søndag 15. mars 2020

Nr. 2683: Vi trenger å utlyse bønn og faste for Norge og hele verden p.g.a. Corona-viruset som dreper og lammer!


Nr. 2683:


Bilde av Thyborøn Kirke som ligger ved inngangen til Limfjorden i Danmark, Kirken er ganske ny. 
Men jeg husker godt den gamle kirken som var bygget i rød murstein.
I den gamle kirken ble jeg bestenket med vann i fra prestens hånd.
Ikke noe negativt med det.
Mine foreldre gjorde det som de trodde og mente var rett.
Kirken er utrolig enkel og vakker, helt etter min smak som et menighetshus skal se ut. Det er også bygget i støpt sement.
Så den vil nok stå i mange, mange år fremover. Selv på det værharde Vest-Jylland.

Den gamle kirken ble jeg bestenket med vann i fra prestens hånd. 
Dette var i 1964 da vi bodde rett ved kirken og jeg husker ikke noe fra den kirken, kun den som ble bygget etterpå.
Den kirken som jeg har gått mest i til gudstjeneste under oppveksten da vi var i Danmark.


Den gamle røde kirken er nå erstattet med en flott ny kirke.Pandemi benyttes om en sykdom som rammer svært mange mennesker og brer seg ut over et meget stort geografisk område, for eksempel flere verdensdeler. Pandemi er således en omfattende epidemi som omfatter store deler av verden.
Begrepet er ikke entydig definert, men Verdens helseorganisasjon benytter det om en verdensomspennende spredning av en ny sykdom.
Her passer ikke minst Corona-viruset som dreper og lammer inn.
Jeg skrev en artikkel om Corona-viruset antagelsesvis kan ha sin bakgrunn i en levemåte som bryter med Guds ord.
Denne pandemi eller viruset han nå kommet over hele verden.
Vi kan ha ulike synspunkter, men denne Corona-viruset er uansett noe som vi ikke ønsker skal få gjøre så stor skade som det ser ut som den har gjort.
Derfor trenger vi å utlyse bønn og faste for Norge og hele verden p.g.a. Corona-viruset som dreper og lammer!

Kan du faste – eller delvis faste og be? 1 dag, 2 dager, 3 dager?
1 uke, 10 dager, 20 dager eller 40 dager?
Alt er viktig, nødvendig og rett i disse dager.

Her er noen bønner du kan be, og ha som bønneformler mens du faster og ber for at denne situasjonen vil løse seg

Samt for frelse, beskyttelse og vekkelse over en selv, familien, by, bygd og land.

Ja, over alle verdensdeler og hele verden da denne pandemien eller viruset har spredd og sprer seg over hele verden!

Daniel 9. 3 Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer under faste og i sekk og aske.  4 Og jeg bad til Herren min Gud og bekjente og sa: Akk, Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunnhet mot dem som elsker dig og holder dine bud!  5 Vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss op imot dig; vi har veket av fra dine bud og dine lover.  6 Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster og våre fedre og til alt folket i landet.  7 Dig, Herre, hører rettferdigheten til, men oss vårt ansikts blygsel, som det sees på denne dag - oss, Judas menn og Jerusalems innbyggere og hele Israel, både dem som er nær, og dem som er langt borte, i alle de land som du har drevet dem bort til for den troløshets skyld som de har vist mot deg.  8 Herre! Oss hører vårt ansikts blygsel til, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot deg.  9 Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og forlatelse. For vi har satt oss op imot ham, 10 og vi hørte ikke på Herrens, vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han forela oss ved sine tjenere, profetene; 11 men hele Israel overtrådte din lov og vek av fra deg og hørte ikke på din røst; derfor blev den utøst over oss den forbannelse som han hadde svoret å sende, og som står skrevet i Mose, Guds tjeners lov; for vi hadde syndet mot ham, 12 og han opfylte de ord som han hadde talt mot oss og mot våre dommere, som dømte oss, og han lot så stor en ulykke komme over oss at det ikke under hele himmelen har hendt noget sådant som det som har hendt i Jerusalem. 13 Efter det som skrevet står i Mose lov, kom all denne ulykke over oss; men vi bønnfalt ikke Herren vår Gud og vendte ikke om fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet. 14 Derfor hadde Herren ulykken stadig for øie og lot den komme over oss; for Herren vår Gud er rettferdig i alt det han gjør, men vi hørte ikke på hans røst. 15 Og nu, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av Egyptens land med sterk hånd og gjorde deg et navn, som det er på denne dag! Vi har syndet, vi har vært ugudelige.
16 Herre! La efter alle dine rettferdige gjerninger din vrede og harme vende seg bort fra din stad Jerusalem, ditt hellige berg! For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss.
17 Hør nu, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer og la ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom - for din egen skyld, Herre! 18 Vend, min Gud, ditt øre hit og hør! Oplat dine øine og se våre ruiner og staden som er kalt med ditt navn! For ikke på våre rettferdige gjerninger grunner vi våre ydmyke begjæringer, som vi bærer frem for ditt åsyn, men på din store barmhjertighet. 19 Herre, hør! Herre, forlat! Herre, gi akt og gjør det og dryg ikke - for din egen skyld, min Gud! For din stad og ditt folk er kalt med ditt navn.

Matt. 6. 5 Og når I beder, skal I ikke være som hyklerne; for de vil gjerne stå og bede i synagogene og på gatehjørnene, for å vise sig for menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn.  6 Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare.  7 Og når I beder, skal I ikke ramse op mange ord som hedningene; for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord.  8 Gjør derfor ikke som de! for eders Fader vet hvad I trenger til, før I beder ham. 

9 Derfor skal I bede således: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; 10 komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; 11 gi oss idag vårt daglige brød; 12 og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; 13 og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

14 For dersom I forlater menneskene deres overtredelser, da skal eders himmelske Fader også forlate eder; 15 men dersom I ikke forlater menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke eders Fader forlate eders overtredelser. 16 Når I faster, da skal I ikke gå med mørkt åsyn som hyklerne; for de gjør sitt ansikt ukjennelig, forat menneskene skal se at de faster; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn.
17 Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, 18 forat ikke menneskene skal se at du faster, men din Fader, som er i lønndom; og din Fader, som ser i lønndom, skal lønne dig.
19 Samle eder ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler; 20 men samle eder skatter i himmelen, hvor hverken møll eller rust tærer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler! 21 For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.

Efes. 1. 2 Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!  3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus,  4 likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,  5 idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd,  6 til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede,  7 i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,  8 som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand,  9 idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos sig selv 10 om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden;

11 han i hvem vi også har fått arvelodd, efterat vi forut var bestemt til det efter hans forsett som virker alt efter sin viljes råd, 12 forat vi skulde være hans hellighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus; 13 i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt, 14 han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.

15 Derfor, efterat jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige, 16 holder jeg ikke op med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner,
17 at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig, 18 og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,
19 og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft, 20 som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen,

21 over enhver makt og myndighet og velde og herredom og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende, 22 og han la alt under hans føtter og gav ham som hoved over alle ting til menigheten, 23 som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.


Ingen kommentarer: