torsdag 12. juli 2012

Nr. 449: Peter Ljunggren skilt og gjengiftet for 3. gang som Pastor Jan Hanvold, og fremdeles «forkynner» som Hanvold, frekkheten vil ingen grenser ta for enkelte pinse\karismatiske «forkynnere» som tjener kun sin egen buk (les lyster)!

Nr. 449:

Peter Ljunggren skilt og gjengiftet for 3. gang som Pastor Jan Hanvold, og fremdeles «forkynner» som Hanvold, frekkheten vil ingen grenser ta for enkelte pinse\karismatiske «forkynnere» som tjener kun sin egen buk (les lyster)!

Fra Wikipedia: Peter Ljunggren eller Peter Youngren, fødd 1955, svensk världsevangelist, tv-predikant och helbrägdagörare. Bor i Kanada, och har bedrivit kampanjer i många muslimska länder, bland andra Indonesien, Indien, Pakistan, Rwanda, Tanzania, Kuba med flera. 2006 författade han en bok som heter "Mina muslimska vänner" (finns på engelska: My muslim friends), där han bland annat påstår att Koranen uppmuntrar muslimerna att utforska evangeliet, samt att Koranen inte förnekar korsfästelsen. I den kritiserar han skarpt kristna som talar mot Islam, i att det är något som varken Jesus eller Paulus brukade sysselsätta sig med.

Peter Ljunggren her avbildet med en av sine mange koner, han er verre enn mormonene og like ille som Jan Hanvold, det sier sittPeter Ljunggren som bl.a. Visjon Norge har promotert her i Norge som har sendt mange av hans programmer. Har også forkynt her i Norge i Norges største (les verste) frimenighet Oslo Kristne Senter. Tar for meg 20 sider ved Ljunggren og likesinnede liv og hva det innbefatter og fører med seg.

1.) Peter Ljunggren har selv innrømmet at han har vært utro. Da er det utelukket under noen omstendighet med gjengifte, dette mener selv liberale forkynnere at gjengifte for en som har vært utro ikke er tillatt.

2.) Peter Ljunggren har forkludret ektesengen sin, Guds ord taler advarende imot dette. Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 13. 4 Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Samlivet må ikke skitnes til med sidesprang eller at de troende skiller seg og gifter seg på nytt mens den andre lever. Utroskap og gjengifte skal Gud dømme. Gjengifte sikter da på troende mennesker som gifter seg på nytt mens den tidligere og rette ektefelle lever. Det er gjengifte som er den synd som Gud vil dømme fremfor noen andre eller en er så frekk å gifte seg med en fraskilt.

3.) Først er han utro med sin sekreter, dernest gifter han seg med henne. Deretter skiller han seg fra henne og gifter seg på nytt med en ny. Dette er akkurat hva Jesus sier om de som han avskyr. Mange skal si til meg... Herre, Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som tror dere løst fra loven, Matt.7:22.23. (“Dere som gjør urett”. Gresk: “anomia” som betyr “lovløs” eller “lovfri”, “dere som lever løst fra loven”.)

4.) Det er gjengifte eller å gifte seg med en fraskilt som er en utilgivelig synd da en kommer inn i et forhold som Gud har fordømt og ikke tillatt. Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

5.) Ingen advarer nesten imot ham, hvorfor? Dette er unnfallenhet og ikke slik det skal være. Det må da være på sin plass å advare imot en slik forkynner som til de grader tar seg selv til rette og kjører sitt eget løp bort i fra skriften? Og det er dette som skaper splittelse da de kjødelige elementene «holder» med ham. Rom. 16. 17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter.

6.) Vi kan ikke anvende Kong David eller noen av de i GT og den gamle pakt på at her er tilgivelse å få. De som levde under den gamle pakt hadde lov til mye som vi i den nye pakt ikke har lov til. Vi kan ikke sammenligne bananer og epler.

7.) Synden har sine konsekvenser, din synd skal finne deg lærer skriften. Her fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 4. 13 Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Adam og Eva flettet fikenblader fordi de merket de var nakne. Gud vet og ser alt. Selv våre motiver, hensikter og innerste ønsker. Ingenting hindrer Gud i å ha den fulle og hele oversikten. Les Salme 139.

8.) Slik vi lever, er vi med å så noe. Vi kan ikke tro at Gud tilgir og fjerner alt. Vi er voksne og ansvarsbevisste som vet at vi får igjen for hvordan vi lever, ondt eller ondt! Fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 6. 7 Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Dette med å høste og så gjelder for alle mennesker til alle tider. Både før, under og etter loven. Det heter også i Mose lov at din synd skal finne deg. Ingen kan gå med skjulte synder i liv og hjerte, alt vil en høste for før eller siden. 8 Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden. Hebr 10, 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. (se: 2 Peter 2:20, Matt 12:45) Det kommer klart frem i NT at dette er en pågående konflikt så lenge vi fortsatt er i naturen (kjødet), men at livet i Ånden er vår tilstand forent i Gud. Kjødet er reelt selv etter frelsen og mange opplever motsetningen mellom loven i kjødet og Ånden i større eller mindre grad. Ved bønn, faste, tro og kamp går man fra livet i naturen - ved å legge kjødet dødt - til livet i Jesus og Ånden. Her kommer Den Hellige Ånd oss til hjelp for vi bygges opp i tro, nådegaver og kraft etter hvert som vi vokser og modnes i tro. Her må alle overgi seg helt til Jesus og legge alle byrder på Ham (Rom 8:26, 8:34, 1 Joh 2:1, Matt 11:28-30). Her må vi alle være salt og lys, hjelpe og veilede hverandre i kjærlighet. 9 La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Viser du godhet, vil du høste godhet. En dag kan du få gi, en annen dag er det du som trenger å få. Da vil du få rikelig igjen om du har sådd rikelig. Men forvaltningen gjelder også min CHRONOS tid. Har jeg forvaltet min tid rett når det gjelder å søke Gud, har jeg funnet den rette balanse mellom arbeid og hvile, engasjement i og utenfor hjemmet, engasjement i menigheten? Gud har noe han vil lære oss også her. Men da må vi begynne hos ham. Vi leser aldri i Bibelen at Jesus hadde det travelt. Han hadde tid for alle selv om han hadde mye å gjøre. Men så gjorde han bare det hans himmelske far hadde bestemt. Og det ser ut til at vissheten om hva det var, fikk han i de stille morgenstundene da han var alene med sin himmelske far.

9.) Forkynnerne skal bli desto strengere dømt, derfor hviler det en dom overfor de som ikke lever som Guds ord lærer. Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

10.) Vitnesbyrdet utad betyr også mye, selv hedninger skjønner at en ikke skal holde på slik mange pinse\karismatiske forkynnere lever. Alle mennesker har en samvittighet, men disse forkynnerne og snart hele den pinse\karismatiske bevegelse er mennesker uten skrupler som kan få seg til å gjøre «alt» i Jesu navn, da det alltid er nåde og tilgivelse å få. Ikke rart at det er utbryt en nå for nådeforkynnelse der alt er tillatt med Pastor Åge Åleskjær og OKS i spissen. Der har Ljunggren prekt mange ganger.

11.) En forkynner er et mønsterbildet for hjorden. Skiller og gifter han seg, så «skal» menigheten også gjøre det samme. Selvfølgelig gjør man ikke det, men ansvaret som et mønster og forbilder for menigheten, den er udiskutabel og enormt viktig. 1. Pet. 5. 3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden.

12.) Emanuel Minos er synonymet på frafallet i menigheten. En vet innerst inne hva som er rett men gir de stikk motsatt råd og signaler. For at dette frafallet får komme så langt er hovedskylden på de forkynnerne og som har ansvaret for menighetene som byrde vist bedre men som ikke handler deretter.

13.) Edens hage lengter menneske alltid tilbake til. Hva var idyllen og herligheten der? Gudesamfunnet og hengivenheten mellom mann og kone. Med å leve slik Ljunggren og mange andre gjør, så forteller de at fri sex og et fritt liv er det som er noe å trakte etter. Fatter ikke at dette går an i Guds menighet og det blir bare mer og mer allment akseptert og godtatt.

14.) Luther ville ha fjernet deler av bibelen, som bl.a. Jakobs brev og andre deler av Guds ord som ikke passet inn med at det eneste som gjaldt var den frie nåden. Vi kan se tilbake i dag med et vist humoristisk blikk og tenke at dette var ekstremt og han var så opptatt med den frelsende nåde. Men faktisk, slik lever snart store deler av den protestantiske bevegelse med pinse\karismatiskere i spissen.

15.) Synd – et ord og tema som ikke passer i vår tid. Selv i våre menigheter snakker vi lite om synd. Det meste er tillatt. For noen er alt tillatt. Konsekvensen av dette er at da behøver vi heller ikke frelse. Hva er det da igjen av evangeliet? Vi skal lese hva Bibelen sier: Rom 3:10-12.. som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Rom 3:19-20.. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Dette gjelder oss alle. Vi er alle syndere ifølge Bibelen. Den sier at det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Synden skiller oss fra Gud. Som vi leste så var hensikten med loven som vi finner i det gamle testamente, å vise at vi er alle skyldige for Gud. Gud kan ikke se gjennom fingrene med synd. Synd må sones. Syndens lønn er døden. I DGT var det slik at enten måtte mennesker dø, eller så måtte dyr dø i menneskers sted. Det var en symbolhandling, for som det står: blodet av lyteløse bukker og kalver kunne ikke ta bort synd. Hvordan skulle da Gud få opprette samfunnet med menneskene igjen, slik som det var fra skapningens begynnelse? Gud er jo både kjærlig og rettferdig. Hvordan kunne det forenes? Johs. 3,16 gir svar på det. Han ga seg selv som et lyteløst offer. I Hebr. 9,12 står det: Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning. Han gjorde det en gang for alle, også for deg og meg. ”En gang for alle” også i betydningen: at han behøver ikke å gjøre det flere ganger. Betyr dette da at alle mennesker automatisk er frelst? Nei. Her kommer det inn i bildet at vi er skapt i Guds bilde med en egen fri vilje. Gud tvinger ingen, likesom du heller ikke ville tvinge noen til å elske deg. Ljunggren og alle har et personlig valg om hvordan vi ønsker å leve og hvilke valg vi ønsker å ta.

16.) Hva skulle Ljunggren ha gjort etter han var utro mot sin første kone og hadde intimitet med sin personlige sekreter? Han bekjente dette som synd etter han ble avslørt og gjorde henne gravid. Men da å gå hen å skille seg for deretter å gifte seg med sin sekreter er både uanstendig og ubibelsk.

17.) Da han ble skilt fra sin sekreter og ble alene, hva skulle han da ha gjort? Finne seg en nye som han gjorde? Alt Ljunggren gjør vitner om en mann med et stort ego. Skriften er klar hvordan en troende skal leve og være etter en skilsmisse. Enten leve alene eller finne tilbake til sin første og rette ektefelle. 1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

18.) Hvordan forholde seg til de som tar seg den friheten til å gifte seg på nytt igjen som troende? Skriften lærer at vi skal advare dem en og to ganger, dernest skal de ikke ha anledning til å være med i menighets felleskapet og ikke ha anledning til å få nadverd. At de får fortsette som forkynnere, Pastorer og misjonerer som Ljunggren vitner om at frafallet ikke skal komme, men det er kommet.

19.) Frelsen er ingen selvfølge, det er så vidt at en kan bli frelst da synden, verden og Satan har et slikt makt og press på oss mennesker. Det er kun ved Guds nåde det kan og vil gå. Uten Guds nåde, ikke bare til frelse, men det å leve som en troende i denne verden, så vil vi ikke nå frem Fra mine bibelkommentarer Titus 2. 11 For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Her kommer bibelens store hovedsannhet, midt inni hvordan Paulus lærer Titus. Tenk, Gud har ikke glemt oss. Vi er alle inkludert i Guds frelse og det er ingen som er utelatt. Om en er hvit, gul, rød, svart eller mulatt så elsker Gud oss akkurat like mye og frelsen er akkurat like rik og nødvendig for alle. 12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, Hva frelser oss? Hva bevarer oss som troende? Hvordan få kristenlivet til å gå på skinner? Skal vi følge loven eller anstrenge oss til det ytterste? Svaret er det samme på alt, det er nåden som frelser oss, får oss til å leve som sanne troende og en dag skal den ta oss hjem. Vi evner kun å leve som Gud vil gjennom Jesu Kristi nåde. Den får oss til å leve; i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er. 13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten. Paulus ventet på Jesus og han forventet å møte ham og bli han lik. Det løftet er nær forestående og vi venter også på Jesus skal ta oss hjem og frelse oss fra den Antikristelige vreden. Etter ca. 7 år med Antikristelig trengsel skal Jesus komme til syne i herligheten med alle de hellige. 14 For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Vi som troende er den første frukt av den kommende skapning. Vi er annerledes og vi skal allerede nå leve og være av den type skapning som skal komme. Vi skal allerede nå med iver gjøre gode gjerninger da det gode skal seire til slutt. Mørke skal vike for lyset, hat for kjærlighet og Satan for Gud. 15 Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du tilskynde og vise til rette. La ingen se ned på deg! Ved vår livsførsel og ved vår troverdige forkynnelse vil ingen se ned på oss men opp på oss. Vi skal ikke vise verdens barn til rette først og fremst, men andre troende som ikke følger Guds ord i liv og lære!

20.) Gjengifte åpner opp for demonisk aktivitet i en slik målestokk blant troende at vi forstår ikke rekkevidden av det. Det er klart at Gud elsker alle mennesker, selv den som er skilt. Men å normalisere og legalisere dette, det er normalisere synden og åpne opp for demoner som får fritt spillerom blant Guds folk. Jeg kan ikke for at det er slikt det er. Likesom det er naturlige lover er det åndelige lover. Dette må vi forholde oss til og godta. Det hadde vært tusen ganger bedre for Ljunggren og alle andre som vil være forkynnere som er gjengiftet som troende at de aldri hadde stilt seg opp der, de gjør vondt verre og er med på å føre menighetene inn og ned i uføre og i åndelig mørke. Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Sluttkommentar: Tenk at når en troende vender seg bort i fra Gud blir det egentlig syv ganger verre en det hadde vært om han aldri hadde lært sannheten å kjenne. Det er et meget sort ansvar å ha med den levende Gud å gjøre, og leve direkte i stridd med Guds ord gjør alt så mye verre! Når vil Guds folk tenke på og ønske å omvende seg? Jeg vet ikke, men jeg vil gjøre min gjerning, holde frem Guds ord uavkortet og gjøre det jeg kan for at liv og lære skal stemme overens med hva skriften sier. 2. Tim. 4. 1. Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste! 1. Tim. 4. 16 Gi akt på dig selv og på læren, hold ved med det! for når du det gjør, da skal du frelse både dig selv og dem som hører dig.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bannlyst-gods http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kong-Jeroboam-og-den-ulydige-Profeten

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vad henter Peter Ljunggren 3 hustruer. Og lever de fortfarende??

Jan Kåre Christensen sa...

Dette må du undersøke selv.
Denne artikkelen er skrevet for mange år siden!
Vet bare at Peter Ljunggren ikke lever etter Guds ord.

Jan Kåre Christensen sa...


Har barn også med ei negresse etter en utroskaps affære.

Kone Nr. 2 RoxAnne Rutkey
Kone nr. 3 er Tania Youngren

Kone nr. 1 mener jeg var Svensk?

Mannen er så uskikket til å være Pastor og forkynner som Jan Hanvold, Jan Aage Torp og så mange andre. Som er diskvalifisert gjennom et ryggesløst liv.