fredag 27. juli 2012

Nr. 454: Skal vi tilbe eller be til Jesus på lik linje som Faderen?

Nr. 454:

Skal vi tilbe eller be til Jesus på lik linje som Faderen?

Disiplene henvendte seg til Jesus om alt, tror det samme gjelder for oss i dag og vi kan forvente og tro at han hører oss og gir oss det vi trenger til for ånd, sjel og legeme. Da vi kommer til det nye Jerusalem skal vi tilbe Lammet lærer skriften og vi skal synge og rope noe vi kan og skal begynne med allerede her på jorden og i menigheten: « Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk!» Jesus selv sang lovsanger og elsket det, skulle ikke vi også gjøre og praktisere det?Matt. 28. 17 Og da de så ham, tilbad de ham; men nogen tvilte. Rom. 10. 13 for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 1. 18 Han er hodet for kroppen, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Det er ikke Paven, Presten eller Forstanderen eller noen andre mennesker som er menighetens hode, men Jesus Kristus. Når det står opphavet menes det er Jesus er selve Guds mønsterbilde. Det mønsteret Gud selv vil ha, finnes kun i Jesus Kristus. 1 m er 1 m, men skulle det bli diskusjon hvor mye 1 m er ligger originalen i Paris, Frankrike. Originalen og mønsteret etter alt Gud gjør finnes kun i Jesus Kristus om det har vært mange mennesker som har vært fylt av Guds Ånd gjennom tidene 19 For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, Gud Fader har bestemt ut i fra seg selv at Jesus skulle komme som et menneske og her skulle Gud selv ta bolig fylt ut i ham med sin Ånd. Inkarnasjonen er et mysterium men allikevel et faktum. I Jesus Kristus ble Gud «menneske» da ved at Jesus viste oss hvem Gud er om han ikke er eller var den eneste sanne Gud. Når tok Gud selv bolig i Jesus? Fra evighets dager. Men Jesus både gav avkall på herligheten, fikk den igjen og skal ha den i all evighet. Joh.e.17. 4 Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre. 5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. 20 og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Når mennesket falt hadde det skjedd et fall i engleverden før mennesket falt. Når både englene falt, 1\3 av dem og menneskene, fikk selv skaperverket den samme dom. Når Jesus sonet synden gjenopprettet han alt og mer til. Selve universet og alt det skapte har fått del i forløsningen. Rom.8. 19 Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. 20 For det som er skapt, ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som gjorde det slik. Likevel var det håp, 21 for det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. 22 Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag. 23 Og ikke bare det, men også vi som har fått Ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt. 21 Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med deres onde gjerninger. En gang var vi i mørke og sikker for de fleste, vi var ikke klar over det. Vi må ikke glemme at ”kua har vært kalv”. En dag ble det en stor forandring. For noen var det veldig åpenbart, for andre ikke så åpenbart. Men allikevel beskriver Guds ord det som like stort, avgjørende og herlig om forskjellen var veldig merkbar og synlig eller ikke. Vi var alle fiender av Gud i sinn, tanke og gjerning. 22 Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for seg. Men nå er Gud forsonet og vi med i Kristus Jesus. Loven kunne ikke frelse, den viste kun at vi var syndere. Men Jesus gjorde forskjellen. Han led døden i sitt legeme for oss. Vi døde med Jesus, i dåpen ble vi begraves med han og når Jesus sto opp igjen sto vi opp med ham. Når vi ser og tror dette, vil helliggjørings prosessen skyte fart som sola om våren får blomstene og trærne til å springe ut etter vinterens dvale og mørke. 23 Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra det håpet som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, for det er blitt forkynt for alle skapninger under himmelen, og jeg, Paulus, er blitt en tjener for det. I Kristus er vi alltid i en tilstand av fullkommenhet. Hvordan vandre som troende? Vi må bare bli stående i Kristus, og la han dekke oss. Vår seier er betinget av han, og ikke oss. Satan vil vi skal miste fokus, men vi har kun et fokus; Kristus. Når evangeliet er blitt forkynt for alle skapninger under himmelen tror jeg det siktes til hvor omfattende Kristus seier er. Selv de onde ånder vet at spille er tapt, men vet du det som en troende? Da kan du senke skuldrene og hvile i ham som din sjel elsker. Paulus nevner igjen og igjen at han er en tjener, kan vi få en høyere og bedre posisjon en å være en tjener?! 24 Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp; jeg lider for hans kropp, som er menigheten. Jesus gikk igjennom det utroligste, selv om han var fullkommen ren, god og kjærlighetsfull. Men Paulus selv hadde vært en forfølger og når Stefanus, den første kristne martyr ble steinet holdt han klærne til dem som gjorde denne ugjerningen. På bakgrunn av det følte han at uansett hva han gikk igjennom kunne han ikke få betalt tilbake på hva han hadde vært med på før. Derfor sier han; det utfyller jeg med min egen kropp. Dette er biledelig tale, men å føle på sin egen ufortjenthet og tilkortkommenhet er sunt og ikke til skade for noen. Vi leser i Esekiel 33 om at uansett hvor mye godt vi har gjort men faller i synd i dag, vil vi gå evig fortapt. Ingen mennesker er fritatt og står over Guds dom. 25 Jeg er blitt en tjener for menigheten i kraft av det forvalteroppdraget Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord, Med den bakgrunn han hadde, ikke minst med hans dype kunnskap til Guds ord og alle Jødiske forskrifter var han ideell til sitt store oppdrag; å fullføre tjenesten med Guds ord. Eller som det står i 1930 oversettelsen; det vil si å fullføre Guds ord. Det var mange sider ved Paulus undervisning\forkynnelse som ikke var åpenbart før han brakte det frem i lyset. Bl.a. menigheten, bortrykkelsen av menigheten, nådegavene, tjenestegavene og mange andre sannheter. 26 det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Hva er dette mysteriet? Kan vi vite det eller skal vi gjette oss frem? Tror at svaret er meget enkelt og klart. Kol.2.2b. Guds hemmelighet, som er Kristus. Eller som det også står Guds mysterium. Vi leser et lignede vers i 1.Tim.3. 16 Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet (1930 oversettelsen). Jesus er Guds svar på absolutt alt! 27 Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene: Kristus er blant dere, håpet om herligheten! Men dette mysterium går lengre om det er dette samme. Hele tiden er det Kristus, men nå er det noe helt nytt; Kristus i dere, håpet om herlighet som det kan også oversettes. Hedegård sier: at Kristus selv bor i dere. Nå har Jesus selv flyttet inn ved troen. Når skjedde dette første gang? Etter Jesu oppstandelse må være det riktige og si. Ikke i GT for da var den Hellige Ånd over dem, men ikke iboende selv om de hadde Kristi Ånd. Joh.e.20. 22 Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den Hellige Ånd. » 28 Det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Paulus gikk aldri trett og mistet fokus. Fokuset var og er fremdeles; Det er ham vi forkynner (Kristus). Paulus snakker om dette som i et kjærlighetsforhold. Kristus i alle fasonger og fasetter. Kristus i oss, ved oss, i ham osv var noe som gikk igjen og igjen. Den fulle visdom og forståelse vil en aldri få uten en ser Kristus som midtpunktet og det er han som er midtpunkter i hver bok i bibelen. Den fulle visdom er knuttet opp til Kristi person og gjerning. 29 For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke. I hans kraft er selve nøkkelordet og begrepet. Ta seg i sammen, en må og skal, du må holde loven og mer du må vil aldri fungere. Kanskje en tid men aldri over et større tidsperspektiv, det er i hans kraft vi kan utføre Guds gjerning. Den virker i meg med styrke kan forstås på flere måter. Paulus trengte ekstra mye styrke for å stå kampen ut. Og vi får ikke mer en det vi åpner oss opp for. Åpner du deg opp for lite av Jesus får du lite. Åpner du deg opp for mye, får du mye av Jesus. Men utgangspunktet er at han vil gi oss akkurat det vi trenger til i enhver situasjon og ved enhver anledning! 2.1. Jeg vil dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laodikea og for alle de andre som ikke selv har sett meg. Her nevner Apostelen igjen at han ikke personlig har vært i Kolossæ eller Laodikea. Men kampen for de hellige også der sto sterkt for ham. Alle menigheter var et indirekte frukt av hans virksomhet, spesielt i Efesus (Ap.gj.19-20). Han hadde satt seg inn i hver menighet sitt anliggende gjennom andre. Og tatt sine slutninger og sendt brev til de forskjellige menigheter. Gjennom dette ville de forhåpentligvis få den rette trøst, formaning og oppmuntring som vi alle er avhengig av for å gå rett på veien med Herren. 2 Det jeg ønsker for dem, er at de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds hemmelighet, som er Kristus. Det er dybder og sider ved Kristus som en må tilegne seg for å få den fulle glede og utbytte over alt hva Kristus er. Dette forsto Paulus og han underviser om viktigheten av å bli knuttet sammen i kjærlighet. Slik jeg forstår denne teksten sikter det også til omgang med andre troende er en avhengig av for å oppnå det fulle potensielle det er i Kristus Jesus. Nå frem til taler han det er en vei å gå. Å fatte Guds hemmelighet, som er Kristus. Vil vi nok trenge en hel evighet for å trenge fullt ut inn i, men Guds ord oppfordrer oss til å begynne her og nå. 3 For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Jesaja 45. 3 Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer, gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn. Han kjenner oss men kjenner vi ham? Det er skjult til stede sier Paulus. Det er noe en må ofre for å få. Jesaja taler om skatter skjult i mørket og rikdommer gjemt på hemmelige steder. Vi vet at det er Kristus men da må en sette seg ned med Guds ord, be og komme i sammen med andre troende for å finne og få tak i disse rikdommene.

Vi skal og kan ikke be til Jesus på lik linje med Faderen da Jesus er ikke på samme «nivå» som Faderen. Jesus sier det selv i Joh. e. 10. 29a Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle.

Vi kan ikke be eller tilbe Den hellige ånd, men Jesus!

I kraft av at Jesus har vist oss hvem Gud er og at han har sonet synden på Golgata, noe som ingen andre kunne og ville. Så er det han har gjort på Golgata så stort og unikt av vi kan simpelten aldri gjøre noe annet enn å tilbe ham og han går i forbønn for oss troende innforbi vår Far, det er også god nok grunn til å be til ham. Vi har samfunn med Faderen og sønnen lærer skriften, da må vi også samtale med Jesus som vi gjør med Faderen eller så virker Guds ord selvmotsigende. Det er hemmeligheter skult til stede i skriften, vi må prøve å få tak i hva Gud selv mener med sitt eget ord. Og det står at vi skal påkalle Herrens navn som er Jesus og da skal vi bli frelst, er det ikke å be????? Jo, selvfølgelig.

Her fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 7. 24 Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Her må vi bare ta av oss hatten for Gud hvor overmåte godt og vidunderlig han har gjort det. Vi må bryte ut som Paulus i Rom. 11 når en ser Herrens vei og uransakelige visdom. Rom.11. 33 Å, dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor ufattelige hans veier! 34 Hvem kjente Herrens tanke, eller hvem var hans rådgiver? 35 Hvem gav ham noe først, så han skulle få vederlag? 36 Fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i evighet! Amen. 25 Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Dette at Jesus døde og stod opp igjen legger grunnlaget for hans vedvarende prestetjeneste. Hans største og viktigste tjeneste for oss er at han ber for den troende og taler vår sak innforbi Faderen. At dette blir så lite undervist om er en tragedie. Joh. e. 17. 9 Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. 1. Joh. b. 2. 1. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. 26 Ja, en slik øversteprest var det vi måtte ha: hellig, god og ren, skilt ut fra syndere og opphøyd over himlene. Vi leser om den store forsoningsdagen i 3. Mosebok 16. at Ypperste presten også måtte gjøre soning for sin egen synd. v. 11 Når Aron fører fram sin egen syndofferokse og gjør soning for seg og sin husstand, skal han slakte oksen. Vi kan aldri finne noen slike svakheter med Jesus, selv Satan måtte gi tapt her. Joh. e. 14. 30 Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for denne verdens fyrste kommer. Han har ingen rett over meg. 27 Han trenger ikke, slik som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne og dernest for hele folkets synder. Offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv. Selve hovedhensikten med Jesu tjeneste og liv var ikke bare å etterlatte seg en lære. Ei heller helbrede, drive ut onde ånder og refse Fariseerne og de skriftlærde. Men at han led og død. Markus 9. 30 De brøt opp derfra og la veien gjennom Galilea. Han ville ikke at noen skulle få vite det, 31 for han var opptatt med å lære disiplene. Da sa han til dem: «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, og de skal slå ham i hjel, og tre dager etter skal han oppstå.» 32 Dette skjønte de ikke, og de våget ikke å spørre ham. 28 De som loven innsetter til øversteprester, er svake mennesker. Men det ordet som ble stadfestet med ed, og som kom senere enn loven, innsetter Sønnen, han som har nådd fullendelse til evig tid. Jesu liv og gjerning var helt annerledes da forut setningene var totalt annerledes. Loven var som å gå med krykker. En person som ikke kan bære sin egen vekt vil en ikke se hvor skrøpelig en er før en prøver å gjøre noe. Slik er det med de som vil prøve å følge loven, det er dømt til å mislykkes til mer som en prøver. Men Jesus både fjerner vår synd og gir oss muligheter til å behage Gud ved at hans Ånd er sett og kjøre reglene finner vi i de nytestamentlige skrifter. Joh. e. 3. 31 Han som kommer ovenfra, står over alle. Den som kommer fra jorden, er av jorden og taler jordisk. Han som kommer fra himmelen, står over alle.

Her fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 5. 1. Og jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl. Her sitter Faderen på tronen. Her er en bokrull som er forseglet med sju segl. Den er skrevet på både innvendig og utvendig. Hva som er skrevet og innholdet vet vi ikke. Men Gud vet mye, mye mer om absolutt alt en de vi finner i bibelen. Gud er uendelig, ufattelig stor, innholdsrik og han er uransakelig. 2 Da så jeg en mektig engel som ropte ut med høy røst: «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?» Men denne innholdsrike og viktige bokrullen er noen verdige å åpne den og bryte seglene? Her må vi se på hva Gud ser på når det gjelder oss mennesker. Rom. 3. 10 For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. 11 Det finnes ikke én som er forstandig, ikke én som søker Gud. 12 Alle er kommet på avveier, alle er fordervet, det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste. 13 Deres strupe er som en åpen grav, de har falske ord på tungen, under leppene har de ormegift, 14 i munnen forbannelser og harde ord. 15 De er raske på foten når de vil utøse blod, 16 ødeleggelse og elendighet følger i deres spor. 17 Fredens vei kjenner de ikke, 18 og frykt for Gud vet de ikke av. 3 Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den. For Apostelen virket alt nå håpløst. Ikke en kan få lov å åpne boken eller se i den. Verken i himmelen, på jorden eller under jorden. Jeremias 30. 21 Deres høvding skal være en av deres egne, deres hersker skal utgå fra dem selv. Jeg lar ham komme og tre fram for meg. For hvem vil ellers våge livet ved å nærme seg meg? sier Herren. 4 Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Hvis Gud ikke har en løsning så har ingen andre det heller. Her gråter Apostelen sårt fordi ingen er funnet verdig å åpne boken. Verden har mange flotte personer som Gandhi, Buddha, og mange andre. Religionsstiftere som Muhammed, Vardhamana Mahavira og mange andre. Men ingen av dem er verdige! 5 Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Juda stamme, Davids rotskudd, han har seiret og er den som kan åpne boken og de sju segl.» Men en av de tjuefire eldste kom med et gledesbudskap. Det var en som er funnet verdig. Han er verdig til åpne boken og de sju segl. Løven av Juda stamme er Jesus. Jesus kom av Juda stamme og levde Gud Fader til behag i 100 % og er funnet verdig. Davids rotskudd er han også da Kong David gjennom Josef hans ste Far kom av Davids hus og ætt. 6 Og jeg så et lam: Det stod midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og Lammet så ut som det var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden. Her noe underlig, et lam som er blitt slaktet er i sentrum. At det har sju horn, sju øyne og sju Guds Ånder som går med vitner om Jesu fullkommenhet derfor hans verdighet. Jesus er fullkommen styrke, visdom og han har Ånden uten mål. Syv står også for syv sider og syv står for fullkommenhet eller fullendt, At de sju Guds ånder var sendt utover jorden må en se på at alt det som Gud tilveiebrakte i Kristus skulle og ville Gud skulle komme oss menneskebarn til del. Joh. e. 3. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 7 Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok imot boken av hans høyre hånd. Ingen kan komme nær Gud og leve. Men Sønnen kan da Gud vedkjenner seg ham fullt ut. Det er ingenting urent og gjenstridig i ham. Kun verdighet, storhet, skjønnhet og godhet. 8 Da det tok boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. Når Lammet tar boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Det er ikke bare Faderen som får tilbedelse og beundring, men også Sønnen. Men jeg tror at også når vi kommer til himmelen, som på jorden. Er det kun Faderen og Sønnen som skal bes til, tilbedes og æres og tilbedes. 9 De sang en ny sang: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den. For du ble slaktet og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Her skulle Sønnen tilbedes og æres som Faderen, da han er verdig. Og det er ut av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Men inngangsporten for dem alle er det samme; med ditt blod frikjøpt for Gud. 10 Til et kongerike har du gjort dem, til prester for vår Gud, og de skal herske på jorden. I Israel under den gamle pakt var kun noen få prester ut av en stamme, Levi stamme. Men i menighetens tid og under det kommende 1000-årsriket er alle gjenfødte prester for den levende Gud. 1. Pet. 2. 5 Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus. 11 Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste – det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem. Vi leser i Hebr. 12. 22 til ti tusener av engler. Eller som det også står; engelens myriader. Det finnes et utall med engler men nå er det ikke plass til dem alle foran tronen. Nå er ikke bare de firetyve Representantene for alle frelste for tronen. Men også alle frelste gjennom tiden derfor blir det få engler nå foran tronen. De frelste gjennom tidene blir så mange at englene må vike. 12 De ropte med høy røst: Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Igjen ropes det med høy røst. I himmelen blir det ropt høyt fordi Jesus er funnet verdig av Faderen. Hadde ikke Jesus blitt funnet verdig ville vi alle gått evig fortapt og blitt utslettet i sammen med alle ikke troende og alle falne engler. 13 Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si: Han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet. Her er det to som skal prises og æres; han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet. Å be til den Hellige Ånd og tro at den Hellige Ånd er en egen gudeperson er nonsens og 100 % ubibelsk. 14 De fire vesener svarte: Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilbad. Vi leser i Esekiel om disse livsvesne. Esekiel 1. 14 Skikkelsene fór fram og tilbake og var som lyn å se til. Så kaster de firetyve eldste ned og tilber Faderen og Sønnen. Fil. 2. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, 10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, 11 og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! Å be til og tilbe Faderen og Sønnen er å ta ”himmelen” på forskudd!

Sluttkommentar: For min del er mine bønner først og fremst rettet imot Gud Fader, og min tilbedelse. Men det er ganger og stunder at jeg også ber til og tilber Jesus, da han er det verd! Har vært noen ganger oppe i vanskelige situasjoner og da har jeg automatiske påkalt Jesu navn. Senest for 1 uke siden var jeg i en foss i Telemark og mistet grepet og falt ned over i fossen. Automatisk ropte jeg: «Jesus hjelp meg». Og han hjalp meg på vidunderlig vis at jeg klarte som et lite mirakel å snu meg rundt og ble hindret fra å skade meg noe veldig om jeg falt lodrett ned noen meter. Alt gikk godt lovet være Herrens navn. Be til Gud i Jesu navn, det er den bønn det nye testamente anbefaler, men det er også godt og rett å be og tilbe Jesus. Noe vi skal gjøre både her i tiden og da vi kommer hjem til det nye Jerusalem!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bonnen-nokkelrollen-i-den-troendes-liv http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=dode-gud-paa-korset http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-438-navnet-jesus.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-402-hvordan-be-eller-tilbe-rett-hva.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-383-gjorde-jesus-noen-under-i-kraft.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-328-er-gud-kristus.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-312-hva-skjedde-med-jesus-fra-korset.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-294-tilbedelse-av-den-hellige-and.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-290-jesus-navn-er-strre-alle-andre.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-324-treenighetslren-bygger-pa-lgn.html

torsdag 26. juli 2012

Nr. 453: Muslimene vil ikke seire eller Islam til slutt, men Kristus og alle som tror på ham!

Nr. 453:

Muslimene vil ikke seire eller Islam til slutt, men Kristus og alle som tror på ham!

Daniel 2. 34 Mens du så på billedet, blev en sten revet løs, men ikke med hender, og den rammet billedet på føttene, som var av jern og ler, og knuste dem. 35 Da knustes på én gang både jernet, leret, kobberet, sølvet og gullet, og det blev som agner fra treskeplassene om sommeren, og vinden tok det så det ikke fantes spor efter det. Men stenen som rammet billedet, blev til et stort fjell, som fylte hele jorden. 36 Det var drømmen; og nu skal vi si kongen uttydningen. 37 Konge, du kongenes konge, som himmelens Gud har gitt riket og makten og styrken og æren - 38 overalt hvor menneskenes barn, markens dyr og himmelens fugler har sine bosteder, har han gitt dem i din hånd og gjort dig til herre over dem alle - du er hodet av gull. 39 Men efter dig skal det opkomme et annet rike, ringere enn ditt, og så ennu et tredje rike, som er av kobber, og som skal herske over all jorden, 40 og derefter et fjerde rike, som skal være sterkt som jernet; eftersom jernet knuser og sønderslår alt, skal det som det sønderknusende jern sønderslå og sønderknuse alle hine riker. 41 Og at føttene og tærne som du så, dels var av pottemakerler og dels av jern, det betyr at det skal være et delt rike, og at det skal være noget av jernets styrke i det, eftersom du så jernet blandet med leret. 42 Og at tærne på føttene dels var av jern og dels av ler, det betyr at riket for en del skal være sterkt og for en del skrøpelig, 43 og at jernet som du så, var blandet med ler, det betyr at de skal blande sig med hverandre ved giftermål, men at de allikevel ikke i lengden skal holde sammen, likesom jernet ikke blander sig med leret. / 44 Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig; 45 for du så jo at en sten blev revet løs fra fjellet, men ikke med hender, og knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hvad som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning. 46 Da falt kong Nebukadnesar på sitt ansikt og tilbad Daniel, og han bød at de skulde ofre ham matoffer og røkelse. 47 Og kongen tok til orde og sa til Daniel: I sannhet, eders Gud er gudenes Gud og kongenes herre og en som åpenbarer hemmeligheter, siden du har kunnet åpenbare denne hemmelighet. 48 Derefter gjorde kongen Daniel til en stor mann, og han gav ham mange store gaver og satte ham til herre over hele landskapet Babel og til øverste forstander for alle Babels vismenn. 49 Og på Daniels bønn satte kongen Sadrak, Mesak og Abed-Nego til å styre landskapet Babel; men Daniel selv blev ved kongens hoff.

Det er bare de som tror på Kristus Jesus som vil seire og være overvinnere lærer Guds ord, den muslimske tro og Muslimene er og forblir en mislykket og usann tro og læreDette blir den tredje og siste artikkelen om tema rundt muslimene og deres tro og lære. Håper og tror det har vært avklarende og til opplysning og nytte for mange. En del ting skremmer, forarger og gjør en til dels sint. Men ved Guds nåde og hjelp så vil alt i og for våre liv og kristen virksomhet gå til seier i den Herre Jesus Kristi navn!

1.) Ismael og Isak, opphavet til jøder og Araberne.

Vi leser beretningen om Abrahams to sønner flere plasser i Guds ord, selve hendelsen finner sted i 1 Mosebok. Abraham fikk to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinnen. Trellkvinnens sønn Ismael blir regner for også i Koranen og hva både historien og Guds ord lærer at Ismael er Arabernes stamfar gjennom Abraham. Slik Isak er det for jødene. De lå i konflikt med hverandre som Jakob og Esau også gjorde det. Det var en som var løfte sønnen mens den andre ikke var det. Det igjen skapte konflikt og stridigheter. Og det var han uten løfte og som valgte kjødets vei som skapte problemene. Slik er det i dag også. Det er et annet tema som vi ikke skal gå i dybden av her da det blir for mye. Men vi skal ha klart for oss at disse konfliktene vi ser veldig ofte ikke er bare politiske og menneske lagde og skapte konflikter. Men de er åndelige, der Gud står på en side og Satan med sine demoner og falne engler på den andre siden. Det vi da ser i det synlige og åpenbare er bare et resultat av det som foregår i åndens verden. Derfor blir det mange ganger helt feil og forvirrende å bare bruke rent menneskelige argumenter, men vi må ta med oss at det ligger bak dype, vanskelige og store åndelige konflikter. Å bekjempe Islam med bare rent menneskelige våpen er og forblir feil og meningsløst. Vi må se dette i en større og dypere sammenheng der konfliktene er også åndelig. Muslimene har dessverre så alt for ofte latt seg bruke av den onde og de onde åndskreftene, det kommer blant annet av deres forkvaklende og feilaktige syn på Jesus at han ikke er verdenes frelser, forløste og mellommann mellom oss og den eneste sanne Gud Faderen. Eller Jehova eller Jahve.

2.) Vi trenger «kristne» og frie land som de skandinaviske landene, USA og andre vestlige land.

Hvis vi som frie og «kristne» land blir muslimske, hvor skal vi som tror på Jesus som Guds sønn og verdens frelser gjøre av oss? Jeg er foruroliget å se så mange Moskeer dukke opp som paddehatter i Oslo by som jeg og min familie lever og bor. Jeg har ikke imot muslimer så det er sakt enda en gang. Men hvis utviklingen fortsetter og både de troende og myndigheten lar humla suse, hvor vil dette ende? Muslimene vil ikke stoppe opp med bare å ha moskeer. De vil at hele samfunnet skal bli muslimsk. Det er noe som vi kristne også vil, men det er allikevel en vesentlig forskjell her. De kristne har på mange måter levd før som muslimene lever i dag at de med makt og undertrykkelse ønsker å underlegge seg de menneskene som ikke gjør det frivillig. Og det er dette med Islam, deres korte vei og ustrakte bruk av vold, undertrykkelse og totalitært styre og maktbruk (les misbruk). I mange hensende til det positive fra katolisismen til i dag. Mens muslimene fører oss tilbake til det mørke 600 tallet! Der drap, undertrykkelse og totalitært styre var rådende! Det er også viktig å legge merke til ay kristendommen har forandret seg, da fra god til dårlig og fra dårlig til god igjen. Mens den muslimske troen er å gå fra vondt til verre dessverre i mange henseende.

3.) Ut i fra Islam kommer det ikke en eller annen terrorist, men en mengde.

Går vi til de såkalte muslimske landene så er det tusener på tusener «Anders Behring Breiviker`er». De dreper, lemlester og gjør alt de kan for å spre død, frykt, terror, vold og hat! Vi i Norge har 1 Breivik, mens i muslimske land finnes det tusener som ham. Og leser en Hamas sitt charter er det som å lese blåkopi av Nazistenes idelogi på mange punkter bare Hamas er enda verre. Ut i fra religionen Islam er det kommet så mye elendighet, vold, undertrykkelse og drap at jeg vil egentlig ikke ha mer av den muslimske tro og lære med alle moskeene og imamene som følger med på laset. Muslimer er greie mennesker i det store og det hele, men ikke deres tro og religion. Den ønsker jeg at vi skal bli spart for. Vi får håpe og be at de troende og myndigheten i Norge vil våkne opp før det er for sent. Det er allerede kommet langt på natt, men jeg tror at det er fullt mulig å få «skipet» inn i trygt farvann igjen. Men da trenger vi en sann kristen vekkelse med mange frie selvstendige menigheter. Da vil også Islam og muslimene komme inn under påvirkning i fra Gud og ikke den onde! Det som vi også legger merke til at når en terrorist eller drapsmann har utført sin udåd blir han hyllet av muslimer mens da f.eks. Anders Behring Breivik utførte sine udåder var det ikke en kristen som applauderte hva han gjorde men følte sorg, vemmelse og ba for alle impliserte i saken. Selv ugjerningsmann ble det bedt for, og alle andre som var blitt berørt. For en forskjell på hva vi ser i muslimske land der barbariet og alt annet blir allment akseptert, hyllet og sett på å være en «god» gjerning det som rent ut er ondt og den onde står bak! Tenk på den kjære venn for en enorm og stor forskjell på såkalte fundamentalist blant muslimer og kristne. Å sammenligne kristne med muslimer, eller jøder med muslimer er og blir latterlig, stygt og 100 % fordreining av den virkelige sannheten. Sannheten er at muslimer er og forblir lik sin stamfar Muhammed som bar sverdet og derfor er Islam kalt for sverdets og hatets religion og det med rette! Mens kristendommens grunnlegger, han som er troens opphavsmann og fullender; Jesus Kristus. Sa at: «den som griper til sverd, skal falle for sverd». Jesus og Muhammed er så store motsetninger det går an å forblitt. Den ene er kjærlighet, den andre het, den ene representerer godhet, toleranse, sannhet, rettskaffenhet etc. Mens den andre var en voldsmann, drapsmann, pedofil, horebukk, landeveisrøver etc. Hvem er hvem her trengs ikke å skrive engang. Alle burde se at Jesus representerer det gode og Gud. Mens Muhammed representerer det onde og Satan!

4.) Muslimene angriper de kristne for det som de oppfatter oss som anti-muslimsk.

Vi i den vestlige verden har en frihet på godt og ondt. Vi lever i et helt åpent og fritt samfunn der selvfølgelig ikke troende mennesker lever et utsvevende liv. At muslimene reagerer så negativt på oss har også med vår arv, kultur og demokratiske verdier. Der enhver skal stå ansvarlig for sine egne handlinger og tror både overfor Gud og andre mennesker. En kan på ingen måte si at alle i den vestlige verden er kristne. Vi har et samfunn som har hatt en utvikling der en har gått i forskjellige faser. Å sammenligne den vestlige verden med den muslimske verden er å sammenligne bananer med epler. Deres angrep på oss «kristne» er det lite og ingenting hold i.

5.) Muslimene hater jøder på en måte som gjør dem Antikristelige.

Dessverre så har muslimene i det store og det hele en forakt for jødene og staten Israel. Faktisk så er ikke koranen så fiendtlig innstilt til jødene som mange muslimer i dag er. Dette hatet imot Israel vil kulminere i den 3. verdenskrig der de vil få på «lag» Russland av ikke muslimske land. Egypt vil være det ledende muslimske landet, ikke Iran om de også vil være med. Hate imot Israel har også sine løfter, om enn av negativt art. Den som velsigner Israel skal selv bli velsignet, og den som forbanner Israel skal selv bli forbannet. Den som rører ved Israel og jødene, rører ved Guds egen øyenstein. Og å dele opp Israels land, skal Gud selv holde et oppgjør med. Den som hjelper en jøde, hjelper en av Guds minste. Og den som ikke hjelper en av Guds minste, vil Herren selv se på som et «får» som ikke skal gå inn i 1000 års rike med Herren Jesus selv. Det å være positiv overfor en jøde og hjelpe ham er å hjelpe en av Guds minste. Og ikke hjelpe en av kjødet som er Israelitt, er å ikke hjelpe en av Jesu minste brødre.

6.) Muslimene lærer mye som ikke står i koranene, men hvis en ikke er tildekket så vil det føre til «menighetstukt». Jeg har påpekt at der er imamene som styrer muslimene i dag.

I koranene står det ikke i det hele tatt at kvinnen skal være tildekket og er påbudt å har slør på 24 t i døgnet og 7 dager i uka. Sløret er noe en ikke finner omtalt i koranen. Men dette er for muslimene i dag helt avgjørende for å holde kvinnen nede og la dem fremdeles bli undertrykt da mannen innen Islam kan ha opptil fire koner.

7.) Hvordan bekjempe Islam? Er vi tvunget til å ha Moskeer i Norge?

Vi er gjennom menneskerettigheter og ved fri religions utøvelse pålagt å la andre trosretninger få lov å dyrke sin gud om det er den eneste sanne Gud eller avguder. Men er den muslimske tro en religion da den omfatter alle områder i livet vårt og de som ikke vil bøye seg for Allah vil bli straffet, undertrykket og i ytterste konsekvens drept og lemlestet. Dette er det som skjer i de aller fleste muslimske land, og da kan vi ikke si at Islam er en religion da den ligner på Nazismen og andre ideologier som ikke bare krever full underkastelse og lydighet. Men ikke aksepterer de som tror, lever og forkynner annerledes. Å tillatte Islam er å tillatte en idelogi og «religion» som krever og ønsker et totalitært og undertrykkende styre sett. At Norske myndighet og til dels både ikke troende og troende ikke er klar over dette, kommer av en egentlig ikke ønsker å vite sannheten. Dette jeg her skriver ligger egentlig åpent for alle gjennom internett, bøker og annen litteratur å få tak i for alle som bor i Norge gjennom internett, bibliotekene og ved den litteratur som er tilgjengelig i Norge.

8.) Billy Graham, Aril Edvardsen m. flere lærer at det ikke er nødvendig med frelste i Jesu blod alene.

Dessverre de aller fleste troende er ikke klar over hva slike forkynnere som Graham, Edvardsen og mange andre tror og lærer. Det er ikke frelse blant annet i Jesu navn alene, men i andre religioner også tror og lærer Billy Graham. Edvardsen lærte at Allah og vår Gud er den samme og muslimene kunne være like mye Guds utvalgte folk som Israel. Slik kunne jeg fortsatt, det er ikke bare muslimene som lærer feil, men dessverre i det store og det hele så alt for mange kristne også. Selv kjente og respekterte forkynnere kan en ikke stole på og ha tillitt til. Det er bare de som holder seg til Guds ord i liv og lære, og de er i mindretall også blant de troende!

9.) Den tredje verdens krig vil dypest sett være Islam imot Israel.

Jeg skriver om dette i mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring at det er to kommende storkriger i vente. Den 3. verdenskrig omtalt i Guds ord som Gog-krigen og den 4. verdenskrig og den siste, omtalt i Guds ord som Harmageddon slaget. Den 3. verdenskrig er egentlig Russland med Islam mot Israel. At vi her står overfor en enorm og stygg åndsmakt med Islam bør derfor være hevet over enhver tvil! Og ut i fra Daniel 11 så skal Egypt bli det ledende Muslimske landet i opprør mot den eneste sanne Gud og angripe Guds eget eiendomsfolk Israel. Her fra mine bibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring, oppfordrer deg til å lese igjennom alle mine bibelkommentarer. 6. 8 Da så jeg en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket var i hans følge. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens villdyr. Her blir 1\4 av menneskene og da må dette segl sikt på Gog-krigen som skal innlede den første del av den store trengsel. At dette må forståes symbolsk ligger i teksten. En kan ikke høre et så stort antall, men kun forestille seg. Antallet er så stort at det for Johannes er den desidert største hæren han har hørt. Tjue tusen ganger ti tusen er: 200.000.000 Er tohundremillioner. Antallet kan være langt større som blir drept av Herren og Israel. Gjennom dette slaget blir flere stormakter utradert og veien logger åpen for Antikrist og det gamle Romerriket til å overta fullstendig hersker posisjonen overhele verden. Disse nasjonene går nedenom og hjem. Esekiel 38. 3 Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer imot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og Tubal. 4 Jeg fører deg omkring, og jeg setter kroker i kjevene dine. Så lar jeg deg dra ut med hele din hær, med hester og ryttere, alle sammen i prektige klær, en veldig flokk med store og små skjold, og alle væpnet med sverd. 5 Folk fra Persia, Nubia og Put er med dem; alle sammen har skjold og hjelm. 6 Gomer og alle hans fylkinger, Togarma-folket lengst i nord og alle deres fylkinger, mange folk er med deg. Først nevnes Russland med sine naboland. Videre Iran, Libya og Etiopia. Og til sist Tyskland (Togarma) som også har sine allierte med seg. Kan det være Sverige og Finland? Lille Norge og Lille Danmark kan bli spart pga vår støtte til Israel? Eller blir vi også med? Jeg vil ikke slå fast noe med sikkerhet! 39. 6 Jeg sender ild mot Magog og mot dem som bor trygt på øyene. De skal få sanne at jeg er Herren. Dette må være USA, Canada og Storbritannia med sine allierte. Vi leser om det samme slaget i Daniel. Daniel 11. 40 I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme fram mot ham med vogner og hestfolk og mange skip. Han drar inn i land etter land og farer over dem som en flom. 41 Han drar inn i det fagre landet, og titusener skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste av ammonittene. 42 Han rekker hånden ut mot land etter land, og heller ikke Egypt skal gå fri. 43 Han får makt over alle skjulte skatter, gull og sølv og alle kostbarheter i Egypt. Selv libyerne og nubierne må følge ham. 44 Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut i stor harme for å utrydde mange og vie dem til døden. 45 Han slår opp sitt kongetelt mellom havet og det fagre, hellige fjell. Men så går det mot slutten med ham, og det er ingen som hjelper ham.

10.) Muslimene vil ikke seire eller Islam til slutt, men Kristus og alle som tror på ham!

Vi innledet denne artikkelen med å sitere fra Daniels bok om denne sten som er Kristus, Guds rike eller det som Gud selv representerer som traff den store billedstøtten som representerer alle verdensimperier og denne verdens styresett. Daniel 2. 44 Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig; 45 for du så jo at en sten blev revet løs fra fjellet, men ikke med hender, og knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hvad som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning. (sitat slutt). Vi har lest slutten allerede vi som tror på bibelen da den er en profetisk og sann bok. Den forteller oss at det er ikke Islam, kommunistene, nazistene, sosialistene, kapitalistene, marxister, buddhister, sikhene, hinduene, trolldoktorene i Afrika, ateistene eller noen andre som vil seire enn Kristus Jesus og de som tror på ham og har satt sin litt og tatt sin tilflukt til ham. Ved denne tidsalders ende før 1000 års riket vil bli opprettet vil alle andre riker og alt annet bli knust. For et nytt og fullkomment rike vil komme med Jesus Kristus, som vil sitte på tronen i Jerusalem med Kong David på sin side. Og regjere med Israel og de hellige som får betrodd en eller flere byer. Mens de andre hellige som ble frelst vil være over det jordiske Jerusalem i det nye Jerusalem. Det gjelder og er om å leve så nær Jesus Kristus som mulig i denne tidsalder for å være med ham å styre i den kommende tidsalder.

Sluttkommentar: Det er selvfølgelig ikke min hensikt å angripe muslimene som mennesker, de aller fleste av dem er gode, snille og gode familiefolk som ønsker det beste for seg og sine. Men det jeg angriper er først og fremst hva de tror på, deres lære og det systemet som islam er. Slik er det også med alt annet jeg skriver om og imot. Jeg angriper ikke personene, bortsett fra deres lære og lederne som fører folket på villspor. Det er alltid en stor fare og problemer forbundet med dårlige ledere. Jesus selv sa: «hvis en blind leder en blind vil de begge falle i grøften». Det er ille innen islam at imamene styrer dem rett inn i uføre, som dessverre så alt for mange prester og predikanter gjør også med de kristne. Forskjellen er at innen kristendommen finnes det også gode og sanne prester og predikanter mens i dens muslimske verden er alt dødfødt da de har et forkastelig og feilaktig syn på Jesus Kristus. Det er synet på Jesus Kristus som alltid forener eller splitter mennesker. Jesus er ikke den eneste sanne Gud noe han selv aldri har påstått eller som det nye testamente lærer. Men han er og forblir Guds sønn, verdens frelser og forsoner, mellommannen mellom oss mennesker og Gud, verdens største profet og læremester. Men fremfor alt, den som sonet synden på Golgata med sitt blod som var fullkomment og rent. Det blodet bar han fremfor Faderen og fant en evig og fullkommen forløsning og frelse for alle mennesker som vil ta imot ham. Det er ingen andre veier til Gud enn gjennom Jesus Kristus, Guds frelse! Joh. e. 1. 12. Alle dem som tok imot ham (Jesus Kristus, gav Gud (Fader) makt (rett og mulighet) til å bli Guds barn. (sitat slutt). En herligere og større sannhet finnes ikke enn det at vi som syndere og avvikere alle i sammen kan få rett og mulighet til å komme tilbake til Gud ved troen på Jesus Kristus. Koranen eller noen annen «hellig» bok forfekter dette og dermed gjør det koranen til å være en bok for falsk og villedende lære. Det er kun en bok som taler rett om Gud og rett og hans sønn Jesus Kristus, det er bibelen. Derfor å bygge sitt liv og sin tro på koranen eller en annen bok en bibelen er og forblir et falsum. Derfor er jeg meget glad og frimodig som kan henvise alle til bibelen, bøkens bok. Og til Guds sønn Jeus Kristus, vår frelser og herr. Og til Faderen, som er den eneste sanne Gud

. Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus. De første kristne bekjente dette og deres første «trosbekjennelse» var at det var kun èn Gud, Israels Gud. Og han hadde kun èn sønn som var hans enbårne; Jeus Kristus. 2. Kor. 8. 4b Da vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-136-edvardsen-hvem-var-han.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-244-kan-vi-vite-om-vi-selv-er-gode.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-213-utenriksminister-jonas-gahr-stre.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-436-pastor-gjgler-og-entertainer.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-453-muslimene-vil-ikke-seire-eller.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-452-muslimene-ser-ned-pa-oss-troende.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-451-muslimene-kan-volde-oss-her-i.html

Nr. 452: Muslimene ser ned på oss troende og vestlige, samtidig ønsker de mest hengivne muslimer verdensherredømme som Koranen lærer!

Nr. 452:

Muslimene ser ned på oss troende og vestlige, samtidig ønsker de mest hengivne muslimer verdensherredømme som Koranen lærer!

Ap.gj. 4. 8 Da sa Peter til dem, fylt av den Hellige Ånd: I folkets rådsherrer og Israels eldste! 9 Når vi idag blir tatt i forhør for en velgjerning mot et sykt menneske, om hvad han er helbredet ved, 10 da være det vitterlig for eder alle og for hele Israels folk at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som I korsfestet, han som Gud opvakte fra de døde, ved ham står denne helbredet for eders øine. 11 Han er den sten som blev forkastet av eder, I bygningsmenn, men som er blitt hjørnesten. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

En Moske er ikke bare et sted for tanke og tro, men et sted for politikk og idelogi da Islam innbefatter i sin tro og lære alt om oss mennesker, ingenting er utelatt. Det er et totalitært og preste\imam styrt der Koranen er grunnlaget for deres tro og lære. Koranen lærer at krig er tillatt bare det fører til Islams utbredelse og herredømme1.) Vi er ikke imot muslimer, men deres lære, det uvesen av system det er.

Det er viktig å skille her mellom menneskene som er muhammedanere eller muslimer og den lære, det system og uvesen som Islam er. Jeg er 100 % for enhver muslim, men er imot den forståelse av og den opplæring av hva troen på Gud innbefatter og mye annet som deres religion er og representerer. Det er da opplagt at de gjerne vil tjene Gud, men så lenge de ikke vil akseptere Guds frelsesvei ved sønnen Jesus Kristus vil dessverre deres Gudsdyrkelse føre til nederlag. Ser en på landene der muslimene styrer med sine lover, ser en fattigdom og nød, forskjellsbehandling og maktstyre, stammekriger og uro. Gud elsker selvsagt muslimer like mye som andre, da de er mennesker skapt i hans bilde, men han prøver å fortelle dem selv gjennom omstendighetene i samfunnet at de er på feil spor. Hadde de vært villig til å lære og lytte, kunne de ha omvendt seg, og fått Guds velsignelse i landet sitt ved troen på Jesus som frelser og velgjører og alt. Det er ikke til å komme fra at det de vestlige land har hatt Guds velsignelse da de har hatt vekkelse fra himmelen og det har løftet oss opp både åndelig og på det materielle. Dessuten må vi aldri glemme at frelsen kommer fra jødene, det sa Jesus, derfor har vi mye å lære fra jødene og det Gudsbilde og tro de har, for det er deres Gud som er den ene og sanne Gud.

2.) Islam tilhører ikke her i den vestlige og «kristne» verden, de har ingen naturlig del i vårt samfunn da kristendommen har vært her i minst 1000 år, ja faktisk enkelte steder i 2000 år.

Mens Muslimene, de har levd avsondret fra oss i det store og hele og drevet med sine barbarier og sin forferdelige form for gudsdyrkelse med krig, plyndring, flerkoneri og harem, undertrykkelse etc. stort sett i muslimske områder. Men i dag vil de og har fått fotfeste i den vestlige og kristne verden med masseinnvandring, satt opp sine avgudstempler som de kaller Moskeer, og på den måten får de og har fått enorm innflytelse og makt. Men det er selvfølgelig også en del skyld for oss i den vestlige og «kristne» verden både direkte og indirekte. Mange av de som har finansiert disse Moskeene her i Norge, ikke minst i vår hovedstad, Oslo er rike Saudiarabere. De er blitt rike med at bl.a. Amerikanerne har hjulpet dem til å utvinne og få opp oljen. Amerikanerne er blitt rike og hjulpet, samtidig er mange muslimer blitt styrtrike. De bruker en del av sin rikdom til å bygge moskeer her i Norge og andre vestlige land. Snakk om å skyte seg selv i foten: Det er makt og penger som ligger bak og styrer hele den vestlige «kristne» verden, ikke moral og Guds ord. Derfor høster vi også slike frukter. Vi tror på religionsfrihet. Men alt det som Islam representerer i dag, har også vært en del av den katolske og lutherske kirka i tidligere tider. Men i dag, heldigvis, dreper ikke disse kirkene motstandere lengre eller driver med kjetterbål og annet. Og i det store og hele, er Islam en levning fra fortiden som aldri skulle ha hørt nåtiden til. Det er en barbarisk, diskriminerende og på mange måter fordummende religion som ikke har noe med den levende Gud å gjøre. Å slippe slik opp for Islam er å sette oss flere tusen år tilbake i tid og slippe krefter til som er farlige, hemmende og destruktive. Kan ikke se at dette er av det gode, men heller av det onde!

3.) Hele den vestlige verden har i det store og det hele aldri hatt noe med Islam å gjøre før i dag, bortsett fra Spania og noen få områder i Europa.

Det er derfor også en kulturell form for annektering muslimene gjør med oss her i Norge og Europa. De hører egentlig ikke hjemme her når de ønsker å være muslimer og bosette seg her i den vestlige verden. Deres primitive religion hører en svunnen tid til, men dessverre, Satan lever i beste velgående og vi er ikke var for faren før det vil være for sent er jeg stygt redd for. Da vil det på en eller annen måte bli et oppgjørets time som ikke vil være god, men vanskelig. Det eneste som kan spare oss for dette er en sann kristen vekkelse der muslimene blir frelst, gjerne i hopetall eller i en meget stor mengde og skala. Uten det vil vi før eller siden bli møtt med et eller flere angrep fra muslimene der de vil kreve makt og innflytelse i vårt samfunn og som vil være så ille og undertrykkende at vi vil bli satt tilbake mange hundre år og det vil nesten være umulig å drive et fritt og demokratisk samfunn. Mange vil også ha det samme som i Iran, et prestestyre i Norge og ellers i alle vestlige land der de kan få komme inn og styre. Og frie menigheter med en fri forkynnelse vil være saga blott. Da Tyskerne inntok Norge sto Pastor T. B. Barratt øverst på deres liste over intellektuelle som de skulle få has på da han hadde avslørt dem lenge før noen andre i Norge. Heldigvis døde han noen mnd. før deres invasjon av Norge, hvis ikke så hadde Barratt vært ille ute.

4.) Sharia lover.

Jeg har selv snakket med muslimer som går i vanlig fast jobb her i Norge som ønsker seg Sharialover for muslimer. Og når de har hatt dem for muslimene, skal de gjelde for hele Norge. Det som gjør dette «rett» er når det er blitt nok muslimer i Norge og på et sted. At de er for det meste bosatt i Oslo og Østlandsområde gjør dette område i Norge mest utsatt for dette og Muslimsk påvirkning, som dessverre vil bare øke og øke hvis ikke vi som er kristne og fra den vestlige verden gjør noe. Ved Sharia lover vil Norske lover, og alt som vi ser som Norsk, kristent, humant og det som er rett i dag bli fjernet og skjøvet til side for Sharia lover. At Norske myndigheter og de som sitter i styre og stell ikke vil gjøre noe med situasjonen er illevarslende. Den virkelige sannheten er nok at en egentlig innerst inne ikke vil se realitetene i øynene. Det ser ut som om Muslimer og imamer allerede har fått for stor makt. Muslimsk tro og tenkning er farlig og antivestlig og kristent. Fra Wikipedia: Sharia (arabisk الشريعة, ash-sharī‘a: veien (til sjø), banen, måten), også sjaria, sjariah, sjari'a, sjari'ah, shari'a, shari'ah, shariah eller syariah er tradisjonell islamsk lov. Sharia finnes ikke som et entydig nedskrevet lovverk, men formuleres til enhver tid gjennom ulike skriftlærdes ofte varierende tolkninger av Koranen og hadithene. Islam trekker i utgangspunktet ikke noen grenser mellom spesifikt religiøst og sekulært liv. Derfor dekker ikke sharia bare religiøse ritualer, men også mange aspekt ved dagliglivet. Mange muslimer med et liberalt syn på islam er derimot i opposisjon til dette tradisjonelle synet på religiøse lover. Begrepet henviser til «vei til vann» eller «brudd i en elvebredde som gir tilgang til vann». Muslimske lærde skiller for det meste mellom fiqh som betyr «forståelse» og henviser til innblandinger av lærde fra lovens kilder, og sharia som er de moralske idealene som ligger bak fiqh. Lærde håper at fiqh og sharia i ethvert konkret tilfelle er identiske, men de kan ikke være sikre. Det som er sikkert er at dersom en handler ut fra lovlig formede fiqh, er en unntatt fra sanksjoner. For sunni-muslimer er kildene til islamsk lov Koranen og hadith, men ijma, samfunnets enighet, har også vært akseptert som en mindre betydningsfull kilde. Qiyas, forskjellige former for tenkning inkludert sammenlikning med lignende saker, har også vært brukt av lovens lærde (Mujtahidun) for å behandle situasjoner der kildene ikke gir noen konkrete regler. I Imami-Shi'i -lov er lovens kilder (usul al-fiqh) Koranen, anekdoter fra profetens og de 12 imamers praksis, samt intellektet (‘aql). Praksisen blir kalt sharia i dag, men har også lokale skikker (Al-urf). Islams jus blir kalt fiqh og er delt i to deler: studiet av kildene og metodikken (usul al-fiqh, lovens røtter) og de praktiske reglene (furu' al-fiqh, lovens grener). (sitat slutt).

5.) I de aller fleste muslimske landene er det problemer.

Skal vi se på fruktene at muslimsk tro og lære, så burde bare det i seg selv få oss her i vesten og i de «kristne» landene til å våkne opp. Saudi Arabia, Afganistan, Pakistan, Iran og alle andre muslimske land er det totalitært, undertrykkende, fattigdom og problemer for storparten av befolkningen. Det er ikke fremskritt og lykke, men stagnasjon, fattigdom, undertrykkelse og alt annet som ikke er positivt og godt som er rådende. Alt pga av religionen Islam, i ihvertfall en stor og vesentlig negativ faktor.

6.) I de aller fleste muslimske landene blir kristne undertrykket, holdt nede og i ytterste konsekvens drept.

Går en på sider som F.eks. Stefanus alliansen og andre nettsider og får et innblikk i de minst tolerante og antidemokratiske land, er de muslimske landene og områdene overrepresentert. Når en også har vært i flere av de landene som jeg har vært så tenker jeg også på de menneskene som bor der. Ikke minst de kristne. Den som tror at hvis det hadde blitt muslimsk styre i Norge at vi hadde sluppet billigere og lettere under. Den vil nok feil regne seg kraftig, vi hadde nok blitt mer undertrykt og holdt nede enn hva de aller fleste blir i dag i de muslimske landene. Drap av annerledes troende og tenkende der en blir dømt ut i fra Sharia lover er dessverre en kjennesgjerning er utbredt i muslimske land. Og mange blir drept og halshugget eller avrettet på andre måter i offentlige skue for avskrekkelse og forlystelse. Islam er og forblir en farlig religion.

7.) De troende muslimer ønsker verdensherredømme, så kommer enden!

I følge Koranene og hva mange muslimer tror og tenker, så vil enden komme når verden er underlagt av muslimene. Dette lever heldigvis ikke de aller fleste muslimer etter da de er det vi kaller sekulære muslimer. Men i deres skrifter finnes denne lære, de som er mest hengiven muslimer tror på dette, lever etter dette. Til slutt vil de også kreve at alle andre lever etter dette, da vil det bli som et ultimatum for oss alle da de i dag er i ferd med å vokse seg såpass store og mektige at jeg må si: «Våkn opp lille Norge, og i særdeleshet dere som er enig med meg i at muslimer og muslimsk tro ikke hører hjemme i Norge og i et fritt vestlig land». Egentlig så hører ikke muslimene hjemme noen steder da det er avgudsdyrkelse og dermed er det Satan, demonene og de falne englene som står bak Islam!

8.) Islam er en forkledning av hva den egentlig er, det er ikke først og fremst en religiøs bevegelse, men et politi tisk og totalitært styre og tenkesett!

Det er en forkledning at hva virkeligheten er når muslimene hevder at de er en religion. Virkeligheten er at religionen kommer ned på listen. Først og fremst er det en politisk og kulturell maktfaktor med verdensherredømme på agendaen. Dernest er det en religion, derfor er en Moske som en «kampleir» inn på «fiendens» territorium. I mange moskeer oppbevarer de alt fra bomber, granater, avlyttingutstyr og alt annet en trenger for å innfiltrere, drive terror og nærmest krig. Koranen og Muhammed lærer at krig er legitimt hvis ikke «fienden» som ikke aksepterer Islam underkaster seg Islam av egen fri vilje. Å gi aksept til Moskeer over en lav sko er å virkelig u utsette seg selv, alle andre og ikke minst den kommende generasjon for fare og en form imperialisme som Europeeren drev med før.

9.) Allah er fra begynnelsen er Arabisk månegud, ikke bibelens Gud.

Da vi leser historien i Saudi-Arbien på den tiden. Da var det mange stammer med sine religioner og avgudsdyrkeri. Og Muhammed «samlet» dette og gjorde det til èn religion med en månegud som Allah. Det er rett som muslimene tror at det er kun èn Gud, ikke tre som dessverre de aller fleste kristne er forledet til å tro på gjennom den katolske kirka. Opprinnelsen til Allah er en månegud, ikke Abrahams, Isak og Jakobs Gud som jøder og en del kristne tror på (de som tror på treenigheten og Jesus only læren har avskrevet seg troen på den ene sanne Gud). Da Muhammed fikk sine åpenbaringer, hadde han ikke til hensikt å starte en ny religion. Tvert imot oppsøkte han jødene og forsøkte å oppmuntre dem til å ta imot ham som en profet for deres Gud. Da han oppdaget at han ikke ble akseptert som profet av jødene, vente han ryggen til Jerusalem og dro isteden til byen Mekka. Mekka hadde på den tiden totalt 360 gudefigurer og en av dem hadde navnet Allah. Denne guden var tilknyttet stjernereligionen og var det personlige navnet på måneguden. Muhammed bestemte seg da for at Allah, måneguden, skulle være hans gud. Halvmånesymbolet til religionen Islam stammer nettopp fra denne opprinnelsen. Enguds-religionen Islam er en sannhet ut fra visse modifikasjoner. Muhammed lanserte religionen som en enguds-religion, men fikk senere noen åpenbaringer som tilsa det motsatte. I det gamle Arabia ble månen oppfattet som en mannlig guddom og solen som en kvinnelig guddom. Muhammed fikk en åpenbaring om at disse to guddommene giftet seg og fikk tre døtre (Al-lat, Al-Uzza og Manat). Disse døtrene skulle betraktes som guddommer ifølge Muhammed og kunne tilbes. Men nå ble Islam omgjort til en flerguds-religion, noe hans tilhengere den gangen protesterte høylytt mot. Nokså beleilig fikk da Muhammed en ny åpenbaring, som tilsa at den første åpenbaringen skulle oppheves. Disse versene, de såkalte Sataniske versene med flere, skal ha tilhørt den første versjonen av Koranen, men ble fjernet etter Muhammeds død. Versene er svært pinlige for det muslimske presteskapet og de har alltid forsøkt å holde dette skjult. Det er ikke for ingenting at offentliggjøreren Salman Rushdie er den mest forhatte blant Islams voktere og at hans bok er forbudt lesestoff blant muslimer. Ja offentliggjøring kan true selve troverdigheten til profeten Muhammed og Islam som sann religion.

10.) Koranen er en dårlig kopi og etteraping av det gamle testamentet.

Jeg har lest en god del i Koranen. Slik jeg oppfatter Koranen, så er den skrevet med det gamle testamente i hånden, men en dårlig kopi. Det er ikke egne tanker Muhammed fremfører, men sammensatt med hva det gamle testamente lærer og hva de forskjellige stammene rundt omkring trodde og lærte. De åpenbaringene som Muhammed fikk er i beste fall mennesketanker, eller så er det forførende ånder og demoners lærer som står bak.

Sluttkommentar: Som sagt, jeg er på ingen måte imot Muslimer som mennesker, men hva de står for og representerer er både farlig og stygg. Og som jeg har skrevet før, muslims tro er like mye en politisk tro som en åndelig tro da den innbefatter hele vårt liv som mennesker, derfor skulle egentlig muslimene ikke får lov til å fritt bygge moskeer og annet. Det er en form for lureri og manipulering. Nå har muslimene mer enn nok med Moskeer i Oslo og her i Norge, flere vil på lengre sikt bygge opp om større konflikter og konfrontasjoner enn en ønsker å tenke og tro vil kunne skje selv her i vårt lille og fredelige land. De vil kunne til å kreve Sharia lover, dernest eget styresett etc. det er med gru og forferdelse jeg ser hvordan de vokser mer og mer frem og de tror at dette er slik vi i Norge vil ha det?! La oss be og forkynne evangeliet at det er frelse kun i Jesu navn alene og veien til den eneste sanne Gud går kun og ved Jesus Kristus. Muslimsk tro og lære er en feilaktig og demonisk lære om Gud og hva han står for, ikke la deg forlede til å tro noe annet, hvis du det gjør er du i ferd med å miste grepet om ditt eget åndelige ve og vel. Jeg synes kristne ledere er i det store og hele umodne og utrygge da de ikke evner å debattere ting saklig på det jevne, men muslimene stiller allikevel i en egen kategori da de ønsker ingen debatt i det store og det hele i muslimske land, men er totalitært og undertrykkende styre og tenkesett. 1 Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-453-muslimene-vil-ikke-seire-eller.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-451-muslimene-kan-volde-oss-her-i.html

lørdag 21. juli 2012

Nr. 451: Muslimene kan volde oss her i Norge større utfordringer og problemer enn vi liker å tro og tenke! Når skal vi som kristne våkne opp?

Nr. 451:

Muslimene kan volde oss her i Norge større utfordringer og problemer enn vi liker å tro og tenke! Når skal vi som kristne våkne opp?

2 Mosebok 34. 10 Han svarte: Se, jeg vil gjøre en pakt: For hele ditt folks øine vil jeg gjøre underfulle ting, ting som det ikke har vært make til på hele jorden eller hos noget folkeslag; og hele det folk som du lever blandt, skal se Herrens gjerning, hvor forferdelig den er, den som jeg vil gjøre for dig. 11 Hold du de bud jeg gir dig idag! Se, jeg vil jage amorittene og kana'anittene og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene bort for dig. 12 Ta dig i vare så du ikke gjør nogen pakt med innbyggerne i det land du kommer til, forat de ikke skal bli til en snare blandt eder. 13 I skal rive ned deres altere, og I skal slå i stykker deres billedstøtter, og I skal hugge ned deres Astarte-billeder[a]. 14 Du skal ikke tilbede nogen fremmed gud; for Herren heter Nidkjær, en nidkjær Gud er han. 15 Ta dig i vare så du ikke gjør nogen pakt med landets innbyggere! For de vil drive avgudsdyrkelse og ofre til sine guder, og når de da innbyr dig, så vil du ete av deres offer.

Israel som nasjon fikk klare instrukser fra Gud om å ikke inngå pakt med fremmede religioner som var avgudsdyrkelse!

Israels barn skulle ikke inngå pakt med andre som hadde en annen Guds tro enn dem, tror det ligger mye sannhet i dette. Vi i Norge har vært en kristen nasjon i 1000 år, nå er vi i ferd med å bli så flerkulturelle og annerledestroende at kristendommen er mer og mer på vikende front. Muslimene ønsker dypest sett å gjøre Norge muslimsk, hva da?Sammenblanding, likestilling og verdivalg er ting som en hører at henger i sammen. Og at alle er Abrahams barn. At jøder og kristne er Abrahams barn, der er vi enige. Muslimene er Ismaels etterkommere som var Abrahams uekte barn, og har ikke er en sann tro som Jødedommen og kristendommen er. Nå er dette et veldig tema, og kristendommen tar feil i mange ting. Og jødedommen har stoppet opp om Gud har gått videre og sendt sin egen sønn til frelse, først for jøder dernest for alle andre, oss hedninger. Og muslimene og jødene lærer rett om Gud, i motsetning til de aller fleste kristne som tror på en triadegud som er helt imot bibelens lære om den ene sanne Gud som er Faderen. Men her skal vi prøve å belyse Islam og hva den har gjort og kommer til å gjøre med oss i Norge og den vestlige verden.

1.) Om en er muhammedaner, kristen, jøde eller hva en er eller ikke er, så er vi alle skapt i Guds bilde og Jesus døde og sto opp for alle. Han er en soning for alle mennesker lærer skriften, og det tror vi på. Alle er vi likeverdige, om vi tror forskjellig og har forskjellig hudfarge og nasjonalitet. La dette være klingende klart.

2.) Islam begynte med Muhammed, men hvem var han? Han giftet seg med mange forskjellige kvinner, det er ukjent om det var 9, 13 eller flere. Han var en kriger og religionsstifter, ingen fredens og kjærlighetens mann som Jesus var. Muhammed var den rake motsetningen til Moses, Jesus Kristus, Martin Luther King Jr., Gandhi, Buddha og andre. Hvordan kan Muhammed bli regnet som en hellig profet??? Det henger jo ikke på greip!!!! Rundt år 570 e. Kr fikk Amina, den unge enken etter Abdullah ibn Abd-al-Muttalib, en gutt som fikk navnet Muhammed. Fødselen skjedde i byen Mekka, en by som de arabiske stammene i området lenge hadde regnet for hellig. For helligdommen Ka’aba stod der, og den var målet for de årlige pilegrimsreisene. Med andre ord var Mekka den perfekte by for en kommende profet. Ut i fra Mekka og Medina så kom religionen Islam med Muhammed som Guds (Allah) siste og viktigste profet, det var han som skrev koranen som Muslimer regner for å være ufeilbarlig og en hellig bok. Muhammed drepte og plyndret for dermed å utbre Islam. Dernest kunne han forhandle om fred for deretter å bryte den inngåtte freds-pakten, der det var mest tjenlig. Han var etter vår kristne og vestlige målestokk en barbar, egoist, tyrann, religionsstifter, landeveisrøver, sexgal, pedofil, pervers, oppblåst, psykopat og alt annet som gjør ham til en despot og enehersker verre enn Hitler, Mussolini, Stalin og de fleste andre en kjenner til som diktatorer og despoter. Dette er den virkelige og sanne historien om Muhammed. Jeg må få spørre hvordan kan Gud Allah godta en slik mann som en hellig profet?? Det hele høres latterlig ut. At Jesus blir godtatt som en hellig profet er jo helt rett da han var fullkommen god i alt.

3.) Det hevdes at Islam er en religion kommet ut av Abraham. Men det aller viktigste og største innen jødedommen og kristendommen, at en blir frelst ved tro og ikke gjerninger. Det finnes ikke i Islam. Jødedommen talte om en kommende frelser og de kristne ser tilbake på en frelser, mens Islam lærer at en skal følge de 5 søyler og dermed håpe på en frelse fra tilintetgjørelse. I dag så lærer de ikke om tilintetgjørelse som Muhammed gjorde og som det står i koranen, men et evig brennende helvete som Katolikere og dessverre de aller fleste kristne også gjør. Guds ord taler om frelse ved tro, ikke gjerninger. Mens Islam taler om å følge de fem søyler som vei til frelse og evig salighet. Bibelen: Efes. 2. 8 For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave. Islam: Trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilegrimsreisen og veldedigheten.

4.) Islam lærer total underkastelse. Fra Wikipedia: Roten til ordet «islam» er den arabiske trikonsonantiske roten S-L-M (س-ل-م; Sīn-Lām-Mīm), et arabisk morfem hvis basale betydning er «trygghet»/«fred». En avledning av denne roten er verbet «aslama», som betyr «å akseptere»/«å overgi seg»/«å underkaste seg». Islam er et «verbalsubstantiv» avledet av verbet «aslama» og betyr bokstavelig «aksept»/«overgivelse»/«underkastelse». I denne sammenheng aksept av, overgivelse til og underkastelse under Allah. (sitat slutt). Islam er en monoteistisk lovreligion som krever total underkastelse under Allah. Profeten Muhammed var også jurist, politisk leder og hærfører. Det er det politiske og juridiske i islam som gjør denne til noe helt annet enn andre religioner, som for eksempel kristendommen. Islam er mer en total og totalitær ideologi enn en religion.

5.) Dagens Muhammedanere er styrt av Imamene som igjen er styrt av åndsmakter som ikke er fra Gud. 1 Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet, Imamene er styrt av forførende ånder og holder seg til demoners lærdommer. Det sikreste tegn og vissheten for dette er at de ikke lærer rett om Jesus. Jesus er for muslimene en profet som står under Muhammed og som en ikke kan regne med som den som døde for våre synder og sto opp til vår rettferdiggjørelse. Jesus blir i Islam kun en av mange profeter og det blir ikke skriftens Jesus, men en annen Jesus, en annen ånd og ikke noe evangelium de står for. 2 Kor. 11. 4 For om det kommer en til eder og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller I får en annen ånd, som I ikke før har fått, eller et annet evangelium, som I ikke før har mottatt, da vil I gjerne tåle det! Imamene er for de fleste muslimer en lærd person som de fester sin litt til, tro til og som styrer hele den muslimske bevegelse i bunn og grunn. Da de er falsk lærer på det mest avgjørende punktet av alle punkter, er og forblir de falske profeter, ulver i fåreklær som en må og skal advare imot. De tror de har mer enn andre, men i realiteten er de falske lærer med en falsk lære. De er også tvilsomme på flere punkter da de har politisk makt og ikke bare åndelige innflytelse. Islam er ikke bare en åndelig bevegelse, men en politisk bevegelse som krever underkastelse på alle områder i alle mennesker sitt liv. Det er uhyggelig og vondt at de får operere så fritt og opptre så freidig og frekt som de gjør her i Norge uten å bli motsagt i det store og det hele. Det gjør Norge til er mandatområde for muslimene og Islam. De bør bli motsagt og selvfølgelig ikke ha statlige subsidiere og annet, det er og forblir i det lange løp en snare og til fall for Norge som nasjon.

6.) Islam er kvinne undertrykkende. At Islam er kvinne undertrykkende ser vi på flere fronter. I moskeene er kvinnene i en egen avdeling med barna. Mannen kan ha opptil fire koner i Islam og hun skal bære slør selv om det ikke står i koranene. Med det står i Hadith. Her fra Wikipedia om Hadith (arabisk: الحديث - al-ḥadīθ (fortellingen, omtalen, sagaen); fl. الأحاديث - al-’āḥādīθ eller الحدثان - al-ḥidθān) er innen islam fortellinger om hva profeten Muhammed sa og gjorde. Ordet Hadith betyr tale, referat eller beretning. Sammen med Koranen regnes Hadith som den viktigste kilde til islamsk rettsvitenskap (fiqh), og Koranen og Hadith omtales derfor samlet som usul al-fiqh, «lovens røtter». En Hadith består av to deler: isnad og matn. Isnad er et vitnesbyrd om hadithens proveniens eller autentisitet, og gjengir rekken av troverdige vitner som har overlevert utsagnet fram til nedskriving. Matn er selve kjernen, profetutsagnet. Tradisjonelt, i de tidligste samlingene, ble isnad gjengitt i flere ledd; Etterhvert ble isnad som regel forkortet og nevner bare det første, opprinnelige vitnet. Etter hver hadith gjengis som regel hvilke samlinger teksten først ble nedskrevet i, og hvordan denne redaktøren vurderte autentisiteten i overleveringen. (Sitat slutt). Hadith legges dermed større vekt på en Koranen selv, akkurat som Mormonene legger mer vekt på mormonsbok enn bibelen, de tillater også fire koner som en kan ha samtidig. I den protestantiske kristendommen tillater en også x antall koner i dag, men en skal ha èn om gangen. Snakk om babels forvirring og likheter!

Sluttkommentar: Dette er første artikkel om muslimene. Det kommer flere om dette meget omfattende og til dels vanskelige og ømtålige emne.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-344-straffer-gud-eller-tillater-gud.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-428-muhammedanerne-har-et-sant-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-81-finnes-det-frelse-i-andre.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-218-norge-star-foran-oppgjrets-time.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-425-studieturferietur-14-dager-til.html

onsdag 18. juli 2012

Nr. 447: Et profetisk miljø!

Nr. 447:

Et profetisk miljø!

Ap.gj. 13. 1. I Antiokia, i menigheten der, var det profeter og lærere: Barnabas og Simeon, som kaltes Niger, og Lukius fra Kyrene og Manaen, fosterbror til fjerdingsfyrsten Herodes, og Saulus. 2 Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den Hellige Ånd: Ta ut for mig Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til! 3 Da lot de dem dra ut efterat de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem. 4 Da de nu således var utsendt av den Hellige Ånd, drog de ned til Seleukia og seilte derfra til Kypern.

En profet er en røst av en som roper, og den som roper «bak» profeten er Gud Herren selvEt profetisk miljø er som et åndelig verksted eller veksthus

Vi trenger varme, lys, vann og god matjord for å frem planter. For å få et bord eller stol frem må det også ting til, slik som materiale, verkstedsutstyr og en arbeider. Slik er det også på det åndelige planet. Det må ting til. Slik som er godt og vakkert hjerte for Guds ord og Guds ånd. Dernest andre troende som en kan dele samfunn med. Skal det bli åndelig vekst og modning, er vi alle avhengige av den rette vekst og utviklingsmuligheter for vårt åndelige liv.

I menigheten i Antiokia var det de rett vekstvilkår for å få utviklet seg sunt, rett og godtProfet- og Aposteltjenesten var utbredt blant de første kristne, i GT skal det også være intakt i dag da Gud satte (dette er et verb på hebraisk der det skulle stått at han setter hele tiden) i menigheten apostler, profeter etc.

Apostelen Andreas var også profet. Dette vet vi da han først var profeten Johannes' (døperen) profet-disippel. (Joh.1.37,41.). I de dagene kom det noen profeter ned til Antiokia fra Jerusalem. (Ap.11.27.). Agabus nevnes som en av flere profeter fra Jerusalem. (Ap.11.27-28+21.10-11.). Judas og Silas var også profeter fra Jerusalem. (Ap.15.32,22,4.). Det var altså flere profeter i den ny-testamentelige menighet i Jerusalem. Andreas var jo også i Jerusalem som profet og apostel. I Antiokia, i menigheten der, var det profeter og lærere: (Ap.13.1b.). I resten av verset blir det ramset opp en gruppe profeter: Barnabas, Simeon, Lukius, Manaen og Paulus. Noen av disse var også lærere. Bibelen ramser oftest opp de største tjenestene først. Profeten betones foran læreren. (1. Kor.12.28.). Dette viser at Barnabas var profet. Paulus hadde store åpenbaringer på et tidlig tidspunkt. Dermed var nok også han profet. De som er ramset opp før Paulus hadde nok ikke mindre tjenester. For da ville de trolig blitt ramset opp etter Paulus. Kort og greit: Det var minst fem profeter i den menigheten på det tidspunktet. Apostelen Johannes har skrevet den mest profetiske bok i Det Nye Testamentet. (Johannes åpenbaring.). Ingen tviler vel på at han var profet? En av dem (kreterne), en profet av deres eget folk, .... (Tit.1.12.). På Kreta var det profeter. (Så er dere .... , v.19.) bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, .... (Ef.2.20.). Efesermenigheten var betjent av flere profeter. NT viser minst tyve profeter i urmenigheten! Ovenfor skrevne bibeldokumentasjon viser følgende: 1. Det var minst 20 profeter i den ny-testamentelige menighet. 2. Det var flere i hver menighet. (da omtalt men det var selvfølgelig langt flere som også ikke er omtalt, vi får stort sett bare et innblikk i den hedning-kristne menighet ikke blant troende jøder der profet tjenesten helt sikker var enda rikere og større?). Dette må få følger for lederteologier i hver menighet om man har respekt for Bibelen som modell for menighetsliv. De fleste har forkastet Bibelen som modell på dette området, selv om de ikke vil innrømme det for seg selv. De er kun villige til å ta med litt av Bibelens modell. Denne store mengde profeter har sin motsvarighet i Det Gamle Testamentet: Det var flere profeter med mange profetdisipler på Elia og Elisa sin tid. (2. Kong.2.3,5; 6.1; 9.1.). Slik var det også på Samuels tid. (1. Sam.10.5; 19.20.). David konfererte seg med to profeter: Natan og Gad. (2. Sam.7.2; 24.11.). I tillegg var David profet selv. (Ap.2.29-30.). Dermed må vi innse at profetmengden i Det Nye Testamentet har sin modell i Det Gamle Testamentet. Profetene er som før, også i mengde.

Gud gjør ingenting før han har meddelt det til en eller flere av hans tjenere profetene på denne jorden, det er slik Gud «arbeider»!

1 Mosebok 18. 1. Og Herren åpenbarte sig for ham i Mamres terebinte-lund, mens han satt i døren til sitt telt midt på heteste dagen. 17 Da sa Herren: Skulde jeg vel dølge for Abraham det som jeg tenker å gjøre? Ap.gj. 7. 2 Han svarte: Brødre og fedre! Hør på mig: Herlighetens Gud åpenbarte sig for vår far Abraham mens han var i Mesopotamia, før han hadde bosatt sig i Karan, Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

Vi ser her et avgjørende og viktig trekk hos Abraham, at Gud selv åpenbarte seg for ham igjen og igjen. Men hvorfor? Det er flere grunner for det. Den ene er utvelgelsen, det hadde ikke Abraham noe selv med. At han var tatt ut til en spesiell tjeneste.

1 Mosebok 12. 1. Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise dig! (Her tok Gud insentivet) 6b-9. Da de kom til Kanaan, drog Abram gjennom landet helt til helligstedet Sikem, til More-eika. Kanaaneerne bodde den gang i landet. Da viste Herren seg for Abram og sa: "Din ætt vil jeg gi dette landet." Og der bygde Abram et alter for Herren som hadde vist seg for ham. Derfra flyttet han opp i fjellet øst for Betel og slo opp sitt telt mellom Betel i vest og Ai i øst. Der bygde han et alter for Herren og påkalte Herrens navn. Siden dro Abram videre, fra sted til sted, til Negev. (her la Abraham alt til rette for at Gud kunne få tale og meddele seg til ham).

Det andre og like viktige var at han selv la alt til rette i sitt liv for Gud ved å stadigvek bygge et alter for ham. Overalt der Abraham bodde, så satte han opp et alter for Gud. Det var de to klare, enkle og avgjørende trekken ved Abraham som gjorde ham til den han ble. Stamfar for alle troende og de troendes forbilde. Gjør du dette i ditt liv? Legger alt til rette for Gud slik at han kan tale og meddele seg til deg? Reis et alter i ditt liv og forvent, tro og be om at Gud vil og skal åpenbare seg for deg, og han vil og kommer garantert til å gjøre det. Vi skal ta for oss 20 forskjellige sider hvordan det profetiske miljø både i ditt og mitt sitt liv kan få komme frem, modnes og utvikle seg. Og være til stor hjelp og velsignelse for de troende og hele verden!

1.) Det første og viktigste med den profetiske tjeneste er at en tror at den er for i dag. Dessverre så tror de aller fleste kirkesamfunn og menigheter at de tjenestegavene som vi finner omtalt i Efes. 4. 11 er noe som hører en svunnen tid til. Og tror de på dem, så er apostel og profet tjenesten utelatt. Noe som Guds ord ikke lærer. Alle de fem forskjellige tjenestegavene er for i dag. Tror på dette er forutsetningen for å gå inn i en profet tjeneste og inneha en profetisk gave. Ap.gj. 2. 39 For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til.

2.) Den som ønsker en profet tjeneste og inneha den må være ekstremt nøye med sitt liv i henhold til synd, Gud tåler ikke synd. 1 Tim. 4. 16 Gi akt på dig selv og på læren, hold ved med det! for når du det gjør, da skal du frelse både dig selv og dem som hører dig. Jakob sier i sitt brev kapittel 3:1: «Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For vi vet at vi skal få desto strengere dom». Ansvaret er meget stort å være profet eller å inneha en profet tjeneste i sitt kall og forkynner gjerning. Det er en stor forskjell å være et vanlig menighetsmedlem og å være profet. Men det er ikke dermed sakt at en er mer elsket av Gud, men det har med å være tro over det ansvarsområde Gud har gitt en. Jeg tror at Gud vil tilgi alle enhver synd. Men her er det andre ting som må komme i betraktning, som profet innehar man et spesielt ansvar. Ville noen i en profan sammenheng tillatt en pedofil å arbeide med barn? Nei. Like klar er Skriften på at vi ikke skal tillate at en gjengiftet forkynner skal forkynne for andre mennesker med et Pastoral- og læreansvar. At en er Evangelist som bl.a. Frank Mangs var etter han ble fraskilt, kan vi tillate. Men ikke bli innsatt som Pastor, Hyrde, profet eller eldste. En skal ikke være leder for flokken og hjorden, men være selv under en form for tilsyn. Men når en innehar et embete som profet, så kreves det mye. Derfor sier Jakob at ikke mange skal være lærere (les profeter). Derfor kan ikke en profet ta seg friheter bare på egen bekostning, han har et spesielt ansvar over Gud og sine medmennesker. Når det gjelder ekteskapet, så er det ikke tillatt for en forkynner å gifte seg opp igjen under noen omstendighet, da diskvalifiserer han seg for det embete han har fått. Det er som en idrettsmann hogger bena av seg, han er ikke lengre skikket til å være idrettsmann, om han så gjerne vil. En forkynner skal være èn kvinnes mann ser vi Paulus underviser om gang etter gang. (1. Tim. 3.2 og Titus 1:6). Skulle noe være uklart her, så anbefaler jeg å sende inn et spørsmål til bloggen vår eller skrive noe selv der. Dette burde og skulle vært en felleskristen forståelse der ikke gjengiftetde fikk og kunne dra land og strand runde. Det er åndsmakter, demoniske sådanne som følger i fotsporet av løs seksual- og moral liv. 1. Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk. 4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk. 5 Det blir helliget ved Guds ord og bønn. Det er ikke snakk om A og B kristne. Ekteskapet er en Gudgitt ordning som også viser forholdet mellom Kristus og menigheten. Derfor ligger det i selve naturen her, at det stilles så store krav. Gud står bak sitt ord, derfor er dette et forbilde på noe enda større og rikere. Vårt forhold til Jesus og hans forhold til oss. Vær derfor nøye med både den du gifter deg med og at du ikke tilsøler ditt liv her. Ved at du lever i samsvar med Guds ord her, er den beste forutsettingen at du vokser som troende.

3.) Den som ønsker en profet tjeneste og inneha den må være ekstremt nøye med læren. Det heter i skriften å gi akt på seg selv og på læren. 1 Tim. 4. 16 Gi akt på dig selv og på læren, hold ved med det! for når du det gjør, da skal du frelse både dig selv og dem som hører dig. Den store forskjellen på pinsebevegelsen i begynnelsen og i dag, det er at en ikke gir akt på seg selv og læren. Det gjorde enn før og levde rent og hellig. I dag gir en akt på alt annet en Guds ord og læren, derfor er det ikke lenger pinsevekkelse, men karismatikken som råder grunnen. Vi kommer ikke bort i fra at en klar og ren lære er av en avgjørende betydning, ikke minst for en som ønsker og har en av de fem tjeneste gavene omtalt i Efeserbrevet 4. 11 Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere.

4.) Den som ønsker en profet tjeneste må søke Gud for om det er dette Herren vil for en. Et ønske er velbehagelig for Herren, men vi skal også spørre Herren til råds. 1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning. Det å ønske og ville noe for Gud, det er velbehagelig for Herren. Men spør alltid Herren, og gjerne mennesker, hva vil du Herre. Det kan være at Herren har bedre og annerledes planer for deg, en du tror. Gud Herren vet alltid best vær du sikker!

5.) Den som ønsker en tjeneste, uansett hva det er må be om konkrete tegn og ledelse. Jonatan hadde fått et profetisk tegn som klarsignal fra Gud (1.Sam.14.9-10), gikk han til angrep, og felte alle 20 soldatene. Her ser vi at Jonatan hadde klar kontakt med Gud, og at han fikk guddommelig kraft. Det er nemlig ikke normalt at en 16-åring alene bekjemper 20 voksne soldater i nærkamp! Virkningen av denne seieren var formidabel. Først begynte jorden å skjelve (.15) og så spredde det seg en frykt blant Filistrene som var så voldsom at de begynte å drepe hverandre (.20)

6.) Den som ønsker og som går inn i en profet tjeneste må regne med motstand, forakt og misforståelse. Profet tjenesten har aldri vært den tjenestegaven som har blitt mest anerkjent og likt blant flertallet av mennesker om det er troende eller ikke troende. Ap.gj 14:22 idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Filippenserne 1:29 For eder blev det unt, for Kristi skyld - ikke bare å tro på ham, men og å lide for hans skyld, 2 Timoteus 3:12 Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 1 Peters 5:9 stå ham imot, faste i troen, for I vet at de samme lidelser er lagt på eders brødre i verden. Klart dokumentert at prøvelser, vanskelighet og t.o.m. lidelser er det «normale» for en troende. Selv om vi selv er uskyldige må vi som troende «regne» med å bli svertet og stemplet. Vi kan ikke annet enn å slå fast at lidelser er en realitet som fremdeles eksisterer 2000 år etter at Jesus avvæpnet makter og myndigheter og stilte dem åpenlyst til skue idet han viste seg som seierherre over dem på korset. Gud har all makt i Himmel og på Jord, og kunne uten videre anstrengelse fjerne all lidelse hvis den ikke hadde en funksjon i hans evige plan. Mange vil gjerne renvaske Gud ved å hevde at han ikke har noe med våre lidelser å gjøre, men ærlig talt finner jeg ikke særlig trøst i den tanken. Tilber vi virkelig en Gud som ikke vet om våre lidelser? Eller en som er en maktesløs tilskuer til Djevelens herjinger med sine barn? Nei la oss slå fast med en gang at Gud ikke bare vet om, men er nøye involvert i våre lidelser. La oss da gå til Bibelen for å se hva vi kan lære om Guds hensikt med lidelse: I elskede! undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noget underlig; men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel. 1Pet 4:12-13 Vers 12 sier vi ikke skal undre oss når vi havner i prøvelser, som om det var noe merkelig. Når du opplever en prøvelse er ikke dette noe utenom det Gud har foreskrevet som normalt. Det er en integrert del i Guds plan for den kristne, for at vår glede skal være fullkommen. I vers 13 vil jeg du skal legge merke til ordene «i samme mål». Disse ordene er nøkkelord til å forstå meningen i dette avsnittet. Vi skal glede oss «i samme mål» som vi har del i Kristi lidelser. Om vi har liten del i hans lidelser skal vi altså glede oss litt. Om vi har stor del i hans lidelser skal vi glede oss tilsvarende stort. Dette fordi vi skal glede oss med jubel i hans herlighets åpenbarelse. Betyr ikke dette med andre ord at når vi lærer å kjenne Jesus i samfunnet med hans lidelser, så påvirker dette vår glede i hans herlighets åpenbarelse tilsvarende i positiv retning? Jo, det er også ved måten vi takler vanskeligheter, prøvelser og lidelser som viser hvor vi står som troende og hvem vi virkelig er. Siterer igjen fra Ordspråks boka et av mine «favoritt» vers i Guds ord. Ordspr 24:10 Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe. Trosbevegelsen lære hevder at vi som troende skal ikke ha vanskeligheter eller noe negativt da Gud er bare «god»! Dette høres på mange måter riktig ut. Men vi har et kjød å stri med som alle andre mennesker har og det som er den største og vanskeligste sannhet er at denne verdens Gud er ikke Gud Fader men Satan. Og den som har en profet tjeneste står på mange måter fremst i rekken imot Satan, verden, det religiøse og alt hva mørke innbefatter og har.

7.) Drømmer, syner, engelåpenbaresler etc. og det overnaturlige hører med i det å ha en profet tjeneste og være under den profetiske ånd. Ved utgytelsen av Den hellige ånd over alle troende, der profeten og den som har den profetiske ånd. Da kan og må en regne med at det overnaturlige med drømmer, syner, engelåpenbaresler og annet hører med som det «normale». Les Apostelgjerningene for øye der alt som ikke har en naturlig menneskelig forklaring på ting, og du vil se at hele Apostelgjerningene er preget av det overnaturlige. Det overnaturlige – som ikke har en menneskelig forklaring – hører med til den profetiske tjeneste og den profetiske ånd.

8.) Utvikle et profetisk miljø handler å forløse de gavene den enkelte har. Forje gang vi drev Smyrna Oslo på 90-tallet var det ei søster i menigheten med et lite fysisk handicap som forløste gaver hos flere i menigheten når hun ba og priste Herren. Det å være i sammen med andre som lever for Herren, det er med å forløse ting og gaver hos den enkelte. Broder Åge Samuelsen sa ofte til den eller den; «pris Herren» og vedkommende gikk igjennom ofte til Åndens dåp og andre herlige åndelige opplevelser. Den profetiske salvelse forløser gaver og ting hos den enkelte, all ære til Herren.

9.) Utvikle et profetisk miljø handler å foredle de gavene den enkelte har. Det gjelder ikke bare å få gaver, men å ta vare på dem og foredle dem. Får en et nytt hus eller en ny bil, da gjør en alt en kan for å ta vare på det eller så går det fort ned over. Slik er det også med å få noe fra Gud, og å få gaver. Det gjelder å foredle og ta vare på dem. Vi har en fiende som hele tiden vil så sitt ugress i våre liv, som virker ødeleggende. Men lukk bort ugresset, ta vare på det som Gud har gitt deg og bruk det jevnlig. Til menighetens oppbyggelse og velsignelse. 1 Kor. 14. 1. Jag efter kjærligheten! Streb efter de åndelige gaver, men mest efter å tale profetisk! 2 For den som taler med tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud; for ingen skjønner det, men han taler hemmeligheter i Ånden; 3 den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse og formaning og trøst. 4 Den som taler med tunge, opbygger sig selv; men den som taler profetisk, opbygger menigheten. 5 Allikevel ønsker jeg at I alle talte med tunger, men heller at I talte profetisk; den som taler profetisk, er større enn den som taler med tunger, medmindre han tyder det, så at menigheten kan få opbyggelse av det. 26 Hvorledes er det altså, brødre? Når I kommer sammen, så har hver av eder en salme eller en lære eller en åpenbaring eller en tunge eller en tydning: la alt skje til opbyggelse! 30 og får en annen en åpenbaring mens han sitter der, da skal den første tie. 31 For I kan alle tale profetisk, én ad gangen, så alle kan lære og alle formanes; 32 og profeters ånder er profeter lydige; 33 for Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud. 39 Derfor, brødre, streb efter å tale profetisk, og hindre ikke nogen i å tale med tunger; 40 men la alt skje sømmelig og med orden!

10.) Utvikle et profetisk miljø handler å «passe på» når den enkelte har en gave og bruker den slik at han blir testet og prøvet. Det er ikke særlig åndelig og sunt vi har sett de profetiske gaver og den profetiske gave har fungert her i Norge og ellers over hele verden de siste 50 årene med pinsevekkelsen og den karismatiske bevegelse. Toppen 1 % av alt som har blitt profetert har skjedd, og 99 % har ikke skjedd. Med andre ord, Gud har nesten ikke virket. Skriften taler igjen og igjen, ikke hindre profetisk tale, men la den som har et budskap få lov å komme frem med det, men test det og prøv det, dette er hva skriften lærer både i GT og NT. Enkelt? Ja, men slik lærer skriften oss. Prøv alt, hold fast på det gode og den som bringer frem en profetis tale eller en profeti, la hun eller han stå til regnskap for det. Og slår det ikke til, så ta det frem og ha en debatt og samtale rundt det, ikke fei det under teppet. Alt skal opp og frem i lyset. 1 Kor. 14. 29 Men av profeter tale to eller tre, og de andre prøve det! 30 og får en annen en åpenbaring mens han sitter der, da skal den første tie. 31 For I kan alle tale profetisk, én ad gangen, så alle kan lære og alle formanes; 32 og profeters ånder er profeter lydige; 33 for Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud 39 Derfor, brødre, streb efter å tale profetisk, og hindre ikke nogen i å tale med tunger; 40 men la alt skje sømmelig og med orden! 1 Tess. 5. 20 ringeakt ikke profetisk tale; 21 men prøv alt, hold fast på det gode.

11.) En menighet som ser på den profetiske gave og profet tjenesten som en del av menighetens mangfold har et apostolisk syn på menighetsliv slik som menigheten i Antiokia. Pinsehøvdingen Sverre Kornmo elsket å preke og å utlegge om menigheten i Antiokia for der var det mangfold i tjenestegavene. Og dette var ikke bare ord for Broder Kornmo. Da hele den Lutherske eliten forkastet Israel, så var det noen lekforkynnere med en profetisk gave som sa at Israel ville få landet sitt tilbake. Da Kornmo hørte dette på Radioen i 14. mai 1948 at Israel proklamerte seg som egen stat. Da falt han og kona ned i tilbedelse og takk til Herren. Dette vi her underviser og holder frem er ikke bare od, men en virkelighet!

12.) I en menighet er det som regel alt for mange tuktemestere men alltid for få åndelige fedre og mødre, slik var det også på apostelens tid. Det viser seg gang på gang i Guds menighet at det store flertallet er mennesker som har kristendommen i hode og ikke i hjerte. Slik var det også dessverre blant de først kristne. Derfor å søke menneskelig anerkjennelse for det en holder på med, ikke minst den som har en profetisk gave og en profetisk tjeneste må regne med mye rart, stygt og menneskelig tale og behandling av andre troende, og andre mennesker. Men fortvil ikke, dette er «normalen». Det er få fedre i Guds menighet som står med deg når du holder frem upopulære og nødvendige sannheter både fra Guds ord og som gjelder våre liv og menigheter. 1Kor 4: 15 For om I og har ti tusen læremestere i Kristus, så har I dog ikke mange fedre; for jeg har avlet eder i Kristus Jesus ved evangeliet.

13.) Menigheten som fostrer de åndelige gaven trenger å ha en åndelig temperatur for det hele, være et «åndelig drivhus». Likesom planter og annet trenger lys, sol, varme og plantejord for å utvikle seg. Slik trenger vi som mennesker et miljø i og rundt oss for å blomstre, trives og utvikle oss. Vi har vært innom menigheten i Antiokia. Det fantes også andre menigheter som var blomstrende menighet blant de første kristne som menigheten i Smyrna, Jerusalem, Efesus og andre.

14.) Joel Barsjø, en profet som fikk blant annet se Hans Nilsen Hauge. Første gang vi drev Smyrna Oslo på begynnelsen av 1990 tallet var det en som gikk i menigheten hos oss. En eldre broder som nå er død, Joel Barsjø. For en menighet som får en mann slik som han er det av uvurderlig betydning. Alt det jeg sa, gjorde og tenkte. Det «viste» han, og han formante, irettesatte og oppmuntret meg som om det skulle være Herren selv. Det å ha i sin midte en profet er i sannhet en stor velsignelse og must!

15.) Sang i ånden forløser ting og setter mennesker i frihet! Dette med enten synge i ånden og tyde etterpå. Eller å synge direkte profetisk er også en «glemt» side ved det profetiske. Profeten måtte ha en som sang for seg før han kunne profetere. I det profetiske miljø er også sangen, og sang i ånden som blir tydet noe som en finner både i GT og NT omtalt som en del av profet tjenesten. Det vil jeg oppmuntre og formane til å ta i bruk også i dag. Sang i ånden med tydning etterpå er når det praktiserer drevet av Herrens ånd, vidunderlig, herlig og himmelsk. 1. Kor. 14. 3 den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse og formaning og trøst. 12 Således også med eder: Når I streber efter de åndelige gaver, så søk å få dem i rikelig mål til menighetens opbyggelse. 13 Derfor, den som taler med tunge, han bede om at han må kunne tyde det! 14 For dersom jeg beder med tunge, da beder min ånd, men min forstand er uten frukt. 15 Hvorledes er det altså? Jeg vil bede med ånden, men jeg vil også bede med forstanden; jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden. I profetskolen i Rama opplevde profetenes disipler en voldsom kraft når de syngende og spillende kom ned fra haugen. Saul ble slått til jorden av denne kraften som var over profetdisiplene så han kom i profetisk henrykkelse. Vi finner i GT at det var disippelskoler for profeter. i Gillgal, Rama, Jeriko, Bethel, Jerusalem og mange andre steder i Israel der profetdisiplene ble trent og opplært av en kjent profet (Se 2. Kong. 2). En del av opplæringen måtte også ha omfattet sang, spill på instrumenter og dans siden dette er framtredende ved fortellingen i 1. Sam. 10:5. Den profetiske henrykkelse var her nettopp ledsaget av sang, musikk og dans, noe som også understrekes i andre deler av GT: 2. Mos. 15:20 (Mirjam), 2. Kg. 3:15 (Elisa) og 2. Mos. 15:20 (dans). Det er grunn til å anta at profetene opptrådte i forbindelse med religiøse fester og sammenkomster (1. Krøn. 25:1 ff.) Sangene de sang var nok både gamle sanger og salmer fra Israels historie, og nyere åndsinspirert sang og musikk (f. eks. Bileam kvadene i 4. Mos. 24:2 ff og Davids siste ord i 2. Sam. 23:1 ff.) Det er grunn til å tro at den vedvarende profetiske inspirasjonen som lå over profetene utløste det kreative – og det resulterte i nye komposisjoner og sanger som ble spilt, sunget og danset til. I DNT finner vi Sakarias som framførte sin profetiske jublende hymne i Luk 1:67 ff., og Marias lovsang i Luk 1: 46 ff. Dette var nye sanger som ble framført under profetisk inspirasjon og utøvelse. Sangen og musikkens profetiske dimensjon finner vi i Ef. 5:18 ff. ”...men bli fylt av Ånden så dere taler (profeterer – se definisjon over) til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger og spiller for Herren i deres hjerter”. Det er spesielt én hendelse fra Bibelen der det går fram at framkalling av det profetiske kom ved hjelp av musikk. I 2. Kongebok 3. 14-15 leser vi: ”... Men hent nå en harpespiller til meg! Da så harpespilleren begynte å spille, kom Herrens Ånd over ham”. Josephus sier det slik: ”…og da de, på hans [Elisjas] befaling hentet en mann som kunne spille på harpen, kom den Hellige [guddommelige] Ånd over ham når musikken ble spilt,”. Hos Elisja var musikken den direkte utløsende årsak til at Guds ånd kom over ham og han kunne profetere. Elisja var godt kjent med at musikken kunne utløse den profetiske ånd, og fordi han så resolutt bad om en harpespiller så tyder dette på at Elisja stadig vekk brukte musikk for å komme inn i Guds nærhet, under Hans salvelse og inn i den profetiske ånd. Profettjenesten og musikk er slik sett knyttet sammen på en spesiell måte.

16.) Faste forløser ting og setter mennesker i frihet! Matt. 17. 21. Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste. Matthew 17:21 New American Standard Bible (© 1995) "But this kind does not go out except by prayer and fasting." Vi leser I den engelska oversettelsen at det er tale om this kind eller denne type på norsk. Det er områder i Guds rike der en MÅ ha bønn og faste til for å innta det område i åndens verden. Jeg har fastet 1 dag, 3 dager, 7 dager, 10 dager, 21 dager og 40 dager. Det er områder i åndens verden der en MÅ ha bønn og faste til for å vinne seier og for å få et åndelige gjennombrudd. Her fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 6. 10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Så er det som Paulus hopper over fra den menneskelig og naturlige delen til den åndelige. Men alt dette går i sammen. Guds ord oppfordrer oss til å bli sterke og være overvinner. Det blir vi ved å være lydig mot Guds org hans ord og ikle oss hans veldige kraft. Selv i GT var det mektige løfter på det å være lydig som vi finner bl.a. i 5. Mosebok 28, hvor mye mer i den nye pakt! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. Her skal vi ikle oss Guds fulle rustning. Hva det er og innbefatter kommer i de neste versene. Vi skal ikke bare ikle oss noen deler av rustningen, men hele rustningen. Men det er så mange troende som aldri kommer ut eller går ut i åndskampen at dette er noe de ikke klarer helt å forholde seg til. Det er først når en har vært i kamper at en skjønner hvor viktig og livsnødvendig dette er. Har du vært i kamp og lid nederlag, så vil en gjøre alt en kan for å ikke lide nederlag i neste fight! 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. De egentlige motstandere er onde ånder som står under ledelse av Djevelen. Det er onde åndsmakter av forskjellige størrelsesordener og posisjoner. Det er demoniske verdensherskere som opererer i dette mørke som verden befinner seg i. Det er en kamp mot ”ondskapens åndehær i himmelrommet”. Det vil si at de tilhører åndeverden, og dermed er de uhyggelig farlige og lumske. Satan opptrer på mange forskjellige måter, både som en lysets engel (2 Kor 11,14) og som en brølende løve (1 Pet 5,8). Han er farligst når han opptrer som en lysets engel, forkledd som en budbringer av evangeliet. Guds ord sier om de siste tider: ”Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennmerket i sin egen samvittighet” 1 Tim 4,1-2. Vranglæren har følgelig sin opprinnelse i onde åndsmakter, og vranglærene er påvirket av, eller under innflytelse av onde åndsmakter. Derfor kan vi si at det ikke er en kamp mot mennesker i og for seg, men Djevelen og de onde åndsmakter bruker eller misbruker mennesker i sin kamp mot Gud og de kristne. Guds ord legger ikke skjul på at vi har en uhyggelig motstander som sammen med forferdelige onde åndsmakter vil gjøre alt som er mulig for å forføre Guds barn. Men vi skal vite at Jesus avvæpnet de onde åndsmakter da han seiret på Golgata (Kol 2,15). Selv om Djevelen og hans åndehær er beseiret, så er ikke dommen eksekvert ennå. Derfor har de ennå en tid til å forføre og friste oss mennesker, men dommen over dem er allerede avsagt. Men det er også forskjellige åndsmakter vi står ovenfor. Vi kan dele dem inn. 1.) Makter og myndigheter. 2.) Verdens herskere i dette mørke. 3.) Ondskapens åndehær i himmelrommet. Her møter vi tre forskjellige områder av fiendehærer som vil nedkjempe og forstyrre oss. To av hemmeligheten til å vinne seier er å kjenne oss selv og vår egen slagkraft. Og kjenne fienden og hans slagkraft. 1.) Her møter vi menneskene “Face to Face”. Hvorfor vil ikke massemedia og alt annet skrive og forholde seg saklig og objektiv til oss troende og objektivt? Satan står bak. 2.) Det er en Ånd som bibelen beskriver som Satans Ånd, Antikrist`s Ånd, den Ånd som er virksom i vantroens barn som virker og regjerer i denne verden. Motsatsen til Guds Ånd kan vi si. 3.) Her er demonene og de falne Englene. Demoner er gjerne “små” menn på 1\2 m hvis en skulle se dem synlig for øyet. De falne Englene er over demonene igjen og kan tom formere seg leser vi i 1. Mosebok 6. De har antagelsesvis vært med på å regjere denne verden før i sammen med Lucifer. Vi leser flere plasser i skriften at demonene innfiltrert og besatte menneskene. Mens de falne Englene gikk så langt som å ha samleie med kvinner og fikk barn med dem, de hadde muligheter til å forplante seg. Men de er åndsvesener som kan være både synlig og usynlig for det blote øye! 1. Mosebok 6. 4 På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne. Menneskejentene føder kjemper, de er Gudesønnene har andre genetiske betingelser som er sterkere og annerledes enn menneskene etter syndefallet. Kong David utryddet dem som overlevde vannflommen, og i dag er de ånds personer og ikke kjøtt og blod, 2. Samuels bok 21. 18 Siden kom det til ny strid med filisterne, ved Gob. Der felte Sibbekai av Husja-ætten en mann som hette Saf og var en etterkommer av Rafa. 19 Enda en gang kom det til slag med filisterne ved Gob. Elkanan, sønn av Ja’are-Orgim fra Betlehem, felte da Goliat fra Gat, som hadde et spydskaft så tykt som en vevbom. 20 Siden kom det til slag ved Gat. Der var det en kjempestor mann som hadde seks fingrer på hver hånd og seks tær på hver fot, tjuefire fingrer og tær i alt. Han hørte også til Rafa-ætten. 21 Mannen hånte Israel. Men Jonatan, sønn av Davids bror Sjima, slo ham i hjel. 22 Disse fire hørte til Rafa-ætten i Gat. David og mennene hans felte dem. 23. 21 Han felte også en kjempestor egypter. Egypteren hadde et spyd i hånden, men Benaja gikk imot ham med en stav, rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd. Det er først ved slutten av den store trengsel at disse åndelige størrelsene vil åpenbare sitt sanne jeg for alle mennesker. Inntil da er vi deres største motstandere og de er våre vanskeligste og største motstandere. Men Jeus har beseiret dem på korset en gang for alltid. Det er godt og betryggende å vite. Vil også ta med at Satan er veldig opptatt av dette derfor har han satt ut løgner som ikke er sanne om dette. Se her: Ifølge ZetaTalk hadde Davids oldemor blitt voldtatt eller misbrukt som sex-slave av en anunnaki-soldat, og hadde så gitt fødsel til en hybrid (Davids bestemor). Det var altså anunnaki-blod i Davids årer, og som barn hadde han av moren lært å hate gigantene. Dette er bare en gigantisk bløff! Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 2. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset. Satan og demone hadde has på våre liv. Vi var i mørke og trivdes i mørke og var Satans eiendom. Men de ble avvæpnet og stilt frem som løgnere, anklagere og uten reel makt. Satan og demonen hadde fått herjet lenge og grundig nok. Men ikke lengre, nå var de beseiret. Seieren er fullkommen. Gud Fader er tilfredsstilt gjennom Jesu verk på Golgata. Vi har fått syndene tilgitt og Gud kan ta oss til nåde og adoptere oss inn i sin familie som hans egne barn. Og Satan og demonen har ingen reel makt lengre, de lever på lånt tid! Jesus nullstilte loven for oss TROENDE. Den gjelder ikke lengre for oss, kun nåden i Kristus Jesus. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Derfor oppfordrer apostelen de troende til å ta Guds fulle rustning på slik at de kan gjøre motstand på den onde dag (v. 13). Dagene er forskjellige. Noen dager ser vi tilbake med glede, andre vil vi helst glemme. Dagene som kommer vet vi ikke noe om, men erfaringsmessig vil noen være gode andre onde. Vi skal merke oss at Djevelen er strateg og finner gjerne en dag da vi føler alt er vanskelig og tungt, da kommer han med sin list og fristelser for å prøve å føre oss til fall. Særlig onde dager for Guds folk er forfølgelsestider. I vår tid er det mange i verden som blir forfulgt for sin kristne tro, og verden opplever flere martyrer enn noen gang i historien. Forfølgelesetiden vil kulminere ved Antikrist komme og den store trengsel. Derfor er det viktig at vi tar på oss Guds fulle rustning, så vi kan bli stående.

17.) Vandre og leve i tro. Troens Apostel ble Smith Wiggelsworth kalt, hvorfor? Han levde det han prekte. Det er her hemmeligheten til et seirende og sterkt kristenliv er, ikke minst for den som har den profetiske gave og en profet tjeneste. Leve som en preker, og tror selv på det som står skrevet! En ung franskmann med navn Clement Le Cossec, pastor i Assambles of God i Frankrike. Én dag ringte det på hans dør. Utenfor sto et sigøynerpar med en traktat i hånden. Det skulle vise seg at den hadde de fått av en ivrig medarbeider fra hans menighet i en evangeliseringskampanje som menigheten hadde. I traktaten sto det å lese at Jesus kunne frelse og helbrede. De kunne fortelle at den enste sønnen deres lå på sykehuset, oppgitt av legene. Med tårer i øynene spurte de om han ikke kunne følge dem til sykehuset å be for sønnen. Nøden som lyste ut av øynene deres overbeviste Le Cossec om at dette var noe han måtte gjøre. Han ble med dem på sykehuset, hvor han la hendene på den dødssyke gutten, og miraklet skjedde. Gutten ble momentant helbredet. Underet skapte en tro hos foreldrene, som overga seg til Jesus.

18.) Profeter trengs å omgås profeter, i GT fantes det profet skoler. Vi leser i skriften om Elias hadde etablert en profetskole i Jeriko, og øyensynlig besøkte han og Elisa denne skolen. Noen av de unge, ferske profetene kom bort til Elisa og spurte: "Vet du at i dag vil Herren ta din herre bort fra deg over hodet på deg?" (2. Kong. 2:5). Elisa avbrøt dem hurtig og sa til dem: "Ti bare stille!" Nå drev disse unge, sterke Guds menn med studier av skriften. De hadde til og med noen profetiske syner, fordi de visste at Elias ville bli tatt opp den dagen. David var selv profet, men ble avslørt av en annen profet. Profeten Natan avslørte Natan. Selv om er profet, så trenger enn å ha med andre profeter.

19.) Tal ut det som bor i hjerte, det er med å forløse den profetiske gave. "Åpne din munn vidt opp, og Jeg skal fylle den." (Salme 81,11) Det er utrolig viktig at en ikke holder igjen, men «slipper» ut det som bor i ens hjerte. Det er bedre at det kommer noe ut, en ingenting. «Rop av strupen, spar ikke! Oppløft din røst som en basun og forkynn for mitt folk dets overtredelse og for Jakobs hus dets synder!» (Jes 58,1.) Rop at strupen og spar ikke, det er skriftens oppfordring. Det kan høres noe voldsomt ut, og det er det. Men skriften oppfordrer oss til å være frimodige, djerve og åpne opp for Herren i våre liv.

20.) Advarsel, at i endetiden skal det også være mange falske profeter. Dette har jeg tatt opp ved flere plasser både på bloggen og på hjemmesiden vår, men skriften taler igjen og igjen om at i endetiden skal det være mange falske profeter som skal stå frem (Matt. 24.11). Matt. 24. 11 Og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill. Vi lever i høy profetiske tider. Det som de første kristne profetert skulle skje i tiden før Herrens komme skjer nå like for våre øyne. Det er ikke noe som skal skje eller kommer til å skje. Men dette har skjedd og hender i dag. Mange falske profeter skal stå frem. Ikke få men mange. Hvem er disse falske profetene? Det er ikke noen utenforstående slik som mormonernere, JV og andre til dels ekstreme kristne grupperinger. Vi leser flere plasser at de skulle oppstå innforbi de såkalte evangelisk troende menigheter. Og deres lære skulle få fremgang og likeså dem selv og Jesus advarte mot endetids villfarelse. Det var det første og største tegnet på hans komme.

21.) Alene med Gud. 1. Timoteus 5,5-6. ”Den som da virkelig er enke og står alene, hun har satt sitt håp til Gud og lever i bønn og påkallelse natt og dag. Men den som bare vil nyte livet, hun er levende død.” Alle troende skal være som en enke, og i særdeleshet profeten eller de som har den profetiske gave. Det er særskilte løfter gitt til den eller de som gar avsides med Herren. Kunne ha skrevet mange artikler om dette emne, men alene med Gud er og forblir vår viktigste og største ressurs og mulighet som troende, om vi er profeter eller ikke!

22.) Hvem kan inneha en profet tjeneste? Kvinner kan inneha profet og Evangelist gjerningen såfremt hun er tildekket og underordner seg sin egen ektemann. Mannen er fri og har mulighet til å ha og inneha alle tjenestegaver. Da så fremt Gud kaller han og istandsetter ham. Lukas forteller at Filip «hadde fire ugifte døtre som hadde profetisk gave» (Apg 21,10). Disse døtrene hører vi ikke mer om verken før eller siden. De bidrar tilsynelatende heller ikke til historien på noen måte. Ingen ville lagt merke til det hvis Lukas hadde latt være å gi oss denne opplysningen. Hvorfor er da denne opplysningen gitt? Lukas må ha hatt en god grunn for å gi oss denne «overflødige» opplysningen. For det første kan man selvfølgelig tenke på hvilke personer disse jentene var. De var kvinner, de var ugifte og de var ganske sikkert unge. Hver av disse tingene - kvinne, ung, ugift - kan være nok til å diskvalifisere mennesker for tjeneste i visse kristne sammenhenger i dag. Lukas viser oss at slik var det ikke i den første menigheten. For det andre kan det være nyttig å meditere over hvilken effekt det hadde for disse jentene å vokse opp i et åndelig sterkt hjem. Vi vet jo en hel del om evangelisten Filip (Apg 6,1-6 +8,4-40) og har all grunn til å tro at barna hans fikk grundig opplæring i evangeliet, og at fars iver for Jesus smittet over på dem. Hva betyr det for utviklingen av tjenester i Guds menighet at det finnes slike åndelige hjem hvor barn får vokse opp? Imidlertid har alle de norske oversettelsene som jeg har sjekket en unøyaktig oversettelse av dette verset. Det sies at disse døtrene hadde en profetisk gave. I grunnteksten er ikke ordet «gave» brukt i det hele tatt. Det som står er at Filip hadde fire «profeterende døtre». Fra verbformen som er brukt på gresk (presens partisipp aktiv) kan vi forstå at dette var jenter som hadde for vane å profetere – dette var noe de stadig gjorde. Dette er mye mer dynamisk og levende enn bare å ha en gave. En gave kan du nemlig legge i en skuff og ta fram en gang i blant. Filips døtre derimot levde aktivt i det profetiske. Man kan lure på hvorfor norske bibeloversettelser bruker uttrykket «døtre med profetisk gave» i stedet for å skrive «profeterende døtre». Kan det være at fire aktive unge kvinnelige profeter blir for fjernt fra vår virkelighet? Blir det mindre utfordrende å si at de hadde en profetisk gave? Men dette er jo bare spekulasjoner. Poenget mitt er at vi må gjenvinne det dynamiske i den profetiske tjenesten. Derfor må vi studere profetene vi blir presentert for i Det nye testamentet – og blant dem hører Filips fire døtre til.

Sluttkommentar: Har prøvd å skrevet noen artikler der sider med det profetiske er blitt belyst, og har en artikkel igjen der jeg skal komme inn på mine erfaringer med det profetiske. Vil oppfordre enhver til å søke Gud for det profetiske. "Streb etter de største nådegavene!" (1.Kor.12.31) Ordet "strebe" synes negativt for oss, men det betyr at vi kan be inderlig og ivrig etter å få dem. Erfaring viser at mange mennesker har en eller flere av disse gavene uten å vite det. De har ikke "pakket dem ut". De har opplevd merkelige følelser og tanker i bestemte situasjoner som de ikke helt har forstått. Dette kan ofte være hint om at gaven ligger der, og at det er et spørsmål om å bevisstgjøre seg den, og ta den i bruk. Og for den som har begynt å ta det i bruk, fortsett med det og gå frem i tro og tillitt til og med Herren.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-132-hvordan-lede-et-trossamfunn.html http://blog.janchristensen.net/2011/01/sprsmal-44-tror-du-pa-den-profetiske.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-22.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-444-den-profetiske-gave-og-profet.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-445-profet-tjenesten-er-intakt-i-dag.html