søndag 13. november 2022

Nr. 3115: Det er et narrativ som det offentlige prøver å bygge opp ovenfor oss som jeg har avslørt for lenge siden som fordummende, fullt av løgn og kontroll, det er direkte i fra avgrunnen alt i sammen!

 Nr. 3115:

Det er et narrativ som det offentlige prøver å bygge opp ovenfor oss som jeg har avslørt for lenge siden som fordummende, fullt av løgn og kontroll, det er direkte i fra avgrunnen alt i sammen!

 

Er Odd Meldal seksjonssjef hos Statsforvalteren en psykopat?

Han skriver ihvertfall dette:

«Som det kommer frem ovenfor, er vi ikke enig i at det foreligger kritikkverdige forhold.»

Hele saken imot stinker, og si at det ikke foreligger kritikkverdige forhold, da må en vel regne vedkommende som psykopat og ikke helt i vater?

Bilde Odd Meldal seksjonssjef hos Statsforvalteren som kanskje er psykopat?

Han skriver i hvert fall som han er det! Og dessverre, slik holder disse offentlige ansatte på. Det er rett og slett skremmende!

 


Selv ikke Asbjørnsen og Moe kunne laget et større eventyr enn hva det offentlige har lagt imot oss. 

Der de har lagt til grunn hele veien at vår tomt er flat, når den er stupbratt. 

Dette påpekte vi og Ferdigattest Byggesak AS ved Paal Erik Løvaas  som søkte for oss om dispensasjon og godkjennelse allerede i 2016.

Dette vil ikke engang PBE lengre svare på.

Dette vil ikke engang Statsforvalter eller noen andre offentlige instanser svare oss på, da de er en gjeng med åpenbart tarvelige og kriminelle mennesker.

 

Her er bildet som PBE legger til grunn for hele søknadsprosessen, som er direkte misvisende.

 


 

Her er det reelle, der jeg har fylt på med rødt for å vise det fallet som er på vår eiendom stort sette over det hele, et fall på mellom 70 – 90 grader.

Da tillater PBE murer som er omtrent lik vår, at vi har fått avslag, er horribelt, løgnaktig og direkte makt- og myndighetsmisbruk.

 


Her viser det fallet som er i dag og som var før, 90 grader der det ikke er mur.

PBE og det offentlige narrativ er avslørt. Og dessverre, de vil ikke engang kommentere dette. Det er en form for totalitært styre vi opplever bli utsatt for.

 Dette er en av flere artikler hvordan politiet, påtalemyndigheten og opinionen har kjempet imot oss.

Alle kjemper imot oss, det er som det ligger innebygd både i systemet og det Norsk folk at en skal godta all urett som blir begått imot enn av myndighetene da de er som Gud å regne!

Selv om de egentlig er som Styggen selv!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3111-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Vi har fått flere mailer og svar av det offentlige. Det er ikke svar på spørsmål, men stort sett at en ikke skal pirke borti alle ugjerninger de driver med.

Da de påstår at de gjør alt rett til enhver tid.

Her er eksemplene flere, men skal prøve å begrense det til noen få.

Der de prøver å fremstille et narrebilde som de er ufeilbarlige og vet alltid best.

 

Her er en mail ifra plan og bygningsetaten der de skriver bl.a. dette:

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

 

Vi ber om at du avstår fra å omtale etatens saksbehandlere på den himmelske blogg Vi viser til sakene om tiltak på din eiendom. Vi skjønner at du er uenig i våre vurderinger knyttet til tiltakene. Etatens rolle er imidlertid å saksbehandle i tråd med lov- og plangrunnlag, noe vi mener å ha gjort også i denne saken. Saken din har vært behandlet hos Statsforvalteren og du har ikke fått medhold. Statsforvalteren har også informert deg om at de har avsluttet saken. Vi ser også at du har henvendt deg til Sivilombudet som ikke har funnet grunnlag for å gå videre med saken. Som fungerende etatsdirektør har jeg full tillit til de faglige vurderingene som er gjort i denne saken. Våre medarbeidere er satt til å saksbehandle saker i henhold til regelverket, vedtatte planer og våre rutiner. I Plan- og bygningsetaten er det ikke saksbehandlere som fatter de endelige vedtakene, men lederne. Vi har observert at du gjentatte ganger omtaler etatens saksbehandlere, både tidligere og nåværende, på din blogg. Flere av omtalene er direkte personangrep. Våre medarbeidere opplever dette naturlig nok som belastende. Det er med på å gjøre allerede krevende arbeidshverdager enda mer krevende. Vi håper at vi kan ha en saklig dialog om dine saker fremover, og at denne dialogen kan skje mellom deg og etaten. Vi ber om at du for fremtiden avholder deg fra å omtale våre medarbeidere på din blogg. Du står selvsagt fritt til å omtale etaten på offentlige arenaer, men du må avstå fra å tilegne etatens beslutninger våre enkeltsaksbehandlere. Vi ber deg også om å slette omtaler av våre nåværende og tidligere enkeltmedarbeidere på bloggen din.

Din omtale av våre medarbeidere på den himmelske blogg har pågått over ganske lang tid og har utgjort en stadig økende belastning på våre medarbeidere. Skulle du ikke etterfølge vårt ønske, om å slette omtalen av nåværende og tidligere medarbeidere på bloggen og å unnlate denne type omtaler i fremtiden, ser vi oss nødt til å vurdere å politianmelde forholdet. Vi håper at det ikke vil bli nødvendig. Vi ser at du mener at du ikke i tilstrekkelig grad er blitt informert om hva du skal rette opp. Vi vil vise til våre tidligere brev hvor vi gjentatte ganger har informert om dette. Du er pålagt å rette plassering av muren samt de påfylte jordmassene inntil muren. Det at du har søkt om å få disse forholdene godkjent i ettertid mener vi viser at du har fått tilstrekkelig informasjon og dermed har forstått hva det er som er ulovlig utført. Etaten er etter plan- og bygningsloven forpliktet til å følge opp ulovligheter. Ulovlige forhold kan rettes på to måter enten ved å få dem godkjent i ettertid eller ved å fjerne det ulovlige tiltaket. Du har søkt om tiltakene og fått avslag. Videre har du etter klage på avslaget heller ikke fått medhold hos Statsforvalteren. Du må derfor fjerne de ulovlige tiltakene og tilbakeføre terrenget. Hvis du ikke fjerner dem vil tvangsmulktene fortsette å øke og det blir etter hvert mer kostbart for deg å betale tvangsmulktene enn det det vil koste å fjerne muren og tilbakeføre terrenget. Vi har forståelse for at dette kan oppfattes som krevende for deg som eier av muren, men vi er forpliktet til å følge opp regelverket også på dette punkt.

 

Vennlig hilsen Hilde Olea Simonsen - saksbehandler

Torge Railo - fungerende etatsdirektør

(sitat slutt.)

 

Legg merke til disse arrogante og besserwisser setningene her:

«Etatens rolle er imidlertid å saksbehandle i tråd med lov- og plangrunnlag, noe vi mener å ha gjort også i denne saken. Saken din har vært behandlet hos Statsforvalteren og du har ikke fått medhold. Statsforvalteren har også informert deg om at de har avsluttet saken. Vi ser også at du har henvendt deg til Sivilombudet som ikke har funnet grunnlag for å gå videre med saken. Som fungerende etatsdirektør har jeg full tillit til de faglige vurderingene som er gjort i denne saken. Våre medarbeidere er satt til å saksbehandle saker i henhold til regelverket, vedtatte planer og våre rutiner.»

 

Så fikk vi også en mail i fra Statsforvalteren, like horribel og mørk.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3105-hege-skaanes-nyhus.html

 

Svar - Statsforvalterens vedtak i Krokstien 2 C

 

Vi viser til dine e-poster av 20.10.2022, sendt til saksbehandler hos Statsforvalteren. Vi anmoder om at eventuelle fremtidige henvendelser i saken sendes til sfovpost@statsforvalteren.no og ikke til enkeltpersoner hos Statsforvalteren. Det fremgår at dere oppfatter vedtaket fra Statsforvalteren 18.10.2022 som myndighets- og maktmisbruk, og mener at det foreligger saksbehandlingsfeil. Dere skriver også at en av våre ansatte er korrupt og viser til diverse innlegg på en blogg. Dere mener at dispensasjon for muren skulle vært gitt. Statsforvalteren følger forvaltningsloven og etiske verdier og normer i statsforvaltningen. Vi har full tillitt til vår ansatt og påstandene på bloggen er åpenbart grunnløse. Når det gjelder avslaget på søknaden om støttemur så er denne saken avsluttet. Anken over Oslo tingrett sin dom 21.12.2018 ble nektet fremmet av lagmannsretten i beslutning 08.03.2019. Vi har ikke ytterligere kommentarer til denne saken. Vi kan videre ikke se at det er gjort noen feil som må lede til opphevelse av kommunens ileggelse av tvangsmulkt,14.09.2021. Vi mener det er gitt en tilstrekkelig begrunnelse i vårt vedtak av 18.10.2022 for ileggelsen av tvangsmulkten. Dette vedtaket er endelig. Som det kommer frem ovenfor, er vi ikke enig i at det foreligger kritikkverdige forhold. Du har ved flere anledninger publisert innlegg om saken på bloggen din. Det er selvsagt ikke noe i veien for at generell misnøye kan legges ut på en blogg. Flere av blogginnleggene fremstår, etter vår oppfatning, imidlertid som rene personangrep som vi håper at du kan tenke nøyere gjennom før du legger ut.

Avdelingsdirektør vil ta kontakt med deg i neste uke for å forklare saken. Vi ringer deg mandag kl. 1400. Dersom du ønsker å avtale et annet tidspunkt for en samtale ber vi om at du tar kontakt på telefon 69 24 70 00.

 

Med hilsen Hege Skaanes Nyhus avdelingsdirektør

Odd Meldal seksjonssjef

(sitat slutt.)

 

Legg merke til disse arrogante og besserwisser setningene her:

«Det fremgår at dere oppfatter vedtaket fra Statsforvalteren 18.10.2022 som myndighets- og maktmisbruk, og mener at det foreligger saksbehandlingsfeil. Dere skriver også at en av våre ansatte er korrupt og viser til diverse innlegg på en blogg. Dere mener at dispensasjon for muren skulle vært gitt. Statsforvalteren følger forvaltningsloven og etiske verdier og normer i statsforvaltningen. Vi har full tillitt til vår ansatt og påstandene på bloggen er åpenbart grunnløse.»

 

Her ser vi en del av det narrative de bygger opp rundt seg selv og som ikke skal kritiserer overhode!

 

Her er det siste i fra Namsmannen:

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3114-na-kreves-min-kones-bil-vi.html

 

Avslag på klage Namsmannen mottok den 22.09.2022 en klage fra saksøkte, jf. tvangsfullbyrdelsesloven (tvfbl.) § 5-16. Klagen er rettidig fremmet, jf. tvfbl. § 7-26. Saksøkte har i forbindelse med saken fremmet en rekke anførsler vedrørende namsmannens beslutning. Etter å ha foretatt en vurdering av saksøktes anførsler, har namsmannen besluttet å ikke ta klagen til følge. Bakgrunnen for namsmannens beslutning er som følger: Tvangsgrunnlagets gyldighet Saksøkte har i forbindelser med klager i saken fremsatt anførsler knyttet til kravets gyldighet som vil bli behandlet fortløpende nedenfor. Foreldelse: Av klage datert 22.09.2022 gir saksøkte uttrykk for at kravet ikke burde ha vært fremmet ettersom namsmannen i en av beslutning fra 01.07.2020 fant at kravet det ble begjært utlegg for, var foreldet. Det fremgår av tvfbl. § 7-2 bokstav d at en beslutning om tvangsmulkt utgjør et tvangsgrunnlag for utlegg. Tvangsgrunnlaget i foreliggende saken er to vedtak om tvangsmulkt datert 19.08.2019 og 28.02.2020. Begge vedtakene bygger et pålegg fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune om retting av ulovlige forhold av 08.09.2015. Namsmannen finner at vedtakene oppfyller vilkår i tvfbl. § 7-2 bokstav d. Saksøker skal videre ha sendt et varsel om tvangsfullbyrdelse av kravet til saksøkte av 07.03.2022 som oppfyller krav etter tvfbl. § 4-18. Ettersom krav om tvangsmulkt er å regne som et krav på penger, gjelder foreldelseslovens regler om foreldelse av pengekrav etter foreldelsesloven (fl.) § 2, jf. § 1. Det følger av fl. § 2 at den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år. Etter fl. § 3 nr. 1 løper foreldelsesfristen fra den dagen fordringshaver "tidligst har rett til å kreve oppfyllelse". I vedtaket av 19.08.2019 ble saksøkte gitt en frist til å etterkomme pålegg til den 01.06.2019. Som det også fremgår av namsboken av 14.09.2022, kunne kommunen tidligst kreve oppfyllelse fra og med den 02.06.2019. Videre ble foreldelsesfristen avbrutt da utleggsbegjæring ble sendt til namsmannen den 05.04.2022, jf. fl. § 17 nr. 1. Da det i Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum Besøk: Pilestredet 19, 0164 Oslo / Kjørbov. 33 1337 Sandvika Post: Postboks Vika 2104, 0125 Oslo Tlf: 21014700 Faks: Org. nr.: no 988894907 mva E-post: sianpost@sismo.no Bankgiro: 76940518136 B.nr. 1000001 perioden mellom den 02.06.2019 og den 05.04.2022 ikke hadde gått 3 år, vil ikke kravet anses som foreldet etter fl. § 3.

 

Namsmannen opprettholder med dette sitt standpunkt om at kravet ikke er foreldet. Anførsel om tvangsinndrivelse av samme krav: Saksøkte har videre anført at kravet i foreliggende sak ikke kan være gyldig da saksøkte mener at saksøker har fremmet det samme kravet tidligere. Det følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 32-5 annet ledd at det kan fastsettes at tvangsmulkten løper "så lenge det ulovlige forhold vedvarer". Videre vil ikke et pålegg om retting av et ulovlig forhold foreldes. Pålegget vil følgelig stå seg så lenge det ulovlige forhold vedvarer. Det fremgår av vedtakene om tvangsmulkt av 19.08.2019 og 28.02.2020 at Planog bygningsetaten vedtok nye tvangsmulkter da pålegget om retting/tilbakeføring av støttemur og terrengendinger av 08.09.2015 ikke hadde blitt etterkommet. Kravene som springer ut av vedtakene av 19.08.2019 og 28.02.2020 vil dermed kunne anses som nye krav på bakgrunn av at vedtakene ikke er av samme dato som kravet som ble forsøkt tvangsinndrevet i 2020. Anførsel om urimelighet: Saksøkte har i en klage av 26.09.2022 hevdet at det er urimelig at saksøker først inndrev kravet når kravet utgjorde kr. 270 000. Saksøkte hevder at saksøker burde sendt inn utleggsbegjæring til namsmannen når kravet maksimalt utgjorde kr. 40 000 slik at namsmannen kunne prøve lovligheten av kravet. Som bemerket i namsbok av 14.09.2022 har ikke namsmannen myndighet til å overprøve lovligheten av vedtakene som danner grunnlaget for tvangsgrunnlaget i saken. Saksøker har videre anledning til å begjære krav tvangsinndrevet så fremt det foreligger et tvangskraftig tvangsgrunnlag etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Da det ovenfor har blitt konstatert at saksøker har et tvangskraftig tvangsgrunnlag etter reglene i tvfbl. §§ 7-2 bokstav d og 4-18, må anførselen avvises. Valg av utleggsgjenstand – pant i motorvogn Namsmannen besluttet å ta utleggspant i motorvogn med registreringsnummer EK78190. Saksøkte har anført at det ikke kan tas pant i bilen ettersom bilen er nødvendig for saksøktes ektefelle for å komme seg til og fra arbeid. Saksøkte har ved legeattest dokumentert at ektefellen er avhengig av bil for å komme seg til jobb, behandling og lignende grunnet ektefellens helsetilstand. Det følger av dekningsloven (deknl.) § 2-2 at fordringshaveren har rett til dekning i ethvert formuesgode som kan omsettes og som "tilhører skyldneren på beslagstiden". Av Kjøretøyregisteret fremgår det saksøkte har stått registrert som eneeier av motorvognen siden 20.05.2022. Saksøkte har i forbindelse med klagen ikke fremlagt dokumentasjon som skulle tilsi at saksøkte ikke er den reelle eier av bilen. Ettersom saksøkte stod oppført som eier av bilen på beslagstiden, kan det etter hovedregelen i § 2-2 tas pant i nevnte motorvogn.

 

Hvorvidt utleggspantet i motorvognen skal opprettholdes, må følgelig vurderes ut fra reglen om beslagsfrihet for personlige eiendeler i deknl. § 2-3. Av deknl. § 2-3 første ledd bokstav b fremgår det at "transportmidler (…) som skyldneren eller noen av dennes husstand trenger for sitt yrke" kan anses som beslagsfrie så fremt verdien av den ikke overstiger to tredeler av folketrygdens grunnbeløp. Ettersom saksøkte har anført at ektefellen behøver bilen for transport grunnet ektefellens helsetilstand og i forbindelse med klagen fremlagt dokumentasjon som sannsynliggjør at verdien av bilen overstiger to tredeler av folketrygdens grunnbeløp, går ikke namsmannen nærmere inn på vurdering av beslagsfrihet etter § 2-3 første ledd bokstav b. Videre følger det av deknl. § 2-3 annet ledd at "dersom skyldneren eller noen som tilhører dennes husstand lider av sykdom (…), skal det tas rimelig hensyn til det", samt at ting som nevnt under første ledd bokstav b "i særlige tilfeller" kan unntas selv om den samlede verdi overstiger to tredeler av folketrygdens grunnbeløp. Deknl. § 2-3 annet ledd utvider med dette unntaksretten som følger av første ledd. Bestemmelsen har i rettspraksis blitt tolket dithen at beslagsfrihet kan gjelde for bil som trengs av skyldner eller noen i skyldners husstand grunnet sykdom, til tross for at behovet ikke er knyttet til yrke, jf. Rt-1994-1176 og Rt-1998-1099. Saksøkte har i forbindelse med klagen dokumentert at saksøktes ektefelle er avhengig av bil for å komme seg til arbeid grunnet et komplisert ankelbrudd. Basert på dokumentasjonen er ektefellen utvilsomt avhengig av eget transportmiddel for å komme seg til jobb og andre steder. Et beinbrudd må derimot kunne betraktes som en forbigående helseutfordring og ektefellen vil i tillegg ha anledning til å benytte seg av bilen frem til en eventuell begjæring om tvangssalg. Saksøkte står videre oppført som eier av to biler og det må kunne antas at ektefellen har anledning til å benytte seg av denne dersom bilen det har blitt tatt pant skulle blitt begjært tvangssolgt i løpet av tiden som ektefellen har et helsemessig behov for bilen. Namsmannen finner følgelig at det ikke er rimelig å ta hensyn til ektefellens helsetilstand i den grad at saksøktes bil må anses som beslagsfri etter deknl. § 2-3 annet ledd. Namsmannen opprettholder med dette sitt standpunkt om pant i motorvogn med registreringsnummer EK78190. Konklusjon og klageadgang Da namsmannen ikke har endret avgjørelsen i henhold til din påstand/ønske i klagen, har du rett til å få klagen prøvd av tingretten. Før domstolen tar saken til behandling må det innbetales et klagegebyr på kr 1223,-. Omkostningsansvaret ved domstolens behandling av klagen reguleres av tvfbl. § 3-3, jf. tvisteloven kapittel 20. Utgangspunktet er at dersom en ikke får medhold i klagesaken, vil en måtte dekke motpartens saksomkostninger i saken.

 

Du gis herved en frist på 14 dager fra dette brevets dato til å underrette namsmannen om du ønsker at klagen skal oversendes domstolen for fortsatt behandling. Gebyr kan innbetales til namsmannen som vil sørge for å videresende dette til domstolen sammen med sakens dokumenter. Ved innbetaling til namsmannen bes du merke innbetalingen med vårt saksnummer. Du kan også komme til namsmannens kontor for å betale beløpet. Hvis du ønsker at namsmannen skal oversende klage til domstolen før gebyr er betalt, må du underrette namsmannen om dette. Gebyr vil da bli innkrevd av domstolen ved mottak av klagesaken.

 

Med hilsen Seksjon for tvangssaker 2 Namsfullmektig

Saksbehandler: Kopi til: ingen

Seksjon for tvangssaker 2 Telefon: 21014700

(sitat slutt.)

 

Dette er direkte arroganse og slik en holder på i eneveldige land!

 

Norge er veldig imot Putin og hans styre.

Men er det så mye bedre egentlig i Norge?

Da tenker jeg på den enorme arroganse og dette med å ikke kunne komme med sunn kritikk og innvendinger?

 

Legg merke til disse arrogante og besserwisser setningene her:

«Saksøkte har i forbindelse med klagen dokumentert at saksøktes ektefelle er avhengig av bil for å komme seg til arbeid grunnet et komplisert ankelbrudd. Basert på dokumentasjonen er ektefellen utvilsomt avhengig av eget transportmiddel for å komme seg til jobb og andre steder. Et beinbrudd må derimot kunne betraktes som en forbigående helseutfordring og ektefellen vil i tillegg ha anledning til å benytte seg av bilen frem til en eventuell begjæring om tvangssalg. Saksøkte står videre oppført som eier av to biler og det må kunne antas at ektefellen har anledning til å benytte seg av denne dersom bilen det har blitt tatt pant skulle blitt begjært tvangssolgt i løpet av tiden som ektefellen har et helsemessig behov for bilen. Namsmannen finner følgelig at det ikke er rimelig å ta hensyn til ektefellens helsetilstand.»

 

Dette er en arroganse som minner oss om hva en finner innenfor totalitære regimer både i fortid og nåtid!

 

Tenk, her skal vi ikke få lov å kritisere og ha vår mening. Alt er avgjort i instanser som vi har påpekt er bygd på feilaktige påstander i fra PBE.

Bl.a. fallet på vår eiendom som er omtrent loddrett. Der da PBE tillater murer på som er i vår høyde.

Her har de lagt til grunn at tomten vår er flat, når den er stupbratt!

Hele saken imot oss er ikke noe annet enn oppspinn, løgn og eventyr!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Ser bare bilde av disse personene.
Så skjønner en fort at du har rett i alt du skriver Jan Kåre.
Skjønner at dette er maktmennesker.
Dette går til seier 🙏💕

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Ser bare bilde av disse personene.
Så skjønner en fort at du har rett i alt du skriver Jan Kåre.
Skjønner at dette er maktmennesker.
Dette går til seier 🙏💕

Svar:
De er åpenbart fylt opp av alt som er godt.
Men Jesus døde for disse også, og de kan bli frelst, fylt med Guds Ånd og løgnenes Ånd vil fly ifra dem!

Anonym sa...

Dere har da bygget en "normal " mur.
Nå skal de ta en "normal " bil ifra dere.
Muren deres er da innenfor småhusplanen som tilater murer på 1.5 meter.
Narrative er alt PBE skriver av vedtak som ikke stemmer engang med deres eget lovverk.
Jan Kåre, aldri rør noe av alt "normalt " dere har bygget.
Alt er bare velstand hos dere, og hos PBE og det offentlige.
Korrupte ukjærlige og tare mennesker.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Dere har da bygget en "normal " mur.
Nå skal de ta en "normal " bil ifra dere.
Muren deres er da innenfor småhusplanen som tillater murer på 1.5 meter.
Narrative er alt PBE skriver av vedtak som ikke stemmer engang med deres eget lovverk.
Jan Kåre, aldri rør noe av alt "normalt " dere har bygget.
Alt er bare velstand hos dere, og hos PBE og det offentlige.
Korrupte ukjærlige og rare mennesker.

Svar:
De har hele tiden ikke ville svare oss skikkelig, bare komme med nye vedtak.
De er som de kommer i fra Nord Korea eller Kongo oppe i sine rare hoder.
Men nå er hele deres narrative avslørt, vi får komme oss videre og legge dette i Herrens hender!