lørdag 30. oktober 2010

Nr. 32 Hva er forskjellen på Jesus alene læren, treenighetslæren og det du underviser?

Spørsmål 32:

Hva er forskjellen på Jesus alene læren, treenighetslæren og det du underviser?

John

Svar:
Jesus alene eller Jesus Only bevegelsen som er store i Amerika lærer at Jesus er den ene sanne Gud og Jesus\Gud operer i forskjellige funksjoner. I GT er han Gud Fader og denne Herrens engel er en opphøyet engel for mange.

I NT er han Jesus og Gud døde på korset i Jesus (som treenighets lærerne også tror), men etter oppstandelsen opphørte han å være Jesus (tørket inn? Det er blasfemi) og ble den Hellige Ånd og skal til slutt bli Gud Fader igjen men hele tiden er det èn Gud som operer i tre forskjellige funksjoner.

Treenighetslæren snur egentlig opp ned på dette og de er faktisk veldig harde imot Jesus Only og ser på dem som “konkurrenter” og vranglærere.
Treenighetslæren er et mysterium da den egentlig fra et kristent ståsted er en Katolsk lære. Det er noe en ikke kan forstå da det er en matematisk umulighet at tre guder kan være en gud.

Treenighetslæren hevder og lærer følgende: Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud og tre personer i den ene Gud, idet vi verken blander sammen personene eller deler det guddommelige vesen. For Faderen er én person, Sønnen er én person, og Den Hellige Ånd er én person. Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, med like stor herlighet og med like evig majestet.

Slik som Faderen er, slik er Sønnen og slik er også Den Hellige Ånd. Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen og uskapt er Den Hellige Ånd. Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen og umålelig er Den Hellige Ånd. Evig er Faderen, evig er Sønnen og evig er Den Hellige Ånd. Og likevel er de ikke tre evige, men én evig, likesom det ikke er tre uskapte, men én uskapt, og heller ikke tre umålelige, men én umålelig.

På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig og Den Hellige Ånd allmektig. Likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig.

Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud og Den Hellige Ånd Gud. Likevel er det ikke tre guder, men én Gud. Slik er Faderen Herren, Sønnen Herre og Den Hellige Ånd Herre. Likevel er det ikke tre herrer, men én Herre. For likesom den kristelige sannhet driver oss til å bekjenne hver enkelt person for seg som Gud og Herre, slik hindrer den felles kristne tro oss å si at det er tre guder eller tre herrer.

Faderen er ikke laget av noen, heller ikke skapt, heller ikke født. Sønnen er av Faderen alene, ikke laget, heller ikke skapt, men født. Den Hellige Ånd er av Faderen og Sønnen, ikke laget, heller ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra dem. Altså er det én Fader, ikke tre fedre, én Sønn, ikke tre Sønner, én Hellig Ånd, ikke tre helligånder. De alle tre er fra evighet og til evighet Gud og å lære og å tro noe annet er å gå imot sann kristen tro og de er kjettere.

I denne Treenighet er ikke noen først eller sist, ingen større og ingen mindre, men alle tre personer er like evige og likeverdige. Derfor skal de tre personene på alle måter æres i den éne Gud og den éne Gud æres i de tre personene. Den som vil bli salig, må tenke slik om Treenigheten.

-------------------------------------------------------------------------------

Dette mener jeg ikke er sunn og sann forståelse av bibelen og dette er noe som jeg gjennom min undervisnings gave som bibel lærer har prøvd og prøver å undervise riktig og rett om.

En helt forkastelig lære som egentlig stammer fra det gamle Egypt og Hellas. Det er en sammenblanding mellom sann kristen tro og lære, og gammel avgudsdyrkelse!


1.) Jeg tror at kun Faderen er fra evighet og han er den eneste sanne Gud.
Joh.e. 17. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

2.) Jesus har et opphav, men fra eldgamle dager. Han er den første og fremste av Guds skaper verk. Før noen andre og han var med på skapelsen av alt.
Mika 5. 1. Men du, Betlehem, Efrata,
den ringeste blant ættene i Juda!
Fra deg lar jeg komme en mann
som skal være hersker over Israel.
Han har sitt opphav i gammel tid,
han er fra eldgamle dager.
Men det var først etter oppstandelsen Jesus fylt ut kan sies å være Gud.
Rom. 1. 4 ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.
Joh.e. 20. 28 «Min Herre og min Gud!» sa Tomas

3.) Den Hellige Ånd er ingen ekstra Gud men en del av Gud selv akkurat som vår ånd er en del av oss. Vi kan ikke dele Gud i tre men han er èn, Faderen. Gud sier han er Ånd flere plasser i bibelen, og den Hellige Ånd er en del av Gud selv som er tilstede over alt men ønsker også å fylle oss. I evigheten lang skal Gud være alt i alt og det skjer ved hans egen Ånd. Dypest sett så er Herrens Ånd felles Ånd til Faderen og Sønnen og de, og kun de skal æres og prises.

Vi finner en to enighet i Guddommen, ikke en eller tre, men to. Det er kun Faderen som er fra evighet og han er den eneste sanne Gud, og han har èn Sønn og èn Ånd.
Jeg tror at vi vil finne både treenighetslærer og Jesus only i himmelen så vi må ikke se ned på andre troende å gjøre oss selv til A kristne og de som ikke tror på det samme som oss som B kristne. Her kommer noen skriftsteder som viser at det er en to enighet i Gud; Faderen og Sønnen, Amen i den Herre Jesu navn!

1.Kor. 4b. det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

1. Joh.b. 1. 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus.

Daniel 7. 9 Videre så jeg:
Tronstoler ble satt fram,
og en som var gammel av dager, tok sete.
Hans klær var hvite som snø
og håret på hans hode som ren ull.
Hans trone var flammende luer,
og dens hjul var luende ild.
10 En strøm av ild fløt fram,
og den gikk ut foran ham.
Tusen på tusen tjente ham,
ti tusen, ja, titusener stod foran ham.
Retten ble satt, og bøker ble åpnet.
11 Mens jeg så på dette, ble dyret drept fordi hornet talte store ord. Kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes. 12 Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme; tid og stund var fastsatt for deres levetid.
13 Videre så jeg i mine nattsyner:
Se, med himmelens skyer
kom det en som var lik en menneskesønn.
Han nærmet seg den gamle av dager
og ble ført fram for ham.
14 Han fikk herredømme, ære og rike;
folk og stammer med ulike språk,
alle folkeslag skal tjene ham.
Hans velde er et evig velde,
det skal ikke forgå;
hans rike går aldri til grunne.

Ap.gj. 7. 55 Men Stefanus var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd. 56 Da sa han: «Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.» 57 Men da skrek de høyt og holdt seg for ørene, og alle som en stormet de mot ham. 58 De drev ham foran seg utenfor byen og steinet ham. Vitnene la klærne sine ved føttene til en ung mann som hette Saulus. 59 Mens de steinet Stefanus, bad han og sa: «Herre Jesus, ta imot min ånd.» 60 Så falt han på kne og ropte med kraftig stemme: «Herre, tilregn dem ikke denne synd.» Med disse ord sovnet han inn i døden.

Fra janchristensen.net bibelkommentarer Johannes Åpenbaringen:

5. 1. Og jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl.
Her sitter Faderen på tronen. Her er en bokrull som er forseglet med sju segl.
Den er skrevet på både innvendig og utvendig. Hva som er skrevet og innholdet vet vi ikke. Men Gud vet mye, mye mer om absolutt alt en de vi finner i bibelen. Gud er uendelig, ufattelig stor, innholdsrik og han er uransakelig.
2 Da så jeg en mektig engel som ropte ut med høy røst: «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?»
Men denne innholdsrike og viktige bokrullen er noen verdige å åpne den og bryte seglene?
Her må vi se på hva Gud ser på når det gjelder oss mennesker.
Rom. 3. 10 For det står skrevet:
Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. 11 Det finnes ikke én som er forstandig,
ikke én som søker Gud.
12 Alle er kommet på avveier, alle er fordervet,
det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste.
13 Deres strupe er som en åpen grav,
de har falske ord på tungen,
under leppene har de ormegift,
14 i munnen forbannelser og harde ord. 15 De er raske på foten når de vil utøse blod, 16 ødeleggelse og elendighet følger i deres spor. 17 Fredens vei kjenner de ikke, 18 og frykt for Gud vet de ikke av.
3 Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den.
For Apostelen virket alt nå håpløst. Ikke en kan få lov å åpne boken eller se i den. Verken i himmelen, på jorden eller under jorden.
Jeremias 30. 21 Deres høvding skal være en av deres egne,
deres hersker skal utgå fra dem selv.
Jeg lar ham komme og tre fram for meg.
For hvem vil ellers våge livet
ved å nærme seg meg? sier Herren.
4 Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.
Hvis Gud ikke har en løsning så har ingen andre det heller. Her gråter Apostelen sårt fordi ingen er funnet verdig å åpne boken. Verden har mange flotte personer som Gandhi, Buddha, og mange andre. Religionsstiftere som Muhammed, Vardhamana Mahavira og mange andre. Men ingen av dem er verdige!
5 Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Juda stamme, Davids rotskudd, han har seiret og er den som kan åpne boken og de sju segl.»
Men en av de tjuefire eldste kom med et gledesbudskap. Det var en som er funnet verdig. Han er verdig til åpne boken og de sju segl. Løven av Juda stamme er Jesus. Jesus kom av Juda stamme og levde Gud Fader til behag i 100 % og er funnet verdig. Davids rotskudd er han også da Kong David gjennom Josef hans ste Far kom av Davids hus og ætt.
6 Og jeg så et lam: Det stod midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og Lammet så ut som det var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden.
Her noe underlig, et lam som er blitt slaktet er i sentrum. At det har sju horn, sju øyne og sju Guds Ånder som går med vitner om Jesu fullkommenhet derfor hans verdighet. Jesus er fullkommen styrke, visdom og han har Ånden uten mål.
At de sju Guds ånder var sendt utover jorden må en se på at alt det som Gud tilveiebrakte i Kristus skulle og ville Gud skulle komme oss menneskebarn til del.
Joh. e. 3. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
7 Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok imot boken av hans høyre hånd.
Ingen kan komme nær Gud og leve. Men Sønnen kan da Gud vedkjenner seg ham fullt ut. Det er ingenting urent og gjenstridig i ham. Kun verdighet, storhet, skjønnhet og godhet.
8 Da det tok boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner.
Når Lammet tar boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet.
Det er ikke bare Faderen som får tilbedelse og beundring, men også Sønnen.
Men jeg tror at også når vi kommer til himmelen, som på jorden. Er det kun Faderen og Sønnen som skal bes til, tilbedes og æres og tilbedes.
9 De sang en ny sang:
Verdig er du til å ta imot boken
og åpne seglene på den.
For du ble slaktet
og har med ditt blod frikjøpt for Gud
mennesker av alle stammer og tungemål,
av alle folk og nasjoner.
Her skulle Sønnen tilbedes og æres som Faderen, da han er verdig. Og det er ut av av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Men inngangsporten for dem alle er det samme; med ditt blod frikjøpt for Gud.
10 Til et kongerike har du gjort dem,
til prester for vår Gud,
og de skal herske på jorden.
I Israel under den gamle pakt var kun noen få prester ut av en stamme, Levi stamme. Men i menighetens tid og under det kommende 1000-årsriket er alle gjenfødte prester for den levende Gud.
1. Pet. 2. 5 Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus.
11 Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste – det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem.
Vi leser i Hebr. 12. 22 til ti tusener av engler. Eller som det også står; engelens myriader. Det finnes et utall med engler men nå er det ikke plass til dem alle foran tronen. Nå er ikke bare de firetyve Representantene for alle frelste for tronen. Men også alle frelste gjennom tiden derfor blir det få engler nå foran tronen. De frelste gjennom tidene blir så mange at englene må vike.
12 De ropte med høy røst:
Verdig er Lammet som ble slaktet,
verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke,
ære og pris og takk.
Igjen ropes det med høy røst. I himmelen blir det ropt høyt fordi Jesus er funnet verdig av Faderen. Hadde ikke Jesus blitt funnet verdig ville vi alle gått evig fortapt og blitt utslettet i sammen med alle ikke troende og alle falne engler.
13 Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si:
Han som sitter på tronen,
han og Lammet skal ha all takk og ære,
pris og makt i all evighet.
Her er det to som skal prises og æres; han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet.
Å be til den Hellige Ånd og tro at den Hellige Ånd er en egen gudeperson er nonsens og 100 % ubibelsk.
14 De fire vesener svarte: Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilbad.
Vi leser i Esekiel om disse livsvesne. Esekiel 1. 14 Skikkelsene fór fram og tilbake og var som lyn å se til.
Så kaster de firetyve eldste ned og tilber Faderen og Sønnen.
Fil. 2. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham
og gitt ham navnet over alle navn,
10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn,
i himmelen, på jorden og under jorden,
11 og hver tunge bekjenne:
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!
Å be til og tilbe Faderen og Sønnen er å ta ”himmelen” på forskudd!
Dette er så langt jeg pr i dag november 2010 ser er bibelens lære og vi ser alle stykkevis og delt og la det aldri bli A og B kristne. Vi skal være til hjelp, velsignelse og styrke for hverandre!
1. Kor. 8. 2 om nogen tykkes sig å kjenne noget, han har aldri kjent noget således som en bør kjenne det (1930 overs.)!
Skal til slutt bare ta med noen skriftsteder som viser at Jesus også er underordnet Faderen om han også er Gud.
Jesus er Gud: Titus 2. 13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.

Men underordnet Faderen: Joh.e. 10. 29 Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd.

1. Kor. 15. 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er unntatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

Men Faderen og Sønnen er ett: Joh.e. 10. 30 Jeg og Faderen, vi er ett.

Joh.e. 17. 10 alt mitt er jo ditt, og ditt er mitt; og jeg er herliggjort i dem.
20 Men jeg beder ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på mig, 21 at de alle må være ett, likesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at også de må være ett i oss, forat verden skal tro at du har utsendt mig.

Her er fra Wikipedia som har vanskelig å tro på treenighetslæren da de er tenkende og studerende mennesker:

Treenighet eller trinite er en betegnelse på et fellesskap av tre guder, eller som i kristendommen tre aspekter ved en gud. Treenigheter i forskjellig form er kjent fra flere religioner, blant annet fra gresk og romersk religion. Ikke-trinitariske kristne har ofte påpekt dette, og hevder at treenighetslæren er et resultat av en tilpasning av kristendommen til hedensk lære. De tidlige treenigheter består gjerne av tre guddommer som grupperes sammen, og som ble knyttet så tett til hverandre at de ble tilbedt som en enhet.

Ingen kommentarer: