torsdag 23. februar 2023

Nr. 3184: Plan og bygningsetaten her i Oslo er egentlig en kriminell røverbande som får lov å holde på som de vil da alle andre instanser og etater forsvarer og støtter dem!

 Nr. 3184:

Plan og bygningsetaten her i Oslo er egentlig en kriminell røverbande som får lov å holde på som de vil da alle andre instanser og etater forsvarer og støtter dem!


Hele dommen kan leses her: https://sokelys.com/25_Signertkjennelse.pdf_64391128.pdf.pdf

 

Dette er ikke bilde av hverken Asbjørnsen og Moe. De to norske folkeminnesamlerne Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe.

De samlet det som i dag er de mest kjente norske folkeeventyrene, og kalles Asbjørnsen og Moes folkeeventyr.

Men det er Tingrettsdommer Edvard Os som bare prøver å skrive som han er en eventyr forteller i dommen imot oss i fra 2018.

Tenk, synke ned på et slikt lavmål å lyve helt åpenbart i en offentlig dom.

 


 

Plan og bygningsetaten her i Oslo er giftig, løgnaktig, korrumpert og arrogant i møte med oss for egentlig ingen verdens ting!

 

Denne etaten er dessverre godt støttet av Oslo tingrett, Oslo Byråd, Lagmannsretten, Sivilombudet, Statsforvalteren, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og det som nevnes kan er vår erfaring!

Hva vi har gått igjennom er temmelig ille.

Når en f.eks. avslører PBE, eller motsier dem.

Så er det aldri noen form for selverkjennelse, retrett, unnskyldning eller innrømmelser.

Hva skjer? De svare som regel ikke selv om forvaltningsloven sier dette.

De gir bare nye saftige bøter, vedtak eller annet de finner på.

Som å tinglyse heftelser på eiendommen, kjøre saken videre til Innkrevingsetaten, namsmannen eller andre onde og meningsløse handlinger som denne etaten holder på med.

https://www.sokelys.com/klarte-ikke-a-hindre-pbe-i-a-tinglyse-tvangsvedtak-som-heftelse-pa-eiendommen/

 

At plan og bygningsetaten her i Oslo bryter Norsk lov som i vår sak der vi har bygget en mur der vi ble veiledet av PBE hvordan bygge den.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Der vi også har en mur som er lovlig også i ettertid, med hensyn til målsetninger da vi har en loddrett fall på eiendommen som gjør at en mur som vi har er lovlig.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

Problemet med det offentlige er at dessverre at løgneren og de kriminelle kjeltringene i plan og bygningsetaten her i Oslo. De blir forsvart og får medhold av andre kjeltringer og kriminelle innenfor det offentlige!

 

Her er mange eksempler å gi. Nøyer meg med kun 2 eksempler da det er så mange eksempler jeg har skrevet om før.

Siste gang vi fikk saken behandlet hos Statsforvalteren, så svarte de ikke noe på våre anklager imot PBE. De drøyde vel også saken over ½ år over tiden, og svaret var nonsens. Da vi påpekte dette, fikk vi til svar av Statsforvalteren at alt var korrekt.

Bl.a. skrev narresisten Odd Meldal seksjonssjef hos Statsforvalteren følgende:

«Som det kommer frem ovenfor, er vi ikke enig i at det foreligger kritikkverdige forhold.»

Hele saken imot oss er ikke noe annet enn kritikkverdige forhold, løgn og manipulering.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3115-det-er-et-narrativ-som-det.html

 

Vi ble også oppringt av Hege Skaanes Nyhus, Avdelingsdirektør Statsforvalteren i Oslo og Viken. Eneste som kom ut av dette var at hun ville si ifra at til mer jeg kritiserte. Til mer måtte jeg regne med av represalier.

Slik holder de på, helt forferdelig.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3105-hege-skaanes-nyhus.html

 

Dommen i fra Oslo Tingrett er en dom som er på nivå med Asbjørnsen og Mo sine eventyr!

 

Må si også en ting, alt det som er bygget. Det er bygget på vår eiendom med våre midler. Dette burde da få disse impliserte til å være noe ydmyke og forståelsesfulle. Kun for å oppgradere vår egen eiendom.

Selv dette får ikke disse galningene og bastardene til å dempe seg, tvert imot.

Til galnere og mer løgnaktige blir de.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Når en møter ikke bare PBE sine løgnere. Fabrikkerte fremstillinger og notoriske brudd på en rekke Norske lover.

Så er det faktisk i alle ledd løgn og nøyaktige det samme som gjentar seg i samtlige andre instanser enn møter.

Det være seg som her jeg nevnet Oslo Tingrett. Men det er over hele fjøla som vi har møtt akkurat det samme.

Løgn, arroganse, maktovergrep og represalier for å si ifra om dette.

Oslo Byråd, Lagmannsretten, Sivilombudet, Statsforvalteren, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og det som nevnes kan.

Foruten Oslo Tingrett som jeg nevner her.

Vi hadde da rettsak mellom oss og det offentlige desember 2018.

I dommen imot oss så klarte Tingrettsdommer Edvard Os å dikte opp i dommen som han hadde overhørt telefonsamtalen mellom meg og Kaja Aubert Lange.

Les her bl.a.:

https://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2403-norsk-rettsvesen-fremstar-for.html

 

For å ikke bruke alt for mye plass da du kan lese mer i denne artikkelen og andre artikler, gjengir jeg bare kort her:

Hovedpunktet under disse forhandlingene passet jeg på å at var «vanntett» da jeg også skrev på forhånd om dette, og snakket vel og lenge om det i retten. Men hva gjør Dommeren?

Dette var den uredelige dommer Edvards Os.

Jo, han dikter inne en løgnhistorie at jeg ikke har forstått hva jeg er blitt fortalt. Det minner meg om hva Jesus og disiplene ble utsatt for av løgner. Da Jesus hadde stått opp så ble vaktene som «sov» betalt å betale for å si at hans disipler hadde stjålet hans legeme. Løgnene til vaktene til graven for Jesus og tingrettsdommer Edvards Os er av samme alen.

 

Matt. 28. Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.  2 Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte sig på den.  3 Og han var som et lyn å se til, og hans klædning var hvit som sne; 4 og av frykt for ham skalv de som holdt vakt, og de blev som døde.  5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! jeg vet at I søker efter Jesus, den korsfestede; 6 han er ikke her; han er opstanden, som han sa; kom og se stedet hvor han lå!  7 Og gå avsted i hast og si til hans disipler at han er opstanden fra de døde. Og se, han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham. Se, jeg har sagt eder det!  8 Og de gikk i hast bort fra graven med frykt og stor glede, og løp avsted for å fortelle hans disipler det.  9 Og se, Jesus møtte dem og sa: Fred være med eder! Men de gikk frem og omfavnet hans føtter og tilbad ham. 10 Da sa Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få se mig. 11 Men mens de var på veien, se, da kom nogen av vakten inn i byen og fortalte yppersteprestene alt det som var skjedd. 12 Da kom disse sammen med de eldste og rådslo, og de gav stridsmennene mange penger 13 og sa: I skal si: Hans disipler kom om natten og stjal ham bort mens vi sov. 14 Og om det skulde komme landshøvdingen for øre, da skal vi tale vel med ham, og lage det så at I kan være trygge. 15 De tok da pengene, og gjorde som de blev lært; og dette rykte kom ut blandt jødene, og har holdt seg til denne dag.

 

Jesus hadde stått opp, men for at dette ikke skulle komme ut. Så ble det en motaksjon på dette. Da med løgner at disiplene hadde stjålet hans legeme. Dette ble vitnet av noe som sov. I vårt tilfelle er det tilsvarende løgner da det er mennesker som ikke har hørt samtalen min med vår saksbehandler, som sier at den aldri har funnet sted. Og har den funnet sted, så vet de hva som er blitt sagt, men ikke meg.

 

Her skriver jeg om saken:

 

Edvards Os skriver:

 

DOM fra Oslo tingrett 11 desember 2018

 

Saken gjelder gyldigheten av avslag på dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd. 

 

Før muren ble satt opp, var saksøker i kontakt med saksbehandler Lange i kommunen. De hadde to telefonsamtaler. Han spurte bl.a. om oppføring av mur på den gamle muren. Det kan ikke utelukkes at det i samtalen oppsto misforståelser eller uklarheter. Saksøker oppfattet det slik at han ble fikk bekreftet at det tiltaket ikke var søknadspliktig når det allerede var en mur der, og uansett burde kommunen ha veiledet på en annen måte ved å stille spørsmål, samt forklare hva som forutsettes og hva som må sjekkes. Den aktuelle saksbehandleren kjente eiendommen godt gjennom sin befatning med den opprinnelige byggesaken for de fire eneboligene og ferdigattesten for dette tiltaket. Kommunens veiledning har vært mangelfull og saksøker har derfor vært i god tro når han satte opp støttemuren.

 

Til støtte for påstanden har saksøkte i det vesentlige anført: 

Klager viser til at muren ikke medfører vesentlig ulempe. Vi er ikke enige i dette, siden det må anses som en vesentlig ulempe at hensynene bak planen vesentlig tilsidesettes. Det er for øvrig heller ikke et selvstendig argument for dispensasjon at ulempene er små, se Sivilombudsmannens uttalelse i SOM-2011-1023. Det må foreligge klare og relevante fordeler ved tiltaket for at det skal kunne gis dispensasjon. Fravær av ulemper er ikke nok.

 

Betydning av veiledningen fra kommunen. Tiltakshaver har oppfattet kommunens veiledning slik at støttemuren ikke var søknadspliktig. Slik veiledning gis på grunnlag av den informasjonen som tiltakshaver gir, og muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen. I dette tilfellet er det et stort avvik mellom hva som er tillatt etter regelverket, og hva som er oppført. Vi kan ikke se at det er sannsynliggjort at kommunen har gitt samtykke til en mur av denne størrelsen, plassert i regulert veigrunn. Tiltakshaver må selv bære risikoen for å ha oppført søknadspliktige tiltak uten tillatelse.

(sitat slutt).

 

Her er en triade av løgner, usannheter og fordreininger av sannheten. At en seriøs dommer kan skrive slik skjønner jeg ikke i det hele tatt.

 

For å ikke gå inn på alt her, så legger jeg ved mitt skriv til Oslo tingrett som Edvards Os overhode ikke tror på.

 

Sluttinnlegg/dokumentasjon til Oslo Tingrett, vedrørende sak imot PBE i Oslo, Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet             Oslo 21/11-2018

 

Rent juridisk er det Fylkesmannen stadfestelse av PBE vedtak vi klager på og vil ha omgjort til at vi får beholde bod, trapp og mur som det står i dag. At ikke PBE vedtak om vandalisering av vår eiendom ikke blir opprettholdt. Men omgjort til at alt skal bli stående uten forandring.

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

 

1.)  Oslo kommune skriver dette i sitt vedtak.

 

Ingen brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11

 

Staten bestrider at det foreligger brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11. 

 

Saksøker hevder å ha fått muntlig godkjenning til å oppføre støttemuren fra kommunen flere ganger. Staten viser til Plan- og bygningsetatens brev av 30. januar 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling hvor det angis at saksbehandleren det henvises til ikke har sagt at en mur av denne størrelsen plassert i regulert veigrunn er unntatt søknadsplikt. Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren. 

Forvaltningens veiledningsplikt må ses i lys av at veiledning i hovedsak foregår muntlig over telefon, og at opplysninger gis på et generelt grunnlag på bakgrunn av den informasjonen som tiltakshaver gir. Muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen, og tiltakshaver må selv bære risikoen for å ha oppført søknadspliktige tiltak uten tillatelse.

(sitat slutt).

 

Legg merke til at denne prosessen med veilederplikten som Oslo kommune mener de har gjort riktig, er stadfestet av Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.

 

A.) «Saksøker hevder å ha fått muntlig godkjenning til å oppføre støttemuren fra kommunen flere ganger.»

 

Ja, jeg har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

 

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette fem år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er fem år etterpå.

Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

 

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

 

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.

Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

 

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.

Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA!

 

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.

Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

 

I 2013 ringte jeg til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

 

PBE sier imidlertid noe annet nå, nemlig:

 

b.) «Det kan imidlertid ha blitt sagt at utbedring/tilbakeføring av opprinnelig mur langs veien ikke ville være søknadspliktig. Den eksisterende muren det vises til var en lav mur i stablestein og kan ikke sammenlignes med den oppførte muren.»

 

Oslo kommune har ikke overhørt denne samtalen.

Det har kun jeg og Kaja Lange Aubert, ingen andre.

 

Når Oslo kommune begir seg ut på å forklare hva som er blitt sagt i en telefonsamtale som de ikke har overhørt. Så gjør de to store feil her.

For det første så lyver de, og etterpå fantaserer de noe som de mener er blitt sagt. Dette i seg selv, gjør at hverken Oslo kommune, Fylkesmannen eller Sivilombudsmannen har noen troverdighet når de kan tillatte seg å begå slike brølere. Dette er også imot Norsk lov og vanlig anstendighet å dikte ting inn i et dokument.

 

Hadde den oppdiktede og løgnaktige fremstillingen som PBE her gir vært sann, så hadde vi selvfølgelig aldri satt opp mur.


Det er selvfølgelig renspikka løgn som PBE driver med.

Dessverre har både Fylkesmannen og Sivilombudsmannen latt dette passere, det forteller bare at deres troverdig i denne saken er lik null.

 

Hva har egentlig både Oslo Kommune, Statsforvalteren og Sivilombudsmannen gjort her? Når det kan fastslås med stor sikkerhet at alle offentlige etater ikke snakker sant og ikke er villige å ta innover seg at vi har fått muntlig godkjennelse, så innebærer det at deres generelle troverdighet slår helt avgjørende sprekker!

Ja, de svarer ikke på våre henvendelser angående dette, og når de det gjør så har de enten fabrikert enten en «sannhet» eller snakker usant og dikter opp hva som eventuelt kunne og er blitt sagt i flere telefonsamtaler de aldri har overhørt eller referert tilbake til Kaja Lange Aubert som gav oss muntlig tillatelse til å bygge.

 

Så viser det seg i ettertid at muren vår er innenfor de kravene og reglene som PBE selv legger til grunn, det mangler kun noen få ubetydelige centimeterer!

 

Dette har jeg skrevet om i flere artikler, her er et eksempel.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3159-det-er-nok-tvilsomt-at.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3158-muren-var-ligger-na-pent-og.html

 

Her står det noe mer utførlig, les selv her:

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html


Dette sier PBE sitt regelverk.

 

Følgende unntak tillates:

 

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

 

Videre står det.

6.5

Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.

Følgende unntak tillates:

C. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

Vår skråning er der!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3123-dommen-i-fra-oslo-tingrett-en.html?m=1


Saken imot oss er egentlig ekstra stygg, da vi er amatørene her!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3117-er-det-rett-for-oss-som-kristne.html

 

Mens plan og bygningsetaten her i Oslo, er de profesjonelle.

Vi har da ikke utdannelse eller kompetanse som de har.

Vi jobber ikke med det heller.

Når vi da ringer ned og prater med dem, skal vi da ikke forvente at hva de sier. Det tar vi for «god fisk», og tror på vår daværende saksbehandler Kaja Aubert Lange?

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

 

Så mente PBE at vi skulle søke, og det gjorde vi

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2543-det-er-apenbart-en-tjenestefeil.html

 

Hva var problemet da?

Muren var for høy for fallet på eiendommen var ikke tilstede.

Her er nok en løgn, da tomten vår er stupbratt.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Da tillater PBE murer på 1.5 meter, og vår mur er 1.8 meter.

Siden det er kun fordeler med vår mur, så sier lovverket at dispensasjon og godkjennelse skal innvilges.

Når vi holder dette frem, så svarer ikke etaten oss.

Når vi kommer med spørsmål, så svarer de ikke oss.

Vi kommer med andre relevante spørsmål, ingen svar der heller.

Selv de mest enkle spørsmål svarer de ikke på.

Bl.a. hvordan kan vår trapp være ulovlig, når den ligger 100 % inne på vår eiendom.

Muren vår ligger ½ meter lengre inne enn naboens skråning som er godkjent.

Hvordan kan da vår mur ligge i regulert veigrunn, men ikke naboens bedritne og ekle skråning? Vi får ikke svar av denne narre etaten!

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2480-ny-ankesak-sendt-til.html

 

Sluttkommentar:

 

Det er noe jeg har tenkt på i det siste. Det er hvorfor bruker det offenlige slike store ressurser imot et lovlydig ektepar som tilhører middelklassen?

Vi har da ikke noe å tjene på å lyve eller fordreies sannheten.

Det har ikke det offentlige heller her da.

Det er da kun en skarve mur, trapp og bod som står der til null sjenanse for et eneste menneske i Oslo By.

Men vi skal knekkes, strupes og måler er åpenbart å få oss på gata slik de holder på.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

Dette fremstår for oss å være helt meningsløst, ondt og som om det var SS soldater som styrer Norge.

Var en ikke 100 % lydige imot Nazistene galskap, så kunne de finne på å gjøre absolutt alt. Dette vi opplever miner noe veldig om dette.

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer: