onsdag 18. mars 2020

Nr. 2674: «Hemmeligheten» til å lykkes når en blir angrepet, er å ikke gi etter, for strategien til Satan er alltid å få deg til å gi etter for løgner og alt det som kommer imot deg!


Nr. 2674:
«Hemmeligheten» til å lykkes når en blir angrepet, er å ikke gi etter, for strategien til Satan er alltid å få deg til å gi etter for løgner og alt det som kommer imot deg!

Lewi Pethrus (bildet) skriver i boken seierstider – brytningstider i kapitelet seierstro – vår ledestjerne følgende: Seieren på Golgata er seieren fremfor alle andre!
En av de fineste CD som er gitt ut etter min vurdering. Denne CD er Lewi Pethrus barnebarn synger bestefars sanger:


«De store skarene begynte å svikte ham da han begynte å tale om sin lidelse og død. Til og med de tolv han hadde utvalgt som sine apostler, sviktet ham og flyktet. Før det skjedde hadde en av dem lykkes med å selge han for tretti sølvpenger til hans fiender. Den mest betrodde av dem alle fornektet sitt disipelskap tre ganger under den offentlige rettergangen imot ham.

Han bannet på at han ikke kjente ham. Menneskelig sett så sluttet kristendommens start med at dens grunnlegger hang ensom og forlatt av Gud og mennesker på et kors mellom to røvere. Dette var ifølge Jesus fiender kristendommens sammenbrudd i selve starten, og mange av de troende jøder så i dette hans nederlag for bestandig.

De så ikke den Guds frelsesplan som lå bakom disse sett så nedslående ytre hendelser. Men i det som så ut til å være det største nederlag, lå den største seier for Guds sak som noensinne er blitt vunnet.

2 Kor. 2. 8 Derfor ber jeg eder å la kjærlighet råde mot ham.  9 For derfor var det også jeg skrev, for å få vite om I holder prøve, om I er lydige i alt. 10 Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, forat vi ikke skal dåres av Satan; 11 for ikke er vi uvitende om hans tanker.

Som troende, så lærer vi også å kjenne Guds store motstander – Satan!

Apostelen Paulus sier «forat vi ikke skal dåres av Satan; for ikke er vi uvitende om hans tanker.»

Satan har en strategi, Gud en helt annen.
Vi ser her gjennom flere bibelvers at vi står ovenfor to motpoler.

Joh. e 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Kol. 1. 2 så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset, 13 han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,

1 Joh. 1. 5 Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner eder, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham.

Det er noen «steg» å ta, som er viktige i vår kamp, det målet er at vi skal stå seirende og uten noen anklager som kan rettes imot oss som det er hold i.

Efes. 1. 12 forat vi skulde være hans hellighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus;
6. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.

Vil kort nevne åtte sider vi må ha, og som er den av rustningen for å overvinne og bli stående.
Ja, vi skal være til pris og ære for Gud, samt stående etter å ha overvunnet alt.

1.)  Avstå i fra synd, urett, utukt og umoral.

Det er tilgivelse hos Gud, men Herren vil gjøre oss til overvinnere der vi lever rett.
Kong David er et slående eksempel på at en lider nederlag når en tillater synd i livet. Legg merke til hva skriften sier, at dette er skrevet oss til advarsel, opplysning og for ikke gjøre det samme. Skriften sier klart og tydelig, at synden vil finne oss.

Rom. 15. 4 For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.

4 Mosebok 32. 23 Men dersom I ikke gjør så, da synder I mot Herren, og I skal vite at eders synd skal finne eder.

2.)  Satan – vår fiende taler alltid løgn, fordreide ord og meninger.

Joh.e. 8. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Det som vi mange ganger ikke skjønner, det er at den virkelige verden.
Det er ikke «vår» verden, men den usynlige og åndelige.
Den verden vi lever i, den skal forgå. Den usynlige og åndelige verden, vil være for alltid.
Jeg er klar over at dette kan en trekke for langt.
Men i en fight og Åndskamp, vil Satan alltid prøve å lure og manipulere oss.
Er klar over at enkelte ganger kan dette oppleves som en fiksjon, der en ikke helt evner å skille mellom det åndelig og det naturlige.
La meg ta et eksempel, der det åndelig og det naturlige bryter totalt.

Ap.gj. 16. 16 Men det skjedde engang vi drog ut til bedestedet, at vi møtte en trælkvinne som hadde en spådomsånd, og som hjalp sine herrer til stor inntekt ved å spå. 17 Hun fulgte efter Paulus og oss og ropte: Disse mennesker er den høieste Guds tjenere, som forkynner eder frelsens vei. 18 Dette gjorde hun i mange dager. Da harmedes Paulus og vendte sig om og sa til ånden: Jeg byder dig i Jesu Kristi navn å fare ut av henne! Og den fór ut i samme stund.

Her ser det ut som det er en kvinne som bringer «sannheten» og en meget god reklame for Paulus og Silas som var med ham her. Men nei, det var ikke noen god reklame eller til fordel for Apostelen og Silas. Hun hadde en Ånd som ikke var fra Gud, men fra mørke.
Apostelen drev den ut, og hun opplevde befrielse.
I det åndelige var hun fra Satan, men i det naturlige var det motsatt.
Slik er det i mange situasjoner vi kommer opp i.
Ting kan virke å være på stell, men det er ikke det.
Ting kan virke å være helt ute å kjøre, men det er bra.
Vi som troende må lære oss og lyte, forstå, tenke og resonere som Gud vil, ikke som det gamle gjenfødte menneske oppfatter og forstår det hele.

3.)  Popularitet i denne verden – upopulær i denne verden, det er ikke det som er vår standard.

Den som tror at vi som kristne vil alltid vinne og få anseelse i denne verden, vil alltid bli ført vill. Her er det mye å si, men det er det samme som gjelder. Satan vet å hegne om sine, men motarbeide de som ikke er hans.
Derfor må faktisk vi som troende, regne med motstand fremfor anerkjennelse.

Jesu undervisning i Bergprekenen, illustrerer dette meget godt.

Matt. 5. 2 Og han oplot sin munn, lærte dem og sa: 3 Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres.  4 Salige er de som sørger; for de skal trøstes.  5 Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden.  6 Salige er de som hungrer og tørster efter rettferdighet; for de skal mettes.  7 Salige er de barmhjertige; for de skal finne barmhjertighet.  8 Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud.  9 Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn. 10 Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres. 11 Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld. 12 Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

I verdens øyne er dette svakhet, i Guds øyne er dette styrke.
I verdens øyne er dette å miste seg selv, i Guds øyne å finne seg selv.
I verdens øyne er dette alt for mye, i Guds øyne er dette kun et minimum.
I verdens øyne er dette et selvbedrag, i Guds øyne lever du i et selvbedrag hvis dette ikke er noe du lever og vandrer i.
I denne verdens øyne er du en taper hvis du blir spottet og forfulgt, i Guds øyne er du da en som er beskyttet av Gud og hans engler.
I verdens øyne kan du vært populær en dag, og en stor taper neste dag! I Guds øyne er du like «populær og elsket, selv når du svikter. Bare du ikke fornekter Kristus, og går i feil retning med livet ditt.

4.)  Gud vil at vi skal alltid ha evigheten og den endelige dom for våre øyne.

Salme 73. 1. En salme av Asaf. / Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet.  2 Men jeg - nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trin glidd ut.  3 For jeg harmedes over de overmodige da jeg så at det gikk de ugudelige vel.  4 For de er fri for lidelser inntil sin død, og deres styrke er vel ved makt.  5 De kjenner ikke til nød som andre folk, og de blir ikke plaget som andre mennesker.  6 Derfor er overmot deres halssmykke, vold omhyller dem som et klædebon.  7 Deres øine står ut av fedme, hjertets tanker bryter frem.  8 De håner og taler i ondskap om undertrykkelse; fra det høie taler de.  9 De løfter sin munn op til himmelen, og deres tunge farer frem på jorden. 10 Derfor får de sitt folk til å vende seg om til dem, og vann i overflod suger de i sig. / 11 Og de sier: Hvorledes skulde Gud vite noget? Er det vel kunnskap hos den Høieste? 12 Se, dette er de ugudelige, og evig trygge vokser de i velmakt. 13 Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender i uskyld; 14 jeg blev dog plaget hele dagen, og hver morgen kom til mig med tukt. 15 Dersom jeg hadde sagt: Jeg vil tale således, se, da hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt. / 16 Og jeg tenkte efter for å forstå dette; det var en plage i mine øine / 17 - inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og gav akt på deres endelikt. 18 Ja, på glatte steder setter du dem; du lot dem falle, så de gikk til grunne. 19 Hvor de blev ødelagt i et øieblikk! De gikk under og tok ende med forferdelse. 20 Likesom en akter for intet en drøm når en har våknet op, således akter du, Herre, deres skyggebillede for intet når du våkner op. 21 Når mitt hjerte var bittert, og det stakk mig i mine nyrer, 22 da var jeg ufornuftig og forstod intet; som et dyr var jeg imot dig. 23 Men jeg blir alltid hos dig, du har grepet min høire hånd. 24 Du leder mig ved ditt råd, og derefter optar du mig i herlighet. 25 Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har dig, har jeg ikke lyst til noget på jorden. 26 Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er dog Gud mitt hjertes klippe og min del evindelig. 27 For se, de som holder seg borte fra dig, går til grunne; du utrydder hver den som faller fra dig i hor. / 28 Men for mig er det godt å holde mig nær til Gud; jeg setter min lit til Herren, Israels Gud, for å fortelle alle dine gjerninger.

Jeg tar med hele Salmen da den er så særdeles innholdsrik, sann og lærerik.

Evighetsperspektivet på alt vi gjør, er enormt viktig. Vi må ikke være så forkortede. Vi må så lengre fremover med våre liv, både når det gjelder hva Gud vil for dette og det kommende livet.

5.)  Motstand møter alt som er fra Gud i denne verden, mens det som ikke er fra Gud blir alltid «likt».

2. Kor. 4. 1. Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet; 2 men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.  3 Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blandt dem som går fortapt, 4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.  5 For vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot som eders tjenere for Jesu skyld.  6 For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.

6.)  Vi er svake i oss selv, men sterke i Gud.

2 Kor. 4. 7 Men vi har denne skatt i lerkar, forat den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss.

Vi går for å overvinne, seire og være holde og ikke hale. Samtidig er dette uoppnåelig, ikke minst sett med det for øye. At Satan er sterkere enn oss, og vi har et bedervet og fiendtlig kjød å drasse på. Hvordan da vinne seier? Tilgangen til dette, ligger ikke i oss. Der er det kun svakhet, dårskap og fiendskap, men i Kristus.
Når han bor ved troene i våre hjerter, da er det den kraften og alt det vi kan få fra ham som gjelder.

7.)  Vi må lære oss å stå og ta til oss løftene som Gud har gitt oss i sitt eget ord.

2 Pet. 1. 3 Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft 4 og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten,

Her er vi ved et kjernepunkt. Står du i kamp, finn et Guds ord og et Guds løfte å stå på. Det løser det meste!


Og det er nettopp her salmens bakgrunn kommer inn. De to første versene av salmen ble skrevet i 1913 da hans hustru Lydia plutselig ble meget syk. Ekteparet Petrus ventet sitt første barn, det var rett før jul i 1913. De kunne ikke annet enn å klynge seg til Herrens løfter. Lydia var døden nær, men hun overlever hendelsen. Verre gikk det med barnet som døde. Dette satte dype spor i sinnet. I sorgen og troskampen som fulgte skrev Lewi Pethrus sangen Løftene kan ikke svikte. Og to år senere fikk han ny motgang i avisene. Til og med vennene forlot ham.

Himmel og jord skal brenne,
høyder og berg forsvinne,
men den som tror, skal finne:
Løftene rokkes ei!

8.)  I vår kamp – som troende – må vi regne med at vi enkelte ganger må ta et steg tilbake, og to steg frem neste gang.
Dette ser vi flere plasser i Guds ord, ikke minst i Jobs bok. At vi troende alltid vinner seier, om vi tilsynelatende går på et nederlag.

Jobs bok 42. 1. Da svarte Job Herren og sa: 2 Jeg vet at du kan alt, og at ingen tanke er umulig å utføre for dig.  3 Hvem er den som vil formørke ditt råd i uforstand? Derfor må jeg si: Jeg har talt om det jeg ikke forstod, om det som var mig for underlig, og som jeg ikke skjønte.  4 Men hør nu, så vil jeg tale! Jeg vil spørre dig, og du skal lære mig.  5 Bare hvad ryktet meldte, hadde jeg hørt om dig; men nu har mitt øie sett dig.  6 Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske.  7 Da Herren hadde talt disse ord til Job, sa han til Elifas fra Teman: Min vrede er optendt mot dig og dine to venner; for I har ikke talt rett om mig, som min tjener Job.  8 Ta derfor syv okser og syv værer og gå til min tjener Job og ofre dem som brennoffer for eder! Og min tjener Job skal bede for eder; bare ham vil jeg bønnhøre, så jeg ikke gjør med eder efter eders uforstand; for I har ikke talt rett om mig, som min tjener Job.  9 Så gikk Elifas fra Teman og Bildad fra Suah og Sofar fra Na'ama og gjorde som Herren hadde talt til dem; og Herren bønnhørte Job.

Synes dette kapitlet er så utrolig innholdsrikt, at jeg tar med hele kapitlet (resten kommer litt lengre nede).
I de aller fleste artikler jeg skriver, tar jeg med egentlig for lite av Guds ord.
Derfor kan det være greit å ta med hele avsnitt. Slik en får med seg hele innholdet, og slipper å slå opp selv.
La meg si det så klart jeg kan, så lenge vi blir bevart i troen. Så vinner vi alltid seier, da det er troen som Satan vil frarøve oss.

Rom. 8. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham?

Når vi ser på Job og Jobs bok, så lærer vi mange ting. For å gjøre dette kort, så var Satans mål nr. 1 å få Job til å fornekte Gud og forlate troen. Alle andre kamper var underordnet. Slik er det også med oss, Satans mål nr. 1 er at vi skal fornekte Gud, forlate troene og gå over på hans side.

Job. 2. 1. Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg frem for Herren, og blandt dem kom også Satan og stilte seg frem for Herren.  2 Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret og flakket omkring på jorden.  3 Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han - en ulastelig og rettskaffen mann, som frykter Gud og viker fra det onde; ennu er han like ulastelig, og du har uten grunn egget mig til å ødelegge ham.  4 Men Satan svarte Herren: Hud for hud, men alt det en mann har, gir han for sitt liv.  5 Men rekk bare ut din hånd og rør ved hans ben og hans kjøtt! Da vil han visselig si dig farvel like i ditt ansikt.  6 Da sa Herren til Satan: Se, han er i din hånd; spar bare hans liv!  7 Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn, og han slo Job med onde bylder fra fotsålen til issen.  8 Og han tok sig et potteskår og skrapte sig med, der han satt midt i asken.  9 Da sa hans hustru til ham: Holder du dig ennu like ulastelig? Si Gud farvel og dø! 10 Men han svarte: Du taler som en av de uforstandige kvinner; skal vi bare ta imot det gode av Gud og ikke også det onde? Under alt dette syndet Job ikke med sine leber.

Dette er et så vidunderlig og herlig stykke av Guds ord, at en blir helt matt. Tenk her, Satan fikk fritt leide inn i Jobs liv. Eneste Satan ikke fikk lov til, det var å ta Jobs liv. Selv hans egen kone ble de for mye for, av grunner en forstår. Men Job fikk det vitnesbyrdet at han ikke gjore noe annet enn å takke Herren for alt det som skjedde med hans liv. Dette er stort!

Job mistet alt, egentlig bortsett fra to ting. Det var sitt eget liv, og at kona forble tro imot ham selv om hun mistet troen for en stund ser det ut som?!
Hans gode navn og rykte, anseelse, rikdom, eiendom og fremfor hans egne barn døde.
Hva fikk han tilbake? Alt bare i dobbelt omfang.

Job. 42. 10 Og Herren gjorde ende på Jobs ulykke, da han bad for sine venner; og Herren øket alt det Job hadde hatt, til det dobbelte. 11 Og alle hans brødre kom til ham, og alle hans søstre og alle som hadde kjent ham før, og de åt med ham i hans hus og viste ham medynk og trøstet ham for all den ulykke Herren hadde latt komme over ham; og de gav ham hver en kesitte og hver en gullring. / 12 Og Herren velsignet Jobs siste dager mere enn hans første, og han fikk fjorten tusen får og seks tusen kameler og tusen par okser og tusen aseninner. / 13 Og han fikk syv sønner og tre døtre. 14 Den ene datter kalte han Jemima, den annen Kesia og den tredje Keren-Happuk. 15 Så fagre kvinner som Jobs døtre fantes ikke i hele landet; og deres far gav dem arv blandt deres brødre. 16 Derefter levde Job hundre og firti år, og han så sine barn og barnebarn i fjerde ledd. 17 Og Job døde, gammel og mett av dager.

Sluttkommentar:

Jeg skrev i overskriften følgende:
««Hemmeligheten» til å lykkes når en blir angrepet, er å ikke gi etter, for strategien til Satan er alltid å få deg til å gi etter for løgner og alt det som kommer imot deg!»

Vi gir aldri etter, men det er ikke det som er det avgjørende. Det avgjørende å bli bevart i troen.
Satan kan nok vinne noen slag – tilsynelatende – men vi vil alltid vinne til slutt.
Det er slik i denne verden, at vi må nok godta at det er den Onde som råder grunnen, ikke Gud – enda!

La meg ta et eksempel til slutt.

En bekjent av meg, som er et bønnebarn men ingen bekjennende kristen. Derfor er han på en spesiell måte gjenstand for Guds nåde og beskyttelse selv om han ikke er en troende.
Han fikk plutselig nyrestein, og måtte opereres. Det viste seg at han var kun noen uker under den sikre døden da han hadde fått en dødelig svulst/kreft som det var spredning i.
De fikk ordnet begge deler, og han overlevde og lever godt i dag, selv uten en nyre. Han mistet en nyre, men beholdt livet.
Slik er det veldig ofte, det som ser ut som et nederlag, det kan bli våre største seirer!

Ingen kommentarer: