torsdag 26. juli 2012

Nr. 453: Muslimene vil ikke seire eller Islam til slutt, men Kristus og alle som tror på ham!

Nr. 453:

Muslimene vil ikke seire eller Islam til slutt, men Kristus og alle som tror på ham!

Daniel 2. 34 Mens du så på billedet, blev en sten revet løs, men ikke med hender, og den rammet billedet på føttene, som var av jern og ler, og knuste dem. 35 Da knustes på én gang både jernet, leret, kobberet, sølvet og gullet, og det blev som agner fra treskeplassene om sommeren, og vinden tok det så det ikke fantes spor efter det. Men stenen som rammet billedet, blev til et stort fjell, som fylte hele jorden. 36 Det var drømmen; og nu skal vi si kongen uttydningen. 37 Konge, du kongenes konge, som himmelens Gud har gitt riket og makten og styrken og æren - 38 overalt hvor menneskenes barn, markens dyr og himmelens fugler har sine bosteder, har han gitt dem i din hånd og gjort dig til herre over dem alle - du er hodet av gull. 39 Men efter dig skal det opkomme et annet rike, ringere enn ditt, og så ennu et tredje rike, som er av kobber, og som skal herske over all jorden, 40 og derefter et fjerde rike, som skal være sterkt som jernet; eftersom jernet knuser og sønderslår alt, skal det som det sønderknusende jern sønderslå og sønderknuse alle hine riker. 41 Og at føttene og tærne som du så, dels var av pottemakerler og dels av jern, det betyr at det skal være et delt rike, og at det skal være noget av jernets styrke i det, eftersom du så jernet blandet med leret. 42 Og at tærne på føttene dels var av jern og dels av ler, det betyr at riket for en del skal være sterkt og for en del skrøpelig, 43 og at jernet som du så, var blandet med ler, det betyr at de skal blande sig med hverandre ved giftermål, men at de allikevel ikke i lengden skal holde sammen, likesom jernet ikke blander sig med leret. / 44 Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig; 45 for du så jo at en sten blev revet løs fra fjellet, men ikke med hender, og knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hvad som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning. 46 Da falt kong Nebukadnesar på sitt ansikt og tilbad Daniel, og han bød at de skulde ofre ham matoffer og røkelse. 47 Og kongen tok til orde og sa til Daniel: I sannhet, eders Gud er gudenes Gud og kongenes herre og en som åpenbarer hemmeligheter, siden du har kunnet åpenbare denne hemmelighet. 48 Derefter gjorde kongen Daniel til en stor mann, og han gav ham mange store gaver og satte ham til herre over hele landskapet Babel og til øverste forstander for alle Babels vismenn. 49 Og på Daniels bønn satte kongen Sadrak, Mesak og Abed-Nego til å styre landskapet Babel; men Daniel selv blev ved kongens hoff.

Det er bare de som tror på Kristus Jesus som vil seire og være overvinnere lærer Guds ord, den muslimske tro og Muslimene er og forblir en mislykket og usann tro og læreDette blir den tredje og siste artikkelen om tema rundt muslimene og deres tro og lære. Håper og tror det har vært avklarende og til opplysning og nytte for mange. En del ting skremmer, forarger og gjør en til dels sint. Men ved Guds nåde og hjelp så vil alt i og for våre liv og kristen virksomhet gå til seier i den Herre Jesus Kristi navn!

1.) Ismael og Isak, opphavet til jøder og Araberne.

Vi leser beretningen om Abrahams to sønner flere plasser i Guds ord, selve hendelsen finner sted i 1 Mosebok. Abraham fikk to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinnen. Trellkvinnens sønn Ismael blir regner for også i Koranen og hva både historien og Guds ord lærer at Ismael er Arabernes stamfar gjennom Abraham. Slik Isak er det for jødene. De lå i konflikt med hverandre som Jakob og Esau også gjorde det. Det var en som var løfte sønnen mens den andre ikke var det. Det igjen skapte konflikt og stridigheter. Og det var han uten løfte og som valgte kjødets vei som skapte problemene. Slik er det i dag også. Det er et annet tema som vi ikke skal gå i dybden av her da det blir for mye. Men vi skal ha klart for oss at disse konfliktene vi ser veldig ofte ikke er bare politiske og menneske lagde og skapte konflikter. Men de er åndelige, der Gud står på en side og Satan med sine demoner og falne engler på den andre siden. Det vi da ser i det synlige og åpenbare er bare et resultat av det som foregår i åndens verden. Derfor blir det mange ganger helt feil og forvirrende å bare bruke rent menneskelige argumenter, men vi må ta med oss at det ligger bak dype, vanskelige og store åndelige konflikter. Å bekjempe Islam med bare rent menneskelige våpen er og forblir feil og meningsløst. Vi må se dette i en større og dypere sammenheng der konfliktene er også åndelig. Muslimene har dessverre så alt for ofte latt seg bruke av den onde og de onde åndskreftene, det kommer blant annet av deres forkvaklende og feilaktige syn på Jesus at han ikke er verdenes frelser, forløste og mellommann mellom oss og den eneste sanne Gud Faderen. Eller Jehova eller Jahve.

2.) Vi trenger «kristne» og frie land som de skandinaviske landene, USA og andre vestlige land.

Hvis vi som frie og «kristne» land blir muslimske, hvor skal vi som tror på Jesus som Guds sønn og verdens frelser gjøre av oss? Jeg er foruroliget å se så mange Moskeer dukke opp som paddehatter i Oslo by som jeg og min familie lever og bor. Jeg har ikke imot muslimer så det er sakt enda en gang. Men hvis utviklingen fortsetter og både de troende og myndigheten lar humla suse, hvor vil dette ende? Muslimene vil ikke stoppe opp med bare å ha moskeer. De vil at hele samfunnet skal bli muslimsk. Det er noe som vi kristne også vil, men det er allikevel en vesentlig forskjell her. De kristne har på mange måter levd før som muslimene lever i dag at de med makt og undertrykkelse ønsker å underlegge seg de menneskene som ikke gjør det frivillig. Og det er dette med Islam, deres korte vei og ustrakte bruk av vold, undertrykkelse og totalitært styre og maktbruk (les misbruk). I mange hensende til det positive fra katolisismen til i dag. Mens muslimene fører oss tilbake til det mørke 600 tallet! Der drap, undertrykkelse og totalitært styre var rådende! Det er også viktig å legge merke til ay kristendommen har forandret seg, da fra god til dårlig og fra dårlig til god igjen. Mens den muslimske troen er å gå fra vondt til verre dessverre i mange henseende.

3.) Ut i fra Islam kommer det ikke en eller annen terrorist, men en mengde.

Går vi til de såkalte muslimske landene så er det tusener på tusener «Anders Behring Breiviker`er». De dreper, lemlester og gjør alt de kan for å spre død, frykt, terror, vold og hat! Vi i Norge har 1 Breivik, mens i muslimske land finnes det tusener som ham. Og leser en Hamas sitt charter er det som å lese blåkopi av Nazistenes idelogi på mange punkter bare Hamas er enda verre. Ut i fra religionen Islam er det kommet så mye elendighet, vold, undertrykkelse og drap at jeg vil egentlig ikke ha mer av den muslimske tro og lære med alle moskeene og imamene som følger med på laset. Muslimer er greie mennesker i det store og det hele, men ikke deres tro og religion. Den ønsker jeg at vi skal bli spart for. Vi får håpe og be at de troende og myndigheten i Norge vil våkne opp før det er for sent. Det er allerede kommet langt på natt, men jeg tror at det er fullt mulig å få «skipet» inn i trygt farvann igjen. Men da trenger vi en sann kristen vekkelse med mange frie selvstendige menigheter. Da vil også Islam og muslimene komme inn under påvirkning i fra Gud og ikke den onde! Det som vi også legger merke til at når en terrorist eller drapsmann har utført sin udåd blir han hyllet av muslimer mens da f.eks. Anders Behring Breivik utførte sine udåder var det ikke en kristen som applauderte hva han gjorde men følte sorg, vemmelse og ba for alle impliserte i saken. Selv ugjerningsmann ble det bedt for, og alle andre som var blitt berørt. For en forskjell på hva vi ser i muslimske land der barbariet og alt annet blir allment akseptert, hyllet og sett på å være en «god» gjerning det som rent ut er ondt og den onde står bak! Tenk på den kjære venn for en enorm og stor forskjell på såkalte fundamentalist blant muslimer og kristne. Å sammenligne kristne med muslimer, eller jøder med muslimer er og blir latterlig, stygt og 100 % fordreining av den virkelige sannheten. Sannheten er at muslimer er og forblir lik sin stamfar Muhammed som bar sverdet og derfor er Islam kalt for sverdets og hatets religion og det med rette! Mens kristendommens grunnlegger, han som er troens opphavsmann og fullender; Jesus Kristus. Sa at: «den som griper til sverd, skal falle for sverd». Jesus og Muhammed er så store motsetninger det går an å forblitt. Den ene er kjærlighet, den andre het, den ene representerer godhet, toleranse, sannhet, rettskaffenhet etc. Mens den andre var en voldsmann, drapsmann, pedofil, horebukk, landeveisrøver etc. Hvem er hvem her trengs ikke å skrive engang. Alle burde se at Jesus representerer det gode og Gud. Mens Muhammed representerer det onde og Satan!

4.) Muslimene angriper de kristne for det som de oppfatter oss som anti-muslimsk.

Vi i den vestlige verden har en frihet på godt og ondt. Vi lever i et helt åpent og fritt samfunn der selvfølgelig ikke troende mennesker lever et utsvevende liv. At muslimene reagerer så negativt på oss har også med vår arv, kultur og demokratiske verdier. Der enhver skal stå ansvarlig for sine egne handlinger og tror både overfor Gud og andre mennesker. En kan på ingen måte si at alle i den vestlige verden er kristne. Vi har et samfunn som har hatt en utvikling der en har gått i forskjellige faser. Å sammenligne den vestlige verden med den muslimske verden er å sammenligne bananer med epler. Deres angrep på oss «kristne» er det lite og ingenting hold i.

5.) Muslimene hater jøder på en måte som gjør dem Antikristelige.

Dessverre så har muslimene i det store og det hele en forakt for jødene og staten Israel. Faktisk så er ikke koranen så fiendtlig innstilt til jødene som mange muslimer i dag er. Dette hatet imot Israel vil kulminere i den 3. verdenskrig der de vil få på «lag» Russland av ikke muslimske land. Egypt vil være det ledende muslimske landet, ikke Iran om de også vil være med. Hate imot Israel har også sine løfter, om enn av negativt art. Den som velsigner Israel skal selv bli velsignet, og den som forbanner Israel skal selv bli forbannet. Den som rører ved Israel og jødene, rører ved Guds egen øyenstein. Og å dele opp Israels land, skal Gud selv holde et oppgjør med. Den som hjelper en jøde, hjelper en av Guds minste. Og den som ikke hjelper en av Guds minste, vil Herren selv se på som et «får» som ikke skal gå inn i 1000 års rike med Herren Jesus selv. Det å være positiv overfor en jøde og hjelpe ham er å hjelpe en av Guds minste. Og ikke hjelpe en av kjødet som er Israelitt, er å ikke hjelpe en av Jesu minste brødre.

6.) Muslimene lærer mye som ikke står i koranene, men hvis en ikke er tildekket så vil det føre til «menighetstukt». Jeg har påpekt at der er imamene som styrer muslimene i dag.

I koranene står det ikke i det hele tatt at kvinnen skal være tildekket og er påbudt å har slør på 24 t i døgnet og 7 dager i uka. Sløret er noe en ikke finner omtalt i koranen. Men dette er for muslimene i dag helt avgjørende for å holde kvinnen nede og la dem fremdeles bli undertrykt da mannen innen Islam kan ha opptil fire koner.

7.) Hvordan bekjempe Islam? Er vi tvunget til å ha Moskeer i Norge?

Vi er gjennom menneskerettigheter og ved fri religions utøvelse pålagt å la andre trosretninger få lov å dyrke sin gud om det er den eneste sanne Gud eller avguder. Men er den muslimske tro en religion da den omfatter alle områder i livet vårt og de som ikke vil bøye seg for Allah vil bli straffet, undertrykket og i ytterste konsekvens drept og lemlestet. Dette er det som skjer i de aller fleste muslimske land, og da kan vi ikke si at Islam er en religion da den ligner på Nazismen og andre ideologier som ikke bare krever full underkastelse og lydighet. Men ikke aksepterer de som tror, lever og forkynner annerledes. Å tillatte Islam er å tillatte en idelogi og «religion» som krever og ønsker et totalitært og undertrykkende styre sett. At Norske myndighet og til dels både ikke troende og troende ikke er klar over dette, kommer av en egentlig ikke ønsker å vite sannheten. Dette jeg her skriver ligger egentlig åpent for alle gjennom internett, bøker og annen litteratur å få tak i for alle som bor i Norge gjennom internett, bibliotekene og ved den litteratur som er tilgjengelig i Norge.

8.) Billy Graham, Aril Edvardsen m. flere lærer at det ikke er nødvendig med frelste i Jesu blod alene.

Dessverre de aller fleste troende er ikke klar over hva slike forkynnere som Graham, Edvardsen og mange andre tror og lærer. Det er ikke frelse blant annet i Jesu navn alene, men i andre religioner også tror og lærer Billy Graham. Edvardsen lærte at Allah og vår Gud er den samme og muslimene kunne være like mye Guds utvalgte folk som Israel. Slik kunne jeg fortsatt, det er ikke bare muslimene som lærer feil, men dessverre i det store og det hele så alt for mange kristne også. Selv kjente og respekterte forkynnere kan en ikke stole på og ha tillitt til. Det er bare de som holder seg til Guds ord i liv og lære, og de er i mindretall også blant de troende!

9.) Den tredje verdens krig vil dypest sett være Islam imot Israel.

Jeg skriver om dette i mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring at det er to kommende storkriger i vente. Den 3. verdenskrig omtalt i Guds ord som Gog-krigen og den 4. verdenskrig og den siste, omtalt i Guds ord som Harmageddon slaget. Den 3. verdenskrig er egentlig Russland med Islam mot Israel. At vi her står overfor en enorm og stygg åndsmakt med Islam bør derfor være hevet over enhver tvil! Og ut i fra Daniel 11 så skal Egypt bli det ledende Muslimske landet i opprør mot den eneste sanne Gud og angripe Guds eget eiendomsfolk Israel. Her fra mine bibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring, oppfordrer deg til å lese igjennom alle mine bibelkommentarer. 6. 8 Da så jeg en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket var i hans følge. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens villdyr. Her blir 1\4 av menneskene og da må dette segl sikt på Gog-krigen som skal innlede den første del av den store trengsel. At dette må forståes symbolsk ligger i teksten. En kan ikke høre et så stort antall, men kun forestille seg. Antallet er så stort at det for Johannes er den desidert største hæren han har hørt. Tjue tusen ganger ti tusen er: 200.000.000 Er tohundremillioner. Antallet kan være langt større som blir drept av Herren og Israel. Gjennom dette slaget blir flere stormakter utradert og veien logger åpen for Antikrist og det gamle Romerriket til å overta fullstendig hersker posisjonen overhele verden. Disse nasjonene går nedenom og hjem. Esekiel 38. 3 Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer imot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og Tubal. 4 Jeg fører deg omkring, og jeg setter kroker i kjevene dine. Så lar jeg deg dra ut med hele din hær, med hester og ryttere, alle sammen i prektige klær, en veldig flokk med store og små skjold, og alle væpnet med sverd. 5 Folk fra Persia, Nubia og Put er med dem; alle sammen har skjold og hjelm. 6 Gomer og alle hans fylkinger, Togarma-folket lengst i nord og alle deres fylkinger, mange folk er med deg. Først nevnes Russland med sine naboland. Videre Iran, Libya og Etiopia. Og til sist Tyskland (Togarma) som også har sine allierte med seg. Kan det være Sverige og Finland? Lille Norge og Lille Danmark kan bli spart pga vår støtte til Israel? Eller blir vi også med? Jeg vil ikke slå fast noe med sikkerhet! 39. 6 Jeg sender ild mot Magog og mot dem som bor trygt på øyene. De skal få sanne at jeg er Herren. Dette må være USA, Canada og Storbritannia med sine allierte. Vi leser om det samme slaget i Daniel. Daniel 11. 40 I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme fram mot ham med vogner og hestfolk og mange skip. Han drar inn i land etter land og farer over dem som en flom. 41 Han drar inn i det fagre landet, og titusener skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste av ammonittene. 42 Han rekker hånden ut mot land etter land, og heller ikke Egypt skal gå fri. 43 Han får makt over alle skjulte skatter, gull og sølv og alle kostbarheter i Egypt. Selv libyerne og nubierne må følge ham. 44 Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut i stor harme for å utrydde mange og vie dem til døden. 45 Han slår opp sitt kongetelt mellom havet og det fagre, hellige fjell. Men så går det mot slutten med ham, og det er ingen som hjelper ham.

10.) Muslimene vil ikke seire eller Islam til slutt, men Kristus og alle som tror på ham!

Vi innledet denne artikkelen med å sitere fra Daniels bok om denne sten som er Kristus, Guds rike eller det som Gud selv representerer som traff den store billedstøtten som representerer alle verdensimperier og denne verdens styresett. Daniel 2. 44 Og i disse kongers dager vil himmelens Gud oprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noget annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig; 45 for du så jo at en sten blev revet løs fra fjellet, men ikke med hender, og knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hvad som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning. (sitat slutt). Vi har lest slutten allerede vi som tror på bibelen da den er en profetisk og sann bok. Den forteller oss at det er ikke Islam, kommunistene, nazistene, sosialistene, kapitalistene, marxister, buddhister, sikhene, hinduene, trolldoktorene i Afrika, ateistene eller noen andre som vil seire enn Kristus Jesus og de som tror på ham og har satt sin litt og tatt sin tilflukt til ham. Ved denne tidsalders ende før 1000 års riket vil bli opprettet vil alle andre riker og alt annet bli knust. For et nytt og fullkomment rike vil komme med Jesus Kristus, som vil sitte på tronen i Jerusalem med Kong David på sin side. Og regjere med Israel og de hellige som får betrodd en eller flere byer. Mens de andre hellige som ble frelst vil være over det jordiske Jerusalem i det nye Jerusalem. Det gjelder og er om å leve så nær Jesus Kristus som mulig i denne tidsalder for å være med ham å styre i den kommende tidsalder.

Sluttkommentar: Det er selvfølgelig ikke min hensikt å angripe muslimene som mennesker, de aller fleste av dem er gode, snille og gode familiefolk som ønsker det beste for seg og sine. Men det jeg angriper er først og fremst hva de tror på, deres lære og det systemet som islam er. Slik er det også med alt annet jeg skriver om og imot. Jeg angriper ikke personene, bortsett fra deres lære og lederne som fører folket på villspor. Det er alltid en stor fare og problemer forbundet med dårlige ledere. Jesus selv sa: «hvis en blind leder en blind vil de begge falle i grøften». Det er ille innen islam at imamene styrer dem rett inn i uføre, som dessverre så alt for mange prester og predikanter gjør også med de kristne. Forskjellen er at innen kristendommen finnes det også gode og sanne prester og predikanter mens i dens muslimske verden er alt dødfødt da de har et forkastelig og feilaktig syn på Jesus Kristus. Det er synet på Jesus Kristus som alltid forener eller splitter mennesker. Jesus er ikke den eneste sanne Gud noe han selv aldri har påstått eller som det nye testamente lærer. Men han er og forblir Guds sønn, verdens frelser og forsoner, mellommannen mellom oss mennesker og Gud, verdens største profet og læremester. Men fremfor alt, den som sonet synden på Golgata med sitt blod som var fullkomment og rent. Det blodet bar han fremfor Faderen og fant en evig og fullkommen forløsning og frelse for alle mennesker som vil ta imot ham. Det er ingen andre veier til Gud enn gjennom Jesus Kristus, Guds frelse! Joh. e. 1. 12. Alle dem som tok imot ham (Jesus Kristus, gav Gud (Fader) makt (rett og mulighet) til å bli Guds barn. (sitat slutt). En herligere og større sannhet finnes ikke enn det at vi som syndere og avvikere alle i sammen kan få rett og mulighet til å komme tilbake til Gud ved troen på Jesus Kristus. Koranen eller noen annen «hellig» bok forfekter dette og dermed gjør det koranen til å være en bok for falsk og villedende lære. Det er kun en bok som taler rett om Gud og rett og hans sønn Jesus Kristus, det er bibelen. Derfor å bygge sitt liv og sin tro på koranen eller en annen bok en bibelen er og forblir et falsum. Derfor er jeg meget glad og frimodig som kan henvise alle til bibelen, bøkens bok. Og til Guds sønn Jeus Kristus, vår frelser og herr. Og til Faderen, som er den eneste sanne Gud

. Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus. De første kristne bekjente dette og deres første «trosbekjennelse» var at det var kun èn Gud, Israels Gud. Og han hadde kun èn sønn som var hans enbårne; Jeus Kristus. 2. Kor. 8. 4b Da vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-136-edvardsen-hvem-var-han.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-244-kan-vi-vite-om-vi-selv-er-gode.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-213-utenriksminister-jonas-gahr-stre.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-436-pastor-gjgler-og-entertainer.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-453-muslimene-vil-ikke-seire-eller.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-452-muslimene-ser-ned-pa-oss-troende.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-451-muslimene-kan-volde-oss-her-i.html

Ingen kommentarer: