lørdag 7. juli 2012

Nr. 445: Profet tjenesten er intakt i dag!

Nr. 445:

Profet tjenesten er intakt i dag!

Efes 4. 11 Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere. 1. Kor. 12. 28 Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.

Gud har satt i sin menighet bl.a. profeter. Ser du det ikke så er det ikke noe feil nødvendigvis med profetene, men med den som ikke ser det. Gud selv sier at han har satt og av de fem forskjellige tjenestegavene han har satt i menigheten er profeten nevnt som en av de fem.

Agabus står omtalt i Apostelgjerningene flere ganger som en profet og Gud har gjennom hele menighetens historie hatt sine profeter, slik også i dag da skriften sier at Gud satte i menigheten; profeterFra Wikipedia om profet: En profet er en person eller budbringer som anses kunne formidle og åpenbare et religiøst budskap fra en høyere makt eller Gud. Profeter er kjente fra asiatisk religion og finnes nedskrevet i blant annet Det gamle testamente. Fra 1000-tallet f.Kr. er grupper av profeter som formidler orakel i ekstatisk tilstand kjent fra blant annet Israel. Senere, ca. 700-tallet f.Kr. kjenner man til profeter som drev reformkampanjer, for eksempel mot de kanaaneiske innslagene i den israelske religionen. Blant disse finner vi Elia og Hosea. Flere av skriftene i Det gamle testamente er tilskrevet profeter. (sitat slutt).

Profet på originalspråket hebraisk, så heter det Navi. Profet eller Navi kan oversettes med seer, munnstykke eller talsmann.

Jeg ønsker å liste opp 20 forskjellige sider fra Guds ord som forklarer og belyser at profet tjenesten er intakt i dag, også etter Lammets 12 apostler døde. Ikke minst for forkynnerne og de som har en ansvarsområde i Guds menighet.

1.) I GT var en profet en seer. 1 Sam 9:9 Fordum sa folk i Israel når de gikk avsted for å få vite Guds vilje: Kom, la oss gå til seeren! For den som nu kalles profet, kaltes fordum seer. En seer ser noe mer enn andre. Vi vet hvordan det var med de som holdt utkikk. De så noe før de andre og advarte. Slik er det også med seeren og profeten.

2.) I GT var alle patriarkene profeter + mange andre. Apgj 7:37 Han er den Moses som sa til Israels barn: En profet, likesom mig, skal Gud opreise eder av eders brødre. Moses, Abraham og mange flere er i det GT omtalt som profeter. Profet tjenesten både i GT og NT forteller at det er ingen «umulig» tjeneste å inneha. Vi må ikke gjøre profet tjenesten eksklusiv og uoppnåelig.

3.) I NT var flere enn de 12 Apostler nevnt som Apostler, ergo er det både apostler og profeter i dag i Guds menighet. Ap.gj 21:10 Mens vi nu blev der i flere dager, kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea; Dette var Agabus som er nesten ikke omtalt i Ap.gj. allikevel er både han og flere andre omtalt som Apostler. Og vi finner også i Ap.gj. 13 andre omtalt som profeter. Ap.gj. 13. 1. I Antiokia, i menigheten der, var det profeter og lærere: Barnabas og Simeon, som kaltes Niger, og Lukius fra Kyrene og Manaen, fosterbror til fjerdingsfyrsten Herodes, og Saulus.

4.) Gud satte i menigheten profeter. 1 Kor. 12. 28 Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger. Legg merke til ordlyden, Gud satte. I grunnteksten står det for satte: did set. Dette er et verb og betyr at Gud setter hele tiden. Å innsette forskjellige embeter i menigheten, er en alltid pågående prosess.

5.) Profet tjenesten hører med til at menigheten skal bli istandsatt og vokse opp til hodet som er Kristus. Efes. 4. 12 forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse, 13 inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, 14 forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster, 15 men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse op til ham som er hovedet, Kristus, 16 av hvem hele legemet sammenføies og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin opbyggelse i kjærlighet, alt efter den virksomhet som er tilmålt hver del især. Legg merke til ordlyden, at Gud satte disse forskjellige embetene slik at Guds folk skulle: «bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, i alle måter skal vokse op til ham som er hovedet, Kristus, vokser sin vekst som legeme til sin opbyggelse i kjærlighet, alt efter den virksomhet som er tilmålt hver del især». Alt dette skulle forkynnelse skapte, fostre og frembringe, Hallelujah Amen!

6.) Hvordan skille de ekte fra de falske profetene. Jeremias 15. 16 Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for mig og til glede for mitt hjerte; for jeg er kalt med ditt navn, Herre, hærskarenes Gud! Kampen mot falske pengesedler og falskmynteri har lang tradisjon i historien. Like lenge som mennesker har handlet med mynter, av sølv eller gull eller annet. har det også vært noen som har prøvd å lage falske mynter. Like lenge som det har vært produsert pengesedler, har det også vært smarte mennesker som har laget gode etterligninger. Hensikten er opplagt: Falske sedler og falskmynteri var en lett måte å skaf¬fe seg varer og tjenester på. En fikk gevinst og rikdom, men på en måte som ikke tålte dagens lys. Det fortelles om de gamle romerne at de utdannet eksperter til å avsløre falskmynteriet på en ganske spesiell måte. Vi skulle vel ha tenkt at det vik¬tigste i en slik utdanning måtte være å gi innføring i alle kjente former og typer av falske mynter. Dette lærte de selvsagt noe om. Men det viktigste var å lære den ekte myn¬ten å kjenne. De skulle løfte den, føle på den, bite i den og ta på den. Gjøre alt de kunne for å lære den ekte mynten så godt som mulig å kjenne. Dersom de så fikk en falsk mynt i hånden, ville de med en gang merke at det her var en mynt som skilte seg ut. En som var annerledes enn de ekte myntene. Kunnskap om, kjennskap til og fortrolighet med den ekte myn¬ten var det viktigste av alt. De som kjente den ekte mynten best, ble de beste til å avsløre falskmyn¬tneriet. Det er ved å erfare det Jeremias gjorde, at han fant Guds ord og ble ett med det. Det gjorde at han kunne også avsløre de falske profetene. Jo mer vi har lært sannheten å kjenne, dess lettere og bedre avslører vi også løgn, humbug og falskhet. Akkurat som det for de som skulle avsløre falske mynter ved å lære den ekte å kjenne. Slik er det også på det åndelige område. Til mer vi lærer Guds ord og kraften av Jesu oppstandelse å kjenne. Til lettere og enklere blir det også å avsløre og kjenner forskjellen på de ekte og de falske profetene.

7.) En profet trenger ikke alltid si så sier Herren etc. Rom 12. 6 Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til. For å tale profetisk, så trenger en ikke nødvendigvis si Så sier Herren. Det er også fullt mulig å la være, men det ligger likevel et Så sier Herren bak.

8.) Profeten trenger ekstra forbønn da han står i et spenningsfelt. 1 Kong. b. 19. Akab fortalte Jesabel om alt det Elias hadde gjort, og om alle dem han hadde drept med sverdet - alle profetene. 2 Da sendte Jesabel bud til Elias og lot si: Gudene la det gå mig ille både nu og siden om jeg ikke imorgen på denne tid gjør med ditt liv som det er gjort med deres liv. 3 Da han hørte det, gjorde han sig rede og drog bort for å berge livet, og han kom til Be'erseba, som hører til Juda; der lot han sin dreng bli tilbake, 4 og selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen; der satte han sig under en gyvelbusk, og han ønsket sig døden og sa: Det er nok; ta nu mitt liv, Herre! For jeg er ikke bedre enn mine fedre. 5 Så la han sig ned og sov inn under en gyvelbusk; da rørte en engel ved ham og sa til ham: Stå op og et! 6 Og da han så til, fikk han se at det ved hans hodegjerde lå en kake, stekt på hete stener, og at det stod en krukke med vann; og han åt og drakk og la sig ned igjen. 7 Men Herrens engel kom igjen annen gang og rørte ved ham og sa: Stå op og et! Ellers blir veien dig for lang. 8 Da stod han op og åt og drakk; og styrket ved denne mat gikk han firti dager og firti netter, til han kom til Guds berg, Horeb. Profeten hadde vunnet seier over de falske profetene på Karmels berg. Rett etterpå ville han dø. Det svinger for profeten i fordums dager. Slik er det også i dag. Derfor trenger den som har en profet tjeneste all den oppbakking, goodwill og forbønn han eller hun kan få.

9.) Profeten skal ikke misbruke sin gave, men bringe åpenbaring til den enkelte og menigheten. 1 Kor. 14. 3 den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse og formaning og trøst. Har en fått en åpenbaring, er det ikke dermed at en skal meddele den til alle. En profet trenger også visdom og forstand, for å bringe frem budskapet i rett tid og på rett måte. Og han kan også misbruke det som Gud har gitt ham, derfor skal han eller hun be om visdom, som alle andre også trenger å gjøre.

10.) Profeten vil kunne bringe nye ting, men alltid i tråd med skriften. Joh. e. 16. 12 Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu; 13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. 14 Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder. 15 Alt det Faderen har, er mitt; derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner eder. Gud har vist meg en del ting i det siste, bl.a. at det er kun og alene Gud Fader som er den eneste sanne Gud. Slik vil profetene alltid bringe nye sannheter til torgs, selv om de ikke blir akseptert i første hånd. Så vil de før eller siden bli allment akseptert og godtatt!

11.) Profeten taler på Guds vegne, ikke sin egen. 1 Krøn 21:9 Men Herren talte til Gad, Davids seer, og sa: Døperen Johannes sa at han var en røst av en som roper. Der er slik det er og bør være for alle som formidler, forkynner og rettleder i Guds ord, en røst av en som roper!

12.) Profetisk tale kan også være en analyse, vurdering og lignende. Ap.gj. 21. 10 Mens vi nu blev der i flere dager, kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea; 11 han kom til oss og tok Paulus' belte og bandt sig selv på hender og føtter og sa: Så sier den Hellige Ånd: Den mann som eier dette belte, ham skal jødene binde således i Jerusalem og overgi i hedningenes hender. 12 Da vi hørte dette, bad vi ham, både vi og de der på stedet, at han ikke måtte dra op til Jerusalem. 13 Men Paulus svarte: Hvorfor gråter I og sønderriver mitt hjerte? Jeg er rede ikke bare til å bindes, men også til å dø i Jerusalem for den Herre Jesu navn. 14 Da han nu ikke lot sig overtale, slo vi oss til ro og sa: Skje Herrens vilje! Har en Guds ånd så forstår en tingens tilstand på en annen måte. F.eks. det som skjedde her i Norge ved regjeringskvartalet og på Utøya 22\7-2011 skjønte jeg med en gang var relatert opp imot sosialistenes forhold til Israel. I ettertid så viste det seg at kvelden i forveien hadde de en okkult seanse imot Israel ledet av vår Utenriksminister Gahr Støre. Dette er bakgrunnen for den forferdelige tragedien, uten en tar det med så vil en aldri skjønne hvorfor det skjedde. Dette er en profetisk analyse. Et annet eksempel på det jeg vil kalle en profetisk analyse og forutsigelse er i Ap.gj. 27 der Paulus advarte imot å gå imot hans ord og konsekvensene ved det. Men han ba, og Gud sparte deres liv. Da ved å bli lydig imot hva han sa.

13.) Det er forskjellige nivåer med profetisk tale. Apgj 11:28 og en av dem, ved navn Agabus, stod op og varslet ved Ånden at det skulde komme en stor hungersnød over hele jorderike; den kom også under Klaudius. Her ble de første kristne opplyst om hva som ville skje for å forberede seg på hva som ventet. Vi kan og skal regne med at vi som troende er opplyst på forhånd om viktige ting. Og den profetiske gave er til stor velsignelse, berikelse og opplysning på alle plan. Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

14.) Bibelen er en profetisk bok. 2 Pet. 1. 19 Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går op i eders hjerter. Motstand imot bibelen vil det alltid være. Liberalteologi, erstatningsteologi og annet ubibelsk teologi er egentlig slangen i mer moderne og sivilisert drakt. Slangen som kom til Adam og Eva i Edens hage og sa og spurte om «Gud har sagt» er stadigvek på fremmarsj. Ikke la deg lure, og kristendom iblant forskjellige filosofier og gudelærer er fordi Guds ord taler nøyaktig og profetisk om alle ting. Gjengifte blant troende, kvinnelige pastorer, troen på at Gud skal pine mennesker i all evighet er også slangens gift blant de troende. Regn med at alltid vil Guds ord bli angrepet, holdt for avleggs og annet for det skal stemme med kjødelige og sanselige mennesker. Satan er ikke så redd for å høre Jesu navn og annet «åndeligheter». Men å følge, leve etter Guds ord og forkynne det klart og tydelig hater han mer enn noe annet!

15.) Sammenlign ikke profetene i den nye og gamle pakt. GT: 2. Kong. b. 1. 9 Nå sendte kongen en femtimannsfører med sine menn av sted til Elia. Han kom opp til profeten mens han satt på toppen av et berg, og sa: «Gudsmann, kongen sier at du skal komme ned!» 10 Elia svarte: «Så sant jeg er en gudsmann, skal ild fare ned fra himmelen og fortære deg og dine femti menn!» Og ild fór ned fra himmelen og fortærte føreren og hans femti menn. 11 Så sendte kongen en annen femtimannsfører og hans menn, og han sa til Elia: «Gudsmann, så sier kongen: Skynd deg og kom ned!» 12 Men Elia svarte: «Så sant jeg er en gudsmann, skal ild komme ned fra himmelen og fortære deg og dine femti menn!» Og Guds ild fór ned fra himmelen og fortærte ham og hans menn. NT: Lukas 9. 51 Og det skjedde da det led mot tiden at han skulde optas, da vendte han sitt åsyn mot Jerusalem for å dra der op, 52 og han sendte bud foran sig. De gikk da avsted, og kom inn i en samaritansk by for å gjøre i stand for ham; 53 og de tok ikke imot ham, fordi hans åsyn var vendt mot Jerusalem. 54 Da hans disipler Jakob og Johannes så det, sa de: Herre! vil du vi skal byde ild fare ned fra himmelen og fortære dem, likesom Elias gjorde? 55 Men han vendte sig om og talte strengt til dem og sa: I vet ikke av hvad ånd I er. 56 For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Den gamle pakt er straff og dom dominerende, mens nåde og gjenopprettelse er fraværende. Det finnes, men i tilbaketrukket form. Men i den nye pakt er det nåde og gjenopprettelse i sentrum, mens dom og straff finnes, men i tilbaketrukket form og mest ved denne tidsalders slutt. Omtalt i Jesu endetidstaler og Johannes Åpenbaring. Eskatologi betyr læren om de siste tider, der finner vi dom. Men da er nådetiden forbi og Antikrist har trodd frem!

16.) Selv om en profet ikke står kampen ut, så er det ikke dermed sagt at ikke budskapet var fra Gud. 1 Kor. 13. 9 For vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis. Vi leser i 1 Kongebok 13 om en profet som hadde fått et Guddommelige kall og oppdrag, men han fullførte ikke kallet og tjenesten. Problemet var at han ikke var ferdig med seg selv. Påbegynt er ikke fullført. Men å tro at Gud virket ikke gjennom profeten, det er å tro på løgn. Han begynte i ånd men fullførte i kjød. Gud virket mektig i og gjennom dem, helt inntil de ikke er nøye med å følge Guds ord i et og alt. Dette er en meget lærerik beretning om en Profet som på Herrens befaling går til Kongen, Jeroboam, for å forkynner ham Herrens ord. Jeroboam hadde blitt Konge pga Davids hus hovmodighet og da senere fall ved Kong Davids barnebarn Rehabeam. Jeroboam hadde ikke tatt lærdom av Rehabeam fall og hans Far Salomos fall. Gud sparer ingen selv om en har en Far som har vært en Guds mann. Gud har ingen favoritter, alle er vi tjenere og likestilte for ham.. Profeten gjorde tegn for Kongen og helbredet, ham men Kongen ville ikke omvende seg. Men Profeten hadde gjort det viktigste, vært lydig mot Herrens kall! I hvert fall i første omgang. Men Profeten fra Betel hadde fått også en beskjed fra Herren; 9 For dette bud fikk jeg av Herren: Du skal hverken ete brød eller drikke vann, og du skal ikke vende tilbake den vei du gikk. 10 Så tok han avsted en annen vei og vendte ikke tilbake den vei han var kommet til Betel. Profeten forkynte så frimodig til Kong Jeroboam dette, det var Herrens ord. Dette som begynte så riktig og godt, ville det fortsette? Jeg tror at dette her er en stor lærdom for oss alle, begynt er ikke fullført. Dette er en meget lærerik beretning om en Profet som på Herrens befaling går til Kongen, Jeroboam, for å forkynner ham Herrens ord. Jeroboam hadde blitt Konge pga Davids hus hovmodighet og da senere fall ved Kong Davids barnebarn Rehabeam. Jeroboam hadde ikke tatt lærdom av Rehabeam fall og hans Far Salomos fall. Gud sparer ingen selv om en har en Far som har vært en Guds mann. Gud har ingen favoritter, alle er vi tjenere og likestilte for ham.. Profeten gjorde tegn for Kongen og helbredet, ham men Kongen ville ikke omvende seg. Men Profeten hadde gjort det viktigste, vært lydig mot Herrens kall! I hvert fall i første omgang. Men Profeten fra Betel hadde fått også en beskjed fra Herren; 9 For dette bud fikk jeg av Herren: Du skal hverken ete brød eller drikke vann, og du skal ikke vende tilbake den vei du gikk. 10 Så tok han avsted en annen vei og vendte ikke tilbake den vei han var kommet til Betel. Profeten forkynte så frimodig til Kong Jeroboam dette, det var Herrens ord. Dette som begynte så riktig og godt, ville det fortsette? Jeg tror at dette her er en stor lærdom for oss alle, begynt er ikke fullført.

17.) Profettjenesten opphørte ikke med de første kristne, men er virksom gjennom hele menighetens tidshusholdning. Ap.gj. 2. 39 For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til. Joh. e. 14. 12. "Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal gjøre de samme gjerninger som jeg gjør, ja, han skal gjøre enda større gjerninger enn disse, for jeg går til Faderen." Jesu selv sier det ved flere anledninger at likesom Faderen hadde utsendt ham skulle vi også bli utsendt. Løftene hører oss til, så mange Herren vår Gud kaller. Alt som de første kristne opplevde og erfart kan vi i dag også oppleve og erfare.

18.) De som har grunnlagt de forskjellige kirkesamfunn har nok hatt mye av profettjenesten i seg. Efes. 4. 11 Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere. Jeg er temmelig sikker på at de som har grunnlagt de forskjellige bevegelser, menigheter etc. selve pionerene hadde mye av profet tjenesten i seg. Om de ikke kalte seg for hverken Apostler eller profeter, så kunne de nok ha gjort det med rette. Vi ser enkelte i dag som sier om seg selv at de er både Apostler, profeter og jeg vet ikke hva, men har flere havarerte ekteskap bak seg, falske profetier etc. De er sikker både Apostler og profeter, men ikke ekte men falske! Men det er trist men samtidig godt å vite at når en bevegelse fikk en ny sannhet, så stoppet de opp med den uten å gå videre. Derfor er det om å gjøre å aldri tro at en blir utlært på denne jorden, det er stadigvek nye sider ved Guds ord å oppdage og å sette seg inn i. Vi stopper ikke opp ved å fått et nytt lys over at det ikke er tre guder, men en Gud som er den sanne og eneste Gud som er fra før noen; Faderen. Det er enda mye mer land å innta sa Barratt og Josva på sine dødsleier, der ligger det mye visdom og sannhet i.

19.) Når en profetisk religion først er organisert, viser den vanligvis sterk motvilje mot å godta nye profeter, som i stedet blir forfulgt og så langt som mulig brakt til taushet (i fra store norske leksikon). Faktisk de som står utenforbi ser at det foregår knoppskyting hele tiden. Matt. 23. 29 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som bygger profetenes graver og pryder de rettferdiges gravsteder og sier: 30 Hadde vi levd i våre fedres dager, da hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod! 31 Så gir I da eder selv det vidnesbyrd at I er deres barn som slo profetene ihjel; 32 fyll da også I eders fedres mål! Det har vist seg gang etter gang. De menneskene, bevegelsen etc. Gud brukte før, hater og motarbeider det som Gud reiser opp i dag. Regn aldri med støtte fra et kirkesamfunn, bevegelse eller mennesker. Regn med Gud og støtte fra de som Gud sender til deg. Og regn aldri med at flertallet står bak en profet og hans tjeneste. Døperen Johannes mistet hode for å forkynne sannheten, tror at den som også forkynner sannheten i dag må regne med motstand og t.o.m. forfølgelse, selv her i Norge!

20.) En profet er en person med et Guddommelig kall, men han er også med å forme det selv. Og omgivelsene rundt har også et ansvar om å vise forståelse, annerkjennelse og respekt for den eller de som står for noe som går imot det enn selv står for. 1Sam 16:7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke på hans utseende og på hans høie vekst! For jeg har forkastet ham; jeg ser ikke på hvad mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. 2 Krøn 20:20 Morgenen efter tok de tidlig ut og drog avsted til Tekoa-ørkenen; og med det samme de drog ut, stod Josafat frem og sa: Hør på mig, Juda og I Jerusalems innbyggere! Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder! Dette er en henstilling om å anerkjenne og være dempet i kritikk, og annet som dessverre mange gjør imot Herrens sanne vitner. Det vil slå tilbake på deg selv. Til sterkere og hardere enn kritiserer og håner Guds tjenere, til hardere og strengere vil Guds dom til slutt bli mot den eller de som gjøre det. Dette er en åndelig lov og kan ikke forandres, men kun akseptere og forholde oss til den, akkurat som tyngdeloven og andre lover. De må vi innrette oss etter, de virker uansett! Men å kritisere de som sier de er Apostler og profeter, men som ikke lever som Guds ord lærer og ikke forkynner som Guds ord. Det er både rett, sunt og nødvendig! Men pass deg slik at en enn ikke blander her, det kan være til undergang både for deg selv og andre.

Sluttkommentar: Matt. 21. 11 Men folket sa: Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea. Selv Jesus, profeten over alle profeter. Ble motarbeidet, hånet og til slutt drept. Dessverre viser det seg igjen og igjen at menneskene velger bort det som er fra Gud. Slik før, slik i dag. Men vi kan få lov til å håpe, tro og be at Gud vil møte mennesker selv i dag. Budskapet og mulighetene er de samme som de alltid har vært. Alt er tilveiebragt for oss i Kristus, det er bare for oss å sette oss ned og ta til oss i tro. Gud er rik nok for alle, bare en vil åpne opp sitt hjerte, omvende seg og tro den levende Gud, alt hva han har sagt i sitt eget hellige og dyrebare ord! 2Pet 3. 16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang. Det er så viktig å skille klinten fra hveten, det er forskjell på liv og død, velsignelse og forbannelse!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-29.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-22.html http://blog.janchristensen.net/2011/01/sprsmal-44-tror-du-pa-den-profetiske.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-53nadegavebruk-hva-vil-du-si-om.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-336-hvorfor-sporer-sa-mange.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-396-evangelist-og-dr-emanuel-minos.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-435-mannen-som-dde-som-ananias-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-444-den-profetiske-gave-og-profet.html

Ingen kommentarer: