torsdag 26. juli 2012

Nr. 452: Muslimene ser ned på oss troende og vestlige, samtidig ønsker de mest hengivne muslimer verdensherredømme som Koranen lærer!

Nr. 452:

Muslimene ser ned på oss troende og vestlige, samtidig ønsker de mest hengivne muslimer verdensherredømme som Koranen lærer!

Ap.gj. 4. 8 Da sa Peter til dem, fylt av den Hellige Ånd: I folkets rådsherrer og Israels eldste! 9 Når vi idag blir tatt i forhør for en velgjerning mot et sykt menneske, om hvad han er helbredet ved, 10 da være det vitterlig for eder alle og for hele Israels folk at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som I korsfestet, han som Gud opvakte fra de døde, ved ham står denne helbredet for eders øine. 11 Han er den sten som blev forkastet av eder, I bygningsmenn, men som er blitt hjørnesten. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

En Moske er ikke bare et sted for tanke og tro, men et sted for politikk og idelogi da Islam innbefatter i sin tro og lære alt om oss mennesker, ingenting er utelatt. Det er et totalitært og preste\imam styrt der Koranen er grunnlaget for deres tro og lære. Koranen lærer at krig er tillatt bare det fører til Islams utbredelse og herredømme1.) Vi er ikke imot muslimer, men deres lære, det uvesen av system det er.

Det er viktig å skille her mellom menneskene som er muhammedanere eller muslimer og den lære, det system og uvesen som Islam er. Jeg er 100 % for enhver muslim, men er imot den forståelse av og den opplæring av hva troen på Gud innbefatter og mye annet som deres religion er og representerer. Det er da opplagt at de gjerne vil tjene Gud, men så lenge de ikke vil akseptere Guds frelsesvei ved sønnen Jesus Kristus vil dessverre deres Gudsdyrkelse føre til nederlag. Ser en på landene der muslimene styrer med sine lover, ser en fattigdom og nød, forskjellsbehandling og maktstyre, stammekriger og uro. Gud elsker selvsagt muslimer like mye som andre, da de er mennesker skapt i hans bilde, men han prøver å fortelle dem selv gjennom omstendighetene i samfunnet at de er på feil spor. Hadde de vært villig til å lære og lytte, kunne de ha omvendt seg, og fått Guds velsignelse i landet sitt ved troen på Jesus som frelser og velgjører og alt. Det er ikke til å komme fra at det de vestlige land har hatt Guds velsignelse da de har hatt vekkelse fra himmelen og det har løftet oss opp både åndelig og på det materielle. Dessuten må vi aldri glemme at frelsen kommer fra jødene, det sa Jesus, derfor har vi mye å lære fra jødene og det Gudsbilde og tro de har, for det er deres Gud som er den ene og sanne Gud.

2.) Islam tilhører ikke her i den vestlige og «kristne» verden, de har ingen naturlig del i vårt samfunn da kristendommen har vært her i minst 1000 år, ja faktisk enkelte steder i 2000 år.

Mens Muslimene, de har levd avsondret fra oss i det store og hele og drevet med sine barbarier og sin forferdelige form for gudsdyrkelse med krig, plyndring, flerkoneri og harem, undertrykkelse etc. stort sett i muslimske områder. Men i dag vil de og har fått fotfeste i den vestlige og kristne verden med masseinnvandring, satt opp sine avgudstempler som de kaller Moskeer, og på den måten får de og har fått enorm innflytelse og makt. Men det er selvfølgelig også en del skyld for oss i den vestlige og «kristne» verden både direkte og indirekte. Mange av de som har finansiert disse Moskeene her i Norge, ikke minst i vår hovedstad, Oslo er rike Saudiarabere. De er blitt rike med at bl.a. Amerikanerne har hjulpet dem til å utvinne og få opp oljen. Amerikanerne er blitt rike og hjulpet, samtidig er mange muslimer blitt styrtrike. De bruker en del av sin rikdom til å bygge moskeer her i Norge og andre vestlige land. Snakk om å skyte seg selv i foten: Det er makt og penger som ligger bak og styrer hele den vestlige «kristne» verden, ikke moral og Guds ord. Derfor høster vi også slike frukter. Vi tror på religionsfrihet. Men alt det som Islam representerer i dag, har også vært en del av den katolske og lutherske kirka i tidligere tider. Men i dag, heldigvis, dreper ikke disse kirkene motstandere lengre eller driver med kjetterbål og annet. Og i det store og hele, er Islam en levning fra fortiden som aldri skulle ha hørt nåtiden til. Det er en barbarisk, diskriminerende og på mange måter fordummende religion som ikke har noe med den levende Gud å gjøre. Å slippe slik opp for Islam er å sette oss flere tusen år tilbake i tid og slippe krefter til som er farlige, hemmende og destruktive. Kan ikke se at dette er av det gode, men heller av det onde!

3.) Hele den vestlige verden har i det store og det hele aldri hatt noe med Islam å gjøre før i dag, bortsett fra Spania og noen få områder i Europa.

Det er derfor også en kulturell form for annektering muslimene gjør med oss her i Norge og Europa. De hører egentlig ikke hjemme her når de ønsker å være muslimer og bosette seg her i den vestlige verden. Deres primitive religion hører en svunnen tid til, men dessverre, Satan lever i beste velgående og vi er ikke var for faren før det vil være for sent er jeg stygt redd for. Da vil det på en eller annen måte bli et oppgjørets time som ikke vil være god, men vanskelig. Det eneste som kan spare oss for dette er en sann kristen vekkelse der muslimene blir frelst, gjerne i hopetall eller i en meget stor mengde og skala. Uten det vil vi før eller siden bli møtt med et eller flere angrep fra muslimene der de vil kreve makt og innflytelse i vårt samfunn og som vil være så ille og undertrykkende at vi vil bli satt tilbake mange hundre år og det vil nesten være umulig å drive et fritt og demokratisk samfunn. Mange vil også ha det samme som i Iran, et prestestyre i Norge og ellers i alle vestlige land der de kan få komme inn og styre. Og frie menigheter med en fri forkynnelse vil være saga blott. Da Tyskerne inntok Norge sto Pastor T. B. Barratt øverst på deres liste over intellektuelle som de skulle få has på da han hadde avslørt dem lenge før noen andre i Norge. Heldigvis døde han noen mnd. før deres invasjon av Norge, hvis ikke så hadde Barratt vært ille ute.

4.) Sharia lover.

Jeg har selv snakket med muslimer som går i vanlig fast jobb her i Norge som ønsker seg Sharialover for muslimer. Og når de har hatt dem for muslimene, skal de gjelde for hele Norge. Det som gjør dette «rett» er når det er blitt nok muslimer i Norge og på et sted. At de er for det meste bosatt i Oslo og Østlandsområde gjør dette område i Norge mest utsatt for dette og Muslimsk påvirkning, som dessverre vil bare øke og øke hvis ikke vi som er kristne og fra den vestlige verden gjør noe. Ved Sharia lover vil Norske lover, og alt som vi ser som Norsk, kristent, humant og det som er rett i dag bli fjernet og skjøvet til side for Sharia lover. At Norske myndigheter og de som sitter i styre og stell ikke vil gjøre noe med situasjonen er illevarslende. Den virkelige sannheten er nok at en egentlig innerst inne ikke vil se realitetene i øynene. Det ser ut som om Muslimer og imamer allerede har fått for stor makt. Muslimsk tro og tenkning er farlig og antivestlig og kristent. Fra Wikipedia: Sharia (arabisk الشريعة, ash-sharī‘a: veien (til sjø), banen, måten), også sjaria, sjariah, sjari'a, sjari'ah, shari'a, shari'ah, shariah eller syariah er tradisjonell islamsk lov. Sharia finnes ikke som et entydig nedskrevet lovverk, men formuleres til enhver tid gjennom ulike skriftlærdes ofte varierende tolkninger av Koranen og hadithene. Islam trekker i utgangspunktet ikke noen grenser mellom spesifikt religiøst og sekulært liv. Derfor dekker ikke sharia bare religiøse ritualer, men også mange aspekt ved dagliglivet. Mange muslimer med et liberalt syn på islam er derimot i opposisjon til dette tradisjonelle synet på religiøse lover. Begrepet henviser til «vei til vann» eller «brudd i en elvebredde som gir tilgang til vann». Muslimske lærde skiller for det meste mellom fiqh som betyr «forståelse» og henviser til innblandinger av lærde fra lovens kilder, og sharia som er de moralske idealene som ligger bak fiqh. Lærde håper at fiqh og sharia i ethvert konkret tilfelle er identiske, men de kan ikke være sikre. Det som er sikkert er at dersom en handler ut fra lovlig formede fiqh, er en unntatt fra sanksjoner. For sunni-muslimer er kildene til islamsk lov Koranen og hadith, men ijma, samfunnets enighet, har også vært akseptert som en mindre betydningsfull kilde. Qiyas, forskjellige former for tenkning inkludert sammenlikning med lignende saker, har også vært brukt av lovens lærde (Mujtahidun) for å behandle situasjoner der kildene ikke gir noen konkrete regler. I Imami-Shi'i -lov er lovens kilder (usul al-fiqh) Koranen, anekdoter fra profetens og de 12 imamers praksis, samt intellektet (‘aql). Praksisen blir kalt sharia i dag, men har også lokale skikker (Al-urf). Islams jus blir kalt fiqh og er delt i to deler: studiet av kildene og metodikken (usul al-fiqh, lovens røtter) og de praktiske reglene (furu' al-fiqh, lovens grener). (sitat slutt).

5.) I de aller fleste muslimske landene er det problemer.

Skal vi se på fruktene at muslimsk tro og lære, så burde bare det i seg selv få oss her i vesten og i de «kristne» landene til å våkne opp. Saudi Arabia, Afganistan, Pakistan, Iran og alle andre muslimske land er det totalitært, undertrykkende, fattigdom og problemer for storparten av befolkningen. Det er ikke fremskritt og lykke, men stagnasjon, fattigdom, undertrykkelse og alt annet som ikke er positivt og godt som er rådende. Alt pga av religionen Islam, i ihvertfall en stor og vesentlig negativ faktor.

6.) I de aller fleste muslimske landene blir kristne undertrykket, holdt nede og i ytterste konsekvens drept.

Går en på sider som F.eks. Stefanus alliansen og andre nettsider og får et innblikk i de minst tolerante og antidemokratiske land, er de muslimske landene og områdene overrepresentert. Når en også har vært i flere av de landene som jeg har vært så tenker jeg også på de menneskene som bor der. Ikke minst de kristne. Den som tror at hvis det hadde blitt muslimsk styre i Norge at vi hadde sluppet billigere og lettere under. Den vil nok feil regne seg kraftig, vi hadde nok blitt mer undertrykt og holdt nede enn hva de aller fleste blir i dag i de muslimske landene. Drap av annerledes troende og tenkende der en blir dømt ut i fra Sharia lover er dessverre en kjennesgjerning er utbredt i muslimske land. Og mange blir drept og halshugget eller avrettet på andre måter i offentlige skue for avskrekkelse og forlystelse. Islam er og forblir en farlig religion.

7.) De troende muslimer ønsker verdensherredømme, så kommer enden!

I følge Koranene og hva mange muslimer tror og tenker, så vil enden komme når verden er underlagt av muslimene. Dette lever heldigvis ikke de aller fleste muslimer etter da de er det vi kaller sekulære muslimer. Men i deres skrifter finnes denne lære, de som er mest hengiven muslimer tror på dette, lever etter dette. Til slutt vil de også kreve at alle andre lever etter dette, da vil det bli som et ultimatum for oss alle da de i dag er i ferd med å vokse seg såpass store og mektige at jeg må si: «Våkn opp lille Norge, og i særdeleshet dere som er enig med meg i at muslimer og muslimsk tro ikke hører hjemme i Norge og i et fritt vestlig land». Egentlig så hører ikke muslimene hjemme noen steder da det er avgudsdyrkelse og dermed er det Satan, demonene og de falne englene som står bak Islam!

8.) Islam er en forkledning av hva den egentlig er, det er ikke først og fremst en religiøs bevegelse, men et politi tisk og totalitært styre og tenkesett!

Det er en forkledning at hva virkeligheten er når muslimene hevder at de er en religion. Virkeligheten er at religionen kommer ned på listen. Først og fremst er det en politisk og kulturell maktfaktor med verdensherredømme på agendaen. Dernest er det en religion, derfor er en Moske som en «kampleir» inn på «fiendens» territorium. I mange moskeer oppbevarer de alt fra bomber, granater, avlyttingutstyr og alt annet en trenger for å innfiltrere, drive terror og nærmest krig. Koranen og Muhammed lærer at krig er legitimt hvis ikke «fienden» som ikke aksepterer Islam underkaster seg Islam av egen fri vilje. Å gi aksept til Moskeer over en lav sko er å virkelig u utsette seg selv, alle andre og ikke minst den kommende generasjon for fare og en form imperialisme som Europeeren drev med før.

9.) Allah er fra begynnelsen er Arabisk månegud, ikke bibelens Gud.

Da vi leser historien i Saudi-Arbien på den tiden. Da var det mange stammer med sine religioner og avgudsdyrkeri. Og Muhammed «samlet» dette og gjorde det til èn religion med en månegud som Allah. Det er rett som muslimene tror at det er kun èn Gud, ikke tre som dessverre de aller fleste kristne er forledet til å tro på gjennom den katolske kirka. Opprinnelsen til Allah er en månegud, ikke Abrahams, Isak og Jakobs Gud som jøder og en del kristne tror på (de som tror på treenigheten og Jesus only læren har avskrevet seg troen på den ene sanne Gud). Da Muhammed fikk sine åpenbaringer, hadde han ikke til hensikt å starte en ny religion. Tvert imot oppsøkte han jødene og forsøkte å oppmuntre dem til å ta imot ham som en profet for deres Gud. Da han oppdaget at han ikke ble akseptert som profet av jødene, vente han ryggen til Jerusalem og dro isteden til byen Mekka. Mekka hadde på den tiden totalt 360 gudefigurer og en av dem hadde navnet Allah. Denne guden var tilknyttet stjernereligionen og var det personlige navnet på måneguden. Muhammed bestemte seg da for at Allah, måneguden, skulle være hans gud. Halvmånesymbolet til religionen Islam stammer nettopp fra denne opprinnelsen. Enguds-religionen Islam er en sannhet ut fra visse modifikasjoner. Muhammed lanserte religionen som en enguds-religion, men fikk senere noen åpenbaringer som tilsa det motsatte. I det gamle Arabia ble månen oppfattet som en mannlig guddom og solen som en kvinnelig guddom. Muhammed fikk en åpenbaring om at disse to guddommene giftet seg og fikk tre døtre (Al-lat, Al-Uzza og Manat). Disse døtrene skulle betraktes som guddommer ifølge Muhammed og kunne tilbes. Men nå ble Islam omgjort til en flerguds-religion, noe hans tilhengere den gangen protesterte høylytt mot. Nokså beleilig fikk da Muhammed en ny åpenbaring, som tilsa at den første åpenbaringen skulle oppheves. Disse versene, de såkalte Sataniske versene med flere, skal ha tilhørt den første versjonen av Koranen, men ble fjernet etter Muhammeds død. Versene er svært pinlige for det muslimske presteskapet og de har alltid forsøkt å holde dette skjult. Det er ikke for ingenting at offentliggjøreren Salman Rushdie er den mest forhatte blant Islams voktere og at hans bok er forbudt lesestoff blant muslimer. Ja offentliggjøring kan true selve troverdigheten til profeten Muhammed og Islam som sann religion.

10.) Koranen er en dårlig kopi og etteraping av det gamle testamentet.

Jeg har lest en god del i Koranen. Slik jeg oppfatter Koranen, så er den skrevet med det gamle testamente i hånden, men en dårlig kopi. Det er ikke egne tanker Muhammed fremfører, men sammensatt med hva det gamle testamente lærer og hva de forskjellige stammene rundt omkring trodde og lærte. De åpenbaringene som Muhammed fikk er i beste fall mennesketanker, eller så er det forførende ånder og demoners lærer som står bak.

Sluttkommentar: Som sagt, jeg er på ingen måte imot Muslimer som mennesker, men hva de står for og representerer er både farlig og stygg. Og som jeg har skrevet før, muslims tro er like mye en politisk tro som en åndelig tro da den innbefatter hele vårt liv som mennesker, derfor skulle egentlig muslimene ikke får lov til å fritt bygge moskeer og annet. Det er en form for lureri og manipulering. Nå har muslimene mer enn nok med Moskeer i Oslo og her i Norge, flere vil på lengre sikt bygge opp om større konflikter og konfrontasjoner enn en ønsker å tenke og tro vil kunne skje selv her i vårt lille og fredelige land. De vil kunne til å kreve Sharia lover, dernest eget styresett etc. det er med gru og forferdelse jeg ser hvordan de vokser mer og mer frem og de tror at dette er slik vi i Norge vil ha det?! La oss be og forkynne evangeliet at det er frelse kun i Jesu navn alene og veien til den eneste sanne Gud går kun og ved Jesus Kristus. Muslimsk tro og lære er en feilaktig og demonisk lære om Gud og hva han står for, ikke la deg forlede til å tro noe annet, hvis du det gjør er du i ferd med å miste grepet om ditt eget åndelige ve og vel. Jeg synes kristne ledere er i det store og hele umodne og utrygge da de ikke evner å debattere ting saklig på det jevne, men muslimene stiller allikevel i en egen kategori da de ønsker ingen debatt i det store og det hele i muslimske land, men er totalitært og undertrykkende styre og tenkesett. 1 Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-453-muslimene-vil-ikke-seire-eller.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-451-muslimene-kan-volde-oss-her-i.html

Ingen kommentarer: