allerede nå leve og være av den type skapning som skal komme.

Vi skal allerede nå med iver gjøre gode gjerninger da det gode skal seire til slutt.
Mørke skal vike for lyset, hat for kjærlighet og Satan for Gud.
15 Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du tilskynde og vise til rette. La ingen se ned på deg!
Ved vår livsførsel og ved vår troverdige forkynnelse vil ingen se ned på oss men opp på oss. Vi skal ikke vise verdens barn til rette først og fremst, men andre troende som ikke følger Guds ord i liv og lære!
Loven er ikke fjernet men vi er døde fra den og derfor skal vi ikke følge noen av budene som lovbud. Alle budene av de 10 budene kommer som formaninger i NT bortsett fra sabbatsbudet.
Det er noe som er forskjell på Loven og den nye pakts forskrifter og bud.
Det vesentlige i Loven var at vi skulle tekkes Gud gjennom å leve etter de ti bud.
Det vesentlige i den nye pakt er at Gud har tilfredsstill Gud gjennom å bli et synd og sonoffer for alle mennesker.
Under loven kunne en skille og gifte seg men i den nye pakt så er en ikke fri til å gifte seg på nytt uten den andre part har gjentatte ganger drevet hor og ikke ønsker å fortsette ekteskapet. Eller at en er blitt gift som ikke troende og når en av partene blir en kristen og den andre ikke troende ikke ønsker å fortsette ekteskapet så er den troende fri til å gifte seg på nytt, og selvfølgelig hvis den andre dør.
Loven krevde tiende og hellige gaver men i NT gir en av hjerte og det er ikke et påbud men et tilbud å gi tienden!
Loven er egentlige hele GT.
Den nye pakt og dens forkynnelse er dypest sett hele NT.
Det var en overgang fra den nye og den gamle pakt der Døperen Johannes var GT`s siste Profet og Jesus var den nye pakt`s første og største Profet!
Ønsker å avslutte med et avsnitt i fra janchristensen.net bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 1. Loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingene selv slik de virkelig er. År etter år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse er loven ikke i stand til å gjøre dem som ofrer, fullkomne.
Loven var god, men midlertidig. Vi må aldri se ned på loven for den uttrykker Guds vilje. Men den krever lydighet og forteller kun sannheten, som vi mennesker ikke i oss selv er i stand til å gjøre.
Rom. 7. 12 Så er da loven hellig, og budet er hellig, rett og godt.
Fordi at Gud Fader aldri var 100 % fornøyd krevdes det ustanselig med offer da loven sier at den som synder skal dø.
2 Ellers hadde de vel holdt opp med å ofre? For hvis de som deltar i gudstjenesten, var blitt renset én gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd.
Men det var ikke bare Gud Fader som ikke var tilfredsstilt, men de som levde under loven likeså. Selv Ypperstepresten som gikk inn i det aller helligste en gang om året kunne ikke være 100 % sikker om han kom ut igjen levende, derfor bandt man en snor rundt foten for å kunne trekke han ut, i tilfelle han døde under Guds dom.
3 Men ofrene er hvert år en påminning om synd.
Men allikevel så har dette sine positive sider. Det forteller at menneske er syndere som trenger frelse. At vi er klar over våre behov er første skritt i riktige retning.
4 For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder.
Så kommer dette som er innlysende: blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Hadde de det kunnet så hadde synden blitt fjernet da loven var i funksjon i ca. 1400 år og det ble ofret millioner og til sammen milliarder med dyr, spesielt under høytidene i Israel.
5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden:
Slaktoffer og gave ville du ikke ha,
men et legeme gjorde du i stand til meg;
Vi leser at han måtte også bli som en av oss for å kunne frelse og forløse oss.
Joh. e. 1. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
6 brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om.
Det var aldri Faderens fullkomne vilje at dyr skulle dø for at noen mennesker skulle gå fri. Men for at han skulle kunne miskunne og vise nåde til Israels barn så virket det en midlertidig og delvis syndsforlatelse. Men det var først når Sønnen Jesus Kristus at liv og uforgjengelighet ble brakt frem i lyset og vi menneskebarn kunne fult ut ta del i frelsen og en fullkommen syndenes forlatelse.
7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg
for å gjøre din vilje, Gud.
I bokrullen er det skrevet om meg.
Jesus gjorde Guds vilje til punkt og prikke. Men han hadde også de nødvendige forutsetninger for å kunne gjøre det helt og fullt. Det var alt for ham.
Joh. e. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk.
8 Først sier han: «Slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og brydde du deg ikke om,» enda det er slike offer som bæres fram etter loven.
Hadde loven brakt fullendelse, evig salighet og frelse hadde loven vært god nok og slaktoffer, gaver, brennoffer og syndoffer vært i stand til å frelse. Hadde det ikke vært noen mening med at Herren Jesus kom.
9 Deretter sier han: «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.» Han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde.
Ved Jesu inntreden i verden skjer det et bytte. Alt det loven står for blir byttet ut med nåden og livet i Kristus Jesus. I Galaterbrevet det fjerde kapitel sier Paulus så sterkt når han skriver. At han sammenligner loven med trellkvinnen og hva skulle en gjøre med henne? Gal. 4. 30 Men hva sier Skriften? Jag ut trellkvinnen og sønnen hennes! For trellkvinnens sønn skal ikke dele arven med den frie kvinnens sønn. 31 Altså, brødre, er vi ikke barn av trellkvinnen, men av den frie kvinnen.
10 I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle.
Dette skriftstedet her er veldig kraftfullt. Loven står ved lag for den selvrettferdige og det ugudelige menneske. Men vi dør bort fra alt og Jesus både frelser og helliger oss helt igjennom. Da erfarer vi hva Paulus skriver i Gal. 2. 20 Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.
11 Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder.
Dette som Jesus hadde tilveiebrakt var mange i menigheten i Jerusalem i ferd med å miste synet av. Husk at Gudstjeneste forordningene var intakt i Jerusalem og det hadde en tiltreknings kraft for kjødet og det gamle menneske selv om det ikke lengre hadde verdi og mening lengre!
12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid.
Tenk i kontrast til Ypperste presten og hele det gamle offersystem som aldri kom i mål. Jesus har kommet i mål og han har vunnet for alle. Det eneste vi kan og skal er å tro og takke. Det er nok for Gud da han ikke regner med oss men med sin elskede Sønn Jesus.
13 Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter.
Nå blir vi løftet inn i at Jesu seier inkluderer alle ting i livet. Men også fremtiden til verden er i hans hånd. Det er ingenting som ikke er inkludert i hans frelse og forløsning for oss mennesker og resten av Guds skapning.
Daniel 2. 44 Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. 45 Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»
14 For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.
Jesus døde ikke bare for synden men også synderen. Velsignelsen ved å lyde Gud som hele GT er fylt opp av bl.a. 5. Mosebok 28 blir den NT kristne fylt ut til del både i dette livet og det kommende. Det ultimate livet er livet i Kristus som begynner fra den dagen en tar imot Jesus og blir forsterket når en blir døpt i Ånden og som skal vare i evigheters evighet, uendelig!
15 Også Den Hellige Ånd vitner for oss om dette. For først sier Herren:
Selv Gud og Kristus vitnet for oss om dette i GT gjennom sine profeter om hva som ville og skulle komme. Det som skjedde både gjennom Jesus og de første kristne var alt profetert på forhånd og løftene og mulighetene er også for oss i dag.
16 Slik er den pakten jeg vil slutte
med dem i de dager som kommer.

Og deretter sier han:
Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter
og skrive dem i deres sinn.
I og med det ble opprettet en ny og bedre pakt skal vi ikke holde så mye som en tøddel av den gamle pakt og loven som dypest sett er de fem Mosebøkene.
17 Og deres synder og all deres urett
vil jeg ikke minnes mer.
I den nye pakt flytter Gud selv inn med sin Ånd og herlighet. Han legger mer og mer av seg selv inn i oss slik at Kristus i all sin herlighet og fylde lever, trives og bor i våre liv.
18 Men der det er tilgivelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd.
Når Jesus har fjernet synden vil det være nonsens og et hån imot ham på noen som helst måte å gå tilbake til Jødedommen og Loven. Ikke på et eneste punkt!
19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen.
Vi synger i en sang: Her trives min sjel så usiggelig vel. Når vi har fått slike forretter som den gamle pakt aldri var i nærheten av å ha for alle troende. I den gamle pakt fikk kun noen få troende del i den Hellige Ånd. Men nå har alle troende den iboende Kristus og hans Ånd. Og vi alle har frimodighet å komme innforbi den levende Gud med absolutt alt i Jesu blod og Jesu Navn.
20 Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme.
Jesus var den første som gikk inn og siden da har adgangen vært åpen for alle troende. Gud gjør ikke forskjell på noen og han er uendelig raus mot alle sine barn.

Se mer her: http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne


http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne

lørdag 23. oktober 2010

Nr. 29 Kan vi vite når Jesus kommer igjen?

Spørsmål 29:

Kan vi vite når Jesus kommer igjen og skal du begynne med video undervisning?

Berit N Christensen

Svar:

Ønsker å dele dette svaret inn i to og svare på dette: Kan vi vite når Jesus kommer igjen?
Både ja og nei!
Vi leser i Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.
Matt. 24. 36 Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.

Her taler det om at det er kun Faderen som vet når Sønnen kommer igjen for å hente menigheten men så skal allikevel Gud åpenbare alt for sine tjenere, da spesielt Profetene.
Her kan det virke som en motsetning men ingen skal spekulere for mye i dette med tid, men alltid være beredt oppfordrer Guds ord oss til flere plasser.
Fra janchristensen.net bibelkommentarer fra Markus evangeliet.

13. 28 Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær.


Fikentreet er et bilde på Israel. Dommerne 9. 10 Da sa trærne til fikentreet: «Kom du og vær konge over oss!» Er det også et ordspill om diverse trær. Dette er noe av bibelens biled språk.


29 Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at han er nær og står for døren.


Når Israel fikk sitt land igjen som Gud har gitt dem. Etter det så skal det skje at alle andre land som ikke er frie skal oppleve det samme som Jødene. Først Jødene, så hedningene er noe som går igjen i hele Guds ord. Slik også under 1000-årsriket, først blir Jødene dømt og deretter velsignet. Slik også med alle andre hedninger og hedning nasjoner.


30 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer.


Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Dette som her skjer vil bli komprimert og utviklingen i endetiden vil gå så fort at før en har oppfunnet en ting før neste står på døren og banker. Det som en brukte hundrede og tusener av år for å gå til neste fremskritt vil kun ta en kort tid i endetiden.


31 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.


Det står ikke dette i grunntesten. Der står det følgende: Himmel og jord skal kunne forgå, men ikke mine ord skal kunne forgå. Det sikreste vi har er og forblir Guds ord.

2.Pet.1. 16 Det var jo ikke oppdiktede sagn vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.» 18 Vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell.

19 Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.


32 Men den dag eller time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.


Den dagen og time kjenner ingen mennesker. Å begynne å angi Jesu åpenbarelse i skyen for å hente menigheten og de videre hendelser er kun Faderen som er den eneste som er fra evighet og som er den sanne og evige Gud. Det er kun han som vet nøyaktig tider for disse begivenheter, selv Sønnen Jesus Kristus vet ikke alt.


33 Vær på vakt og våk! For dere vet ikke når tiden er inne.


Vi må leve som om hver dag er den siste og være rede hver time og stund. Slik levde de første kristne og vi skal leve akkurat slik i dag.

2.Tim.4. 8 Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet.


34 Det er som når en mann skal reise utenlands: Før han drar hjemmefra, overlater han styre og stell til tjenerne og gir hver av dem en oppgave, og pålegger dørvokteren å våke.


Vi alle blir oppfordret til å være tro og fullføre vår tjeneste. Ut i fra det vil vi få belønning både innfor Kristi domstol og hvor mye vi vil bli betrodd å styre og regjere i sammen med Jesus under 1000-årsriket.


35 Våk da! For dere vet ikke når husets herre kommer, enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen.


Vi vet ikke dagen eller timen, men tiden skal vi kjenne og forstå.

Amos 3. 7 For Herren Gud gjør ikke noe

uten at han har åpenbart sitt råd

for sine tjenere profetene.


36 Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende.


Alle blir oppfordret til ikke å sove. Spesielt nå i endetiden når så mye skjer skal vi være våkne. Den moralske og læremessige utglidningen er stor, derfor vil også det være anstrengende for åndelivet å være en levende troende.
Daniel gjorde det riktige som vi alle trenger og må gjøre. Han søkte Gud og bad og bønnfalt og lovpriste Gud 3 ganger om dagen med vinduene åpne mot Jerusalem.

Vi kan ha en formening om dette, og vi kan påvirke også ved å leve helliget og rent. Men også å utbre evangeliet.
Fra janchristensen.net bibelkommentarer Markus evangeliet:
13. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.


Legg merke til ordlyden, her nevner Markus evangeliet. I Matt 24. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jødene, spesielt de 144.000 som Åpenbaringsboka taler om skal i endetiden forkynne evangeliet om riket – 1000 årsriket. Men vi som troende hedninger men også Jesus troende Jøder har forkynnelsen om evangeliet og korset i sentrum. 1.Kor.1. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Så står det et meget fint og sterkt ord i 2. Pet. 3. 11 Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

Vi kan fremskynde Herrens dag og Jesu gjenkomst med å leve for Herren. Og da kan vi også sinke Herrens komme med å leve verdslig, kjødelig og for oss selv!

Se også her:

http://blog.janchristensen.net/2011/01/nr-43.html

Nr. 28 Mener du at Emanuel Minos er en forfører? Eller villeder?

Spørsmål 28:

Mener du at Emanuel Minos er en forfører? Eller villeder?

Svar:

Dette var noe jeg kom ut med når jeg skrev på verdi debatten på Vårt Land før jeg ble stengt ute da jeg holdt frem Guds ord og den klare lære om bl.a. gjengifte når en selv er skyld i ekteskapsbrudd. Jeg er også blitt stengt ute på kristenbloggen og av KS av noenlunde samme grunn.

Nå har jeg ikke det som ble skrevet på VL da de har forandret bloggen men her er noe fra Lydmisjonen som skrev noe om det:

Emmanuel Minos – En bedrager?

Kommentert ved Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Emmanuel Minos ble spurt på Visjon Norge av ekteparet Hallman fra Sverige om: Det er riktig og lovlig for en forkynner å være skilt og gift opp igjen.
Kommentar: Burde ikke være noe problem med å gi et klart svar på spørsmålet!
Til det svarte han at det ville ikke han svare på da det var for vanskelig å svare på det.
Kommentar: Det er vanskelig å få seg til å tro at spørsmålet er for vanskelig å svare på, Bibelen har en klar tale, hva skilsmisse og gjengifte går ut på!

Etter mitt skjønn, så kreves det egentlig kun et ja eller nei, og nei er det bibelske svaret.

Kommentar: Man må si seg enig med Jan Kåre Christensen, at Bibelen gir ikke noe samtykke i gjengifting etter en skilsmisse. Emmanuel Minos burde ha gitt et klarere svar på dette spørsmålet, litt mer fyldig og innholdsrikt, innholds givende. Kommentar i parentes: (Mener at Emmanuel Minos sa følgende: Én mann for én kvinne – Eller var det, det motsatte? Én kvinne for én mann.) Uansett er det selvsagt slik ekteskapet skal fungere, ikke flere verken den ene eller den andre veien.

Er ikke Emmanuel Minos da med og legaliserer for synd, og han er ikke skikket å være forkynner da han ikke evner å svare på et slikt elementært viktig emne

Kommentar: Hva som er årsak, til at ikke Emmanuel Minos svarte verken et ”JA” eller ”NEI?” Er ikke enkelt å svare på, derfor kan det være til dels vanskelig å ta en avgjort stilling til saken. Derfor er det også vanskelig å avgjøre hvor vidt han er skikket til å være forkynner, eller ikke, men han burde i hvert fall ha gitt et klart svar. ”JA!” eller ”NEI!”Vil være for langt å gå, om man sier at han ikke er skikket til å være forkynner, han er tross alt den klareste av pinsebevegelsens gjenlevende forkynnere i denne tiden.

Vårt Land 30. 07. 2008. Debattinnlegg: Jan Kåre Christensen.
Dette er fra når Emanuel Minos ble intervjuet av ekteparet Hallman på Visjon Norge og ikke kunne svaret på et så elemtert spørsmål så å si at han er mer en villeder en veileder og ingen høvding i den åndelige verden, mer som en tragedie. O, at heltene skulle falle!
Det kunne vært bedre å tilbragt sitt otium under palmene for Minos & Co. enn å villedet her i Norge?
Kan ikke se at det er mange i Norge som virkelige evner å tale Guds ord i en slikt omfang at synden og mørke blir avslørt, og lyset fra himmelen og Ordet blir det som veileder oss videre på veien!
Her er hva Guds ord sier om de skal forkynne Guds ord:
1. Pet. 4. 11 Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen.
2.Tim. 4. 1. For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike: 2 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. 4 De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. 5 Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.

torsdag 21. oktober 2010

Nr. 18 Og jeg tror på et brennende helvete der Gud skal pine alle ikke troende.

Spørsmål 18:

Hei!
Jeg tror på tre Guder i en Gud som er fra evighet til evighet. Det står i 1. Joh. 5.
1. Joh 5:7 understreker dette med treenigheten: ”For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er en” (bibelforlagets oversettelse).
Dette står her klart Christensen, eller tror du ikke Guds ord?
Og jeg tror på et brennende helvete der Gud skal pine alle ikke troende.
Dette er da hva alle andre kristne også tror på siden den Katolske middelalderen.
Ivar

Svar:

Hei!
Her er det et todelt spørsmål som jeg vil behandle hver for seg.
Her svarer jeg på dette med et evig helvete!
Når vi skal behandle et bibelsk emne så skal vi legge merke til første gang et emne står omtalt i Guds ord. Gå ut i fra det og se alle andre skriftsteder og avsnitt ut i fra første gang det er nevn.
Her er det først nevnt:
1. Mosebok 2. 15 Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen. 16 Og Herren Gud gav mannen dette påbud: «Du kan spise av alle trærne i hagen. 17 Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.»
Her står det rett ut at menneske skal dø hvis det synder.
Død betyr å dø ikke mer eller mindre!
For alle mennesker og hele Guds skapning inklusivt de falne englene, Satan, den Falske Profet og Antiktist venter en total utslettelse eller en tilinteles gjørelse.
Jesus sier at Gud har makt til å ødelegge i helvete, hvem andre?
Det er kun Gud som kan døde og gjøre levende og han har makt til alt.
Den endelige dommer i så måte er kun Gud Fadere, ingen andre!
Hvorfor lærer så mange feil her? Det tror jeg kommer av flere ting.
Det kan være uvitenhet, en har ikke satt seg nok inn i dette og enkelte ord taler så sterkt om helvete at en blander ord og begreper? Men Guds ord er meget klart her bare en får øynene opp for hva bibelen egentlig lærer og taler om dette emne.
Her er noen mer fakta opplysninger om dette emne:
Som dere sikkert vet, står ikke ordet "HELVETET" i grunnteksten. I grunnteksten står det "Gehenna" som altså var en søppelplass utenfor Jerusalem. Her brant man søppel og kroppene til dyr samt døde kriminelle som ikke var verdig noen begravelse. Når Jesus snakket om at man skulle "brenne i Gehenna" forsto jødene at han mente at liksom søplet og de døde kroppene brennes opp og tilintetgjøres, slik skal Gud brenne opp og tilintetgjøre de menneskene som nekter å omvende seg til Gud. Ingen jøder så for seg pine når de tenkte på Gehenna. Hverken søplet eller de døde kroppene "skrek om nåde" eller ble pint.
Når vi nå vet hva Gehenna er, nemlig en søppelplass hvor man brenner opp søppel og døde kropper, blir det lettere å forstå sannheten om Helvetet. For hva skjer i Helvetet? Jo, Matt. 10.28 sier: "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke dreper sjelen. Frykt heller for Ham (Gud) som kan ødelegge både sjel og legeme i Helvetet". Her ser vi altså at i Helvetet blir kropp og sjel ødelagt eller gjort til intet. Slik som en maur blir pulverisert dersom du legger den mellom håndflatene dine og gnikker. Den blir borte. Eller for å bruke Jesu eksempel: dersom noe kastes i Gehenna brennes det simpelt henn opp.
Den tradisjonelle Helveteslæren går ut på at Gud skal kaste mennesker i Helvetet (Ildsjøen). Det er riktig at han skal gjøre dette ifølge Bibelen, men det den tradisjonelle læren sier er at Gud skal da pine disse menneskene i all evighet. Det som ikke stemmer her er at dette krasjer med Guds moral og syn på rettferdighet. La meg forklare: I bibelen sier Gud at han ønsker "Øye for øye. Tann for tann! Dette var en lov som var rettferdig. Dersom du tok en ku av meg måtte du gi en ku tilbake dersom du ble tatt for ugjerningen. Dersom jeg skadet ditt øye, ja da kunne du skade mitt osv. Dette var altså en lov bygd på rettferdighet. Så må man da spørre seg: Er det rettferdig at en kjærlig og rettferdig Gud straffer en 3 års gammel Afghansk baby med tortur en hel evighet? Er det rett at en 20 år gammel bush-mann skal bli pint av Gud år ut og år inn i all uendelighet fordi han ikke visste noe om Jesus? Er det rett å gi en evig tortur som dom når overtredelsen var å gå i mot Guds vilje? Nei. Dom og straffeutmåling må stå i proporsjon til hverandre. Dessuten kan en kjærlig Gud være delaktig i et "Evig Auschwitz"? Sunnt fornuft sier at vi skal sperre inne torturister! Gud er ikke slik. Det Guds Ord sier er at "Syndens lønn er: Døden" (Rom.6:23). Dersom noen dør i sine synder skal han altså ikke bli torturert, men han skal dø (Jamfør Gehenna og bli ødelagt for alltid - Matt.10:28). For hvordan kan en kjærlig Gud som ber oss ELSKE våre fiender samtidig PINE sine fiender i all evighet?
Når det står Evig pine i våre bibler, kunne det like gjerne stått Evig straff. Det som er viktig å forstå med dette ordet er at det kan bety både pine og straff (pluss noen betydninger til). Det er ikke torturen som er Evig, det er straffen. La oss se på mauren igjen. Den blir ikke torturert for evig, men straffen er evig da den aldri mer kommer tilbake som maur. Den er borte. Den er tilintetgjort. Se for eksempel Judas brev kap 1 vers 7. Der står det at "Sodoma og Gomorra ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen for en evig ild". Men er ilden der nå? Nei. Skulle det være en evig ild? Ja. Hva stemmer? Jo: Straffen Sodoma og Gomorra fikk var en "evig ilds straff" - noe som betyr at disse byene ble brent opp, men når de var brent opp, sluttet selvfølgelig ilden å brenne (vi ser jo ikke noe ild eller røyk der Sodoma og Gomorra ligger i dag - ikke sant, dessuten er det ingen som roper å trygler om Nåde i disse byene i dag - de er borte - alle mann...)
Dersom Ildsjøen/Helvetet var en plass man ble pint av Gud, hvorfor sier Johannes Åpenbaring at "Døden og Dødsriket" blir kastet ned der? Man kan jo ikke PINE Døden eller PINE dødsriket! Nei, dette skriftstedet forteller oss isteden at "Døden og Dødsriket" skal bli tilintetgjort - utslettes. Det skal altså ikke finnes død eller dødsrike i Paradiset!
Jeg tror ikke det er bibelsk, sunt, rett eller riktig at en kjærlig Gud skal pine noen i all evighet. Det er bibelsk rett, humant og rettferdig, selv om det smerter veldig, at Gud vil utslette og ødelegge alle urettferdige og ikke Jesus troende!
Så står det at Jesus skal sende en annen talsmann som en gjør et stort nummer ut av. Hvem er han? Det er Faderen og Sønnen, ikke mer elller mindre. Da selvfølgelig ved deres felles Ånd som kommer oss nær og bor i oss!