søndag 5. februar 2023

Nr. 3175: Hva skjedde i de telefonsamtalene mellom meg og vår daværende saksbehandler hos plan og bygningsetaten her i Hovedstaden?

 Nr. 3175:

Hva skjedde i de telefonsamtalene mellom meg og vår daværende saksbehandler hos plan og bygningsetaten her i Hovedstaden?

 

Som sagt, John Richard Øen fra Eiker Husbygg.

Som er en erfaren byggmester som har drevet med dette hele livet, og som har et trent øye.

Han så det med en gang at vi hadde bygget under veiledning, og ikke hadde tatt oss selv til rette!

(Noe som PBE, Oslo Tingrett og det offentlige lyver at det ikke er.)

Bilde av John Rickard Øen

 


Jeg lurer på om disse i PBE her i Oslo er slekt med selveste Svenske Kongen Carl Gustaf?

 

Da han var i hardt vær, sa han bl.a. «jeg minnes ikke».

Han husker ikke noen verdens ting.

Jeg vet da at jeg hadde husket dette veldig godt hvis jeg hadde vært på strippeklubb eller noen lignende!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Men her husker enn ikke???????????????

Samme som Kaja Aubert Lange, helt fantastisk at enkelte mennesker kun husker det som er til deres fordel. 

Men det som er til deres ugunst, det husker de ikke. 

Her er dessverre vi menneske like, om vi er «høyt» opp. Eller «lavt» nede, vi tenker dessverre alltid til vårt eget beste eller gjør det som er den «letteste» veien. Og ikke lar sannhet og rettferd være normen!

Det tror en koster for mye, men synden vil alltid innhente enn før eller siden!

Dette er en lov!

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3037-plan-og-bygninsetaten-vil-aldri.html

 

Her i fra avisen VG:

Snakket ut i oppsiktsvekkende intervju

 

- Det finnes ingen slike bilder, sier svenskekongen i det ferske intervjuet med svenske TT.

 

Kong Carl Gustaf sier i intervjuet at han ikke kan huske at han har vært på strippe- og pornoklubber og kriminelle miljøer.

 

- Nei. Nei. Jeg tror ikke det, sier svenskekongen i intervjuet. Kanskje var jeg på et sted i Paris en gang for mange år siden der det var lettkledde damer, sier svenskekongen videre.

 

På direkte spørsmål fra nyhetsbyrået TTs reporter Tomas Bengtsson om det kan finnes kompromitterende bilder av Kongen, svarer han:

 

- Nei, det kan det faktisk ikke. Det er også vanskelig å kommentere noe man ikke har sett, og som ingen andre har sett heller.

(sitat slutt.)

 

Nå vet jeg ikke hva Svenske Kongen har vært på eller ikke.

 

Han ikke husker noe så ekstraordinært minner så fortreffelig om vår X saksbehandler Kaja Aubert Lange.

Dette begynner å bli nå noen år siden og saken denne overgrep saken vår er ikke ferdig enda. Da vi hadde veiledning og samtale med Aubert Lange.

 

Men husker hun ikke dette?

Så får hun ta seg en tur til Stockholm og møte Svenske Kongen?

Han husker ikke han heller, selv om dette er godt skolerte mennesker.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

 

Når Oslo kommune (og Tingrettsdommer Edvard Os) begir seg ut på å forklare hva som er blitt sagt i en telefonsamtale som de ikke har overhørt. Så gjør de to store feil her.

For det første så lyver de, og etterpå fantaserer de noe som de mener er blitt sagt. Dette i seg selv, gjør at hverken Oslo kommune, Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen har noen troverdighet når de kan tillatte seg å begå slike brølere. Dette er også imot Norsk lov og vanlig anstendighet å dikte ting inn i et dokument.

 

Hadde den oppdiktede og løgnaktige fremstillingen som PBE her gir vært sann, så hadde vi selvfølgelig aldri satt opp mur.


Det er selvfølgelig renspikka løgn som PBE driver med.

Dessverre har både Fylkesmannen og Sivilombudsmannen latt dette passere, det forteller bare at deres troverdig i denne saken er lik null.

 

Hva har egentlig både Oslo Kommune, Fylkesmannen og Sivilombudsmannen gjort her?

Når det kan fastslås med stor sikkerhet at alle offentlige etater ikke snakker sant og ikke er villige å ta innover seg at vi har fått muntlig godkjennelse, så innebærer det at deres generelle troverdighet slår helt avgjørende sprekker!

Ja, de svarer ikke på våre henvendelser angående dette, og når de det gjør så har de enten fabrikert enten en «sannhet» eller snakker usant og dikter opp hva som eventuelt kunne og er blitt sagt i flere telefonsamtaler de aldri har overhørt eller referert tilbake til Kaja Lange Aubert som gav oss muntlig tillatelse til å bygge.

 

§ 171. Tjenestefeil

 

 

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.

 

c.) «Forvaltningens veiledningsplikt må ses i lys av at veiledning i hovedsak foregår muntlig over telefon, og at opplysninger gis på et generelt grunnlag på bakgrunn av den informasjonen som tiltakshaver gir.»

 

Dette blir også løgnaktig og feil å skrive. Vi har ikke fått generell veiledningsplikt, men konkret veiledning ved flere anledninger. Derfor å skrive slikt, da forsømmer de sin tjenesteplikt atter igjen.

Løgnene vil hvis ingen ende ta for diverse instanser vi har vært i kontakt med. De mangler impulskontroll fullstendig. En dag er dette lov, neste dag er det ulovlighet.

 

d.) «Ingen brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11»

 

Dette hevder Oslo kommune, men det er ikke bare brudd på veiledningsplikten. Det er også brudd på Norsk lov. Dette sier Norsk lov.

 

Kong Kristian den femtes lov.

 

Ved forordning 14 apr 1688 ble loven satt i kraft fra Mikkelsdag (29 sep) 1688. Her er bare tatt med de bestemmelser som antas å være gjeldende fremdeles. Om opphevelse av forskjellige bestemmelser og om endel bestemmelser som antas bortfalt, henvises til eldre utgaver av Norges Lover.

 

Femte Bog. Om Adkomst, Gods og Gield.

I Cap. Om Contracter og Forpligter.

1 Art.En hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver.

2 Art. Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere.

 

 

1.)  Oslo kommune skriver dette i sitt vedtak.

 

Ingen brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11

 

Staten bestrider at det foreligger brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11. 

 

Saksøker hevder å ha fått muntlig godkjenning til å oppføre støttemuren fra kommunen flere ganger. Staten viser til Plan- og bygningsetatens brev av 30. januar 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling hvor det angis at saksbehandleren det henvises til ikke har sagt at en mur av denne størrelsen plassert i regulert veigrunn er unntatt søknadsplikt. Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren. 

Forvaltningens veiledningsplikt må ses i lys av at veiledning i hovedsak foregår muntlig over telefon, og at opplysninger gis på et generelt grunnlag på bakgrunn av den informasjonen som tiltakshaver gir. Muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen, og tiltakshaver må selv bære risikoen for å ha oppført søknadspliktige tiltak uten tillatelse.

(sitat slutt).

 

Legg merke til at denne prosessen med veilederplikten som Oslo kommune mener de har gjort riktig, er stadfestet av Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.

 

A.) «Saksøker hevder å ha fått muntlig godkjenning til å oppføre støttemuren fra kommunen flere ganger.»

 

Ja, jeg har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

 

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.

Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

 

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

 

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.

Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

 

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.

Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA!

 

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.

Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

 

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

 

Sluttkommentar:

 

Hva skal en si når en blir møtt av mennesker som først veileder hvordan bygge.

Så bygger vi, og det skulle ha vært søkt.

Men så viser det seg at muren vår er egentlig lovlig allikevel?

Det er så stort fall på vår eiendom, at PBE tillater da murer som er som vår mue nesten identisk. Men de prøver med tegninger ifra våre utbyggere å fabrikere at vi har ikke noe fall nesten.

Fallet er stupbratt.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3159-det-er-nok-tvilsomt-at.html

 

Hva skal en si til en gjeng med kriminelle mennesker som lyver, fordreier og snakker usant akkurat som det passer dem?

Vi ble ihvertfall veiledet hvordan bygge muren, og den er helt, helt fortreffelig.

Vi hadde en bygningsmann her på besøk, han sa med en gang at vi åpenbart var blitt veiledet hvordan bygge.

Da med bakgrunn hvordan alt var i harmoni og passet med øvrig bebyggelse.

Dette har jeg skrevet om her i denne artikkelen, som jeg gjengir her til slutt.

 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2588-det-er-dispensasjonsloven-som.html

John Richard Øen fra Eiker Husbygg kom her for en tid tilbake for å se på byggene våre.

Vi trengte en ansvarlig søker kanskje, da ringte vi han.

Vi gikk over det hele og han var mektig imponert hvor gått alt hang i sammen.

Da jeg sa at vi hadde fått muntlig veiledning. Så svarte han tilbake at det skjønte han, for dette kunne ikke komme til av seg selv.

Alt var det harmoni med og passet i terrenget og med både huset vårt og nabohusene. Dette var ikke noe problem for han å forstå.

Jeg spurte da om han eventuelt ville ha vitnet i en rett om dette? Ikke noe problem sa han, han stilte mer enn gjerne opp.

Hvorfor kommer ikke Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og domstolene til det samme? Det er kun av en grunn, disse beskytter og verner hverandre.

Vi har som sagt fått muntlig veiledning hvordan vi skulle bygge.

Samt at vi slapp å søke da vi bygget oppå gammel mur.

Vi har trukket muren lengre inn enn den var før. Vi har fått et grønnere og flatere terreng. Alt er blitt til det bedre.

Hvem er det som vil da vandalisere eiendommen vår? Det er ikke å lure på.

Skriften sier veldig klart hva lys og mørke vil, og hva de gode kreftene vil og de onde. Det ligger temmelig åpenbart i dagen.

 

Joh. e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

 

Relaterte Linker:

https://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2403-norsk-rettsvesen-fremstar-for.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3040-huseiere-i-vre-smestadvei-14-c.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3060-baneheia-saken-og-saken-var-med.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3037-plan-og-bygninsetaten-vil-aldri.html

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3033-sa-er-oslos-mest-forhatte-mur.html

Ingen kommentarer: