søndag 17. oktober 2010

Nr. 22 Er det forskjell på den profetiske gave og å være Profet?

Spørsmål 22:

Er det forskjell på den profetiske gave og å være Profet?
Er det forskjell på den profetiske gave\tjeneste i den gamle og den nye pakt?
John

Svar:
Ja det er en forskjell. Det står her om den profetiske gave:
1. Kor. 12. 10 og én får kraft til å gjøre mektige gjerninger. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme åndsåpenbaringer, én får ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale. 11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil.
Her står det om den Profetiske tjeneste:
Efes. 4. 11 Det er han som gav sine gaver: Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. 12 Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp.
Her må vi skille mellom å ha den profetiske gave og å være Profet!
Men når det er ekte Profeter er det også falske Profeter. Og når det er ekte profetier er det også falske. Men hvordan skille?
Her er noen klare kriterier:
1.) Det må stemme med Guds ord.
2.) Profetiene må gå i oppfyllelse.
3.) Alt er gitt for denne hensikt. 1. Kor. 14. 3 Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst.
Men så har vi også noe vi må ta hensyn til at selv en ekte Profet sier aldri alt rett og en falsk sier ikke bare det som er falskt. Vi kan lære å skille mellom det ekte og uekte ved å lære å skjelne, det utvikles ved å ta dette i bruk. Å ha et ønske og villighet til å lære og å avsløre\skjelne.
Bileam profeterte mye riktig men levde selv i synd og forledet Israels barn til å synde. Han var positiv til Israel i sine profetier og forkynnelse men forledet Israels barn til å drive hor og var selv pengekjær.
Og her står det om profetisk gave i menigheten.
1. Tess. 5. 20 forakt ikke profetord, 21 men prøv alt og hold fast på det gode.
Vi skal alltid prøve alt, det sier skriften gang etter gang når det gjelder både forkynnelse, undervisning og profetiske tale.
1. Kor. 14. 29 To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier.
Legg merke til at andre skal prøve det de sier. Og en skal forholde seg til det ved å offentlig tale imot det som ikke stemmer med Guds ord som offentlig blir sagt.
Vi har sett gjennom den karismatiske bevegelse så har det blitt en invasjon av falske profetier og falske profeter. Hvorfor? Når dette har kommet så har så få prøvd det på Guds ord og advart imot dette.
I dag er skaden så stor inn forbi de aller fleste evangeliske menigheter og kirker at det er kun en dom fra Gud som kan stoppe dette, mener jeg. Skaden er for stor og omfattende til at den fullt ut lar seg lege.
Men så har en den positive siden, Gud vil lede oss gjennom åpenbaring. Og uten åpenbaring kommer en på villspor. Derfor er både den profetiske gave og den Profetiske tjeneste av stor viktighet og betydning.
Hvordan virker disse gavene?
Den profetiske gave virker ved Guds Ånd som meddeler seg til en åndsfylt person som er åpen og istand til å la seg bli brukt av Gud og som selv ønsker og lengter etter å bli brukt av Herren.
1. Kor. 12. 4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. 5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. 6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. 7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. 11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil.

Når det gjelder den Profetiske tjeneste så leser vi i Efes. 4 at den Profetiske tjeneste er en av fem forskjellige tjenestegaver gitt til menigheten.
Mitt syn på dette er at en person som har kall til å virke for Gud som forkynner ikke nødvendigvis er en ren Profet men har en del av den Profetiske tjeneste som en del av sin utrustning. Noen veldig mye andre nesten ikke.

Jeg for min del opplever at jeg har alle de fem forskjellige gavene i min tjeneste som forkynner, men jeg er ingen utpreget Profet. Det er som en det er 1\5 av min gave. Men for andre så er de både 2\5 og 3\5 Profeter.
Den Profetiske tjeneste er veldig ofte en del av den utrustningen en har som forkynner, ikke den hele som vi ser i GT at enkelte Profeter hadde.
Jeg har også en del av Evangelisten, Læreren, Hyrden og Apostel i meg.
Jeg opplever at jeg har litt av alle tjenestegavene i meg, men andre har f.eks. mye av Evangelisten i seg og lite av læreren i seg. Og noen har mye av læreren i seg og lite av Evangelisten. Det varierer fra forkynnere og i enkelte situasjoner etter som behovet er der.
Vi er forskjellige men alle trenger vi mer av Gud og de gavene han har lagt ned i oss vil han foredle og videreutvikle til vårt gavn og menighetens oppbyggelse og videre veiledning fremover.
Men det er også trist å se at når mennesker kommer med falske profetier og leder de kristne helt på sidespor er den vanlige praksisen, spesielt inn forbi den pinse\karismatiske menigheter at alt blir feid under teppet og en overser alt og går videre som om ingenting har skjedd!
Så langt kan en komme i villfarelse derfor advarer Jesus og Apostlene imot dette på det sterkeste som villfarelse.
Men den positive siden ved dette er at Gud åpenbarer alt før det skjer og leder oss fremover med sin Ånd. Dette er noe som Gud alltid har villet å gjøre med sine elskede barn.
1.Mosebok 18. 17 Da tenkte Herren: «Skulle jeg skjule for Abraham det jeg vil gjøre? 18 Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og i ham skal alle folk på jorden velsignes.
Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene (1930 oversettelsen).
Gud vil bruke den profetiske salvelse og den profetiske tjeneste til å fullkommen gjøre og dyktiggjøre sin menighet, også i denne tid!
Det er ved den profetiske salvelse at menigheten og vi blir justert, korrigert og klarer å treffe “spikeren” ikke bare omtrentlig men akkurat på “hode”. Den profetiske salvelse skaper: “Så sier Herren” i menigheten. Det vil skape sanksjon for dette i menigheten når det er ekte. Når det er uekte i en åndelig menighet vil det bli avslørt og bli satt på plass!
Det har med vår slagkraftighet både innad og utad, vi er derfor avhengig at det er både mennesker med den profetiske nådegave i menigheten og at den Profetiske tjeneste er oppe og går i Kristi Legeme!
Vi kan også sammenligne de fem (5) forskjellige tjenestegavene med hånda vår.
Tommeltotten er apostel.
Pekefingeren er Profeten.
Langemann er Evangelisten.
Ringfingeren er lærer.
Og lille mann er lillefingeren¸hyrden, som gjør alt det ikke de andre fingerene har utført og gjort. Og den kommer til der de fire andre ikke kommer til. Hvor viktig er ikke et hjemmebesøk? Det utfører mange ganger det de andre tjenestene ikke har utført og virker supplerende og utfyllende.
De ni nådegavene kan en sammenligne med en drueklase der alle gavene utfyller og supplerer hverandre og alle står i et gjensidig avhengighets forhold til hverandre. Og de utfyller hverandre til det fullkomne og det Guddommelige. Menigheten i Korint hadde alle de ni (9) gavene i sin midte, og det er Guds vilje å ha for hver menighet. Menigheten i Antiokia hadde alle de fem (5) forskjellige tjenestegavene i sin midte, det er et forbilde også for oss å ha i dag.
Dette er fint og bra med nådegaver og profetgaver og helbredelsesgaver, men vi må ikke glemme at selv så fullkommen menigheten kan være, så er kjærligheten til Herren i våre hjerter som er det viktigste. Tenk på menigheten i Efesus, de hadde veldig mye bra, men de hadde forlatt sin første kjærlighet og det så Herren veldig alvorlig på. De måtte omvende seg ellers var det fare for at lysestaken ville bli flyttet.
Forskjellen på profet tjenesten i GT og NT er bl.a. at de profeten i GT hadde en ren profet tjeneste. Men i NT er det veldig ofte en del av vår åndelige utrustning. En profet i NT og i den nye pakt kan og er som regel også noe mer en bare å være Profet. Men han kan og er og har også noe av Evangelisten, Apostel, Profet og Hyrde tjenesten.
Eksempel på Profet tjenester kan være David Wilkerson, Hal Lindsay og Chuck Smith , men en har da også litt av de andre tjenestegavene i sin forkynnelse.
Eksempel på Falske Profeter er: Benny Hinn, Jan Hanvold, Åge Åleskjær og andre. De har selvfølgelig også mye godt, men de har en eller flere store brister i sitt liv og i sin lære som er så store og forføriske. At en må diskvalifisere dem som sanne forkynnere og gjøre dem til Falske Profeter.
Så har en også eksempler på kristne som ikke er Profeter men har den profetiske gave. Vi trenger både forkynnere som er Profeter og troende som er åpen for Gud og lar Herren bruke seg til å tale profetisk!

Ingen kommentarer: