tirsdag 10. juli 2012

Nr. 448: Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?

Nr. 448:

Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?

1 Kor. 10. 11 Dette hendte dem som forbilleder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. 12 Derfor, den som tykkes sig å stå, han se til at han ikke faller! 13 Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

Evangelist Terje Berntzen var en gang en av Norges mest kjente forkynnere, men forkludret livet og tjenesten for seg selv. Dette som her skjedde er en lærepenge for alle som vil gå Herrens vei og forkynne Guds ord

Berntzen hadde en apostolisk og bibelsk Kristus-forkynnelse!

Jeg selv opplevde Berntzen i Bergen på begynnelsen på 1980 tallet. Han forkynte Kristus som en finner i Apostelgjerningene, den oppstandne Kristus med et mektig Guds nærvær som var påtagende som fulgte med der Gud stadfestet med tegn og under.

Berntzen hadde vekkelse over alt der han kom nesten

Berntzen virket i sammen med en finsk forkynner og hadde også en finsk hustru. Gud var med ham på en spesiell måte. Han ble skilt, og det er tragisk. Men så kom gjengifte stikk i strid med Guds ord som sier at dette er å drive hor. Men fremdeles virker Berntzen for «Gud», men hvilken Gud? Lilja, hans tidligere kone som var finsk født har levd alene, men ikke «stor-Predikanten».

La oss våkne opp før det er for sent kjære venner, utroskap er et svik imot Gud og sin ektefelle

Skilsmisse er vanligvis mest bitter når det handler om utroskap. Det er ingen vei rundt det. Vonde følelser og sinne er drivstoff for en skilsmisse, med raseri fører det til for mye fiendskap for alle berørte parter. Dessverre er utroskap ofte den viktigste årsaken for skilsmisse. Men det finnes måter å komme gjennom det og gå videre med livet ditt. Du har kanskje hørt det sagt at den personen ville har heller opplevd døden enn skilsmisse. Legg til i årsaken for skilsmisse som utroskap, og smerten er ofte for mye å bære. Utro livspartner er nedverdigende. Noen ganger vil ikke ektefellen som er utro ha skilsmisse, men samtidig ikke å gi opp forholdet på si. Men du må gå videre uansett. Ellers vil såret bli en veldig stor del av deg og vil fortære deg. Dette har dessverre skjedd i mange kristne ekteskap for der forventes det mer, ikke minst troskap og intimitet bare mellom ektefellen og ingen andre.Berntzen er nå gjengiftet, hva da når en selv er 100 % ansvarlig for egen brøde?

Det er veldig lett å legge skylden over på andre man gjør. Tar du valg, må du selv stå for dem. Om det får konsekvenser for deg, må du selv stå for dem. Du kan ikke legge skylden andre, du må ta ansvar for egne handlinger. Det er du som selv som utfører handlingene, det er ingen som gjør dem for deg. Du må stå for det du sier, noe annet tyder på feighet. Handlinger kan få konsekvenser, og det bør man også tenke over før man gjør en handling. Jeg tenker ikke på handlinger som man ikke kan noe for som er tilfellet ved mange psykiske lidelser f.eks., men de man til en viss grad kan gjør noe med. Men her gikk en inn i et forholdet med en person som en ikke var gift med men samtidig var en gift og forkynner, da er ansvaret kun på en person. Det er den som er utro, selv om en kan ha et vanskelig ekteskap, men utroskap er og forblir Satans gjerning!

David Østby og Filadelfia Oslo gav ham anbefaling tilbake på den betingelsen at han ikke giftet seg om igjen. Hva gjorde Berntzen? Giftet seg om igjen, men er nå godtatt, selv om han ikke fulgte brødres og Filadelfia Oslo`s råd. Eller har de snudd? Guds ord har ikke snudd, Ordet forteller oss at gjengifte er for troende synd, og å drive hor.

Hva sier Guds ord om en Ordets forkynner?

Tjeneste og gjengifte Men allikevel er en blitt skilt som troende og en innehar en tjeneste, så stilles det strengere kriterier. Der heter det flere plasser i Paulus undervisning at en skal være èn kvinnes mann (se Pastoral brevene). Hva da? Jakob sier i sitt brev kapittel 3:1: «Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For vi vet at vi skal få desto strengere dom». Ansvaret er meget stort å være forkynner. Det er en stor forskjell å være et vanlig menighetsmedlem og å være forkynner. Men det er ikke dermed sakt at en er mer elsket av Gud, men det har med å være tro over det ansvarsområde Gud har gitt en. Jeg tror at Gud vil tilgi alle enhver synd. Men her er det andre ting som må komme i betraktning, som forkynner innehar man et spesielt ansvar. Ville noen i en profan sammenheng tillatt en pedofil å arbeide med barn? Nei. Like klar er Skriften på at vi ikke skal tillate at en gjengiftet forkynner skal forkynne for andre mennesker med et Pastoral og lærer ansvar. At en er Evangelist som bl.a. Frank Mangs var etter han ble fraskilt, kan vi tillatte. Men ikke bli innsatt som Pastor, Hyrde eller eldste. En skal ikke være leder for flokken og hjorden, men være selv under et form for tilsyn. Men når en innehar et embete som forkynner, så kreves det mye. Derfor sier Jakob at ikke mange skal være forkynnere. Derfor kan ikke en forkynner ta seg friheter bare på egen bekostning, han har et spesielt ansvar over Gud og sine medmennesker. Når det gjelder ekteskapet, så er det ikke tillatt for en forkynner å gifte seg opp igjen under noen omstendighet, da diskvalifiserer han seg for det embete han har fått. Det er som en idrettsmann hogger bena av seg, han er ikke lengre skikket til å være idrettsmann, om han så gjerne vil. En forkynner skal være èn kvinnes mann ser vi Paulus underviser om gang etter gang. (1. Tim. 3.2 og Titus 1:6). Skulle noe være uklart her, så anbefaler jeg å sende inn et spørsmål til bloggen vår eller skrive noe selv der. Dette burde og skulle vært en felleskristen forståelse der ikke gjengiftetde fikk og kunne dra land og strand runde. Det er åndsmakter, demoniske sådanne som følger i fotsporet av løs seksual- og moral liv. Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk. 4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk. 5 Det blir helliget ved Guds ord og bønn. Det er ikke snakk om A og B kristne. Ekteskapet er en Gudgitt ordning som også viser forholdet mellom Kristus og menigheten. Derfor ligger det i selve naturen her, at det stilles så store krav. Gud står bak sitt ord, derfor er dette et forbilde på noe enda større og rikere. Vårt forhold til Jesus og hans forhold til oss. Vær derfor nøye med både den du gifter deg med og at du ikke tilsøler ditt liv her. Ved at du lever i samsvar med Guds ord her, er den beste forutsettingen at du vokser som troende. 1. Tess. 4. 1. For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! 2 Dere vet jo hvilke påbud vi gav dere fra Herren Jesus. 3 For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; 4 enhver skal vite å vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære, 5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. 6 Og ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham i disse ting. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne. 7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. 8 Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin Hellige Ånd. Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru». Vi leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest». Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligeste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann». På samme måte som at Skriften sier at det er demonisk og forførisk å nekte en forkynner og tilsynsmann å gifte seg (1. Tim. 4:1), er det å komme under de samme negative forholdene å akseptere og tillatte at forkynnere gifter seg på nytt mens ektefellen lever. Det er kun ved død at det kan være riktig for en tilsynsmann å gifte seg på nytt igjen, og da med ei som ikke er fraskilt! Bl.a. Derek Prince som var en flott bibellærer giftet seg med ei fraskilt, dette var selvfølgelig aldri Guds vilje. Får bare håpe at han ble frelst om han gjorde imot Guds vilje.

Berntzen er som en Samson

Jeg har skrevet om andre gjengiftetde forkynnere, men de aller fleste av dem har nok aldri kjent Jesus da deres liv har alltid vært i lovløshet. Men Berntzen er det ikke slik med. Han har en gang kjent sannheten og vært i sannhet en Ordets forkynner. Så mye tristere og alvorlig at han kunne falle, skille seg og gifte seg på nytt. Han minner med om profeten Samson som falt, og falt dypt. Vi får be for Berntzen at han skal omvende seg og følge Guds ord igjen! Derfor lyder Herrens ord så klart og tydelig: «Derfor, den som tykkes sig å stå, han se til at han ikke faller!» For Terje Berntzen var motto for Gud er alt mulig. Ja det er sant, men slipper enn kjødet og Satan til, da fratrer en muligheten for Gud. Valget er vårt, ikke Guds eller andres. Og vi må alle ta konsekvenser for vårt liv, selv når vi gjøre gale valg. Og etterpå gå hen å gifte seg på nytt er egentlig dypest sett å synde mot Den hellige ånd, det finnes ikke tilgivelse for det før en omvender seg og forlater sin nye ektefelle som ikke er ens ektefelle etter Guds ord!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-308-sanger-og-evangelist-arvid.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-267-evangelisenterets-fremste-sanger.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-180-kong-salomos-svakhet-ble-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-205-synde-mot-den-hellige-and.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-182-nebukadnesars-ydmykte-seg-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-179-vinne-verden-men-tape-sin-egen.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-178-gjengiftede-forkynnere.html

2 kommentarer:

Rolf sa...

På nytt klampar fariséerna in på sina blyfötter och dansar sin fariséhambo. Om några kommer att tuktas för sina val och sina handlingar, så är det dessa fariséer som ideligen träder upp och pekar med stora feta röda pilar på andras fel och synder.
Jag ser att en kommentarbegrensning är aktiverad. Alla kommentarer ska godkännas av bloggförfattaren för att ingen ska kunna försvara en som har råkat ut för ärkefariseer. Jag använder inte pseudonym utan träder fram i mitt eget namn. Jag heter Rolf Wahlgren och bor i Västerås. Jag har varit och hört på Terje Berntzen och jag vill inlägga en maximalt skarp protest mot denna så kallade himmelska (????)blogg. Det är på detta sätt och genom er ensidiga kritik och fördömelse som kris-
tendomen blir föraktad av hedningarna. Det går bra att nå mej på rw6319@gmail.com.

Jan Kåre Christensen sa...

Rolf

Tviler ikke at Berntzen holdt en god tale, Gud angrer ikke sine nådegaver, kall og utvelgelse. Mens hans liv er i dag i synd!