fredag 27. mars 2020

Nr. 2685: Preteristisk forståelse av skriften!


Nr. 2685:
Preteristisk forståelse av skriften!
Finn Arne Lauvås som en gang forkynte og lærte rett, i dag er han en preteriste vranglærer.
Denne lærer en fullstendig fjern i fra å forstå bibelen som en bok der en taler klart og tydelig. Men en havner i et sammensurium der alt skal forstås «åndelig». Der en ender inn i en svevende og fullstendig meningløs forståelse av Guds ord!
Finn Arne lærer bl.a. følgende.
Jesaja 11.6. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden ligge hos kjeet, og kalven og den unge løve og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt skal drive dem.
Dette skap ikke forståes bokstavelig, dette er åndelig. Tusenårsriket er oppdiktning.
Ja, ja, dette skal visstnok forstås som at den gamle falne naturen «slukner» også.
Det er så mye rart med denne lære, bruke for mye spalteplass på slik vranglære, er egentlig å kaste perler for svin.Den preteriste tolkning av Skriften gjelder Åpenbaringsboken som et symbolsk bilde av tidlige kirke konflikter, ikke en beskrivelse av hva som vil skje i endetiden. Preterism benekter fremtiden profetiske kvaliteten av det meste av Åpenbaringsboken. I varierende grad kombinerer preterism den allegoriske og symbolske tolkning med det konseptet som Åpenbaringen ikke håndtere bestemte fremtidige hendelser. Den preterist bevegelsen lærer hovedsak at alle end-tider profetiene i Det nye testamente ble oppfylt i år 70 e.Kr. da romerne angrepet og ødelagt Jerusalem og Israel.

Brevene til menighetene i Åpenbaringen 2 og 3 ble skrevet til virkelige kirker i det første århundre, og de har praktiske anvendelser for kirker i dag. Men kapitlene 6-22, dersom tolkes på samme måte som resten av Bibelens profetier, ble skrevet om hendelser som ennå fremtiden. Det er ingen grunn til å tolke profetiene i Åpenbaringen allegorisk. Tidligere oppfylt profetiene ble oppfylt bokstavelig. For eksempel ble alle de gamle testamente versene forutsi første Kristi komme oppfylt bokstavelig i Jesus. Kristus kom på den tiden at han ble spådd å komme (Daniel 9:25-26). Kristus ble født av en jomfru (Jesaja 7:14). Han led og døde for våre synder (Jesaja 53:5-9). Dette er bare noen få eksempler på hundrevis av gammeltestamentlige profetier Gud gav profetene som er registrert i Skriften og som ble oppfylt bokstavelig. Det rett og slett ikke fornuftig å prøve å allegorize uoppfylte profeti eller forstår uoppfylte profeti på annen måte enn ved en vanlig lesning.

Videre er preterism fullstendig inkonsekvent i sin tolkning av Johannes 'åpenbaring. Ifølge preterist syn på endetiden, kapitlene 6-18 i Åpenbaringen er symbolske og allegoriske, ikke beskriver bokstavelig hendelser. Imidlertid er kapittel 19, ifølge preteristisk, skal forstås bokstavelig. Jesus Kristus vil bokstavelig og fysisk tilbake. Deretter er kapittel 20 igjen tolket allegorisk av preteristisk, mens kapitlene 21-22 forstås bokstavelig, i hvert fall delvis, i at det vil virkelig bli en ny himmel og ny jord. Ingen benekter at Åpenbaringen inneholder fantastiske og noen ganger forvirrende visjoner.

Ingen benekter at Åpenbaringen beskriver noen ting figurativt. Men for å vilkårlig nekte den bokstavelige natur velge deler av Åpenbaringen er å ødelegge grunnlaget for å tolke noen av boka bokstavelig. Hvis sel, trompeter, boller, vitner, 144000, dyr, falsk profet, tusenårige rike, etc., er allegorisk eller symbolsk, ikke på hvilket grunnlag vi hevder at Jesu annet komme og den nye jord er bokstavelig? Det er svikt i preterism-det forlater tolkning av Åpenbaringen til meninger av tolk. I stedet skal vi lese den, tror det, og adlyde det-bokstavelig og nøyaktig.

Preterisme er en annen form av Erstatningsteologien. Grunntanken i Preterismen er, at alle profetier om menighetens tid kun skal få en åndelig oppfyllelse. De legger oppfyllelsen av den store trengsel og Antikrist, til år 70 e.Kr., da Jerusalem ble ødelagt.

De mener også, at Jesus kom igjen i ånden, og at Tusenårsriket er opprettet som et åndelig rike, der det råder fred. Innen dette Bibelsyn læres det, at Keiser Nero var Antikrist. Det stemmer dårlig med historien, da Nero døde i år 68 etter Kristus. I Dan 9.27 og 2 Tess.2.8 står det, at kongenes konge skal tilintetgjøre ham, men Nero tok sitt eget liv.

Videre hevdes det i denne lære, at Johannes Åpenbaring bare har en åndelig oppfyllelse, og at den ble oppfylt i år 70 e.Kr. Her er det også et stort sprik i en slik påstand, da vi vet, at Johannes Åpenbaring ble skrevet ca. år 95 e. Kr., altså lenge etter Jerusalems ødeleggelse.

Bibelen er gjennomvevd av åndelige bilder, som har sin åndelige betydning, men det kan aldri ta bort den fysiske oppfyllelsen av profetiene. Bibelen kan tolkes på flere måter: Historisk, profetisk og åndelige. Ingen kan underkjenne i dag, at det finnes et land, som heter Israel, og et folk, som heter Jøder. Dette land og folk har eksistert i 4000 år.

Jerusalem er landets hovedstad, noe den har vært i over 3000 år. Jerusalem er omtalt over 800 ganger i GT og NT. Vi har også et åndelig Israel, «Guds menighet», som består både av Jøder og Hedninger. De, som hører til det åndelige Israel, eller om du vil Guds menighet, er omskåret på hjertes kjødtavler.

Vi ser, at Bibelens profetier oppfylles i dag på en sterk og overbevisende måte for det jordiske Israel. Det, som har skjedd siden staten ble gjenopprettet i 1948, er ikke noe annet enn en mektig proklamasjon fra Guds side, når det gjelder løftene til sitt jordiske eiendomsfolk.

På den annen side er vi også vitne til å se tydelige profetier, som skjer og oppfylles for Guds menighet i dag. Det tragiske i denne sammenheng er, at Preteristene ser helt bort fra Israel som Guds folk, og som Herren Israels Gud har gitt så rike løfter til.

Rom kp. 9 taler om Israel i går, Rom 10, taler om Israel i dag og Rom kp.11 taler om Israel i morgen. I kp.11 ser vi tydelig de mange løfter, Herren har knyttet til sitt komme som Konge for folket. Fra Sion skal Redningsmannen komme, Han skal sette sine føtter på Oljeberget. Fra Jerusalem skal lov og rett utgå…

Når vi følger Preterismen, så er det mange ting ved denne lære, som avviker. De ser all oppfyllelse av Skriften som åndelige hendelser, videre blir det satt tvil om det finnes en evig pine for de, som ikke blir frelst! Tanken om en tilintetgjørelse er også utbredt innen denne lære.

Det finnes det man kaller full Preterisme og det som kalles delvis Preterisme. Denne lære er en annen form for Erstatningsteologi, det trekkes ut skriftsteder som eks: Jes. 49:3 som bevis på, at Kristus er Israel for Gud nå. Det er rett at Kristus omtales som Israel i dette vers. Men den rette kontekst er, at Kristus i nevnte vers står som et forbilde på, den ideelle Israelitt.

Bibelen » Guds ord», er gjennomsyret av den Hebraiske tankegang, ikke av den Vesterlandske tankegang. Skriften er full av paradokser, det er ikke logikkens ord, vi forkynner, men troens ord.

Israels fysiske og åndelige gjenopprettelse, forteller at Gud står bak både det naturlige og det åndelige. Hos Preterismen og dens tilhengere blir det en sterk overbetoning av det åndelige. Gud som både skaper og frelser kommer ikke klart nok fram.

I Gnostisismen ble Jesu menneskelighet nedtonet til fordel for Jesu guddommelighet. Når den åndelige siden slik rendyrkes, blir det uaktuelt å tale om en fremtid for Israel på denne jord. En blir nærmest bare opptatt av skygge kontra virkelighet, når det gjelder loven og nåden, mens det også er en sammenheng mellom paktene.

La oss være klar over, at denne lære er forførelse og leder vill. La Israel være Israel og Menighetet være menighet, da faller det meste på plass.

Sluttkommentar:

Skal ikke bruke så mye mer spalteplass, men les også de linkene jeg legger ved.
Har du spørsmål?
Send dem til meg på mail: jk.chris@online.no
Det er så mye med denne læren, og denne forkynnelsen at jeg egentlig vil definere den som svermerisk og intetsigende.
Den er rett og slett ikke verd å bruke for mye tid, krefter og spalteplass på da den egentlig er lett å avsløre som ubibelsk.

Ingen kommentarer: